Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 20 pytania i odpowiedzi z wszystkich 20 dla zadanych warunków:

Pytanie 1. Czy doświadczenie partnera biznesowego lub jednostki naukowej włączonych w projekt jest brane pod uwagę?

W przypadku realizacji projektu w formie konsorcjum doświadczenie partnera biznesowego lub jednostki naukowej włączonych w projekt (jako członek konsorcjum – partner) brane jest pod uwagę na etapie oceny merytorycznej jako potencjał Wnioskodawcy (całego konsorcjum). Jeżeli Wnioskodawca zamierza realizować projekt jako samodzielny podmiot to można we wniosku o dofinansowanie wskazać, iż planowana jest współpraca z określonymi podmiotami celem realizacji projektu. Wnioskodawca może dostarczyć jako załączniki dodatkowe listy intencyjne o chęci współpracy jako formę potwierdzenia tego faktu. Powinno to zostać uwzględnione przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie 2. Czy w ramach konkursu może startować firma z branży odlewniczej, przeważający kod PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa – tematyka prac B+R wpisywałaby się w obszar KIS 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów, Ppkt. 3. Innowacyjne technologie głębokiego przetwórstwa metali – opracowanie nowych stopów do odlewania do aktualnie istniejących (nowe metody kontrolowanej krystalizacji i rozdrabniania struktury, dobór nowych dodatków stopowych)?

Wskazany kod PKD działalności nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu przez Wnioskodawcę ze wskazanym przeważającym kodem PKD. Proszę pamiętać, iż we wniosku aplikacyjnym w pkt B.4 Wnioskodawca powinien wpisać kod PKD projektu. Na podstawie wskazanego kodu PKD oraz zapisów wniosku aplikacyjnego zostanie dokonana ocena, czy projekt nie jest wykluczony z ubiegania się o wsparcie (np. w ramach kryterium formalnego pn. „Projekt nie dotyczy działalności i sektorów wykluczonych ze wsparcia” weryfikowane będzie, czy projekt nie dotyczy działalności i sektorów wyłączonych ze wsparcia określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. z późn. zm. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). W przypadku realizacji projektu w ramach II typu projektu wraz z komponentem wdrożeniowym – osobno weryfikacji podlegają prace B+R (wspierane w oparciu o art. 25) oraz efekt wdrożenia prac B+R (wspierany w oparciu o art. 14). Oznacza to, że w przypadku realizacji prac B+R oraz komponentu wdrożeniowego w zakresie sektorów, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. z późn. zm., wsparciu będą mogły podlegać wyłącznie prace B+R, natomiast koszty związane z wdrożeniem zostaną uznane za niekwalifikowalne.
Proszę natomiast pamiętać o tym, że projekty wspierane w ramach działania 1.2 obligatoryjnie powinny się wpisywać w inteligentne specjalizacje regionu województwa śląskiego, którymi są: medycyna, energetyka, ICT, przemysły wschodzące i zielona gospodarka. W zapytaniu odniesiono się do KIS, czyli Krajowych Inteligentnych Specjalizacji a nie Regionalnych i tę kwestię należy przeanalizować w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Z podanych informacji (bardzo lapidarnych) wynika, iż projekt może się nie wpisywać w RIS, czyli nie kwalifikować się do wsparcia. Pod ogłoszeniem o konkursie umieszczono materiały w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji – należy przeanalizować przedmiotowy aspekt.

Pytanie 3. Czy do wydatków kwalifikowanych zaliczają się wydatki dotyczące zakupu środków trwałych przeznaczonych na cele badawczo-rozwojowe np.:
- dostawę, montaż i uruchomienie pieca indukcyjnego średniej częstotliwości wraz z automatycznym systemem załadunku i dozowania pieca,
- zakup kadzi odlewniczych,
- dostawę urządzeń analizujących, dozujących i zabiegowych, tworzących w komplecie zautomatyzowaną linię metalurgiczną,
- zakup suwnicy wraz boksami na surowce,
- zakup surowców do wytopu metalu oraz dodatków (zakup złomu, surówki, modyfikatorów, zaprawy magnezowej, itd.)

W ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 dla II typu działania, generalnie nie ma możliwości uzyskania wsparcia na nabycie środków trwałych. Wnioskodawca może jednak w zależności od specyfiki projektu uzyskać wsparcie na wymienione środki trwałe poza zakupem surowców do wytopu metalu oraz dodatków (zakup złomu, surówki, modyfikatorów, zaprawy magnezowej, itd.), jeżeli będą one stanowiły koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:
- odpisy amortyzacyjne od aparatury i sprzętu będących własnością beneficjenta/partnera, wpisanych do EŚT beneficjenta/partnera oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amortyzacja podatkowa),
- koszty wynajmu/dzierżawy aparatury i sprzętu,
- raty kapitałowe leasingu finansowego i operacyjnego (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku o dofinansowanie) aparatury i sprzętu.
Ponadto istnieje możliwość kwalifikowania przedmiotowych wydatków jako inne koszty operacyjne, w tym: zakup aparatury i sprzętu (niespełniającego definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości - o wartości netto nie wyższej niż 10000 zł) wykorzystywanego do badań realizowanych w ramach projektu albo zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Ponadto informuję, że zakup surowców do wytopu metalu oraz dodatków (zakup złomu, surówki, modyfikatorów, zaprawy magnezowej, itd.) może zostać uznany za kwalifikowany dla II typu projektu (również z komponentem wdrożeniowym) w ramach innych kosztów operacyjnych, w tym materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w podkategorii: zakup materiałów, np. surowców, półproduktów, odczynników niezbędnych do realizacji badań.
Jednocześnie informuję, iż w ramach II typu projektu z komponentem wdrożeniowym istnieje możliwość kwalifikowania wydatków związanych z komponentem wdrożeniowym (koszty nabycia nowych środków trwałych). Jednocześnie proszę o zapoznanie się z Załącznikiem nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18, stanowiącym część wzoru Umowy o dofinansowanie. Załącznik ten zawiera szczegółowe informacje na temat wydatków kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w zależności od typu projektu – jeśli projekt dotyczy Tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego to projekt wpisuje się w I typ, jeśli dotyczy Wsparcia prac B+R w przedsiębiorstwach to projekt dotyczy II typu także z komponentem wdrożeniowym. Kwalifikowalność wydatków, o które zapytano, zależy nie tylko od typu projektu, ale także od uzasadnienia poniesienia wydatku w projekcie, które Wnioskodawca wskazuje w polu 12 w pkt. C.2.2 wniosku aplikacyjnego.

Pytanie 4. Czy efektem projektu może być tylko innowacja procesowa? Czy konieczne jest opracowanie innowacyjnego produktu?

Efektem projektu może być wyłącznie innowacja procesowa, nie ma konieczności opracowania innowacyjnego produktu. Należy pamiętać, że zapisy konkursu stanowią, iż projekt nie może dotyczyć tylko i wyłącznie innowacyjności organizacyjnej i/lub marketingowej oraz rezultaty projektów muszą charakteryzować się innowacyjnością minimum w skali regionu.

Pytanie 5. Czy w przypadku włączenia partnera biznesowego, który jest dużym przedsiębiorstwem, wnioskodawca dalej jest traktowany jako MŚP? Tzn., czy np. dalej przysługuje nam identyczna wysokość wsparcia?

W ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 w przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum status przedsiębiorcy jest badany osobno dla każdego partnera (konsorcjanta). W związku z powyższym wsparcie (poziom dofinansowania) będzie przyznane dla każdego partnera zgodnie z posiadanym statusem. Z sytuacji opisanej w zapytaniu wynika, że Państwo jako Lider będą starali się o wsparcie jako przedsiębiorstwo z sektora MŚP, natomiast partner biznesowy będzie wnioskował o wsparcie jako duży przedsiębiorca. Należy pamiętać, iż poziom wsparcia na całym projekcie nie może być wyższy niż 85%. Jednocześnie informuję, że w skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, a liderem musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim. Każdy konsorcjant jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że każdy członek konsorcjum zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o konsorcjum. Nie ma możliwości otrzymania wsparcia przez konsorcjum, którego konsorcjantem pozostaje kolejne konsorcjum.

Pytanie 6. Czy w projekcie możemy kwalifikować materiały, z których następnie będzie budowana komora do testów naukowych pewnego urządzenia. Ostatecznie w projekcie wdrażane do działalności przedsiębiorstwa będzie to końcowe urządzenie, a nie urządzenie badawcze, które chcemy zbudować w projekcie z komponentów. Do zbudowania urządzenia do testów potrzebne będzie jeszcze oprogramowanie. Czy te wszystkie elementy (komponenty do urządzenia badawczego oraz oprogramowanie) możemy kwalifikować w projekcie jako jednostka naukowa?

Przedmiotowe elementy nie będą służyły do budowy i nie będą na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej tylko w urządzeniu badawczym. W związku z powyższym nie ma możliwości uznania przedmiotowych elementów za kwalifikowalne w kategorii inne koszty operacyjne jako elementy prototypu. Jednakże w tej samej kategorii kosztów („inne koszty operacyjne”) Wnioskodawca ma możliwość uzyskania dofinansowanie na zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań, np. surowców, półproduktów, odczynników. Jeżeli materiały, o których wspomniano należą do powyższej kategorii kosztów, mogą zostać uznane jako kwalifikowalne w projekcie. Jednocześnie informuję, że w ramach przedmiotowego naboru nie ma możliwości uzyskania wsparcia na zakup wartości niematerialnej i prawnej (oprogramowanie), natomiast w ramach innych kosztów operacyjnych, za kwalifikowalny może zostać uznany koszt amortyzacji, wynajmu, leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej. Ponadto należy pamiętać o warunkach kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18.

Pytanie 7. Czy kosztem kwalifikowanym w typie 2 mogą być wydatki na współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą? (rozliczenie fakturą VAT)

W ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 dla 2 typu działania istnieje możliwość uzyskania wsparcia na wydatki – współpraca z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (rozliczenie fakturą VAT), jeżeli przedmiotowe wydatki będą wpisywały się w katalog, który znajduje się w Załączniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18. Ponieważ pytanie jest nieprecyzyjne (nie wskazuje zakresu wydatku) brak możliwości wskazania w odpowiedzi konkretnej kategorii kosztów. Jednocześnie przypominam, że należy zachować warunki w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa powyższy załącznik. Ponadto należy pamiętać o zachowaniu zasady konkurencyjności, również w przypadku przygotowywania przez Wnioskodawcę zapytań ofertowych.

Pytanie 8. W Załączniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie (Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18) określono między innymi, że wydatkami niekwalifikowanymi są - koszty prac wspólników spółek cywilnych lub koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonaną pracę wynagrodzenia, bezpośrednio związane z pracą wykonywaną przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu jak należy rozumieć stwierdzenie „nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia”?
Czy jeśli spółka chciałaby w ramach prowadzonych badań skorzystać ze współpracy z wysokokwalifikowanym specjalistą, który nie jest zatrudniony w spółce, a prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to w takim przypadku Spółka może rozliczać się z nim na zasadach współpracy między firmami (płatności na podstawie wystawionej faktury VAT) i koszt taki

Zgodnie z zał. nr 11 do umowy o dofinansowanie nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne koszty prac wspólników spółek cywilnych lub koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonaną pracę wynagrodzenia, bezpośrednio związane z pracą wykonywaną przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu. To znaczy, że jeżeli Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka cywilna nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne koszty właścicieli firmy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych (Państwa ten przypadek nie dotyczy, ze względu na prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego). Istnieje możliwość kwalifikowania wydatków dotyczących współpracy z wysokowyspecjalizowaną kadrą w ramach kategorii kosztów: wynagrodzenia - stosunek cywilno-prawny lub koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. W tym przypadku koszty kwalifikowalne obejmują również współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą/spółkę cywilną (rozliczenie fakturą VAT), jeżeli przedmiotowe wydatki będą wpisywały się w katalog, który znajduje się w Załączniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków w ramach naboru. W związku z powyższym przy zachowaniu warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które określa załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie, przedmiotowy wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny. Ponadto należy pamiętać o zachowaniu zasady konkurencyjności, również w przypadku przygotowywania przez Wnioskodawcę zapytań ofertowych.


Pytanie 9. W załączniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie jako koszt kwalifikowany uznawany jest „koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji …”. Czy badania te mogą być przeprowadzane przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczane na podstawie wystawionej przez nią faktury VAT za wykonane usługi?

Tak. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasady konkurencyjności, również w przypadku przygotowywania przez Wnioskodawcę zapytań ofertowych. Beneficjent nie może ograniczyć warunków udziału w postępowaniu i ograniczyć go wyłącznie do np. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Pytanie 10. Czy w ramach komponentu wdrożeniowego kosztem kwalifikowanym mogą być też koszty wynagrodzeń specjalistów przygotowujących wyniki prac B+R do wdrożenia?

Nie. W ramach komponentu wdrożeniowego kwalifikowalne mogą być jedynie:
- koszty nabycia nowych środków trwałych;
- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego.
Jednocześnie informuję, że przy zachowaniu warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które określa załącznik nr 11 umowy o dofinansowanie oraz w zależności od zapisów pola nr 12 (Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii) w punkcie C.2.2. wniosku o dofinansowanie, koszty wymienione w pytaniu 3 mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach kategorii – koszty wynagrodzeń (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), jeżeli będą stanowiły badania przemysłowe lub prace rozwojowe, czyli koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu.

Pytanie 11. Proszę o informację w zakresie poziomu dofinansowania kosztów prac realizowanych przez spółki celowe w konkursach 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach? Spółka z uwagi na 100% własność Uczelni jest przedsiębiorstwem dużym i czy dla takiej kategorii podmiotu będą stosowane odpowiednie poziomy dofinansowania?
Równocześnie proszę o potwierdzanie czy część realizowana w Konsorcjum z Uczelnią będzie posiadała 100% dofinansowania.

Z uwagi na 100% własności uczelni Wnioskodawca posiada status dużego przedsiębiorstwa, tak więc dotyczy go poziom dofinansowania dla takiego rodzaju podmiotu:
a) w ramach I typu projektu – dla przedsiębiorcy posiadającego status dużego przedsiębiorcy:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Duże Przedsiębiorstwa]- 25%
b) w ramach II typu projektu – Kwalifikowalność wydatków na podstawie art. 25 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
Dla przedsiębiorcy posiadającego status dużego przedsiębiorcy oraz dla organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę wnioskującej w ramach działalności gospodarczej, badania przemysłowe:
- bez premii:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Badania przemysłowe - Duże Przedsiębiorstwa] – 50%
- z premią:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Badania przemysłowe - Duże Przedsiębiorstwa + premia]– 65%

Dla przedsiębiorcy posiadającego status dużego przedsiębiorcy oraz dla organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę aplikującej w ramach działalności gospodarczej, eksperymentalne prace rozwojowe:
- bez premii:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Eksperymentalne prace rozwojowe - Duże Przedsiębiorstwa] – 25%
- z premią:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Eksperymentalne prace rozwojowe - Duże Przedsiębiorstwa + premia] – 40%

Ponadto informuję, że organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 100%, natomiast poziom wsparcia na całym projekcie nie może być wyższy niż 85%. Jednocześnie przypominam, że realizując projekt w ramach konsorcjum należy zachować warunki, które szczegółowo określa dokumentacja konkursowa, w tym miedzy innymi, że liderem musi być przedsiębiorstwo posiadające status MŚP z siedzibą w województwie śląskim.

Pytanie 12. Jeżeli projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi jednostka naukowa oraz przedsiębiorca MŚP jak prawidłowo należy rozumieć kwestię przekazania wiedzy z jednostki naukowej do przedsiębiorcy i powiązane z tym poziomy dofinansowania? Zgodnie z Regulaminem konkursu „Warunkiem wsparcia w ramach 2 typu projektu jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu”. Co istotne komercjalizacji może dokonać wyłącznie członek konsorcjum będący przedsiębiorstwem. Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej, może wynosić: 100% w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, gdyż w tym przypadku dofinansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa lub wynieść odpowiedni % kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od wielkości jednostki naukowej, która posiadając wpis do rejestru przedsiębiorców traktowana jest jak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.
Reasumując, w którym z poniższych przypadków jednostka naukowa może uzyskać 100% dofinansowania:
a) wiedza wypracowana w projekcie zostanie przekazana z jednostki naukowej do przedsiębiorcy odpłatnie, zgodnie z obwiązującymi cenami rynkowymi,
b) przekazanie opracowanych wyników projektu z jednostki naukowej do przedsiębiorcy nastąpi bezpłatnie.
Czy może należy rozwiązać to w inny sposób?

Możliwość uzyskania 100% wsparcia nie jest uzależniona od formy przekazania wyników prac B+R podmiotowi odpowiedzialnemu za komercjalizację wyników, tj. liderowi projektu. Ważnym jest, aby wszelkie zyski organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę kierowała na wsparcie działalności niegospodarczej (projekt nie może wspierać w swoich efektach działalności gospodarczej jednostki prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę).
Odnośnie sposobu przekazania praw informuję, że szczegółowy zakres obowiązków, praw oraz innych kwestii dotyczących planowanego projektu konsorcjanci ustalają pomiędzy sobą (w zgodności z zapisami dokumentacji konkursowej) na podstawie umowy konsorcjum, która powinna zostać podpisana przez złożeniem wniosku o dofinansowanie, a następnie dołączona do dokumentacji aplikacyjnej. Należy zwrócić uwagę na warunki określone w pkt 2.2.2.Współpraca z przedsiębiorstwami dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Komunikat KE 2014/C 198/01).
Ponadto należy również mieć na uwadze fakt, że lider konsorcjum jest zobowiązany do komercjalizacji wyników a w przypadku ubiegania się o premię z tytułu szerokiego rozpowszechnienia za fakt tego ostatniego odpowiadać będzie również lider konsorcjum. Dlatego też w projektowaniu zapisów umowy o konsorcjum jak i wniosku należy mieć na uwadze, że powyższe kwestie są oceniane w trakcie oceny merytorycznej (na kryteriach o charakterze 0/1) a następnie weryfikowane po zrealizowaniu projektu.

Pytanie 13. Z uwagi na fakt, iż dane statystyczne GUS udostępniane w formie dokumentów takich jak „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.”, „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.”, „Rocznik statystyczny pracy 2017” nie wykazują stanowisk zgodnych z wykazem stanowisk pracy wnioskodawcy, a brak opisu zakresu obowiązków oraz kwalifikacji stanowisk figurujących we wskazanych dokumentach uniemożliwia rzetelne i wiarygodne wytypowanie stanowisk pokrewnych lub tożsamych ze stanowiskami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie zwracam się z zapytaniem czy dane wnioskodawcy z własnej działalności na przykład w postaci podsumowania listy płac (tzw. zbiorówka płacowa) stanowią obiektywne informacje w rozumieniu Załącznika 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18” w oparciu, o które można rzetelnie wyznaczyć jednostkowe stawki godzinowe dla stanowisk przewidzianych w projekcie?

Rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. Dane Wnioskodawcy z własnej działalności na przykład w postaci podsumowania listy płac (tzw. zbiorówka płacowa) nie są wystarczające, aby można było je uznać za dane statystyczne albo inne obiektywne informacje, które umożliwiają określenie stawki dla danego stanowiska. W związku z powyższym przy ustalaniu stawki jednostkowej należy wykorzystać dane udostępnione przez GUS.
W przypadku, gdy na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, ustalona stawka jednostkowa poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu jest wyższa, od stawek obowiązujących w Państwa przedsiębiorstwie, możliwe jest jej obniżenie do poziomu obowiązującego w przedsiębiorstwie. W odwrotnej sytuacji, gdy stawka obowiązująca w Państwa przedsiębiorstwie jest wyższa od statystycznej stawki jednostkowej, pracodawca (Beneficjent) pokrywa różnicę w godzinowej stawce jednostkowej ze środków własnych.

Pytanie 14.  Firma jest mikroprzedsiębiorstwem. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes wykonują prace B+R. Posiadają umowę o pracę na stanowisko Programista na ½ etatu. Czy koszt ich pracy jako Programista wykonujący prace badawcze jest kwalifikowany?

W opisanym przypadku, gdy członkowie zarządu wykonują prace B+R oraz posiadają umowę o pracę na stanowisku Programista na ½ etatu to taki wydatek związany tylko i wyłącznie z zadaniami programisty może zostać uznany za kwalifikowalny w kategorii wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że wsparcie na przedmiotowy wydatek będzie udzielone z tytułu wykonywanej pracy przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), a rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. W tym przypadku dane statystyczne lub inne obiektywne informacje, na postawie których ustalona zostanie GSJ powinny dotyczyć tylko i wyłącznie stanowiska programisty, z wyłączeniem danych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu. Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do spełniania wszystkich warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18.

  Pytanie 1. Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków

  Informujemy, że w Regulaminie konkursu wskazano na stronie 59, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały wskazane w załączniku nr 11 do Wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3a/3b/3c/3d do Regulaminu konkursu. Informujemy, że w przypadku wzorów umów o dofinansowanie nr 3a i 3b informacje w sprawie kwalifikowalności wydatków stanowią załącznik nr 10.

  Pytanie 2. Firma jest mikroprzedsiębiorstwem. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes wykonują prace B+R. Posiadają umowę o pracę na stanowisko Programista na ½ etatu. Czy koszt ich pracy jako Programista wykonujący prace badawcze jest kwalifikowany?

  W opisanym przypadku, gdy członkowie zarządu wykonują prace B+R oraz posiadają umowę o pracę na stanowisku Programista na ½ etatu to taki wydatek związany tylko i wyłącznie z zadaniami programisty może zostać uznany za kwalifikowalny w kategorii wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że wsparcie na przedmiotowy wydatek będzie udzielone z tytułu wykonywanej pracy przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), a rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. W tym przypadku dane statystyczne lub inne obiektywne informacje, na postawie których ustalona zostanie GSJ powinny dotyczyć tylko i wyłącznie stanowiska programisty, z wyłączeniem danych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu. Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do spełniania wszystkich warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 10 lub 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18.

   1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie i wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne w naszej firmie m.in. poprzez pozyskanie oprogramowania magazynowo-kadrowego. Nasza firma posiada siedzibę główną w Sosnowcu oraz oddział produkcyjny w województwie mazowieckim. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu zważywszy na fakt, iż filia firmy znajduje się poza obszarem woj. śląskiego. Naszym zdaniem dominującym miejscem realizacji projektu będzie woj. śląskie, bowiem to tutaj znajdują się firmowe serwery, a także dział handlowy i osoba, która zajmuje się zamówieniami produktów. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiłoby m.in. wgląd w stany magazynowe co byłoby związane ze zmianą jakościową w przedsiębiorstwie jaka nastąpiła dzięki realizacji inwestycji.

   W odpowiedzi informuję, że w pytaniu brakuje informacji, które pozwalają na jednoznaczną odpowiedź. Jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu:

   Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto proszę mieć na uwadze warunek kwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych: należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W związku z powyższym w przypadku, gdy planowane do zakupu oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w siedzibie firmy w Sosnowcu oraz w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego wówczas istnieje możliwość wnioskowania w ramach konkursu. W takiej sytuacji proszę pamiętać, że jako lokalizację projektu należy uwzględnić zarówno siedzibę jak i magazyny. Natomiast w przypadku, gdy magazyny są zlokalizowane w woj. mazowieckim (lub w innym województwie) i z oprogramowania będzie korzystać również oddział/zakład zlokalizowany poza województwem śląskim wówczas projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż wsparcie zostanie udzielone również zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu poza województwem śląskim, co jest niezgodne z zasadami konkursu.

   2. Zwracam się z pytaniem dotyczącym kodu PKD projektu. Jesteśmy spółką, która prowadzi działalność usługową w zakresie dystrybucji elementów okuć budowlanych. Przeważający kod PKD prowadzonej przez nas działalności to: 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Czy w ramach PKD projektu możemy wskazać taki kod, wypełniając wniosek? Projekt, który planujemy zrealizować, będzie tyczył się wdrożenia innowacji ułatwiającej dystrybucję naszych produktów (tj. unowocześnienie sprzedaży i systemu zamówień). W takim wypadku, w wyniku realizacji projektu z pewnością będziemy osiągać przychody ze sprzedaży. Czy takie rozumowanie na temat kodu PKD projektu jest prawidłowe?

   W odpowiedzi na pytanie informuję, że wskazany kod PKD projektu nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu ze wskazanym kodem PKD projektu. W odniesieniu do pytania czy kod PKD 46.73 jest odpowiedni w odniesieniu do zakresu projektu informuję, że opis projektu zawarty w Państwa pytaniu jest zbyt ogólny aby można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednakże w przypadku, gdy projekt dotyczy głównej działalności firmy wybór wskazanego kodu PKD wydaje się być adekwatnym.

   3. Jesteśmy zainteresowani złożeniem aplikacji na dofinansowanie - DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Po zapoznaniu się z Regulaminem tego Konkursu powzięliśmy w wątpliwość następujące kwestie:
   - czy dofinansowanie w ramach tego projektu może dotyczyć już inwestycji zapłaconej w ubiegłym roku (zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania zintegrowanego systemu operacyjnego oraz zakup środków trwałych - sprzętu komputerowego),
   - dysponujemy opinią o innowacyjności naszego przedsięwzięcia wystawioną dnia 27.02.2017 r., a zakres przedsięwzięcia byłby realizowany zgodnie z wystawioną opinią, czy możemy dołączyć tą opinię do wniosku i czy będzie ta opinia brana pod ocenę komisji?

   W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

   - Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, realizację wniosku można rozpocząć po jego złożeniu do ŚCP. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto w opisanym przypadku nie jest zachowany efekt zachęty, co dyskwalifikuje wniosek do dofinansowania.

   - Zgodnie z dokumentacją konkursową, opinia o innowacyjności nie jest obligatoryjna w przypadku konkursu dla Działania 3.3. RPO WSL, niemniej jeśli Wnioskodawca dysponuje takim dokumentem, można go załączyć jako załącznik dodatkowy. Dokument ten będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dokumenty powinny być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Data wystawienia dokumentu sugeruje, że dane zawarte w opinii mogą być nieaktualne na moment aplikowania.
   4. W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące promesy kredytowej.
   a. W dokumentacji konkursowej nie odnaleźliśmy wzoru promesy kredytowej. Czy załączony wzór promesy kredytowej wystawionej przez bank francuski będzie zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs? Promesa zostanie wystawione przez bank francuski w języku francuskim, a do wniosku o dofinansowanie zostanie dostarczone tłumaczenie przysięgłe dokumentu wraz z kopią oryginalnej promesy. Jeśli istnieje inny wzór, proszę o dokładne wskazanie jego lokalizacji.
   b. Czy w załączonym wzorze konieczne jest wskazanie wartości projektu, czy wystarczy tylko kwota kredytu?
   c. Czy wartość kredytu udzielanego w EURO musi być w promesie wskazana w PLN po kursie z banku wystawiającego promesę z dnia jej wystawienia, czy też może być wyrażona wyłącznie w EURO? Ewentualnie czy należy podać zarówno kwotę w EURO, jak i w PLN?
   d. Jakiego rodzaju dane identyfikujące bank francuski będą potrzebne w promesie? Z przyczyn oczywistych nie będzie bowiem numeru KRS, NIP czy REGONU. Czy konieczne jest podanie informacji o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym? Czy należy do wniosku załączyć jeszcze jakiś dokument identyfikujący bank wystawiający promesę?
   Ad. a
   – Dokumentacja aplikacyjna nie zawiera wzoru załącznika, odpowiednie instytucje wystawiają załączniki na stosowanych przez siebie wzorach. Proszę zwrócić uwagę na to, że załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej zawiera informację dot. promesy kredytowej /promesy pożyczki inwestycyjnej : powinna zostać wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

   Ad.b

   – W dokumentacji konkursowej nie ma informacji jakie elementy dodatkowe powinna zawierać promesa kredytowa, jednak warto żeby zawierała zarówno kwotę kredytu oraz wartość projektu, ażeby była możliwość powiązania promesy z projektem

   Ad.c

   – Wartość kredytu może zostać wyrażona w walucie EURO

   Ad.d

   – Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty identyfikujące bank.
   5. Piszę do Państwa z pytaniem odnośnie pomocy publicznej i de minimis w konkursie 3.3. TIK. Otóż rozmawiałem z konsultantem i zostałem poinformowany że do wyboru mam tylko pomoc publiczną na 45%, 35% oraz de minimis na 50%, jednakże w generatorze do wyboru mam także dwie pomoce publiczne na 50% z czego jedna dotyczy wspierania innowacyjności oraz innowacji procesowej i organizacyjnej tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Czy mógłbym prosić o szczegółowe informacje na temat tego czy mogę wybrać tą pomoc publiczną na 50%, gdyż mój projekt przewiduje wprowadzenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

   W odpowiedzi na pytanie informuję, że katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz warunki kwalikowania wydatków w ramach konkursu znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”.
   Zgodnie z ww. dokumentem koszty kwalifikowalne obejmują:

   1) „koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego”,

   2) „koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych”,

   3) „koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego”W przypadku ponoszenia wydatków w tych kategoriach kosztów Beneficjent ma możliwość wyboru sposobu ich ponoszenia bądź to w oparciu o art. 14 Rozporządzenia KE nr 651/2014, bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis.Maksymalny poziom wsparcia dla wydatków realizowanych w oparciu o Rozporządzenie KE nr 651/2014 to 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a 35% dla średnich przedsiębiorstw, natomiast dla wydatków realizowanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis to 50% dla MŚP.

   4) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (ART. 18 ROZPORZĄDZENIA 651/2014) ,

   5) koszty wynagrodzeń (ART. 29 ROZPORZĄDZENIA 651/2014 ). Koszty te powinny być związane z wdrażaną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną ,

   6) koszty szkoleń (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS) ,

   7) pozostałe koszty kwalifikowalne (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS).

   Maksymalny poziom wsparcia dla powyższych wydatków to 50% dla MŚP.
   W odpowiedzi na Pana zapytania oraz powyższych informacji wynika, iż jeżeli chce Pan skorzystać z wsparcia w wysokości 50%, wtedy należy skorzystać z pomocy de minimis.

   6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, „należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca: Bilansu oraz Rachunku zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania) zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

   Dokumenty za 2017 rok zostały złożone poprzez system ekrs.ms.gov.pl. Jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów jest wiadomość mailowa o treści: W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze ……… z dnia 04-07-2018 dotyczącym podmiotu o nr KRS …………… zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

   Wiadomość mailowa nie ma żadnego załącznika. Podobnie z systemu można pobrać jedynie komunikat takiej treści.
   W związku z tym proszę o informację zwrotną, w jakiej formie należy przedstawić potwierdzenie złożenia/nadania w przypadku dokumentów finansowych za 2017 rok?

   W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dokumenty finansowe z potwierdzeniem nadania/złożenia do urzędu skarbowego. Natomiast nie jest wymagane dostarczenie potwierdzeń złożenia sprawozdań do sądu,  Państwa pytanie dotyczy zgłoszenia dokumentów finansowych w KRS.

   7. Planujemy ubiegać się o finansowanie w ramach działania 3.3. Wszystkie wydatki w ramach budżetu będą finansowane w ramach pomocy de minimis:
   - Czy w związku z tym, mamy uzupełniać pole B.13.3 Regionalna pomoc inwestycyjna we wniosku o dofinansowanie?
   - Czy mamy odnieść się do pytania 1, 1a, 2, 2a, 3 lub 4 wskazane w tym punkcie?

   W przypadku ubiegania się w ramach działania 3.3. wyłącznie o pomoc de minimis Wnioskodawca powinien wypełnić pkt. B.13.3 poprzez wybór odpowiedzi : "NIE" przy każdym typie inwestycji początkowej. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

   8. Omyłkowy zapis w Instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

   W instrukcji wypełniania wniosku dla Działania 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18) omyłkowo wskazano nieadekwatne informacje jakie należy uwzględnić w pkt. C.2.2. w polu „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” (str. 39 Instrukcji wypełniania wniosku).

   Obecnie zapis brzmi następująco:

   „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:
   1. zakres obowiązków pracownika wskazujący na jego zaangażowanie w prace B+R będące przedmiotem projektu;
   2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
   3. informację nt. poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony;
   4. metodologia wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj ) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

   Poprawny zapis powinien brzmieć:

   „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:
   1. zakres obowiązków pracownika wraz z planowanym podziałem ilości godzin na poszczególne zadania w ramach realizacji projektu.
   2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu.
   3. metodologię wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

    Pytanie 13. Jakie są wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania się do panelu ekspertów?

    Informuję, że w ramach naboru nie przewidziano specjalnych wytycznych dla Wnioskodawców w zakresie panelu ekspertów. Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych przeprowadzana będzie w oparciu o obligatoryjny dla każdego Beneficjenta panel ekspercki oraz fakultatywne wyjaśnienia. Panel jest nagrywany i efektem spotkania panelowego jest materiał audio dokumentujący przeprowadzony panel. W przypadku reprezentacji Wnioskodawcy wymagane jest aby stawiła się osoba, która ma prawo reprezentować Wnioskodawcę (np. zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru przedsiębiorców KRS albo określoną w umowie konsorcjum) lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo z zaznaczeniem, że powinien być to pracownik wnioskującego przedsiębiorstwa/partnera/konsorcjanta, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę oraz będzie zaangażowany w realizację ocenianego projektu. Na podstawie stosownego uzasadnienia Wnioskodawcy IOK może wyrazić zgodę na inną reprezentację niż ww. pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa. Panel służy w szczególności możliwości wyjaśnienia wątpliwości, celem umożliwienia oceny spełnienia danych kryteriów. Niestawienie się Wnioskodawcy (bez wcześniejszego poinformowania z jego strony IOK) na panel uniemożliwia złożenie wyjaśnień, co prowadzić może do negatywnej oceny merytorycznej. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia do IOK wszelkich materiałów przygotowanych przez niego i zaprezentowanych w trakcie panelu. Część wyjaśnień, o które są proszeni Wnioskodawcy dotyczy nie tylko kwestii, które mogą zostać przekazane w sposób werbalny ale też związane są z dostarczeniem dokumentu. Cześć wyjaśnień ze względu na swoją złożoność wymagać może formy pisemnej. Stąd też nie zachodzi konieczność odstąpienia od wyjaśnień na rzecz rozmów prowadzanych w ramach panelu. W ramach panelu eksperckiego Wnioskodawcy mogą być pytani o poszczególne zapisy wniosku o dofinansowanie oraz dostarczone dokumenty, w związku z tym celem przygotowania się do panelu należy mieć na względzie zapisy wniosku oraz dołączone dokumenty. Jednocześnie informuję, iż w panelu eksperckim uczestniczą: eksperci oceniający wniosek, Sekretarz/Zastępca Sekretarza KOP oraz Wnioskodawca. W spotkaniu mogą również uczestniczyć Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOP. Ponadto informuję, że informacje dotyczące panelu eksperckiego znajdują się w Regulaminie konkursu w podrozdziale 5.2.2.

    Pytanie 12. Przykładowa karta czasu pracy.

    Wzory kart czasu pracy dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: http://scp-slask.pl/czytaj/rozliczenie_wnioskow_o_platnosc_w_ramach_dzialan

    Pytanie 11. Czy pracownicy B+R mogą wykonywać prace nad projektem w siedzibie poza województwem śląskim. W województwie śląskim zarejestrowany będzie oddział na dzień podpisania umowy o dofinansowanie?

    Informuje, że możliwe jest wykonywanie prac nad projektem przez pracowników B+R w ramach II typu poza Województwem Śląskim przy zachowaniu warunków z pkt 10.

    Pytanie 10. W jaki sposób w przypadku firmy informatycznej mającej kilka oddziałów udowodnić wdrożenie na terenie województwa śląskiego, czy powinno być ono „tworzone” w całości w oddziale na Śląsku, czy możliwe jest tworzenie poza województwem?

    Informuję, iż zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej „Projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo/lider konsorcjum musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie”. W przypadku projektu typu pierwszego tj. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej nabywane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne muszą być zaewidencjonowane oraz wykorzystywane na terytorium Województwa Śląskiego. Ponadto, należy pamiętać o spełnieniu warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków wskazanych w Umowie o dofinansowanie, w szczególności zakupu wartości niematerialnej i prawnej tj. należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Dla projektu typu drugiego tj. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium Województwa Śląskiego za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Lidera, który musi znajdować się w Województwie Śląskim. W związku z powyższym jest możliwe „tworzenie” w ramach II typu wdrożenia poza Województwem Śląskim przy zachowaniu powyższych warunków. Informuję, że możliwe jest wykonywanie prac nad projektem przez pracowników B+R w ramach II typu poza Województwem Śląskim przy zachowaniu ww. warunków.

    Pytanie 9. Jakie są dokładne kryteria otrzymania premii za szerokie rozpowszechnienie?

    W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż aby otrzymać premię za szerokie rozpowszechniania należy wyniki projektu:

    - zaprezentować na co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej lub technicznej (należy określić w jakich konferencjach naukowych i technicznych uczestniczyć będzie Wnioskodawca);
    - opublikować w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany był projekt (zgodnych z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany będzie Projekt);
    - w całości rozpowszechnić za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu (należy przedstawić informacje dotyczące przewidywanego sposobu rozpowszechnienia - na jakich stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych, oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu zostaną rozpowszechnione wyniki projektu).
    W celu zdobycia premii za szerokie rozpowszechnianie wystarczy spełnić co najmniej jeden z powyższych warunków.

    W przypadku konsorcjów, należy zachować spójność z zapisami umowy o konsorcjum. W wypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia na badania przemysłowe lub prace rozwojowe z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych konsorcjanci ustalają zakres odpowiedzialności w umowie o konsorcjum.

    Pytanie 8. Czy prototyp wytworzony w trakcie projektu B+R ma być środkiem trwałym (księgowo)?

    Prototyp wytworzony w trakcie projektu B+R musi być zaewidencjonowany. Prototyp można wprowadzić do ewidencji jako środek trwały lub jako wartość niematerialną i prawną. Jest to zależne od definicji jaką on spełnia. 

    Pytanie 7. Czy osoba kierująca projektem (jej wynagrodzenie), a nie prowadząca badań, może być ujęta w kosztach kwalifikowanych?

    Informuję, iż w ramach II typu kierownik badań (jego wynagrodzenie) może zostać uznane za koszt kwalifikowalny w sytuacji, gdy jest on bezpośrednio zaangażowany do realizacji projektu (przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych). Stosowne uzasadnienie kwalifikowalności kosztu wnioskodawca wskazuje w polu 12 w pkt. C.2.2. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, koszt ten należy wykazać w wydatkach niekwalifikowalnych (pkt. C.2.3 wniosku aplikacyjnego).

    Pytanie 6. Czy kosztem kwalifikowanym jest najem powierzchni na poczet prowadzenia projektu?

    W odpowiedzi informuję, iż najem powierzchni może być kwalifikowalny jako koszty budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o koszty amortyzacji budynków, za kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy koszty amortyzacji budynków (amortyzacja podatkowa) - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu (metraż powierzchni użytkowej, na której prowadzone są badania przewidziane w projekcie – bez uwzględnienia części wspólnych) objętego pomocą. Do wsparcia kwalifikuje się również wynajem powierzchni laboratoryjnej, na której realizowany jest projekt.
    Ponadto należy pamiętać o warunkach kwalifikowalności wydatku, które określa załącznik nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18.

    Pytanie 5. Czy kosztem kwalifikowanym jest np. koszt obsługi księgowej i innej biurowej?

    Informuję, iż koszty usługi księgowej i innej biurowej mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne w ramach II typu jako koszty pośrednie - koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, pod warunkiem iż nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta a związane są z obsługą projektu.
    Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% : liczone od kosztów związanych z zaangażowaniem personelu, tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej.
    Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:

    Koszty pośrednie (pkt 5) = koszty wynagrodzenia – umowa o pracę (pkt 1a) * 15%

    Pytanie 4. Czy przedsiębiorstwo powiązane, a będące obecnie w trakcie likwidacji (wpis do KRS) należy uwzględnić we wniosku jako przedsiębiorstwo powiązane?

    W odpowiedzi na pytanie informuję, iż w sytuacji gdy przedsiębiorstwo znajduje się w stanie likwidacji, ale nie zostało jeszcze wykreślone z KRS to należy je uwzględnić jako podmiot powiązany/partnerski (na moment składania wniosku o dofinansowanie) i odpowiednio wykazać we wniosku o dofinansowanie w pkt. A.6 (dane do określenia statusu MŚP) oraz formularzu pomocy publicznej i formularzu de minimis - jeśli dotyczy (w formularzach wykazać należy tylko podmioty powiązane).

    Pytanie 3. Czy stworzony prototyp ma być zaewidencjonowany?

    Tak, stworzony prototyp ma być zaewidencjonowany.

    Pytanie 2. Jaki obowiązuje poziom stawki dla kosztów pośrednich w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18

    Zgodnie z przyjętymi założeniami dla konkursu koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% liczoną od „kosztów wynagrodzenia – umów o pracę”.

    Pytanie 1. O jaki poziom wsparcia może ubiegać się organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę?

    Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę może aplikować i otrzymać tym samym maksymalny poziom wsparcia w następujących sytuacjach:  

    a) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej i posiada wpis do rejestru przedsiębiorców, wówczas jest traktowana jako przedsiębiorstwo i poziom wsparcia jest uzależniony od posiadanego statusu. W związku z tym w przypadku gdy organizacja będzie posiadała status mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa, wówczas może ubiegać się o wsparcie do 70% wydatków kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 45% wydatków kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe. W przypadku posiadania średniego przedsiębiorstwa maksymalny poziom wsparcia wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 35% na prace eksperymentalno – rozwojowe. Gdy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, wówczas maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych dla prac przemysłowych i 25% wydatków kwalifikowalnych dla prac eksperymentalno – rozwojowych. Poziom wsparcia może zostać zwiększony w związku z szerokim rozpowszechnieniem wyników albo efektywną współpracą. 

    b) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, wówczas może otrzymać wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Wówczas zobligowana jest do wypełnienia załącznika Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.  

    c) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców, wówczas może otrzymać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 25% kosztów kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe. Poziom wsparcia może zostać zwiększony w związku z szerokim rozpowszechnieniem wyników albo efektywną współpracą.

     Pytania 31 i 32. Czy protokół z przeprowadzonego postępowania należy publikować na stronie internetowej podmiotu, czy w bazie konkurencyjności? Czy kontroferty są jawne, czy mamy obowiązek pokazać oferty jednego oferenta drugiemu oferentowi?

     Zgodnie z sekcją 6.5.2 punkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi od dnia 23.08.2017 r. informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku zapytania ofertowego powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego dostawcy, zatem nie ma konieczności upubliczniania całej treści protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z poźn. zm.).

     Pytanie 30. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy przedstawić spełnienie warunku w przypadku inwestycji początkowej dotyczącej zasadniczej zmiany procesu produkcji?

     W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, spełnienie warunku dotyczącego kosztów kwalifikowanych, które muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw.
     W związku z faktem, że działanie 3.2 dotyczy tylko sektora MŚP, Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie, którzy w polu B.13.3 na zapytanie „Czy projekt polega na zasadniczej zmianie procesu produkcji?” zaznaczą odpowiedź „Tak” w pytaniu: „Czy koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych?” wpisują odpowiedź „NIE DOTYCZY”.

     Pytanie 29. Spółka ubiegała się o dofinansowanie w pierwszego naboru w ramach działania 3.2. Wniosek podlega obecnie ponownej ocenie po przywróceniu ze skargi. Posiadamy obecnie siedzibę w województwie śląskim w Bytomiu (takie dane są również wpisane do wniosku o dofinansowanie). Planujemy dokonać zmiany w KRS polegającej na przeniesieniu siedziby spółki do innej miejscowości (znajdującej się poza woj. śląskim). Obecna siedziba zostanie zmieniona na oddział spółki. Potencjał techniczny i osobowy dla lokalizacji na Śląsku (opisany we wniosku) pozostanie taki sam. Czy taka zmiana stanowi przeszkodę dla ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.2 i czy może rzutować na ocenę wniosku.

     Informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. W Państwa przypadku sama zmiana siedziby firmy na lokalizację z poza województwa śląskiego nie będzie miała wpływu na ocenę wniosku, przy założeniu, że miejsce realizacji projektu wciąż będzie znajdować się w województwie śląskim i będzie wpisane do dokumentu rejestrowego najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

     Pytanie 28. Proszę o informację, w jaki sposób należy dokonać weryfikacji czy podmiot Wnioskujący nie zostanie uznany za znajdujący się w trudnej sytuacji, z uwagi na powiązanie z podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji. W regulaminie konkursu znajduje się poniższy zapis: Wsparcie nie może zostać udzielone przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014, z zastrzeżeniem, że badanie warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji dotyczy wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych, traktowanych jako całość, (grupa przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy), a nie każdego podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą. Czy zgodnie z tym zapisem, należy zsumować (zgodnie ze wzorem w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia 651/2014) poszczególne wartości z bilansów wszystkich powiązanych podmiotów, i zweryfikować spełnienie przesłanek z Rozporządzenia „globalnie” jak dla jednego podmiotu?

     Odnosząc się do wskazanej w zapytaniu kwestii należy stwierdzić, że do ustalenia, czy Wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji stosuje się zapisy Art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 r. - „Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;
     Do analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Śląskie Centrum Przedsiębiorczości kieruje się wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi badania warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, które powinno dotyczyć wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych traktowanych jako całość (źródło: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3030). Mając na uwadze powyższe do ustalenia sytuacji przedsiębiorstwa należy przyjąć dokumenty finansowe za ostatni zamknięty okres księgowy. W odniesieniu do wnioskodawcy aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru w roku 2017 trudna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli w roku 2016 suma kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych oraz niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych i wyniku finansowego netto jest mniejsza od zera. Z powyższego również wynika, że odliczenie poniesionych strat z kapitałów rezerwowych (i wszystkich innych elementów ogólnie uznawanych za część funduszy własnych spółki) prowadzi do ujemnego wyniku przekraczającego połowę subskrybowanego kapitału podstawowego. Ponadto UOKIK wyjaśnia „W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, jak należy sumować dane dotyczące przedsiębiorstw powiązanych na potrzeby ustalania sytuacji ekonomicznej grupy, należy wyjaśnić, że konsolidowanie danych wszystkich podmiotów powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie wydaje się właściwym sposobem. Ocena spełniania przesłanek trudnej sytuacji finansowej na podstawie art. 2 ust. 18 GBER powinna zostać przeprowadzona na podstawie danych finansowych jednostki gospodarczej, tj. skumulowanych danych finansowych beneficjenta oraz wszystkich jednostek powiązanych z beneficjentem. Jednocześnie taka kumulacja powinna być przeprowadzona analogicznie do sposobu stosowanego przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do GBER w odniesieniu do przedsiębiorstw powiązanych, tj. poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych w wysokości 100%, niezależnie od rzeczywistych udziałów w danym przedsiębiorstwie. Dane finansowe przedsiębiorstw partnerskich nie podlegają natomiast kumulacji dla celów oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.”

     Pytanie 27. Czy prace B+R może przeprowadzić przedsiębiorstwo działające między innymi w obszarze działalności: 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH. Czy też prace B+R może przeprowadzić wyłącznie podmiot będący:
     - jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
     - centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
     Czy prace B+R może również wykonać podmiot taki jak wymieniony we wzorze opinii o innowacyjności jako: stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku?

     W odpowiedzi informuję, że prace prowadzone przez każdy z wymienionych w zapytaniu typów podmiotu mogą zostać uwzględnione w ramach ocenianego kryterium. Proszę pamiętać, że dokumentacja konkursowa stanowi o wymogu dostarczenia załącznika potwierdzającego wdrożenie w ramach projektu wyników prac B+R. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku: Niniejszy dokument należy dostarczyć na etapie wnioskowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca wybierze wskaźnik „Liczba wdrożonych wyników prac B+R” oraz wskaże we wniosku aplikacyjnym, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R. Do przykładowych dokumentów należą m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R. Załącznik należy dostarczyć na etapie wnioskowania. Ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

     Pytanie 26. W kwalifikowalności do Działania 3.2 mowa jest o:
     Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:
     - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,
     Czy w momencie, kiedy w ramach projektu powstanie aplikacja mobilna (siłą rzeczy użytkowana przez społeczeństwo) i służyć będzie ona do zbierania danych, które wykorzystywane i przetwarzane będą przez naszą firmę (zakład w województwie śląskim) to czy można uznać, że warunek ten będzie spełniony?
     Czy jednak trzeba na niego patrzeć literalnie i sam fakt wykorzystywania aplikacji mobilnych przez innych ludzi dyskwalifikuje wydatek ze względu na wskazany powyżej zapis? Aplikacja będzie darmowa i w zasadzie dla użytkownika nie będzie niosła za sobą żadnej korzyści.

     W odpowiedzi na maila informuję, że warunki kwalifikowalności dotyczą wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, tzn. jeśli w wydatkach kwalifikowanych uwzględnione zostaną wartości niematerialne i prawne, wówczas aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne:
     - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności (zakładem otrzymującym pomoc jest zakład wskazany w pkt. B.3 wniosku aplikacyjnego),
     - muszą podlegać amortyzacji,
     - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
     - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.
     W przypadku, gdy określona aplikacja mobilna powstanie w wyniku realizacji projektu (jest produktem widniejącym w wyniku realizacji projektu w ofercie Wnioskodawcy), tak więc nie jest kosztem ponoszonym w ramach projektu to powyższe warunki nie mają zastosowania. Natomiast jeżeli aplikacja ma zostać poniesiona jako wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej na potrzeby Wnioskodawcy (nie będzie produktem sprzedawanym przez Wnioskodawcę), wówczas należy dochować warunków dotyczących, że może być ona wykorzystywana wyłącznie przez zakład otrzymujący pomoc. Jeżeli jej przeznaczeniem jest zbieranie danych od podmiotów zewnętrznych, to może taki wydatek kwalifikować się do wsparcia jedynie pod warunkiem, że to zakład otrzymujący pomoc będzie zbierał i przetwarzał dane (korzystał z danych wygenerowanych przez daną wartość niematerialną i prawną). Podmioty zewnętrzne mogą jedynie dostarczać dane za pomocą aplikacji.

     Pytanie 25. Do wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających finansowanie – czy zostało określone na jaką kwotę muszą opiewać dokumenty (np. wkład własny w stosunku do kosztów ogółem), aby zdolność do finansowania projektu została pozytywnie oceniona przez ekspertów?

     Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej istnieje obligatoryjny wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie projektu. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączniki te należy dostarczyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Informuję, iż dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, w tym m.in. wyciąg bankowy muszą być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (dokument wystawiony nie wcześniej niż ogłoszenie konkursu). Wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków na całość realizacji projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn.”Wykonalność projektu techniczna i finansowa”, gdzie istotnym aspektem jest fakt, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym, biorąc pod uwagę załączone dokumenty finansowe, jak również dodatkowe załączniki oraz zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

     Pytanie 24. W ramach załącznika 13. Dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R jako przykładowe dokumenty wskazano m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R. W związku z tym, czy w ramach tego załącznika w celu udokumentowania konieczne przedłożenie raportu z przeprowadzonych badań dokumentującego całe badania czy wystarczy przedstawienie samego protokołu z prac B+R przedstawiającego ostateczne wyniki?

     Wspomniany dokument może stanowić załącznik - Dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R pod warunkiem, iż na podstawie tego dokumentu będzie można zweryfikować związek prowadzonych prac B+R z planowanym do realizacji projektem. Ponadto informuję, że ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

     Pytanie 23. Czy projekt obligatoryjnie musi wpisywać się w RIS?

     W ramach Działania 3.2. kwestia wpisywania się w RIS Województwa Śląskiego jest kryterium dodatkowo punktowanym. Kryterium to, wpisane w kryteria stanowiące załącznik do dokumentacji konkursowej, weryfikowane jest na etapie oceny merytorycznej:
     W ramach tego kryterium oceniający zweryfikują następujące aspekty:
     - projekt wpisuje się w RIS (dotyczy inteligentnych specjalizacji). Ocena będzie przeprowadzona w oparciu o listy kodów pkd zamieszczonych w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt,
     - znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji (ocena potencjału projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji – ocenie podlegać będzie oryginalność rozwiązania proponowanego jako rezultat projektu w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku tj. m.in. czy rozwiązanie wprowadzane na rynku jest konkurencyjne dla istniejących już rozwiązań, czy stanowi potencjał dla dalszych badań i wdrożeń w adekwatnym dla rezultatu projektu zakresie oraz czy ma potencjał implementacji) – 2 pkt. W związku z powyższym, nie jest obligatoryjne wpisywanie się projektu w RIS.

     Pytanie 22. Czy możliwe jest refundowanie kosztów inwestycji, jeżeli inwestycja rozpocznie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie a zostanie zakwalifikowana do dofinansowania?

     Okres kwalifikowalności kosztów w ramach projektu zaczyna się po jego złożeniu. Jednakże do czasu podpisania umowy o dofinansowaniu, Wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko, jednak zgodnie z wszystkimi zasadami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.
     Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie „Wydatki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie Projektu, a poniesione przed podpisaniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych Umową, w tym wyodrębnienia wydatków w ewidencji księgowej Beneficjenta zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 17 do Umowy. Z zastrzeżeniem wydatków poniesionych w związku z zastosowaniem tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień mającego na celu zapewnienie możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w charakterze personelu Projektu, wydatki niezaplanowane we wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym zamówienia dodatkowe i uzupełniające, a także wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Umowy, jak również wydatki wskazane jako niekwalifikowalne w załączniku nr 17 do Umowy nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.”

     Pytanie 21. Czy Wnioskodawcą może być nowo utworzona spółka?

     Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo typu start-up. Jednak należy mieć na uwadze fakt spełnienia warunków dotyczących inwestycji początkowej. Przez inwestycję początkową należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.) za inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
     - założeniem nowego zakładu (utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej),
     - zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych/produkcyjnych/ w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji),
     - dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (dotyczy przypadku, gdy w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych),
     - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu).

     Wskazany w zapytaniu przypadek może nie kwalifikować się do wsparcia z uwagi na to, że może nie spełniać założeń w zakresie inwestycji początkowej, gdyż:
     - nie będzie dywersyfikacji usługi (bo nie ma działalności bieżącej danego zakładu przed złożeniem wniosku, która to mogłaby zostać zdywersyfikowana),
     - nie będzie zasadniczej zmiany procesu produkcji danego zakładu (bo zakład nie prowadzi działalności, która to mogłaby podlegać zasadniczej),
     - nie będzie zwiększenia zdolności produkcyjnych (bo nie ma działalności, której to moce mogłyby zostać zwiększone),
     - nie zostanie to też uznane za utworzenie nowego zakładu, gdyż będzie to pierwszy zakład Wnioskodawcy a nie kolejny.

     Pytanie 20. Czy spełniony jest efekt zachęty w momencie gdy Wnioskodawca pozyskał kredyt na inwestycję?

     Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 651/2014 pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym podpisanie umowy/ pozyskanie kredytu na inwestycje może naruszać spełnienie efektu zachęty, w zależności od warunków zapisanych w umowie kredytowej.

     Pytanie 19. Czy na etapie uzupełnień podczas oceny formalnej akceptowana będzie opinia o innowacyjności, której data wystawienia będzie późniejsza niż termin zamknięcia naboru (tj. po 7.02.2018 r.)?

     Informuję, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku Opinia o innowacji stanowi dokument, który należy złożyć na etapie wnioskowania, tak więc data powinna być aktualna na dzień składania dokumentu. Na etapie uzupełnień w ramach weryfikacji spełnienia warunków formalnych, data wystawienia dokumentu również powinna być aktualna, tak więc akceptowana będzie opinia o innowacyjności, której data wystawienia będzie późniejsza niż termin zamknięcia naboru, tj. po 7.02.2018 roku (uzupełnienia wniosku).

     Pytanie 18. Czy konieczne jest dołączanie raportu z prac B+R? Jeśli tak to na podstawie jakich dokumentów? Jeśli nie to czy dołączenie powoduje zwiększenie szans projektu? Jak oceniają to eksperci?

     Informuję, iż w zapisach konkursowych nie zostało określone, że Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu z prac B+R. Jednakże w zapisach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w punktach dotyczących wskaźników oraz niezbędnych załączników zostały podane przykładowe dokumenty, które mają potwierdzać ich realizację. Raport z prac B+R (protokół) może być takim dokumentem dla wskaźnika Liczba wdrożonych wyników prac B+R. Ponadto zgodnie z zapisami regulaminu Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R (jeśli dotyczy). Właściwe określenie sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników może skutkować zdobyciem wyższego wyniku podczas oceny merytorycznej. Do oceny merytorycznej powoływani są specjalni eksperci zewnętrzni, którzy oceniają projekty na podstawie złożonej dokumentacji, zapisów konkursu oraz własnej wiedzy i doświadczenia. W związku z tym nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy uwzględnienie raportu z prac B+R będzie skutkowało uzyskaniem wyższej punktacji.

     Pytanie 17. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

     Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 5 Opracowanie sektorów wykluczonych 3.2/17 tj. Opracowanie dotyczące sektorów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zasadach zgodnych z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (KE) 2017/1084 i 651/2014 oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013.

     Pytanie 16. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2 na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów?

     Nie, w związku z tym, że pomoc udzielana w ramach Działania 3.2 udzielana jest w oparciu o Rozporządzenie KE 2017/1084 do wsparcia nie kwalifikują się projekty dotyczące sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz na związaną z nim infrastrukturę.

     Pytanie 15. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?

     Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).
     Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
     Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

     Pytanie 14. Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji?

     Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

     Pytanie 13. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7), w związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:

     a) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

     Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

     b) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.

     Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

     Pytanie 12. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?

     Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
     Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.
     Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.
     Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
     O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

     Pytanie 11. Rozporządzenie KE 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta, który dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc oraz dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lata od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc

     a) Czy mówimy tu o działalności przeniesionej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?

     Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 14 ust. 16, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o przeniesienie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który przeniósł taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.

     b) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została przeniesiona w takim przypadku również mówimy o przeniesieniu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia KE 2017/1084?

     KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 14 ust. 16 Rozporządzenia nr 2017/1084, tj. nastąpi przeniesienie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 14 ust. 16.

     Pytanie 10. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?

     W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

     Pytanie 9. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

     Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

     Pytanie 8. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty?

     Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

     Pytanie 7. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje?

     W powyższym przypadku, jeśli projekt stanowi zarówno dywersyfikację zakładu oraz zasadniczą zmianę procesu produkcji, Wnioskodawca w pkt. B.13.3 może zaznaczyć obie opcje, jednakże zobowiązany jest w opisie wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wskazać dominujący rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane dotyczące spełnienia warunku dot. wysokości wydatków kwalifikowalnych obowiązującego dla dywersyfikacji zakładu.

     Pytanie 6. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

     Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.
     Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.

     Pytanie 5. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisujący się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?

     Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
     W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
     Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
     W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

     Pytanie 4. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2017r.?

     Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,1709.

     Pytanie 3. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2018r?

     W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2018r., wówczas w pkt. A.6 przedstawia dane za lata 2015-2016 (przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2017 (faktyczne zatrudnienie oraz szacunkowe dane finansowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
     Pytanie 2. W latach 2017-2015 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2017-2015 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?

     Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii, czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2017-2015 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.
     Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).

     Pytanie 1. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?

     Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.13.3 wniosku.

      Ogólne zasady

      Pytanie 30. Gdzie w Wytycznych jest mowa o konieczności dopuszczenia składania ofert częściowych?

      Odpowiedź, 25.01.2018 r.
      Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w dziale 6.5.2 pkt 11 tiret x wskazują, że zapytanie ofertowe powinno zawierać informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części. Zamawiający, uzasadniając przyczyny braku podziału zamówienia na części, nie może powoływać się wyłącznie na korzyści organizacyjne, wynikające z prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej, który stanowi m. in., że instytucje zamawiające dokonują wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, które zamieszcza się w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 84 dyrektywy klasycznej. Należy zauważyć, że jednym z głównych celów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Działanie takie powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między wykonawcami. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe przyczyny: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Należy zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. A contrario uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części. Jednakże zastrzec należy, że ocena ta powinna być dokonywana każdorazowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku. Reasumując: w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia składa się więcej niż z jednego elementu, zamawiający (beneficjent) powinien więc dopuścić do składania ofert częściowych w przypadku, gdy możliwe jest dostarczenie przedmiotu zamówienia przez różnych oferentów, bez istotnej zmiany przedmiotu zamówienia oraz jego wartości. Wówczas zamawiający (beneficjent) wskazuje w zapytaniu ofertowym poszczególne części zamówienia, których realizację może powierzyć różnym wykonawcom. Jest to szczególnie uzasadnione w przypadku, gdy to samo zamówienie dotyczy zarówno przedmiotów powszechnie dostępnych na rynku, jak i tych, które mogą zaoferować nieliczni oferenci. W takim przypadku zamawiający nie dopuszczając możliwości składania ofert częściowych ogranicza zarówno dostawców przedmiotów powszechnie dostępnych, jak i specjalistycznych, gdyż na rynku istnieje ograniczona liczba oferentów, mogących wziąć udział w takim postepowaniu. Dopuszczenie w postepowaniu ofertowym możliwości składania ofert częściowych ma na celu zapewnienie większej dostępności udziału w postepowaniach o znacznych rozmiarach dla małych i średnich przedsiębiorców oraz zwiększenie konkurencyjności. Nie dopuszczając w postepowaniu możliwości składania ofert częściowych, zamawiający (beneficjent) powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie zastosowania takiego ograniczenia. Dodatkowo przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Równocześnie stabilność funkcjonowania powinna być zapewniona bez względu na to, ilu wykonawców będzie realizować zamówienie.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 29. Czy potrzebne jest prowadzenie odrębnej księgowości (inne konta) dla projektu (każdego?)

      Odpowiedź, 25.01.2018 r.
      Zgodnie z Wytycznymi programowymi - wszyscy beneficjenci, niezależnie od formy prowadzonej księgowości oraz terminu poniesienia wydatków, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu dofinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. Beneficjent w ramach oświadczeń powinien wskazać, w jaki sposób Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Należy mieć na uwadze, że: - w przypadku pełnej księgowości należy wprowadzić wyodrębnione konta, np. analityczne w zespołach 010, 020, 400, 070, 800, 130, a wprowadzone dla potrzeb projektu konta wyodrębnione ująć w ramach aneksu do polityki rachunkowości; - w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów wprowadzić  w polu „uwagi” numeru umowy o dofinansowanie, np. przy pozycji dot. amortyzacji.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 28. Proszę o informację czy poniższy projekt jest skierowany również do podmiotów, które posiadają pośrednio w akcjonariacie fundusz private equity?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      W zapisach konkursowych ogłoszonego naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 nie ma ograniczeń wskazujących, iż podmioty, które posiadają pośrednio w akcjonariacie fundusz private equity nie mogą się ubiegać o dofinansowanie.

      Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy konkurs wiąże się z udzielaniem pomocy publicznej, dlatego też każdego Wnioskodawcę obowiązują właściwe regulacje prawne, w szczególności dotyczące wielkości przedsiębiorstwa oraz definicji jednego przedsiębiorstwa.

      Powyższe powoduje, że Wnioskodawca powinien przeanalizować czy w opisanej sytuacji dochodzi do powiązania przedsiębiorstw i jaki będzie miało to wpływ na wielkość przedsiębiorstwa wnioskującego o wsparcie.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 27. Czy w ramach typu 2 projektu składanego w naborze nr. RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 występuje konieczność przeprowadzania postępowania konkursowego w odniesieniu do zatrudnienia osób, w tym kadry b+r? Jak wyglądają wymogi w przypadku zatrudnienia w oparciu a umowę o pracę, a jak w przypadku umowy cywilno-prawnej?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      W przypadku zatrudnienia personelu na umowę o pracę nie ma zastosowania zasada konkurencyjności, należy stosować się do przepisów krajowych m.in. kodeks pracy. Należy jednak mieć na uwadze zasady dotyczące wyliczenia wartości stawki godzinowej zatrudnianego w ramach projektu personelu (proszę w tym zakresie kierować się wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków stanowiącymi załącznik do wzoru umowy).

      W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, w związku z faktem, że są to zlecenia usług oraz koszty rzeczywiście ponoszone, należy stosować procedurę konkurencyjności.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 26. Mam pytanie odnośnie działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: gdybym jako dokument potwierdzający posiadanie środków na sfinansowanie inwestycji chciała dołączyć promesę, to jaka to może być promesa? W poprzednim naborze znajoma firma dołączyła promesę warunkową i z tego powodu zostali odrzuceni. Druga sprawa to czy kwota ma być na całą wartość projektu czy na wkład własny?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:

      - promesy kredytowej/promesy leasingu/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

      W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

      W związku z powyższym nie ma możliwości wykazania środków finansowych poprzez złożenie promesy warunkowej. Informuję, że dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty i znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Instrukcji wypełniania wniosku. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik. W przypadku gdy Wnioskodawca nie załączy co najmniej jednego dokumentu z katalogu, wówczas zostanie wezwany do jego dostarczenia. Niedostarczenie dokumentu z katalogu prowadzić będzie do negatywnej oceny formalnej wniosku. Ponadto informuję, iż Wnioskodawca, któremu będzie udzielana pomoc w oparciu o Rozporządzenie RPI, musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Informuje, że w dokumentach programowych nie ustalono minimalnych kwot dotyczących posiadania środków na realizację projektu. Natomiast zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Należy pamiętać, że to eksperci będą analizować czy projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. W ocenie eksperci wezmą pod uwagę m.in. fakt, iż dotacja ma charakter refundacji, czy Wnioskodawca sygnalizuje w dokumentacji, iż będzie rozliczał się płatnościami pośrednimi, zakres rzeczowy wydatków. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych sprawozdawczych (głównie w zakresie kondycji finansowej Wnioskodawcy), dokumentu potwierdzającego posiadanie środków własnych, ewentualnych dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 25. Jaki jest sens dołączania np. Oświadczeń de minimis do złożonego wniosku o dofinansowanie jak i do podpisania umowy dotacji? Czy nie warto pójść np. ścieżką NCBiR i ułatwić beneficjentom aplikowanie?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      W przypadku składania obowiązkowych załączników ŚCP dokłada wszelkich starań w zakresie uproszczenia procesu naboru i wniosków i wymaga tylko złożenia niezbędnych załączników istotnych z punktu widzenia oceny formalnej oraz merytorycznej. W związku z faktem, iż stosowne informacje zawarte są we wniosku o dofinansowanie, w ramach konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 nie ma wymogu załączania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis do wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy mieć na uwadze, że każda IOK organizując konkurs określa wymogi w zależności od potrzeb (związanych z prawidłowym przebiegiem oceny projektów) czy też innych uwarunkowań np. na gruncie prawa krajowego.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 24. Wskaźnik wzrost zatrudnienia – wartość bazowa liczymy na dzień składania wniosku czy rozpoczęcia realizacji projektu? Co jeśli pomiędzy złożeniem wniosku a rozpoczęciem realizacji liczba zatrudnienia spadnie?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      W ramach konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17, nie określono wskaźnika wzrost zatrudnienia. Natomiast we wskaźnikach horyzontalnych został ujęty wskaźnik: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa). We wnioskach o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobligowany do wybrania (tj. oznaczenia check-boxów w części F wniosku o dofinansowanie) wszystkich horyzontalnych wskaźników produktu i określenia ich wartości docelowych na poziomie 0. Natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika w kolejnych wnioskach o płatność beneficjenta (o ile nastąpił).

      W związku z powyższym zarówno wartość bazowa jak i docelowa będą wynosiły na etapie składania wniosku „0”.

      Należy jednak mieć na uwadze, ze powyższy wskaźnik dotyczy podmiotów innych niż przedsiębiorstwa i ujmuje wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu (nie wlicza się pracowników zatrudnionych do realizacji projektu). Stanowiska muszą być obsadzone (wakaty nie są liczone) oraz zwiększać całkowitą liczbę miejsc pracy w podmiocie.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 23. W związku z konkursami dotyczącymi możliwości dofinansowania prac B-R zwracam się z następującym pytaniem: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 d.) dopuszcza możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania do 50% kosztów kwalifikowanych prowadzonych prac B+R. Czy skorzystanie przez Wnioskodawcę z tej możliwości nie uniemożliwi uzyskania dofinansowania w postaci dotacji na działalność badawczą w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Inteligentny Rozwój? Możliwa jest również sytuacja odwrotna to znaczy: czy uzyskanie dotacji na prowadzenie projektu B+R w ramach Programów Operacyjnych nie stanowić będzie przeszkody w możliwości odliczania kosztów prac B+R w ramach ustawy o podatku dochodowym?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18d ust 5 Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Z powyższego wynika, że absolutnie nie ma możliwości skorzystania ze ulgi podatkowej oraz dotacji w ramach działania 1.2  na ten sam projekt. Skorzystanie z ulgi dot. danych nakładów B+R jest jednoznaczna z wykluczeniem tych wydatków z kwalifikowalności w RPO. Zasada łączenia pomocy jednej i drugiej skutkuje tym samym, co w przypadku podwójnego finansowania tych samych wydatków, co oznacza całkowite wykluczenie wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy, która miałaby wystąpić jako druga z kolei.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 22. Proszę o informację, czy w obecnej perspektywie, w pkt. A.6. Dane stosowane do określenia statusu przedsiębiorstwa wniosku o dofinansowanie wnioskodawca (mikroprzedsiębiorca) powinien wskazać podmioty zagraniczne (spółka x), które posiadają 100% udziałów w spółce z o.o. (wnioskodawca działający i zarejestrowany na terenie Polski). Właścicielem obu podmiotów jest ta sama osoba - Polak. Czy podmiot spółka z o.o. może wnioskować o środki unijne z RPO w ramach działania 1.2 RPO?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podmiotów, którymi pozostaje w relacjach partnerskich lub powiązanych zarówno przedsiębiorstw krajowych jak i zagranicznych. W sytuacji, gdy Wnioskodawca pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów powiązanych/partnerskich przy określeniu statusu uwzględnia się odpowiednie dane dotyczące zatrudnienia oraz dane finansowe przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich/ powiązanych. W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014, o którym mowa wyżej, znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu ustalania statusu przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wnioskodawca pozostaje w relacji partnerskiej/powiązanej z pomiotem zagranicznym, wówczas w polach NIP i REGON należy wpisać wartości zerowe, natomiast przy nazwie przedsiębiorstwa należy podać jego numer identyfikacyjny.

      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być Wnioskodawcą jeśli spełnia wszelkie wymogi określone w regulaminie konkursu.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 21. Zamierzamy złożyć projekt dotyczący optymalizacji zużycia energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu akumulowania energii. W dokumencie: czytamy o wykluczeniach w zakresie energetyki.  Wykluczenia te mówią cyt. str. 20: „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury”. Czy jeżeli nasz projekt dotyczy tylko typu II, a zaplanowana w nim pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (a więc nie będzie stanowiło regionalnej pomocy inwestycyjnej), to czy Załącznik nr 5 i wykluczenia obejmują nasz projekt?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Załącznik nr 5 - Opracowanie sektorów wykluczonych 1.2/2017 konkurs 007, stanowi dokument pomocniczy i dotyczy możliwości wykluczeń w ramach obu typów projektów (w treści podano informacje, czy wykluczenie jest ogólne, a więc dotyczy zarówno 1 i 2 typu projektu czy też wykluczenie obejmuje wyłącznie Regionalną Pomoc Inwestycyjną (wynika z art. 13 ) i dotyczy wyłącznie 1 typu projektu). W ramach 2 typu projektu dla działania 1.2 pomoc udzielana jest w oparciu o art. 25 i 28 ww.  Rozporządzenia, co oznacza, iż projekty realizowane w ramach kodów PKD dotyczących energetyki  nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Wykluczenie to dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach 1 typu.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 20. Rozporządzenie 2017/1084 wprowadziło zmiany zapisów w Rozporządzeniu 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnoszące siędo kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc albo nie zobowiązał się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc. Na czym polega wykluczenie i wprowadzone zmiany?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Powyższe wykluczenie dotyczy sytuacji, w której zachodzą następujące przesłanki:

      -przeniesienie musi dotyczyć tej samej lub podobnej działalności (w weryfikacji należy uwzględnić czterocyfrowy kod NACE),

      -przeniesienie musi nastąpić do innego państwa,

      -nastąpi jakakolwiek likwidacja miejsc pracy (nie obowiązuje dotychczas weryfikowany limit 100 miejsc pracy lub 50% posiadanej przez zakład siły roboczej)

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 19. Mam pytanie dotyczące aktualnie wydłużonego konkursu i przyszłego naboru. W liście kodów PKD pojawiły się "proponowane PKD wg. badania ewaluacyjnego pn.: Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020". Pytanie jest takie: czy w ramach tego konkursu można starać się o dofinansowanie jeżeli wpisuję się w te proponowane według badania ewaluacyjnego kody? Oraz czy te kody zostaną umieszczone na stałe, dla przyszłych konkursów czy jest to tylko rozwiązanie dla aktualnie realizowanego konkursu?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ramach aktualizacji usunięto zapis ” proponowane PKD wg. badania ewaluacyjnego pn.: Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020”. Rozszerzenie kodów PKD w ramach trzech inteligentnych specjalizacji nastąpiło wskutek przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, które w ramach procesów przedsiębiorczego odkrywania, pozwoliło na aktualizację kodów PKD. Jednocześnie informuję, że nadal najistotniejszą sprawą jest wpisywanie się działalności badawczej określonej właściwym kodem PKD w jedną z trzech inteligentnych specjalizacji określonych dla województwa śląskiego. Oznacza to, że w przypadku wybrania – przykładowo – kodu 18.11. Drukowanie gazet, należy uzasadnić w jaki sposób działalność w zakresie drukowania gazet wpisuje się w inteligentną specjalizację ICT.

      Należy mieć na uwadze, że kwestia wpisywana się projektu w jedną z trzech inteligentnych specjalizacji jest weryfikowana na etapie oceny formalnej w ramach kryterium: Kwalifikowalność przedmiotowa projektu podczas, którego  weryfikowane będzie czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - weryfikacja na podstawie listy kodów PKD definiującej Regionalne Inteligentne Specjalizacje. W trakcie oceny formalnej weryfikowane jest również czy Wnioskodawca wybrał adekwatnie kod PKD projektu w kontekście przedsięwzięcia opisanego we wniosku o dofinansowanie.

      Ponadto również na etapie oceny merytorycznej Eksperci w ramach kryterium Zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 weryfikują czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

      W przypadku 1 typu projektu kryterium będzie uznane za spełnione jeśli Wnioskodawca wykaże, że infrastruktura planowana w ramach projektu służyć będzie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji (co ma odzwierciedlenie w planie badań), a w przypadku 2 typu projektu kryterium będzie uznane  za spełnione jeśli Wnioskodawca wykaże, że projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.

      Ocena dokonywana będzie na podstawie listy kodów PKD definiujących inteligentne specjalizacje RIS, informacji wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku.

      W odpowiedzi na drugą cześć pytania dotyczącą przyszłych konkursów informuję, że obecnie obowiązujące listy kodów PKD nie zostaną zawężone. Natomiast szczegółowe informacje będą Państwu przekazane w momencie ogłoszenia nowego konkursu.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 18. Do obecnie trwającego naboru 1.2 (konkurs 007) zamierzamy złożyć projekt dotyczący optymalizacji zużycia energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu akumulowania energii. W dokumencie: czytamy o wykluczeniach w zakresie energetyki.  Wykluczenia te mówią cyt. str. 20: „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury”. Czy jeżeli nasz projekt dotyczy tylko typu II, a zaplanowana w nim pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (a więc nie będzie stanowiło regionalnej pomocy inwestycyjnej), to czy Załącznik nr 5 i wykluczenia obejmują nasz projekt?

      Odpowiedź, 26.06.2017 r.
      Załącznik nr 5 - Opracowanie sektorów wykluczonych 1.2/2017 konkurs 007, stanowi dokument pomocniczy i dotyczy możliwości wykluczeń w ramach obu typów projektów (w treści podano informacje, czy wykluczenie jest ogólne, a więc dotyczy zarówno 1 i 2 typu projektu czy też wykluczenie obejmuje wyłącznie Regionalną Pomoc Inwestycyjną (wynika z art. 13 ) i dotyczy wyłącznie 1 typu projektu). W ramach 2 typu projektu dla działania 1.2 pomoc udzielana jest w oparciu o art. 25 i 28 ww.  Rozporządzenia, co oznacza, iż projekty realizowane w ramach kodów PKD dotyczących energetyki  nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Wykluczenie to dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach 1 typu.

      Proszę pamiętać o tym, aby kody PKD projektu wpisywały się wymieniony w Listy kodów PKD wraz z opisem, wskazujących działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne - Klasyfikacje poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj.  energetyki, ICT i medycyny.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 17. Jak należy weryfikować spełnienie warunku dot. wpisywania się projektu w typ inwestycji początkowej w przypadku 1 typu projektów dla działania 1.2 (czyli projektów polegających na tworzeniu/rozbudowie/modernizacji infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R)?
      Odpowiedź, 4.01.2017 r.
      Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo:
      a)      Nie posiada zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie i zamierza zrealizować inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (czy to na rzecz prowadzenia badań na własny użytek czy na rzecz świadczenia usług innym podmiotom), wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
      b)
            Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegająca na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
      c)
             Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;
      d)      
      Tworzy nowy zakład przy zachowaniu warunków dotyczących, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem pozostaje utworzenie nowego zakładu.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 16. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?
      Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014. Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

      Pytanie 15. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?
      Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

      Pytanie 14. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
      Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

      Pytanie 13. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?
      W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

      Pytanie 12. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.
      a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)? Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
      b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności? Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
      c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014? KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

      Pytanie 11. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7). W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
      a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji. Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

      b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)? Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

      c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi. Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

      Pytanie 10. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
      Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej. Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji. Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu. Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych. O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

      Pytanie 9. Czy w ramach działania 1.2 można ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie w ramach kodów PKD dotyczących RIS?
      Kod PKD projektu musi wpisywać się (widnieć) na liście kodów PKD wskazującej działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W przypadku, gdy projekt będzie wpisywał się w kod PKD wymieniony na liście (na przykład: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne), wówczas będzie spełniał wymóg zgodności z RIS w zakresie formalnym. W przypadku prowadzenia badań adekwatnym rozwiązaniem będzie wybranie jako kodu PKD projektu kodu 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych wraz z kodem wymienionym na liście (np. 32.50.Z).

      Pytanie 8. Na czym polega weryfikacja zgodności projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu - czy zgodnie z opublikowanymi kodami PKD?
      Opublikowane kody PKD specjalizacji w zakresie medycyny zawierają dwie kategorie kodów - jedna kategoria oznaczona w kolorze zielonym określona jako „medycyna”, druga w kolorze pomarańczowym oznaczona jako „składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji”. Jaką metodologię należy przyjąć w celu potwierdzenia, że projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu - czy wystarczającym jest wskazanie kodu 72.19 „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, czy też koniecznym jest wskazanie oprócz powyższego kodu - kodu oznaczonego jako „medycyna” (zaznaczonym na zielono)?

      Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o Listy Kodów PKD RIS. Zgodnie z informacją widniejącą w instrukcji wypełniania wniosków w pkt. B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji wniosku aplikacyjnego należy dokonać wyboru „Obszaru działalności gospodarczej” oraz „PKD projektu” (z listy do wyboru). W przypadku, gdy realizacja projektu dotyczy kilku kodów PKD, w punkcie „PKD projektu” Wnioskodawca wskazuje dominujący kod, a w polu „Pozostałe kody PKD projektu” wpisuje kody wraz z charakterystyką, które dotyczą realizacji projektu, a które nie zostały ujęte w polu „PKD projektu”. Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” zarówno dla 1 jak i 2 typu projektu należy wybrać kod PKD wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. Klasyfikację poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. W polu „Pozostałe kody PKD projektu” dla 1 typu projektu należy wybrać pozostały adekwatny dla projektu kod PKD, a dla 2 typu projektu kod PKD wskazujący na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który został wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
      W przypadku wskazania w polu „PKD projektu” kodu PKD stanowiącego składowe edukacyjno-badawcze wspólne dla kilku specjalizacji: tj. następujące klasy PKD: 72.19/07, 77.40/07 oraz 85.42/07 (w tym: 85.42.A. oraz 85.42.B) należy wskazać w polu „Pozostałe kody PKD projektu” dodatkowe kody PKD odnoszące się do poszczególnych inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

      Pytanie 7. Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dokonanie zgłoszenia świadczy o rozpoczęciu realizacji projektu i dyskwalifikuje projekt do ubiegania się o dofinansowanie? Czy koszty zgłoszenia poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie można ująć w wydatkach kwalifikowalnych projektu z uwagi na fakt, iż koszty te ponoszone są w ramach art. 28?
      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Założenia konkursów informują o konieczności dochowania efektu zachęty. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem.

      Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.
      W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:

      a) wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);

      b) poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Zgodnie z treścią podrozdziału 2.7 Regulaminu konkursu dot. działania 1.2: „6. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 3. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. 7. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac."
      W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:
      a) wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);
      b) poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

      Pytanie 6. Jeśli projekt dotyczy opracowania prototypu urządzenia, czy można w ramach prac rozwojowych ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia? Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
      Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
      Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
      Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
      W związku powyższym w ramach prac rozwojowych można ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia.

      Uzupełnienie odpowiedzi, 13.12.2017 r.
      Należy mieć na uwadze, iż pierwsza produkcja nie może przynieść żadnych korzyści finansowych Wnioskodawcy.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 5. Czy można wdrożyć we własnej działalności prototyp?
      Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku 2 typu projektu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
      Ponadto w ramach 2 typu projektu wsparcie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe, których efektem będą wyniki B+R, które należy skomercjalizować (jw.), a nie wdrożenie prototypu (tę część inwestycji Wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych – po skomercjalizowaniu wyników badań).

      Pytanie 4. Czy można sprzedać prototyp?
      W przypadku 2 typu projektu warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
      Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego konkursu nie ma możliwości, aby prototyp został sprzedany innemu podmiotowi przed komercjalizacją wyników. Natomiast po komercjalizacji wyników Wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż, jednak należy pamiętać, że aspekt ten będzie weryfikowany z uwzględnieniem m.in. zapisów SZOOP, które wskazują, iż w ramach działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Zgodnie z dokumentem RPO WSL na lata 2014-2020 przez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.

      Pytanie 3. Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności?
      W przypadku personelu projektu planowanego do zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło) zatrudnienie musi zostać przeprowadzone zgodnie zasadą konkurencyjności, a tym samym poprzedzone rozeznaniem rynku, zgodnie z zapisami Wytycznych. Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę powyższa zasada nie ma zastosowania. Przebieg rekrutacji jak i zatrudnienie pracowników muszą być przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi.

      Pytanie 2. W przypadku realizacji 1 typu projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania planu badań do końca okresu trwałości projektu. W przypadku zrealizowania planu badań przed upływem okresu trwałości, Beneficjent zobowiązuje się do dalszego prowadzenia badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami co najmniej do zakończenia okresu trwałości. Jakie przykładowe rodzaje projektów można realizować , czy prace badawczo - rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie o wąskiej specjalizacji i czy ten produkt może być dopuszczony do sprzedaży po przeprowadzeniu badań?
      Wszystkie badania realizowane w ramach działania 1.2 (typ 1 i 2) powinny wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020. W ramach 1 typu projektu prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie pod warunkiem, iż badania te są zaplanowane na cały okres trwałości projektu - 3 lata. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakończy badania we wcześniejszym okresie ma obowiązek poinformowania o wyniku badań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do 14 dni od ich zakończenia oraz dokonania aktualizacji założonego planu prac B+R. Infrastruktura stanowiąca zaplecze badawczo- rozwojowe powinna być wykorzystywana przez cały okres trwałości projektu (muszą być na niej prowadzone prace badawczo – rozwojowe wpisujące się w RIS w tym czasie). Na etapie oceny merytorycznej zostanie zweryfikowana zasadność nabycia zaplecza badawczego pod kątem zaplanowanych do realizacji celów projektu. Ponadto prace badawczo – rozwojowe realizowane na wspartej infrastrukturze w okresie trwałości powinny prowadzić do wyniku, który następnie powinien zostać skomercjalizowany (powinna nastąpić produkcja lub świadczenie usług w oparciu o uzyskane po przeprowadzonych na infrastrukturze pracach wyniki prac B+R). Przy czym należy pamiętać, że produkcja nie może odbywać się na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu.

      Pytanie 1. Wybór rodzaju inwestycji początkowej.
      Aktualnie trwają konsultacje z Komisją Europejską dotyczące wyboru stosownego rodzaju inwestycji początkowej w przypadku pierwszego typu projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla działania 1.2. W związku z powyższym, na obecnym etapie proponuje się, aby Wnioskodawca wybrał wszystkie rodzaje inwestycji początkowej, które realizuje projekt i wskazał odpowiednie uzasadnienia.
      Wyróżniamy następujące rodzaje inwestycji początkowej:
      a) zasadnicza zmiana procesu produkcji (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych);
      b) dywersyfikacja zakładu (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);
      c) utworzenie nowego zakładu;
      d) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.
      Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku (załącznik nr 2 pod ogłoszeniem o konkursie). Należy zapoznać się ze wskazanymi w niej definicjami poszczególnych typów inwestycji początkowej oraz informacjami, co powinno zostać przedstawione w uzasadnieniu. W jednym uzasadnieniu należy wskazać, iż dany rodzaj inwestycji początkowej jest dominujący.
      W przypadku wyboru zasadniczej zmiany procesu produkcji i/lub dywersyfikacji zakładu należy pamiętać o obowiązkowym spełnieniu warunków wskazanych powyżej oraz przedstawieniu odpowiednich danych w uzasadnieniu.

      Kwalifikowalność wydatków

      Pytanie 10. W ramach budowy budynku, który będzie w całości stanowić Centrum B+R koszt zakupu i instalacji urządzeń wytwarzających energię, np. kotły, panele fotowoltaiczne, mikrowiatraki, pompy ciepła, będą niekwalifikowalne. Natomiast instalacje, dotyczące podłączenia do urządzeń wytwarzających energię oraz instalacje w zakresie rozprowadzenie w budynku m.in. rur, kaloryferów, instalacji ogrzewania podłogowego, przewodów elektrycznych, gniazd itp. są kwalifikowalne?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Wszelkie urządzenia wytwarzające energię (np. systemy kogeneracji, pompy ciepła, kotły c.o. i powiązane z nimi kominy, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, agregaty prądotwórcze) są niekwalifikowane.

      Wydatki dotyczące instalacji (typu grzejniki, rurki, kable elektryczne, lampy) mogą zostać uznane za kwalifikowane jeśli zostaną zachowane pozostałe warunki kwalifikowalności m.in. muszą być bezpośrednio powiązanie z przedmiotem projektu. Należy również mieć na uwadze, że niekwalifikowalne są koszty poniesione na części wspólne tj. jeśli w ramach jednego budynku/pomieszczenia budowane/przebudowywane /modernizowane/remontowane są również pomieszczenia/ część pomieszczenia, w których nie jest realizowany projekt wydatki te są w całości niekwalifikowalne. Za część wspólną rozumie się wydatki poniesione na np. instalacje wod-kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych i niezwiązanych z projektem itp.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 9. Czy w ramach 2 typu projektu, w ramach wydatku Inne koszty operacyjne sprzęt laboratoryjny niespełniający definicji środka trwałego można wpisać WNIP np. oprogramowanie?

      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      W przypadku kwalifikowania kosztów oprogramowania jako sprzęt laboratoryjny niespełniający definicji środka trwałego, należy zwrócić uwagę na kwestię definicji sprzętu i aparatury oraz postępowania zgodnie z zasadami rachunkowości. W zależności od charakteru projektu oraz rodzaju badań i potrzebnego do ich przeprowadzenia sprzętu, oprogramowanie specjalistyczne teoretycznie może stanowić element sprzętu laboratoryjnego. Ocena kwalifikowalności (ocena formalna) i zasadności (ocena merytoryczna) poniesienia przedmiotowego wydatku będzie opierała się na uzasadnieniu konieczności poniesienia wydatku w odniesieniu do całego projektu w tym charakteru prac B+R .

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 8. Czy w przypadku typ. 2 wydatki rozliczane amortyzacją/leasingiem podlegają zasadom konkurencyjności, czy są z tego wyłączone?
      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Odpisy amortyzacyjne nie są objęte zasadą konkurencyjności. Należy jednak pamiętać, że kwalifikowane będą tylko te odpisy amortyzacyjne , które dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. Jednocześnie kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

      Natomiast w przypadku leasingu, konieczne jest zastosowanie procedury konkurencyjności w odniesieniu do leasingowanego środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej. W 2 typie projektów w przypadku leasingu kwalifikowane są koszty nabycia aparatury i sprzętu w formie leasingu finansowego i operacyjnego (w 1 typie projektów tylko leasing finansowy) poniesione w okresie realizacji projektu. Należy pamiętać, że za wydatki kwalifikowalne uznaje się jedynie raty kapitałowe leasingu, (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku o dofinansowanie) aparatury i sprzętu.

      Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

      Pytanie 7. Czy duże przedsiębiorstwo w ramach 1 typu projektu może się ubiegać o wsparcie wyłącznie na wartość niematerialną i prawną?
      Odpowiedź, 13.12.2017 r.
      Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysok

       Termin na poprawę lub uzupełnienie braków formalnych lub oczywistych omyłek.

       Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu termin na poprawę lub uzupełnienie braków formalnych lub oczywistych omyłek wynosi 7 dni od daty doręczenia Wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7. Za potwierdzenie doręczenia wezwania uznaje się Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP, w przypadku platformy ePuap, które Wnioskodawca znajdzie w katalogu „Odebrane”) lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO, w przypadku platformy SEKAP, które Wnioskodawca znajdzie w „dokumentach odebranych”). W przypadku nieodebrania wezwania do uzupełnienia przez Wnioskodawcę, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia zgodnie z art. 46 § 6 KPA oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

       Przykładowo: Pismo dot. poprawy lub uzupełnienia braków formalnych lub oczywistych omyłek zostało wysłane i dostarczone na skrzynkę Wnioskodawcy dnia 1 maja. Wnioskodawca nie odebrał korespondencji w związku z czym 15 maja pismo zostało uznane za doręczone (po upływie 2 tygodni). Od tego dnia liczone jest 7 dni na dostarczenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji. W opisanym przypadku ostateczny termin złożenia uzupełnień przypada na dzień 22 maja. W sytuacji gdy termin ten nie zostanie zachowany wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

        Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

        UWAGA!
        Informujemy, że 1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca br. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 29 marca br., a przyjęta przez Zarząd Województwa 4 kwietnia br.
        W związku z powyższym od 4 kwietnia 2017 roku instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020.
        W okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjmuje okres przejściowy, w którym akceptowane jest stosowanie przez beneficjentów zarówno dotychczas obowiązujących logotypów, jak i obecnie wprowadzanych. Natomiast od 1 lipca br. Instytucja Zarządzająca RPO WSL za poprawne będzie uznawać jedynie stosowanie nowych zestawów logotypów.

        Ogólne zasady

        Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.
        Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

        Masz też obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

        Czy masz stronę internetową?
        Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.
        Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale konieczne. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.
        Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

        Obowiązkowe oznaczenia

        Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

        • działania informacyjne i promocyjne,
        • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
        • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

        Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

        • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
        • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

        W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

        Zestawienie znaków

        Przykładowe zestawienia znaków dla RPO WSL 2014-2020 składają się z:

        Zestawienie znaków zawierające Znak Unii Europejskiej, herb województwa oraz Znak Funduszy Europejskich

                    

        Znak Funduszy Europejskich

        Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz

        logotyp programu

        Znak Unii Europejskiej

        Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

        Logo UE poziom

        Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

        Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

        • projektów realizowanych w ramach kilku programów należy stosować wspólny znak Fundusze Europejskie.

        Logo Fundusze Europejskie

        • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności znak Unii należy podpisać tekstem: Unia Europejska i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

         Widoczność znaków

        Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

        Kolejność znaków

        Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.

            Zestawienie znaków zawierające Znak Unii Europejskiej, herb województwa oraz Znak Funduszy Europejskich                  Zestawienie znaków zawierające Znak Unii Europejskiej, herb województwa oraz Znak Funduszy Europejskich

         Liczba znaków

        Liczba znaków zestawionych ze sobą nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. Dodatkowe znaki, jeśli potrzebujesz, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

        Tablice informacyjne i pamiątkowe

        W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  określimy wzory tablic. Tam również znajdzie się opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji, szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdziesz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

        Poniżej znajdziesz wszystkie logotypy do pobrania dotyczące RPO WSL 2014-2020

        Ważna informacja!
        Zalecamy przed otwarciu pliku Tablica informacyjna i pamiątkowa (dla projektów realizowanych ze środków EFRR lub EFS) oraz Plakat (dla projektów realizowanych ze środków EFRR lub EFS) w wersji WORD, o zainstalowanie na stacji komputerowej bezpłatnej czcionki UBUNTU w celu poprawności wyświetlanych danych do wpisania.

         Lista aktualnych załączników do pobrania.

         W załącznikach znajdą Państwo instrukcje obsługi LSI.

          Pytanie 1. Czy możliwe jest wykorzystywanie stworzonego w ramach projektu systemu przez oddziały zlokalizowane również w innych województwach? 
          Odpowiedź z 26.10.2016 r.
          Zgodnie z zapisami art. 14 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wartość niematerialna musi być wykorzystywana w zakładzie otrzymującym pomoc.
          Warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 8 lit a) stanowi o konieczności korzystania (chodzi o rzeczywiste wykorzystanie, a nie jedynie ewidencjonowanie) z dofinansowanej wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc. W przepisie tym chodzi zatem o zapewnienie wyłączności wykorzystywania danej wartości niematerialnej na potrzeby zakładu otrzymującego pomoc, a nie jedynie o zapewnienie wyłączności lokalizacji, czy sposobu ewidencjonowania danej WNiP w zakładzie otrzymującym pomoc. Kluczowym w tym względzie będzie zatem przypisanie danej wartości do konkretnego zakładu otrzymującego pomoc.
          Reasumując, z systemu wytworzonego przez firmę Wnioskodawcy (w ramach kosztów wytworzenia/zakupu wartości niematerialnych i prawnych) nie mogą korzystać oddziały w innych województwach.
          Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

          Pytanie 2.
          a) Czy jest możliwość, aby firma w ramach niniejszego konkursu mogła świadczyć nowy produkt obecnie nieoferowany i niepowiązany z obecnymi procesami firmy? Firma prowadzi usługi doradcze dotyczące doradztwa biznesowego, a chce złożyć projekt na stworzenie platformy księgowej (B2B) dotyczącej księgowości online. Zakres projektu i produkt nie jest obecnie związany z obecnymi procesami biznesowymi i ich nie modyfikuje ani też nie optymalizuje. Stworzony zostanie nowy produkt w firmie, który oczywiście będzie oferował nowy proces biznesowy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań TIK.
          b) Czy jest to możliwe i zgodne z typami projektów możliwych do realizacji? Będzie to e-usługa B2B,
          c) Zgodna z kryterium 1 merytorycznym (powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych ...). Będzie nowy produkt z nowym procesem biznesowym w firmie.Odpowiedź z 26.10.2016 r.
          W ramach konkursu 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej istnieje możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektu, w wyniku którego Wnioskodawca będzie świadczył nowy produkt, który obecnie nie jest oferowany i w żaden sposób nie powiązany z obecnymi procesami firmy. W niniejszym konkursie pomoc udzielana jest w szczególności na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. W związku z tym warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej. W wyniku wdrożenia narzędzi ICT Wnioskodawcy będą mogli np. świadczyć e-usługi (które będą stanowić np. o dywersyfikacji, gdy będą to nowe usługi, których to Wnioskodawca nie miał w swojej ofercie, o zasadniczej zmianie procesu produkcji/procesu świadczenia usług w sytuacji gdy usługa się nie zmieni w sposób znaczący a jedynie sposób jej świadczenia ulegnie zmianie, o założeniu nowego zakładu lub zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu). Projekt musi prowadzić do powstania nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego. W sytuacji gdy projekt nie będzie prowadził do wprowadzenia nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego, wówczas nie może uzyskać wsparcia, ponieważ nie spełnia kryterium obligatoryjnego 0/1 (zostanie odrzucony podczas oceny merytorycznej).
          Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

          Pytanie 3. W przypadku, gdy wynikiem realizacji projektu będzie innowacja produktowa, czy jest możliwość zakwalifikowania wydatku koszty personelu?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
          W związku z tym, że pomoc na wynagrodzenie personelu udzielana będzie w oparciu o art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 i biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) są wydatkiem kwalifikowalnym jedynie w sytuacji, gdy związane są z wdrożoną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną.
          Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

          Pytanie 4.
          Czy w ramach konkursu 3.3 możliwe jest stworzenie e-usługi i jej udostępnianie za pośrednictwem platformy internetowej. Oznacza to, że projekt polegałby na zaoferowaniu innowacyjnej e-usługi, której wykorzystanie przez przedsiębiorców umożliwiłoby zoptymalizowanie procesów biznesowych zachodzących w firmach korzystających z tej usługi. Jednakże, sama e–usługa nie zostałaby wdrożona do działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca zarabiałby dzięki udostępnianiu usługi i opłacie abonamentowej z tytułu jej udostępniania.
          Odpowiedź z 26.10.2016 r.
          Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL. 03.03.00-IP.01-24-004/16 Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.”
          Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.
          Proszę pamiętać, że projekty aby móc uzyskać wsparcie muszą być zgodne z wszystkimi kryteriami oceny. Wśród kryteriów oceny merytorycznej znajduje się kryterium 0/1 „Powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych”. Z zapytania nie wynika aby Wnioskodawca dzięki realizacji projektu wprowadził we własnym przedsiębiorstwie nowy lub zoptymalizowany proces biznesowy w oparciu o narzędzia ICT, w związku z czym projekt nie wpisuje się w działanie 3.3.
          Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

          Pytanie 5. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.3?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
          Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).
          Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
          Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
          Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

          Pytanie 6. Jeżeli projekt dotyczy dywersyfikacji zakładu w jaki sposób należy wyliczyć, czy zaplanowane koszty w projekcie przekraczają co najmniej 200% wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania.
          Odpowiedź z 26.10.2016 r.
          Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 przy inwestycji początkowej polegającej na dywersyfikacji produkcji należy spełnić następujący warunek:
          koszty kwalifikowalne wykazane ≥ wartość księgowa ponownie wykorzystanych aktywów we wniosku aplikacyjnym odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac + 200 % tej wartości księgowej, we wniosku aplikacyjnym.
          Oznacza to, iż wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku aplikacyjnym musi być co najmniej 3 krotnie wyższa od wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów odnotowanych w roku obrotowym (podatkowym) poprzedzającym rozpoczęcie prac.
          Pojęcie „wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów” należy odnosić do wartości księgowej ponownie wykorzystanych rzeczowych aktywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), które będą faktycznie wykorzystywane w nowego rodzaju działalności produkcyjnej (działalności podlegającej dywersyfikacji).
          Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

          Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie jakie koszty zaliczamy do pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi?
          Odpowiedź z 26.10.2016 r.
          Do rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi zaliczmy koszty ponoszone zgodnie z art. 14 Rozprzędzania Komisji (UE) nr 651/2014 tj.: koszty nabycia nowych środków trwałych- sprzętu informatycznego, koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych, koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu oraz koszty ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 tj. koszty personelu ale ponoszone wyłącznie w oparciu stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło).
          Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

          Pytanie 8. Proszę o informację w jaki sposób we wniosku aplikacyjnym należy przedstawić innowację w przedsiębiorstwie?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
          Informujemy, że na obecnym etapie Wnioskodawca pracując w LSI nie ma możliwości wyboru w pkt B.9.2 skali wdrożenia innowacji wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa. W przypadku gdy w ramach projektu Wnioskodawca zamierza wdrożyć innowację wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa, wówczas w pkt B.9.2 nie wybiera z listy rozwijanej żadnego z poziomów a dołącza dodatkowy załącznik informujący o poziomie i przedstawiający uzasadnienie dla wskazanego poziomu.
          Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

           Pytanie 1. Co uznaje się za datę zapłaty (poniesienia wydatku)?
           Odpowiedź z 7.10.2016 r.
           Za datę zapłaty (poniesienia wydatku) uznaje się:
           1. w przypadku wydatków pieniężnych:
           a) dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę obciążenia rachunku bankowego Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. datę księgowania operacji;
           b) dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu;
           c) dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności (przy czym dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wydatki poniesione gotówką są niekwalifikowalne, za wyjątkiem podróży służbowych rozliczanych w ramach działania 1.3);
           2. w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego.
           Pytanie 2. Jak udokumentować poniesienie wydatku
           Odpowiedź z 7.10.2016 r.
           Dokumentację niezbędną do rozliczenia wydatku precyzuje instrukcja wypełniania wniosku o płatność. Do najistotniejszych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku należą:
           - faktura/rachunek do umowy cywilnej/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej,
           - potwierdzenie realizacji przelewu, wyciągi bankowe,
           - umowy z wykonawcą/dostawcą (powyżej 50.000 PLN – obowiązkowo wymagana forma pisemna),
           - dla kwalifikowania rat kapitałowych - umowa leasingu finansowego, noty leasingowe, dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę leasingowanego dobra,
           - dla kwalifikowania amortyzacji – tabele amortyzacyjne, polecenie księgowania,
           - protokoły odbioru,
           - ewidencja środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.
           W przypadku korzystania z uproszczonych metod rozliczania wydatków (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie) konieczne jest potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu – np. karty czasu pracy, oświadczenia wykonawcy/pracownika itp.
           Dodatkowo na etapie rozliczania konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, m.in.:
           - decyzji nadrzędnych organów np. UDT, pozwoleń na użytkowanie,
           - dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem,
           - w przypadku kwalifikowania kosztów zaangażowania personelu należy uzupełniać na bieżąco moduł personelu projektu, przedstawiać do rozliczenia karty czasu pracy, a do wniosku o płatność końcową należy przedstawić aktualne zaświadczenie z US oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami.

           Pytanie 3. Czy Wnioskodawca/Beneficjent może wynająć środek trwały zakupiony w ramach realizacji projektu (w tym zakupiony w formie leasingu finansowego)?
           Odpowiedź z 7.10.2016 r.
           Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 niekwalifikowalny jest wydatek na zakup aktywów nabytych w ramach projektu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zmodernizowane/wybudowane nieruchomości zabudowane), które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, dzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze.

           Pytanie 4. Jakie są konsekwencje zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie?
           Odpowiedź z 7.10.2016 r.
           Zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem dofinansowania. Ponadto w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego (art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (zwanym dalej: GBER)) zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych może prowadzić również do braku spełnienia definicji inwestycji początkowej, a tym samym skutkować koniecznością rozwiązania umowy o dofinansowanie, a także do zwrotu środków wcześniej wypłaconych. Nie ma znaczenia w tym momencie, czy spadek wartości wydatków kwalifikowalnych wynika z oszczędności w ramach projektu, czy np. ze zrealizowania części wydatków w sposób uniemożliwiający ich kwalifikowanie w całości lub w części (np. zapłata gotówką, stwierdzenie nieprawidłowości itp.).

           Pytanie 5. Czy sfinansowanie 25% wydatków kwalifikowalnych za pomocą środków finansowych wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia jest obligatoryjne dla działań realizowanych na podstawie art. 14 GBER?
           Odpowiedź z 7.10.2016 r.
           Tak, zgodnie z zapisami art. 14 GBER oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wnioskodawca/Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Brak spełnienia tego warunku skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia (niezależnie od momentu, na którym zostanie stwierdzony). Jeśli nieprawidłowość taka zostanie stwierdzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie – konieczne może okazać się jej rozwiązanie, a w przypadku, gdy zostały wypłacone środki na rzecz Beneficjenta – ich zwrot z odsetkami.

           Pytanie 6. Czy do prac budowlanych i zakupu środków trwałych wymagane będzie sporządzenie protokołu odbioru lub dokumentu OT?
           Odpowiedź z 7.10.2016 r.
           Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wymaga dostarczenia protokołu odbioru, jeśli został sporządzony. Dokumentacja OT będzie wymagana w uzasadnionych przypadkach, na przykład przy wytworzeniu środka trwałego – gdy na wartość początkową środka trwałego będzie się składać kilka dokumentów lub w przypadku płatności dokonywanych w walucie obcej – w celu zweryfikowania, czy ewentualne różnice kursowe zostały uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego. Do prawidłowego rozliczenia wydatku niezbędna jest natomiast ewidencja środków trwałych z widoczną datą przyjęcia do użytkowania oraz stawką amortyzacyjną.

           Pytanie 7. Czy istnieje możliwość uzyskania refundacji poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią dokumentującego poniesienie płatności zaliczkowej w związku z dostawą środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej (dalej: ŚT/WNiP) założonych we wniosku o dofinansowanie?
           Odpowiedź z 7.10.2016 r.
           Uzyskanie refundacji zapłaconej przez Beneficjenta zaliczki na dostawę założonych w projekcie ŚT/WNiP jest możliwe poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią z załączoną dokumentacją potwierdzającą spełnienie wszystkich warunków kwalifikowalności, w szczególności:
           a) w związku z poniesioną płatnością doszło do dostarczenia i odbioru w miejscu realizacji projektu, założonych we wniosku o dofinansowanie, ŚT/WNiP lub ich części (np. dostawa urządzenia stanowiącego element linii produkcyjnej/dostawa jednego z modułów systemu informatycznego);
           b) dostarczone ŚT/WNiP lub ich część (spełniająca definicję ŚT/WNiP) zostały ujęte w ewidencji ŚT/WNiP, podlegają amortyzacji (min. data przyjęcia do użytkowania, wskazanie stawki amortyzacji) oraz realizują założone w projekcie cele (w przypadku dostawy części ŚT/WNiP: część ŚT służy np. do wytwarzania półproduktów, które po dostarczeniu kolejnego urządzenia wchodzącego w skład linii produkcyjnej, zostaną wykorzystane w celu uzyskania założonego w projekcie produktu finalnego; część WNiP np. zakupiony jeden z modułów systemu informatycznego został zainstalowany na docelowym stanowisku i jest wykorzystywany przez personel projektu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku o dofinansowanie).

            Pytanie 1. Gdzie upublicznić zapytanie ofertowe?
            W związku z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 dotyczącymi konieczności upublicznienia zapytania ofertowego na stronie ministerialnej – informujemy, że zamówienia powyżej 50 000 zł netto powinny być upubliczniane za pośrednictwem portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, pod warunkiem, że doszło do podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca wszczyna postępowanie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. Wytyczne przewidują obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego/informacji o zamówieniu na stronie internetowej Wnioskodawcy lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert oraz wysłania zapytań ofertowych min. do 3 potencjalnych oferentów. Okres składania ofert/upublicznienia zapytania ofertowego nie może być krótszy niż termin wskazany w ww. Wytycznych w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie zapytania ofertowe (zamieszczone na różnych portalach, wysyłane do różnych wykonawców, dostawców) były tożsame co do treści, m.in. pod kątem wyznaczonych kryteriów oceny, czy terminu składania ofert. Dla zamówień poniżej 50 000 zł netto (bez względu na moment wszczęcia postępowania) zapytanie ofertowe/informacja o zamówieniu musi zostać upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert.

            Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. Wytycznych „upublicznienie zapytania ofertowego polega na: […] w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości”. Obecnie – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – wartość takiego zamówienia to 209 000 euro dla dostaw lub usług. Przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.

            W przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg 209 000 euro Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest przeznaczyć min. 35 dni (art. 43 ustawy Pzp) na okres składania ofert, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (należy wypełnić formularz Ogłoszenie o zamówieniu objęty Dyrektywą 2014/24/UE udostępniany przez serwis e-Notices http://simap.europa.eu/enotices/).

            W przypadku nieodpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego, wyznaczenia terminów krótszych niż przewidziane w procedurach lub innych błędów w procedurze udzielania zamówień wydatek może zostać uznany w całości lub w części za niekwalifikowalny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

            Pytanie 2. Czy upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem?
            Upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu nie jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

            Pytanie 3. Jakie konsekwencje wiążą się z udzieleniem zamówienia niezgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020?
            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień w przypadku stwierdzenia zrealizowania procedury udzielenia zamówienia niezgodnie z wytycznymi obowiązuje taryfikator, zgodnie z którym konsekwencją takiej nieprawidłowości jest korekta wydatków kwalifikowalnych – w zależności od rodzaju błędu - od 2 do 100% wartości. Do błędów skutkujących obniżeniem dofinansowania należą m.in.:
            - niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia (dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany; zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie);
            - brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
            - naruszenia w zakresie zawierania umów w sprawie zamówienia;
            - naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia;
            - naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia);
            - niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia - brak w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV);
            - dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności);
            - nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert (ustalenie terminów krótszych niż określone we właściwych procedurach);
            - wybór oferty w sposób niezgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert;
            - określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert;
            - brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert;
            - konflikt interesów;
            - niedopełnienie obowiązku odpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego.

            Pytanie 4. Jak należy postąpić w przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta lub nie wpłynie żadna oferta?
            W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:

            a) wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
            b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury określonej dla zasady konkurencyjności, przy czym nie jest dopuszczalne zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w pkt. 8 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych. Udzielenie zamówienia wykonawcy powinno się w takim przypadku odbyć na podstawie rozeznania rynku (np. zebranie i porównanie cenników, tak aby móc wykazać, że wydatkowanie środków nastąpiło w sposób celowy, rzetelny, racjonalny, efektywny, przejrzysty i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).

            Należy podkreślić, iż Beneficjent zawsze zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji udzielonego zamówienia.

            Pytanie 5. Czy istnieje możliwość podziału zamówienia na części?
            Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających (zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 zamówienia dodatkowe oraz uzupełniające są niekwalifikowalne), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp lub zamówień publicznych, o których mowa w sekcji 6.5.3 pkt 15 ww. Wytycznych i jest dokumentowane.

            Zakazany jest podział zamówienia, mający na celu pominięcie procedur wyboru wykonawcy w oparci o ustawę Pzp lub zasadę konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.

            Ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
            a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
            b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie,
            c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.

            Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.

            Pomoc w kwestii wykazania, że dane przedmioty nie stanowią jednego zamówienia stanowią publikowane wykładnie i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych (choć najlepiej uzyskać taką interpretację dla konkretnego, własnego przypadku), który jako jedyna instytucja jest właściwa w tym zakresie. Przykładowo, w nawiązaniu do poniższej interpretacji UZP, gdy różne rodzajowo urządzenia (odmienne kody CPV) wykazują tożsamość funkcjonalną (np. elementy jednej linii produkcyjnej), to może to doprowadzić do konieczności uznania ich za składowe jednego zamówienia.

            https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej

            W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
            a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
            b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.

            Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.

            W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.

            Pytanie 6. Gdzie należy upublicznić zapytanie ofertowe w przypadku braku własnej strony internetowej? Sposób upublicznienia zapytania ofertowego dla Beneficjentów realizujących zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 w sekcji 6.5.3 pkt 7.
            W zależności od szacowanej wartości zamówienia (poniżej 50 000 PLN, powyżej 50 000 PLN, powyżej 209 000 EUR itd.), a także momentu jego udzielania (przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie) Beneficjent jest zobligowany do upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia co najmniej na własnej stronie internetowej oraz wysłania zapytanie ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego), a w przypadku braku własnej strony internetowej na innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.

            Pytanie 7. W jaki sposób należy dokonać przeliczenia oferty wyrażonej w walucie obcej? W celu prawidłowego porównania wartości zgromadzonych ofert, z których co najmniej jedna jest wyrażona w walucie obcej, do przeliczenia należy zastosować taki sam kurs przeliczeniowy dla wszystkich ofert (np. z dnia wyboru oferty).

            Pytanie 8. Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp, a kto do zasady konkurencyjności?
            Do stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 3 tej ustawy, zobowiązane są: m.in. jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego; podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także inne podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
            a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa powyżej,
            b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
            c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
            Pozostali Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020.
            Co ważne, Beneficjenci podlegający przepisom ustawy Pzp muszą stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

            Pytanie 9. Czy cena może stanowić jedyne kryterium wyboru oferty? Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 kryteria oceny ofert powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji lub okres gwarancji. Kryteria nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców, nie mogą się odnosić do właściwości wykonawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że same kryteria, jak i sposób ich oceny muszą być jasno i precyzyjnie określone w zapytaniu ofertowym, muszą być jednolite dla wszystkich, a także mierzalne.

            Pytanie 10. Czy istnieje możliwość aneksowania umowy zawartej z wybranym wykonawcą? Zgodnie z pkt. 14 sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020, nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Ponadto pkt 5 lit. a tiret viii sekcji 6.5.3 wskazuje, że w celu spełnienia zasady konkurencyjności należy m.in. określić warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. Należy również mieć na uwadze, że niezależnie od powyższego – nie są możliwe zmiany, które wpłynęłyby na wybór najlepszej oferty (np. elementy stanowiące kryterium oceny).

            Pytanie 11. Jaka dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie udzielonego zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności)? - treść zapytania ofertowego (czy zawiera wszystkie wymagane Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 elementy m.in. kod i nazwę CPV, kryteria oceny itd.);
            - dokumentacja potwierdzająca sposób, okres i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego;
            - otrzymane oferty;
            - protokół postępowania o udzielenie zamówienia (elementy protokołu wskazane w Wytycznych);
            - upublicznienie informacji o wyniku postępowania (w tych miejscach, w których nastąpiło upublicznienie zapytania ofertowego, a także wysłanie informacji do podmiotów, które złożyły oferty);
            - umowa z wykonawcą zawarta w formie pisemnej;
            - zgodność dokumentacji rozliczeniowej w odniesieniu do wybranej oferty, podpisanej umowy z wykonawcą/dostawcą.

             Od zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta lub przeniesienia jego przedsiębiorstwa w całości lub części na podmiot trzeci, za wyjątkiem takich zmian, które dokonywane są w trybie określonym w Tytule IV Kodeksu spółek handlowych i które skutkują wstąpieniem podmiotu działającego w zmienionej formie prawnej (spółka przekształcona) lub podmiotu trzeciego (spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana) w ogół praw i obowiązków beneficjenta z mocy prawa.

             W związku z powyższym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) może nie wyrazić zgody na wniesienie przez beneficjenta aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do innego podmiotu prawnego, jak również na przeniesienie tego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podmiot trzeci w drodze innych czynności (np. darowizna, sprzedaż, zamiana). Powyższe zasady dotyczą również poszczególnych elementów infrastruktury, nabytych z udziałem dofinansowania.

             Beneficjent zobowiązany jest poinformować ŚCP o wszelkich planowanych zmianach formy prawnej lub zamiarze dokonania jakichkolwiek rozporządzeń przedsiębiorstwem/jego zorganizowaną częścią/elementami nabytej infrastruktury, przed przeprowadzeniem tych czynności. W przypadku dokonania zmian bez wcześniejszego poinformowania ŚCP, beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu części lub całości uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych i/lub może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu.

              Ogólne zasady

              1) Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?
              Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
              W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
              Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
              W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

              2) Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?
              Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc.
              Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

              3) Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
              Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

              4) Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?
              W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

              5) Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.

              a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?
              Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
              b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?
              Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
              c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?

              KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

              6) Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
              a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji
              Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej
              (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.
              b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

              Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.
              c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.
              Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

              7) Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
              Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
              Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.

              Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.

              Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
              O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

              8) Czy w ramach działania 1.2 można ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie w ramach kodów PKD dotyczących RIS?
              Kod PKD projektu musi wpisywać się (widnieć) na liście kodów PKD wskazującej działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W przypadku, gdy projekt będzie wpisywał się w kod PKD wymieniony na liście (na przykład: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne)
              , wówczas będzie spełniał wymóg zgodności z RIS w zakresie formalnym. W przypadku prowadzenia badań adekwatnym rozwiązaniem będzie wybranie jako kodu PKD projektu kodu 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych wraz z kodem wymienionym na liście (np. 32.50.Z).

              9) Na czym polega weryfikacja zgodności projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu - czy zgodnie z opublikowanymi kodami PKD?
              Opublikowane kody PKD specjalizacji w zakresie medycyny zawierają dwie kategorie kodów - jedna kategoria oznaczona w kolorze zielonym określona jako „medycyna”, druga w kolorze pomarańczowym oznaczona jako „składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji”. Jaką metodologię należy przyjąć w celu potwierdzenia, że projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu - czy wystarczającym jest wskazanie kodu 72.19 „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, czy też koniecznym jest wskazanie oprócz powyższego kodu - kodu oznaczonego jako „medycyna” (zaznaczonym na zielono)?

              Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o Listy Kodów PKD RIS. Zgodnie z informacją widniejącą w instrukcji wypełniania wniosków w pkt. B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji wniosku aplikacyjnego należy dokonać wyboru „Obszaru działalności gospodarczej” oraz „PKD projektu” (z listy do wyboru). W przypadku, gdy realizacja projektu dotyczy kilku kodów PKD, w punkcie „PKD projektu” Wnioskodawca wskazuje dominujący kod, a w polu „Pozostałe kody PKD projektu” wpisuje kody wraz z charakterystyką, które dotyczą realizacji projektu, a które nie zostały ujęte w polu „PKD projektu”.
              Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” zarówno dla 1 jak i 2 typu projektu należy wybrać kod PKD wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
              Klasyfikację poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. W polu „Pozostałe kody PKD projektu” dla 1 typu projektu należy wybrać pozostały adekwatny dla projektu kod PKD, a dla 2 typu projektu kod PKD wskazujący na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który został wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
              W przypadku wskazania w polu „PKD projektu” kodu PKD stanowiącego składowe edukacyjno-badawcze wspólne dla kilku specjalizacji: tj. następujące klasy PKD: 72.19/07, 77.40/07 oraz 85.42/07 (w tym: 85.42.A. oraz 85.42.B) należy wskazać w polu „Pozostałe kody PKD projektu” dodatkowe kody PKD odnoszące się do poszczególnych inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

              10) Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dokonanie zgłoszenia świadczy o rozpoczęciu realizacji projektu i dyskwalifikuje projekt do ubiegania się o dofinansowanie? Czy koszty zgłoszenia poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie można ująć w wydatkach kwalifikowalnych projektu z uwagi na fakt, iż koszty te ponoszone są w ramach art. 28?

              Zgodnie z treścią podrozdziału 2.7 Regulaminu konkursu dot. działania 1.2:
              „6. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 3. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem.
              7. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.”
              W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:
              • wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);
              • poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

              11) Jeśli projekt dotyczy opracowania prototypu urządzenia, czy można w ramach prac rozwojowych ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia? Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
              Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
              Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
              Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
              W związku powyższym w ramach prac rozwojowych można ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia.

              12) Czy można wdrożyć we własnej działalności prototyp?

              Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku 2 typu projektu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
              Ponadto w ramach 2 typu projektu wsparcie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe, których efektem będą wyniki B+R, które należy skomercjalizować (jw.), a nie wdrożenie prototypu (tę część inwestycji Wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych – po skomercjalizowaniu wyników badań).

              13) Czy można sprzedać prototyp?
              W przypadku 2 typu projektu warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
              Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego konkursu nie ma możliwości, aby prototyp został sprzedany innemu podmiotowi przed komercjalizacją wyników. Natomiast po komercjalizacji wyników Wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż, jednak należy pamiętać, że aspekt ten będzie weryfikowany z uwzględnieniem m.in. zapisów SZOOP, które wskazują, iż w ramach działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Zgodnie z dokumentem RPO WSL na lata 2014-2020 przez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.

              14) Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności?
              W przypadku personelu projektu planowanego do zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło) zatrudnienie musi zostać przeprowadzone zgodnie zasadą konkurencyjności, a tym samym poprzedzone rozeznaniem rynku, zgodnie z zapisami Wytycznych. Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę powyższa zasada nie ma zastosowania.
              Przebieg rekrutacji jak i zatrudnienie pracowników muszą być przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi.

              15) W przypadku realizacji 1 typu projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania planu badań do końca okresu trwałości projektu. W przypadku zrealizowania planu badań przed upływem okresu trwałości, Beneficjent zobowiązuje się do dalszego prowadzenia badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami co najmniej do zakończenia okresu trwałości. Jakie przykładowe rodzaje projektów można realizować , czy prace badawczo - rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie o wąskiej specjalizacji i czy ten produkt może być dopuszczony do sprzedaży po przeprowadzeniu badań?

              Wszystkie badania realizowane w ramach działania 1.2 (typ 1 i 2) powinny wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020. W ramach 1 typu projektu prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie pod warunkiem, iż badania te są zaplanowane na cały okres trwałości projektu - 3 lata. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakończy badania we wcześniejszym okresie ma obowiązek poinformowania o wyniku badań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do 14 dni od ich zakończenia oraz dokonania aktualizacji założonego planu prac B+R. Infrastruktura stanowiąca zaplecze badawczo- rozwojowe powinna być wykorzystywana przez cały okres trwałości projektu (muszą być na niej prowadzone prace badawczo – rozwojowe wpisujące się w RIS w tym czasie). Na etapie oceny merytorycznej zostanie zweryfikowana zasadność nabycia zaplecza badawczego pod kątem zaplanowanych do realizacji celów projektu. Ponadto prace badawczo – rozwojowe realizowane na wspartej infrastrukturze w okresie trwałości powinny prowadzić do wyniku, który następnie powinien zostać skomercjalizowany (powinna nastąpić produkcja lub świadczenie usług w oparciu o uzyskane po przeprowadzonych na infrastrukturze pracach wyniki prac B+R). Przy czym należy pamiętać, że produkcja nie może odbywać się na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu.

              16) Wybór rodzaju inwestycji początkowej.


              Aktualnie trwają konsultacje z Komisją Europejską dotyczące wyboru stosownego rodzaju inwestycji początkowej w przypadku pierwszego typu projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla działania 1.2. W związku z powyższym, na obecnym etapie proponuje się, aby Wnioskodawca wybrał wszystkie rodzaje inwestycji początkowej, które realizuje projekt i wskazał odpowiednie uzasadnienia.

              Wyróżniamy następujące rodzaje inwestycji początkowej:

              a) zasadnicza zmiana procesu produkcji (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych);

              b) dywersyfikacja zakładu (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);

              c) utworzenie nowego zakładu;

              d) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.

              Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku (załącznik nr 2 pod ogłoszeniem o konkursie). Należy zapoznać się ze wskazanymi w niej definicjami poszczególnych typów inwestycji początkowej oraz informacjami, co powinno zostać przedstawione w uzasadnieniu. W jednym uzasadnieniu należy wskazać, iż dany rodzaj inwestycji początkowej jest dominujący.

              W przypadku wyboru zasadniczej zmiany procesu produkcji i/lub dywersyfikacji zakładu należy pamiętać o obowiązkowym spełnieniu warunków wskazanych powyżej oraz przedstawieniu odpowiednich danych w uzasadnieniu.

              17) Jak należy weryfikować spełnienie warunku dot. wpisywania się projektu w typ inwestycji początkowej w przypadku 1 typu projektów dla działania 1.2 (czyli projektów polegających na tworzeniu/rozbudowie/modernizacji infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R)?

              Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo:

              a)      Nie posiada zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie i zamierza zrealizować inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (czy to na rzecz prowadzenia badań na własny użytek czy na rzecz świadczenia usług innym podmiotom), wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

              b)      Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegająca na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

              c)       Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;

              d)      Tworzy nowy zakład przy zachowaniu warunków dotyczących, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem pozostaje utworzenie nowego zakładu.

              18. Do obecnie trwającego naboru 1.2 (konkurs 007) zamierzamy złożyć projekt dotyczący optymalizacji zużycia energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu akumulowania energii. W dokumencie: czytamy o wykluczeniach w zakresie energetyki.  Wykluczenia te mówią cyt. str. 20: „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury”. Czy jeżeli nasz projekt dotyczy tylko typu II, a zaplanowana w nim pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (a więc nie będzie stanowiło regionalnej pomocy inwestycyjnej), to czy Załącznik nr 5 i wykluczenia obejmują nasz projekt?

              Załącznik nr 5 - Opracowanie sektorów wykluczonych 1.2/2017 konkurs 007, stanowi dokument pomocniczy i dotyczy możliwości wykluczeń w ramach obu typów projektów (w treści podano informacje, czy wykluczenie jest ogólne, a więc dotyczy zarówno 1 i 2 typu projektu czy też wykluczenie obejmuje wyłącznie Regionalną Pomoc Inwestycyjną (wynika z art. 13 ) i dotyczy wyłącznie 1 typu projektu). W ramach 2 typu projektu dla działania 1.2 pomoc udzielana jest w oparciu o art. 25 i 28 ww.  Rozporządzenia, co oznacza, iż projekty realizowane w ramach kodów PKD dotyczących energetyki  nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Wykluczenie to dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach 1 typu.

              Proszę pamiętać o tym, aby kody PKD projektu wpisywały się wymieniony w Listy kodów PKD wraz z opisem, wskazujących działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne - Klasyfikacje poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny

              Kwalifikowalność wydatków

              1) W ramach wynagrodzeń pracowników jako koszt niekwalifikowany traktowany jest między innymi koszt pracy członków zarządu oraz prokurentów.

              Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków, koszty pracy członków zarządu oraz prokurentów (prokura samoistna) w przypadku spółek prawa handlowego należą do katalogu wydatków niekwalifikowanych, w związku z powyższym koszty wynagrodzenia/oddelegowania do projektu prezesa zarządu Spółki handlowej uznaje się za wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

              2) Koszty ogólne projektu rozliczane będą stawką ryczałtową (10%) we wniosku o płatność końcową. Jakie dokumenty na etapie rozliczenia projektu należy przedstawić w celu udowodnienia wysokości poniesionych kosztów?

              Koszty ogólne w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 są to koszty, które rozliczane są za pomocy uproszczonej metody. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Na etapie aplikowana Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w załączniku do wniosku aplikacyjnego pn. „Metodologia obliczania stawki ryczałtowej” metodologię obliczenia wartości wydatków kwalifikowalnych kosztów wchodzących w katalog kosztów ogólnych projektu. Przedłożona metodologia zostanie zweryfikowana na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku aplikacyjnego. Natomiast na etapie rozliczania projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument poświadczający wykonanie danych prac/zadań w zaplanowanym wnioskiem aplikacyjnym miejscu, poświadczyć, że zakres prac nie uległ zmianie. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów oraz w przypadku zmiany zakresu prac/usług zaplanowanych wnioskiem aplikacyjnym Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie jakiejkolwiek szczegółowej dokumentacji potwierdzającej realizację zaplanowanych wydatków. W sytuacji gdy ŚCP otrzyma informacje budzące wątpliwość w zakresie realizacji projektu zgodnie z umową, wówczas Beneficjent może zostać wezwany do potwierdzenia realizacji poszczególnych wydatków/kosztów.

              3) Drobne zakupy ponoszone na etapie realizacji umowy, które realizowane są w różnych etapach – jak uniknąć zarzutu pozornego dzielenia zakupów?
              Aby uniknąć zarzutu sztucznego podziału zamówienia należy rzetelnie oszacować wartość zamówienia biorąc pod uwagę następujące przesłanki (zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020):
              „- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
              - możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie;
              - możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.
              W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych) wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.”
              Biorąc powyższe pod uwagę zaleca się, aby po zsumowaniu drobnych wydatków spełniających ww. kryteria – zastosować procedurę wyboru dostawcy/wykonawcy zgodną z wartością tejże sumy – można wtedy przeprowadzić jedno zapytanie (upublicznienie itd.) wskazując terminy realizacji poszczególnych elementów lub przeprowadzać procedurę odrębnie dla każdego z elementów, jednakże z zastosowaniem procedur jak dla zamówienia o wartości stanowiącej sumę poszczególnych części.

               

              4) Jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy wziąć pod uwagę obliczając godzinową stawkę jednostkową?

               

              Zgodnie z zapisami w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach do wydatków kwalifikowalnych zalicza się koszt zatrudnienia pracownika brutto (w tym składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) z wyłączeniem kosztów podanych w wydatkach niekwalifikowalnych, do których zalicza się m.in.:

              - poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:

              • nagrody i premie , w tym nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,
              • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
              • składka na grupowe ubezpieczenie na życie – traktowana jako przychód pracownika opodatkowany,
              • dopłata do świadczeń medycznych,
              • ekwiwalent pieniężny (np. ulgowa odpłatność za energię elektryczną,
              • używanie samochodu – dojazd do pracy z miejsca zamieszkania,
              • dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako przychód pracownika opodatkowany),
              • dofinansowanie wypłacone z ZFŚS (przychód pracownika opodatkowany) oraz świadczenia finansowane przy wykonywaniu władzy,
              • zasiłki finansowane ze środków ZUS (np. macierzyński),
              • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
              • koszty badań okresowych i wstępnych,
              • dopłata do okularów,
              • dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę,
              • bony żywieniowe dla pracowników,
              • składki na PFRON,
              • koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
              • wszelkie nieobligatoryjne składniki wynagrodzeń.

              Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę rozliczane są za pomocą uproszczonej metody rozliczenia wydatków poprzez wskazaną we wniosku aplikacyjnym godzinową stawkę jednostkową (której metodologię wyliczenia należy podać w pkt. C.2.2 wniosku aplikacyjnego). Godzinową stawkę jednostkową należy obliczyć za pomocą jednego ze wzorów wskazanych w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków …” (Rozdział 8, działanie 1.2). Powinna ona uwzględniać ww. zapisy, gdyż koszty zatrudnienia brutto pracownika Beneficjenta/Wnioskodawcy nie mogą zawierać niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń wymienionych powyżej, jak również wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w krajowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

              5. Wnioskodawca planuje aplikować o dofinansowanie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Będzie to typ 2 Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Planowany jest zakup środków trwałych zaliczonych do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 491). Nabywany sprzęt będzie poddany szybkiemu postępowi technicznemu w myśl zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16i ust. 2-4, 6 i 7 updop). W związku z powyższym zastosowana zostanie podwyższona stawka amortyzacji. Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (aparatury i sprzętu) o wartości powyżej 3500 PLN będących własnością beneficjenta/partnera, wpisanych do EŚT beneficjenta/partnera oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amortyzacja podatkowa)”. Czy w związku powyższym podwyższone koszty odpisów amortyzacyjnych można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu?

              Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, do wydatków kwalifikowanych możemy zaliczyć koszty amortyzacji aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim będą one wykorzystywane

              na potrzeby projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

              W związku z powyższym, jeżeli wykazane koszty amortyzacji są zgodne z przepisami krajowymi oraz spełniają pozostałe warunki Wytycznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne niezależnie od sposobu obliczania stawki amortyzacyjnej.

              6. Czy duże przedsiębiorstwo w ramach 1 typu projektu może się ubiegać o wsparcie wyłącznie na wartość niematerialną i prawną?

              Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej. Z przytoczonych zapisów wynika, że koszt kwalifikowalny wartości niematerialnej i prawnej nie może być wyższy niż 50% całkowitych pozostałych kosztów projektu realizowanych w oparciu o art. 14 (wspieranych Regionalną Pomocą Inwestycyjną). Tak więc przedsiębiorstwo musi w zakresie rzeczowym projektu ujętym w pkt C.2.2 wniosku uwzględniać inne kwalifikowalne wydatki (należące do innych, niż wartość niematerialna i prawna, kategorii – np. środki trwałe), od których może wyliczyć wartość kosztu kwalifikowalnego. Reasumując nie ma możliwości ubiegania się przez duże przedsiębiorstwo wyłącznie o wsparcie nabycia wartości niematerialnej i prawnej.              Kryteria oceny

              1)      Kryterium Poziom wsparcia zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

              Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. Rozpowszechnienie musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia projektu, w formie co najmniej 2 konferencji lub co najmniej 2 czasopismach naukowych. Czy istnieje możliwość otrzymania premii za udział w 1 konferencji naukowej i publikacji w 1 czasopiśmie?

              Wnioskodawca wnioskując o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) rozporządzenia 651/2014, zobligowany jest do spełnienia w okresie 3 lat od zakończenia projektu jednego (w całości) warunku tj.:

              - wyniki projektu zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach, w tym 1 konferencji naukowej lub technicznej,

              - wyniki projektu zostaną zaprezentowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branża, w której realizowany był projekt,

              - lub wyniki projektu zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

              W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania premii za rozpowszechnienie wyników projektu w przypadku udziału w 1 konferencji i publikacji w 1 czasopiśmie (w tym przypadku nie zostanie spełniony jeden z trzech wyżej wskazanych warunków).

              2)      Kryterium Poziom innowacyjności rezultatów projektu

              Czy dokonanie zgłoszenia prawa ochronnego w postaci wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego również będzie punktowane?

              Wnioskodawca może otrzymać 2 pkt. jedynie w przypadku, gdy dokonane zostanie zgłoszenie patentowe rezultatu przeprowadzonych badań (produkt, technologia, usługa) – inne rozwiązania np. zgłoszenie prawa ochronnego, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego nie będą punktowane w ww. kryterium merytorycznym.

               1. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?

               Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w pkt B.13.3 dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej należy wskazać wyłącznie dane dot. zasadniczej zmiany procesu produkcji zakładu albo dywersyfikacji produkcji zakładu natomiast w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu lub zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.16 wniosku.

               2. W latach 2016-2014 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2016-2014 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?

               Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2016-2014 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.

               Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).

               3. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2017 r?

               W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2017r., wówczas przedstawia dane za lata 2014-2015 ( przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2016 (dane szacunkowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

               4. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2016r.?

               Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,4240.

               5. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

               Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

               Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.

               6. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?

               Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

               7. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisujący się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?

               Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. 

               W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.

               Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

               W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym. 

               8. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?

               Zgodnie z Rozporządzeniem  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji  gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc.

               Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

               9. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

               Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

               10. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?

               W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

               11. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.


               a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?  
               Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.

               b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?

               Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.

               c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?

               KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

               12. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:

               a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji

               Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej
               (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

               b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

               Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

               c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.

               Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

               13. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?

               Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub  3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa).  Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).

               Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.

               Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

               14. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?

               Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.

               Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.

               Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.

               Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.

               O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

               15. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2  na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów.

               Nie, w związku z tym, że pomoc udzielania w ramach Działania 3.2 udzielana będzie w oparciu o art. 14  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do wsparcia nie kwalifikują się m.in. projekty dotyczące sektora wytwarzania, dystrybucji i infrastruktury energetycznej, w tym również produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, produkcja biomasy, zagospodarowanie odpadów ze skutkiem pozyskania energii (np. spalarnia odpadów).

               16. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

               Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w dokumencie Definicje sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udzielanego na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 I 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu).

               17. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

               Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

                1. Jakie raty kapitałowe zostaną uznane za kwalifikowane w  przypadku finansowania projektu leasingiem finansowym?

                Za kwalifikowalne zostaną uznane raty, które Wnioskodawca założy we wniosku o dofinansowanie oraz zrealizuje w terminie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Raty kapitałowe poniesione po terminie zakończenia realizacji projektu nie będą kwalifikowały się do wsparcia. Wnioskodawca jest zobligowany do wykupu przedmiotu leasingowanego.

                2. Jaką dokumentację należy przedstawić na etapie rozliczenia projektu w przypadku wytworzenia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej?

                Poza dokumentacją wymaganą przez Wytyczne kwalifikowalności w zakresie upublicznienia informacji o zamówieniu oraz zasady konkurencyjności Beneficjent powinien dysponować dokumentacją uzasadniającą, dlaczego wytworzenie jest korzystniejsze niż zakup (np. porównanie cen na urządzenia nowe o wskazanych parametrach w stosunku do kosztów wytworzenia) lub że zakup jest niemożliwy, a także dokumentację potwierdzającą rozeznanie rynku na poszczególne wydatki składające się na koszt wytworzenia.

                3. Doprecyzowanie kosztu kwalifikowalnego promocja projektu

                Zgodnie z Wytycznymi  koszty promocji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne jeśli będą stanowić celowy i racjonalny wydatek związany bezpośrednio z realizacją projektu (całość treści danej publikacji musi dotyczyć wyłącznie efektu realizacji danego projektu wraz ze wskazaniem nazwy Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym). Promocja nie może zawierać treści niezwiązanych z realizowanym projektem, a także nie może wskazywać na inną firmę niż Beneficjent. Jednocześnie należy pamiętać, iż każda forma promocji musi posiadać informację o współfinansowaniu projektu ze środków RPO WSL 2014-2020. Informacja o źródle finansowania musi być  zastosowana zgodnie z celami określonymi w Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W przypadku kosztów – publikacje w mediach, reklamy out-door – do rozliczenia należy przedstawić również dokumentację potwierdzającą zastosowanie obowiązków z zakresu zamówień publicznych (m. in. zasada konkurencyjności), racjonalność wydatku, a także dokumentację potwierdzającą realizację (przykładowe materiały promocyjne, zdjęcia reklam, nagrania itp.). W przypadku rozliczania kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej od organizatora – kwalifikowalna będzie standardowa opłata za wynajem stoiska. W przypadku kosztów dodatkowych wyszczególnionych na fakturze – np. reklama w mediach targowych itp. należy je zaplanować odrębnie – np. jako koszt publikacji w mediach lub uznać jako wydatki niekwalifikowalne (gdy np. nie stanowią kosztów wymienionych w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla danego konkursu – np. zakwaterowanie itp.). W przypadku gdy niemożliwy jest wynajem powierzchni wystawienniczej od organizatora – koniecznym jest przedstawienie dokumentacji potwierdzonej przez organizatora wskazującej, kto jest jego przedstawicielem itp. Jednocześnie niekwalifikowalne są wszelkie materiały takie jak: wizytówki, teczki, gadżety.

                4. Doprecyzowanie wydatku szkolenia

                Za koszt kwalifikowalny zostanie uznany jedynie koszt usługi szkolenia. Koszt musi zostać zaplanowany we wniosku aplikacyjnym oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek związanych z wdrażaną innowacją. Nie będą kwalifikowały się do wsparcia w szczególności koszty delegacji, podróży, noclegów, cateringu i materiałów szkoleniowych. Szkolenie może być zarówno indywidualne jak i grupowe oraz może odbywać się w przedsiębiorstwie – u Wnioskodawcy/Beneficjenta lub poza nim, jednakże szkolenie może dotyczyć tylko i wyłącznie pracowników Beneficjenta. Potwierdzenie realizacji wydatku stanowi certyfikat/zaświadczenie.

                5. Doprecyzowanie wydatku usługi doradcze

                Za koszt kwalifikowalny zostanie uznana usługa, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez podmiot udzielający usługi doradczej. Rozwiązanie/opracowanie – efekt usługi doradczej musi mieć charakter dokumentu. Usługa doradcza musi być ściśle związana z wdrażaną innowacją oraz zaplanowana we wniosku aplikacyjnym. Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności, ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne.

                 1. W kryterium oceny Efektywność projektu ekspert ma możliwość premiować projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego w danym rozporządzeniu o co najmniej 5%. Jak należy rozumieć ten zapis?

                 Ekspert będzie miał możliwość premiować dodatkowo projekt, który obniży o co najmniej 5 pkt procentowych poziom dofinansowania. Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie wydatki kwalifikowalne wskazane we wniosku o dofinansowanie, ponoszone w ramach dominującego rodzaju pomocy (np. RPI).

                 np. Wnioskodawca będąc mikroprzedsiębiorstwem ma prawo uzyskać wsparcie w ramach RPI w wysokości 45%. Dodatkowy/e punkt/y zostanie/ną przyznany/e w przypadku, gdy poziom wsparcia będzie równy lub mniejszy niż 40%. 

                  1.  Jak należy definiować wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M?

                  Jest to wskaźnik obrazujący utworzone miejsca  pracy (wyrażone w EPC) bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Utworzone stanowiska pracy muszą być związane bezpośrednio ze zrealizowanym projektem. Ze względu na to, iż wskaźnik stanowi rezultat bezpośredni do wskaźnika nie można zaliczać stanowisk pracy utworzonych dla osób zatrudnionych w celu realizacji projektu. Do wskaźnika nie wlicza się utworzonych miejsc pracy niezwiązanych ze zrealizowanym projektem. W przypadku gdy tworzone miejsca pracy mają charakter sezonowy, wówczas należy wykazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową. We wskaźniku należy wykazać trwale utworzone miejsca pracy. Przy deklarowaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę wymiar czasu pracy. W przypadku planowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy wykazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową.  Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą przeciętnie 40 godzin pracy tygodniu roboczym przez okres roku lub w przypadku niektórych zawodów – zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi powyższą kwestię.

                  Przykład wyliczenia ilości etatów w przeliczeniu na EPC:

                  trzy osoby zatrudnione przez okres roku na pół etatu i jedna na ćwierć etatu stanowią w sumie 1,75 EPC.

                  W ramach wskaźnika nie można ujmować pracowników przenoszonych na nowo utworzone w wyniku realizacji projektu miejsca pracy, przy jednoczesnym zlikwidowaniu miejsca pracy oraz pracowników, którym zmieniono zakres obowiązków bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.

                  Przy szacowaniu wskaźnika Wnioskodawca należy wziąć pod uwagę dane wskazane we wniosku (pkt F.3)  dotyczące tworzonych nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu.

                  2. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba wprowadzonych innowacji?

                  Jest to wskaźnik obrazujący sumaryczną liczbę wprowadzonych w wyniku realizacji projektu innowacji zarówno o charakterze technologicznym jak i nietechnologicznym. W przypadku innowacji technologicznych we wskaźniku powinny zostać wskazane jedynie te innowacje, które są wdrażane w skali co najmniej regionalnej. W przypadku innowacji nietechnologicznych we wskaźniku powinny zostać ujęte wszystkie wdrażane innowacje, niezależnie od skali (w tym wdrażane jedynie w skali przedsiębiorstwa).  Wskazane we wskaźniku  innowacje muszą być spójne z tymi, które zostały wymienione w opinii o innowacyjności. W przypadku gdy opinia o innowacyjności nie stanowi o danej innowacji, Wnioskodawca nie wskazuje jej w wartości docelowej.

                  3. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba wdrożonych wyników prac B+R?

                  Wskaźnik ten obrazuje sumaryczną liczbę wdrożonych w ramach projektu wyników prac badawczo – rozwojowych. Wnioskodawca  powinien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość wdrożenia wyników prac B+R.

                  4. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje?

                  Wskaźnik ten obrazuje liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację na realizację projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie.

                  5. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku?

                  Jest to wskaźnik obrazujący liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację aby wprowadzić na rynek nowe produkty. Przez produkt nowy na rynku należy rozumieć taki produkt (towar lub usługę), który został wygenerowany na rynku Województwa Śląskiego dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym (produktowej lub procesowej). Produkt jest nowy dla rynku, jeżeli nie ma innych dostępnych na rynku produktów, które oferują tą samą funkcjonalność lub technologię powodującą, że nowy produkt zasadniczo różni się od produktów już istniejących na rynku.

                  W sytuacji, gdy projekt w wyniku realizacji innowacji procesowej nie prowadzi do wprowadzenia na rynek nowego produktu, wówczas Wnioskodawca nie wybiera wskaźnika.

                  Jeżeli przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu wprowadza produkt, który jest jednocześnie nowy dla rynku i firmy, wówczas Wnioskodawca wybiera oba przedmiotowe wskaźniki.

                  W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo wprowadza w wyniku realizacji projektu kilka produktów, wówczas nadal wykazujemy we wskaźniku wartość „1”.

                  6. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy?

                  Jest to wskaźnik, który obrazuje liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację aby wprowadzić  nowe dla firmy  produkty. Przez produkt nowy dla firmy  należy rozumieć taki produkt (towar lub usługę), który został wygenerowany dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym (produktowej lub procesowej). Produkt jest nowy dla firmy, jeżeli nie ma innych dostępnych w ofercie firmy, które oferują tą samą funkcjonalność lub technologię powodującą, że nowy produkt zasadniczo różni się od produktów już oferowanych przez firmę.

                  W sytuacji, gdy projekt w wyniku realizacji innowacji procesowej nie prowadzi do wprowadzenia dla firmy nowego produktu, wówczas Wnioskodawca nie wybiera wskaźnika.

                  Jeżeli przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu wprowadza produkt, który jest jednocześnie nowy dla rynku i firmy, wówczas Wnioskodawca wybiera oba przedmiotowe wskaźniki.

                  W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo wprowadza w wyniku realizacji projektu kilka produktów, wówczas nadal wykazujemy we wskaźniku wartość „1”.

                  7. Jak należy rozumieć wskaźnik Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)?

                  Wskaźnik ten obrazuje zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie. Stanowi on różnicę między kwotą wydatków ogółem a kwotą dotacji. 

                  8. Do kiedy Wnioskodawca powinien stworzyć nowe miejsca pracy w przypadku obowiązującego konkursu ogłoszonego dla Działania 3.2 ?

                  W pkt. F.3 „Wpływ projektu na zatrudnienie”  Wnioskodawca odpowiada na pytanie „czy projekt ma wpływ na zatrudnienie”. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, nowoutworzone miejsca pracy (rozumiane jako liczba nowych trwałych miejsc pracy utworzonych bezpośrednio jako skutek realizacji projektu) powinny powstać w trakcie realizacji projektu. W przypadku nieosiągnięcia pełnej zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika,

                  Beneficjent jest zobowiązany poinformować o danym fakcie IP RPO WSL wraz z uzasadnieniem. IP RPO WSL może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na utworzenie nowego miejsca prac jednak nie dłużej niż na okres roku od zakończenia realizacji projektu. Powyższa zgoda może zostać otrzymana pod warunkiem zrealizowania celów Projektu oraz uzyskaniu punktacji wymaganej, aby projekt otrzymał dofinansowanie.

                   1. Za jakie lata obrachunkowe należy przedstawić dane w pkt A.6 wniosku?

                   W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do końca 2015r. wówczas dane należy ująć za lata 2012-2014. Natomiast w sytuacji gdy wniosek zostanie złożony w styczniu 2016r., wówczas należy wykazać dane za 2013-2015.

                    1. Czy opinię o innowacyjności może wystawić jednostka zagraniczna?

                    Opinię o innowacyjności może wystawić instytucja, która jest:

                    -          jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.poz. 1620z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.), tj: jednostką naukową - prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:

                     

                            a)    podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

                            b)   placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

                            c)    instytuty badawcze,

                            d)   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

                            e)   Polska Akademia Umiejętności,

                    lub

                    -          centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.);

                    -          stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku.

                     

                    Nie wyklucza się aby instytucja wystawiająca opinię była podmiotem zagranicznym pod warunkiem, że spełni ona wymogi oraz będzie funkcjonować w oparciu o w/w akty prawne.

                    2. Kiedy należy dostarczyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania?

                    Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jednak w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada stosowne dokumenty na etapie wnioskowania, powinien je dołączyć do wniosku aplikacyjnego.

                    Uwaga! Na etapie wnioskowania obligatoryjnie należy załączyć Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ.

                     

                    3. Za jakie lata należy dostarczyć Kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata obrachunkowe?

                    W przypadku konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 niezależnie od tego, czy wniosek będzie złożony w 2015 czy w 2016r. należy dostarczyć dokumenty finansowe za zatwierdzone okresy obrachunkowe (najczęściej będą to dokumenty sporządzone za lata 2012-2014).

                     Pomóż nam poprawić serwis
                     Anuluj
                     Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś