FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Często zadawane pytania


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 39 pytania i odpowiedzi z wszystkich 39 dla zadanych warunków:

1. Czy będąc w KRUS mogę składać wniosek o dofinansowanie?

Wnioskodawca, który ubiega się o dofinansowanie, musi być podmiotem ujętym w rejestrze przedsiębiorców tj. w CEIDG lub KRS. Odprowadzanie składek do KRUS nie stanowi o braku możliwości uczestnictwa w konkursie.

2. Czy istnieją jakieś ograniczenia w przypadku realizacji inwestycji w Panele Fotowoltaiczne?

Czy jest to wydatek kwalifikowalny?Zakup paneli fotowoltaicznych, o ile zostaną spełnione wszystkie warunki kwalifikowania wydatku, stanowi wydatek objęty możliwością otrzymania dofinansowania. Dokumentacja konkursowa nie zawiera specjalnych wymogów dla inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych.

3. Czy w projekcie są możliwe inwestycje dotyczące kosztu nabycia materiałów i robót budowlanych w nieruchomości nie stanowiącej własności Beneficjenta?

Istnieje możliwość wsparcia kosztów nabycia materiałów i robót budowlanych w nieruchomości nie stanowiącej własności Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku budowy/ przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji wynajmowanych/ dzierżawionych nieruchomości wydatki muszą zostać zaksięgowane w EŚT beneficjenta jako np. inwestycja w obcym środku trwałym.

4. Czy jeżeli zgodnie z kryterium nr 2 SPADEK PRZYCHODÓW jest wyliczony na podstawie analizy stosunku średniomiesięcznego przychodu w roku 2020 w stosunku do średniomiesięcznego przychodu w roku 2019, to czy przedsiębiorstwo, które rozpoczęło działalność gospodarczą w 2020 roku nie może ubiegać się o dofinansowanie?

Zgodnie z pkt. 2.1.1. ppkt. 10 Regulaminu konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które wykażą co najmniej 50% spadek przychodów za rok 2020 w stosunku do roku 2019. W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca nie prowadził działalności w roku 2019 nie będzie w stanie spełnić wskazanego warunku i w efekcie nie kwalifikuje się do wsparcia.

5. Czy w ramach kosztów kwalifikowanych możliwy jest zakup food truck-a?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie będącym wykazem kwalifikowalności wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, informuję, iż  kwalifikowalne są wyłącznie koszty nabycia następujących środków transportu: bryczki, powozy konne, dorożki, karety-sanie, sanki, łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony, balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,-rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi, skutery śnieżne, quady.Wobec powyższego, food-track nie jest środkiem kwalifikowalnym.

6. Czy w sytuacji w której nie nastąpił spadek przychodów o 50%, natomiast rentowność firmy obniżyła się znacznie bardziej niż 50% przedsiębiorstwo może uczestniczyć w konkursie i spełnia kryterium „Spadek przychodów”?

Zgodnie z pkt. 2.1.1. ppkt. 10 Regulaminu konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które wykażą co najmniej 50% spadek przychodów za rok2020 w stosunku do roku 2019. W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca nie będzie w stanie spełnić wskazanego warunku, nie kwalifikuje się do wsparcia. 

7. Czy jeśli przedsiębiorca miał zawieszoną działalność gospodarczą, to nie będzie wykluczony ze wsparcia w ramach konkursu?: https://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/543?

Fakt, iż przedsiębiorca miał zawieszoną działalność gospodarczą nie wyklucza Go z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że składając wniosek o dofinansowanie nie może już posiadać zawieszonej działalności, a także, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu: "W  okresie  realizacji projektu  oraz  okresie  trwałości  Wnioskodawca  nie  posiada możliwości  zawieszenia  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  W przypadku  wystąpienia przedmiotowej  sytuacji  Instytucja  Organizująca Konkurs  odstąpi  od  zawarcia  umowy  o dofinansowanie  lub  rozwiąże zawartą  już  umowę  o  dofinansowanie (w  okresie  trwałości część  lub całość  otrzymanego  dofinansowania  będzie  musiała  zostać  zwrócona wraz  z odsetkami jak dla zaległości podatkowych."

8. Czy kwalifikowalny będzie koszt wykonania dojść do budynku, dojazdów, taras, miejsca parkingowe, mury oporowe (wynikają z usytuowania budynku na skarpie) itp. koszty związane z terenem bezpośrednio przylegającym do budynku?

Elementy związane z projektem i bezpośrednio z nim związane tj. dojazd, taras, miejsca parkingowe, czy mury oporowe mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że zawierają się w obrębie nieruchomości, na której planowana jest inwestycja objęta projektem oraz będą spełniać pozostałe warunki ujęte w zapisach dotyczących kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie).

9. Czy jest możliwość wsparcia na skutery wodne?

Wydatki możliwe do wsparcia w ramach kategorii: Koszty nabycia nowych środków transportu (pkt 4a) stanowią katalog zamknięty, w związku czym kwalifikowalne są wyłącznie:

- bryczki, powozy konne, dorożki, karety
- sanie, sanki,
- łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,
- balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,
- rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi,
- skutery śnieżne, quady.

Wskazane skutery wodne nie wpisują się powyższy katalog w związku z czym nie mogą zostać objęte wsparciem w ramach konkursu.

10. Czy w ramach konkursu można uzyskać wsparcie na koszty bieżące?

W ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 koszty bieżące stanowią koszty niekwalifikowalne, wobec czego wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania na nie wsparcia.

11. Czy w ramach konkursu 3.2 kwalifikuje się spółka cywilna, która posiada główny kod PKD wymieniony w regulaminie (uprawniony do wnioskowania). Natomiast aktualnie w ramach spółki dokonywana jest zmiana wspólnika spółki. W związku z tym czy na dzień 31.12.2020r. wystarczającym jest że jeden ze wspólników spełniał wymagania konkursu? (drugi wspólnik teraz wstępujący do spółki również posiada kod pkd wskazany w regulaminie, natomiast kod ten został wpisany w tym roku.

Informuję, że  spółka cywilna, która na dzień 31.12.2020r. posiadała przeważający kod PKD wskazany w Regulaminie konkursu kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu 3.2.

Zgodnie z Regulaminem konkursu weryfikacja odbywa się na podstawie wpisu do CEIDG na dzień 31.12.2020r. W opisanym przypadku na podstawie wpisów dot. wspólników. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana wspólnika weryfikacja może odbyć się na podstawie wpisu do rejestru REGON (dot. spółki). Wnioskodawca powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenie/informację otrzymane z GUS, że na dzień 31.12.2020r. spółka prowadziła przeważającą działalność zgodnie ze wskazanym w konkursie wykazem kodów PKD.

12. Czy do przychodów zaliczają się subwencje, zwolnienie z ZUS i umarzalna pożyczka związane ze wsparciem covidowym?

Znajdują się one na PIT jako pozostałe przychody i jak wiadomo, nie stanowią przychodów z działalności operacyjnej.W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, ze zgodnie z definicją zwartą w załączniku nr 9 Dokument obrazujący spadek przychodów:
"Przychód to łączna wartość, którą przedsiębiorca uzyskuje ze sprzedaży swoich dóbr, usług czy towarów w danym okresie rozliczeniowym, w tym również środki pochodzące ze sprzedaży majątku i aktywów przedsiębiorstwa, a także uzyskiwane dotacje, subwencje lub inne środki pomocowe (o ile mają swoje odzwierciedlenie w przychodach Wnioskodawcy wynikających ze sprawozdań finansowych). Obliczając przychód firmy należy wziąć pod uwagę np.

1) w przypadku podmiotów rozliczających się za pośrednictwem formularza PIT 36 lub PIT 36L wartość przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodnie z deklaracją;

2) w przypadku pomiotów prowadzących pełną rachunkowość wartość przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych.

Obliczając przychód firmy należy wziąć pod uwagę wyłącznie wartość netto, czyli nie oblicza się podatku VAT. Należy wskazać wartość przychodów ogółem z tytułu całości prowadzonej działalności gospodarczej (niezależnie od tego czy Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność w sektorze turystyki czy też Wnioskodawca prowadzi działalność w kilku sektorach; np. jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze turystyki i budownictwa, to uwzględnia przychód z tytuły obu działalności)."

13. Czy fundacja spełniając definicję mikro przedsiębiorstwa może ubiegać się o dofinansowanie? 

Zgodnie z zapisami konkursu o wsparcie mogą ubiegać się podmioty będące przedsiębiorcami wpisanymi do właściwego rejestru, tj. CEIDG albo KRS. W związku z powyższym, jeżeli Fundacja jest podmiotem wpisanym do właściwego rejestru i prowadzi działalność gospodarczą (co potwierdzone jest stosownym wpisem rejestrowym), należy do sektora mikro oraz małych przedsiębiorstw, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Proszę jednak mieć także na uwadze, aby zostały spełnione pozostałe warunki wynikające z zapisów konkursu, w tym między innymi - prowadzenie przez Wnioskodawcę przeważającej (zamiennie nazywanej dominującą) działalności zgodnej z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego (lista kodów PKD znajduje się w regulaminie konkursu). Należy także pamiętać, że realizowany projekt także musi wpisywać się w przedmiotową listę kodów PKD.

14. Jak należy obliczyć spadek przychodów przy zawieszeniu działalności gospodarczej?

Kluczowy jest termin rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność np. w maju 2018 r. a w 2019r. miało zawieszoną działalność w okresie kwiecień – październik, to obliczając średniomiesięczną wartość przychodów należy wartość przychodów za rok 2019 podzielić przez 12 miesięcy, a następnie odnieść tę wartość do średniomiesięcznej wartości przychodów za rok 2020. W obliczeniu spadku pomocny będzie załącznik nr 9 Dokument obrazujący spadek przychodów.

15. Czy istnieje możliwość zmiany warunków konkursu np. w zakresie dopuszczalnych kodów PKD lub koniecznego do uwiarygodnienia co najmniej 50% spadku dochodów?

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze turystyki, najbardziej poszkodowanych przez skutki pandemii. Z przeprowadzonych przez ŚCP analiz, uzyskanych opinii jednoznacznie wynika, iż zaproponowany spadek z prowadzonej działalności turystycznej w czasie pandemii w wysokości ponad 50% jest adekwatny. Konkurs jest konkursem covidowym a pomoc ma dotrzeć do ścisłego sektora turystyki i przedsiębiorstw, które najbardziej w ramach tego sektora ucierpiały.Założenia konkursu zostały starannie przemyślane, konsultowane oraz zatwierdzone m.in. przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, członków Komitetu Monitorującego, a następnie zatwierdzone w drodze uchwały przez Zarząd województwa Śląskiego.

Ponadto należy zauważyć, że ze względu na ograniczoną alokację na ten konkurs i ogromną listę projektów rezerwowych oczekujących na wolne środki w ramach działania 3.2 (konkurs 026, gdzie spadek przychodów miał wówczas tylko znaczenie w zakresie uzyskania dodatkowych punktów w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w strategicznych branżach), konkurs ten jest dedykowany przedsiębiorcom, których aktualna sytuacja najbardziej dotknęła. Jednocześnie biorąc pod uwagę 85% poziom dofinansowania inwestycji i wprowadzoną zmianę w kryteriach dotycząca podejścia do weryfikacji kryterium odnoszącego się do potencjału finansowego jesteśmy przekonani, że przedsiębiorcy będą w stanie zrealizować zamierzenia inwestycyjne.

W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany pakietu aplikacyjnego w przedmiotowym zakresie, zapisy mają charakter ostateczny.

16. Efektem projektu ma być wdrożenie innowacji marketingowej, która będzie możliwa dzięki realizacji pewnych działań, o których wsparcie Wnioskodawca nie zamierza się ubiegać. Jak należy wykazać takie działania aby móc otrzymać punkty w tym zakresie?

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów w ocenie zostaną uwzględnione efekty projektu, dlatego też dane działania muszą stanowić część składową projektu. Zatem Wnioskodawca musi wykazać w zakresie rzeczowo – finansowym w wydatkach niekwalifikowalnych (pkt C.2.3 wniosku) planowane koszty związane z wdrożeniem innowacji marketingowej. Brak wskazania takich informacji skutkować może uznaniem, iż dany efekt nie stanowi efektu/rezultatu ujętej we wniosku inwestycji i tym samym brakiem przyznania punktów. Analogiczny sposób postępowania należy przyjąć w odniesieniu do wszystkich efektów wyszczególnionych w ramach kryterium dodatkowe efekty projektu, na które Wnioskodawca nie zamierza ubiegać się o wsparcie.

17. Ile wynosi maksymalny limit pomocy de minimis jaki w ogóle mogę uzyskać?

Wartość łącznej pomocy udzielanej w formie pomocy de minimis w okresie trzech lat budżetowych poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie, nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto. W przypadku firm sektora transportu drogowego limit ten wynosi 100 tys. euro brutto w okresie trzech lat budżetowych poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie. Aktualny stan wykorzystania limitu pomocy de minimis przez dany podmiot możliwy jest do zweryfikowania na stronie www.sudop.uokik.gov.pl. 

18. Jak długo muszę utrzymać projekt po zakończeniu?

W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo musi realizować i utrzymać, na terenie województwa śląskiego, projekt w okresie trwałości (3 lata dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem na terenie województwa śląskiego. 

19. Do kiedy mogę realizować projekt?

Wnioskodawca musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2023 r. 

20. Czy mogę rozpocząć projekt przed złożeniem wniosku?

Tak, z zachowaniem zasady, że do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

21. Czy konkurs będzie realizowany w rundach, jak długo będzie trwał nabór?

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 kwietnia 2021 r. (od godz. 8:00) do dnia 18 maja 2021 r. (do godz. 12:00:00). 

22. Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych są wprowadzone limity wydatków?

Tak, limit obowiązuje w przypadku kosztów promocji projektu. Został on ustalony na poziomie maksymalnie 30 tys. złotych przy czym koszty promocji mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty promocji.

23. Czy w ramach konkursu możliwe jest przebranżowienie np. zmiana przedmiotu działalności z gastronomii na produkcję materiałów reklamowych?

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw, działających w takich branżach jak gastronomia, turystyka i tzw. przemysł czasu wolnego, dlatego też w ramach konkursu realizowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do wsparcia działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa w szeroko pojętej branży turystycznej. Dotacja ma posłużyć wzmocnieniu pozycji, modernizacji w ramach prowadzonej działalności. Nie ma zatem możliwości przekwalifikowania. 

24. W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić postepowanie ofertowe, biorąc pod uwagę wartość zamówienia

Zgodnie z rozdziałem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności " Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością, (...). Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących trzech przesłanek (przesłanek/tożsamości):
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa),
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części".

Wobec powyższych zapisów dopiero prawidło przeprowadzone szacowanie wartości zamówienia, z uwzględnieniem ww. przesłanek, decyduje o sposobie, miejscu i terminie upublicznienia zapytania ofertowego, tj, czy należy zastosować zapisy wytycznych dotyczące rozeznania rynku (rozdział 6.5.1), czy zasady konkurencyjności (rozdział 6.5.2). 

Poniżej przedstawiam sposób postępowania jaki należy przyjąć w poszczególnych przypadkach:
Zamówienia do 20 000 PLN - zakupy muszą być dokonywane w sposób racjonalny, efektywny, uzyskując max. wyników przy min. nakładów. W trakcie rozliczania, w przypadku wątpliwości, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może poprosić o przedłożenie dokumentacji z szacowania wartości wydatku, np. z okresu szacowania wydatku przeprowadzonego na moment wnioskowania; 
Zamówienia do 50 000 PLN – Wnioskodawca ma obowiązek pozyskania do porównania minimum 2 cenników, katalogów, wydruków ze stron internetowych, ofert, etc.; 

Zamówienia od 50 000 PLN:
• przy wydatkach poniesionych przed ogłoszeniem konkursu – Wnioskodawca ma obowiązek publikacji zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej + wysłanie zapytania do minimum 3 potencjalnych oferentów.
• po ogłoszeniu konkursu – publikacja zapytania na Bazie konkurencyjności.

Wszystkie ww. sposoby pozyskania ofert, cenników etc., muszą  dotyczyć okresu przed dokonaniem zakupu. W przypadku, kiedy Wnioskodawca nie będzie posiadał ww. dokumentacji, wydatki nie będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach projektu.

Informuję także, że na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości znajduje się dokument pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przedstawiający regulacje dotyczące stosowania ww. procedur. Rekomendujemy zapoznanie się z jego zapisami. W obowiązku Wnioskodawcy jest działanie w tym zakresie, w zgodzie z wszelkimi wytycznymi oraz pakietem aplikacyjnym, a także zachowanie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie ww. procedur.

25. W ramach projektu planuję wykonanie prac budowlanych wiosną 2022. Czy chcąc wyłonić wykonawcę prac budowlanych o wartości powyżej 50 tys. zł już teraz prawidłowe będzie zamieszczenie zapytania na stronie www oraz wysłanie 3 zapytań do potencjalnych wykonawców? Czy to postępowanie będzie zgodne z wytycznymi i spełni zasady konkurencyjności?

Po ogłoszeniu konkursu Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do upublicznienia zapytania ofertowego o wartości przekraczającej 50 tys. PLN na Bazie konkurencyjności. Dodatkowo treść zapytania ofertowego może być również upubliczniona w innym miejscu, np. na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub przesłana do potencjalnych oferentów. Proszę pamiętać, że termin upublicznienia zapytania ofertowego na roboty i materiały budowalne wynosi minimum 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego. 

26. Proszę o informację dotyczącą wyłonienia wykonawcy robót wykończeniowych. Czy jest możliwość połączenia kosztów robocizny i materiałów tzw. niewidocznych (fugi, kleje, hydroizolacje itp.), a oddzielnie zakupić okładziny ścian i podłóg (płytki, gres, spiek), hydrauliki (wanna, bateria) itp. W modelu finansowym zakładam wpływy wynikającego z określonego standardu obiektu - jakościowego i wizualnego - który bezpośrednio przekłada się na cenę za nocleg. Dlatego niezbędne jest dokonanie zakupów wykończenia i wyposażenia, które ten standard pozwolą osiągnąć. Nie sposób dokonać tego opisowo dołączając te zakupy do szerszego zakresu robót wykończeniowych, bez podania konkretnych, wybranych modeli płytek czy baterii. Rozwiązaniem jest zlecenie łącznie wykonania robót wykończeniowych wraz z zapewnieniem "materiałów niewidocznych", podczas gdy pozostałe elementy zostaną zakupione bezpośrednio od różnych dostawców. Czy takie działanie będzie prawidłowe i zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków?

Istnieje możliwość upublicznienia zapytań ofertowych odrębnie na roboty budowlane i materiały "niewidoczne" oraz na pozostałe materiały "widoczne", zachowując jednak miejsce i termin upublicznienia jak dla sumy poszczególnych zamówień, tj. jeśli suma poszczególnych zamówień na prace budowalne i materiały "widoczne" i "niewidoczne" przekracza 50 tys. PLN, konieczne jest upublicznienie każdego zamówienia na Bazie konkurencyjności oraz zachowanie minimum 14-dniowego terminu na składanie ofert.
Proszę pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków "opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób (...). Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”. W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich odniesień, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym".

27. W jaki sposób zostanie zweryfikowane wprowadzenie na rynek produktów i usług wytworzonych w efekcie zakończonego projektu.

Na zakończenie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości będzie zobowiązany do udowodnienia wprowadzenia na rynek produktów i usług założonych we wniosku o dofinansowanie. IP RPO WSL może poprosić o dokumenty potwierdzające uzyskiwane przychody z tytułu realizacji projektu (zestawienia księgowe, faktury, paragony), posiadanie planu i efekty realizacji działań organizacyjnych i marketingowych zmierzających do zwiększenia przychodów, liczby odbiorców ostatecznych danej usługi/produktu itd. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie może być np. zamieszczenie na swojej firmowej lub dedykowanej na cele projektu lub innej branżowej stronie/witrynie internetowej oferty wyszczególniającej produkty/usługi  wynikające ze zrealizowanego projektu (nazwa, zakres zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie). Inną dobrą praktyką jest np. pozycjonowanie strony/witryny internetowej lub podjęcie innych działań reklamowych, które przynoszą wymierny wzrost liczby użytkowników witryny, na której prezentowany jest dofinansowany produkt/usługa.

28. Jak należy rozumieć następujący zapis z kwalifikowalności dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 w kategorii - Koszty promocji projektu, w zakresie warunków kwalifikowalności - „zawiera koszty związane z pozycjonowaniem strony/witryny internetowej lub podjęcie innych działań, które przynoszą wymierny wzrost liczby użytkowników witryny, na której prezentowany jest produkt/usługa?

Wskazany zapis dotyczy wyłącznie sytuacji gdy w ramach kosztów promocji zostanie poniesiony kwalifikowalny wydatek stanowiący stronę/witrynę internetową wówczas zobowiązany będzie również do ujęcia w ramach przedmiotowych kosztów wydatków dotyczących z pozycjonowania strony/witryny internetowej lub podjęcie innych działań, które przyniosą wymierny wzrost liczby użytkowników witryny, na której prezentowany jest nowy/ ulepszony produkt/usługa. Wskazany element, w zakresie uznania kwalifikowalności wydatku nie jest obligatoryjny do poniesienia, w przypadku gdy Wnioskodawca nie planuje sfinansowania w ramach projektu kosztu strony/ witryny internetowej, która będzie służyła promocji efektów projektu. 

29. Kurs Euro za 2021 r.
 W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://scp-slask.pl/czytaj/3_2_028

  Pytanie 1: Chciałbym dostarczyć dokument potwierdzający finansowanie projektu w formie oświadczenia o dokapitalizowaniu. Czy będzie ono wystarczające?

  W ramach konkursu, zgodnie z treścią obowiązującego kryterium dotyczącego weryfikacji posiadania potencjału finansowego, ocenie podlega stan zastany na moment złożenia wniosku. Zatem, aby móc stanowić o posiadanym w tym zakresie potencjale samo oświadczenie jest niewystarczające - musi nastąpić czynność formalno - prawna w tym zakresie, a dokumentem potwierdzającym ten fakt może pozostawać np. uchwała o dokapitalizowaniu.

  Zatem należy pamiętać, aby dostarczona dokumentacja nie budziła zastrzeżeń co do posiadania  danego stanu już na moment złożenia wniosku. Istotnym jest również fakt, iż wybrana forma dokapitalizowania spółki powinna być zgoda z treścią umowy spółki.

  Należy mieć na uwadze, że pytanie dotyczy załącznika dodatkowego, a zgodnie zapisami Regulaminu konkursu i jego załączników Wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia co najmniej jednego dokumentu zgodnego ze wskazanym katalogiem zamkniętym dokumentów potwierdzających finansowanie projektu. Należy również mieć na uwadze, że wszystkie dostarczone załączniki muszą dotyczyć Wnioskodawcy.

   

  Pytanie 2: Czy firmy weterynaryjne mogą brać udział w naborze?

  Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, o dofinansowanie w ramach naboru ubiegać się mogą:

  - Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa,
  - Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
  - Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
  - Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
  - Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
  - Konsorcja przedsiębiorstw.

  Jeśli dany podmiot wpisuje się w powyższą grupę, a także spełnia inne warunki wskazane w pakiecie aplikacyjnym, może wziąć udział w konkursie, przy czym należy pamiętać, że konkurs ten dedykowany jest medycynie, jako jednej z inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego. Zakres i opis tej specjalizacji dostępny jest w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości https://scp-slask.pl/lsi/nabor/542 (dot. załącznika: Opis inteligentnej specjalizacji - MEDYCYNA, Zakres inteligentnych specjalizacji).

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, odnośnie weryfikacji wpisywania się w inteligentną specjalizację Medycynę w ramach oceny spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów, oceniający wezmą pod uwagę informacje wskazane we wniosku aplikacyjnym (w szczególności w pkt B.4, B.16, B.20).

  W przypadku braku spełnienia warunku wpisywania się w inteligentną specjalizację medycynę projekt zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej w kryterium Poprawność wypełnienia wniosku oraz spójność zapisów.

   

  Pytanie 3: W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21, proszę o informację, czy w ramach 1 typu projektu "Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej" w przypadku zakupu urządzenia medycznego do prowadzenia prac badawczych, będzie można na nim świadczyć jednocześnie usługi medyczne finansowane z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?

  W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że zgodnie zapisami dokumentacji konkursowej, w tym m.in. wzoru umowy o dofinansowanie, Wnioskodawca jest zobowiązany do przeznaczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu wyłącznie na cele badawcze określone we wniosku o dofinansowanie (pkt B.16 Plan prac B+R). Przypominam, że zakupiony w ramach projektu sprzęt nie może być przeznaczony na inne cele również w okresie jego trwałości.

  Zapis w § 9 we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu: „1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.(...)

  W związku z realizacją inwestycji w ramach Projektu Beneficjent oświadcza, że od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu (dotyczy pierwszego typu projektu i tzw. komponentu wdrożeniowego):

  1) nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z celem Projektu;

  2) nabyte aktywa będą użytkowane w miejscu realizacji Projektu;

  3) nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z założeniami Projektu do upływu okresu trwałości. Beneficjent od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu – może zbyć aktywa nabyte przy wykorzystaniu środków dofinansowania pod warunkiem wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody IP RPO WSL - ŚCP.
  Wówczas Beneficjent zobowiązany jest zakupić ze środków własnych inny, adekwatny składnik aktywów (o parametrach nie gorszych niż zbywany) w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży zbytego aktywa, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres co najmniej trwałości Projektu. Zastrzega się, że zmiana zostanie poddana weryfikacji pod kątem nieprawidłowego wykorzystania środków określonego w § 8 oraz pod kątem zmian w Projekcie i uzyskania nienależnych korzyści w rozumieniu art. 71 rozporządzenia ogólnego;

  4) nie zostanie zawieszona lub zaprzestana działalność związana z Projektem."

   

  Pytanie 3: Kurs Euro za 2021 r.

   W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://scp-slask.pl/czytaj/faq_027

   61. Jaka powinna być wartość posiadanych środków finansowych w przypadku, gdy wnioskodawca przewiduje korzystanie z płatności częściowych?

   ODPOWIEDŹ

   Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Natomiast rolą ekspertów na etapie oceny merytorycznej jest zweryfikowanie projektu m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Natomiast weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy.

   62. Wnioskodawca prowadzi biuro podróży. W związku z zaistniałą sytuacją chce dodać nową usługę jaką byłby wynajem przyczep kempingowych - zarówno na miejscu w formie indywidualnego wynajmu, jak również w formie postawienia przyczepy w miejscach turystycznych i wynajem w formie noclegu.
   Zatem, czy można ubiegać się o dofinansowanie na zakup przyczep kempingowych aby wprowadzić nową usługę?

   ODPOWIEDŹ

   Przyczepy kempingowe nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych, zatem nie można uzyskać na nie wsparcia.

   63. Czy wnioskodawca na etapie składania wniosku powinien mieć dokument poświadczający zakup nieruchomości?

   ODPOWIEDŹ

   Na etapie składania wniosku o dofinansowanie w punkcie B.3. „Miejsce realizacji projektu” należy podać miejsce realizacji projektu najdokładniej jak jest to możliwe. Czyli województwo, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu. Wnioskodawca powinien mieć już zabezpieczone miejsce realizacji projektu, aby w późniejszym terminie nie było problemów z jego realizacją. Wszystko powinno być możliwie jak najbardziej dokładne i konkretne. Należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca nie musi realizować projektu w nieruchomości, która jest jego własnością - Wnioskodawca ma możliwość realizacji projektu w obiekcie, który wynajmuje.

   Jednocześnie przypominamy, iż przedmiotowa kwestia będzie podlegała weryfikacji przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

   64. Czy wkład niepieniężny w postaci nieruchomości musi być własnością wnioskodawcy na dzień podpisania wniosku, czy też może być na dzień podpisania umowy? (aktualnie podpisana umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego).

   ODPOWIEDŹ

   Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, wkład niepieniężny o którym mowa w zapytaniu powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku.

   W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada na moment rozpoczęcia realizacji projektu prawa do zarządzania określonym majątkiem, to nie może stanowić on wkładu niepieniężnego.

   65. Czy budowa budynku tak, aby kosztami kwalifikowalnymi były koszty nabycia materiałów i robót budowlanych musi być realizowany na działce zabudowanej, czy też może być realizowany na działce niezabudowanej posiadanej przez wnioskodawcę, przy założeniu, że wkład własny wnioskodawcy będzie pieniężny?
   Czy jako koszt nabycia nieruchomości zabudowanych rozumie się też nabycie lokalu (np. w kamienicy) i kosztami kwalifikowalnym mogą być w przypadku takiego lokalu również koszty nabycia materiałów i robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu?

   ODPOWIEDŹ

   Budowa budynku w ramach kategorii kosztu - materiały i roboty budowlane, mogą być realizowane na nieruchomości niezabudowanej.

   Natomiast kategoria kosztu dotycząca zakupu nieruchomości zabudowanej odnosi się również do zakupu lokalu np. w kamienicy.

   Dodatkowo informujemy, że koszt zakupu nieruchomości zabudowanej stanowią koszt limitowany, tj. jego wartość nie może przekroczyć 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Informujemy, że do wsparcia nie kwalifikują się nieruchomości z przeznaczeniem w całości lub w części na cele mieszkaniowe.

   Poniesienie w ramach projektu wydatku związanego z zakupem nieruchomości zabudowanej, nie wyklucza jednoczesnego zakupu również materiałów i robót budowlanych.

   Przypominamy jednak, iż niekwalifikowalne są wszelkie wydatki związane z zakupem nieruchomości lub materiałami i robotami budowlanymi na lokale wykorzystywane na cele mieszkalne.

   66. Czy podmiot, który prowadzi, np. przychodnię dentystyczną i nie ma możliwości odzyskania podatku vat, może ująć kwotę brutto jako wydatek kwalifikowalny, czy również zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku - powinien kwalifikować wyłącznie wydatek netto?

   ODPOWIEDŹ

   W ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 podatek vat stanowi wydatek niekwalifikowalny.

   Dlatego też, należy go wykazać w części C.2.3. – „Koszty niekwalifikowalne”, niezależnie od realnej możliwości Wnioskodawcy do odzyskania podatku VAT.

   W takim przypadku prosimy uwzględnić kwotę netto dla wydatków kwalifikowalnych.

   67. Czy w ramach niniejszego naboru nie ma limitu % na wydatki związane z nabyciem robót i materiałów budowlanych – tzn., czy projekt może dotyczyć np. tylko modernizacji istniejącego budynku, celem poprawy konkurencyjności firmy i utworzenia nowych miejsc pracy?

   ODPOWIEDŹ

   W ramach kosztów nabycia materiałów i robót budowlanych nie ma określonych limitów.
   Projekt może dotyczyć wyłącznie modernizacji istniejącego budynku.

   Należy jednak mieć na uwadze pozostałe warunki konkursu oraz wpisywanie się projektu w co najmniej w jeden z celów konkursu, co zostanie zweryfikowane w ramach oceny projektu (m.in. w zakresie zasadności poniesienia zadeklarowanych wydatków).

   68. Czy jest możliwość skorzystania z III filaru (Śląski Pakiet dla Gospodarki), gdy przedsiębiorca skorzystał już z pożyczki 5 000zł w ramach tarczy antykryzysowej? Czy też ta pomoc się wyklucza?

   ODPOWIEDŹ

   Dokumentacja konkursowa nie wyklucza wprost możliwości udzielenia wsparcia przedsiębiorcom, którzy korzystają z pomocy w formie pożyczki do 5 000zł (tarcza antykryzysowa).

   Należy wskazać, że weryfikacji podlegać będzie fakt nieprzekroczenia maksymalnego poziomu intensywności wsparcia. Wszelki rodzaj pomocy z innych źródeł przed złożeniem wniosku należy wskazać w dokumentacji aplikacyjnej.

   69. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy dołączyć odpowiednie załączniki. Co należy zrobić, w przypadku, gdy przedsiębiorcę nie dotyczą wszystkie wymienione w dokumentacji konkursowej?

   ODPOWIEDŹ

   Do wypełnionego wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wszystkie obowiązkowe załączniki w tym również załącznik nr 11, tj. „Informacja nt. braku załącznika (jeśli dotyczy)”.

   70. Czy Wnioskodawca, którego inwestycją będzie np. zakup nowej maszyny do produkcji kremów na bazie miodu naturalnego i zaplecza z nią związanego przy wiodącym PKD 10.98.Z „Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana”, a będąca jedyną z możliwych do wyboru i wynikająca z podklas wskazanych w załączniku nr 4 Opracowanie sektorów wykluczonych może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2. na inwestycję związaną z miodem naturalnym i produktami na bazie miodu naturalnego.

   ODPOWIEDŹ

   Wykluczona jest produkcja miodu i jego pierwsza odsprzedaż. W przypadku gdy projekt nie dotyczy takiej działalności, to będzie mógł kwalifikować się do wsparcia, gdyż nie zachodzą przesłanki świadczące o wykluczeniu.

   Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wyklucza się udzielanie pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

   - kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

   - kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym.

   71. W jaki sposób będą rozliczane koszty bieżące we wniosku o płatność.

   ODPOWIEDŹ

   W ramach konkursu koszty bieżące, zaplanowane we wniosku o dofinansowanie będą rozliczane w następujący sposób:

   Udokumentowanie poniesienia wydatków związanych z kosztami bieżącymi w okresie 6 następujących po sobie miesięcy, potwierdzone dokumentami księgowymi (faktury) oraz potwierdzeniem zapłaty lub innymi dokumentami o równoważnej wartości księgowej, potwierdzającymi poniesienie wydatku. Przez 6 następujących po sobie miesięcy rozumie się okres w jakim będą ponoszone wydatki – decyduje data zapłaty. Dodatkowo w okresie realizacji projektu konieczne będzie wykazanie, że zakupione wydatki bieżące zostały przeznaczone na cele projektu, np. jeśli w ramach kosztów bieżących beneficjent zaplanował zakup opakowań do pakowania wytworzonych przez siebie produktów, to konieczne będzie dostarczenie dokumentacji potwierdzającej, że te opakowania zostały zużyte w całości do zapakowania tych produktów w okresie realizacji projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Dokumentami potwierdzającymi zużycie tych opakowań mogą być np. potwierdzenie rozchodu opakowań ze stanów magazynowych lub wykaz wyprodukowanych  produktów, które zostały zapakowane w te opakowania.

   W przypadku, gdy beneficjent przedstawi do rozliczenia potwierdzenie zapłaty z dnia np. 1 stycznia 2021 r., potwierdzające płatność za zakup danych wydatków bieżących, to kolejne płatności ze te wydatki bieżące muszą być dokonane z datą nie późniejszą, niż 30 czerwca 2021 r. (decyduje data księgowania).

   Dodatkowo do zakończenia okresu realizacji projektu lub do złożenia wniosku o płatność końcową, konieczne będzie udokumentowanie wykorzystania na cele projektu zakupionych i rozliczonych wydatków bieżących.

   Jeśli beneficjent zaplanował w projekcie kilka wydatków bieżących, np. opakowania, raty kredytu, czynsz, etc., to okres 6 następujących po sobie miesięcy liczy się odrębnie dla każdego wydatku.

   72. Kurs Euro za 2021 r.

   ODPOWIEDŹ

   W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://scp-slask.pl/czytaj/iii_filar_pakiet_dla_gosp_II

    1. Czy warunkiem otrzymania dofinansowania na koszty bieżące jest utrzymanie tylko miejsc pracy rozliczanych w ramach kosztów bieżących?

    Odpowiedź: Warunkiem uzyskania wsparcia na koszty bieżące jest utrzymanie miejsc pracy, które Wnioskodawca zadeklarował we wniosku o dofinansowanie zarówno jako kwalifikowalne koszty bieżące w projekcie, jak i te nie rozliczane w ramach kosztów bieżących. Konieczność utrzymania miejsc pracy dotyczy sytuacji gdy:

    - Wnioskodawca zaplanował w ramach realizacji projektu (m.in. w pkt B.16 i F.2) utrzymanie konkretnych stanowisk pracy i dodatkowo planuje rozliczenie tych stanowisk pracy (wszystkich lub tylko niektórych) w ramach kosztów bieżących (koszty wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu).

    - Wnioskodawca zaplanował w ramach realizacji projektu (m.in. w pkt B.16 i F.2) utrzymanie konkretnych stanowisk pracy, które nie będą rozliczane w ramach kosztów bieżących.

    Dodatkowe warunki uzyskania wsparcia w ramach kosztów bieżących to:

    - Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące.

    - Możliwość uzyskania dofinansowania na koszty bieżące dedykowana jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Utrzymanie miejsc pracy jest warunkiem koniecznym do możliwości dofinansowania przedmiotowych kosztów.

    - Poniesienie wydatków w ramach co najmniej jednej z kategorii wydatków wskazanych w Kosztach inwestycji. Nie ma możliwości uzyskania wsparcia wyłącznie na kategorie wydatków wskazanych w Kosztach bieżących.

    - Okres kwalifikowania wydatków wskazanych w kosztach bieżących, takich jak wynagrodzenia, raty, amortyzacja, wynajem, usługi doradcze mające charakter ciągły (np. usługi księgowe, prawne etc, zlecone firmie zewnętrznej) wynosi maksymalnie 6 następujących po sobie miesięcy, mieszczących się w okresie realizacji projektu.

    Każdy wydatek musi być szczegółowo uzasadniony we wniosku o dofinansowanie.

    2. Odnośnie kosztów promocji: tzn. jak w projekcie Wnioskodawca posiada linie do produkcji klamek to może reklamować te klamki jako efekt projektu, czy też może promować tylko sam projekt?

    Odpowiedź: Za kwalifikowalne uznane zostaną koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu, tak więc przedmiotem wsparcia w ramach danego kosztu będzie promocja produktu – klamki. Należy pamiętać, iż warunkiem uznania wydatku związanego z promocją za kwalifikowalny, jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, jak i spełnienia innych warunków kwalifikowalności dla promocji.

    3. Czy przedsiębiorca może np. zlecić wykonanie/wykonać realizację w ramach swojej firmy strony www?

    Odpowiedź: Koszty związane z utworzeniem strony internetowej są kwalifikowalne i Wnioskodawca może ponieść je w kategorii kosztu „wartość niematerialna i prawna” lub „inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie”, pamiętając o dochowaniu warunków wskazanych do ww. kategorii w kwalifikowalności wydatków (będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu).

    4.Jaka jest minimalna wartość projektu? Według SZOP nie została określona. Jaka jest w konkursie?

    Odpowiedź: Minimalna wartość projektu nie została określona pakietem aplikacyjnym.

    5.PYTANIE - KRYTERIUM 11. Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19. W celu uzyskania punktów w ramach w/w kryterium „…Wnioskodawca musi udowodnić spadek obrotów spowodowanych wystąpieniem COVID-19 o co najmniej 50% w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów….”. Przykładowo: poziom obrotów generowanych w okresie 6 m-cy to: 2020/02 – 10 2020/01-20 2019/12-20 2019/11-10 2019/10-10 2019/09-10 Suma za 6 m-cy: 80, czyli granica 50% to jest 40. W myśl kryterium – jeśli w okresie 2020/03 uzyskane obroty sklepu detalicznego to 39 to przyznanych będą 3 pkt. (W ramach kryterium ekspert przyzna 3 pkt. jeżeli przedsiębiorstwo odnotowało spadek obrotów w przedziale 50,00% - 74,99%). Czy tak należy to rozumieć? Intuicyjnie można pomyśleć, że chodzi o aktualne obroty w porównaniu do średniej wyliczonej z ostatnich 6 m-cy, ale literalnie nie ma słowa w kryterium o ŚREDNIEJ.

    Odpowiedź: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowało wzór załącznika pn. „Dokument obrazujący spadek dochodów”, który Wnioskodawca będzie zobligowany uzupełnić, zgodnie ze wskazaną tam instrukcją. Nie ma warunku wielkości tego spadku, ale od wielkości spadku zależy wysokość przyznanej liczby punktów w kryterium „Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19”. Spadek obrotów powinien nastąpić osobno w stosunku do każdego z 6 miesięcy (nie należy sumować danych za ostatnie 6 miesięcy ani też wyciągać średniej). Jeżeli w np. w marcu na skutek pandemii obroty osiągnęły wartość 5, to wartość ta stanowi spadek o co najmniej 50% obrotów w poszczególnych miesiącach (w miesiącu styczniu i grudniu jest to 75%, w pozostałych miesiącach 50%). Ponadto przypominam, iż aby w kryterium otrzymać punkty musi zostać spełniony warunek łączny tj. Wnioskodawca prowadzi działalność w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19 oraz odnotował spadek dochodów.

    6. Ustalenie wartości rynkowej planowanej inwestycji w środki trwałe.

    Przy każdym wydatku wskazanym w punkcie C.2.2. wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca w polu „Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu danej kategorii” ma obowiązek wskazać metodologię oszacowania wydatku - rekomenduje się precyzyjne wskazanie w oparciu o jakie informacje i z jakiego źródła oszacowano wysokości wydatków kwalifikowalnych (wskazanie informacji typu na podstawie rozmów z potencjalnymi dostawcami bez wskazania szczegółowych informacji może budzić wątpliwość w ocenie projektu w merytorycznym kryterium 0/1 Zasadność i wysokość wydatków). Celem uwiarygodnienia wskazanych informacji Wnioskodawca może załączyć jako dodatkowe załączniki np. otrzymane przykładowe oferty.

    7.Co oznacza spadek obrotów w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów?

    Odpowiedź: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowało wzór załącznika pn. „Dokument obrazujący spadek dochodów”, który Wnioskodawca będzie zobligowany uzupełnić, zgodnie ze wskazaną tam instrukcją. Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w załączniku, ekspert przyzna odpowiednią ilość punktów, stosując się do opisów wskazanych w Kryteriach wyboru projektów. Jako obrót netto należy rozumieć przychody z działalności.

    8.Kwestia dotycząca wynagrodzeń - czy dane statystyczne dotyczące wynagrodzeń na bazie raportów typu Sedlak& Sedlak mają dotyczyć planowanych do utworzenia miejsc pracy - czy również etatów planowanych do utrzymania etatów związanych z projektem. Jaki jest wzór formuły do kalkulacji kosztów wynagrodzeń?

    Odpowiedź: Rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do bezpośredniej realizacji projektu, zarówno w przypadku miejsc pracy utworzonych w ramach realizacji projektu, jak i utrzymanych miejsc pracy, może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. Jeżeli chodzi o wzór to godzinową stawkę wynagrodzenia należy obliczyć dzieląc roczne wynagrodzenie brutto brutto pracownika (na podstawie danych statycznych lub innych obiektywnych danych) przez wartość 1720. Proszę pamiętać, iż godzinowa stawka nie może zawierać niekwalifikowalnych elementów wynagrodzenia.

    9.Czy dofinansowanie będzie wypłacone w formie zaliczki czy w formie refundacji poniesionych wydatków? Czy są przewidziane zaliczki?

    Odpowiedź: Wsparcie w przedmiotowym Konkursie udzielane jest w formie dotacji (refundacji poniesionych wydatków). W konkursie nie przewidziano możliwości wystąpienia o zaliczkę.

    10.Czy przedsiębiorca będzie musiał przedstawić zabezpieczenie realizacji projektu np. w formie promesy kredytowej lub wyciągu z konta na 100% wartości projektu?

    Odpowiedź: Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Nie ma konieczności potwierdzania posiadania 100% wartości projektu. Eksperci merytoryczni w ramach oceny kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy” wezmą pod uwagę nie tylko dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, ale także załączone dokumenty finansowe (m.in. sprawozdania finansowe za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe), dodatkowe załączniki oraz opisy wniosku o dofinansowanie w tym prognozy finansowe. Proszę jednak mieć na uwadze, że pomimo braku konieczności wykazania posiadania środków finansowych na 100% wartości projektu, Wnioskodawca poprzez załączone dokumenty oraz przedstawione we wniosku informacje, powinien wykazać potencjał finansowy, który będzie wystarczający do realizacji projektu.

    11.Czy trzeba robić zapytanie do każdego wydatki na bazie konkurencyjności?

    Odpowiedź: Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków wskazuje, które wydatki należy ponosić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w tym z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków, wszystkie koszty wskazane w kategorii koszty inwestycyjne (poza kosztami nabycia nieruchomości zabudowanej – te nabyte jedynie po spełnieniu warunków określonych w ww. załączniku oraz przy braku powiązań osobowych i kapitałowych), koszty promocji, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem, koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny oraz inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie, powinny zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, opisanymi w rozdziale 6.5, 6.5.1 oraz 6.5.2. O konieczności zastosowania właściwych zasad, w tym zasady konkurencyjności, decyduje szacowana wartość wydatku.

    12.Czy będą możliwe przesunięcia alokacji pomiędzy rundami?

    Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. W sytuacji, gdy niewystarczającą okaże się alokacja dla jednej lub kilku rund, wówczas może zostać zwiększona kwota ogółem dla konkursu. Natomiast w sytuacji, gdy niewystarczającą okaże się alokacja jednej, dwóch lub trzech rund, wówczas istnieje możliwość przesunięcia wolnych środków z pozostałych rund i/lub zwiększenie alokacji ogółem na konkurs. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinny uwzględniać równe traktowanie Wnioskodawców oraz dostępność środków.

    13.Czy możliwa będzie tylko pomoc de mimimis?

    Odpowiedź: Wsparcie w ramach przedmiotowego Konkursu zostanie udzielone Wnioskodawcom jedynie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nie przewidziano innej podstawy wsparcia.

    14.Czy w ramach kosztów bieżących można sfinansować np. wynagrodzenia pracownika obsługującego zakupioną w ramach projektu maszynę?

    Odpowiedź: W ramach kosztów kwalifikowalnych Wnioskodawca może sfinansować m.in. koszty:

    - zakup środków trwałych

    - Koszty wynagrodzeń – umowa o pracę, (koszty bieżące)

    - Koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny (koszty bieżące).

    Należy pamiętać, że zasadniczy cel wsparcia konkursu stanowią inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące (w tym koszty wynagrodzeń) mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. Ponadto w ramach konkursu wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją.

    Szczegółowe informację dotyczące warunków kwalifikowalności znajdują się dokumencie „Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20”, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu.

    15.Jak będą rozliczane koszty bieżące w konkursie 26? Rzeczywiście poniesione czy ryczałt?

    Odpowiedź: Koszty bieżące będą rozliczne na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, za wyjątkiem Kosztów wynagrodzeń – umowa o pracę, które rozliczane będą ryczałtowo, tj. wg. stawki godzinowej.

    16.Prośba o doprecyzowanie o co chodzi z wkładem niepieniężnym?

    Odpowiedź: Za kwalifikowalny należy uznać wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesionego na rzecz projektu. Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku. Ponadto wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie). Szczegółowe informację dotyczące warunków kwalifikowalności znajdują się dokumencie „Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20”, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu. Wykazywany wkład niepieniężny musi być zgodny z zapisami w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu.

    17.Jakie miejsca pracy należy utrzymać po zakończeniu realizacji projektu?

    Odpowiedź: Warunek utrzymania miejsc pracy w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu jest obligatoryjny dla Wnioskodawców, którzy:

    - koszty takie przewidzieli we wniosku w ramach kosztów bieżących (punkt C.2.2);

    - w treści wniosku (punkt B.16 oraz powiązany z nim punkt F.2) zobligowali się do utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwie (nie planując poniesienia kosztów w ramach projektu związanych z utrzymaniem miejsc pracy).

    Dodatkowo m.in. w pkt F.3 Wnioskodawca wskazuje, czy projekt prowadzi do utworzenia nowych miejsc pracy. Wówczas Wnioskodawca zobligowany jest do utrzymania takich miejsc pracy przynajmniej przez 2 lata w 3 letnim okresie trwałości projektu.

    18.Czy w ramach konkursu możliwy jest zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 tys. PLN i ich jednorazowa Amortyzacja?

    Odpowiedź: W ramach przedmiotowego naboru środki trwałe stanowią wydatki kwalifikowalne niezależnie od ich wartości. To Wnioskodawca powinien określić, czy wskazane aktywa są środkami trwałymi (zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz prowadzoną polityką rachunkową). Jednocześnie informuję, iż jednorazowa amortyzacja wspartego środka trwałego o wartości powyżej 10 tys. PLN może stanowić pomoc de minimis, w efekcie czego prowadzić do korekty poziomu/kwoty dofinansowania. W przypadku pojawienia się jednorazowej amortyzacji Wnioskodawca powinien poinformować o takiej sytuacji Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

    19.Czy możliwość dofinansowania wynagrodzeń przez 6 miesięcy może dotyczyć wszystkich firm i inwestycji, czy spełnione muszą być jakieś dodatkowe warunki np. spadek przychodu?

    Odpowiedź: Konkurs dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa śląskiego. Zasadniczym celem wsparcia konkursu będą stanowiły inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. W związku z powyższym możliwość wsparcia będzie przeznaczona dla projektów, które uwzględnią część inwestycyjną polegającą na nabyciu/modernizacji/wytworzeniu/leasingowaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, co w efekcie wpłynie na realizację celów niniejszego konkursu. Koszty bieżące, w tym koszty wynagrodzeń, będą mogły stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. Dodatkowo, w ramach konkursu możliwość uzyskania dofinansowania na koszty bieżące dedykowana będzie wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Utrzymanie miejsc pracy będzie warunkiem koniecznym do możliwości dofinansowania przedmiotowych kosztów.

    20.Czy utrzymanie miejsc pracy przez rok od zakończenia inwestycji dotyczy miejsc pracy dofinansowanych, czy całego zatrudnienia w danej Firmie?

    Odpowiedź: W przedmiotowym konkursie przewidywana jest konieczność utrzymania miejsc pracy, które Wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie (czy w ramach wydatków kwalifikowalnych czy planowanych do utrzymania miejsc pracy w ramach celu projektu). W przypadku gdy projekt prowadzi do utrzymania miejsc pracy konieczne będzie wskazanie informacji w jaki sposób są liczone obecne miejsca pracy i w jaki sposób będzie monitorowana realizacja/osiągnięcie zamierzonego celu (utrzymania miejsc pracy). Ponadto informuję, że we wniosku należy wskazać konkretne miejsca pracy (które zostaną utrzymane poprzez wskazanie informacji dot. liczby miejsc i wskazanie stanowisk). Dodatkowo IOK może monitorować stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie w kontekście założonych celów projektu, w tym utrzymania konkurencyjności.

    21.Czy samochód firmowy, na którego spłacana jest rata kredytowa może być kwalifikowany do wkładu własnego?

    Odpowiedź: Wnioskodawca powinien zweryfikować, czy wskazany środek transportu należy do grupy 743 lub 76 w Klasyfikacji Środków Trwałych - jeśli nie, taki środek nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, gdyż nie spełnia jednego z głównych warunków kwalifikowalności dla środków transportu. W przypadku, gdy wpisuje się w powyższe grupy kśt, należy przeanalizować, czy posiadany przez Wnioskodawcę środek transportu spełnia pozostałe zapisy kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie) w szczególności pozostałe warunki dla środków transportu/środków trwałych oraz nie należy do wydatków niekwalifikowalnych wykazanych w powyższym załączniku.

    22.Jak obliczać spadek dochodu z ostatnich 6 miesięcy? Obliczając dany miesiąc wobec średniej poprzednich 6 miesięcy, czy dane 30 dni w odniesieniu do poprzednich 180 dni?

    Odpowiedź: Spadek obrotów powinien nastąpić osobno w stosunku do każdego z 6 miesięcy (nie należy sumować danych za ostatnie 6 miesięcy ani też wyciągać średniej).

    23.Czy lokal znajdujący się na 1 piętrze (bez windy) nie kwalifikuje się do zasad horyzontalnych?

    Odpowiedź: Realizacja projektu na I piętrze bez windy sugeruje brak dostępności i niespełnienie zasady horyzontalnej.

    24.Czy w przypadku wykorzystania poziomu pomocy de minimis przez Wnioskodawcę możliwe jest ubieganie się o dotację w ramach przedmiotowego naboru np. z innym poziomem dofinansowania?

    Odpowiedź: W przypadku wykorzystania limitu pomocy de minimis Wnioskodawca nie będzie mógł uzyskać wsparcia w zakresie jakim wnioskowano i koniecznym będzie dokonanie korekty w celu utrzymania odpowiednich limitów. Kwota wsparcia 800 000,00 zł oraz poziom wsparcia w wysokości 85% nie jest obligatoryjny a maksymalnie możliwy, tak więc i kwota wsparcia nie musi być maksymalna ani poziom.

    25.Czy przewidziano w jaki sposób/formie Wnioskodawca ma udowodnić, że wprowadzana do firmy innowacja technologiczna jest na skalę regionu? Czy wystarczy, że we wniosku zawarta zostanie deklaracja, że wprowadzona zostanie innowacja technologiczna na skalę regionu?

    Odpowiedź: Wnioskodawca jest zobligowany aby określić, na czym opiera stwierdzenie dotyczące skali i okresu stosowania wprowadzanej w ramach projektu innowacji. Ponadto należy wymienić wszystkie źródła potwierdzenia tego faktu (np. opinie jednostek naukowo – badawczych o wdrażanej technologii, dokumenty patentowe, dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, dostępne badania, wyniki przeszukiwania baz danych, literatura fachowa, raporty marketingowe, opinie stowarzyszeń branżowych, oświadczenie producenta). Informacje należy wskazać we wniosku aplikacyjnym. Sama deklaracja Wnioskodawcy bez podania konkretnych źródeł będzie niewystarczająca.

    26.Czy konieczne jest wykazanie we wniosku innowacji produktowej?

    Odpowiedź: Wnioskodawca ma możliwość starać się o wsparcie w ramach jednej z dwóch planowanych do wsparcia kategorii interwencji. W przypadku wyboru kategorii związanej z wprowadzeniem innowacji na skalę regionu (056), Wnioskodawca będzie musiał wykazać wprowadzenie innowacji technologicznej (procesowej i/lub produktowej). W przypadku wyboru drugiej kategorii interwencji (067) nie ma takiej konieczności - inwestycja nie musi stanowić wdrożenia innowacji technologicznej co najmniej w skali regionu.

    27.Czy w konkursie mogą wziąć udział również podmioty z branż nie wykazanych w pkt. 11 kryteriów merytorycznych? Jednak w takiej sytuacji nie będą mogły ubiegać się o dodatkowe punkty ww. kryterium?

    Odpowiedź: W konkursie mogą wziąć udział podmioty z branż nie wykazanych w pkt. 11 kryteriów merytorycznych. Jednak możliwość przyznania punktów w tym zakresie dotyczy tylko przedsiębiorstw prowadzących dominującą działalność w ramach wymienionych branż.

    28.Co w przypadku, jeśli Wnioskodawca chciałby zakwalifikować do projektu środki trwałe zakupione po luty 2020 r., ale nie przeprowadził zakupy zgodnie z zasadą konkurencyjności lub nie przeprowadził rozeznania rynku. W lutym 2020 r. Wnioskodawca nie mógł wiedzieć o możliwości uzyskania dofinansowania i koniecznej do przeprowadzenia procedury zakupy. Wtedy takie wydatki będą uznawane za niekwalifikowane?

    Odpowiedź: Jeśli Wnioskodawca chciałby ubiegać się o refundację już poniesionych wydatków, powinien dokonać zakupów lub zamówienia usług zgodnie z zasadą konkurencyjności/rozeznaniem rynku. Niezastosowanie zasady konkurencyjności/rozeznania rynku w powyższym zakresie skutkować będzie uznaniem tych kosztów za wydatki niekwalifikowalne. Informuję, że w przypadku zamówień wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

    29.Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości wnioskowania w ramach pomocy de mnimis - to jaki poziom dofinansowania mu przysługuje ?

    Odpowiedź: Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z pomocy de minimis, nie ma automatycznie możliwości aplikowania o wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu.

    30.Czy kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu? Co to znaczy - jak należy to zdefiniować? Proszę o podanie przykładów. Ponadto Wnioskodawca ma utrzymać miejsca pracy przez rok - chodzi o te miejsca pracy, które są efektem przedmiotowego projektu, czy wszystkie miejsca pracy jeżeli celem projektu jest utrzymanie miejsc pracy ?

    Odpowiedź: Zgodnie z zaproponowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zapisem w katalogu wydatków kwalifikowalnych, będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie, koszty wynagrodzeń pracowników beneficjenta zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, rozliczane na podstawie faktycznie przepracowanych godzin, są kosztami kwalifikowalnymi w ramach projektu - Należy zwrócić uwagę na kilka warunków:

    - zaangażowanie nowych osób na potrzeby realizacji projektu (stosunek pracy), zawarcie umowy cywilnoprawnej lub zmiany zakresu czynności wcześniej zatrudnionych pracowników, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa,

    - pracownik jest zatrudniony wyłącznie do zadań związanych z realizacją projektu np. wynagrodzenie pracownika obsługującego maszynę nabytą w ramach projektu lub też przeznacza na realizację projektu określoną część swojego czasu pracy (ustaloną zgodnie z kartami czasu pracy do wydzielonego etatu) lub realizuje zakres prac wskazany w umowie cywilnoprawnej,

    - kwalifikowalne są koszty wynagrodzeń za pracę wykonaną, tylko w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie i w okresie nie dłuższym, niż przez 6 następujących po sobie miesięcy,

    - konieczność utrzymania miejsc pracy, (w okresie do 1 roku po zakończeniu realizacji projektu),

    - w celu kwalifikowania kosztu wynagrodzenia danego pracownika konieczne jest wprowadzenie do LSI 2014 następujących danych osoby zaangażowanej w projekcie: PESEL, imię, nazwisko; dodatkowo konieczne jest udokumentowanie i przekazanie w wymaganej przez IP RPO WSL - ŚCP formie danych dot. formy zaangażowania w projekcie: daty zaangażowania do projektu, okresu zaangażowania osoby w projekcie, wymiaru czasu pracy, godzin pracy - jeśli zostały określone, a także sporządzanie protokołu: dane dot. godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy (rok, miesiąc, dzień i godzinę zaangażowania).

    - łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta/konsorcjanta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie,

    - nie jest możliwe angażowanie pracownika do realizacji zadań w ramach projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

    Wnioskodawca będzie zobligowany do utrzymania miejsc pracy, które będzie wykazywał w projekcie jako planowane do utrzymania (Wnioskodawca będzie proszony o podanie liczby i stanowisk). IOK ponadto będzie monitorowało zatrudnienie w przedsiębiorstwie w kontekście ustanowionych celów, w tym m.in. utrzymania konkurencyjności. Np. jeśli zostanie kupiona betoniarka (kśt 743) to kwalifikowalnym może być koszt wynagrodzenia osoby obsługującej/kierowcy tego środka trwałego przez okres 6 miesięcy.

    31.Czy nadal w ramach konkursu można wnioskować o dofinansowanie w ramach Typu "Wdrożenie i komercjalizacja..." na "starych" zasadach ? Czy wówczas opinia również jest nieobligatoryjna?

    Odpowiedź: Konkurs oparty jest na nowych zasadach, tylko i wyłącznie II typ projektu: Inwestycje w MŚP. Typ ten uwzględnia m.in. wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, jednak wnioskodawca nie musi załączać opinii o innowacyjności. Informacje dotyczące charakteru innowacji oraz jej skali należy wykazać wyłącznie we wniosku aplikacyjnym. Wnioskodawca będący w posiadaniu dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku może je załączyć do wniosku jako dodatkowe załączniki.

    32.Czy katalog wydatków kwalifikowanych w ramach kosztów bieżących jest zamkniętym katalogiem?

    Odpowiedź: Katalog kosztów kwalifikowalnych w niektórych kategoriach kosztów np. koszty promocji oraz koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie jest katalogiem kwalifikowalnym otwartym pod spełnieniem warunków dla tej kategorii kosztów oraz pod warunkiem, że koszty te nie zostały wskazane jako niekwalifikowalne w załączniku nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie lub w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (horyzontalnych). Natomiast zgodnie ze wspomnianym załącznikiem pozycja nr 13. Inne koszty bieżące stanowi zamknięty katalog kosztów.

    33.Gdzie można znaleźć katalog środków kwalifikowanych? Jaka jest definicja środka trwałego? Jaka jest definicja przemysłu czasu wolnego? Wnioskodawcą jest właściciel ośrodka szkolenia lotniczego, który chciałby nabyć m. in. samolot, który byłby przeznaczony do specjalistycznych szkoleń lotniczych. Czy istnieje taka możliwość, aby sfinansować samolot przy wykorzystaniu funduszy z dofinansowania przedmiotowego konkursu?

    Odpowiedź: Katalog kosztów kwalifikowalnych znajduje się pod ogłoszeniem o konkursie i stanowi załącznik nr 1 do wzoru Umowy o dofinansowanie. W przedmiotowym dokumencie znajduje się również definicja środka trwałego, która brzmi: "środek trwały – definicja w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki". Pojęcie "przemysłu czasu wolnego" oznacza wielodyscyplinarną gałąź gospodarki związaną z odpoczynkiem i spędzaniem czasu wolnego. Podmioty tego przemysłu dostarczają usługi i produkty konsumentom należącym do tzw. leisure class czyli odbiorców, których fenomen rynkowy polega na reprezentacji wszystkich grup wiekowych. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest poszerzony w stosunku do poprzedniego konkursu 3.2, jednak w dalszym ciągu wydatek dotyczący zakupu samolotu, nie będzie wpisywał się w żadną kategorie kosztów kwalifikowalnych, ponieważ samolot, jako środek transportu, nie wpisuje się w KŚT 743 oraz 76, zgodnie z katalogiem jest kosztem niekwalifikowalnym.

    34.Maksymalna wartość dofinansowania to 800 tys. PLN, jednak należy uwzględnić uzyskaną pomoc de minimis przez podmiot w latach 2018-2020, aby nie przekroczyć tej wartości. Ten warunek dotyczy tylko wnioskodawcy, czy do wysokości uzyskanej pomocy de minimis za lata 2018-2020 wliczane są też podmioty powiązane/partnerskie?

    Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozporządzenia de minimis przedmiotowy limit obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

    - jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

    - jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

    - jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki

    - jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

    Przy określaniu relacji przedsiębiorstw powiązanych dla potrzeb wyznaczania limitu pomocy de minimis należy pamiętać, aby nie uwzględniać powiązań osobowych w kontekście struktur zarządczych i właścicielskich.

    35.Czy wsparcie 85 % jest takie samo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw?

    Odpowiedź: Poziom wsparcia (85%) dotyczy wszystkich Wnioskodawców niezależnie od statusu (sektor MŚP).

    36.Wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa (...) i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją" - jak to należy udowodnić (i w stosunku do wpływu epidemii na działalność jak i na zagrożenie miejsc pracy)?

    Odpowiedź: Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku Wnioskodawca powinien opisach przedmiotowe kwestie w stosownych punktach wniosku o dofinansowanie (między innymi pkt B.8, B.14, B.15, B.16). Dodatkowo Wnioskodawca będzie wybierał wskaźnik wskazujący na liczbę przedsiębiorstw utrzymujących miejsca pracy a na etapie realizacji wskaźnik horyzontalny Liczba utrzymanych miejsc pracy.

    37.Cele projektu to: utrzymanie/wzrost konkurencyjności i ilości miejsc pracy - czy te cele muszą być spełnione łącznie, czy np. można ubiegać się tylko o wsparcie na konkurencyjność bez utrzymania/wzrostu miejsc pracy? W ramach kryterium "Projekt realizuje cele, dla których zrealizowano konkurs" pomiędzy poszczególnymi celami: utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie konkurencyjności, zwiększenie konkurencyjności występują spójniki oraz/lub - czyli wystarczy wpisać się w wybrany, pojedynczy cel?

    Odpowiedź: Planowane przedsięwzięcie nie musi wpisywać się we wszystkie cele konkursu łącznie. Istotne jest, aby projekt wpisywał się w któryś ze wskazanych celów. Jednocześnie przypominam, iż konieczne jest spełnienie pozostałych warunków, które szczegółowo określa dokumentacja konkursowa.

    38.Jak należy rozumieć następujące kwestie zatrudnienia:

    - Można współfinansować w ramach kosztów bieżących wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z realizacją projektu – czyli np. kupując koparkę może to być operator koparki. Ale czy trzeba go zatrudniać w ramach projektu, czy może on już być zatrudniony w firmie przed złożeniem wniosku?

    - W części dotyczącej kwalifikowalności jest informacja, że należy utrzymać miejsce pracy w okresie roku po zakończeniu realizacji projektu - czy zakończenie rozumiane jako data kończąca projekt uwzględniona we wniosku o dofinansowanie, czy od otrzymania ostatniej płatności?

    - Jak długo w takim wypadku trzeba utrzymywać dofinansowane miejsce pracy - rok czy 3 lata?

    Odpowiedź:

    - W ramach kosztów wynagrodzeń - Pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany w przypadku umowy o pracę) wyłącznie do zadań związanych z realizacją projektu np. wynagrodzenie pracownika obsługującego maszynę nabytą w ramach projektu lub też przeznacza na realizację projektu określoną część swojego czasu pracy (ustaloną zgodnie z kartami czasu pracy do wydzielonego etatu) lub realizuje zakres prac wskazany w umowie cywilnoprawnej. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien zawrzeć z określonym pracownikiem stosowną umowę/aneks do umowy lub oddelegowanie, które określą jego zakres obowiązków niezbędnych do realizacji projektu. Wobec tego może to być pracownik zatrudniony w firmie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

    - Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania miejsc pracy przez rok od daty zakończenia realizacji projektu (rzeczowego zakończenia), tj. data wskazana we wniosku o dofinansowanie,

    - Okres trwałości projektu wynosi 3 lata licząc od daty płatności końcowej, natomiast utrzymanie stanowisk pracy (wspartych w ramach kosztu kwalifikowalnego albo wykazanych do utrzymania jako cel projektu) to jeden rok od daty zakończenia realizacji projektu, gdzie zakończenie realizacji projektu określone zostało we wzorze umowy o dofinansowanie jako „data wskazana we wniosku o dofinansowanie. Jeśli wniosek o płatność końcową zostanie złożony przed terminem zakończenia realizacji Projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie, za datę zakończenia przyjmuje się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

    Ponadto współfinansowanie miejsc pracy może mieć miejsce maksymalnie przez 6 następujących po sobie m-cy, a liczba utrzymanych miejsc pracy nie jest tożsama z liczbą wspartych miejsc pracy.

    39.Jak należy postępować w zakresie wyboru wykonawców?

    Odpowiedź: Przed ogłoszeniem konkursu nie ma możliwości zamieszczania zapytań ofertowych na Bazie konkurencyjności. W związku z powyższym, do czasu ogłoszenia konkursu należy upublicznić zapytanie ofertowe publikując go na własnej stronie internetowej oraz rozsyłając go mailowo do minimum 3 potencjalnych oferentów. Na podstawie tak upublicznionego zapytania należy dokonać wyboru wykonawcy. Natomiast jeśli publikacja zapytania nastąpi po ogłoszeniu konkursu należy stosować zapisy Wytycznych kwalifikowalności, które regulują sposób i terminy upubliczniania zapytań ofertowych.

    40.Przedsiębiorstwo zajmuje się terapiami lampami plazmowymi, ich sprzedażą i dystrybucją (naturoterapia) oraz organizuje turnusy naturoterapeutyczne (turystyka zdrowotna). Wnioskodawca chciałby ubiegać się o wsparcie w wcześniejszym konkursie 3.2 na wprowadzenie prototypowej innowacyjnej lampy na rynki zachodnie i polskie pod swoim nowym brandem oraz 3.2 z pomocy de minimis na rozwój turystyki i turystyki zdrowotnej (gdzie będą również używane m. in. lampy plazmowe, które są aktualnie w ofercie jak i te aktualnie na etapie prototypu). Czy pozwalają na to zapisy przepisy, aby korzystać ze środków w obu tych konkursach?

    Odpowiedź: Istnieje możliwość dofinansowania w obu projektach ale pod warunkiem, że planowane do poniesienia wydatki nie pokrywają się ze sobą. Ponadto należy mieć na względzie, że cele i rezultaty obu projektów również muszą być inne. Nie ma możliwości podwójnego dofinansowania projektów.

    41.Jaką kwotę środków własnych w gotówce trzeba wykazać przy staraniu się o dofinansowanie z pomocy de minimis 750 tys. zł? Czy wystarczy te 15%?

    Odpowiedź: Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m. in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m. in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy wynikająca z dokumentów sprawozdawczych finansowych za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe.

    42.Czy jest możliwość uzyskania wsparcia na zakup gruntu? Jakie są warunki? Czy można dokonywać zmian po zakupie na działkę bardziej atrakcyjną?

    Odpowiedź:

    W przedmiotowym konkursie przewidziane do wsparcia są kategorie kosztów dotyczące m.in.:

    - Kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych - ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

    Ponadto warunkami dla kosztu nabycia nieruchomości zabudowanych jest m.in.:

    - cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę,

    - wartość nieruchomości zabudowanej wynikająca z operatu powinna być określona na dzień jej zakupu,

    - zakup nieruchomości zabudowanej nastąpi po 31.01.2020 r., łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową.

    Sam zakup gruntu na którym mają zostać posadowione domki nie mieszczą się w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

    Ponadto Wnioskodawca powinien dokładnie przeanalizować planowane do zakupu wydatki, w tym nieruchomość, ponieważ ocena dotycząca tego zakupu weryfikowana jest również na etapie oceny merytorycznej. Ewentualne zmiany wymagałyby zgody ŚCP/skierowania projektu do ponownej oceny merytorycznej.

    43.Czy zakup koni kwalifikuje się do wsparcia?

    Odpowiedź:  Informujemy, że zgodnie z Interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pismo z dnia 29 czerwca 2020 r. 0115-KDIT3.4011.245.2020.2.JG koń w przedsiębiorstwie stanowi środek trwały tylko na gruncie prawa bilansowego, natomiast do celów podatkowych nie stanowi on środka trwałego. Środki trwałe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn.zm), zwaną dalej ustawą o rachunkowości, stanowią rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywów finansowych oraz tych nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści oraz lokat w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Ponadto na gruncie prawa podatkowego koń jako inwentarz żywy nie stanowi zatem rzeczowego składnika majątku przedsiębiorstwa. Również, wymieniony w załączniku 1 do ustawy, wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, nie obejmuje grupy 9 dotyczącej zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że koń stanowi wydatek niekwalifikowalny.

    44.Czy można rozbudować budynek, który ma 10% powierzchni przeznaczonej na cele mieszkalne?

    Odpowiedź: Przedstawione koszty nie kwalifikują się do wsparcia, ponieważ zostały wymienione w konkursie w ramach kosztów niekwalifikowalnych jako: - koszty robót i materiałów budowlanych nieruchomości zabudowanej lub wyodrębnionych lokali przeznaczonych w całości lub w części dla celów mieszkaniowych.

    45.Środki transportu mogą być zakupione tylko z kategorii 743 i 76? W związku z powyższym samochód do ciągnięcia przyczepy z końmi stanowi wydatek niekwalifikowalny, ale sama przyczepa dla koni może zostać uznana za kwalifikowalną? Czy kwalifikuje się czterokołowa odśnieżarka spalinowa, spych?

    Odpowiedź: Z przedstawionych informacji wynika, że przyczepa nie wpisuje się w KŚT 743 oraz 76. Ponadto do wsparcia będą mogły zostać kwalifikowalne m.in. wydatki związane z zakupem środków trwałych. W związku z powyższym jeżeli pozostałe wydatki będą mieściły się w ramach środków trwałych wówczas mogą zostać uznane za kwalifikowalne w projekcie.

    46.Czy można zmienić wynajmowaną powierzchnię wskazaną we wniosku, jeśli po podpisaniu umowy pojawi się nowa oferta na rynku z bardziej korzystnymi warunkami? Np.: atrakcyjniejsza oferta na wynajem magazynu.

    Odpowiedź: Po złożeniu wniosku istnieje możliwość zmiany powierzchni na większą, ale różnica między tą, o którą ubiegał się Wnioskodawca a tą, którą ostatecznie wynajął nie będzie kwalifikować się do wsparcia. Każda zmiana dotycząca rzeczowej realizacji projektu będzie indywidualnie analizowana pod kątem jej zakresu oraz uzasadnienia.

    47.Czy można wnieść jako wkład niematerialny części użytkowe budynku, który jest w 50% mieszkalny oraz część terenu na którym się znajduje? Wnioskodawca jest w posiadaniu operatu szacunkowego dla nieruchomości.

    Odpowiedź: Z przedstawionych informacji wynika, że przedmiotowy wkład niepieniężny nie będzie mógł zostać wniesiony do projektu z uwagi na fakt, że wkład niepieniężny powinien stanowić wydatek kwalifikowalny, natomiast w planowanym konkursie w ramach wydatków niekwalifikowalnych ujęto m.in. zakup nieruchomości zabudowanej lub wyodrębnionych lokali przeznaczonych w całości lub w części dla celów mieszkaniowych.

    48.Czy będzie dodatkowo premiowany przez ekspertów wybór OZE oraz rozwiązań zeroenergetycznych np. budowa ośrodka, który jest samowystarczalny energetycznie?

    Odpowiedź: Wskazane rozwiązania nie są celowo dodatkowo premiowane w ramach oceny merytorycznej, jednakże ekspert może w ramach dodatkowych efektów uwzględnić takowy efekt.

    49.Czy otrzymuje się 2 punkty przy deklaracji zatrudnienia już 1 pracownika? Czy deklaracja stworzenia większej ilości miejsc pracy (planowane 2) wpłynie na punktację? Czy dwa półetatowe miejsca pracy będą się liczyły jak jedno? Czy okres trwałości projektu to 3 lata i deklaruje się zatrudnienie osoby na 3 lata + 1 rok po zakończeniu projektu?

    Odpowiedź: Przyznanie 2 pkt następuje wówczas, gdy Wnioskodawca zakłada utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na RJP - Roczne Jednostki Pracy). Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy przez co najmniej 2 lata w 3 letnim okresie trwałości.

    50.Spadek dochodów jest warunkiem ubiegania się o dotację z kolei kryteria mówią o spadku obrotów. Czy ma nastąpić spadek obu parametrów, czy jednego z nich, czy będzie podana metodologia obliczania spadku (tzn. do jakiego okresu odnosić spadek)?

    Odpowiedź: W dokumentacji konkursowej pojęcia dot. spadku obrotów, spadku dochodów są zamienne, czyli oznaczają to samo na potrzeby oceny projektów. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż spadek obrotów nie jest warunkiem niezbędnym, aby ubiegać się o wsparcie. Przedmiotowa kwestia będzie weryfikowana w ramach oceny merytorycznej w kryterium: "Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19 (kryterium strategiczne dodatkowe – oceniane po osiągnięciu w kryteriach punktowych podstawowych minimum 12). W związku z powyższym Wnioskodawca może w takiej sytuacji zdobyć dodatkowe punkty, jednakże brak spadku obrotów nie wyklucza go z możliwości uzyskania dofinansowania. Metodologia obliczania spadku została wskazana w dodatkowym załączniku do wniosku (załącznik nr 9).

    51.Czy przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza) niezatrudniająca pracowników, a więc nie spełniająca celu utrzymania pracowników może ubiegać się o dotację? Planowane jest w tym wypadku utworzenie nowych miejsc pracy.

    Odpowiedź: Tak, takie przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o wsparcie, przy spełnieniu pozostałych kryteriów.

    52.W kosztach kwalifikowanych nie były wymienione koszty szkoleń, czy mogą znaleźć się w wydatkach kwalifikowalnych?

    Odpowiedź: Koszty szkoleń mogą być kwalifikowalne wyłącznie jako koszty ujęte w wartości początkowej nabywanych aktywów trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.

    53.Czy usługi doradztwa firmy konsultingowej (w tym napisanie wniosku i rozliczenie projektu) mogą stanowić koszty kwalifikowane?

    Odpowiedź: Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem stanowią koszty kwalifikowalne. Jednakże usługi doradcze polegające na doradztwie firmy konsultingowej (w tym napisanie wniosku i rozliczenie projektu) nie będą stanowić wydatków kwalifikowalnych z powodu wytycznych horyzontalnych, które wykluczają taką możliwość.

    54.Czy w ramach konkursu będzie można wnioskować o dofinansowanie rozpoczętej inwestycji lub jej fragmentu? Aktualnie Wnioskodawca buduje nową siedzibę firmy, budynek jest w stanie surowym w przyszłym miesiącu pojawią się okna. Do tej pory finansowane to jest w całości ze środków własnych, jednak w dobie znacznego spadku obrotów szukam możliwości pozyskania finansowania na dokończenie tej inwestycji.

    - Zatem, czy w ramach konkursu można finansować już rozpoczęte inwestycje? Lub ich etapy? Na przykład instalację elektryczna, sieć komputerową i inne niskonapięciowe? Instalacja grzewcza (planowana pompa ciepła), Instalacja Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (Rekuperacja) Instalacja Fotowoltaniczna? Te etapy nie zostały rozpoczęte w żaden sposób. Czy etapy typu Tynki, Wylewki, czy ocieplenie będą mogły być z programu finansowane?

    - Zakupy typowo inwestycyjne typu oprogramowanie, sprzęt komputerowy, sieciowy, drukarki 3D będą przedmiotem konkursu?

    - Czy firmy jednoosobowe będą mogły brać udział w konkursie? Czy wynagrodzenie właściciela będzie możliwe do sfinansowania czy wynagrodzenia dotyczą tylko nowych pracowników?

    - Czy możliwe jest finansowanie rat leasingowych za samochód? (Leasing rozpoczął się w czerwcu 2019 roku)?

    Odpowiedź: W ramach konkursu jednym z warunków jest to, iż: Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż z dniem 1 lutego 2020 r. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed 1 lutym 2020 r., projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W związku z powyższym nie ma możliwości finansowania już rozpoczętych inwestycji budowlanych np. siedziby firmy, których budowa rozpoczęła się przed 1 lutym 2020r.

    Wszystkie koszty bezpośrednio związane z inwestycją muszą zostać nabyte po 31 stycznia 2020r. aby zostać uznane za kwalifikowalne, natomiast "inne koszty bieżące" (to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, związane ze stałymi zobowiązaniami wnioskodawcy, które są konieczne do poniesienia, aby możliwe było utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności Przedsiębiorstwa w tym utrzymania miejsc pracy) mogą zostać rozpoczęte przed 1 lutym 2020r. jednakże ich koszt kwalifikowalny może obejmować 6 następujących po sobie miesięcy mieszczących się w terminie realizacji projektu (tj. np. po 31 stycznia 2020r.).

    Konkurs ma charakter inwestycyjny, w związku z tym wydatki mogą kwalifikować się do wsparcia, jeśli będą niezbędne do realizacji projektu i zostaną spełnione warunki kwalifikowalności dla danego rodzaju kosztów.

    Firmy jednoosobowe również mogą brać udział w konkursie, a koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą mogą zostać uznane za koszt kwalifikowalny w sytuacji gdy za wykonywaną pracę pobierają wynagrodzenia.

    W ramach konkursu istnieje możliwość zakupu specjalistycznych środków transportu, jednakże pojazd musi spełnić kryterium wpisywania się w rodzaje KŚT 743 i 76 a także inne warunki kwalifikowalności dla danej kategorii kosztów. Do dofinansowania mogą być wybrane projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1.02.2020r.

    55.Wnioskodawca - spółka cywilna prowadzona z 1 wspólnikiem zakupiła urządzenie na spółkę (FV), ale faktura została opłacona z konta prywatnego wspólnika. Czy można zakwalifikować ten koszt do projektu? Ponadto, czy zakup produktów wykorzystywanych do prowadzenia firmy (kosmetyki) może być kosztem kwalifikowalnym? Beneficjent prowadzi gabinety medycyny estetycznej i trychologii (działalność rozpoczęcia początkiem 2020 roku).

    Odpowiedź: Planowany do refundacji koszt powinien być poniesiony w formie przelewu z konta firmowego, którego właścicielem jest Beneficjent, jednak w przypadku spółki cywilnej dopuszczalna jest zapłata za wydatki poniesione w ramach projektu z konta prywatnego wspólnika spółki cywilnej. Ponadto w celu uznania takiego wydatku za kwalifikowalny, należy spełnić wszystkie pozostałe warunki kwalifikowalności, w przypadku zakupu nowego środka trwałego, tj. Koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta), pod warunkiem, że dany koszt nie stanowi wydatku wskazanego w części B.

    Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

    - muszą podlegać amortyzacji,

    - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

    - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości,

    - w przypadku zamówień wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

    Zakup produktów wykorzystywanych do działalności firmy:

    Wydatki takie (kosmetyki) mogłyby kwalifikować się do wsparcia w ramach kosztów bieżących (tj. Inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie), jeżeli będą one niezbędne do realizacji projektu i przez okres 6 następujących po sobie miesięcy (tylko w ilości niezbędnej do świadczenia usług w tym okresie). Jednocześnie przypominam, iż zasadność poniesienia wydatków będzie badana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów, tak więc istotne jest, aby Wnioskodawca miał wstępnie opracowaną metodologię szacowania dla takiego rodzaju kosztów. Należy również pamiętać, iż zasadniczym celem wsparcia konkursu są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. W ramach konkursu wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją. Przy zachowaniu powyższych warunków wskazane w zapytaniu koszty można by uznać za wydatki kwalifikowalne.

    56. Jak liczyć spadek obrotów? Czy to odniesienie do średniej z ostatnich 6 miesięcy? Jak można wliczyć czynsz za gabinet kosmetyczny - czy tylko w proporcji czy w całości przez okres 6 miesięcy?

    Odpowiedź:

    Kwestie związane z udokumentowaniem spadku dochodu reguluje zał. nr 9 dokumentacji konkursowej, który jest do pobrania ze strony internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, pod ogłoszeniem o konkursie https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527. W załączniku znajdują się stosowne instrukcje, w jaki sposób należy go uzupełnić, w tym między innymi jakie okresy należy wziąć pod uwagę. Okres „n” oznacza miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów, a okresy od n-1 do n-6 to miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów (nie ma tutaj odstępstw, nawet w sytuacji kiedy firma prowadzi działalność sezonową). Aby wyliczyć spełnienie warunku, o którym stanowi kryterium należy odnieść się do każdego z miesiąca osobno (nie należy wyciągać średniej).

    57. Jak będzie liczony spadek dochodu? jakie dokumenty należy przedstawić? Gdzie można znaleźć załącznik do konkursu?

    Odpowiedź:

    Kwestie związane z udokumentowaniem spadku dochodu reguluje zał. nr 9 dokumentacji konkursowej, który jest do pobrania ze strony internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, pod ogłoszeniem o konkursie https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527. W załączniku znajdują się stosowne instrukcje, w jaki sposób należy go uzupełnić, w tym między innymi jakie okresy należy wziąć pod uwagę. Okres „n” oznacza miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów, a okresy od n-1 do n-6 to miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów (nie ma tutaj odstępstw, nawet w sytuacji kiedy firma prowadzi działalność sezonową). Aby wyliczyć spełnienie warunku, o którym stanowi kryterium należy odnieść się do każdego z miesiąca osobno (nie należy wyciągać średniej).

    58. Czy przy zakupach poniżej 20 tyś. zł do wniosku dołączamy również link do stron internetowych z ofert?

    Odpowiedź:

    Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków wskazuje, które wydatki należy ponosić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w tym z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z zapisami tego załącznika, wszystkie koszty wskazane w kategorii koszty inwestycyjne (poza kosztami nabycia nieruchomości zabudowanej – te nabyte jedynie po spełnieniu warunków określonych w ww. załączniku oraz przy braku powiązań osobowych i kapitałowych), koszty promocji, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem, koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny oraz inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie, powinny zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, opisanymi w rozdziale 6.5, 6.5.1 oraz 6.5.2. O konieczności zastosowania właściwych zasad, w tym zasady konkurencyjności, decyduje szacowana wartość wydatku. Na etapie wnioskowania, nie ma konieczności dostarczania linków do stron internetowych z ofertami. Wystarczająca będzie informacją wskazująca sposób szacowania wydatku, która należy wskazać w części C.2.2. wniosku o dofinansowanie, w opisach do każdego wydatku.

    59. Co należy wpisać w punkcie B.20 wniosku o dofinansowanie?

    Odpowiedź:

    Mając na uwadze zalecenia wskazane w piśmie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, informujemy, iż w celu monitorowania skali i zakresu interwencji w odpowiedzi na sytuację pandemiczną, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru:

    - w punkcie B.20 wniosku o dofinansowanie projektu - Strategii COVID – 19 poprzez wskazanie w uzasadnieniu informacji w jakim zakresie wsparty projekt pozwoli na walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej w odniesieniu do przedsiębiorstwa i/lub gospodarki województwa śląskiego

    60.Czy istnieje możliwość rozpoczęcie produkcji nowego produktu, np. dezynfekatorów rąk w oparciu o już posiadane maszyny? Zatem, czy wydatkiem kwalifikowanym w projekcie może być zakup surowców?

    ODPOWIEDŹ

    Wydatki takie (surowce) mogłyby kwalifikować się do wsparcia w ramach kosztów bieżących (tj. Inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie), jeżeli będą one niezbędne do realizacji projektu i przez okres 6 następujących po sobie miesięcy (tylko w ilości niezbędnej do świadczenia usług w tym okresie).

    Jednocześnie przypominamy, iż zasadność poniesienia wydatków będzie badana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów, tak więc istotne jest, aby Wnioskodawca miał wstępnie opracowaną metodologię szacowania dla takiego rodzaju kosztów.

    Należy również pamiętać, iż zasadniczym celem wsparcia konkursu są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne.

    Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące.

    Należy pam

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://scp-slask.pl/czytaj/iii_filar_pakiet_dla_gosp

     Z kim współpracować w konsorcjum?

     W ramach konkursu 1.2 w odniesieniu do 1 typu projektu, dopuszczalne są konsorcja przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami którzy posiadają status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem, że a liderem musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim.
     W ramach konkursu w odniesieniu do typu 2 projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach wsparcie mogą uzyskać konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni, konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych pod warunkiem, iż liderem będzie pozostawało przedsiębiorstwo z kategorii MŚP posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego.
     W przypadku 2 typu projektu, wypracowane rezultaty – wyniki prac B+R, a w szczególności prawa o charakterze intelektualnym, nie mogą stanowić przeszkody podczas realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, w okresie komercjalizacji wyników prac B+R. Konsorcjanci powinni zapewnić, iż kwestie ochrony własności intelektualnej nie stanowią bariery i powinny zostać uregulowane w umowie o konsorcjum.
     Należy również pamiętać, że w skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Każdy konsorcjant jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że każdy członek konsorcjum zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o konsorcjum. Nie ma możliwości otrzymania wsparcia przez konsorcjum, którego konsorcjantem pozostaje kolejne konsorcjum.
     Mając na względzie powyższe, proszę pamiętać, aby współpraca w ramach konsorcjum była zasadna i wynikała ze specyfiki i potrzeb projektu. Każdy z konsorcjantów powinien mieć konkretnie przydzielone zadania oraz powinien być zaangażowany w realizację projektu tak, aby osiągnąć jego cele.

      

     Czy projekt można prowadzić wspólnie z Funduszami Norweskimi?

     Zapisy Regulaminu konkursu nie wykluczają takiej możliwości, jednak ze względu na obostrzenia prawne , w tym m.in. regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej (Rozporządzenia 651/2014), nakładają na Wnioskodawcę obowiązek przeanalizowania czy nie będzie dochodzić do podwójnego finansowania czy też kumulacji pomocy. Z perspektywy przepisów o pomocy publicznej, kluczową jest zasada kumulacji, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
     Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK dla określenia sposobu kumulacji pomocy publicznej z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, istotne jest przede wszystkim ustalenie, czy dotyczą one tych samych czy różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych. Analizie powinny zatem podlegać konkretne koszty danego projektu, a nie wszystkie koszty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Jeżeli pomoc jest przyznawana w odniesieniu do różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych, to wówczas można je kumulować bez ograniczeń. Jeżeli natomiast pomoc dotyczy tych samych – pokrywających się w całości lub częściowo – kosztów kwalifikowanych, to wówczas można je kumulować tylko do najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie na podstawie rozporządzenia 651/2014.
     W kontekście powyższego należy zaznaczyć, że intensywność pomocy ustala się na podstawie wszystkich kosztów kwalifikowanych danego projektu/działania (intensywność pomocy określa, jaki odsetek kosztów kwalifikowanych może być pokryty ze środków publicznych, a jaki musi zostać pokryty ze środków własnych beneficjenta). Tym samym, zasady kumulacji dotyczą wszystkich kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę wyliczenia intensywności, w tym również tych, które stanowiły wkład własny beneficjenta.
     Należy również zwrócić uwagę na konieczność spełnienia efektu zachęty wynikającego z rozporządzenia GBER, tzn. beneficjent złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na dopuszczalną komplementarność projektów, a nie na jednoczesne finansowanie (zasadność) tego samego projektu (celu) w ramach dwóch różnych programów pomocowych.

      

     Czy nieopatentowana wiedza techniczna (know-how) może być zakupiona?

     W przypadku typu 1 projektu, nieopatentowana wiedza techniczna może być kwalifikowalna jeżeli będzie zakupiona w formie oprogramowania lub licencji na oprogramowanie, w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia  i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu - pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.
     Pod warunkiem spełnienia pozostałych wytycznych uznających wydatek za kwalifikowalny, określonych w umowie o dofinansowanie projektu.
     Typ 2 projektu, w wydatkach kwalifikowalnych, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych dopuszcza jednie możliwość uwzględnienia kosztów amortyzacji, wynajmu, leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej, w kategorii innych kosztów operacyjnych.

      

     Czy koszty patentowe są kwalifikowalne?

     W przypadku 2 typu projektu, możliwe jest kwalifikowanie kosztów uzyskania i walidacji patentów – dotyczy tylko MŚP.
     Za koszty kwalifikowalne uznaje się:
     - koszty związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej,
     - opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych z dnia 31 lipca 2019 r., tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431.
     Zasady kwalifikowania wydatku:
     - kwalifikowalne są koszty do pierwszego zgłoszenia włącznie.
     Opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych powinny zostać udokumentowane poprzez zawarcie stosownej umowy oraz wystawienie faktury VAT.
     Koszt zakupu patentu/prawa ochronnego od osoby trzeciej (art. 25) oraz walidacji patentu (art. 28) stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach jednego projektu.
     Intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

      

     Kurs Euro za 2021 r.

      W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://scp-slask.pl/czytaj/faq_1_2_025_20
      1. Jak należy rozumieć usługę doradczą w zakresie innowacji - w opisie widnieje informacja, że usługą taką może być szkolenie.

      Usługa doradcza w zakresie innowacji rozumiana jest jako usługa polegająca na doradztwie, pomocy i szkoleniu prowadzona przez podmiot zewnętrzny mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego lub nietechnologicznego w szczególności poprzez ocenę potrzeb technologicznych danego przedsiębiorstwa, promocji tejże technologii i innych rozwiązań, które planuje wdrożyć przedsiębiorstwo, a także innych działań w których następuje transfer wiedzy.

      Szkolenie w tym przypadku nie jest rozumiane sensu stricto jako szkolenie podnoszące wiedzę i kompetencje pracownika w celu wdrożenia u siebie jakiegoś rozwiązania. W ramach przedmiotowego konkursu szkolenie stanowi usługę doradczą, która ma pomóc w weryfikacji czy wprowadzenie danego rozwiązania w firmie jest zasadne z perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa i potrzeb rynkowych w tym celu Wnioskodawca może w ramach usługi doradczej przeprowadzić szkolenie w zakresie transferu wiedzy dzięki któremu Wnioskodawca osiągnie przewagę konkurencyjną i znajdzie skuteczne rozwiązania dla wdrożenia nowego procesu technologicznego lub nietechnologicznego.

       

      1. Czy zakup szkolenia w obszaru kompetencji brakujących do wytwarzania innowacyjnego produktu może być przedmiotem takiego dofinansowania? Czy w przypadku kilku usług doradczych w jednym wniosku, odrzucenie/niezakwalifikowanie się jednej z usług, powoduje odrzucenie całego wniosku?

      W przedmiotowym konkursie Wnioskodawca ma możliwość zawnioskowania maksymalnie o 5 usług doradczych w zakresie innowacji lub maksymalnie 5 usług doradczych w zakresie innowacji wraz z towarzyszącymi im usługami wsparcia innowacji. Wobec powyższego Wnioskodawca we wniosku wskazuje dla każdej usługi doradczej oddzielne zadanie (maksymalnie 5 zadań), każde zadanie jest równoznaczne z jedną kwotą ryczałtową oraz jednym wskaźnikiem.

      1 usługa = 1 zadanie (pkt. C.2.1 wniosku) = 1 kwota ryczałtowa (pkt. C.2.2 wniosku) = 1 wskaźnik „Liczba pozyskanych/zakupionych proinnowacyjnych usług” (pkt C.2.2).

      W przypadku gdy jedna z usług zostanie uznana za niekwalifikowalną - Wnioskodawca nie zrealizuje w pełni wskaźnika produktu „Liczba pozyskanych/zakupionych proinnowacyjnych usług” objętego daną kwotą ryczałtową wówczas wydatek taki/kwota ryczałtowa uznana jest za niekwalifikowalną, Wnioskodawca jest zobligowany do przeniesienia wydatku/zadania do kosztów niekwalifikowalnych. Taka czynność nie skutkuje odrzuceniem wniosku.

       

      1. Czy siedziba przedsiębiorstwa aplikującego o dofinansowanie projektu musi być zarejestrowana na terenie województwa śląskiego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie? Czy jest możliwe aplikowanie przez przedsiębiorstwo zarejestrowane poza województwem śląskim o dofinansowanie projektu zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego (prawo do nieruchomości/lokalu potwierdzone umową najmu) bez zarejestrowanego oddziału w tym miejscu, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje, że zarejestruje oddział w tym miejscu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?

      W przypadku typu trzeciego, tj. Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP jako miejsce realizacji projektu uznaje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo, w ramach której będą wykorzystywane efekty zrealizowanej usługi. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o usługę proinnowacyjną musi znajdować się na terenie województwa śląskiego. Wskazanie lokalizacji zakładu otrzymującego pomoc poza terenem województwa śląskiego skutkować będzie niespełnieniem kryterium formalnego 0/1. W takiej sytuacji projekt zostanie oceniony negatywnie bez możliwości jego poprawy.

      Ponadto, w celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. W związku powyższym Wnioskodawca z poza województwa może ubiegać się o dofinansowanie przy zachowaniu warunków określonych w dokumentacji konkursowej (w tym między innymi wpis do KRS/CEIDG), a założenie oddziału powinno nastąpić najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

      Reasumując, na etapie aplikowania we wniosku należy obligatoryjnie podać miejsce realizacji projektu na terenie województwa śląskiego, natomiast w dokumencie rejestrowym musi ono być zawarte najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

       

      1. Czy odnośnie projektu 1.2. Zakup usługi proinnowacyjnej podatek VAT jest również wliczony jako dotacja?

      Kwota dotacji zawsze obliczana jest od kwoty netto. Podatek VAT jest w każdym przypadku kosztem niekwalifikowalnym, a więc nie podlega refundacji.

       

      1. Z uwagi na rozpoczęcie nawiązania współpracy z dość dużą firmą, proszę o informację co dokładnie ma zawierać ten raport, protokół. Firma, z którą zamierzam wejść we współpracę chciałaby wiedzieć, czy jest w ogóle w stanie taki raport wystawić. Proszę o przesłanie przykładowego dokumentu, bądź konkretnej informacji co dokładnie ma zawierać taki raport.

      Zgodnie z zapisami kwalifikowalności wydatków, które stanowią załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie wykonanie usługi doradczej musi zostać potwierdzone raportem z przeprowadzonego doradztwa - efekt usługi doradczej musi mieć charakter dokumentu.

      Dokument potwierdzający realizację usługi doradczej powinien być sporządzony przez wykonawcę usługi (podmiot zewnętrzny) i w zależności od rodzaju i charakteru usługi powinien zawierać:
      - zakres i wynik zrealizowanej usługi,
      - analizę zasadności wdrożenia konkretnego rozwiązania, ocenę używanych przez przedsiębiorcę technologii/rozwiązań (odniesienie do najlepszych praktyk rynkowych);
      - ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń związanych z danym rozwiązaniem oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, informacje nt. sposobu zarządzania, wyników i możliwości finansowych rozwiązania.

      Proszę pamiętać, iż raport powinien zawierać w sobie zarówno informacje o usłudze doradczej w zakresie innowacji jak i usłudze doradczej w zakresie innowacji wraz z towarzyszącymi usługami wsparcia innowacji jeżeli takich dotyczy.

      Jednocześnie informuje, iż dokumentacja konkursowa nie zawiera wzoru raportu.

       

      1. Jak wynika z instrukcji wypełniania wniosku, w punkcie I.1.b Efektywność projektu, należy ująć dane dot. przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zrealizowania inwestycji i bez zrealizowania inwestycji. O jakiej inwestycji w tym przypadku mowa?

      W związku z tym, iż projekt nie ma charakteru inwestycyjnego, a jedynie doradczy w ww. punkcie należy wykazać efekty ilościowe i jakościowe związane z realizacją projektu w odniesieniu do kluczowej działalność Wnioskodawcy i planowaną do wdrożenia w przyszłości innowacją. Wnioskodawcy w sekcji I wniosku pokazuje plany  poprzez zaprognozowanie wielkości sprzedaży, planowane do uzyskania przychody oraz koszty z uwzględnieniem i bez uwzględnienia usług wykonanych w ramach przedmiotowego projektu. Planowana do przeprowadzenia usługa doradcza powinna wskazać w jaki sposób wiedzę, którą Wnioskodawca posiada najlepiej wprowadzić w działalności, by cel jakim jest np.: wdrożenie nowego procesu technologicznego lub nie technologicznego,  był osiągnięty z uwzględnieniem i bez uwzględnienia usługi doradczej, której dotyczy wniosek.

       

      1. Dane należy przedstawić za rok złożenia wniosku, cały okres realizacji projektu oraz 3 lata po jego zakończeniu, czyli w tym przypadku dane za okres: 2019-2023. Jak wynika z opisu kryterium oceny projektów, weryfikowane będzie czy planowane efekty (m.in. finansowe) są proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp. Jaki zwrot należy wykazać w analizie finansowej w niniejszym przykładzie? Co jeśli w ciągu trzech lat od zakończenia realizacji projektu Firma nie będzie w stanie osiągnąć proporcjonalnych przychodów do nakładów finansowych, w związku z wdrożeniem na rynek innowacyjnych produktów?

      W przypadku III typu projektu prowadzone usługi nie są objęte okresem trwałości, Wnioskodawca jest  zobowiązany do wskazania w tabeli okresu n+0 oraz n+1 czyli rok złożenia wniosku oraz okres realizacji projektu pamiętając, iż w przedmiotowym konkursie obowiązuje zasadna n+1 (realizacja projektu w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie). Jeżeli Wnioskodawca chciałby przedstawić bardziej szczegółowe prognozy może wskazać dane za kolejne lata po zakończeniu realizacji projektu (w tym zakresie nie ma ograniczeń).
      Wnioskodawca zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku w analizie finansowej powinien przedstawić założenia, ewentualne wyniki z przeprowadzonych analiz dotyczące prognozowanych kosztów operacyjnych i finansowych, odnieść się do formy opodatkowania, oprocentowania ewentualnych kredytów, uwzględnić koszty stałe, można odnieść się do ewentualnych wniosków o płatność pośrednią jeżeli takie Wnioskodawca przewiduje w projekcie, wskazać organ podatkowy itp.:
      Proszę pamiętać, iż ten rodzaj konkursu nie jest konkursem inwestycyjnym. Natomiast zapisy instrukcji wypełniania wniosku oraz kryteriów wyboru są tożsame dla całego konkursu z działania 1.2 z lekką zmianą w niektórych zapisach oraz punktach wniosku (ze względu na blokady systemowe).
      Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu będzie przeprowadzana w siedzibie IP RPO WSL na dokumentach. W przedmiotowym konkursie, co do zasady, projekty nie będą weryfikowane w ramach kontroli w miejscu realizacji projektu. Podkreślić należy jednak, że w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości lub podejrzenia jej wystąpienia może zostać podjęta decyzja o przeprowadzeniu wizyty lub kontroli doraźnej w miejscu realizacji projektu lub siedzibie Beneficjenta. Ponadto projekt może być również kontrolowany w miejscu jego realizacji m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Krajową Administrację Skarbową, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisję Europejską lub Najwyższą Izbę Kontroli.

       

      1. Co jeśli Wnioskodawca poniesie wydatek na usługę proinnowacyjną w efekcie której okaże się, że do wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie wymagane są jeszcze inne działania (np. pozyskanie finansowania, uzyskanie odpowiednich zgód) i obecnie wdrożenie innowacji nie jest zalecane i wymaga czasu na przygotowanie wdrożenia?

      III typ projektu zakup usług proinnowacyjnych polega na realizacji zadań związanych z m.in. usługami doradczymi w zakresie innowacji rozumianymi jako usługi polegające na doradztwie, pomocy i szkoleniu prowadzone przez podmiot zewnętrzny mające na celu rozwój przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego lub nietechnologicznego w szczególności poprzez ocenę potrzeb technologicznych danego przedsiębiorstwa, promocji tejże technologii i innych rozwiązań, które planuje wdrożyć przedsiębiorstwo, a także innych działań w których następuje transfer wiedzy. W ramach przedmiotowego konkursu usługa doradcza ma pomóc Wnioskodawcy w weryfikacji czy wprowadzenie danego rozwiązania w firmie jest zasadne z perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa i potrzeb rynkowych w tym celu Wnioskodawca może w ramach usługi doradczej:  zweryfikować czy dzięki wdrożeniu danej innowacji osiągnie przewagę konkurencyjną, - znaleźć skuteczne rozwiązania dla wdrożenia nowego procesu technologicznego lub nietechnologicznego.
      Reasumując przedmiotowy projekt jest swego rodzaju etapem, czymś w rodzaju prac przedwdrożeniowych, które mają na celu wskazanie kierunków oraz rozwiązań, które są najlepsze z punktu widzenia prowadzonej działalności, które Wnioskodawca może wprowadzić w celu rozwoju swojego przedsiębiorstwa i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.
      Wobec powyższego Wnioskodawca może po zrealizowaniu usług doradczych, posiadając wiedze nt.:  dokumentów/pozwoleń jakie należy pozyskać do wdrożenia i kompleksowego zrealizowania inwestycji,  samodzielnie wdrożyć innowację w późniejszym terminie lub wziąć udziału w konkursie z działania 3.2 Innowacje w MŚP i pozyskać wsparcie na wdrożenie do swojej działalności innowacyjnego rozwiązania.

      1. Czy jeśli firma istnieje 2 lata również kwalifikuje się do konkursu 1.2 - zgodnie z pkt 2 załącznika do wniosku są potrzebne Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe wraz z potwierdzeniem złożenia/nadania;

      W konkursie w ramach działania 1.2  w ramach RPO WSL 2014-2020 mogą ubiegać się firmy już działające, prowadzące działalność gospodarczą. W kwestii formalnej nie ma znaczenia długość prowadzenia działalności jednakże będzie to brane pod uwagę w ocenie merytorycznej podczas analizy doświadczenia (Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy.).
      Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto, w celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. W związku powyższym Wnioskodawca z poza województwa może ubiegać się o dofinansowanie przy zachowaniu warunków określonych w dokumentacji konkursowej (w tym między innymi wpis do KRS/CEIDG), a założenie oddziału powinno nastąpić najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
      Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą krócej niż 3 lata będzie zobowiązany do wskazania danych w punkcie A.6 za lata, w których jest prowadzona działalność – 2 okresy obrachunkowe, natomiast kolumna „w okresie obrachunkowym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego” pozostaje niewypełniona.
      Należy także zaznaczyć, że w przypadku działalności prowadzonej przez krótszy okres, fakt ten może mieć wpływ na ocenę merytoryczną wniosku, bowiem brak będzie danych m.in. do przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych z lat poprzednich, a więc będzie to wymagało wykazania się posiadanym przez firmę kapitałem pozwalającym na realizację projektu.
      Należy zauważyć, że dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

       

      1. Firma może pozyskać środki na usługę doradczą w obszarze biznesowo-księgowym, która umożliwi mu zdobycie wiedzy do przeprowadzenia innowacji procesowej w przedsiębiorstwie oraz przekształcenia spółki do Prostej Spółki Akcyjnej?

      Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr 01.02.00-IP.01-24-023/19 do wydatków kwalifikowalnych należy zaliczyć między innymi zakup usług doradczych w zakresie innowacji, rozumianych jako doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. Zapisy konkursu nie precyzują obszaru, którego mają dotyczyć planowane usługi doradcze, tak więc zakup usługi doradczej w obszarze biznesowo-księgowym może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z pozostałymi zapisami konkursu celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach konkursu jest nabycie usług proinnowacyjnych, co oznacza szerokie wsparcie w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w firmie, mających na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego lub nietechnologicznego, produktu lub usługi, dotyczącej w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania nowych technologii, innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii. Przy zachowaniu powyższych warunków Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na przedmiotowy wydatek.

       

      1. Firma może nabyć usługę szkoleniową dla zatrudnionych pracowników z obsługi technologii IT której wnioskodawca do tej pory nie stosował w przedsiębiorstwie. Cel usługi ma najpierw objąć analizę potrzeb i możliwości wnioskującego. Czyli sprawdzenie obecnego poziomu wiedzy pracowników, opracowanie listy braków w wiedzy oraz listę zaleceń w tym również szkoleniowych dla wybranych pracowników Wnioskującego. Następnie zewnętrzny ekspert przeprowadzi szkolenia według opracowanego raportu wypełniając tym samy zidentyfikowane luki w wiedzy pracowników objętych szkoleniem?

      Zakup opisanego szkolenia może być uznany za kwalifikowalny przy zachowaniu między innymi powyższych warunków. Z zapytania nie można wnioskować, iż zostanie spełniony aspekt proinnowacyjności – zgodnie z regulaminem konkursu: Wnioskodawcy będą mogli nabyć usługę doradczą w zakresie innowacji mającą na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego lub nietechnologicznego, produktu lub usługi, dotyczącej w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania nowych technologii, innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii.
      Jednocześnie przypominam, iż w ramach oceny merytorycznej projekt będzie oceniany przez ekspertów zewnętrznych między innymi w ramach kryterium: „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków”. W ramach przedmiotowego kryterium eksperci ocenią, czy planowane do poniesienia wydatki są zasadne z punktu widzenia realizacji projektu.

       

      1. Działanie 1.2 typ III dotyczy pozyskania przez MŚP usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji np. transfer wiedzy dot. regulacji oraz nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych, badanie rynku czy udostępniania powierzchni biurowej. Jak wobec powyższego opisać właściwie zakup usług, gdy w instrukcji wypełniania wniosku widnieje zapis: „B.15. Analiza techniczna – stan projektowany Analiza techniczna ma za zadanie określić zasadność zaproponowanych w projekcie rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, optymalnych pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników, przedstawiających optymalny stosunek jakości do ceny, a także najbardziej odpowiednich spośród rozważanych opcji. Opis rynku docelowego..”

      W związku z faktem, że ocenie podlega w przypadku działania 1.2 3 typ projektu: czy projekt poprzez zakup usługi proinnowacyjnej przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego lub nietechnologicznego, produktu lub usługi, dotyczącej w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania nowych technologii, innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii, Wnioskodawca jest zobligowany do opisania powyższej kwestii w pkt B.15, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji wypełniania wniosku

       

      1. Punkt B.20 Powiązanie ze strategiami. Czy powiązanie objętego Wnioskiem projektu z zapisami wybranej strategii ( RSIWŚl, Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Dynamika Polska 2020, Śląsk 2020+, etc) dotyczy usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji czy samego projektu docelowego ( np. inwestycyjnego 3.2), który będzie realizowany po przeprowadzeniu tych usług?

      Informacje przedstawione w pkt. B.20 powinny dotyczyć zarówno planowanego projektu, tj. zakupu usług proinnowacyjnych, jak i informacje w tych punktach mogą dotyczyć projektu docelowego.

       

      1. Gdzie można odnieść się do powiązań celu projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa oraz Osi Priorytetowych ?

      Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku powiązania celu projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa oraz Osiami Priorytetowymi, powinny być opisane przede wszystkim w punktach B.8 oraz B.20 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020.

       

      1. Czy usługa wsparcia innowacji musi być wykonana przez podmiot, któremu zlecono usługę doradczą? Wynikałoby tak z informacji przekazanych na szkoleniu, gdyż wskazano na nim, że rozliczenie wydatków opierać się ma na raporcie sporządzonym przez wykonującego usługę, a w przypadku usług doradczych połączonych z usługami wsparcia innowacji „raport powinien odnosić się również do usługi wsparcia.” Nie będzie to możliwe, gdy jeden podmiot opracowywał będzie recepturę produktu, a drugi – przygotowywał badanie rynku.
       Czy w ogóle w ramach projektu można zlecić np. badanie rynku dla danego produktu, skoro dokumentacja mówi o „udostępnieniu badań rynku”, a zatem udostępnieniu czegoś, co już istnieje, a firma pragnie zlecić przeprowadzenie badania rynku.

      Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr 01.02.00-IP.01-24-023/19 kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych/usług wsparcia świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Usługa doradcza, której towarzyszy usługa wsparcia nie musi być wykonana przez ten sam podmiot. Ponadto należy jednak zwrócić uwagę, że:
      - usługi wsparcia muszą być niezbędne do wyświadczenia usługi doradczej,
      - usługa wsparcia innowacji może występować wyłącznie jako wspomagająca dla zakupu usług doradczych w zakresie innowacji,
      - w przypadku zakupu usług doradczych w zakresie innowacji wraz z towarzyszącymi im usługami wsparcia innowacji, raport powinien odnosić się również do usług wsparcia innowacji.

      Opisany wydatek budzi poważne wątpliwości w zakresie jego kwalifikowalności. Jeżeli badanie rynku będzie wpisywało się w usługi doradcze w zakresie innowacji, rozumiane jako doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone to będzie można je uznać za kwalifikowalne. Przypominam, że to Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania, iż dany wydatek wpisuje się w koszty kwalifikowalne wraz z podaniem stosownego uzasadnienia. Warto podkreślić, iż jakość usług proinnowacyjnych będzie podlegała weryfikacji na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium: „Jakość wprowadzanej usługi Proinnowacyjnej” przez ekspertów zewnętrznych. Ponadto eksperci ocenią wydatki w ramach „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków” pod kątem tego, czy rzeczywiście są niezbędne do realizacji celów i założeń projektu.

       

      1. Proszę o wyjaśnienie jak w Działaniu 1.2 RPO WSL (Zakup usług proinnowacyjnych) należy rozumieć zapis Instrukcji wypełniania wniosku do punktu B.4:

       „UWAGA! Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” należy wybrać kod PKD wskazujący działalność wpisującą się w inteligentne specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę, technologie informacyjne i komunikacyjne, zieloną gospodarkę oraz przemysły wschodzące”.
       W szczególności proszę o podanie, czy istnieje lista kodów PKD przyporządkowanych do poszczególnych specjalizacji i gdzie możemy ją przeczytać.

      Kwestia wpisywania się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego jest oceniana przez ekspertów zewnętrznych w trakcie oceny merytorycznej w oparciu o zapisy wniosku aplikacyjnego (w tym i podane uzasadnienie). Zgodnie z przyjętym sposobem weryfikacji ocena w tym zakresie nie jest już przeprowadzana tylko w oparciu o kody PKD. W trwającym konkursie zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów, jak wspomniano powyżej, ocena ma być przeprowadzana wyłącznie na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o całość zapisów wniosku aplikacyjnego a nie listy kodów PKD. Odpowiadając na wątpliwość w zakresie wyboru kodów PKD projektu informuję, że Wnioskodawca znając specyfikę (zakres rzeczowy) projektu powinien dokonać wyboru odpowiednich kodów PKD i wpisać je w Pkt. B.4. Proszę pamiętać o tym, że w Pkt. B.20 należy wyjaśnić wpisywanie się projektu  w RIS WSL 2013-2020 poprzez wskazanie, których inteligentnych specjalizacji opisanych w RIS dotyczy projekt (medycyny, energetyki, Technologii Komunikacyjnych i Informacyjnych, zielona gospodarka, przemysły wschodzące; należy również podać znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji).

      Pomocnym będzie dokument zamieszczony pod ogłoszeniem o konkursie:  Lista inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego (aktualny), w którym to zostały omówione inteligentne specjalizacje poprzez opis działalności (kolumna podgrupa technologii/technologie). 

       

      1. W instrukcji wypełniania załącznika 3, znajdującej się w jego treści pojawi się info, że należy podać dane za zamknięte lata obrachunkowe i w przypadku składania wniosku w 2020 roku lata (n-3), (n-2) i (n-1) są latami 2017,2018 i 2019.
       W związku z tym, że mamy dopiero styczeń, rok 2019 w wielu firmach nie jest jeszcze zamknięty i nie ma sprawozdań za 2019 rok. We wskazanej instrukcji pojawia się również info, że jako rok (n)  jeżeli wniosek zostanie złożony w styczniu 2020, wówczas należy wskazać szacunkowe dane za cały rok 2019. Proszę o potwierdzenie czy zatem jako rok (n) i rok (n-1) należy przyjąć te same dane, czyli powtórzyć w obydwu kolumnach szacunkowe dane za rok 2019?

      Zgodnie z instrukcją należy wypełnić dane finansowe dla trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Zgodnie z wskazaniem  w informacji  zamieszczonej pod załącznikiem  rok (n-3) (n-2) oraz (n-1) to trzy zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie (w sytuacji gdy wniosek zostanie złożony w 2019 r. należy podać dane za 2016, 2017 i 2018; w sytuacji gdy wniosek zostanie złożony w 2020 r. należy podać dane za 2017, 2018 i 2019). Jak wskazano w w/w okres n to zakończone kwartały roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału), czyli roku, w którym składany jest wniosek:
      - jeżeli wniosek zostanie złożony do końca roku 2019, wówczas należy wskazać szacunkowe dane za trzy kwartały roku 2019,
      - jeżeli wniosek zostanie złożony w styczniu 2020, wówczas należy wskazać szacunkowe dane za cały rok 2019.
      Przyjmując, iż projekt zostanie złożony w 2020 zarówno w okresie n-1 jak również w roku n zasadnym  jest wykazanie danych za 2019 rok, przy czym zaznaczyć należy, iż w sytuacji w której wnioskodawca składa wniosek w styczniu 2020 (w tej sytuacji brak jest danych za zamknięty kwartał) rozważyć można wskazanie wartości 0 w roku n.

       

      1. We wskaźnikach w projekcie 1.2 typ 3 jest wskaźnik: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje). Projekt rozliczany jest ryczałtowo. Zakładam, że wskaźnik powinien wynieść tyle ile środki prywatne w projekcie, czyli niedofinansowana część wniosku + wydatki niekwalifikowane (w moim przypadku to vat). Czy uzupełnienie tego wskaźnika zgodnie z instrukcją wniosku spowoduje, że jeżeli cena usługi obniży się przykładowo o 1000zł to Wnioskodawca nie będzie mógł z niej skorzystać, bo wtedy nie zrealizuje tego wskaźnika? Czyli cena usługi z jakiej docelowo wnioskodawca skorzysta musi być nie niższa niż wnioskowana? Na szkoleniu zostało także powiedziane, że przy wyborze usługodawcy nie trzeba stosować np bazy konkurencyjności przy wydatkach pow 50K, bardzo proszę o potwierdzenie, że rzeczywiście nie trzeba w związku z tym, że to projekt ryczałtowy.

      W odpowiedzi na zapytanie e-mailowe informuję, iż wskaźnik pn.: „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)” obrazuje zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie. Stanowi on różnicę między kwotą wydatków ogółem a kwotą dotacji. Wypełnienie tego wskaźnika zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie nie spowoduje, że Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z zaplanowanej w projekcie usługi, niezależnie od tego, czy cena tej usługi obniży się o 1000 zł w wyniku zmian cen na rynku. Beneficjent powinien dokonywać zakupu usług po cenach określonych we wniosku o dofinansowanie, jednak w sytuacji gdy cena rynkowa uległa zmianie, oczywistym staje się urealnienie ceny. Warto dodać, iż przy rozliczaniu projektu nie będzie uwzględniana rzeczywista cena wykonania, a zasadność ceny oceniana jest na etapie oceny merytorycznej projektu. Jednocześnie należy pamiętać, że wartość kosztów kwalifikowalnych oraz dofinansowania nie może uleć podwyższeniu. Informuję również, że w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 nie trzeba stosować bazy konkurencyjności. Proszę pamiętać o tym, aby koszty były ponoszone z zachowaniem zasad efektywności, racjonalności i sprawiedliwości.

      1. Czy w ramach usługi doradczej tj. usługi w zakresie analizy stanu obecnego procesów organizacyjnych, budowy mapy procesów (W ramach usługi zostanie zidentyfikowany aktualny obraz procesów w organizacji, tak aby ocenić ich efektywność i zgodność ze standardami rynkowymi. Na tej podstawie przeprowadzone zostaną testy efektywności oraz rozpoczęte zostanie szkolenie z myślenia procesowego oraz innowacyjnego w firmie w postaci szkoleń) , można przeprowadzić badania rynkowe (będące usługa wsparcia) w postaci badań marketingowych?
       Badania marketingowe zostaną przeprowadzone wśród firm należących do wyodrębnionych segmentów rynku do których dana firma planuje trafić.  Narzędziem badania będzie przeprowadzenie ankiet, które zmierzą poziom efektywności procesów zachodzących w organizacji.  Oceny działań firmy będą dokonywać klienci firmy jak i jej pracownicy.  Badania przeprowadzone wewnątrz i na zewnątrz organizacji wyraźnie zidentyfikują problemy , braki w pewnych obszarach działania firmy i ukażą wymagania oraz oczekiwania ich aktualnych, jak i przyszłych klientów Przyjęto, że badania marketingowe zostaną przeprowadzone na podstawie ankiety, która będzie przeprowadzona wśród  firm należących do wyodrębnionych i zarekomendowanych  segmentów rynku, do którego firma chciałaby dotrzeć lub utrzymać.
       Ponadto czy w ramach usługi z zakresu doskonalenia procesów poprzez wdrożenie nowych metod organizacyjnych wydatkiem kwalifikowalnym mogą być wydatki związane z:
       - wdrożeniem w organizacji innowacyjnych systemów wspomagających planowanie, harmonogramowanie i nadzorowanie,
       -  wdrożenie w organizacji nowoczesnych systemów sprzedażowych,
       - wdrożenie w organizacji innowacyjnych systemów komunikacji z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,- wdrożenie w organizacji zasad korzystania z informatycznych usług chmurowych, analiza zagrożeń i korzyści, bezpieczeństwo danych osobowych

       

      Jeżeli badanie rynku będzie wpisywało się w usługi doradcze w zakresie innowacji, rozumiane jako doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone to będzie można je uznać za kwalifikowalne. Ponadto informuję, iż zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr 01.02.00-IP.01-24-023/19 – usługi wsparcia innowacji, rozumiane są jako udostepnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług. W związku z powyższym przeprowadzenie określonych badań rynkowych może wpisywać się w katalog „usługi wsparcia innowacji”. Przypominam, że to Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania, iż dany wydatek wpisuje się w koszty kwalifikowalne wraz z podaniem stosownego uzasadnienia. Warto podkreślić, iż jakość usług proinnowacyjnych będzie podlegała weryfikacji na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium: „Jakość wprowadzanej usługi Proinnowacyjnej” przez ekspertów zewnętrznych. Ponadto eksperci ocenią wydatki w ramach „Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków” pod kątem tego, czy rzeczywiście są niezbędne do realizacji celów i założeń projektu.
      Jednocześnie informuję, iż usługa z zakresu doskonalenia procesów poprzez wdrożenie nowych metod organizacyjnych:
      - wdrożenie w organizacji innowacyjnych systemów wspomagających planowanie, harmonogramowanie i nadzorowanie;
      - wdrożenie w organizacji nowoczesnych systemów sprzedażowych;
      - wdrożenie w organizacji innowacyjnych systemów komunikacji z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym;
      - wdrożenie w organizacji zasad korzystania z informatycznych usług chmurowych, analiza zagrożeń i korzyści, bezpieczeństwo danych osobowych;
      może stanowić koszt kwalifikowalny, jeżeli będzie to usługa doradcza w rozumieniu zapisów konkursu (regulamin, kwalifikowalność), czyli Wnioskodawca otrzyma od podmiotu zewnętrznego pomoc, w postaci usługi doradczej – w jaki sposób wdrożyć określone systemy. Należy przypomnieć, iż celem konkursu jest wsparcia działań proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez wsparcie usług doradczych (wraz z towarzyszącymi im usługami wsparcia), czego rezultatem ma być wprowadzona w przedsiębiorstwie innowacja technologiczna albo nietechnologiczna co najmniej w skali przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że samo wdrożenie w organizacji systemów stanowić będzie rezultat projektu, a nie usługę (doradczą) niezbędną do osiągnięcia zamierzonego wyniku. W związku z powyższym zadania związane z samym wdrożeniem systemów stanowić będą koszty niekwalifikowalne.

      Reasumując: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na usługę doradczą, która w efekcie realizacji projektu pozwoli na wdrożenie innowacyjnych w skali przedsiębiorstwa rozwiązań technologicznych lub nietechnologicznych. Wszystkie koszty muszą wpisywać się w katalog wydatków podany we wzorze umowy i być zasadne pod kątem planowanych do wdrożenia innowacji.

       

      1. Mam pytanie odnośnie poziomu dofinansowania w ramach konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19. Jako firma nie otrzymywaliśmy do tej pory ani pomocy publicznej, ani pomocy de minimis. Dofinansowanie w konkursie można otrzymać na jednym z dwóch poziomów (50% lub 85%). Czy jednak możliwe jest zastosowanie zapisu z pkt 4. art. 28 Rozporządzenia 651/2014 i otrzymanie 100% dofinansowania?
        "W szczególnym przypadku, jakim jest pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, intensywność pomocy może zostać zwiększona do 100 % kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia nie przekracza 200 000 EUR na jednostkę w dowolnym trzyletnim okresie."

      W odpowiedzi na pytanie informuję, iż warunki przewidują udzielenie wsparcia w maksymalnej wartości 85% kosztów kwalifikowlanych (w sytuacji gdy podstawą jest pomoc de minimis) albo 50% kosztów kwalifikowalnych (w sytuacji gdy podstawą jest Rozporządzenie 651/2014). W ramach konkursu nie ma możliwości uzyskania 100% wsparcia.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_1_2___konkurs_rpsl_01_02_00_ip_01_24_02319

       1. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2019 rok?

       Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,2585.

       2. Czy w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 będzie możliwość załączenia do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności przygotowanej na wzorze obowiązującym w ramach naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19?

       Informuję, że jest taka możliwość, gdyż Opinia o innowacyjności obowiązująca w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 została zaktualizowana wyłącznie w zakresie aktów prawnych co nie wpływa w żaden sposób na merytoryczną kwestię dokumentu. Wykaz instytucji uprawnionych do wystawienie opinii oraz pozostałe punkty opinii pozostają bez zmian.

       3. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek). Pytanie: Czy możliwe jest kwalifikowanie kosztów powierzchni gruntu ściśle związanych z inwestycją i budową takie jak: droga dojazdowa, zbiorniki na wodę itp. ?

       W odpowiedzi informuję iż, wskazane przez Pana koszty tj. droga dojazdowa, zbiorniki na wodę, nie wpisują się jako elementy które będą kwalifikowalne w kategorii Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych. Ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

       4. Czy Wnioskodawca może przedstawić opinię o innowacyjności z jednostki badawczej, z którą współpracuje i czy nie wyklucza to otrzymania punktów za współpracę?

       Wnioskodawca może przedstawić opinię o innowacyjności z jednostki badawczej, z którą współpracuje i nie wyklucza to otrzymania punktów za współpracę, pod warunkiem spełnienia wszystkich niżej wymienionych przesłanek zawartych w deklaracji poufności i bezstronności zamieszczonych w opinii o innowacyjności, w szczególności, należy mieć na uwadze, że podmiot wystawiający dokument nie może uczestniczyć w przygotowaniu projektu (m.in. na każdym etapie tworzenia technologii, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie).

       Opinię o innowacyjności może wystawić podmiot, który, zgodnie z formularzem, musi być zagwarantować bezstronność i poufność, a tym samym spełnić niżej wymienione warunki:
       1. Nie pozostawać z przedsiębiorcą, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności polegającym na:
       - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
       - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
       - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
       - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

       2. Nie pozostawać z podmiotem, który udzielił licencji na wykorzystanie patentu dotyczącego opiniowanej technologii w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności polegającym na:
       - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
       - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
       - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
       - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

       3. Nie może uczestniczyć w przygotowaniu projektu (m.in. na każdym etapie tworzenia technologii, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie).

       4. Nie może ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

       5. Nie może być prawomocnie skazana/y za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

       6. Powinien zobowiązać się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych, przygotowanych w trakcie lub jako rezultat przygotowania opinii i wyrazić zgodę się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów przygotowania przedmiotowej opinii i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.

       4. Czy można wybudować halę produkcyjną (pod cele projektu - wdrożenie innowacyjnego produktu) w ramach kategorii kosztów "Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych" na dzierżawionej nieruchomości? Jeżeli tak, to czy są jakieś specjalne wymagania/zastrzeżenia w takim przypadku?

       W odpowiedzi na zapytanie informuję, że istnieje możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków związanych z kategorią pn. koszt nabycia materiałów i robót budowlanych na dzierżawionej nieruchomości. Proszę jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
       1. Z zawartych dokumentów na dzierżawie nieruchomości niezabudowanej, na której powstanie hala, musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
       2. Najemca hali – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia (tj. od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową).

       Jednocześnie, proszę pamiętać o warunku , iż w przypadku budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji wynajmowanych/dzierżawionych nieruchomości zabudowanych, prace/roboty budowlane muszą zostać zaksięgowane w EŚT beneficjenta jako np. inwestycja w obcym środku trwałym.

       Planując prace budowlane proszę zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych, w tym m.in. zapis: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania.

       5. Czy w ramach wnioskowania do konkursu 3.2 - oprócz wydatków na budowę - możemy sfinansować rozwiązania z zakresu fotowoltaiki?

       Odpowiadając na zapytanie informuję, iż wskazane koszt można uznać za kwalifikowalne w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w sytuacji, gdy spełnione będą trzy poniższe przesłanki:
       1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
       2. zdolność wytwarzania energii dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane oraz
       3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii będą uznane za kwalifikowalne np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).

       Jeżeli projekt spełniał będzie powyższe warunki, nie powinno być przeszkód do objęcia kosztów związanych z wytwarzaniem energii regionalną pomocą inwestycyjną. W przypadku braku spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek element taki stanowi koszt niekwalifikowalny.

       6. Zwracam się z pytaniem czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2 na zakup infrastruktury informatycznej, a konkretnie na kilka licencji zmodyfikowanej (dostosowanej do naszych potrzeb) istniejącej aplikacji?

       W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w ramach kosztów kwalifikowalnych istnieje możliwość ujęcia kosztu nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych., np. licencje i oprogramowanie. W ramach tej kategorii kosztów możliwości kwalifikowania wydatków podlegają: zakup, wytworzenie, instalacja, montaż, pierwsze uruchomienie, koszt sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, szkolenie personelu, instruktaż. Zakupy te muszą podlegać amortyzacji, a także muszą zostać włączone do aktywów Beneficjenta. Ponadto ich zakup winien być dokonany na warunkach rynkowych – przy zastosowaniu zasady konkurencyjności. Zakupione WNiP można wykorzystywać jedynie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Proszę pamiętać, iż w trakcie oceny merytorycznej weryfikowana będzie zasadność ponoszenia wydatków.


       7. Czy możliwym jest, aby o dotację w ramach działania 3.2 wystąpiło konsorcjum składające się z dwóch podmiotów tj. właściciela know-how oraz podmiotu wnoszącego zdolność administracyjno-produkcyjno-finansową niezbędną do komercjalizacji innowacyjnego produktu? ( oba podmioty razem spełniają kryterium msp).

       W ramach działania 3.2 nie mogą ubiegać się o wsparcie konsorcja. Konkurs jest dedykowany występującym o wsparcie indywidualnie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

       8. Czy inwestycja w środki trwałe pod postacią hali produkcyjnej możliwa jest na terenie dzierżawionym? (umowa dzierżawy przekraczająca okres trwałości projektu).

       Istnieje możliwość realizacji projektu na terenie dzierżawionym. Należy jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
       1. Z zawartych dokumentów na dzierżawę terenu musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także na cele realizacji projektu.
       2. Dzierżawca terenu – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia (tj. od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową)

       Planując prace budowlane należy zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie.

       Ponadto jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych na dzierżawionym terenie, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

       W związku z faktem, że z treści pytania nie wynika jednoznacznie, czy Wnioskodawca będzie budował nową halę czy modernizowała już istniejącą, proszę również zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

       9. Czy inwestycja może być usytuowana na terenie KSSE jeśli potencjalny beneficjent działania 3.2 korzysta z ulg podatkowych i innym związanych z działalnością na terenie KSSE?

       Inwestycja może być usytuowana na terenie KSSE, należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych oraz innych form wsparcia publicznego , musi przeanalizować planowane do poniesienia koszty pod względem występowania kumulacji pomocy bądź też podwójnego finansowania. Proszę pamiętać, ze zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014, Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego oraz musi respektować zasadę, o której mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia ogólnego.

       10. Czy Fundacja może składać wniosek w programie: 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą oraz odpłatną. Czy może być potraktowana jako Mikroprzedsiębiorca?

       W odpowiedzi na przesłane pytanie, informuję, że zgodnie z regulaminem konkursu o wsparcie w ramach Działania 3.2, może ubiegać się podmiot będący przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru tj. CEIDG albo KRS. W związku z powyższym, jeżeli Fundacja jest podmiotem wpisanym do właściwego rejestru i prowadzi działalność gospodarczą (co potwierdza wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS), należy do sektora ,mikro małych i średnich przedsiębiorstw, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2.

       W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”). Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. W przypadku mikro przedsiębiorstw zatrudnienie musi być poniżej 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

       Proszę jednak mieć na uwadze, aby zostały spełnione pozostałe warunki wynikające z regulaminu konkursu, w tym m.in. aby planowany projekt spełniał założenia inwestycji początkowej (stanowi dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie/zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu/zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego zakładu/założenie nowego zakładu).

       11. Czy możliwe jest wystawienie opinii o innowacyjności przez zagraniczną uczelnię działającą w Niemczech?

       W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że nie ma możliwości, aby opinia została wystawiona przez zagraniczną uczelnię, przedstawiona w opinii lista instytucji, które mogą wystawić opinię o innowacyjności, stanowi katalog zamknięty. Natomiast dokument wystawiony przez uczelnię zagraniczną, może być załączony jako załącznik dodatkowy, proszę pamiętać, aby był przetłumaczony na język polski.

       12. Proszę o określenie, co dokładnie znaczy „kosztorysant z uprawnieniami”, jakie dokładnie uprawnienia na mieć kosztorysant?

       W odpowiedzi informuję, iż prosząc aby dokument został sporządzony przez kosztorysanta z uprawnieniami ŚCP miało na myśli osobę, która posiada stosowne kompetencje oraz doświadczenie pozwalające na sporządzenie takiego kosztorysu. Przedmiotowy warunek ma na celu pozyskanie rzetelnego dokumentu sporządzonego przez kompetentną w tym temacie osobę.

       13. Proszę o informację, jaki dokument należy przedstawić w załączniku: 1."dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R (jeśli dotyczy)" Czy może być to OT ujmujące prace B+R w ewidencji księgowej wnioskodawcy? Czy należy przedstawić cały raport z prac B+R? Czy jeszcze inny dokument? 2. dokument potwierdzający, iż projekt jest efektem współpracy z jednostką badawczo – rozwojową lub IOB.

       W odpowiedzi na przesłane pytanie, informuję, że do przykładowych dokumentów potwierdzających wdrożenie prac B+R należą m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, raport z przeprowadzonych prac, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R pod warunkiem, iż na podstawie tego dokumentu będzie można zweryfikować związek prowadzonych prac B+R z planowanym do realizacji projektem. Ponadto informuję, że ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

       Do przykładowych dokumentów potwierdzających, iż projekt jest efektem współpracy z jednostką badawczo – rozwojową lub IOB należą m.in. umowa współpracy w zakresie prac B+R prowadzonych wspólnie z jednostką badawczo – rozwojową, których wynik jest wdrażany w ramach projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie, dokument potwierdzający przeprowadzenie przez IOB usług doradczych zakończonych rekomendacjami, które mają być wdrażane w ramach przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie. Dokumenty te będą podlegały ocenie eksperckiej, podczas której, oceniający będzie mógł stwierdzić czy nastąpiła realna współpraca oraz czy jej efekty są wdrażane w przedstawionym projekcie.

       Mając na uwadze powyższe, informuję, że wskazane dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego, istotnym jest, aby przedłożony dokument, w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzał wdrożenie prac B+R lub efekt współpracy Wnioskodawcy z jednostką badawczo rozwojową.

       14. Bardzo proszę o informację czy w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MSP jest akceptowana promesa warunkowa kredytu.

       W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dokumentem potwierdzającym finansowanie projektu są (s. 43):
       a)wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów.
       b)zaświadczenie bankowe/opinia bankowa o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
       c)promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

       W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

       UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

       Załącznik należy dostarczyć na etapie wnioskowania.

       W związku z powyższym, dokument pn. promesa kredytu nie może mieć charakteru warunkowego.

       15. W Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie określono, że jednym z obowiązkowych Załączników jest: „SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPORZĄDZONE PRZEZ ZATWIERDZONEGO AUDYTORA ZEWNĘTRZNEGO (JEŚLI DOTYCZY). W sytuacji gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie wyższe niż 750 000,00 EUR i gdy dobrowolne poddał się audytowi poświadczającemu sprawozdania finansowe, wówczas należy załączyć przedmiotowy dokument. W sytuacji gdy kwota dofinansowania jest niższa lub nie przeprowadzono audytu, wówczas należy załączyć Informację nt. braku załącznika". Czy ww. wskazany dokument to audyt dot. ostatniego sporządzonego przez Wnioskodawcę Sprawozdania finansowego? Tj. w tym przypadku Sprawozdania finansowego za 2019 rok?

       W odpowiedzi na pytanie informuję, iż jeżeli audyt był przeprowadzony w ciągu trzech ostatnich okresów sprawozdawczych, to należy taki załącznik dostarczyć. Tak więc w przypadku gdy wniosek będzie złożony w 2020r., to należy zweryfikować czy w latach 2019-2017 przeprowadzono taki audyt i w sytuacji odpowiedzi pozytywnej załączyć go do wniosku.

       16. Jaki dokument dot. finansowania inwestycji muszę załączyć, biorąc pod uwagę że finansujemy inwestycję kredytem.

       W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w przypadku finansowania projektu kredytem mając na względnie spójność zapisów we wniosku o dofinansowanie z dostarczonymi załącznikami, Wnioskodawca powinien jako dokument potwierdzający finansowanie projektu dostarczyć stosowną promesę kredytowej/pożyczki inwestycyjnej albo podpisaną umowę kredytową. W przypadku umowy kredytowej proszę mieć na względzie zachowanie efektu zachęty (uruchomienie środków po złożeniu wniosku).

       Proszę mieć na uwadze, iż Beneficjent musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego oraz musi respektować zasadę, o której mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia ogólnego. Szczegółowe informacje na temat kumulacji pomocy/podwójnego dofinansowania można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.scp-slask.pl/czytaj/podwojne_finansowanie_wydatkow__kumulacja_pomocy. Ponadto należy zwrócić na formy zabezpieczeń, które w swojej istocie prowadzą do przeniesienia własności zakupionego w ramach projektu środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej z wnioskodawcy/beneficjenta na bank/instytucję finansującą. Zabezpieczeniem takim jest w szczególności przewłaszczenie na zabezpieczenie.

       Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie jako załącznik składa jeden z dokumentów potwierdzających finansowanie projektu, a stanowiących katalog zamknięty. Od Wnioskodawcy zależy więc ostatecznie, jaki dokument ze wspomnianego katalogu dołączy do dokumentacji aplikacyjnej. Istotne jest zachowanie spójności pomiędzy zapisami wniosku, a dostarczonym dokumentem.

       17. Kurs Euro za 2021 r.

        W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_2___innowacje_w_msp_nabor_nr_rpsl_03_02_00_ip_01_24_02419

        Sposób wyliczania korekty finansowej w przypadku potwierdzenia naruszenia trwałości projektu.

        Naruszenie trwałości projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości. Zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 projektu podstawą wymierzenia korekty jest 100% wartości wydatków kwalifikowalnych.

        PRZYKŁAD NR 1

        Sposób ustalenia kwoty korekty i kwoty dofinansowania do zwrotu w przypadku przerwania okresu trwałości (obliczenia dla okresu wynoszącego 3 lata).

        Przykładowa sytuacja:

        przedsiębiorca zakupił urządzenie o wartości netto 1.000.000,04 zł, które następnie przedłożył do rozliczenia w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości we wniosku o płatność. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dokonało refundacji założonego w projekcie zakupu i wypłaciło przedsiębiorcy dotację w kwocie 450.000,01 zł (45% wartości netto urządzenia) w dniu 31.12.2017 r. Przedsiębiorca zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zobowiązał się do utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat. Niestety wkrótce utracił płynność finansową i chcąc ją odzyskać, w dniu 26.05.2018 r. dokonał sprzedaży zakupionego w ramach projektu urządzenia, co przy jednoczesnym braku zobowiązania się do zakupienia innego urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych od urządzenia sprzedanego, jest równoznaczne z przerwaniem trwałości projektu.

        Kroki mające na celu ustalenie kwoty korekty i kwoty dofinansowania do zwrotu:

        1. ustalenie podstawy wymierzenia korekty, tj. 100% wartości wydatku kwalifikowalnego, względem którego nastąpiło naruszenie zasady trwałości: 1.000.000,04 zł (dane na moment płatności końcowej w projekcie),
        2. ustalenie wypłaconej kwoty dofinansowania dotyczącej podstawy wymierzenia korekty (dane na moment płatności końcowej w projekcie): 450.000,01 zł (przy wnioskowanym przez beneficjenta poziomie dofinansowania na poziomie 45,00%),
        3. ustalenie daty obciążenia rachunku bankowego (data obciążenia rachunku bankowego instytucji): 31.12.2017 r.,
        4. ustalenie okresu trwałości: 3 lata (liczony od dnia następującego po dniu obciążenia rachunku bankowego, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.) oraz obliczenie okresu trwałości: 1096 dni,
        5. ustalenie dnia, w którym nastąpiło naruszenie trwałości projektu: 26.05.2018 r. oraz łącznej liczby dni pozostających do końca okresu trwałości od dnia naruszenia: 951 dni,
        6. obliczenie wskaźnika procentowego korekty odzwierciedlającego niezachowany okres trwałości: 86,78%, w następujący sposób: 951 dni okresu niezachowania trwałości / 1096 dni całkowitego okresu trwałości * 100%, gdzie wynik zaokrągla się w górę do części setnych procenta. W tym przykładzie, dla lepszego zobrazowania sposobu zaokrąglenia w górę do części setnych procenta wskaźnika procentowego korekty, założono że weryfikacji podlegają cyfry znajdujące się w przedziale od 3-ciego do 15-go miejsca po przecinku (wskaźnik procentowy korekty podany z dokładnością do 15‑tu miejsc po przecinku, w tym przypadku, prezentuje się następująco: 86,770072992700729%). W sytuacji, gdy w wymienionym przedziale znajdują się wyłącznie cyfry „0” (zero), przedział cyfr od 3-ciego do 15-go miejsca po przecinku odrzuca się. Natomiast jeżeli we wspomnianym przedziale znajduje się choć jedna cyfra różna od „0” (zera), cyfrę stojącą na drugim miejscu po przecinku zwiększa się o „1” (jeden), a następnie odrzuca się przedział cyfr od 3-ciego do 15‑go miejsca po przecinku,
        7. ustalenie kwoty korekty (uwaga: kwoty korekty nie należy utożsamiać z kwotą dofinansowania do zwrotu, kwota korekty jest jedynie techniczną korektą dokonywaną na kwocie wydatku kwalifikowalnego): w celu jej wyliczenia, podstawę wymierzenia korekty należy pomnożyć przez otrzymany wskaźnik procentowy korekty, tj. 1.000.000,04 zł * 86,78% = 867.800,034712000000000 zł (kwota podana z dokładnością do 15-tu miejsc po przecinku), a następnie zaokrąglić w górę do pełnych groszy w sposób przedstawiony w poprzednim punkcie, co daje w przedmiotowym przypadku kwotę 867.800,04 zł,
        8. ustalenie kwoty dofinansowania do zwrotu: w celu jej wyliczenia postępujemy odpowiednio do metody wyliczenia kwoty korekty, tzn. wypłaconą kwotę dofinansowania dotyczącą podstawy wymierzenia korekty należy pomnożyć przez wyliczony uprzednio wskaźnik procentowy korekty, tj. 450.000,01 zł * 86,78% = 390.510,008678000000000 zł (kwota podana z dokładnością do 15-tu miejsc po przecinku), a następnie zaokrąglić w górę do pełnych groszy w znany już sposób, co daje w przedmiotowym przypadku kwotę 390.510,01 zł.

         

        Ponadto należy nadmienić, że kwotę korekty oraz kwotę dofinansowania do zwrotu ustala się w odniesieniu do każdego wydatku kwalifikowalnego w projekcie (a dokładniej: w odniesieniu do każdej pozycji kosztowej rozliczonej w projekcie, przy czym przez pozycję kosztową rozumie się pozycję z faktury lub innego dokumentu księgowego ujętą w wypłaconym wniosku o płatność w projekcie). Następnie wszystkie wyliczone w ww. sposób kwoty dofinansowania do zwrotu są sumowane odrębnie dla każdego z wypłaconych wniosków o płatność. Powstałe w ten sposób sumy kwot dofinansowania do zwrotu powiększane są o należną kwotę odsetek jak dla zaległości podatkowych.

         

        PRZYKŁAD NR 2

        Sposób ustalenia kwoty dofinansowania do zwrotu w przypadku zmiany intensywności przyznanej pomocy w okresie trwałości (obliczenia dla okresu wynoszącego 3 lata).

        Przykładowa sytuacja:

        przedsiębiorca posiadający status małego przedsiębiorcy zakupił urządzenie o wartości netto 1.000.000,04 zł, które następnie przedłożył do rozliczenia w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości we wniosku o płatność. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dokonało refundacji założonego w projekcie zakupu i wypłaciło przedsiębiorcy dotację w kwocie 450.000,01 zł (45% wartości netto urządzenia) w dniu 31.12.2017 r. Przedsiębiorca zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zobowiązał się do utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat. Niestety w dniu 26.05.2018 r. przedsiębiorstwo zostało w sposób wrogi przejęte przez większy konkurencyjny podmiot. Nowy podmiot, który wszedł w prawa wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie zobowiązał się do dalszego utrzymania celów projektu przez całość okresu trwałości. W wyniku weryfikacji nowego podmiotu Śląskie Centrum Przedsiębiorczości stwierdziło, że posiada on status średniego przedsiębiorcy. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu przedsiębiorca o statusie średniego przedsiębiorcy może ubiegać się o refundację poniesionego wydatku w wysokości równej maksymalnie 35% jego wartości netto.

        Kroki mające na celu ustalenie kwoty dofinansowania do zwrotu:

        Ze względu na zmniejszenie intensywności pomocy (w tym przykładzie z 45% do 35%) korekcie podlega jedynie wypłacona kwota dofinansowania – podstawa wymierzenia korekty, tj. wartość wydatków kwalifikowalnych nie ulega zmianie.

        1. pkt od 1 do 6 ustala się tak, jak w przykładzie nr 1,
        2. ustalenie kwoty dofinansowania do zwrotu: w celu jej wyliczenia podstawę wymierzenia korekty należy pomnożyć przez nową intensywność pomocy: 1.000.000,04 zł * np. 35,00% = 350.000,01 zł (zaokrąglenie w dół do pełnych groszy). Przyjęta metoda zaokrąglenia w dół do pełnych groszy polega na każdorazowym odrzuceniu wszystkich cyfr znajdujących się na miejscu dalszym niż miejsce 2-gie po przecinku. W tym przypadku wyliczona kwota dofinansowania do zwrotu podana z dokładnością do 15-tu miejsc po przecinku prezentuje się następująco: 350.000,014000000000000 zł,
        3. obliczenie różnicy pomiędzy wypłaconą kwotą dofinansowania dotyczącą podstawy wymierzenia korekty a kwotą ustaloną w poprzednim punkcie: 450.000,01 zł - 350.000,01 zł = 100.000,00 zł,
        4. obliczenie kwoty dofinansowania do zwrotu: powyższą różnicę mnoży się przez wskaźnik procentowy korekty: 100.000,00 zł * 86,78% = 86.780,00 zł, gdzie wynik zaokrągla się w górę do pełnych groszy (kwota podana z dokładnością do 15-tu miejsc po przecinku: 86.780,000000000000000 zł).

         

        Należy nadmienić, że kwotę dofinansowania do zwrotu ustala się w odniesieniu do każdego wydatku kwalifikowalnego w projekcie (a dokładniej: w odniesieniu do każdej pozycji kosztowej rozliczonej w projekcie, przy czym przez pozycję kosztową rozumie się pozycję z faktury lub innego dokumentu księgowego ujętą w wypłaconym wniosku o płatność w projekcie). Następnie wszystkie wyliczone w ww. sposób kwoty dofinansowania do zwrotu są sumowane odrębnie dla każdego z wypłaconych wniosków o płatność. Powstałe w ten sposób sumy kwot dofinansowania do zwrotu powiększane są o należną kwotę odsetek jak dla zaległości podatkowych.

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://scp-slask.pl/czytaj/korekta_finansowa

         1. Premia za szerokie rozpowszechnienie wyników badań

         Zgodnie z zapisami §4b Umowy o dofinansowanie, Beneficjent uzyskuje prawo do premii wynoszącej 15 punktów procentowych za szerokie rozpowszechnienie wyników prac rozwojowych, jeżeli w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych w Projekcie uzyskane wyniki zostaną szeroko rozpowszechnione przez Beneficjenta w sposób wskazany w ramach wniosku o dofinansowanie i dokumentacji konkursowej.
         W przypadku, gdy Beneficjent wskazał we wniosku o dofinansowanie formę rozpowszechnienia wyników badań poprzez publikację w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych widniejących w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany jest Projekt (wraz z egzemplarzem publikacji), to należy pamiętać, że wskazane we wniosku o dofinansowanie czasopisma muszą znajdować się w aktualnym na moment publikacji wykazie czasopism. W przypadku, gdy aktualny na moment publikacji wykaz czasopism nie wskazuje już czasopism, które Beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie, to należy opublikować wyniki badań w innych dwóch czasopismach znajdujących się w aktualnym na moment publikacji wykazie czasopism. Aktualny wykaz czasopism jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://scp-slask.pl/czytaj/premia_za_szerokie_rozpowszechnienie_wynikow_badan

          Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) przypomina, że podmioty publiczne[1] zobowiązane do stosowania rozszerzonego standardu dostępności WCAG 2.1 w obecnych i przyszłych projektach.
          Jednocześnie MIiR zaleca stosowanie tego standardu wszystkim beneficjentom Funduszy Europejskich.

          Wytyczne a ustawa o dostępności

          Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej (Dz.U. 2019 poz. 848), która weszła w życie 23 maja br., minimalny standard dostępności cyfrowej stanowi WCAG 2.1.

          Natomiast „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” jako obowiązujący standard wskazują WCAG 2.0 na poziomie AA.

          Powyższe standardy nie są ze sobą sprzeczne, jednak standard WCAG 2.1 rozszerza wymagania zawarte w wytycznych.

          Standard WCAG 2.1

          Aktualizacja standardu WCAG 2.1 powstała przede wszystkim z myślą o trzech grupach użytkowników:

          • osobach słabowidzących,
          • osobach z problemami poznawczymi,
          • użytkownikach urządzeń mobilnych.

          Aktualizacja uwzględniła nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem. Standard WCAG 2.1 (w porównaniu do wersji 2.0) został rozszerzony o 1 nową wytyczną oraz 17 kryteriów sukcesu.

          Najważniejsze zmiany:

          • wytyczna 3.5 uwzględnia nowe sposoby wprowadzania danych w interakcji użytkownika z interfejsem, zwłaszcza dotykowym (np. za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a i pisma ręcznego); jest odpowiedzią na potrzeby osób mających problemy z koordynacją dotyku, wykonywaniem skomplikowanych gestów itp.;
          • obowiązek tworzenia tekstu dla osób słabowidzących z uwzględnieniem poprawnego zawijania i powiększania tekstu oraz odpowiedniego kontrastu grafiki;
          • formularze dla osób z problemami poznawczymi poprawiają wprowadzane dane, o ile jest to tylko możliwe;
          • dostosowanie urządzeń mobilnych – obsługa interfejsu zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym; obowiązek opcjonalnego wyłączania dodatkowych czujników, aby np. osobie ze spastycznościami nie uruchamiała się funkcja wymagająca potrząsania; wskazówki dla osób tworzących interfejsy, aby pamiętali o użytkownikach mających mniejszą sprawność manualną.


          Opracowanie na podstawie stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r.

          [1] Wskazane w art. 5 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://scp-slask.pl/czytaj/standard_cyfrowy_wcag_2_1

           1. Jakie są rodzaje, oprócz środków własnych, które mogą służyć na pokrycie wkładu własnego tj. 25%?

           Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie :
           Na etapie aplikowania Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:

           a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).
           W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,
           b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
           c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

           W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.
           UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

           Ponadto informuję, że Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego. W kryterium tym weryfikowane będzie czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym.

           2. Rozważamy ubieganie się o dofinansowanie w ramach działania 3.2. W projekcie ok. 20% kosztów kwalifikowalnych będzie dotyczyło przeprowadzenia prac remontowych w lokalu. Niniejsze prace będą bezpośrednio powiązane realizacją projektu oraz planowanymi do wdrożenia innowacjami. Czy są przeciwwskazania, aby zakupić takie usługi dla lokalu, którego Wnioskodawca nie jest właścicielem (lokal będzie wynajmowany)?

           W odpowiedzi na poniższe informuję, że jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.
           Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

           3. Jak będzie wyglądać ocena merytoryczna w zakresie wpisywania się w inteligentne specjalizacje?

           Pod ogłoszeniem o konkursie zamieszczono dokument wskazujący działy zawierające kody PKD mogące świadczyć o wpisywaniu się projektu w RIS 2013-2020. W weryfikacji zostanie wzięty pod uwagę zarówno główny jak i dodatkowy   kod PKD projektu.  Samo wskazanie kodu PKD nie świadczy automatycznie o wpisaniu się projektu w RIS – w ocenie zostanie wzięty pod uwagę przede wszystkim zakres rzeczowy projektu oraz planowane do osiągnięcia/zrealizowania cele/rezultaty.

           W deklarowaniu kodu PKD projektu mogącego świadczyć o wpisywaniu się w RIS 2013-2020 należy wziąć pod uwagę, iż nie każda działalność realizowana w ramach działów i wpisująca się w RIS 2013-2020 może zostać wsparta ze względu na obowiązujące sektory wykluczone. Informacje w zakresie wykluczeń zostały wskazane w dokumencie stanowiącym załącznik nr do Regulaminu konkursu pn. OPRACOWANIE DOTYCZĄCE RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

           4. Wydatki związane z zakupem nieruchomości zabudowanej nie mogą przekroczyć 10% wartości wszystkich pozostałych wydatków kwalifikowanych. Czy limit ten dotyczy również nabycia materiałów i robót budowlanych? Czy wymagane jest od Wnioskodawcy na etapie aplikowania przedłożenia pozwolenia na budowę?

           Limit 10% odnosi się jedynie do zakupu nieruchomości zabudowanej, natomiast dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych wartość dofinansowania tych kosztów nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie. Warunek dotyczący nabycia robót i materiałów budowlanych obowiązuje jedynie na etapie aplikowania. 

           W przypadku, gdy w ramach projektu Wnioskodawca nabywa materiały i roboty budowlane w celu budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji/remontu nieruchomości zabudowanej lub/oraz nabywa środki trwałe których montaż/instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenie kopii pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, kopii zgłoszenia budowy z pisemną akceptacją zgłoszenia (potwierdzającą niewniesienie sprzeciwu przez właściwy organ), wystawioną przez właściwy organ udzielający pozwolenia lub potwierdzenie z właściwego organu, że pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych nie jest wymagane. Do pozwolenia na budowę należy dostarczyć kopie wszystkich zapisanych stron dziennika budowy, jeżeli wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie takowy posiada.

           Zezwolenie na inwestycję należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada stosowne dokumenty na moment składania wniosku o dofinansowanie, powinien je dostarczyć, jako załączniki do wniosku o dofinansowanie.

           5. Czy posiadanie pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powoduje, że niespełniony zostanie efekt zachęty? Czy podjęcie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie również może powodować niespełnienie efektu zachęty?

           Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

           6. Wspólnikami spółki Wnioskodawcy są obcokrajowcy, którzy posiadają udziały w innych podmiotach działających na rodzimym rynku. Czy w tym przypadku określając wielkość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy wziąć pod uwagę powiązania osobowe z podmiotami zagranicznymi, w których udziały posiadają wspólnicy - obcokrajowcy? (korzystając z portalu mojepaństwo.pl brak informacji o podmiotach zagranicznych, w których udziały posiadają wspólnicy – obcokrajowcy).

           Szczegółowe kryteria w zakresie ustalania statusu MŚP można odnaleźć w artykule 3 Załącznika nr I Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W przypadku, gdy członek zarządu Wnioskodawcy jest jednocześnie członkiem zarządu w innym podmiocie ( w tym również zagranicznym ) to może występować relacja podmiotów powiązanych. Kluczowe w tym zakresie jest określenie, czy członek zarządu może sam wywierać decydujący wpływ na funkcjonowanie danej firmy (udział większościowy w prawie głosu/kapitale). Należy zapoznać się z zapisami przedmiotowego dokumentu.

           Pomocne mogą być również zapisy „Instrukcji wypełniania wniosku” zawarte w opisie punktu A.6. Przy uwzględnianiu relacji partnerskich/powiązań należy wziąć pod uwagę również podmioty spoza kraju.

           7. Czy składając wniosek o dofinansowanie jako podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą można na późniejszym etapie (przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie) przekształcić się w spółkę prawa handlowego np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

           Opisane  zmiany są potencjalnie dopuszczalne, należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku przekształcenia przed podpisaniem umowy Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie ŚCP oraz dostarczyć stosowne oświadczenie, w którym przedstawi niezbędne dane pozwalające w szczególności zbadać skutki przekształcenia przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przez podmiot przekształcony wymogów dotyczących statusu przedsiębiorstwa.

           Dofinansowanie udzielane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a do określenia statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę dane firm partnerskich i powiązanych zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

           Należy mieć na uwadze fakt, że do momentu upływu okresu trwałości Projektu niedopuszczalna jest utrata przez Beneficjenta statusu MŚP w wyniku zmian w strukturze właścicielskiej lub zarządczej przedsiębiorstwa Beneficjenta, a polegających w szczególności na przejęciu przedsiębiorstwa Beneficjenta lub uzyskaniu dominującego wpływu na przedsiębiorstwo Beneficjenta przez inne przedsiębiorstwo, niemające statusu MŚP. W powyższej sytuacji utrata przez Beneficjenta statusu MŚP następuje w dniu przejęcia jego przedsiębiorstwa lub uzyskania dominującego wpływu na to przedsiębiorstwo przez przedsiębiorstwo niemające statusu MŚP.

           W przypadku zmian (przekształceń przedsiębiorstwa), dokonywanych po podpisaniu umowy o dofinansowanie, należy stosować zapisy umowy. Zgodnie z którymi „do momentu upływu okresu trwałości Projektu Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta lub przeniesienia jego przedsiębiorstwa w całości lub w części na podmiot trzeci, za wyjątkiem takich zmian, które dokonywane są w trybie określonym w Tytule IV Kodeksu spółek handlowych i które skutkują wstąpieniem podmiotu działającego w zmienionej formie prawnej (spółka przekształcona) lub podmiotu trzeciego (spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana) w ogół praw i obowiązków Beneficjenta z mocy prawa. Beneficjent zobowiązany jest poinformować IP RPO WSL - ŚCP o wszelkich planowanych zmianach formy prawnej przed ich przeprowadzeniem”.

           8. Czy możliwe jest finansowanie projektu, planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2, z pożyczki unijnej? Pytanie wynika z zapisów umowy o dofinansowanie, gdzie wskazana jest możliwość finansowania części projektu jako „kredyt/pożyczka komercyjna z elementem dotacyjnym w postaci unijnego wsparcia polegającego na dopłacie do wysokości odsetek od kapitału (kredyt/pożyczka na preferencyjnych warunkach)”. Pożyczka, pochodziłaby z Funduszu Górnośląskiego, w którym preferencja przejawia się jako „Korzyść Finansowa – oznacza liczbę punktów procentowych o jaką zostanie zredukowana Standardowa Stopa Procentowa pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy, określoną w umowie pożyczki”  https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-silesia2020/

           Z zapisów umowy wynika, że 25% kosztów kwalifikowanych musiałoby zostać sfinansować ze środków prywatnych, niepochodzących z żadnego publicznego wsparcia.

           W ramach konkursu Wnioskodawca nie może naruszyć zasady zakazu podwójnego finansowania oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (środków pochodzących z co najmniej jednego funduszu, programu, instrumentu, czy inicjatywy wspieranej przez unijny budżet) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

           Oznacza to, że do podwójnego finansowania może dojść np. wtedy, gdy przedsiębiorca sfinansuje wydatek/wydatki założone w projekcie ze środków pożyczki/kredytu, który zawiera w sobie pomoc wspieraną przez unijny budżet.

           Ponadto uznanie podwójnie finansowanych wydatków za niekwalifikowalne oznacza równocześnie, że nie zachodzi dodatkowa potrzeba badania kumulacji pomocy, ponieważ z chwilą wykluczenia przedmiotowych wydatków z możliwości uzyskania dofinansowania, wyłączona zostaje również możliwość wystąpienia kumulacji pomocy (brak wystąpienia dwóch źródeł pomocy wspieranej przez unijny budżet na tym samym wydatku kwalifikowalnym).

           W związku z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów realizowanych przez ŚCP i finansowania projektu preferencyjną pożyczką z Funduszu Górnośląskiego.

           9. Czy w ramach oceny zdolności finansowej, wystarczającym będzie gdy Wnioskodawca dołączy promesę kredytową na etapie uzupełnień formalnych z datą wystawienia po dniu pierwotnego złożenia wniosku o dofinansowanie ?

           Instrukcja wypełniania wniosku wskazuje, że dokument ten powinien być dostarczony „na etapie wnioskowania” – niestety nie mamy pewności czy uda się zdobyć przedmiotowy dokument przed dniem zakończenia naboru ale z dużym prawdopodobieństwem otrzymamy go jeszcze przed potencjalnym wezwaniem do uzupełnienia wniosku.

           Czy jeśli taka forma dostarczenia załącznika (data wystawienia promesy po dniu złożenia wniosku) jest nie wystarczająca/niezgodna z katalogiem zamkniętym – to czy taki dokument będzie brany pod uwagę przez eksperta jako „załącznik dodatkowy”?

           W dokumentacji (instrukcja wypełniania wniosku), w akapicie opisującym „załączniki dodatkowe” brak jest adnotacji że załącznik ten powinien być dołączony na etapie złożenia wniosku.

           Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 składany wniosek musi być wypełniony we wszystkich polach, jak również dołączone muszą zostać wszystkie załączniki, w tym obligatoryjny wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

           W konkursie tym, zasady w procedurze wyboru projektów, są zgodne z m.in. zaktualizowaną ustawą wdrożeniową. W związku z powyższym IOK informuje, że w pierwszej kolejności wniosek będzie podlegał weryfikacji pod kątem spełnienia warunków formalnych, następnie po pozytywnym przejściu tego etapu zostanie przekazany do oceny formalnej. Wszelkie informacje na temat procedury wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu, należy szczegółowo zapoznać się z dokumentem.

           W związku z powyższym, w przypadku braku jakiegokolwiek załącznika obowiązkowego Wnioskodawca zostanie wezwany, zgodnie z Regulaminem konkursu, do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych. Należy pamiętać, że termin na uzupełnienie wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania. Pismo dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku w zakresie warunków formalnych zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku.

           10. Czy w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MSP można sfinansować zakup środków trwałych w takim zestawieniu: innowacyjna linia technologiczna zestaw fotowoltaiczny (który nie będzie podłączony do sieci energetycznej dostawcy energii, tylko będzie pracował na rzecz obsługi linii technologicznej?

           Koszt można uznać za kwalifikowalne w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w sytuacji gdy spełnione będą trzy poniższe przesłanki:

           1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
           2. zdolność wytwarzania energii dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorstwa , co oznacza, że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane oraz
           3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii będą uznane za kwalifikowalne np. odnawialne źródła energii.

           W związku z powyższym jeżeli spełnione zostaną przytoczone powyżej przesłanki  wskazany w zapytaniu zestaw fotowoltaiczny można będzie uznać za kwalifikowalny, w przypadku braku spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek element taki stanowi koszt niekwalifikowalny.

           11. Jakie są rodzaje, oprócz środków własnych, które mogą służyć na pokrycie wkładu własnego tj. 25%?

           Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie :
           Na etapie aplikowania Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:

           a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).

           W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,

           b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.

           c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

           W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

           UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

           Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Należy jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego. W kryterium tym weryfikowane będzie czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym.

           12. W projekcie ok. 10-20% kosztów kwalifikowalnych będzie dotyczyło przeprowadzenia prac remontowych w lokalu. Niniejsze prace będą bezpośrednio powiązane z inwestycją oraz wdrożeniem innowacji.

           Czy są przeciwskazania, aby zakupić takie usługi dla lokalu, którego nie jesteśmy właścicielem (lokal będzie wynajmowany co najmniej do końca okresu trwałości)  w kontekście poniższego zapisu we wzorze Umowy o dofinansowanie:

           "4. Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych - bezpośrednio związanych z projektem, tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólnych budynku. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalacje wod - kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych z projektem.

           Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne:
           - są niezbędnym elementem projektu i bezpośrednio z nim związane,
           - podwyższają wartość środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta,".

           Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

           Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

           13. Czy istnieje możliwość, aby z konkursu 3.2 aplikować o dofinansowanie części produkcyjnej budynku, a części magazynowo-biurowe – z pożyczki unijnej?

           Zapewne byłoby potrzebne:
           - dokładne rozdzielenie nakładów, potrzebnych do budowy poszczególnych części
           - odrębne faktury lub dokładne wyszczególnienie części składowych na jednej fakturze

           Wątpliwości:
           - czy może być wtedy jeden dokument OT dla całej nieruchomości? Będzie to bowiem jeden budynek, zapewne z jednym pozwoleniem na użytkowanie
           - części finansowane z pożyczki powinny wtedy zostać w wniosku 3.2 wykazane jako niekwalifikowane, ale przedstawiono na nie źródła finansowania (np. promesa pożyczki?)
           - powierzchnia magazynowa i biurowa, mimo, że niekwalifikowane z uwagi na planowane źródła finansowania, byłyby natomiast wykorzystywane częściowo dla potrzeb projektu?

           Nie ma możliwości sfinansowania budowy obiektu zarówno z uwzględnieniem pomocy uzyskanej w ramach działania 3.2, jak i ze wskazanej pożyczki. Stanowisko to wynika po pierwsze z oceny, czym jest dofinansowywana inwestycja. W ramach projektu – aby osiągnąć założone cele i rezultaty projektu - będzie wykorzystywany nie tylko dział produkcyjny, ale pośrednio też i pozostałe działy (biurowy i magazynowy). Tak więc nie można w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości rozgraniczyć tych procesów biznesowych i w efekcie rozgraniczyć kosztów kwalifikowalnych obu przedsięwzięć. Dodatkowo należy wspomnieć o występowaniu części wspólnych w obiekcie, które również nie pozwalają na nie budzące wątpliwości wyodrębnienie „podprojektów” finansowanych z różnych źródeł. W rozumieniu prawa budowalnego daną inwestycję stanowi budowa obiektu (w całości) i to całego obiektu dotyczyć będą ewentualne akty z zakresu administracji budowlanej. Patrząc również pod kątem cywilnoprawnym, w obu projektach będziemy mieli do czynienia z jedną nieruchomością.
           Wszystkie ww. przesłanki wskazują na to, iż Wnioskodawca nie jest w stanie jasno rozgraniczyć i udowodnić odrębność inwestycji tak, aby można było uznać bez żadnych wątpliwości, iż nie zachodzi niedozwolona kumulacja pomocy.

           14. Firma produkcyjna zaliczana do MŚP, zamierza dokonać zakupu maszyny. Niniejsza maszyna otrzyma pozytywną Opinię o innowacyjności. Z pomocą tejże maszyny wnioskodawca:
           - zasadniczo zmieni proces produkcyjny funkcjonującego zakładu tj. znacznie usprawni swój park maszynowy i będzie mógł produkować wyroby o wyższej jakości (głównie te same wyroby);
           - zwiększy zdolność produkcyjną istniejącego zakładu tj. swoją produkcję (dot. wyrobów dotychczas wytwarzanych, pojawią się nowi odbiorcy).

           Wytwarzanie wyrobów, przy pomocy zakupionej maszyny, stanowić będzie wprowadzenie na rynek w skali regionu nowej usługi przy zastosowaniu nowego/nowoczesnego procesu/sposobu wytwarzania.

           Proszę o opinię co do możliwości uzyskania dofinansowania dla opisanego powyżej projektu ze środków konkursu RPSL.03.02.00_IP.01-24-022/19.

           Z jakiego terminu wymagana jest Opinia o innowacyjności (wnioskodawca uzyskał taką Opinię przed ogłoszeniem konkursu) ?

           W ramach konkursu pomoc udzielania jest w formie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. A za tym należy udowodnić, iż projekt wpisuje się w jeden z dozwolonych typów inwestycji początkowej. Ze względu na to, iż konkurs ma umożliwić wsparcie na wdrożenie innowacji technologicznej niedopuszczalnym jest aby jedynym lub dominującym typem inwestycji początkowej było zwiększenie zdolności produkcyjnej (czyli sytuacji,  w której Wnioskodawca zwiększa potencjał produkcyjny przy zachowaniu tego samego procesu produkcyjnego i produktu). Zatem Wnioskodawca zobligowany jest do przeanalizowania, który z typów inwestycji początkowej jest dominujący i wskazania tego we wniosku wraz z uzasadnieniem. Należy mieć na uwadze, iż w ramach merytorycznych kryteriów wyboru projektów oceniający (w przypadku złożenia wniosku) będą oceniać, czy faktycznie (we wskazanym przypadku) dominującym typem będzie zasadnicza zmian procesu produkcji (w ocenie tego zostanie wzięta m.in. specyfika rozwiązania, efekty finansowe związane ze sprzedażą danych produktów, cele i rezultaty). Reasumując wsparcie ma zostać udzielone na wdrożenie innowacji a nie na bieżącą, zwiększoną w zakresie wolumenu produkcji, działalność.

           Załączniki do wniosku muszą być „aktualne” na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, tzn. nie mogą być wcześniejsze, niż data ogłoszenia konkursu. Ponadto powinny być złożone (np. opinia o innowacyjności) na aktualnym formularzu, będącym załącznikiem do danej dokumentacji konkursowej.

           15. Jakie formy zabezpieczenia kredytu są dopuszczalne, które nie spowodują iż wydatek zostanie uznany za niekwalifikowany: weksel, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy, cesja ubezpieczeniowa, cesja z dotacji?

           Wskazane formy są dopuszczalne. Niedopuszczalną formą zabezpieczenia jest np. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności.
           Szczegółowe informacjami zamieszczono na naszej stronie internetowej:https://www.scp-slask.pl/czytaj/zabezpieczenia_umow_zapewniajacych_zewnetrzne_zrodla_finansowania_projektow_z_punktu_widzenia_kwalifikowalnosci_wydatkow

           http://scp-slask.pl/czytaj/podwojne_finansowanie_wydatkow__kumulacja_pomocy

           16. Przedsiębiorca zajmujący się produkcją mebli planuje  aplikować w konkursie  o nr 3.2, w ramach którego jednym z wydatków byłby piec do ogrzewania hali opalany na biomasę. Wskazany zakup tłumaczy tym, że w hali produkcyjnej muszą być odpowiednie warunki do pracy z drewnem , klejem itp. Proszę o informację, że w/w zakup będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem?

           Ponadto, Wnioskodawca planuje realizację inwestycji komplementarnej w postaci budowy hali produkcyjno  – magazynowej wraz z pomieszczeniami socjalnymi. W chili obecnej posiada pozwolenie na budowę i planuje rozpocząć tą inwestycję jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Budowa hali nie będzie objęta projektem natomiast docelowo Wnioskodawca rozważa  umiejscowienie maszyn właśnie w nowo wybudowanej hali ( wraz z pozostałymi innymi gniazdami produkcyjnymi, dzięki którym będzie mógł świadczyć inne produkty). Czy opisywana sytuacja jest zgodna z efektem zachęty?

           Piec do ogrzewania na biomasę może stanowić wydatek kwalifikowalny o ile spełnia następujące warunki:
           - wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
           - zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowywana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane
           - w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do pomocy w ramach zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowalne, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilane silnikiem wysokoprężnym).

           Nadmienić dodatkowo należy, iż zasadność poniesienia wydatków będzie weryfikowana w trakcie oceny merytorycznej. Należy pamiętać o tym, iż konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw chcących wdrożyć innowację technologiczną. Zatem wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z wdrażaną technologią (procesem/produktem).

           W przypadku gdy inwestycja ujęta we wniosku wymaga pozwolenia na budowę i prace związane z przedsięwzięciem, dla którego uzyskano dane pozwolenie, już się rozpoczęły przed złożeniem wniosku, wówczas efekt zachęty nie został spełniony. Mogą zajść sytuacje związane z istotnym odstępstwem od pierwotnego projektu budowlanego związane ze zmianą zamierzenia inwestycyjnego, dzięki czemu projekt może spełniać efekt zachęty. Wówczas wymaganą jest np. adnotacja w dzienniku budowy o odstępstwie od pierwotnego planu lub zmiana decyzji pozwolenia na budowę np. w postaci zmiany sposobu użytkowania obiektu.

           W przypadku spełnienia powyższych warunków należy przeanalizować czy wskazany w zapytaniu piec zastał uwzględniony w projekcie budowlanym. W sytuacji gdy został uwzględniony należy przeanalizować spełnienie efektu zachęty.

           17. Czy w konkursie 3.2 może wziąć udział przedsiębiorstwo założone specjalnie po to, by złożyć określony projekt?

           W odpowiedzi na zapytanie informuję, że teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast należy zwrócić uwagę na zapisy dokumentacji konkursowej, np. udowodnienie potencjału Wnioskodawcy, jego zdolności finansowe, np. dostarczenie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata. Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić również uwagę, to kwestia spełnienia w takim przypadku efektu zachęty, jak również wyboru inwestycji początkowej. Przez inwestycję początkową należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.) za inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
           - założeniem nowego zakładu (utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej),
           - zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych/produkcyjnych/ w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji),
           - dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (dotyczy przypadku, gdy w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych),
           - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy  sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu).

           Jeśli dany podmiot, ma możliwość spełnienia warunków opisanych w dokumentacji konkursowej, to nie ma przeciwwskazań, aby taki projekt złożyć.

           18. Czy w konkursie RPO WSL 3.2. „Innowacje w MŚP” mogą być uznane jako wydatki kwalifikowalne roboty budowlane dotyczące przebudowy/ rozbudowy hali produkcyjnej, która nie jest własnością wnioskodawcy?

           Hala produkcyjna nie jest własnością wnioskodawcy ale będzie wynajęta przez wnioskodawcę od udziałowca część hali (ok. 400 m2), która będzie podlegała przebudowie/ rozbudowie.

           Istnieje taka możliwość. Należy jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
           1. Z zawartych dokumentów na wynajem hali musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także na cele realizacji projektu.
           2. Najemca hali – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia.

           Planując prace budowlane należy zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie.

           Ponadto jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

           Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

           19. W jaki sposób musi być dokumentowany wkład własny Wnioskodawcy? Czy przykładowo dla projektu opiewającego na kwotę 1,5 mln (koszty kwalifikowane), konieczne jest złożenie oświadczenia o posiadaniu środków na kwotę minimum 55% procent wkładu własnego liczoną w kwocie brutto, tj. ponad 1 mln zł, czy też w kwocie netto, tj. 825 000,00 zł? Czy konieczne jest również pokazanie stanu rachunku bankowego - wyciąg z systemu?

           Istnieje obligatoryjny wymóg dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających finansowanie projektu (zgodnie z instrukcją załączników) w postaci np.
           a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).

           W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,

           b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.

           c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

           Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączniki te należy dostarczyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku, braku ww. dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich dostarczenia na etapie oceny formalne. Jednocześnie Informuję, iż dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, w tym m.in. wyciąg bankowy muszą być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (dokument wystawiony nie wcześniej niż ogłoszenie konkursu).

           Wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków na całość realizacji projektu. Należy jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”, gdzie istotnym aspektem jest fakt, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowy, biorąc pod uwagę załączone dokumenty finansowe, jak również dodatkowe załączniki oraz zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. Należy mieć na uwadze, iż dotacja ma charakter refundacji, istnieje możliwość w niektórych projektach uwzględnienia płatności pośrednich. Wnioskodawca w ramach tej oceny w pierwszej kolejności weryfikowany jest na podstawie dokumentów finansowych sprawozdawczych (ocenie podlega kondycja finansowa) a w następnej kolejności brany jest pod uwagę załącznik – dokument potwierdzający posiadanie środków własnych.

           20. Jeżeli spółka dysponuje prawem częściowej własności do nieruchomości, czy możliwe jest dokonanie zakupu gruntu? (oczywiście w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością)?

           Kwestię zakupu gruntu reguluje załącznik nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie. Zgodnie z nim koszty nabycia nieruchomości zabudowanych musi być niezbędne do realizacji projektu i wykorzystane do realizacji projektu. Koszt zakupu gruntu może być wydatkiem kwalifikowanym jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek). Tego rodzaju wydatek obwarowany jest kilkoma warunkami:
           - cena nabycia nie może przekraczać wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej - wartość potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę
           - wartość nieruchomości powinna być określona na dzień zakupu;
           - zakup możliwy jest dopiero po złożeniu wniosku;
           - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową.

           Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym powinien wskazać uzasadnienie zakupu poszczególnych wydatków ujętych w budżecie projektu, co z kolei  jest badane  przez ekspertów zewnętrznych na ocenie merytorycznej.

           21. Wnioskodawca posiada nieruchomość, w której ulokowana będzie linia technologiczna stanowiąca przedmiot wniosku o dofinansowanie. Z przyczyn technicznych nowa linia technologiczna może zostać zainstalowana wyłącznie w piwnicach, a uruchomienie tam produkcji wiązać się będzie z koniecznością zakupu windy towarowej. Winda taka stanowi odrębny od nieruchomości środek trwały i jest niezbędna dla osiągnięcia celów projektu. Montaż windy w budynku będzie się wiązał z koniecznością przeprowadzenia pewnych robót budowlanych.

           Czy w świetle dokumentacji konkursowej do Działania 3.2 RPO WSL nie ma przeciwskazań, aby uznać za koszty kwalifikowane zakupu środka trwałego w postaci windy oraz robót budowlanych związanych z jej montażem (wartość robót będzie istotnie mniejsza niż wartość wszystkich środków trwałych nabywanych w projekcie)?

           Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie, zakup materiałów oraz robót budowlanych w ramach aktualnego konkursu dla Działania 3.2. jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty te powinny być niezbędne i bezpośrednio związane z projektem. Katalog kosztów przewiduje również wsparcie na prace budowlane w częściach wspólnych budynku typu: piwnica, winda, dach, elewacja, klatka schodowa, ściany, sanitariaty, instalacje wod-kan, CO, elektryczna itp.Jednakże planując roboty budowlane w częściach wspólnych budynku, należy zwrócić uwagę na kilka warunków:
           -wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,
           -są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów budowlanych,
           -rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całości powierzchni budynku,
           -realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

           W odniesieniu do zakupu windy towarowej  natomiast pamiętać należy, iż konkurs w ramach Działania 3.2 dotyczy wdrożenia innowacji technologicznej, stosowanej nie dłużej niż 3 lata minimum w skali regionu, w przedsiębiorstwie, w związku z tym planowany do zakupu środek trwały powinien przyczynić się do wprowadzenia wskazanej innowacji technologicznej bądź nie technologicznej. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać celowość planowanego do zakupu środka trwałego.

           Koszt zakupu windy towarowej można uznać za koszt podlegający refundacji w sytuacji spełniania warunków dla nabycia środków trwałych (warunki zostały wskazane w Umowie o dofinansowanie w załączniku dotyczącym kwalifikowalności).

           22. W Części II dokumentu wzoru umowy o dofinansowanie dotyczącej Szczegółowego opisu  kategorii  wydatków  oraz  zasad  kwalifikowalności  dla  naboru  03.02.00-IP.01-24-022/19 w pkt 4 jest zapis, że wydatkiem kwalifikowanym jest „Koszt  nabycia  materiałów  i  robót  budowlanych  -  bezpośrednio  związanych  z  projektem,  tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa /modernizacja/remont  nieruchomości  zabudowanej,  w tym  części  wspólnych budynku.

           Proszę o potwierdzenie, że budowa hali niezbędnej do zrealizowania projektu, w której muszą być ustawione zakupione środki trwałe jest zgodna z tym punktem i jest kosztem kwalifikowanym. Jeżeli TAK, to czy budowa hali może być wykonana na nieruchomości  zabudowanej, czy na nieruchomości niezabudowanym również.

           Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie kosztami kwalifikowalnymi w ramach konkursu są koszty związane z nabyciem materiałów i robót budowlanych, tj. budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólne budynków np.: fundamenty; ściany; dach; elewacja; winda; klatka schodowa; piwnica; sanitariaty; instalacja wod-kan, CO, elektryczna; system alarmowy budynku; telewizja przemysłowa budynku. Inne wspólne pomieszczenia związane z realizacja projektu. Wydatki te muszą być niezbędne i bezpośrednio związane z projektem.
           Należy zwrócić uwagę, że:
           - wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,
           - są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów budowlanych
           - rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całość powierzchni budynku, realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

           Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie budowy hali, jednakże w ściśle określonych ramach zdefiniowanych w dokumentacji konkursowej.

           Budowa hali zarówno na nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie.

            Bezpośredni link do zagadnienia:
            https://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_2___innowacje_w_msp_nabor_rpsl_03_02_00_ip_01_24_02219

            W przypadku, gdy beneficjent w trakcie trwania prac B+R poinformuje IP RPO WSL – ŚCP o:

            1. Zaprzestaniu badań w trakcie ich prowadzenia, ze względu na fakt, że dotychczasowe badania wskazują, że dalsza ich kontynuacja nie doprowadzi do zakładanych wyników;
            2. Zakończeniu badań z wynikiem negatywnym, powodującym brak możliwości wdrożenia wyników badań;
            3. Zaprzestaniu badań, ze względu na pozyskaną wiedzę o funkcjonowaniu na rynku rozwiązań/produktów, które były przedmiotem badań;
            4. Zaprzestaniu badań, ze względu na nieopłacalność ekonomiczną;

            IP RPO WSL – ŚCP, w celu umożliwienia skorzystania Beneficjentom z zapisów Umowy o dofinansowanie (pkt. 4 poniżej), skieruje projekt do eksperta figurującego w wykazie kandydatów na ekspertów, w celu potwierdzenia informacji wskazanych przez beneficjenta. Ekspert może w toku prowadzonych czynności poprosić o dodatkowe wyjaśnienia bądź dokumenty lub udać się na wizytę w miejsce realizacji projektu.

            Informujemy również, iż Beneficjenci będą zobligowani do rozpowszechnienia otrzymanych, do czasu zaprzestania prowadzenia badań, wyników badań, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, pod rygorem zwrotu dotychczas wypłaconego dofinansowania.

            Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie:

            1) Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania IP RPO WSL - ŚCP o sytuacji, gdy w trakcie realizacji Projektu okaże się, że dalsze prace badawcze nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac badawczych komercjalizacja okaże się bezcelowa z ekonomicznego punktu widzenia;

            2) W przypadku, gdy IP RPO WSL - ŚCP poweźmie informację, że dalsze prace badawcze mogą nie doprowadzić do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź że po zakończeniu prac badawczych komercjalizacja może okazać się bezcelowa z ekonomicznego punktu widzenia Beneficjent
            na wezwanie IP RPO WSL - ŚCP zobowiązany jest do złożenia właściwej dokumentacji lub wyjaśnień. W przypadku potwierdzenia przez IP RPO WSL - ŚCP powyższych okoliczności IP RPO WSL - ŚCP zawiadamia Beneficjenta o tym fakcie i może wezwać Beneficjenta do złożenia wniosku o płatność końcową, a także wzywa do bezpłatnego rozpowszechnienia dotychczasowych wyników prac badawczych lub prac rozwojowych w jeden ze sposobów wskazanych w § 4a ust. 2 pkt. 1, 2 i 3;

            3) W przypadku potwierdzenia przez IP RPO WSL - ŚCP okoliczności, o których mowa w pkt. 5 Beneficjent realizujący Projekt może zostać zwolniony z obowiązku kontynuowania prac badawczych, bądź z obowiązku komercjalizacji wyników prac badawczych;

            4) W sytuacji, o której mowa w pkt. 6, Projekt uznaje się za zakończony, a Beneficjent otrzyma dofinansowanie proporcjonalne do zakresu zrealizowanych prac badawczych z zachowaniem reguły, zgodnie z którą kwota dofinansowania obliczana jest na podstawie poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez IP RPO WSL - ŚCP, z uwzględnieniem poziomów intensywności wsparcia oraz maksymalnych wysokości dofinansowania. Zapis § 4 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio.

             Bezpośredni link do zagadnienia:
             https://scp-slask.pl/czytaj/faq101019

             W dniu 22 sierpnia 2019 r. zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 9 września 2019 r.

             Najważniejsze zmiany w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów

             Intencją zapisów rozdziału 6.5 pkt 6 lit. f Wytycznych kwalifikowalności jest możliwość niestosowania procedur związanych z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności, opisanych w rozdziale odpowiednio 6.5.1 i 6.5.2 Wytycznych, w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie projektu, dotyczącego prac B+R, beneficjent wprost wskaże osobę/y (z imienia i nazwiska) wraz z wymaganymi kwalifikacjami, pozwalającymi na przeprowadzenie prac B+R zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie. Nie ma znaczenia, czy są to osoby fizyczne, czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Istotne jest natomiast, aby dana usługa była świadczona osobiście - i z tego względu wyłączenie nie obejmuje osób prawnych. 

             W związku z powyższym, w przypadku gdy beneficjent nie wskaże we wniosku o dofinansowanie wprost osoby wykonującej prace B+R zaplanowane w projekcie wraz z jej kompetencjami, pozwalającymi na ocenę przez eksperta możliwości prawidłowej realizacji projektu, zobowiązany będzie przy udzielaniu zamówienia na wykonanie prac B+R zastosować się do zapisów wytycznych kwalifikowalności, rozdział 6.5.1 lub 6.5.2, tj. udzielić zamówienia w trybie rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności.

             Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5. pkt 7 lit a Wytycznych kwalifikowalności, możliwe jest niestosowanie procedur związanych z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności opisanych w rozdziale odpowiednio 6.5.1 i 6.5.2 w przypadku, gdy w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu; zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

             Oznacza to, że na etapie rozliczania projektu ocenie zostanie poddana prawidłowość przeprowadzonego postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności, co jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z ww. możliwości wyboru wykonawcy z pominięciem rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności. Ponadto weryfikacji poddany zostanie brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia.

             W nowym brzmieniu Wytycznych kwalifikowalności zrezygnowano a z bezwzględnego obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania. Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5. pkt 10 szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

             Najważniejsze zmiany w rozdziale 6.5.1 Rozeznanie rynku

             Zmianie uległy zapisy Wytycznych kwalifikowalności dotyczące sposobu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku. Opisane obecnie w rozdziale 6.5.1 pkt 2 zasady wskazują na konieczność udokumentowania dokonanej analizy, wraz z cennikami, co oznacza konieczność pozyskania co najmniej dwóch cenników, celem udokumentowania zastosowania wskazanej procedury

             Dodano zapisy w rozdziale 6.5.1 Wytycznych kwalifikowalności, zgodnie z którymi w przypadku zamówień o wartości do 50 tys. PLN netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, zamiast rozeznania rynku. Oznacza to, że na etapie rozliczania projektu ocenie konsekwentnie podlegać będzie w takim przypadku prawidłowość przeprowadzonego postępowania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, opisaną w rozdziale 6.5.2.

             Najważniejsze zmiany w rozdziale 6.5.2 Zasada konkurencyjności

             Zmianie uległy zapisy rozdziału 6.5.2 pkt 10, które obecnie nie wskazują wprost (kwotowo) wartości progowych, które decydują o konieczności zastosowania 30-dniowego terminu na składanie ofert, tylko odsyłają do przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, progi te zostały ustalone na poziomie 221 000 euro – dla dostaw lub usług oraz 5 548 000 euro – dla robót budowlanych.

             Zmieniono zapisy rozdziału 6.5.2 pkt. 19 (poprzednio pkt 21), zgodnie z którymi obecnie w przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Oznacza to konieczność wyboru kolejnego wykonawcy, a nie jak dotychczas wskazywały zapisy wytycznych, możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.

             Zmianie uległy zapisy w rozdziale 6.5.2 pkt. 18 (poprzednio pkt 20), zgodnie z którymi obecnie w upublicznionej informacji o wynikach postępowania ofertowego, poza nazwą wybranego wykonawcy, należy zamieścić również siedzibę wykonawcy oraz cenę zamówienia.

             Ponadto doprecyzowano zapisy rozdziału 6.5.2 pkt. 20 lit a, zgodnie z którymi nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian.

             Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zmian ww. Wytycznych dostępne są pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

              Bezpośredni link do zagadnienia:
              https://scp-slask.pl/czytaj/najwazniejsze_zmiany_w_wytycznych_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_w_ramach_efrr_efs_oraz_fs_na_lata_2014_2020_obowiazujacych_od_dnia_9_wrzesnia_2019_r

              44. Czy w ramach działania RPO 3.5.3 w przypadku międzynarodowej imprezy targowo-wystawienniczej, która odbywa się na terenie Polski, czy kwalifikowany  jest również transport przedstawicieli firmy Wnioskodawcy na to wydarzenie?

              Koszty podróży służbowych są kosztami kwalifikowalnymi. W ich zakres wchodzą:
              - zakwaterowanie maksymalnie 4 przedstawicieli uczestnika w targach/imprezach wystawienniczych (okres nie dłuższy 2 dni przed i 1 dzień po zakończeniu imprezy);
              - transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach/imprezach wystawienniczych; samochód prywatny używany do celów służbowych (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.). Natomiast koszty dojazdu samochodem służbowym rozliczane będą zgodnie z Wytycznymi  (w szczególności mając na uwadze rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności).
              Za wydatek kwalifikowalny analogiczne, jak w przypadku zakwaterowania może zostać uznany transport maksymalnie dla 4 przedstawicieli uczestników w targach/imprezach wystawienniczych.
              Jednakże należy podkreślić, że koszty transportu i podróży w miejscu odbywania się imprez, np. przejazd z hotelu do hali wystawienniczej, jest kosztem niekwalifikowalnym.
              W związku z powyższym kwalifikowalność drogi na targi o charakterze międzynarodowym zależy od lokalizacji firmy i miejsca odbywania się targów.

               

              45. Czy jeśli w strategii internacjonalizacji zakładamy wejście na 8 nowych rynków, to czy wskaźnik dotyczący zawartych kontraktów również musi być na poziomie 8, chodzi o to, czy to musi być 1:1, jeden nowy rynek 1 kontrakt, czy może być tak, że zakładamy wejście na 8 nowych rynków z wskaźnik założymy na poziomie 4?

              We wskaźnikach należy zaplanować te kontrakty, które są związane z rynkami, na które Wnioskodawca zgodnie z posiadanym planem/strategią internacjonalizacji zamierza wejść. Kwestia ta będzie podlegać ocenie na etapie weryfikacji spełnienia kryteriów merytorycznych przez ekspertów. Formalnie nie ma przeciwskazań do tego aby strategia internacjonalizacji zakładała wejście np. na 8 rynków przy wskaźniku dotyczącym kontraktacji na poziomie 4. Jednakże ekspert może mieć wątpliwość związaną np. z zasadnością wsparcia obecności na imprezie targowej/wystawienniczej z danym rynkiem, skoro nie zamierza wykazywać kontraktu handlowego na dany rynek. Dodatkowo informuję, że we wskaźniku możliwe jest ujęcie kontraktów osiągniętych na innych rynkach niż pierwotnie wskazane w strategii/planie działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wniosku o dofinansowanie. Zastosowanie zaproponowanych powyżej dodatkowych rozwiązań musi wynikać ze zmiany strategii/planu działalności i wymaga każdorazowo zgody ze strony IOK po uzyskaniu uzasadnienia od Beneficjenta.

               

              46. W ramach projektu założenia są takie, że musimy wejść na nowy rynek z produktem, który wcześniej nie był na nim sprzedawany, co w przydatku jeśli jesteśmy producentem klimatyzatorów danej marki, a w skład tej marki wchodzi 7 rożnych modeli klimatyzatorów, i np. w Czechach w 2018 roku sprzedawaliśmy klimatyzatory ale tylko jednego modelu, czy sprzedaż innych modeli klimatyzatorów tej samej marki do Czech będzie uważane jako spełnione, czy w Państwa opinii będzie to wprowadzenie nowego produktu na nowy rynek, bo patrząc na to pod takim kątem, że na rynku czeskim do tej pory sprzedawaliśmy 1 model, a dzięki targom uda nam się sprzedać 6 innych modeli to będzie to akceptowane??

              Z przedstawionych informacji wynika, że planowany do internacjonalizacji produkt może zostać uznany za nowy. Ponadto w przypadku, kiedy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca będzie wprowadzał już istniejący w przedsiębiorstwie produkt lub usługę, koniecznym będzie, aby realizując wskaźnik „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”, podpisał kontrakt z kontrahentem, z którym dotychczas nie współpracował (nie ma zwartych kontraktów). Natomiast w przypadku wprowadzenia nowego produktu/usługi  w ramach realizacji projektu, dopuszczalne jest natomiast, aby Wnioskodawca realizując wskaźnik „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”, zawarł kontrakt z kontrahentem, z którym już wcześniej współpracował (miał zawarty kontrakt);

               

              47. Czy w punkcie  I.1.b. Efektywność projektu dane finansowe mają być ogólne i odnosić się do wszystkich produktów i wszystkich rynków.

              Informacje przedstawione przez Wnioskodawcę w pkt I.1.b powinny zostać przedstawione w sposób umożliwiający ekspertom weryfikację planowanych do osiągniecia przychodów w związku z realizacją projektu. W związku z czym Wnioskodawca może przedstawić planowane do osiągniecia przychody z uwzględnieniem różnych produktów oraz różnych rynków.

               

              48. Czy w ramach konkursu - poddziałanie 3.5.3. można ubiegać się na dofinasowanie tych samych targów międzynarodowych, ale odbywających się w 2020 i 2021 (edycje tych samych targów w kolejnych latach)?

              Istnieje taka możliwość, jednakże uczestnictwo w targach o charakterze międzynarodowym muszą jasno wynikać ze strategii internacjonalizacji, w której powinny być zawarte informacje np. dotyczące strategii wejścia na konkretny rynek i celu jaki firma ma osiągnąć w wyniku uczestnictwa w targach. Dodatkowym badanym elementem jest kwestia efektywności projektu, tj. czy poniesione nakłady finansowe przyniosą konkretny efekt w postaci zawartych kontraktów. Należy również pamiętać, że istnieje możliwość korekty nieuzasadnionych lub zawyżonych wydatków do 30%. Reasumując, jeśli Wnioskodawca jest w stanie wykazać, że istnieje ścisła zależność pomiędzy ponoszonymi kosztami, a osiągniętymi rezultatami, nie ma przeciwskazań, aby wniosek o takim zakresie złożyć.

               

              49. Czy transport eksponatów (produktów które będą prezentowane podczas wystawy) przez firmę zewnętrzną są kwalifikowane?

              Zgodnie z załącznikiem NR 7 do Umowy o dofinansowanie kwalifikowalny jest „zakup usług w zakresie transportu eksponatów, wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji”. Należy pamiętać, aby wybór wykonawcy usługi transportowej był dokonany zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

               

              50. Czy w ramach Poddziałania 3.5.3 w ramach kosztów budowy i obsługi stoiska wystawowego można kwalifikować zakup ekspozytorów na których będą wystawiane nowatorskie produkt oraz np. dodatkowe stoliki, krzesła, budowa zaplecza na stoisku, dodatkowe przyłącze prądu, dodatkowe regały.

              Zgodnie z Kwalifikowalnością wydatków, będącą Załącznikiem nr 7 do Wzoru umowy o dofinansowanie (dostępnego pod ogłoszeniem o Konkursie) „projekt zabudowy stoiska oraz zabudowa stoiska nie mogą zostać ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta” – jest to jeden z warunków kwalifikowalności dla wydatków ponoszonych na podstawie art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; Jeżeli ekspozytor oraz inne wskazane przez Wnioskodawcę elementy stanowiłby element zabudowy stoiska to przedmiotowe wydatki mogą być uznane za kwalifikowalne, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ww. Załączniku nr 7. W przypadku ponoszenia kosztów zabudowy stoiska nie bezpośrednio od organizatora targów, konieczne jest zastosowanie zapisów Wytycznych kwalifikowalności  dot. zamówień.

               

              51. Czy jeśli jakieś targi okażą się droższe niż zakładano we wniosku, a inne tańsze, to czy można przenieść oszczędności pomiędzy targami, czy tylko np. rodzaje kosztów czyli transport do transportu, budowa stoiska do budowy stoiska, czy tez można je potraktować zbiorczo, nie tak szczegółowo i całe oszczędności z jednych targów przenieść na inne.

              Zgodnie z zapisami załącznika nr 7, paragraf 16 ustęp 17: „w ramach Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych jedynie w ramach jednego rodzaju pomocy pod warunkiem akceptacji IP RPO WSL - ŚCP, z zastrzeżeniem ust. 4. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia zakresu oraz wyczerpującego uzasadnienia dokonanych zmian. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków niekwalifikowalnych nie wymagają informowania przez Beneficjenta IP RPO WSL - ŚCP o planowanych przesunięciach”.  Z uwagi na powyższe istnieje możliwość przesunięć we wskazanym zakresie, pod warunkiem pełnej realizacji wydatków, na których wystąpiła oszczędność oraz pod warunkiem, że wydatek, na który oszczędność będzie przesunięta, będzie zrealizowany w zakresie zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie  - elementy niezaplanowane we wniosku o dofinansowanie stanowią wydatki niekwalifikowalne.

               

              52. Czy w konkursie kwalifikowalne i dopuszczone są do oceny tylko te projekty, które obejmują wejście wyłącznie na nowe rynki zagraniczne – pod względem geograficznym lub przedmiotowym?

              W ramach Działania 3.5.3. możliwe jest udzielenia wsparcia w przypadku, kiedy Wnioskodawca planuje wejść na nowy rynek (na którym obecnie nie działał) z obecnie produkowanym produktem/usługą, lub wejść z nowym produktem/usługą na rynek, na którym dotychczas działał. Powyższe powinno wynikać ze strategii/planu rozwoju działalności międzynarodowej; Zatem dopuszczalna jest ekspansja na dotychczasowym rynku pod warunkiem, iż będzie to dotychczasowy kontrahent ale z nowym produktem. Należy zwrócić uwagę na to, iż niezasadnym byłoby wsparcie uczestnictwa w targach dla Wnioskodawcy, który miałby jedynie zwiększyć wolumen sprzedaży dla tego samego produktu i dla tego samego kontrahenta. Powinna zajść zmiana jakościowa (zwiększenie sprzedaży dla dotychczasowego kontrahenta nie wyczerpuje definicji internacjonalizacji).

               

              53. Proszę o informację, czy w ramach konkursu 3.5.3 kwalifikowalne są koszty diet 4 przedstawicieli Wnioskodawcy (pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) udających się w ramach projektu na targi zarówno w kraju jak i za granicą?

              W odpowiedzi na zapytanie informuję, że kosztem kwalifikowalnym jest koszt przejazdu (na miejsce odbywania się targów) i zakwaterowania maksymalnie 4 przedstawicieli uczestnika w targach/imprezach wystawienniczych (okres nie dłuższy 2 dni przed i 1 dzień po zakończeniu imprezy). Natomiast koszty diet są wydatkiem niekwalifikowalnym.

               

              54. Proszę o wyjaśnienie, czy w ramach podróży służbowej na targi kosztem kwalifikowalnym jest:

              • Koszt podróży samochodem (służbowym będącym własnością pracodawcy lub prywatnym używanym na cele służbowe niebędącym własnością pracodawcy) na targi w Monachium w Niemczech, jeśli podróż rozpoczyna się nie z Polski, a z Niemiec - przykładowo z Drezna do Monachium. Czy aby koszt był kwalifikowalny, podróż musi rozpocząć się z terenu Polski?
              • Czy ogólnie kwalifikować można koszt podróży samochodem służbowym będącym własnością pracodawcy? Jeśli tak, w jaki sposób w tym przypadku oszacować koszty kwalifikowalne? W katalogu kosztów kwalifikowalnych (wzór umowy o dofinansowanie) określone jest jedynie: "transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych:
               - w przypadku transportu samochodem prywatnym używanym do celów służbowych koszt rozliczony będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
              • w pozostałych przypadkach zgodnie z wytycznymi (w szczególności mając na względzie rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności)."

               

              W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w odniesieniu do kosztów przejazdu informuję, że kwalifikowalny jest transport/przejazd samochodem prywatnym używanym do celów służbowych (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.). Natomiast koszty dojazdu samochodem służbowym rozliczane będą zgodnie z Wytycznymi  (w szczególności mając na uwadze rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Informuję również, że opłaty za autostrady  mieszczą się w ramach wydatków kwalifikowalnych. Natomiast dokumenty jakie należy przedstawić na etapie rozliczania to m.in. faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu. Dodatkowo należy pamiętać, że niekwalifikowalne są płatności dokonane gotówką. Ponadto proszę o doprecyzowanie, co jest przyczyną podróży na miejsce realizacji targów (Monachium) nie z siedziby Wnioskodawcy, a z Drezna (stosując przykład podany w zapytaniu);

               

              55. Co do podróży rozpoczynającej się z Drezna, wynika to z tego, że pracownik ten akurat bezpośrednio przed targami będzie już przebywał na terenie Niemiec w Dreźnie, a też jest jedną z kluczowych osób, które biorą udział w poszczególnych targach jako przedstawiciel wnioskodawcy.

              W odpowiedzi na pytanie (po doprecyzowaniu wszystkich okoliczności) informuję że jest możliwe kwalifikowanie przejazdu z miejsca innego, niż siedziba beneficjenta, jednak Beneficjent będzie zobligowany uzasadnić poniesienie takiego wydatku na etapie rozliczenia.

              56. Czy w ramach 3.5.3 Internacjonalizacja MSP, jeśli firma bierze udział w targach odbywających się na terenie Polski, to czy kosztem kwalifikowalnym będzie:

              • Koszt środka transportu (np. samochodu) z siedziby firmy do miejsca targów (czyli w całości podróż na terenie Polski)?
              • Koszt zakwaterowania w hotelu w Polsce pracowników delegowanych na targi?
              • Koszt zakupu usług transportu eksponatów i/lub elementów zabudowy z siedziby firmy do miejsca targów?

              Zgodnie z tym co zostało napisane poniżej w p. 2: Kosztem kwalifikowalnym jest koszt zakwaterowania maksymalnie 4 przedstawicieli uczestnika w targach/imprezach wystawienniczych na okres nie dłuższy 2 dni przed i 1 dzień po zakończeniu imprezy. W dokumentacji nie określono miejsca noclegu z uwagi na fakt, że uczestnictwo ma być w targach o charakterze międzynarodowym, tzn. targi mogą być na terenie Polski, lub innego kraju.

               

              57. W związku z konkursem  RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 chciałbym się zwrócić z  następującym zapytaniem:

              • Czy kwalifikowalne będzie użycie do transportu personelu oraz stoiska na targi samochodów służbowych -tzn będących na stanie firmy. Czy w tym przypadku kwalifikowane są udokumentowane koszty paliwa oraz opłaty parkingowe? Czy kwalifikowane są koszty np. przejazdu autostradą?
              • Jak należy rozumieć kryterium punktowe 13 Efektywność projektu – czy punkty są przyznawane gdy spośród kilku planowanych rynków chociaż jeden jest nowym rynkiem zagranicznym (na którym wnioskodawca nie był obecny), czy też wszystkie rynki muszą być dla niego nowymi rynkami? Podobnież kwestia produktów – czy aby zdobyć punkt w tym kryterium wystarczy że jeden bądź kilka produktów jakie mają być zaprezentowane na targach, będą dotychczas nie eksportowanymi, czy też musi to dotyczyć wszystkich produktów?

               

              W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:
              - Zgodnie z Kwalifikowalności wydatków, stanowiącą załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie, za kwalifikowalne mogą zostać uznane: „podróże służbowe (bezpośrednia podróż do miejsca docelowego i zakwaterowanie):
                   a) zakwaterowanie maksymalnie czterech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed                           rozpoczęciem  i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy oraz w okresie trwania przedsięwzięcia. Koszty zakwaterowania rozliczane będą zgodnie z                   wytycznymi (w szczególności mając na względzie rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności) na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych,
                   b) transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych:
                      - w przypadku transportu samochodem prywatnym używanym do celów służbowych koszt rozliczony będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia            25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i                      motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
                      - w pozostałych przypadkach zgodnie z wytycznymi (w szczególności mając na względzie rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Kosztem kwalifikowalnym są          też opłaty związane z przejazdem autostradą. Za koszty niekwalifikowalne uznaje się natomiast opłaty parkingowe.
              - W ramach Działania 3.5.3. możliwe jest udzielenia wsparcia w przypadku, kiedy Wnioskodawca planuje wejść na nowy rynek (na którym obecnie nie działał) z obecnie produkowanym produktem/usługą, lub wejść z nowym produktem/usługą na rynek, na którym dotychczas działał. Powyższe powinno wynikać ze strategii/planu rozwoju działalności międzynarodowej. Zatem dopuszczalna jest ekspansja na dotychczasowym rynku pod warunkiem, iż będzie to dotychczasowy kontrahent ale z nowym produktem. Należy zwrócić uwagę na to, iż niezasadnym byłoby wsparcie uczestnictwa w targach dla Wnioskodawcy, który miałby jedynie zwiększyć wolumen sprzedaży dla tego samego produktu i dla tego samego kontrahenta. Powinna zajść zmiana jakościowa (zwiększenie sprzedaży dla dotychczasowego kontrahenta nie wyczerpuje definicji internacjonalizacji). W związku z powyższym Wnioskodawca w kryterium pn. Efektywność projektu ma możliwość uzyskania punktów za wejście na ten sam rynek z nowym produktem (w podkryterium - czy projekt polega na wejściu na rynek zagraniczny w zakresie przedmiotowym z produktem/usługą, które dotychczas nie były eksportowane) lub za wejście no nowy rynek z tym samym produktem (w podkryterium - czy ekspansja międzynarodowa polega na wejściu z ofertą produktową/usługową na nowy rynek zagraniczny w ujęciu geograficznym, na którym przedsiębiorca dotychczas nie był obecny);

               

              58. Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie sposobu prawidłowego pomiaru wskaźnika, w dość specyficznym przypadku działania firmy. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – szt. Liczba kontraktów handlowych (umowy kupna-sprzedaży) podpisanych przez przedsiębiorstwa z partnerami z zagranicy w wyniku udzielonego wsparcia w zakresie umiędzynarodowienia działalności lub poprawy dostępu do rynków zagranicznych. Dodatkowo, możliwe jest uznawanie zamówień wraz z fakturami, jako potwierdzenia zawarcia kontraktów handlowych - w przypadku, gdy w branży Beneficjenta nie są zawierane umowy kupna-sprzedaży, a także zliczanie poszczególnych zamówień/zleceń zawieranych przez przedstawiciela na podstawie umowy ramowej/przedstawicielstwa z danego rynku, o ile charakterystyka tego rynku uzasadnia takie podejście. We wskaźniku możliwe jest ujęcie kontraktów osiągniętych na innych rynkach niż pierwotnie wskazane w strategii/planie działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wniosku o dofinansowanie. Zastosowanie zaproponowanych powyżej dodatkowych rozwiązań musi wynikać ze zmiany strategii/planu działalności i wymaga każdorazowo zgody ze strony IOK po uzyskaniu uzasadnienia od Beneficjenta. We wskaźniku należy wykazać liczbę podpisanych kontraktów handlowych, w wyniku udzielonego wsparcia. Wartość wskaźnika zaplanowana do osiągnięcia w przedmiotowym konkursie wynosi 85 szt. Sprawa dotyczy firmy, która produkuje wyposażenie dla ośrodków narciarskich (szafy depozytowe, suszarki, itp.) na całym świecie, głównie do krajów alpejskich (Austria, Włochy, Francja, Szwajcaria) oraz Niemiec.
              Z uwagi na specyfikę tego rynku, jego hermetyczność (firmy z rynków niemieckojęzycznych wolą kupić produkt od innej firmy z tego regionu) firma prowadzi sprzedaż głównie poprzez dystrybutorów (inne firmy z branży sportowej i obsługujące rynek narciarstwa i obiekty hotelowe) z którymi podpisane ma umowy na dystrybucję własnych produktów. Czasem, nawet gdy kontrakt zdobywa firma, przekazuje sprawę do dystrybutora w danym kraju, który prowadzi resztę zlecenia. Często jest tak, że firma nie wie nawet gdzie konkretnie (do jakiego podmiotu/ośrodka narciarskiego) trafiają jej produkty, w przypadku gdy sprawę od początku do końca prowadzi dystrybutor (choć taka informacja jest dla firmy możliwa do zdobycia). Jak już podkreślono specyfika rynku niejako narzuca i wymusza takie podejście do sprzedaży przez firmę. Jednocześnie targi zagraniczne są okazją dla firmy do promocji własnej marki i jej wizerunku co zwiększa jej sprzedaż za granicą, ale najczęściej z wykorzystaniem pośrednika  - dystrybutora a wiec innej zagranicznej firmy. Co w takim przypadku? Czy do wskaźnika można wliczać tylko kontraktu – umowy/ warunkowo faktury podpisane bezpośrednio z nowymi podmiotami (w tym nowymi dystrybutorami)? Czy jeżeli firma uzyska informacje od dotychczasowego dystrybutora do kogo ostatecznie trafił nowy, prezentowany na targach produkt (i nie będzie to podmiot, który wcześniej zakupił już ten produkt od tego samego dystrybutora bądź firmy) to jest możliwość wliczenie tej faktury jako 1 kontrakt?

               W odpowiedzi na pytanie, informuję, że do wskaźnika rezultatu pn. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji, będzie możliwe wliczenia każdego nowego kontraktu zawartego przez Wnioskodawcę. W Państwa przypadku może to być kontrakt z dystrybutorem, jak i bezpośrednim odbiorcą, którego pozyskają Państwo poprzez udział w targach, objętych wnioskiem o dofinansowanie. Nie będzie możliwe wliczenie do ww. wskaźnika, kontraktu z bezpośrednim odbiorcą, który nie zakupił produktu od Państwa, a od dystrybutora (pośrednika), z którym na ten moment Państwo już współpracują (mają zawarty kontrakt). Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca we wniosku musi uwiarygodnić a na etapie wykazania osiągnięcia wskaźnika udowodnić brak możliwości sprzedaży bezpośredniej dla ostatecznego odbiorcy i konieczność uwzględnienia dystrybutora. Ponadto należy pamiętać, że w ramach Działania 3.5.3. możliwe jest udzielenia wsparcia jedynie w przypadku, kiedy: Wnioskodawca planuje wejść na nowy rynek (na którym obecnie nie działał) z obecnie produkowanym produktem/usługą, lub wejść z nowym produktem/usługą na rynek, na którym dotychczas działał. Powyższe powinno wynikać ze strategii/planu rozwoju działalności międzynarodowej. Zatem dopuszczalna jest ekspansja na dotychczasowym rynku pod warunkiem, iż będzie to dotychczasowy kontrahent ale z nowym produktem. Nalezy zwrócić uwagę na to, iż niezasadnym byłoby wsparcie uczestnictwa w targach dla Wnioskodawcy, który miałby jedynie zwiększyć wolumen sprzedaży dla tego samego produktu i dla tego samego kontrahenta. Powinna zajść zmiana jakościowa (zwiększenie sprzedaży dla dotychczasowego kontrahenta nie wyczerpuje definicji internacjonalizacji).

               

              59. Mamy pytanie, od kiedy liczy się okres n+2, czy od dnia podpisania umowy o dofinasowania, który w przypadku poddziałania 3.5.5 będziemy liczyć jako kwiecień 2020 czy tez od dnia, kiedy założymy rozpoczęcie realizacji projektu czyli u nas prawdopodobnie październik 2019. W naszym przypadku ma to znaczenie, ponieważ chcemy założyć ostatnie targi  na marzec 2022, ale jednocześnie początek realizacji projektu na październik 2019 z tego powodu, iż właśnie w październiku br. prawdopodobnie trzeba będzie ponieść wydatek na rejestrację w pierwszych targach, które będą w maju 2020, więc gdybyśmy założyli początek realizacji projektu na maj 2020 ten wydatek byłby niekwalifikowany. Czy możemy tak założyć, aby być w zgodzie z regulaminem ?

               W odpowiedzi na pytanie, informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu: „Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie jest zobligowany do stosowania zasady n+2, co oznacza, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu 2 lat. W szczególnych przypadkach (tj. projektów skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższych reguł w oparciu o zgodę IOK wyrażoną na wniosek złożony przez Beneficjenta w terminie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. Powyższe musi uwzględniać maksymalny termin realizacji projektu wyznaczony na dzień 31 grudnia 2023 r.”
              Opisany przypadek – podpisanie umowy w kwietniu 2020 daje możliwość realizacji projektu (zgodnie z zasadą n+2) do końca marca 2022. Ponadto należy pamiętać, że Wnioskodawca może rozpocząć realizacje projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Podsumowując, możliwe jest założenie terminu realizacji projektu od października 2019, aż do końca marca 2022 (przy założeniu, że Wnioskodawca podpisze umowę nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020). Należy także pamiętać o ww. wskazanej możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach.

               

              60. Chciałbym prosić o rozwinięcie kwestii samochodów służbowych (nie prywatnych do celów służbowych): - czy udokumentowane zatankowanie samochodu firmowego w trasie na targi (jako dowód – faktura z wpisanym numerem rejestracyjnym samochodu, lokalizacją stacji benzynowej wskazującą na trasę na targi oraz potwierdzenie że znajduje się ten samochód na stanie firmy) – będzie kosztem kwalifikowalnym? Chodzi o to, że mamy na stanie samochody umożliwiające transport stoiska targowego we własnym zakresie, bez konieczności wyłaniania firmy transportowej w procedurze konkurencyjności.

               W odpowiedzi na zapytanie informuję, że transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych jest kosztem kwalifikowalnym. Natomiast koszty dojazdu samochodem służbowym rozliczane będą zgodnie z Wytycznymi  (w szczególności mając na uwadze rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Natomiast dokumenty jakie należy przedstawić na etapie rozliczania to m.in. faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu. Dodatkowo należy pamiętać, że niekwalifikowalne są płatności dokonane gotówką. Ponadto w przypadku, gdy beneficjent planuje transport eksponatów tym samym środkiem transportu, co przewóz uczestników na imprezę targową (samochód służbowy), to kwalifikowalnym wydatkiem może być jedynie wydatek dotyczący przejazdu przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych. Nie ma możliwości kwalifikowania jednocześnie kosztów transportu eksponatów i przejazdu uczestników na targi, przy wykorzystaniu jednego, tego samego środka transportu.

              61. Zamówienia w projektach z działania 3.5.3 – Internacjonalizacja MŚP (nabór RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19)

              W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi procedury zamówień w projektach z działania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, w których istnieje możliwość dofinansowania udziału w targach o charakterze międzynarodowym, poniżej przedstawiamy zalecany przez IP RPO WSL – ŚCP sposób postepowania.

              Zgodnie z zapisami punktu 10 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, „ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości) (Wskazane przesłanki należy interpretować zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia):
              a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),
              b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)( np. w przypadku projektów dotyczących organizacji misji gospodarczych i targów wartość zamówienia na usługi hotelowe, czy dostawę biletów lotniczych szacuje się ze względu na specyfikę tych projektów co do zasady odrębnie dla każdego wydarzenia),
              c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).

              W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części (W przypadku beneficjenta zobowiązanego do stosowania Pzp – nie dotyczy to zamówień, o których mowa w art. 6a Pzp)”.

              W związku z powyższymi zapisami, zaleca się, by w przypadku projektów, w których zaplanowano udział w więcej, niż jednej imprezie targowej, szacować wartość zamówienia dotyczącego np. zabudowy stoiska, dla wszystkich targów łącznie. Oznacza to, że w przypadku, gdy szacowana, łączna wartość zamówienia przekracza 50 tys. PLN, nie ma konieczności przeprowadzania jednego postepowania na całość zamówienia dotyczącego np. zabudowy stoiska. Można przeprowadzić odrębne postępowanie na zabudowę stoiska dla każdej imprezy targowej, zachowując tryb udzielania zamówień jak dla zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN, czyli zasadę konkurencyjności, opisaną w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

               Bezpośredni link do zagadnienia:
               https://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_5_3___internacjonalizacja_msp_nabor_rpsl_03_05_03_ip_01_24_01919___czesc_2

               Pytanie 1. Koszty pracy członków zarządu oraz prokurentów

               W przypadku, gdy członkowie zarządu/prokurenci wykonują prace B+R oraz posiadają umowę o pracę na stanowisku zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie, to ich wynagrodzenie, związane tylko i wyłącznie z zadaniami dotyczącymi danego stanowiskiem pracy w ramach projektu, może zostać uznane za kwalifikowalne w ramach kategorii „wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę”. Należy pamiętać, że wsparcie na przedmiotowy wydatek będzie udzielone z tytułu wykonywanej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (umowa o pracę), a rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. W tym przypadku dane statystyczne lub inne obiektywne informacje, na postawie których ustalona zostanie GSJ, powinny dotyczyć tylko i wyłącznie stanowiska pracy związanego z projektem, z wyłączeniem danych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu/prokurenta. Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do spełniania wszystkich warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19.

               Pytanie 2. Korelacja PKD/RIS

               Kwestia wpisywania się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego jest oceniana przez ekspertów zewnętrznych w trakcie oceny merytorycznej w oparciu o zapisy całego wniosku aplikacyjnego. Ocena w tym zakresie nie jest przeprowadzana w oparciu o zamknięty katalog kodów PKD.

               Wnioskodawca znając specyfikę (zakres rzeczowy) projektu powinien dokonać wyboru odpowiednich kodów PKD wskazujących na RIS i wpisać je w Pkt. B.4. Należy pamiętać o tym, że w Pkt. B.20 wniosku aplikacyjnego należy wyjaśnić wpisywanie się projektu w RIS WSL 2013-2020 poprzez wskazanie, których inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS dotyczy projekt:
               - medycyny,
               - energetyki,
               - technologii Informacyjnych i komunikacyjnych,
               - zielonej gospodarki,
               - przemysłów wschodzących.

               Należy również podać znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji.

               Pytanie 3. Zasady wyboru typu inwestycji początkowej.

               W przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach I typu projektu oraz w ramach II typu projektu realizowanego z komponentem wdrożeniowym Wnioskodawca może uzyskać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji.

               Do wyboru są następujące typy inwestycji początkowej:
               - zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
               - dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
               - zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
               - utworzenie nowego zakładu.

               Opisy poszczególnych typów inwestycji początkowej zawarte są w „Instrukcji wypełniania wniosku” (pkt.B.13.3) oraz w „Regulaminie konkursu” (Rozdział 2.1.1) – wybór odpowiedniego typu inwestycji początkowej należy do Wnioskodawcy, a uzależniony jest od charakteru inwestycji Wnioskodawcy oraz od typu projektu, jaki Wnioskodawca wybierze. Istnieje możliwość wyboru kilku typów inwestycji początkowej z wyraźnym zaznaczeniem, który z nich jest dominujący w projekcie.

                Bezpośredni link do zagadnienia:
                https://scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_1_2_badania_rozwoj_i_innowacje_w_przedsiebiorstwach_rpsl_01_02_00_ip_01_2402019

                Pytanie 1. Za jaki okres należy przedstawić dane w pkt I.1.b dla poddziałania 3.5.3 konkurs nr RPLS.03.05.03-IP-24-019/19

                Informujemy, iż dane dotyczące przewidywanych do osiągnięcia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych latach z uwzględnieniem dwóch wariantów: przy zrealizowaniu inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie i bez zrealizowania inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie należy wykazać w okresach: rok złożenia wniosku, lata, w których będzie realizowany projekt i 2 lata po zakończeniu realizacji projektu (za okres, w którym to Wnioskodawca powinien zrealizować wskaźnik rezultatu bezpośredniego obrazujący liczbę zawartych kontraktów handlowych).
                Np. wniosek złożony w lipcu 2019r. z okresem realizacji projektu sierpień 2019 - lipiec 2021 powinien posiadać dane za lata 2019-2023.

                1. Jaka kondycja spółki uznawana jest za odpowiednią?

                Odpowiedź: Badanie kondycji finansowej spółki odbywa się na etapie oceny merytorycznej, w szczególności na podstawie kryterium pn. Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy. W ramach przedmiotowego kryterium eksperci weryfikują: „czy Wnioskodawca posiada potencjał finansowy zapewniający wykonalność projektu. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego”. W związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia zarówno dokumentacji, jak i stosownego uzasadnienia w opisach wniosku o dofinasowanie, które to pozwolą ekspertowi na ocenę „odpowiedniej kondycji spółki”. W ocenie kondycji w pierwszym rzędzie brane są pod uwagę dane ujęte w dokumentach sprawozdawczych za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe. Następnie w ocenie są uwzględniane dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Należy mieć na względzie, iż wsparcie ma postać refundacji z zaznaczeniem, iż Beneficjent może rozliczać się płatnościami pośrednimi po zrealizowaniu zadania. W ocenie również mogą zostać wzięte inne czynniki przedstawione przez Wnioskodawcę (np. możliwość odzyskania Vat, fakt realizacji w tym samym okresie innych przedsięwzięć/inwestycji).

                 

                1. Co w przypadku młodej spółki, która jest na zaplanowanej stracie związanej z inwestycją i relatywnie krótkiej działalności?

                Odpowiedź: Na etapie oceny formalnej odbywa się weryfikacja, czy spółka składająca wniosek o dofinansowanie nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (pozostawanie w trudnej sytuacji eliminuje Wnioskodawcę z możliwości wsparcia). Warunek ten nie dotyczy przedsiębiorstw, które istnieją na rynku krócej niż 3 lata (nie mają zamkniętych trzech okresów obrachunkowych). Proszę mieć jednak na uwadze, że badanie kondycji finansowej spółki odbywa się na etapie oceny merytorycznej, w szczególności na podstawie kryterium pn. Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy. W ramach przedmiotowego kryterium eksperci weryfikują: „czy Wnioskodawca posiada potencjał finansowy zapewniający wykonalność projektu. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego”. W ocenie kondycji w pierwszym rzędzie brane są pod uwagę dane ujęte w dokumentach sprawozdawczych za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe. Następnie w ocenie są uwzględniane dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Należy mieć na względzie, iż wsparcie ma postać refundacji z zaznaczeniem, iż Beneficjent może rozliczać się płatnościami pośrednimi po zrealizowaniu zadania. W ocenie również mogą zostać wzięte inne czynniki przedstawione przez Wnioskodawcę (np. możliwość odzyskania Vat, fakt realizacji w tym samym okresie innych przedsięwzięć/inwestycji).

                 

                1. Czy jest możliwe zawarcie umowy z przedstawicielem organizatora targów jeśli dopuszcza on tylko taką możliwość?

                Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość kwalifikowania kosztów  wynajmu powierzchni wystawienniczej od pośrednika jedynie w przypadku, kiedy organizator sam nie wynajmuje  powierzchni, a zleca taką usługę pośrednikowi. W takim przypadku Wnioskodawca jest zmuszony do skorzystania z usług pośrednika, Należy wtedy jednak stosować zasady związane z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności, chyba że organizator targów wyznaczył tylko jednego swojego przedstawiciele na terenie kraju.

                 

                1. Jaka jest definicja imprezy targowej?

                Odpowiedź: Głównym przedmiotem przedsięwzięcia są targi. Do imprezy targowej nie zaliczają się konferencje.

                1. Czy konferencja z towarzyszącym  wydarzeniem pozwalającym na wystawienie stoiska się kwalifikuje?

                Odpowiedź: Jedynie udział w imprezach targowych (gdzie organizator pobiera opłatę rejestracyjną, a Wnioskodawca widnieje w katalogu wystawców itp.) może zostać uznany za możliwy do kwalifikowania w ramach Działania 3.5.3.

                 

                1. Czy zasadnym jest stosowanie pełnej procedury rozeznania rynku/zasady konkurencyjności dla zakwaterowania/przelotu?

                 

                Odpowiedź: Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
                a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
                c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
                W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez VAT.
                W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu.
                W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
                a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
                b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.
                Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.
                W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.
                Informujemy jednocześnie, że zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do wzoru Umowy o dofinansowanie tj. Kwalifikowalnością wydatków dla naboru nr 03.05.03-IP.01-24-019/19 koszty zakwaterowania/transportu rozliczane będą zgodnie z ww. Wytycznymi (w szczególności mając na względzie rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności).

                1. Jak kwalifikować dzień po targach biorąc pod uwagę, że doba hotelowa trwa do 12 godziny?

                Odpowiedź: ŚCP kwalifikować będzie do wsparcia koszt zgodnie z wyznaczoną dobą hotelową, czyli w tym przypadku do godz. 12. Dopuszczalnym jest przedłużenie doby hotelowej do czasu faktycznego opuszczenia hotelu, przy czym pamiętać należy że koszty te stanowić będą wydatek niekwalifikowalny.

                 

                1. Co w sytuacji, gdy organizator targów nie pozwala na wynajem powierzchni bezpośrednio ale ma swojego przedstawiciela?

                Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość kwalifikowania kosztów  wynajmu powierzchni wystawienniczej od pośrednika jedynie w przypadku, kiedy organizator sam nie wynajmuje  powierzchni, a zleca taką usługę pośrednikowi. W takim przypadku Wnioskodawca jest zmuszony do skorzystania z usług pośrednika. Należy wtedy jednak stosować zasady związane z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności, chyba że organizator targów wyznaczył tylko jednego swojego przedstawiciele na terenie kraju.

                 

                1. Czy kwalifikowalny jest udział w konferencji (bilety) na targach w których uczestniczymy jako wystawca?

                Odpowiedź: Taki koszt nie kwalifikuje się do wsparcia (nie został ujęty w katalogu kosztów kwalifikowalnych).

                 

                1. Czy zawarte kontrakty musza wiązać się z wystawionymi fakturami w okresie 2 lat po zakończeniu?

                Odpowiedź: W pierwszej kolejności zweryfikowane zostaną zawarte kontrakty handlowe. W sytuacjach wątpliwych Beneficjent zostanie poproszony o dostarczenie faktur. Należy mieć na względzie, iż udzielane wsparcie powinno przynieść Wnioskodawcy pewną efektywność finansową (określoną w pkt I.1b wniosku) i w sytuacji wątpliwości w tym zakresie Beneficjent zostanie wezwany do wyjaśnień oraz złożenia dokumentów potwierdzających założone rezultaty projektów.

                 

                1. Czy koszty usług za noclegi na targach (kilka targów) należy przy szacowaniu sumować?

                Odpowiedź: Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
                a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
                c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
                W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez VAT.
                W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu.
                W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
                a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
                b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.
                Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.
                W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.
                Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.

                 

                1. Jak szacować wartości zamówienia na konkretnych przykładach (noclegi, transport, zabudowa itd.) Proszę uwzględnić to co wnioskodawca założył na etapie aplikowania (np. kupno biletów lotniczych, czy usługi transportowe samodzielnie lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej)

                Odpowiedź: Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
                a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
                c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
                W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez VAT.
                W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu.
                W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
                a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
                b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.
                Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.
                W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.
                W przypadku, kiedy zamawiający zamierzał będzie skorzystać z usług firmy, która zajmuje się kompleksową organizacją wyjazdów na imprezy targowe, wydatki związane z noclegami oraz transportem osób na targi należy potraktować jako jedno zamówienia. Natomiast w przypadku, w którym zamawiający wydatki związane z  noclegami oraz transportem osób na targi realizował będzie samodzielnie właściwym będzie przyjęcia zasady, zgodnie z którą, wydatki na zakup noclegów oraz usług transportu nie są tożsame rodzajowo i funkcjonalnie, w związku z czym, nie stanowią one jednego zamówienia.

                 

                1. Co należy rozumieć pod pojęciem producent/usługodawca jeżeli chodzi o promocję produktów/artykułów?

                Odpowiedź: Za producenta należy rozumieć przedsiębiorstwo produkujące produkt a za usługodawcę przedsiębiorstwo świadczące usługę. Dystrybutorzy i firmy pośredniczące w sprzedaży nie wpisują się w żadną z tych kategorii.

                 

                1. Pytanie do kryterium meryt. 11 „Wpływ projektu na rozwój …”: Jak rozumieć udział jako wystawcy w targach/wystawach ukierunkowanych na rynki zagraniczne w kraju i poza granicami kraju – chodzi o to czy targi krajowe w to się wliczają?

                Odpowiedź: Wnioskodawca w ramach projektu ma możliwość wzięcia udziału nie tylko w targach zagranicznych, ale także i w targach organizowanych na terenie kraju, z założeniem, iż targi te muszą mieć charakter międzynarodowy i być ukierunkowane na rynki zagraniczne.

                 

                1. Jak potraktować transport na targi i noclegi w szacowaniu wartości zamówienia?

                Odpowiedź w pytaniu nr 13.

                 

                1. Czy wybór organizatorów targów dokonywany jest w oparciu o zasadę konkurencyjności?

                Odpowiedź: Wydatki muszą być zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, w tym nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą (nie dotyczy wydatków ponoszonych bezpośrednio od organizatora targów/imprezy wystawienniczej oraz wydatków związanych z transportem samochodem prywatnym w celach służbowych).

                 

                1. Ile trzeba sprzedać aby osiągnąć wskaźnik podpisanych kontraktów?

                Odpowiedź: Wnioskodawca deklaruje efektywność finansową w pkt I.1.b wniosku (planowane przychody). Informacje zawarte w tym punkcie stanowią podstawę do oceny projektu na etapie spełnienia kryteriów merytorycznych wyboru projektów i stanowią założony cel projektu. Tak więc Wnioskodawca powinien zrealizować założone cele.

                 

                1. Jak szczegółowo określić we wniosku (strategii) docelowe rynki aby nie zmieniać w trakcie realizacji projektu strategii i wniosku?

                Odpowiedź:
                Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu:
                Strategia/plan działalności międzynarodowej musi zawierać co najmniej następujące elementy:
                1. analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),
                2. opis wyznaczonych celów,
                3. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
                4. mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.
                Strategia/plan działalności międzynarodowej, powinien być spójny, zrozumiały, określać mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny, a także powinien być zgodny ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.
                Rynki powinny zostać opisane na tyle szczegółowo aby nie wzbudzały wątpliwości eksperta oceniającego projekt na etapie oceny merytorycznej. Należy podać kraj/kraje, na które Wnioskodawca zamierza wprowadzić swój produkt/usługę. Ponadto proszę pamiętać, że obowiązkiem Wnioskodawcy (planującego rozwój na rynki zagraniczne, oraz udział w przedmiotowym Konkursie) jest znajomość kierunku rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

                 

                1. Jaki kurs należy przyjąć do obliczenia wartości wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu (w przypadku, kiedy nie będą one ponoszone w walucie polskiej)?

                Informuję, że wypełniając punkt C.2.2. w formularzu wniosku o dofinansowanie, w przypadku, kiedy wydatki  zaplanowane nie będą ponoszone w walucie polskiej, do ich obliczenia należy przyjąć kurs aktualny na moment aplikowania. Rekomendujemy, aby w polu „Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii” (punkt C.2.2.) wskazać datę oraz kurs, który Wnioskodawca przyjął do obliczenia wartości danego wydatku.

                 

                21. Czy jeżeli Wnioskodawca planuje kilka imprez targowych w ramach wniosku (np. 4 wyjazdy), to czy może:

                - wystawiać więcej niż 1 produkt podczas 1 imprezy targowej;

                - wystawiać 1 produkt podczas dwóch imprez targowych, drugi podczas dwóch kolejnych imprez targowych ?

                Nie ma formalnych przeciwwskazań do tego, aby wystawiać więcej niż 1 produkt podczas jednej imprezy targowej oraz 1 produkt podczas dwóch imprez, a drugi produkt podczas kolejnych dwóch imprez. Należy jedynie pamiętać, iż logika działań podejmowanych przez Wnioskodawcę musi wynikać z posiadanej strategii/planu internacjonalizacji. Ta kwestia będzie podlegać ocenie na etapie weryfikacji spełnienia kryteriów merytorycznych przez ekspertów. Należy również zawrócić uwagę, iż kryteria odnoszą się m.in. do metodologii podejmowanych działań, a także do efektywności projektu. Zatem zadaniem Wnioskodawcy będzie uzasadnienie przyjętego sposobu podstępowania celem spełnienia kryteriów merytorycznych.

                22. Czy można pojechać na targi z produktem, który na moment składania wniosku jest opracowywany w projekcie badawczym 1.2. ? Projekt badawczy będzie zakończony w momencie wyjazdu na targi (Wnioskodawca będzie więc w posiadaniu prototypu).

                Jeżeli Wnioskodawca będzie posiadał prototyp lub będzie gotowy do produkcji/świadczenia usług na moment odbywania się imprezy targowej, to można na imprezie wystawić się z takim produktem/usługą. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, iż w projektach B+R czy z działania 3.2 mogą pojawić się przesunięcia w termach realizacji, co negatywnie mogłoby rzutować na projekt złożony w ramach podziałania 3.5.3. Z uwagi na czas, w którym się znajdujemy we wdrażaniu obecnej perspektywy, na etapie realizacji projektów z poddziałania 3.5.3 pojawiać się będą przesłanki uniemożliwiające pewne zmiany w projekcie (np. gdy impreza odbywa się cyklicznie co 2 lata i nieobecność na zaplanowanej wiązać się może z brakiem możliwości uczestnictwa w kolejnej). Stąd też należy przeanalizować gotowość do uczestnictwa w zaplanowanych imprezach.

                 

                23. Ile imprez targowych może obejmować 1 wniosek o dofinansowanie – 1 imprezę targową czy może więcej imprez w różnych miejscach?

                Jeden wniosek o dofinansowanie może obejmować udział w kilku imprezach targowych, musi to jednak nastąpić w określonym w dokumentacji konkursowej przedziale czasowym tj. po złożeniu wniosku w terminie realizacji projektu. Maksymalny termin realizacji projektu wyznacza zasada n+2 (czyli dwa lata od momentu podpisania umowy).

                24. Jak jest rozumiane rozpoczęcie realizacji projektu w konkursie 3.5.3?

                Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 5 podrozdziału 2.7.(Regulaminu konkursu). W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Należy zwrócić uwagę na to, że pomoc udzielana będzie wyłącznie w oparciu o rozporządzenie 651/2014 (nie będzie udzielana pomoc de minimis), stąd też każdy z Wnioskodawców będzie musiał dochować efektu zachęty.

                 

                25. Co oznacza, że projekt jest komplementarny pod względem przedmiotowym/geograficznym/funkcjonalnym/międzyfunduszowym w konkursie 3.5.3?

                W przypadku wystąpienia komplementarności, należy stosowne informacje wskazać w pkt.B.6.1 wniosku aplikacyjnego. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku „Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, który nie zostałby osiągnięty lub osiągnięty byłby w mniejszym stopniu w przypadku niewystępowania komplementarności. W ramach konkursu dopuszczalne są następujące rodzaje komplementarności:
                - komplementarność przestrzenna (geograficzna) – projekty uzupełniające się są realizowane na tym samym obszarze lub geograficznie blisko siebie;
                - komplementarność funkcjonalna – projekty uzupełniające się ukierunkowane są na osiągnięcie celu związanego z funkcją jaką projekty mają do spełnienia;
                - komplementarność w obszarze problemowym – działania/projekty komplementarne mają postawione za cel rozwiązanie tego samego problemu w danym obszarze problemowym;
                - komplementarność przedmiotowa (sektorowa) – projekty komplementarne oddziałują na ten sam sektor/branżę;
                - komplementarność międzyfunduszowa – dotyczy projektów/przedsięwzięć względem siebie komplementarnych finansowanych z różnych funduszy np. EFRR i EFS.

                Dodatkowo w uzasadnieniu komplementarności należy podać następujące informacje:
                - czy projekt został zrealizowany/jest w trakcie realizacji;
                - czy projekt jest/był realizowany ze środków własnych czy publicznych;
                - kto realizował/realizuje projekt.

                 

                26. Czy promesa kredytowa jest załącznikiem obowiązkowym? Jakie dokumenty należy przedstawić, które potwierdzałyby finansowanie projektu?

                Promesa kredytowa nie jest dokumentem obowiązkowym  na etapie aplikowania - prócz promesy, jako dokumenty potwierdzające wykazanie środków finansowych możliwe jest złożenie np.:
                a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualny na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,
                b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
                c) promesy kredytowej/promesy pożyczki wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

                Aby spełnić warunek formalny, Wnioskodawca powinien dostarczyć co najmniej 1 dokument z powyższego katalogu.

                 

                27. Czy w przedmiotowym konkursie udzielana będzie pomoc de minimis:

                W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna na podstawie art. 18 i 19 Rozporządzenia UE 651/2014 (Rozporządzenie z dnia 3 września 2015r.), a maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Otrzymane w ramach konkursu dofinansowanie nie stanowi pomocy de minimis.

                 

                28. Czy po zakończeniu realizacji projektu obowiązuje konieczność udowodnienia zwiększenia poziomu handlu zagranicznego w firmie? Jeśli tak, to jakie dokumenty są wymagane?

                Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej jednym ze wskaźników kluczowych rezultatu bezpośredniego, który Beneficjent powinien zrealizować dzięki projektowi jest Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji. Liczba kontraktów handlowych (umowy kupna-sprzedaży) podpisanych przez przedsiębiorstwa z partnerami z zagranicy w wyniku udzielonego wsparcia w zakresie umiędzynarodowienia działalności lub poprawy dostępu do rynków zagranicznych.  Dodatkowo, możliwe jest uznawanie zamówień wraz z fakturami, jako potwierdzenia zawarcia kontraktów handlowych - w przypadku, gdy w branży Beneficjenta nie są zawierane umowy kupna-sprzedaży, a także zliczanie poszczególnych zamówień/zleceń zawieranych przez przedstawiciela na podstawie umowy ramowej/przedstawicielstwa z danego rynku, o ile charakterystyka tego rynku uzasadnia takie podejście.

                We wskaźniku możliwe jest ujęcie kontraktów osiągniętych na innych rynkach niż pierwotnie wskazane w strategii/planie działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wniosku  o dofinansowanie. Zastosowanie zaproponowanych powyżej dodatkowych rozwiązań musi wynikać ze zmiany strategii/planu działalności i wymaga każdorazowo zgody ze strony IOK po uzyskaniu uzasadnienia od Beneficjenta. We wskaźniku należy wykazać liczbę podpisanych kontraktów handlowych, w wyniku udzielonego wsparcia.

                 

                29. W kryteriach wyboru projektów pojawia się stwierdzenie „szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej” w opisie strategii. O jakie rodzaje kosztów chodzi?

                W pkt. B.15 wniosku aplikacyjnego Wnioskodawca przedstawia stan projektowany, w którym podaje szacowane koszty  wdrożenia opracowanej strategii eksportowej. Strategia/plan działalności międzynarodowej to określona koncepcja systemowego działania, polegająca na formułowaniu zbioru celów przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogi dotyczące minimalnego zakresu obejmującego strategię/plan działalności międzynarodowej zostały określone w ppkt 2.1.1 niniejszego Regulaminu.

                Do oszacowania Wnioskodawca może przyjąć wszelkie koszty, które przyczynią się do wdrożenia opracowanej strategii np. targów, koszty marketingu, reklamy, koszty związane z pozyskaniem klientów, koszty osobowe (nie tylko te wskazane we wniosku).

                 

                30. W kryterium: Wpływ projektu na rozwój ekonomiczno-społeczny regionu, jest możliwość zdobycia punktów za promocję produktów cechujących się innowacją technologiczną. Na jakiej podstawie będzie badana innowacyjność tych produktów promowanych na targach? Czy należy przedstawiać dokumenty potwierdzające innowacyjność tych produktów? Jeśli tak, to jakie?

                W ramach konkursu nie ma obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających  innowacyjność produktów promowanych na targach, jednakże Wnioskodawca może taki dokument załączyć w systemie LSI jako dokument dodatkowy. Zapisy  dokumentacji aplikacyjnej nie  definiują wzoru/przykładu takiego dokumentu.

                Jeśli w ramach przedsięwzięcia promowany produkt jest innowacyjny, Wnioskodawca zamieszcza stosowną  informację wraz z uzasadnieniem  we wniosku aplikacyjnym w pkt. B.22, za co na ocenie merytorycznej, prowadzonej przez eksperta zewnętrznego, otrzymać może dodatkowe punkty w ramach kryterium „Wpływ projektu na rozwój ekonomiczno – społeczny Regionu”.

                 

                31. Czy w ramach kodu 10.61, który znajduje się na liści kodów wykluczonych można ubiegać się o dofinansowanie?

                W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy projekt kwalifikuje się do wsparcia biorąc pod uwagę zapisy dokumentu pn. OPRACOWANIA DOTYCZĄCEGO RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.5.3 (zamieszczony jest na stronie ŚCP pod ogłoszeniem o Konkursie). Zgodnie z tym załącznikiem kod PKD 10.61.Z to kod wykluczony, co oznacza że pomoc nie może być udzielona na działalność w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że kwestia wpisywania się projektu w sektory wykluczone badany jest także przez ekspertów zewnętrznych w trakcie oceny merytorycznej w oparciu o zapisy wniosku aplikacyjnego (m.in. na podstawie pkt. B.4, opisu projektu, analizy technicznej, specyficznej oraz pozostałych zapisów wniosku aplikacyjnego i załączników).

                Należy wziąć pod uwagę, że:
                „Przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.
                Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta podstawowego konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.
                Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie można w tym względzie uznać czynności wykonywanych w gospodarstwach jako niezbędny element przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, takich jak zbiór, koszenie czy młócka zbóż, pakowanie jaj, ani też pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem”.
                Zgodnie z tymi zapisami, wykluczone ze wsparcia jest wprowadzenie do sprzedaży produktu pierwotnego, w żadnym stopniu nieprzetworzonego. Na przykład kwalifikująca do wsparcia jest sprzedaż mąki, która powstaje po przetworzeniu ziarna, stanowiącego w tym przypadku produkt pierwotny.

                32. Czy  w projekcie można planować udział w targach wyłącznie jako wystawca?

                Informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „Wsparcie Wnioskodawcy zostanie udzielone w przypadku, kiedy będzie uczestniczyć w imprezie targowej/wystawienniczej w charakterze wystawcy”.  Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy o dofinansowanie kwalifikowalne są m.in.:
                podróże służbowe (bezpośrednia podróż do miejsca docelowego i zakwaterowanie):
                a) zakwaterowanie maksymalnie czterech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy oraz w okresie trwania przedsięwzięcia,
                b) transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych.

                Ponadto warunkiem otrzymania wsparcia, jest przedstawienie strategii/planu działalności Międzynarodowej, która określać ma mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.  Biorąc pod uwagę powyższe nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na udział w targach jako gość/odwiedzający z uwagi na fakt, że nie zostałyby spełnione podstawowe założenia do konkursu.

                W ramach konkursu nie będą wspierane misje.

                 

                33. Co dokładnie oznacza zasada „Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie jest zobligowany do stosowania zasady n+2, co oznacza, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu 2 lat.”

                 Zasada n+2 oznacza, że Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie jest zobligowany do tego, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu 2 lat. W szczególnych przypadkach (tj. projektów skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższych reguł w oparciu o zgodę IOK wyrażoną na wniosek złożony przez Beneficjenta w terminie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. Powyższe musi uwzględniać maksymalny termin realizacji projektu wyznaczony na dzień 31 grudnia 2023 r.

                W związku z powyższym jeżeli umowa o dofinansowanie zostanie podpisana 31 marca 2020r. to Beneficjent musi zrealizować projekt najpóźniej do dnia 30 marca 2022r. (oczywiście projekt może zostać zrealizowany wcześniej i/lub zgodnie z terminem wskazanym we wniosku o dofinansowanie).

                W sytuacji gdy Beneficjent realizujący projekt nie ma możliwości jego zakończenia w planowanym terminie (zgodnie z zasadą n+2), wówczas może wystąpić do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji. Ponadto informuję, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023r.

                 

                34. Czy usługi doradcze można zakupić jedynie w odniesieniu do tych zagranicznych rynków docelowych, na których będą miały miejsce targi, na których wnioskodawca się wystawi?

                 Czy to oznacza, że usługi doradcze można zakupić jedynie w odniesieniu do tych zagranicznych rynków docelowych, na których będą miały miejsce targi, na których wnioskodawca się wystawi?

                 Przykładowo: wnioskodawca planuje 2 rynki docelowe w projekcie: Niemcy, Francja. Wnioskodawca weźmie udział jako wystawca w targach organizowanych tylko na terenie  Niemiec, ale podczas tych targów będzie pozyskiwał kontakty zarówno z kontrahentami z Niemiec, jak i z kontrahentami z Francji, którzy również w targach niemieckich uczestniczą.

                 Czy w takiej sytuacji wnioskodawca może jako koszty kwalifikowalne zaplanować:

                -zakup usług doradczych dotyczące wyszukiwania i doboru partnerów handlowych z Francji?

                -zakup usług doradczych dotyczących badania marketingowego rynku Francji?

                 

                Informuję, że Wnioskodawca planując 2 rynki docelowe w Niemczech i we Francji ma możliwość uczestnictwa w targach organizowanych na terenie Niemiec, a podczas tych targów  pozyskać kontrakty zarówno z kontrahentami z Niemiec jak i z Francji. Ponadto informuję, że Wnioskodawca ma możliwość uczestnictwa w targach na rynku zagranicznym w kraju w ramach, którego nie planuje szukać potencjalnych odbiorców.
                Informacje dotyczące potencjalnych odbiorców Wnioskodawca musi zawrzeć w strategii/planie działalności międzynarodowej, która powinna zawierać następujące elementy:
                a) analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),
                b) opis wyznaczonych celów,
                c) szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
                d) mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.
                W związku z powyższym Wnioskodawca ma możliwość kwalifikowania kosztów  takich jak np.: zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych oraz zakup usług doradczych dotyczących badania marketingowego rynku w tym przypadku np. z Francji o ile przedmiotowe koszty będą spełniały warunki określone w kwalifikowalności wydatków będących załącznikiem nr 7 do wzoru umowy  o dofinansowanie.

                 

                35. Punkt B.22. Efekty projektu, rubryka „Czy w ramach przedsięwzięcia promowany będzie produkt/ usługa cechujący/ cechująca się innowacyjnością technologiczną co najmniej w skali kraju?”. Jak udowodnić skalę innowacyjności? Czy wystarczą patenty krajowe i międzynarodowe? Czy zwykły opis ze wskazaniem numeru patentu?

                 Jeżeli Wnioskodawca w punkcie B.22. chce wykazać, że ramach przedsięwzięcia promowany będzie produkt/ usługa cechujący/cechująca się innowacyjnością technologiczną co najmniej w skali kraju, powinien umożliwić weryfikację tego faktu ekspertowi zewnętrznemu w możliwie najbardziej wiarygodny sposób – zarówno poprzez opis wskazany we wniosku, jak i załączniki, które mogą być pomocne w ocenie. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie przewidziało obowiązkowego załącznika, w związku z powyższym Wnioskodawca ma w tym zakresie dowolność.

                 

                36. Punkt C.2.3. Koszty niekwalifikowalne (bez ryczałtów). Firma planuje w projekcie jedynie targi zagraniczne, gdzie faktury będą walutowe, netto=brutto. Czy zostawić tą tabelę pustą? Czy przyjąć polską stawkę VAT?

                Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca w punkcie C.2.3. wskazuje podatek VAT jedynie „w sytuacji gdy zostanie poniesiony”. W takim przypadku, prosimy aby w piśmie przewodnim do wniosku wyjaśnić powód niewskazania podatku VAT. Będzie to ułatwienie zarówno dla Państwa (w ewentualnym piśmie dotyczącym uzupełnienia/poprawy nie pojawi się prośba o wyjaśnienie tego faktu), jak i dla pracownika oceniającego Państwa wniosek (nie będzie konieczności potwierdzania powodu braku wskazania podatku VAT); W przypadku gdy wartość wydatków kwalifikowalnych netto = brutto (całkowita wartość wydatku wpisana zostanie w wydatkach kwalifikowalnych w pkt. C.2.2), Wnioskodawca nie uzupełnia tabeli w pkt. C.2.3.

                 

                37. Co oznacza, że „jesteśmy na rynku” ?

                Za „obecność na rynku” należy uważać w świetle konkursu stałą obecność, prowadzenie sprzedaży czy świadczenie usług. Po udziale w targach o charakterze międzynarodowym należy wykazać we wskaźnikach podpisanie kontraktu, który będzie świadczył o wejściu na nowy rynek. Może odbyć się to, biorąc pod uwagę dwie możliwości:
                - w przypadku, kiedy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca będzie wprowadzał już istniejący w przedsiębiorstwie produkt lub usługę, koniecznym będzie, aby realizując wskaźnik „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”, podpisał kontrakt z kontrahentem, z którym dotychczas nie współpracował (nie ma zwartych kontraktów);
                - w przypadku wprowadzenia nowego produktu/usługi  w ramach realizacji projektu, dopuszczalne jest natomiast, aby Wnioskodawca realizując wskaźnik „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”, zawarł kontrakt z kontrahentem, z którym już wcześniej współpracował (miał zawarty kontrakt);
                Należy również wziąć pod uwagę fakt, że udział w targach, wejście na nowy rynek, podpisanie kontraktu wynikać musi z posiadanej strategii/planu rozwoju działalności międzynarodowej (której opis Wnioskodawca ma obowiązek wskazać w formularzu wniosku o dofinansowanie). Ponadto informuję, że o dofinansowanie w ramach tego konkursu może ubiegać się tylko i wyłącznie producent lub usługodawca. Za producenta należy rozumieć przedsiębiorstwo produkujące produkt, dystrybutorzy i firmy pośredniczące w sprzedaży nie wpisują się w tą kategorię.

                 

                38. Proszę o informację czy koszty dojazdu samochodem służbowym na lotnisko z siedziby firmy oraz z lotniska do miejsca noclegu są kwalifikowane? Wiem, że codzienny dojazd z hotelu na targi nie jest kwalifikowany. Planuje udział też w drugich targach, gdzie dojazd będzie samochodem z siedziby firmy do Niemiec. Jak udokumentować taki koszt – faktura za paliwo?

                 Informuję, że koszty dojazdu samochodem służbowym na lotnisko z siedziby firmy oraz z lotniska do miejsca noclegu są  kwalifikowalne. Należy jednak mieć na uwadze, iż koszty dojazdu rozliczane będą zgodnie z Wytycznymi  (w szczególności mając na uwadze rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Odnośnie zapytania dotyczącego dojazdu samochodem na targi do Niemiec, Wnioskodawca nie doprecyzował czy dojazd będzie samochodem prywatnym, czy służbowym, a może wynajętym. Należy jednak wziąć pod uwagę, że koszty dojazdu samochodem służbowym rozliczane będą zgodnie z Wytycznymi  (w szczególności mając na uwadze rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Natomiast dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku może być faktura.

                 

                39. Proszę o informację czy aby otrzymać punkty zgodnie z zasadą dodatkowości funduszy strukturalnych wystarczy wystąpić o niższy o co najmniej 5 punktów od maksymalnego poziom dofinansowania. W przypadku projektu 3.5.3 jest to poziom 50% a zejście do 45% pozwoli nam uzyskać 2 punkty przy ocenie merytorycznej. Czy jeżeli projekt przewiduje wydatki na powierzchnię wystawienniczą i na zabudowę na poziomie 460 tysięcy złotych na przestrzeni dwóch lat i wszystkie te koszty są zaliczane do kwalifikowanych to 45%  dofinansowania do poniesionych kosztów kwalifikowanych daje nam dofinansowanie na poziomie 207000,00 zł liczone jako 45% z kwoty 460000,00 zł i kwota dofinansowania ulega ograniczeniu do kwoty limitu 200000,00 zł. Czy takie założenia pozwalają na otrzymanie 2 punktów zgodnie z zasadą dodatkowości funduszy strukturalnych. Czy koszty kwalifikowane powinniśmy ograniczyć w tym przypadku do kwoty 400000,00 zł i wystąpić o dofinansowanie na poziomie 180000,00 zł co stanowi 45% z kwoty 200000,00 zł. aby otrzymać dodatkowe 2 punkty za dodatkowość funduszy strukturalnych. Proszę o pilną informację jak należy postąpić w tym przypadku aby otrzymać punkty za zastosowanie się do zasady dodatkowości funduszy strukturalnych.

                W odpowiedzi na pytanie, informuję, że zgodnie z zapisami kryterium pn. Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych: ”Premiowane będą projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego w danym rozporządzeniu o co najmniej 5 punktów %. Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie wydatki kwalifikowalne wskazane we wniosku o dofinansowanie.” Należy wziąć pod uwagę, że sytuacja, w której obniżenie wartości dofinansowania wymusza na Wnioskodawcy przekroczenie maksymalnego poziomu dofinansowania określonego w Regulaminu Konkursu, nie wpisuje się w powyższe zapisy. O zasadzie dodatkowości funduszy strukturalnych może być mowa jedynie w sytuacji, kiedy Wnioskodawca, samodzielnie i świadomie dokonuje obniżenia wartości dofinansowania (o co najmniej 5 punktów %) w sytuacji, kiedy miałaby możliwość aplikowania o maksymalny przewidziany w danym rozporządzeniu procent.

                Ponadto należy pamiętać, że Wnioskodawca nie powinien „sztucznie” obniżać wartości wydatków kwalifikowalnych. Wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu powinny zostać ujęte we wniosku (na etapie oceny merytorycznej eksperci będą oceniali czy projekt jest możliwy do realizacji biorąc pod uwagę zaplanowane w nim wydatki), wskazując stosowną wartość wydatków kwalifikowalnych. W przypadku przekroczenia maksymalnej wartości dofinansowania Wnioskodawca będzie miał obowiązek ją zmniejszyć, do maksymalnej kwoty, wskazanej w Regulaminie Konkursu (200 000,00 PLN). W takim przypadku, system sam dokona przeliczenia procentu dofinansowania. Dopiero po wykonaniu tej czynności, Wnioskodawca może dokonać obniżenia przeliczonego wcześniej przez system procentu dofinansowania, o 5 punktów procentowych, aby eksperci mogli uznać kryterium pn. Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych za spełnione, oraz przydzielić punkty.

                 

                40. Mam pytania dotyczące obowiązkowych załączników dla aktualnego konkursu w poddziałaniu 3.5.3.:

                • Czy załączniki powinny być podbite za zgodność z oryginałem?
                • Gdzie można znaleźć wzór załącznika 6 i 7 (formularz pomocy publicznej i oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej)?
                • Załącznik numer 5 (potwierdzenie środków na finansowanie projektu) powinien opiewać co najmniej na kwotę wydatków kwalifikowalnych, całość projektu, czy jeszcze inaczej?

                 

                W odpowiedzi na przedstawione pytania informuję, że:
                - Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie - dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach LSI 2014, jako załączniki do wniosków o płatność lub innych formularzy składanych poprzez LSI 2014, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów;
                - Wzory formularzy nr 6 i 7 dostępne są pod ogłoszeniem o konkursie, w dokumentacji konkursowej: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/425 -> załączniki do wniosku o dofinansowanie;
                - Dokumentacja konkursowa nie precyzuje na jaką kwotę Wnioskodawca powinien wykazać wkład własny. Złożona dokumentacja powinna potwierdzić, iż Wnioskodawca posiada środki finansowe umożliwiające zrealizowanie projektu  objętego wnioskiem o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium merytoryczne pn.: „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. W kryterium tym weryfikowane będzie m.in. czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie dołączonych dokumentów finansowych, dodatkowych załączników potwierdzających finansowanie projektu, opisu wniosku o dofinansowanie (w szczególności założenia do prognoz finansowych oraz prognozy finansowe). Ponadto należy pamiętać, że Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:
                - wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualny na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,
                - zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
                - promesy kredytowej/promesy pożyczki wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

                Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

                 

                41. Mam pytania dotyczące konkursu w poddziałaniu 3.5.3 na internacjonalizację.

                • Jaką metodologię najlepiej przyjąć przy szacowaniu wydatków w ramach kosztu noclegów? Czy porównanie np. 4 podobnych standardem usług noclegowych w dniach targów i przyjęcie średniej ceny noclegu będzie odpowiednie?
                • W jaki sposób szacować koszt podróży na miejsce targów samochodem służbowym? Czy wystarczy oszacować koszt benzyny na podstawie odległości? Czy płatne fragmenty autostrad mogą być wtedy zaliczone do kosztów podróży?
                • Czy w wypadku wycen w walucie innej niż pln i euro, należy przeliczać po średnim kursie NBP bezpośrednio z waluty na złoty z zaznaczeniem kursu i dnia?

                 

                W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:
                - Szacowanie kosztów zawieranych w projekcie powinno odbywać się na zasadach ogólnych, tj. na podstawie dostępnych danych, danych archiwalnych, lub danych rzeczywistych. Dane, na podstawie których oszacowano koszty, powinny zostać zarchiwizowane, aby istniała możliwość ich przedłożenia na każdym etapie oceny wniosku. Należy również pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej ma możliwość korekty nieuzasadnionych lub zawyżonych wydatków do 30% - korekta w wartości wyższej oznacza niespełnienie kryterium. Ponadto informuję, że koszty zakwaterowania, przejazd i transport eksponatów mogą dotyczyć również udziału w targach odbywających się na terenie Polski o ile są to targi o charakterze międzynarodowym i ich poniesienie jest zasadne. Należy pamiętać, iż  za kwalifikowalne ostatecznie uznane zostaną wydatki rzeczywiście poniesione do limitu wskazanego we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgodny przez ŚCP, na przesunięcia kwot wydatków kwalifikowalnych pomiędzy poszczególnymi wydatkami. Zaproponowany w zapytaniu sposób szacowania wartości wydatku związanego z kosztem noclegu, polegający na porównaniu np. 4 podobnych standardem usług noclegowych w dniach odbywania się targów i przyjęcie średniej ceny noclegu jest odpowiedni.
                - Kosztem kwalifikowalnym w tym przypadku jest transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach/imprezach wystawienniczych. Natomiast samochód prywatny używany do celów służbowych (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.). W pozostałych przypadkach zgodnie z wytycznymi (w szczególności mając na względzie rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Szacowanie kosztów zakupu paliwa w oparciu o odległość pomiędzy punktem początkowym i końcowym podróży oraz kosztów związanych z przejazdem przez odcinki płatne dróg i autostrad byłoby wystarczające do określenia wartości kosztów transportu drogowego na miejsce odbywania się targów z wykorzystaniem samochodu służbowego.
                - Do obliczeń międzywalutowych należy przyjąć średni kurs waluty publikowany przez NBP, z zaznaczeniem kursu i dnia. Warto w metodologii wyliczenia wydatku w polu nr 12 w pkt C.2.2 podać informację jaki kurs został zastosowany.

                 

                42. W związku z konkursem  RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 mamy następujące pytania:

                • Czy za koszty kwalifikowane ostatecznie uznane zostanie ponoszenie opłaty targowej i innych kosztów uczestnictwa w tych targach nie bezpośrednio u organizatora – gdyż często nie przewiduje on takiej możliwości? Wówczas zajmuje się tym wskazany przez organizatora przedstawiciel.
                • Czy kwalifikowalne są materiały promocyjne, katalogi itd.?
                • Czy jako element zabudowy stoiska kwalifikowalny byłby ekran np. LCD, wmontowany w jego ściankę, na którym podczas targów „w tle” byłby prezentowany proces wytwarzania produktu będącego przedmiotem targowej oferty firmy?

                - Dopuszczamy możliwość kwalifikowania kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej od pośrednika jedynie w przypadku, kiedy organizator sam nie wynajmuje  powierzchni, a zleca taką usługę pośrednikowi. W takim przypadku Wnioskodawca jest zmuszony do skorzystania z usług pośrednika, Należy wtedy jednak stosować zasady związane z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności, chyba że organizator targów wyznaczył tylko jednego swojego przedstawiciele na terenie kraju;
                - Zgodnie z Kwalifikowalnością wydatków, będącą Załącznikiem nr 7 do Wzoru umowy o dofinansowanie (dostępnego pod ogłoszeniem o Konkursie) „koszty przygotowania oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych innych niż stanowiące koszty reklamy w mediach targowych”, stanowią wydatki niekwalifikowalne;
                - Zgodnie z Kwalifikowalnością wydatków, będącą Załącznikiem nr 7 do Wzoru umowy o dofinansowanie (dostępnego pod ogłoszeniem o Konkursie) „projekt zabudowy stoiska oraz zabudowa stoiska nie mogą zostać ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta” – jest to jeden z warunków kwalifikowalności dla wydatków ponoszonych na podstawie art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; Jeżeli ekran LCD stanowiłby element zabudowy stoiska to mógłby być uznany za kwalifikowalny, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ww. Załączniku nr 7

                 

                43. Czy wnioskodawca może dodać Strategię w formie załącznika do wniosku  o dofinansowanie?, Czy dołączenie Strategii w formie załącznika do wniosku będzie lepiej widziane niż tylko jej opisanie we wniosku?

                W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Wnioskodawca nie ma obowiązku załączania dokumentu pn. Strategia internacjonalizacji do dokumentacji konkursowej. Oczywiście istnieje możliwość dołączenia strategii w formie załącznika dodatkowego. Natomiast we wniosku o dofinansowanie należy wyraźnie odwołać się do posiadanego już dokumentu. Należy pamiętać aby zapisy wniosku były spójne ze strategią. Należy pamiętać również, że ekspert na etapie oceny merytorycznej może również zapytać o elementy lub całość dokumentu i poprosić go do wglądu lub o wyjaśnienia niektórych kwestii.

                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                 https://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_5_3___internacjonalizacja_msp_nabor_rpsl_03_05_03_ip_01_24_01919

                 1) Czy w opisie przedmiotu zamówienia można użyć nazw konkretnych producentów/dostawców , czy też modeli planowanych do zakupu urządzeń?

                 Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi od dnia 23.08.2017 r. „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.”

                 Należy mieć zatem na uwadze, że  jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, niewystarczające jest wskazanie przez zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie oraz wyrazów „lub równoważne”. W takim przypadku opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać precyzyjnie wskazane wymagania zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu równoważności oferty, co najmniej, poprzez określenie zakresu minimalnych parametrów równoważności, w oparciu o które dokona on oceny, czy treść oferty w zakresie opisu przedmiotu zamówienia odpowiada treści zapytania ofertowego.

                 W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego oraz wskazania, że dopuszczone są oferty z rozwiązaniami równoważnymi, przy jednoczesnym braku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia opisu rozwiązań równoważnych, tj. precyzyjnych wymagań dotyczących rozwiązań równoważnych (np. cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych), na zamówienie może zostać nałożona korekta finansowa przewidziana przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (zwanego Taryfikatorem).

                 2) Co się stanie jeśli niedochowany zostanie termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym?

                 Zgodnie z zapisami punktu 22 rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi od dnia 23.08.2017 r. „Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy”. Jednocześnie ww. Wytyczne wskazują, że zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były  postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.”

                 Powyższe oznacza, że dopuszczone są zmiany umów o charakterze nieistotnym, a także wszelkie zmiany - niezależnie od stopnia ich istotności - dopuszczone w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli warunki wprowadzenia takiej zmiany zostały w nich określone.

                 Termin wykonania zamówienia to jeden z najistotniejszych elementów każdej umowy o zamówienie publiczne. Zaraz obok opisu przedmiotu zamówienia jest on jednym z najistotniejszych czynników kształtujących krąg potencjalnych wykonawców mogących skutecznie złożyć ofertę oraz wpływających na poziom oferowanych przez nich cen.

                 Analizując zatem znaczenie przywołanych powyżej zasad określonych w Wytycznych, zgodnie z którymi zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, najczęściej zmianę terminu wykonania zamówienia należy traktować jako istotną zmianę umowy. Tworząc zatem zapisy zapytania ofertowego, należy każdorazowo opracować katalog dopuszczalnych zmian postanowień zawartej umowy z dostawca/wykonawcą, w tym zmian związanych z ustalonym pierwotnie termin wykonania zamówienia oraz wskazać warunki, po spełnieniu których zmiany takie mogą zostać wprowadzone. Takim przykładowym warunkiem jest wystąpienie niemożliwych do przewidzenia przez zamawiającego okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem dostępnych środków, charakteru i cech przedmiotu zamówienia oraz dobrych praktyk w danej dziedzinie.

                 IP RPO WSL – ŚCP każdorazowo bada, czy naruszenie warunków określonych w zapytaniu ofertowym, spowodowane było wystąpieniem okoliczności, które zamawiający wskazał w zapytaniu ofertowy, jako te, po wystąpieniu których dopuszczane są zmiany umowy z wybranym wykonawcą.

                 W przypadku stwierdzenia przekroczenia terminu realizacji projektu określonego w zapytaniu ofertowym, stanowiącego istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, przy jednoczesnym braku przewidzenia możliwość dokonania takiej zmiany w treści zapytania i określenia warunki takiej zmiany, na zamówienie może zostać nałożona korekta finansowa przewidziana przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (zwanego Taryfikatorem).

                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                  https://scp-slask.pl/czytaj/udzielanie_zamowien_publicznych_wytyczne_23_08_2017_r

                  Pytanie 1. Niespójność wniosku w systemie LSI z przyjętym wzorem wniosku w zakresie przedstawienia informacji dot. innowacji nietechnologicznych, które możliwe są do wprowadzenia w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19

                  W systemie LSI w pkt B.9.1 wniosku innowacja nietechnologiczna została podzielona na dwa pola, tj. osobno na innowację marketingową i innowację organizacyjną. Zgodnie z przyjętym Wzorem wniosku oraz Instrukcją wypełniania wniosków Wnioskodawca powinien wykazać informacje dla innowacji organizacyjnej i marketingowej w jednym polu dotyczącym całościowo innowacji nietechnologicznej. Konieczność zmiany w tym zakresie została zgłoszona do LSI. Przed ostatecznym zgłoszeniem wniosku należy zwrócić uwagę czy pole zostało wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków.

                  Pytanie 2. Zgodnie z przepisami – pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją inwestycji (w ramach wniosku) można dokonać najwcześniej dzień po dniu złożenia wniosku. W związku z powyższym, czy rozpoczęcie procedury ofertowania (zgodnie z zasadą konkurencyjności) może nastąpić przed złożeniem wniosku? Tym samym czy rozstrzygnięcie przetargu (wybór oferenta) również może zostać dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? W związku z tym czy wybór oferenta jest w opinii Instytucji Zarządzającej (IZ i IP) prawnie wiążącym zobowiązaniem? Jak długi powinien być okres (termin) na składanie ofert w zamówieniu, gdzie wartość planowanej inwestycji jest szacowana na kwotę blisko 5 mln zł? Zamówienie nie będzie dzielone ze względu na możliwość dostarczenia poszczególnych elementów przez jednego dostawcę.

                  Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pewne rodzaje zobowiązań podjęte przez beneficjenta nie stanowią rozpoczęcia prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 GBER, jeśli z warunków, na jakich zostały podjęte wynika, iż są one łatwo rozwiązywalne, a koszty ponoszone przez beneficjenta nie są znaczne. Dodatkowo Komisja Europejska potwierdziła, że zawarcie umowy warunkowej, czy też prowadzenie procedury zamówień publicznych pod warunkiem, zgodnie z którym zobowiązanie będzie wykonane jedynie, gdy beneficjent uzyska wsparcie ze środków publicznych, nie będzie wiązało się z naruszeniem efektu zachęty. W opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pierwszym prawnie wiążącym zobowiązaniem, o którym mowa w art. 2 pkt 23 GBER jest podpisanie umowy.
                  Zamówienia w projekcie należy realizować zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności z zapisami pkt 10. rozdziału 6.5.2 Zasada konkurencyjności, które wskazują, że w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 30 dni.

                  Pytanie 3. Czy jeżeli w opinii Pracownika ds. BHP i ochrony środowiska dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (powołanie na stosowne rozporządzenie), konieczne jest uzyskanie dodatkowo takiej decyzji z Urzędu? Czy będzie wystarczające, jeżeli we wniosku opisane zostanie (z przytoczeniem rozporządzenia), że dla danej inwestycji nie jest wymagana decyzja? Planowana do realizacji inwestycja znajduje się w odległości kilku km od obszarów Natura 2000 i w żaden sposób nie będzie oddziaływać na ten obszar. Do poprzednich inwestycji (nawet tych współfinansowanych ze środków UE) dołączone były dokumenty, potwierdzające, że nie wpływa ona na obszar Natura 2000. Czy w przypadku nowego projektu konieczne jest ponowne/każdorazowe wystąpienie do organu o zaświadczenie Natura 2000?

                  Na etapie aplikowania Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko lub stosownego dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania (w sytuacji gdy Wnioskodawca takowy posiada na etapie aplikowania) albo oświadczenia dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym stosowne opisanie powyższej kwestii we wniosku o dofinansowanie będzie wystarczające. Stosowny dokument/oświadczenie dotyczący środowiskowych uwarunkowań oraz zaświadczenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące wpływu inwestycji na obszary sieci Natura 2000/oświadczenie o braku wpływu realizacji projektu na obszary sieci Natura 2000 są załącznikami wymaganymi przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Należy pamiętać, że zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dotyczy konkretnego projektu, który jest realizowany przez Wnioskodawcę, tak więc nie ma możliwości przyjęcia dokumentu dotyczącego poprzednich inwestycji Beneficjenta.
                  W związku z powyższym w przypadku wyboru projektu do dofinansowania IP dokona oceny czy i jakie z w/w dokumentów są niezbędne dla inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie, w wyniku której Wnioskodawca może zostać wezwany do ich dostarczenia (na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie).
                  Ponadto zgodnie z listą obowiązkowych załączników stanowiących element dokumentacji konkursowej dostarczenie do wniosku o dofinansowanie formularza w zakresie OOŚ jest obowiązkowe i powinien on zostać załączony na etapie wnioskowania. Załącznik należy przygotować zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych”. Jeżeli przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń), załącznik należy wypełnić w ograniczonym zakresie – w pkt. F.3.1.1. – należy zaznaczyć kwadrat „Nie” oraz w pkt. F.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” bez udzielania odpowiedzi na pytanie F.3.3.

                  Pytanie 4. Czy w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Wnioskodawcą może być spalarnia śmieci, która chce wdrożyć innowacyjne technologie spalania?

                  Zgodnie z Opracowaniem dotyczącym rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii oraz związanej z nim infrastruktury (…) w ramach powyższego zapisu należy wykluczyć również wsparcie przeznaczone na produkcję paliw w tym paliwa alternatywnego z odpadów, produkcję biomasy, magazynowanie energii, działalność polegającą na zagospodarowaniu odpadów, która wiąże się z uzyskaniem energii np. spalarnie odpadów, gdyż będą się one kwalifikować do otrzymania pomocy publicznej jako odpowiednio odnawialne źródło energii lub infrastruktura energetyczna w oparciu o rozporządzenie MIR przyjęte na podstawie odpowiednich przeznaczeń pomocy uregulowanych w sekcji 7 rozporządzenie 651/2014.”
                  Z powyższych zapisów wynika, że jeżeli spalanie odpadów będzie wiązało się z uzyskaniem energii ze spalania, taki projekt nie może uzyskać wsparcia. Wykluczone kody PKD wskazane są w powyższym załączniku. Proszę pamiętać, iż weryfikacja w tym zakresie odbywa się zarówno na podstawie wskazanego we wniosku kodu PKD jak i na podstawie pozostałych zapisów wniosku aplikacyjnego, podczas oceny formalnej i merytorycznej, która to prowadzona jest przez ekspertów zewnętrznych. W przypadku, gdy realizacja projektu nie będzie związana z wytwarzaniem energii, jej dystrybucji i infrastruktury możliwe jest wsparcie takiego projektu. Jednocześnie należy pamiętać, że jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie będą załączniki dotyczące ochrony środowiska – przede wszystkim Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko.

                  Pytanie 5. Czy prace projektowe/koszty projektu/projekt planowanego do zakupu urządzenia/oprogramowania kwalifikują się do objęcia dofinansowaniem?

                  Prace projektowe/koszty projektu/projekt planowanego do zakupu urządzenia/oprogramowania mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli stanowią koszty wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które Wnioskodawca planuje nabyć w ramach planowanego przedsięwzięcia oraz zostaną ujęte w wartości początkowej wytwarzanych wartości niematerialnych i prawnych/środków trwałych. Ostateczna ocena w tym zakresie odbędzie się w oparciu o całość specyfikacji planowanego do wytworzenia aktywa.
                  Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania pozostałych warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19.

                  Pytanie 6. Czy w ramach konkursu można wnioskować o wykonanie i zakup maszyny wymyślonej i opracowanej przez właściciela firmy (dzięki urządzeniu zostaną zautomatyzowane procesy produkcyjne, które w chwili obecnej są wykonywane ręcznie przez pracowników)?

                  W przypadku działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach III osi priorytetowej RPO WSL za kwalifikowalne uznaje się koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz pod warunkiem, że dany koszt nie stanowi wydatku wskazanego w części B. Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19.

                  Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:
                  - muszą podlegać amortyzacji,
                  - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
                  - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

                  W związku z powyższym, jeśli wykonawca/dostawca danej maszyny zostanie wybrany z uwzględnieniem zasad konkurencyjności to nie ma przeciwwskazań by był to wydatek kwalifikowalny w projekcie.

                  Pytanie 7. Planowana inwestycja sięga ponad 500 tys. zł. Wnioskodawca zamierza zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie ubiegać się o kredyt inwestycyjny lub kredyt preferencyjny (niskooprocentowana pożyczka np. w Funduszu Górnośląskim) lub leasing sprzętu (kluczowe zamówienie obejmuje bowiem ponad 90% z wyżej wskazanej kwoty i dotyczy jednej dostawy z montażem). Czy zatem, chcąc ubiegać się o dotację można skorzystać z powyższych form wsparcia finansowego? Jeśli tak to z jakich? Jakie raty kapitałowe można wciągnąć w rozliczenie refundacyjne dotacji - jeśli Wnioskodawca ją otrzyma? Czy kredyt może również stanowić wkład własny przedsiębiorstwa?

                  Wnioskodawca może skorzystać z form finansowania zewnętrznego (Fundusz Górnośląski). Jednakże przy posiłkowaniu się finansowaniem zewnętrznym podczas realizacji projektu, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, czy środki pochodzące z pożyczki nie są środkami publicznymi, gdyż mogłoby w tym przypadku dojść do złamania zakazu podwójnego dofinansowania projektów (zgodnie z Regulaminem konkursu: „W ramach konkursu Wnioskodawca nie może naruszyć zasady zakazu podwójnego finansowania oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”). Ponadto należy mieć również na uwadze kumulację pomocy publicznej. Zgodnie z Regulaminem konkursu: „Regionalna Pomoc Inwestycyjna może zostać udzielona wyłącznie w sytuacji gdy Beneficjent pomocy wniesie wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.” Przy zachowaniu powyższego kredyt może stanowić wkład własny przedsiębiorstwa.

                  W przypadku kwalifikowalności rat – kosztem kwalifikowalnym mogą być jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego przy spełnieniu warunków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19. Kwalifikowalne mogą być wyłącznie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego). Ponadto w przypadku leasingu należy pamiętać, iż niekwalifikowalne są:
                  - leasing w formie operacyjnej, zwrotnej,
                  - w przypadku leasingu w formie finansowej – koszty inne niż koszty raty kapitałowej m.in. podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne.

                  W przypadku, gdy Wnioskodawca przewiduje w projekcie koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego to na etapie aplikowania będzie zobowiązany do dostarczenia promesy leasingu finansowego stosownie dla każdego wydatku przewidzianego w tej formie kategorii kosztu.W związku z powyższym przy zachowaniu wymienionych warunków Beneficjent może skorzystać ze wspomnianych form (finansowania) wsparcia zewnętrznego.

                  Pytanie 8. Czy podpisanie umowy kredytowej z bankiem, w przypadku kiedy kredyt nie został jeszcze uruchomiony, jest zgodne z wymogami formalnymi w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO WSL 2014-2020.

                  Umowa kredytowa może stanowić dokument potwierdzający finansowanie projektu zgodnie z katalogiem wymienionym w „Instrukcji wypełniania wniosku”. W celu spełnienia efektu zachęty/zachowania zasady nierozpoczynania projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wykazać, iż nie nastąpiła żadna czynność o charakterze formalno-prawnym skutkująca nieodwracalnością prac związanych z realizacją danej inwestycji. W związku z zawarciem umowy kredytowej należy zweryfikować nie tylko fakt, czy nie uruchomiono środków, ale też, czy wycofanie się Wnioskodawcy z umowy kredytu na jakimkolwiek etapie (tak przed, jak i po uruchomieniu środków) jest możliwe biorąc pod uwagę zapisy umowy, a jeśli tak, to czy niosłyby ze sobą dla Wnioskodawcy negatywne konsekwencje finansowe (prowizje, kary umowne itp.).

                  Pytanie 9. Dany produkt nie jest produkowany w Polsce, ale dzięki importowi można go nabyć na drugim końcu świata i sprzedawać w Polsce. Czy w świetle założeń do konkursu 3.2. Innowacje w MŚP – przedsiębiorca, który zacznie taki sam produkt produkować i sprzedawać w Polsce można uznać go za produkt innowacyjny w skali kraju?

                  Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”, w ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata (36 miesięcy do dnia złożenia wniosku). Przykładowo: jeżeli Wnioskodawca zamierza produkować innowacyjny aparat USG, ale taki sam aparat jest już wykorzystywany np. w szpitalach w regionie powyżej 3 lat, to wówczas nie jest spełnione kryterium innowacyjności. Druga kwestia dotyczy zapewnienia praw własności produktu, który Wnioskodawca chce wprowadzić do produkcji w kraju/regionie, co z reguły związane jest z posiadaniem patentu, prawem do użytkowania wzoru.

                  Wobec powyższego, jeżeli dany produkt nie jest znany/stosowany w Polsce, a jedynie w świecie – wówczas spełnia założenia konkursu i można uznać go za produkt innowacyjny w skali kraju. Proszę pamiętać, że dokumentem potwierdzającym innowacyjność projektu jest Opinia o innowacyjności projektu, którą Wnioskodawca dostarcza na etapie aplikowania. Założenia takie obowiązywały również w poprzednich edycjach konkursu w ramach działania 3.2.

                  Należy również pamiętać, iż innowacyjność projektu oceniania jest w ramach kryterium „Innowacyjność projektu” na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych. Eksperci oceniają projekt pod kątem jego innowacyjności również w oparciu o własną wiedzę, doświadczenie oraz dokonują rozeznania rynku w tym zakresie (pod kątem występowania danego produktu/usługi/procesu) oraz w oparciu o dostarczoną Opinię o innowacyjności projektu. W związku z powyższym, ostateczna ocena projektu w tym zakresie zostanie dokonana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych.

                  Pytanie 10. Zatrudnienie w projekcie jako wskaźnik liczy się jako pełne etaty. W ramach projektu planuje się zatrudnić 3 osoby. Czy, jeśli te osoby zatrudnione zostaną przed albo tuż po złożeniu wniosku – do prowadzenia próbnych prac związanych z przygotowaniem receptur piw na stanowisku piwowarów (2 osoby), każda osoba na 1/4 etatu, zaś później na pełny etat, to czy te dwie osoby należy uwzględnić do personelu jako osoby zatrudnione w wyniku realizacji projektu, czy też muszą to być osoby inne?

                  Zgodnie z Regulaminem konkursu, definicja wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” brzmi następująco: Jest to wskaźnik obrazujący utworzone miejsca pracy (wyrażone w EPC) bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Utworzone stanowiska pracy muszą być związane bezpośrednio ze zrealizowanym projektem. Ze względu na to, iż wskaźnik stanowi rezultat bezpośredni, do wskaźnika nie można zaliczać stanowisk pracy utworzonych dla osób zatrudnionych w celu realizacji projektu. Do wskaźnika nie wlicza się utworzonych miejsc pracy niezwiązanych ze zrealizowanym projektem. W przypadku, gdy tworzone miejsca pracy mają charakter sezonowy, wówczas należy wskazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową. We wskaźniku należy wykazać trwale utworzone miejsca pracy. Przy deklarowaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę wymiar czasu pracy. W przypadku planowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy wykazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową. Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku lub w przypadku niektórych zawodów – zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi powyższą kwestię.
                  Przykład wyliczenia ilości etatów w przeliczeniu na EPC:
                  Trzy osoby zatrudnione przez okres roku na pół etatu i jedna na ćwierć etatu stanowią w sumie 1,75 EPC.
                  W ramach wskaźnika nie można ujmować pracowników przenoszonych na nowo utworzone, w wyniku realizacji projektu miejsca pracy, przy jednoczesnym zlikwidowaniu miejsca pracy oraz pracowników, którym zmieniono zakres obowiązków bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.
                  W związku z powyższym Wnioskodawca nie powinien wliczać do wskaźnika osób, które będą prowadzić próby prac związanych z przygotowaniem receptur piw (1/4 etatu – 2 osoby), ponieważ przedmiotowe miejsca pracy nie są bezpośrednio związane ze zrealizowanym projektem, a dotyczące samej realizacji projektu. W sytuacji, gdy te same osoby zostaną zatrudnione na pełny etat w wyniku realizacji projektu to wtedy należy uwzględnić określone stanowiska we właściwej części etatu (bezpośrednio związane ze zrealizowanym projektem) we wskaźniku.

                  Pytanie 11. Firma ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19. W pkt. A. 6 Status przedsiębiorstwa: Dane stosowane do określenia kategorii MŚP należy podać okres obrachunkowy, wielkość zatrudnienia, obrót netto, suma aktywów bilansu. Czy należy podać zatwierdzone dane za rok 2017, 2016, 2015 czy należy podać szacunkowe dane za rok 2018 plus zatwierdzone dane za rok 2017 i 2016 ?

                  W przypadku, gdy Wnioskodawca nie sprawozdał się za ostatni zamknięty okres obrachunkowy, w tabeli w punkcie A.6 należy wskazać dane szacunkowe za ten okres, czyli: należy podać dane szacunkowe za rok 2018 oraz zatwierdzone dane za lata 2017 i 2016.
                  Pamiętać należy o tym, że jako załączniki do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe zatwierdzone przez US, czyli za lata 2015, 2016 i 2017.

                  Pytanie 12. Jeżeli w ramach projektu wdrażane są 3 innowacyjne produkty, to liczba wprowadzanych innowacji produktowych to 3 czy 1 szt.? Jeśli innowacja marketingowa składa się np. z nowej formy promocji newslettera, nowej strony www, nowej akcji promocyjnej dla klienta, a dodatkowo zmienia się sposób świadczenia usługi to są to 4 innowacje nietechnologiczne czy 2 szt.?

                  Jeżeli opinia o innowacyjności będzie stanowić o 3 innowacjach produktowych (odmiennych na poziomie grupy rodzajowej) – wówczas wartość wskaźnika powinna wynosić 3. Analogicznie w przypadku innowacji marketingowej – wartość docelowa wskaźnika powinna być spójna z opinią o innowacyjności, która powinna jasno wskazywać, iż każda innowacja (marketingowa) jest odmienna.

                  Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”: W przypadku wskaźników „Liczba wprowadzonych innowacji produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji procesowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych” w opisie sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika należy wymienić wszystkie innowacje realizowane w ramach projektu ze wskazaniem ilości oraz przy zachowaniu spójności z opinią o innowacyjności (innowacja produktowa, procesowa, nietechnologiczna – organizacyjna i/lub marketingowa).

                  Jednocześnie należy pamiętać, że projekt będzie także podlegał weryfikacji w powyższym zakresie na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych w ramach kryterium „Realność wskaźników”. Ekspert ma możliwość skorygowania wartości docelowej wskaźnika, gdy uzna go za nierealny bądź, gdy stwierdzi, że wyodrębnione innowacje stanowią jedną grupę rodzajową.

                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                   https://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_2___innowacje_w_msp_nabor_rpsl_03_02_00_ip_01_24_01519

                   Pytanie 1. W jaki sposób weryfikowane będzie Czy Wnioskodawca w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie działał na terenie województwa śląskiego.

                   Z przedmiotowego wymogu wynika, że Wnioskodawca w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku (czyli w lata 2016-2018) powinien działać na terenie województwa śląskiego. Kryterium nie stanowi o tym, że Wnioskodawca powinien prowadzić działalność, stąd akceptowalny będzie każdy rodzaj działania, w tym np. wyświadczenie usług w okresie 3 ostatnich lat w województwie śląskim (obsługa klientów z naszego regionu).
                   Kryterium zostanie również uznane za spełnione w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada siedzibę/oddział w województwie śląskim od co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku oraz w sytuacji gdy za lata 2016-2018r. sprawozdał się do US na terenie województwa śląskiego.
                   Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej (np. w pkt B.10) powinien wskazać informacje dotyczące działania na terytorium województwa śląskiego od co najmniej 2016r. W przypadku braku takich informacji Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w trakcie oceny spełnienia kryteriów formalnych.

                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                    https://scp-slask.pl/czytaj/faq_014

                    Pytanie 1. Czy doświadczenie partnera biznesowego lub jednostki naukowej włączonych w projekt jest brane pod uwagę?

                    W przypadku realizacji projektu w formie konsorcjum doświadczenie partnera biznesowego lub jednostki naukowej włączonych w projekt (jako członek konsorcjum – partner) brane jest pod uwagę na etapie oceny merytorycznej jako potencjał Wnioskodawcy (całego konsorcjum). Jeżeli Wnioskodawca zamierza realizować projekt jako samodzielny podmiot to można we wniosku o dofinansowanie wskazać, iż planowana jest współpraca z określonymi podmiotami celem realizacji projektu. Wnioskodawca może dostarczyć jako załączniki dodatkowe listy intencyjne o chęci współpracy jako formę potwierdzenia tego faktu. Powinno to zostać uwzględnione przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

                    Pytanie 2. Czy w ramach konkursu może startować firma z branży odlewniczej, przeważający kod PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa – tematyka prac B+R wpisywałaby się w obszar KIS 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów, Ppkt. 3. Innowacyjne technologie głębokiego przetwórstwa metali – opracowanie nowych stopów do odlewania do aktualnie istniejących (nowe metody kontrolowanej krystalizacji i rozdrabniania struktury, dobór nowych dodatków stopowych)?

                    Wskazany kod PKD działalności nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu przez Wnioskodawcę ze wskazanym przeważającym kodem PKD. Proszę pamiętać, iż we wniosku aplikacyjnym w pkt B.4 Wnioskodawca powinien wpisać kod PKD projektu. Na podstawie wskazanego kodu PKD oraz zapisów wniosku aplikacyjnego zostanie dokonana ocena, czy projekt nie jest wykluczony z ubiegania się o wsparcie (np. w ramach kryterium formalnego pn. „Projekt nie dotyczy działalności i sektorów wykluczonych ze wsparcia” weryfikowane będzie, czy projekt nie dotyczy działalności i sektorów wyłączonych ze wsparcia określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. z późn. zm. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). W przypadku realizacji projektu w ramach II typu projektu wraz z komponentem wdrożeniowym – osobno weryfikacji podlegają prace B+R (wspierane w oparciu o art. 25) oraz efekt wdrożenia prac B+R (wspierany w oparciu o art. 14). Oznacza to, że w przypadku realizacji prac B+R oraz komponentu wdrożeniowego w zakresie sektorów, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. z późn. zm., wsparciu będą mogły podlegać wyłącznie prace B+R, natomiast koszty związane z wdrożeniem zostaną uznane za niekwalifikowalne.
                    Proszę natomiast pamiętać o tym, że projekty wspierane w ramach działania 1.2 obligatoryjnie powinny się wpisywać w inteligentne specjalizacje regionu województwa śląskiego, którymi są: medycyna, energetyka, ICT, przemysły wschodzące i zielona gospodarka. W zapytaniu odniesiono się do KIS, czyli Krajowych Inteligentnych Specjalizacji a nie Regionalnych i tę kwestię należy przeanalizować w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Z podanych informacji (bardzo lapidarnych) wynika, iż projekt może się nie wpisywać w RIS, czyli nie kwalifikować się do wsparcia. Pod ogłoszeniem o konkursie umieszczono materiały w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji – należy przeanalizować przedmiotowy aspekt.

                    Pytanie 3. Czy do wydatków kwalifikowanych zaliczają się wydatki dotyczące zakupu środków trwałych przeznaczonych na cele badawczo-rozwojowe np.:
                    - dostawę, montaż i uruchomienie pieca indukcyjnego średniej częstotliwości wraz z automatycznym systemem załadunku i dozowania pieca,
                    - zakup kadzi odlewniczych,
                    - dostawę urządzeń analizujących, dozujących i zabiegowych, tworzących w komplecie zautomatyzowaną linię metalurgiczną,
                    - zakup suwnicy wraz boksami na surowce,
                    - zakup surowców do wytopu metalu oraz dodatków (zakup złomu, surówki, modyfikatorów, zaprawy magnezowej, itd.)

                    W ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 dla II typu działania, generalnie nie ma możliwości uzyskania wsparcia na nabycie środków trwałych. Wnioskodawca może jednak w zależności od specyfiki projektu uzyskać wsparcie na wymienione środki trwałe poza zakupem surowców do wytopu metalu oraz dodatków (zakup złomu, surówki, modyfikatorów, zaprawy magnezowej, itd.), jeżeli będą one stanowiły koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:
                    - odpisy amortyzacyjne od aparatury i sprzętu będących własnością beneficjenta/partnera, wpisanych do EŚT beneficjenta/partnera oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amortyzacja podatkowa),
                    - koszty wynajmu/dzierżawy aparatury i sprzętu,
                    - raty kapitałowe leasingu finansowego i operacyjnego (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku o dofinansowanie) aparatury i sprzętu.
                    Ponadto istnieje możliwość kwalifikowania przedmiotowych wydatków jako inne koszty operacyjne, w tym: zakup aparatury i sprzętu (niespełniającego definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości - o wartości netto nie wyższej niż 10000 zł) wykorzystywanego do badań realizowanych w ramach projektu albo zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Ponadto informuję, że zakup surowców do wytopu metalu oraz dodatków (zakup złomu, surówki, modyfikatorów, zaprawy magnezowej, itd.) może zostać uznany za kwalifikowany dla II typu projektu (również z komponentem wdrożeniowym) w ramach innych kosztów operacyjnych, w tym materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w podkategorii: zakup materiałów, np. surowców, półproduktów, odczynników niezbędnych do realizacji badań.
                    Jednocześnie informuję, iż w ramach II typu projektu z komponentem wdrożeniowym istnieje możliwość kwalifikowania wydatków związanych z komponentem wdrożeniowym (koszty nabycia nowych środków trwałych). Jednocześnie proszę o zapoznanie się z Załącznikiem nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18, stanowiącym część wzoru Umowy o dofinansowanie. Załącznik ten zawiera szczegółowe informacje na temat wydatków kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w zależności od typu projektu – jeśli projekt dotyczy Tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego to projekt wpisuje się w I typ, jeśli dotyczy Wsparcia prac B+R w przedsiębiorstwach to projekt dotyczy II typu także z komponentem wdrożeniowym. Kwalifikowalność wydatków, o które zapytano, zależy nie tylko od typu projektu, ale także od uzasadnienia poniesienia wydatku w projekcie, które Wnioskodawca wskazuje w polu 12 w pkt. C.2.2 wniosku aplikacyjnego.

                    Pytanie 4. Czy efektem projektu może być tylko innowacja procesowa? Czy konieczne jest opracowanie innowacyjnego produktu?

                    Efektem projektu może być wyłącznie innowacja procesowa, nie ma konieczności opracowania innowacyjnego produktu. Należy pamiętać, że zapisy konkursu stanowią, iż projekt nie może dotyczyć tylko i wyłącznie innowacyjności organizacyjnej i/lub marketingowej oraz rezultaty projektów muszą charakteryzować się innowacyjnością minimum w skali regionu.

                    Pytanie 5. Czy w przypadku włączenia partnera biznesowego, który jest dużym przedsiębiorstwem, wnioskodawca dalej jest traktowany jako MŚP? Tzn., czy np. dalej przysługuje nam identyczna wysokość wsparcia?

                    W ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 w przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum status przedsiębiorcy jest badany osobno dla każdego partnera (konsorcjanta). W związku z powyższym wsparcie (poziom dofinansowania) będzie przyznane dla każdego partnera zgodnie z posiadanym statusem. Z sytuacji opisanej w zapytaniu wynika, że Państwo jako Lider będą starali się o wsparcie jako przedsiębiorstwo z sektora MŚP, natomiast partner biznesowy będzie wnioskował o wsparcie jako duży przedsiębiorca. Należy pamiętać, iż poziom wsparcia na całym projekcie nie może być wyższy niż 85%. Jednocześnie informuję, że w skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, a liderem musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim. Każdy konsorcjant jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że każdy członek konsorcjum zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o konsorcjum. Nie ma możliwości otrzymania wsparcia przez konsorcjum, którego konsorcjantem pozostaje kolejne konsorcjum.

                    Pytanie 6. Czy w projekcie możemy kwalifikować materiały, z których następnie będzie budowana komora do testów naukowych pewnego urządzenia. Ostatecznie w projekcie wdrażane do działalności przedsiębiorstwa będzie to końcowe urządzenie, a nie urządzenie badawcze, które chcemy zbudować w projekcie z komponentów. Do zbudowania urządzenia do testów potrzebne będzie jeszcze oprogramowanie. Czy te wszystkie elementy (komponenty do urządzenia badawczego oraz oprogramowanie) możemy kwalifikować w projekcie jako jednostka naukowa?

                    Przedmiotowe elementy nie będą służyły do budowy i nie będą na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej tylko w urządzeniu badawczym. W związku z powyższym nie ma możliwości uznania przedmiotowych elementów za kwalifikowalne w kategorii inne koszty operacyjne jako elementy prototypu. Jednakże w tej samej kategorii kosztów („inne koszty operacyjne”) Wnioskodawca ma możliwość uzyskania dofinansowanie na zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań, np. surowców, półproduktów, odczynników. Jeżeli materiały, o których wspomniano należą do powyższej kategorii kosztów, mogą zostać uznane jako kwalifikowalne w projekcie. Jednocześnie informuję, że w ramach przedmiotowego naboru nie ma możliwości uzyskania wsparcia na zakup wartości niematerialnej i prawnej (oprogramowanie), natomiast w ramach innych kosztów operacyjnych, za kwalifikowalny może zostać uznany koszt amortyzacji, wynajmu, leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej. Ponadto należy pamiętać o warunkach kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18.

                    Pytanie 7. Czy kosztem kwalifikowanym w typie 2 mogą być wydatki na współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą? (rozliczenie fakturą VAT)

                    W ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 dla 2 typu działania istnieje możliwość uzyskania wsparcia na wydatki – współpraca z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (rozliczenie fakturą VAT), jeżeli przedmiotowe wydatki będą wpisywały się w katalog, który znajduje się w Załączniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18. Ponieważ pytanie jest nieprecyzyjne (nie wskazuje zakresu wydatku) brak możliwości wskazania w odpowiedzi konkretnej kategorii kosztów. Jednocześnie przypominam, że należy zachować warunki w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa powyższy załącznik. Ponadto należy pamiętać o zachowaniu zasady konkurencyjności, również w przypadku przygotowywania przez Wnioskodawcę zapytań ofertowych.

                    Pytanie 8. W Załączniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie (Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18) określono między innymi, że wydatkami niekwalifikowanymi są - koszty prac wspólników spółek cywilnych lub koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonaną pracę wynagrodzenia, bezpośrednio związane z pracą wykonywaną przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu jak należy rozumieć stwierdzenie „nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia”?
                    Czy jeśli spółka chciałaby w ramach prowadzonych badań skorzystać ze współpracy z wysokokwalifikowanym specjalistą, który nie jest zatrudniony w spółce, a prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to w takim przypadku Spółka może rozliczać się z nim na zasadach współpracy między firmami (płatności na podstawie wystawionej faktury VAT) i koszt taki

                    Zgodnie z zał. nr 11 do umowy o dofinansowanie nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne koszty prac wspólników spółek cywilnych lub koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonaną pracę wynagrodzenia, bezpośrednio związane z pracą wykonywaną przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu. To znaczy, że jeżeli Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka cywilna nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne koszty właścicieli firmy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych (Państwa ten przypadek nie dotyczy, ze względu na prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego). Istnieje możliwość kwalifikowania wydatków dotyczących współpracy z wysokowyspecjalizowaną kadrą w ramach kategorii kosztów: wynagrodzenia - stosunek cywilno-prawny lub koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. W tym przypadku koszty kwalifikowalne obejmują również współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą/spółkę cywilną (rozliczenie fakturą VAT), jeżeli przedmiotowe wydatki będą wpisywały się w katalog, który znajduje się w Załączniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków w ramach naboru. W związku z powyższym przy zachowaniu warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które określa załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie, przedmiotowy wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny. Ponadto należy pamiętać o zachowaniu zasady konkurencyjności, również w przypadku przygotowywania przez Wnioskodawcę zapytań ofertowych.


                    Pytanie 9. W załączniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie jako koszt kwalifikowany uznawany jest „koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji …”. Czy badania te mogą być przeprowadzane przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczane na podstawie wystawionej przez nią faktury VAT za wykonane usługi?

                    Tak. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasady konkurencyjności, również w przypadku przygotowywania przez Wnioskodawcę zapytań ofertowych. Beneficjent nie może ograniczyć warunków udziału w postępowaniu i ograniczyć go wyłącznie do np. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

                    Pytanie 10. Czy w ramach komponentu wdrożeniowego kosztem kwalifikowanym mogą być też koszty wynagrodzeń specjalistów przygotowujących wyniki prac B+R do wdrożenia?

                    Nie. W ramach komponentu wdrożeniowego kwalifikowalne mogą być jedynie:
                    - koszty nabycia nowych środków trwałych;
                    - koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
                    - koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego.
                    Jednocześnie informuję, że przy zachowaniu warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które określa załącznik nr 11 umowy o dofinansowanie oraz w zależności od zapisów pola nr 12 (Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii) w punkcie C.2.2. wniosku o dofinansowanie, koszty wymienione w pytaniu 3 mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach kategorii – koszty wynagrodzeń (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), jeżeli będą stanowiły badania przemysłowe lub prace rozwojowe, czyli koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu.

                    Pytanie 11. Proszę o informację w zakresie poziomu dofinansowania kosztów prac realizowanych przez spółki celowe w konkursach 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach? Spółka z uwagi na 100% własność Uczelni jest przedsiębiorstwem dużym i czy dla takiej kategorii podmiotu będą stosowane odpowiednie poziomy dofinansowania?
                    Równocześnie proszę o potwierdzanie czy część realizowana w Konsorcjum z Uczelnią będzie posiadała 100% dofinansowania.

                    Z uwagi na 100% własności uczelni Wnioskodawca posiada status dużego przedsiębiorstwa, tak więc dotyczy go poziom dofinansowania dla takiego rodzaju podmiotu:
                    a) w ramach I typu projektu – dla przedsiębiorcy posiadającego status dużego przedsiębiorcy:
                    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Duże Przedsiębiorstwa]- 25%
                    b) w ramach II typu projektu – Kwalifikowalność wydatków na podstawie art. 25 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
                    Dla przedsiębiorcy posiadającego status dużego przedsiębiorcy oraz dla organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę wnioskującej w ramach działalności gospodarczej, badania przemysłowe:
                    - bez premii:
                    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Badania przemysłowe - Duże Przedsiębiorstwa] – 50%
                    - z premią:
                    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Badania przemysłowe - Duże Przedsiębiorstwa + premia]– 65%

                    Dla przedsiębiorcy posiadającego status dużego przedsiębiorcy oraz dla organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę aplikującej w ramach działalności gospodarczej, eksperymentalne prace rozwojowe:
                    - bez premii:
                    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Eksperymentalne prace rozwojowe - Duże Przedsiębiorstwa] – 25%
                    - z premią:
                    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 [Eksperymentalne prace rozwojowe - Duże Przedsiębiorstwa + premia] – 40%

                    Ponadto informuję, że organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 100%, natomiast poziom wsparcia na całym projekcie nie może być wyższy niż 85%. Jednocześnie przypominam, że realizując projekt w ramach konsorcjum należy zachować warunki, które szczegółowo określa dokumentacja konkursowa, w tym miedzy innymi, że liderem musi być przedsiębiorstwo posiadające status MŚP z siedzibą w województwie śląskim.

                    Pytanie 12. Jeżeli projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi jednostka naukowa oraz przedsiębiorca MŚP jak prawidłowo należy rozumieć kwestię przekazania wiedzy z jednostki naukowej do przedsiębiorcy i powiązane z tym poziomy dofinansowania? Zgodnie z Regulaminem konkursu „Warunkiem wsparcia w ramach 2 typu projektu jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu”. Co istotne komercjalizacji może dokonać wyłącznie członek konsorcjum będący przedsiębiorstwem. Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej, może wynosić: 100% w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, gdyż w tym przypadku dofinansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa lub wynieść odpowiedni % kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od wielkości jednostki naukowej, która posiadając wpis do rejestru przedsiębiorców traktowana jest jak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.
                    Reasumując, w którym z poniższych przypadków jednostka naukowa może uzyskać 100% dofinansowania:
                    a) wiedza wypracowana w projekcie zostanie przekazana z jednostki naukowej do przedsiębiorcy odpłatnie, zgodnie z obwiązującymi cenami rynkowymi,
                    b) przekazanie opracowanych wyników projektu z jednostki naukowej do przedsiębiorcy nastąpi bezpłatnie.
                    Czy może należy rozwiązać to w inny sposób?

                    Możliwość uzyskania 100% wsparcia nie jest uzależniona od formy przekazania wyników prac B+R podmiotowi odpowiedzialnemu za komercjalizację wyników, tj. liderowi projektu. Ważnym jest, aby wszelkie zyski organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę kierowała na wsparcie działalności niegospodarczej (projekt nie może wspierać w swoich efektach działalności gospodarczej jednostki prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę).
                    Odnośnie sposobu przekazania praw informuję, że szczegółowy zakres obowiązków, praw oraz innych kwestii dotyczących planowanego projektu konsorcjanci ustalają pomiędzy sobą (w zgodności z zapisami dokumentacji konkursowej) na podstawie umowy konsorcjum, która powinna zostać podpisana przez złożeniem wniosku o dofinansowanie, a następnie dołączona do dokumentacji aplikacyjnej. Należy zwrócić uwagę na warunki określone w pkt 2.2.2.Współpraca z przedsiębiorstwami dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Komunikat KE 2014/C 198/01).
                    Ponadto należy również mieć na uwadze fakt, że lider konsorcjum jest zobowiązany do komercjalizacji wyników a w przypadku ubiegania się o premię z tytułu szerokiego rozpowszechnienia za fakt tego ostatniego odpowiadać będzie również lider konsorcjum. Dlatego też w projektowaniu zapisów umowy o konsorcjum jak i wniosku należy mieć na uwadze, że powyższe kwestie są oceniane w trakcie oceny merytorycznej (na kryteriach o charakterze 0/1) a następnie weryfikowane po zrealizowaniu projektu.

                    Pytanie 13. Z uwagi na fakt, iż dane statystyczne GUS udostępniane w formie dokumentów takich jak „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.”, „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.”, „Rocznik statystyczny pracy 2017” nie wykazują stanowisk zgodnych z wykazem stanowisk pracy wnioskodawcy, a brak opisu zakresu obowiązków oraz kwalifikacji stanowisk figurujących we wskazanych dokumentach uniemożliwia rzetelne i wiarygodne wytypowanie stanowisk pokrewnych lub tożsamych ze stanowiskami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie zwracam się z zapytaniem czy dane wnioskodawcy z własnej działalności na przykład w postaci podsumowania listy płac (tzw. zbiorówka płacowa) stanowią obiektywne informacje w rozumieniu Załącznika 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18” w oparciu, o które można rzetelnie wyznaczyć jednostkowe stawki godzinowe dla stanowisk przewidzianych w projekcie?

                    Rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. Dane Wnioskodawcy z własnej działalności na przykład w postaci podsumowania listy płac (tzw. zbiorówka płacowa) nie są wystarczające, aby można było je uznać za dane statystyczne albo inne obiektywne informacje, które umożliwiają określenie stawki dla danego stanowiska. W związku z powyższym przy ustalaniu stawki jednostkowej należy wykorzystać dane udostępnione przez GUS.
                    W przypadku, gdy na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, ustalona stawka jednostkowa poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu jest wyższa, od stawek obowiązujących w Państwa przedsiębiorstwie, możliwe jest jej obniżenie do poziomu obowiązującego w przedsiębiorstwie. W odwrotnej sytuacji, gdy stawka obowiązująca w Państwa przedsiębiorstwie jest wyższa od statystycznej stawki jednostkowej, pracodawca (Beneficjent) pokrywa różnicę w godzinowej stawce jednostkowej ze środków własnych.

                    Pytanie 14.  Firma jest mikroprzedsiębiorstwem. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes wykonują prace B+R. Posiadają umowę o pracę na stanowisko Programista na ½ etatu. Czy koszt ich pracy jako Programista wykonujący prace badawcze jest kwalifikowany?

                    W opisanym przypadku, gdy członkowie zarządu wykonują prace B+R oraz posiadają umowę o pracę na stanowisku Programista na ½ etatu to taki wydatek związany tylko i wyłącznie z zadaniami programisty może zostać uznany za kwalifikowalny w kategorii wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że wsparcie na przedmiotowy wydatek będzie udzielone z tytułu wykonywanej pracy przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), a rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. W tym przypadku dane statystyczne lub inne obiektywne informacje, na postawie których ustalona zostanie GSJ powinny dotyczyć tylko i wyłącznie stanowiska programisty, z wyłączeniem danych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu. Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do spełniania wszystkich warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18.

                    Pytanie 15. Jakie dane powinny być przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w części „I.PROGNOZY” dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Sytuacja jest dość specyficzna gdyż, wniosek będzie składany w 2019 roku, natomiast ostatni zamknięty okres księgowy to 30 września 2018 roku (III kw. 2018 roku).

                    Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją należy wypełnić dane finansowe dla trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, okresu bieżącego oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu, jak i trzech lat od momentu jego zakończenia (moment zakończenia jest liczony od końcowego rozliczenia projektu), rok (n-3) (n-2) oraz (n-1) to trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie (np. 2015, 2016 i 2017). W opisanym przypadku będzie to wyglądało następująco:
                    • n = 2019
                    ilość dni 365
                    • rok bieżący (pozostanie niewypełniony)
                    ilość dni 0
                    • n-1 = 2018
                    ilość dni 365
                    • n-2 = 2017
                    ilość dni 365
                    • n-3 = 2016
                    ilość dni 365,
                    plus prognoza na okres realizacji projektu oraz trzech lat od momentu jego zakończenia (n+1, n+2, n+3, itd.).

                    Pytanie 16. Kryterium "Wzmocnienie sektora MŚP w obszarze B+R" - "Ponadto, w przypadku dużych firm punkty zostaną przyznane w sytuacji gdy projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub będą przewidywać współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi oraz gdy współpraca dotyczy kluczowej działalności dużego przedsiębiorstwa" - czy współpraca, o której mowa powyżej może mieć charakter podwykonawstwa czy musi to być konsorcjum?

                    Kryterium stanowi o tym, że punkt zostanie przyznany w sytuacji, gdy Wnioskodawcą lub liderem (jeżeli wniosek będzie składało konsorcjum) jest przedsiębiorstwo z kategorii MŚP. Natomiast gdy aplikować będzie duże przedsiębiorstwo, wówczas punkty za podwykonawstwo mogą zostać przyznane pod warunkiem, że współpraca (projekt) będzie dotyczyć kluczowej działalności przedsiębiorstwa.

                    Pytanie 17. Kryterium "Realizacja w projekcie komponentu wdrożeniowego" - jako duże przedsiębiorstwo nie można go finansować w ramach projektu. Czy można ten komponent uwzględnić w projekcie i finansować go ze środków własnych, w celu uzyskania punktów w tym kryterium?

                    Warunki konkursu przewidziały możliwość uzyskania wsparcia na komponent wdrożeniowy wyłącznie przez MŚP i to ten fakt ma być punktowany w ramach kryterium będącego treścią zapytania. Proszę mieć na względzie, że w ramach konkursu (zgodnie z obowiązującymi kategoriami interwencji) przewidziano osobną pulę alokacji dla dużych przedsiębiorstw i osobną dla MŚP. Żaden duży przedsiębiorca nie będzie oceniany w ramach przedmiotowego kryterium. Stąd też realizacja komponentu wdrożeniowego nie przekłada się na liczbę otrzymanych w trakcie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych punktów. Proszę również uwzględnić fakt, że wskazanie w kosztach niekwalifikowalnych wydatków oznaczać będzie m.in. konieczność wykazania ich realizacji na etapie rozliczenia.

                    Pytanie 18. Rozpoczęcie projektu planowane jest w marcu 2019r. (tj. przed ogłoszeniem wyników konkursu), a zakończenie w sierpniu 2021r. Przewidywany termin podpisania umowy to wrzesień 2019r. Oznacza to, ze projekt trwałby 31 miesięcy. Zakładając jednak termin podpisania umowy zasada n+2 zostałaby spełniona (wrzesień 2019 - sierpień 2021). Czy taka konstrukcja spełnia wymogi konkursu?

                    Wskazany termin realizacji projektu t. j. marzec 2019 - sierpień 2021 na obecny moment jest poprawny. Zgodnie z zapisami w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia II rundy konkursu przypada na sierpień 2019, t.j. III kwartał 2019r. Przy założeniu, że termin podpisania umowy nastąpi we wrześniu 2019 r. zasada n+2 zostanie zachowana (dotyczy to II typu projektu). W przypadku aplikacji w ramach I typu projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zasadą n+1. Należy mieć na uwadze, że dochowanie zasady n+2/n+1 zostanie zweryfikowane ponownie przed podpisaniem umowy i jeżeli zajdzie potrzeba, Wnioskodawca zostanie poproszony o korektę w celu zachowania zasady (np. w przypadku wcześniejszego terminu rozstrzygnięcia konkursu). Jednocześnie należy pamiętać, że do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

                    Pytanie 19. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, należy przedstawić dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Jednym z wymienionych dokumentów jest „wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy". Moje pytanie zatem brzmi: czy Wnioskodawca zobowiązany jest stricte do przedłożenia tego właśnie dokumentu, czy raczej jest możliwe przedłożenie innego dokumentu o podobnym charakterze. Czy istnieje możliwość przedłożenia np. zaświadczenia o stanie rachunku bankowym lub podobnego dokumentu, z którego będzie wynikać posiadany stan środków na konkretny dzień?

                    Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:
                    a) umowy zawartej na kredyt obrotowy wraz z informacją Wnioskodawcy nt. wartości dostępnych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację projektu (dotyczy wyłącznie II typu projektu)
                    b) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy
                    c) zaświadczenia bankowego o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
                    d) promesy kredytowej/ promesy leasingu finansowego/ promesy leasingu operacyjnego/ promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.
                    W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego lub operacyjnego wówczas załącza promesę leasingu.
                    e) umowy leasingu wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz leasingowy (dotyczy wyłącznie II typu projektu).W związku z tym zaświadczenie, o którym mowa w zapytaniu wpisuje się w powyższy katalog.
                    Należy pamiętać o tym, że Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia przynajmniej jednego z ww. dokumentów. Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik. Załączony dokument musi być aktualny na moment złożenia wniosku. Przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu.
                    Zaświadczenie o stanie rachunku bankowego lub podobny dokument, z którego będzie wynikać posiadany stan środków na konkretny dzień wraz ze stosownym potwierdzeniem (bankowym) albo stosownym dopiskiem, iż jest to dokument elektroniczny i nie wymaga podpisu, będzie wystarczający.

                    Pytanie 20. W działaniu 1.2 wynagrodzenia rozliczane są wg stawek jednostkowych przyjętych na bazie stawek rynkowych. Czy w sytuacji, gdy przykładowo przyjmiemy stawkę wyliczoną od wynagrodzenia w wysokości 10 tys. PLN, a wyniku poszukiwań zatrudnimy pracownika z wynagrodzeniem 4 tys., to czy rozliczać go będziemy według stawki z wniosku (wyliczonej dla 10 tys.). Czy na etapie kontroli nie zostanie zakwestionowane, że otrzymujemy wynagrodzenie od stawki, która nie jest stosowana, a która tylko została zaplanowana we wniosku o dofinansowanie?

                    W sytuacji, gdy Wnioskodawca przewiduje stawkę wyliczoną od wynagrodzenia w wysokości niższej niż to, które zostało określone we wniosku o dofinansowanie, to do momentu podpisania umowy o dofinansowanie powinien złożyć stosowne pismo z wyjaśnieniami w tym zakresie wraz z prośbą o możliwość dokonania stosownych zmian we wniosku. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wnioskodawcy IP RPO WSL podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie i poinformuje o tym w stosownym terminie.
                    Beneficjent powinien rozliczać wynagrodzenie pracownika na podstawie godzinowej stawki jednostkowej, przyjętej we wniosku o dofinansowanie, w opisanym przypadku określanej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych danych, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS). Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany przyjętej prawidłowej metody obliczania GSJ oraz jej wysokości, nawet w przypadku, kiedy faktyczne zatrudnienie pracownika do projektu następuje po stawce mniejszej od tej określonej we wniosku o dofinansowanie.
                    Zasadność ponoszonych kosztów będzie podlegała ocenie ekspertów zewnętrznych na etapie oceny merytorycznej. Ocena zostanie dokonana w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, dostarczone załączniki, dokumentację konkursową oraz doświadczenie i wiedzę ekspertów. Zgodnie z Wytycznymi, stawki jednostkowe muszą być wyliczone w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację. Ponadto, wyliczenie musi być zasadne, tj. oparte na rzeczywistości, a nie przesadne ani skrajne (EGESIF).
                    Należy pamiętać, że na dalszym etapie projekt nie będzie podlegał wyłącznie kontroli przez IP RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości), ale również może zostać objęty kontrolą przez różne instytucje, w tym miedzy innymi: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Administrację Skarbową, które również upoważnione są do prowadzenia kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

                    Pytanie 21. Czy jeżeli będziemy realizować typ 2 projektu z komponentem wdrożeniowym to czy możemy wskazać wartość wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (obligatoryjny)” równą „0”? Czy trzeba wykazać wartość inną niż „0”? Czy ma to wpływ na ocenę projektu? Gdyż w kryteriach konkursu nie jest to wskazane.

                    Dla II typu projektu z komponentem wdrożeniowym Wnioskodawca może wybrać przedmiotowy wskaźnik w wartości odzwierciedlającej ilość trwale utworzonych miejsc pracy oraz uzupełnić punkt F.3 wniosku. Natomiast jeżeli Wnioskodawca nie utworzy miejsca pracy w wyniku realizacji projektu, to projekt nie zostanie z tego powodu odrzucony. Wówczas w wartości docelowej wskaźnika należy wpisać „0”. Należy pamiętać, że za utworzenie miejsca pracy Wnioskodawca może otrzymać dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej.

                    Pytanie 22. Czy we wniosku o dofinansowanie w części „I. Prognozy” gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest sporządzić między innymi Rachunek zysków i start dla w okresie historycznym i prognozowanym, zobowiązany jest do uwzględniania podatku dochodowego, gdy prowadzi uproszczoną księgowość. Sprawa dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie Wnioskodawca rozlicza się w formie PIT-a. Oznacza to, że podstawą opodatkowania nie muszą być tylko przychody z prowadzonej działalności. Proszę zatem o stwierdzenie, czy w okresie historycznym oraz w prognozie należy uwzględniać podatek dochodowy od osób fizycznych.

                    W opisanym przypadku nie należy uwzględniać podatku dochodowego od osób fizycznych. Tylko w przypadku firm, które są osobami prawnymi, podatek dochodowy wykazywany jest w rachunku zysków i strat. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą i spółki osobowe nie wykazują podatku w tym sprawozdaniu finansowym. Spółki, które są osobami prawnymi, czyli spółka z o.o. i akcyjna, są podatnikami podatku dochodowego. Wobec tego wykazują ten podatek w rachunku zysków i strat. Podatek występuje w pozycji ,,podatek dochodowy’’, a wynik finansowy (netto) jest pomniejszony o kwotę podatku. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw osób fizycznych oraz w spółkach osobowych, czyli cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W takich spółkach podatek odprowadzają indywidualnie właściciele lub wspólnicy. W tym przypadku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa pozycja podatek dochodowy rachunku zysków i strat (Pkt. I.2.J) pozostaje niewypełniona, a wynik finansowy jest wykazywany jako kwota brutto.

                    Pytanie 23. Czy w poniższym przypadku wynajem powierzchni laboratoryjnej będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie polegającym na realizacji prac B+R: Wnioskodawca niedawno zarejestrował działalność gospodarczą i wynajął nieruchomość na ten cel - planuje w przyszłości produkować innowacyjny produkt opracowany w projekcie. Część z tej nieruchomości chciałby przeznaczyć na samodzielne przeprowadzanie prac B+R. Wynajem nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej nie został poprzedzony procedurą ofertową. Jeżeli nie można uznać wydatku za kwalifikowalny - czy w tym przypadku należałoby przeprowadzić procedurę/ rozeznanie rynku na całą nieruchomość aby część z niej uznać za kwalifikowany wynajem powierzchni laboratoryjnej w ramach kategorii "koszty budynków (...)"?

                    Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi horyzontalnymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zachowania zasady konkurencyjności dla wynajmu powierzchni laboratoryjnej. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wydatki związane z wynajmem powierzchni laboratoryjnej, na obrębie której realizowany jest projekt, uznane zostaną za kwalifikowalne, jeżeli będą poniesione w wyniku realizacji projektu i dotyczyć będą wyłącznie tej części, która zostanie wydzielona i poświęcona pracom B+R (przedmiotowi projektu). Należy zastosować zatem odpowiednią metodologię wyliczenia wysokości wydatków kwalifikowalnych dotyczących wynajmowanej powierzchni ze względu na fakt, iż powierzchnia ta będzie jednocześnie wykorzystywana do prowadzenia innych prac – nie związanych z realizowanym projektem. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatek powinien zostać dokonany m.in. w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

                    Pytanie 24. Jeżeli np. stosunek powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu (dział B+R) do całości powierzchni budynku wynosi 30% (np. 300 m2 z 1000 m2), to rozumiem że z całości fundamentów, które np. kosztują 300 tys. zł do projektu mogę zakwalifikować 90 tys. zł (30% x 300 tys.)? Co z pomieszczeniami, które dotyczą całego budynku np. toalety (pośrednio związane z projektem). Rozumiem, że w tym wypadku już nie mogę kwalifikować do projektu tej części fundamentów związanej z toaletami, których powierzchnia wynosi np. 40 m2 czy jednak mogę to zrobić wykorzystując poniższą metodologię: 40 m2 / 1000 m2 = 4%. 4% x 300 tys. zł = 12 tys. zł i od tej kwoty przyjmując stosunek powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu (dział B+R) do całości powierzchni budynku wynoszący 30% wyliczam kwotę kwalifikowaną związaną z fundamentami dla toalet tj. 30% x 12 tys. zł = 3,6 tys. zł? W przypadku kwalifikowania części stricte związanej z toaletami (nie związanej z częściami wspólnymi budynku) np. posadzki (przyjmijmy wartość 5 tys. zł) - to aby wyliczyć kwotę kwalifikowaną dla posadzek w toaletach mogę użyć poniższej metodologii tj.: 30% (stosunek powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu (dział B+R) do całości powierzchni budynku) x 5 tys. zł = 1,5 tys. zł.

                    Załącznik do wzoru umowy dot. kwalifikowalności kosztów wymienia rodzaje kosztów, które mogą zostać uznane za części wspólne. W tym przypadku Wnioskodawca będzie zobligowany do wykazania, iż poszczególne koszty dotyczą części wspólnych. Niezależnie od rodzaju kosztów stanowiących części wspólne zawsze proszę szacować w oparciu o proporcję (w podanym przykładzie należy posłużyć się proporcją 30%). Należy pamiętać, że na etapie rozliczania należy przedstawić dokumenty potwierdzające realizację całości prac.

                    Pytanie 25. Czy w projekcie 1.2 B+R może wziąć udział przedsiębiorstwo zagraniczne, które posiada oddział w Polsce?

                    W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, wnioskujące przedsiębiorstwo lub lider konsorcjum musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym Wnioskodawca spoza województwa może ubiegać się o dofinansowanie przy zachowaniu warunków określonych w dokumentacji konkursowej (w tym między innymi wpis do KRS/CEIDG). Jednocześnie informuję, że w opisanym przypadku przy określaniu statusu Wnioskodawcy (mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo) należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich danych Wnioskodawcy, również z działalności spoza województwa (zatrudnienia, suma aktywów, przychody netto). Ponadto należy pamiętać, że w przypadku realizacji projektu z komponentem wdrożeniowym nabywane w ramach projektu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne muszą być zaewidencjonowane oraz wykorzystywane na terytorium Województwa Śląskiego.

                    Pytanie 26. Komercjalizacja wyników prac B+R w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:

                    Jako komercjalizację należy rozumieć wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu, tj. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usługi na bazie uzyskanych wyników projektu. Obecnie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 1.2 Regulamin Konkursu dopuszcza następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

                    - wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta;
                    - udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
                    - sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

                    W odniesieniu do udzielenia licencji oraz sprzedaży praw do wyników, należy podkreślić, iż dla uznania, że nastąpiła komercjalizacja nie jest wystarczający sam moment zbycia praw lub udzielenia licencji. Wskaźnik „Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach” może zostać zaaprobowany wyłącznie w przypadku gdy Nabywca/ Licencjobiorca wdroży wyniki prac rozwojowych do działalności własnego przedsiębiorstwa, w innym przypadku wskaźnik uznaje się za nieosiągnięty.

                    Zapisy umowy o dofinansowanie, w §4a nakładają na Beneficjenta obowiązek dostarczenia do IP RPO WSL kopii umowy i aneksów zawartych z Nabywcą/ Licencjobiorcą praw do wyników prac B+R. Przedmiotowa umowa powinna zawierać następujące elementy:

                    1) gwarancję ceny zbycia praw do wyników badań na warunkach rynkowych;
                    2) zobowiązania nabywcy do wdrożenia wyników prac badawczych we własnej działalności;
                    3) zakaz zbywania praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych przez nabywcę podmiotowi trzeciemu;
                    4) określenie terminu, w jakim powinno nastąpić wprowadzenie wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy;
                    5) zobowiązanie nabywcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

                    Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, to na Beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania, iż nastąpiła komercjalizacja wyników, dofinansowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prac B+R, w terminie nie dłuższym niż 3 lata po zakończeniu badań. W przypadku gdy Nabywca nie skomercjalizuje wyników prac B+R zgodnie z umową zawartą ze sprzedający (podmiotem otrzymującym dofinansowanie) lub jeśli Nabywca nie umożliwi Beneficjentowi wykazania, iż wyniki badań zostały wprowadzone do działalności gospodarczej Nabywcy, to wszelkie konsekwencje prawne i finansowe poniesie podmiot otrzymujący dofinansowanie. To Beneficjent powinien w umowie sprzedaży zabezpieczyć swoje interesy, tj. uwzględnić nie tylko zobowiązania Nabywcy, ale także konsekwencje niewywiązania się z obowiązku wdrożenia wyników prac B+R. Powinien też zapewnić sobie prawo uzyskiwania od Nabywcy dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie wyników badań do działalności Nabywcy - dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stroną jest podmiot otrzymujący dofinansowanie, a nie Nabywca praw do wyników badań, w związku z czym to na Beneficjencie spoczywa obowiązek przedstawienia IOK wszelkich dokumentów udowadniający komercjalizację tychże wyników. Wszelkie spory dotyczące niewdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej Nabywcy nie dotyczą IP RPO WSL.

                    Pytanie 27. Czy Wnioskodawcą może być konsorcjum, którego konsorcjanci pozostają ze sobą w relacjach powiązanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 651/2014?

                    Zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu zawarcie konsorcjum musi uwzględniać zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020, czyli konsorcjum może zostać utworzone przez podmioty pozostające ze sobą w relacji powiązanej.

                    Biorąc pod uwagę nadrzędność zapisów Regulaminu konkursu i ww. ustawy oraz charakter omyłkowego wskazania wymogu we wzorze umowy o konsorcjum informujemy, że wsparcie w ramach konkursu może uzyskać konsorcjum składające się z podmiotów powiązanych. W takim przypadku Wnioskodawcy są proszeni o usunięcie omyłkowego oświadczenia z paragrafu 18. W sytuacji gdy złożony wniosek będzie zawierał załącznik z błędnym oświadczeniem, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego skorygowanie (usunięcie omyłkowego oświadczenia).

                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                     https://scp-slask.pl/czytaj/faq_1_2_012

                     Pytanie 1. Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków

                     Informujemy, że w Regulaminie konkursu wskazano na stronie 59, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały wskazane w załączniku nr 11 do Wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3a/3b/3c/3d do Regulaminu konkursu. Informujemy, że w przypadku wzorów umów o dofinansowanie nr 3a i 3b informacje w sprawie kwalifikowalności wydatków stanowią załącznik nr 10.

                     Pytanie 2. Firma jest mikroprzedsiębiorstwem. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes wykonują prace B+R. Posiadają umowę o pracę na stanowisko Programista na ½ etatu. Czy koszt ich pracy jako Programista wykonujący prace badawcze jest kwalifikowany?

                     W opisanym przypadku, gdy członkowie zarządu wykonują prace B+R oraz posiadają umowę o pracę na stanowisku Programista na ½ etatu to taki wydatek związany tylko i wyłącznie z zadaniami programisty może zostać uznany za kwalifikowalny w kategorii wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że wsparcie na przedmiotowy wydatek będzie udzielone z tytułu wykonywanej pracy przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), a rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. W tym przypadku dane statystyczne lub inne obiektywne informacje, na postawie których ustalona zostanie GSJ powinny dotyczyć tylko i wyłącznie stanowiska programisty, z wyłączeniem danych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu. Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do spełniania wszystkich warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 10 lub 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18.

                     Pytanie 3. Według regulaminu konkursu: „W ramach konkursu nie ma możliwości uzyskania wsparcia na prace przemysłowe. Możliwość wsparcia prac przemysłowych została przewidziana jedynie w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych do NCBR i wpisujących się we Wspólne Przedsięwzięcie”. Proszę o wskazanie czym są prace przemysłowe (termin ten nie został zdefiniowany w Regulaminie konkursu, Poziomy gotowości technologicznej odnoszą się do badań przemysłowych).

                     Badania przemysłowe (dawniej – stosowane) – badania, o których mowa w art. 2 pkt. 85 GBER; („badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych). Termin prace przemysłowe – badania przemysłowe stosuje się wymiennie, o czym informuje Regulamin konkursu (podano ww. definicję). Dodatkowo zaznaczamy, że poziomy gotowości technologii odnoszą się zarówno do prac przemysłowych (poziom III-VI) jak i do ekspserymentalno – rozwojowych (poziom VII-IX). Dodatkowo należy wskazać, że pod ogłoszeniem o konkursie został umieszczony dokument opisujący poszczególne poziomy gotowości technologicznej (TRL) w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych.

                     Pytanie 4. Załącznik nr 11 do wzoru Umowy o dofinansowanie wskazuje, że:
                     Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15%: w przypadku przedsiębiorstw 15% liczone jest od bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej. Koszty pośrednie w przypadku przedsiębiorstw (pkt 5) = [koszty wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (pkt 1a)] * 15%. Według jakiego wzoru należy obliczyć wartość kosztów pośrednich dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami, tylko jednostkami naukowo-badawczymi? Czy warunek „Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” dotyczy każdego konsorcjanta czy tylko przedsiębiorców?

                     Zgodnie z załącznikiem nr 10 do wzoru umowy o dofinansowanie dla konsorcjum 013 informuję, że w części I ww. załącznika znajduje się wykaz kosztów kwalifikowanych dla instytucji naukowo – badawczych. Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:
                     Koszty pośrednie (pkt. 5) = [koszty wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (pkt. 1a)] * 15%
                     Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
                     W części II (dotyczącej przedsiębiorców) analogicznie przedstawiono taki sam wzór.W związku z tym warunek „Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” dotyczy każdego konsorcjanta oraz przedsiębiorcy.
                     Jedyną różnicą jest to, że w przypadku przedsiębiorstw koszty związane z umowami o prace stanowią koszty szacowane i rozliczane metodą uproszczoną (godzinowe stawki jednostkowe), natomiast w przypadku organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę koszty personelu są kosztami rzeczywiście poniesionymi (nie są szacowane i rozliczane w oparciu o godzinowe stawki jednostkowe).

                     Pytanie 5. Czy jednostki naukowe będące członkami konsorcjum otrzymują wsparcie w formie refundacji czy zaliczki?

                     Zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku każdego z konsorcjantów realizujących projekt następuje refundacja poniesionych wydatków. W konkursie nie przewidziano zaliczek.

                     Pytanie 6. Dla jakich rodzajów kosztów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010) - 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw ?

                     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010) jest odzwierciedleniem art. 28 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014. W ramach tego artykułu za kwalifikowane w przypadku konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 uznaje się:
                     - koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
                     - koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.
                     Intensywność pomocy może sięgnąć maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego rozporządzenia udziela się wsparcie wyłącznie przedsiębiorstwom z kategorii MŚP.

                     Pytanie 7. Analizując możliwość ubiegania się o dotację w ramach naboru pojawiła się niejasność polegającą na tym do kiedy można planować wydatki, które będą kwalifikowalne w ramach projektu lub też jaka jest data końcowa nieprzekraczalna planowania i realizacji wydatków w ramach i na rzecz projektu tak by były kwalifikowalne? Jaki jest termin daty końcowej?

                     Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie do ŚCP (z zastrzeżeniem, że termin realizacji projektu wskazany w pkt C.1.a wniosku powinien uwzględniać ten fakt). Złożenie projektu do IOK pozwala na rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym na ponoszenie wydatków zapisanych we wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Ponadto zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej dla działania 1.2 w ramach II typu projektu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologii, tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.
                     Zgodnie z regulaminem dołączonym do dokumentacji konkursowej czas na realizację projektu w ramach Działania 1.2. RPO WSL wynosi odpowiednio:Dla I typu projektu polegającemu na stworzeniu/modernizacji/budowie/rozbudowie infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R – n+1Dla II typu projektu wspierającemu prace B+R – n+2/n+3 w zależności od zastosowania komponentu wdrożeniowego (n+2 dla projektów niezawierających komponentu wdrożeniowego, n+3 dla projektów zawierających komponent wdrożeniowy).
                     Zasadę n+ oblicza się na podstawie daty podpisania umowy doliczając odpowiedni okres czasu, np. n+1 to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu. Termin podpisania umowy (kontraktacji) następuje po wyborze projektów do dofinansowania i jest uzależniony od dostarczenia przez Wnioskodawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie (o której mowa w Regulaminach konkursu i załącznikach do niego – wzorach umów o dofinansowanie).
                     Zapisy dokumentacji konkursowej nie określają precyzyjnie terminu/okresu ponoszenia wydatków. Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania powyższej zasady n+ (w zależności od realizowanego projektu), a w oparciu o przedmiotową zasadę oraz znając specyfikę projektu powinien określić realny termin realizacji projektu i odpowiednio w jego okresie ponosić dane koszty.
                     Ponadto informuję, że dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 ostateczny termin realizacji projektu powinien obok zasady n+2/n+3 również uwzględniać, iż maksymalny termin kwalifkowania wydatków to 31 grudnia 2023r.

                     Pytanie 8. Czy projektodawca nierealizujący komponentu wdrożeniowego może uzyskać wsparcie na prace przedwdrożeniowe?

                     Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawca nierealizujący komponentu wdrożeniowego nie może uzyskać wsparcia na prace przedwdrożeniowe. Wzory umów zawierają ogólne informacje nt. kwalifikowalności wydatków a ostateczna weryfikacja w zakresie kwalifikowania danego wydatku opierać się będzie na zapisach wniosku o dofinansowanie, w którym przewidziano wydatki związane z komponentem wdrożeniowym.

                     Pytanie 9. Komercjalizacja wyników prac B+R w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:

                     Jako komercjalizację należy rozumieć wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu, tj. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usługi na bazie uzyskanych wyników projektu. Obecnie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 1.2 Regulamin Konkursu dopuszcza następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

                     - wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta;
                     - udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
                     - sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

                     W odniesieniu do udzielenia licencji oraz sprzedaży praw do wyników, należy podkreślić, iż dla uznania, że nastąpiła komercjalizacja nie jest wystarczający sam moment zbycia praw lub udzielenia licencji. Wskaźnik „Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach” może zostać zaaprobowany wyłącznie w przypadku gdy Nabywca/ Licencjobiorca wdroży wyniki prac rozwojowych do działalności własnego przedsiębiorstwa, w innym przypadku wskaźnik uznaje się za nieosiągnięty.

                     Zapisy umowy o dofinansowanie, w §4a nakładają na Beneficjenta obowiązek dostarczenia do IP RPO WSL kopii umowy i aneksów zawartych z Nabywcą/ Licencjobiorcą praw do wyników prac B+R. Przedmiotowa umowa powinna zawierać następujące elementy:

                     1) gwarancję ceny zbycia praw do wyników badań na warunkach rynkowych;
                     2) zobowiązania nabywcy do wdrożenia wyników prac badawczych we własnej działalności;
                     3) zakaz zbywania praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych przez nabywcę podmiotowi trzeciemu;
                     4) określenie terminu, w jakim powinno nastąpić wprowadzenie wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy;
                     5) zobowiązanie nabywcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

                     Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, to na Beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania, iż nastąpiła komercjalizacja wyników, dofinansowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prac B+R, w terminie nie dłuższym niż 3 lata po zakończeniu badań. W przypadku gdy Nabywca nie skomercjalizuje wyników prac B+R zgodnie z umową zawartą ze sprzedający (podmiotem otrzymującym dofinansowanie) lub jeśli Nabywca nie umożliwi Beneficjentowi wykazania, iż wyniki badań zostały wprowadzone do działalności gospodarczej Nabywcy, to wszelkie konsekwencje prawne i finansowe poniesie podmiot otrzymujący dofinansowanie. To Beneficjent powinien w umowie sprzedaży zabezpieczyć swoje interesy, tj. uwzględnić nie tylko zobowiązania Nabywcy, ale także konsekwencje niewywiązania się z obowiązku wdrożenia wyników prac B+R. Powinien też zapewnić sobie prawo uzyskiwania od Nabywcy dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie wyników badań do działalności Nabywcy - dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stroną jest podmiot otrzymujący dofinansowanie, a nie Nabywca praw do wyników badań, w związku z czym to na Beneficjencie spoczywa obowiązek przedstawienia IOK wszelkich dokumentów udowadniający komercjalizację tychże wyników. Wszelkie spory dotyczące niewdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej Nabywcy nie dotyczą IP RPO WSL.

                     Pytanie 10. Jak powinny zostać policzone wynagrodzenia instytutu badawczego, który wchodzi w konsorcjum?

                     W przypadku gdy instytut stanowi organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę i ubiega się o wsparcie w ramach działalności niegospodarczej, wówczas może aplikować o wsparcie w wysokości 100% dofinansowania z zachowaniem zasady, iż poziom wsparcia na projekcie nie może przekroczyć 85%. Instytut badawczy aplikujący jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę uwzględnia, iż w przypadku wynagrodzenia wydatki zawsze stanowią koszty rzeczywiście poniesione (nie przewidziano metod uproszczonych w tym zakresie typu godzinowa stawka jednostkowa). Natomiast gdy instytut badawczy stanowi i aplikuje jako przedsiębiorstwo, wówczas poziom wsparcia jest zależny od posiadanego statusu przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa do kosztów wynagrodzenia należą: koszty personelu (umowa o pracę, koszty rozliczane metodą uproszczoną za pomocą godzinowej stawki jednostkowej) oraz koszty na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, koszty rzeczywiście ponoszone ).

                     Pytanie 11. Czy Wnioskodawcą może być konsorcjum, którego konsorcjanci pozostają ze sobą w relacjach powiązanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 651/2014?

                     Zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu zawarcie konsorcjum musi uwzględniać zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020, czyli konsorcjum może zostać utworzone przez podmioty pozostające ze sobą w relacji powiązanej.

                     Biorąc pod uwagę nadrzędność zapisów Regulaminu konkursu i ww. ustawy oraz charakter omyłkowego wskazania wymogu we wzorze umowy o konsorcjum informujemy, że wsparcie w ramach konkursu może uzyskać konsorcjum składające się z podmiotów powiązanych. W takim przypadku Wnioskodawcy są proszeni o usunięcie omyłkowego oświadczenia z paragrafu 18. W sytuacji gdy złożony wniosek będzie zawierał załącznik z błędnym oświadczeniem, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego skorygowanie (usunięcie omyłkowego oświadczenia).

                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                      https://scp-slask.pl/czytaj/1_2_013

                      1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie i wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne w naszej firmie m.in. poprzez pozyskanie oprogramowania magazynowo-kadrowego. Nasza firma posiada siedzibę główną w Sosnowcu oraz oddział produkcyjny w województwie mazowieckim. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu zważywszy na fakt, iż filia firmy znajduje się poza obszarem woj. śląskiego. Naszym zdaniem dominującym miejscem realizacji projektu będzie woj. śląskie, bowiem to tutaj znajdują się firmowe serwery, a także dział handlowy i osoba, która zajmuje się zamówieniami produktów. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiłoby m.in. wgląd w stany magazynowe co byłoby związane ze zmianą jakościową w przedsiębiorstwie jaka nastąpiła dzięki realizacji inwestycji.

                      W odpowiedzi informuję, że w pytaniu brakuje informacji, które pozwalają na jednoznaczną odpowiedź. Jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu:

                      Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto proszę mieć na uwadze warunek kwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych: należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W związku z powyższym w przypadku, gdy planowane do zakupu oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w siedzibie firmy w Sosnowcu oraz w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego wówczas istnieje możliwość wnioskowania w ramach konkursu. W takiej sytuacji proszę pamiętać, że jako lokalizację projektu należy uwzględnić zarówno siedzibę jak i magazyny. Natomiast w przypadku, gdy magazyny są zlokalizowane w woj. mazowieckim (lub w innym województwie) i z oprogramowania będzie korzystać również oddział/zakład zlokalizowany poza województwem śląskim wówczas projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż wsparcie zostanie udzielone również zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu poza województwem śląskim, co jest niezgodne z zasadami konkursu.

                      2. Zwracam się z pytaniem dotyczącym kodu PKD projektu. Jesteśmy spółką, która prowadzi działalność usługową w zakresie dystrybucji elementów okuć budowlanych. Przeważający kod PKD prowadzonej przez nas działalności to: 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Czy w ramach PKD projektu możemy wskazać taki kod, wypełniając wniosek? Projekt, który planujemy zrealizować, będzie tyczył się wdrożenia innowacji ułatwiającej dystrybucję naszych produktów (tj. unowocześnienie sprzedaży i systemu zamówień). W takim wypadku, w wyniku realizacji projektu z pewnością będziemy osiągać przychody ze sprzedaży. Czy takie rozumowanie na temat kodu PKD projektu jest prawidłowe?

                      W odpowiedzi na pytanie informuję, że wskazany kod PKD projektu nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu ze wskazanym kodem PKD projektu. W odniesieniu do pytania czy kod PKD 46.73 jest odpowiedni w odniesieniu do zakresu projektu informuję, że opis projektu zawarty w Państwa pytaniu jest zbyt ogólny aby można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednakże w przypadku, gdy projekt dotyczy głównej działalności firmy wybór wskazanego kodu PKD wydaje się być adekwatnym.

                      3. Jesteśmy zainteresowani złożeniem aplikacji na dofinansowanie - DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Po zapoznaniu się z Regulaminem tego Konkursu powzięliśmy w wątpliwość następujące kwestie:
                      - czy dofinansowanie w ramach tego projektu może dotyczyć już inwestycji zapłaconej w ubiegłym roku (zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania zintegrowanego systemu operacyjnego oraz zakup środków trwałych - sprzętu komputerowego),
                      - dysponujemy opinią o innowacyjności naszego przedsięwzięcia wystawioną dnia 27.02.2017 r., a zakres przedsięwzięcia byłby realizowany zgodnie z wystawioną opinią, czy możemy dołączyć tą opinię do wniosku i czy będzie ta opinia brana pod ocenę komisji?

                      W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

                      - Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, realizację wniosku można rozpocząć po jego złożeniu do ŚCP. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto w opisanym przypadku nie jest zachowany efekt zachęty, co dyskwalifikuje wniosek do dofinansowania.

                      - Zgodnie z dokumentacją konkursową, opinia o innowacyjności nie jest obligatoryjna w przypadku konkursu dla Działania 3.3. RPO WSL, niemniej jeśli Wnioskodawca dysponuje takim dokumentem, można go załączyć jako załącznik dodatkowy. Dokument ten będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dokumenty powinny być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Data wystawienia dokumentu sugeruje, że dane zawarte w opinii mogą być nieaktualne na moment aplikowania.
                      4. W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące promesy kredytowej.
                      a. W dokumentacji konkursowej nie odnaleźliśmy wzoru promesy kredytowej. Czy załączony wzór promesy kredytowej wystawionej przez bank francuski będzie zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs? Promesa zostanie wystawione przez bank francuski w języku francuskim, a do wniosku o dofinansowanie zostanie dostarczone tłumaczenie przysięgłe dokumentu wraz z kopią oryginalnej promesy. Jeśli istnieje inny wzór, proszę o dokładne wskazanie jego lokalizacji.
                      b. Czy w załączonym wzorze konieczne jest wskazanie wartości projektu, czy wystarczy tylko kwota kredytu?
                      c. Czy wartość kredytu udzielanego w EURO musi być w promesie wskazana w PLN po kursie z banku wystawiającego promesę z dnia jej wystawienia, czy też może być wyrażona wyłącznie w EURO? Ewentualnie czy należy podać zarówno kwotę w EURO, jak i w PLN?
                      d. Jakiego rodzaju dane identyfikujące bank francuski będą potrzebne w promesie? Z przyczyn oczywistych nie będzie bowiem numeru KRS, NIP czy REGONU. Czy konieczne jest podanie informacji o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym? Czy należy do wniosku załączyć jeszcze jakiś dokument identyfikujący bank wystawiający promesę?
                      Ad. a
                      – Dokumentacja aplikacyjna nie zawiera wzoru załącznika, odpowiednie instytucje wystawiają załączniki na stosowanych przez siebie wzorach. Proszę zwrócić uwagę na to, że załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej zawiera informację dot. promesy kredytowej /promesy pożyczki inwestycyjnej : powinna zostać wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

                      Ad.b

                      – W dokumentacji konkursowej nie ma informacji jakie elementy dodatkowe powinna zawierać promesa kredytowa, jednak warto żeby zawierała zarówno kwotę kredytu oraz wartość projektu, ażeby była możliwość powiązania promesy z projektem

                      Ad.c

                      – Wartość kredytu może zostać wyrażona w walucie EURO

                      Ad.d

                      – Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty identyfikujące bank.
                      5. Piszę do Państwa z pytaniem odnośnie pomocy publicznej i de minimis w konkursie 3.3. TIK. Otóż rozmawiałem z konsultantem i zostałem poinformowany że do wyboru mam tylko pomoc publiczną na 45%, 35% oraz de minimis na 50%, jednakże w generatorze do wyboru mam także dwie pomoce publiczne na 50% z czego jedna dotyczy wspierania innowacyjności oraz innowacji procesowej i organizacyjnej tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Czy mógłbym prosić o szczegółowe informacje na temat tego czy mogę wybrać tą pomoc publiczną na 50%, gdyż mój projekt przewiduje wprowadzenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

                      W odpowiedzi na pytanie informuję, że katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz warunki kwalikowania wydatków w ramach konkursu znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”.
                      Zgodnie z ww. dokumentem koszty kwalifikowalne obejmują:

                      1) „koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego”,

                      2) „koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych”,

                      3) „koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego”W przypadku ponoszenia wydatków w tych kategoriach kosztów Beneficjent ma możliwość wyboru sposobu ich ponoszenia bądź to w oparciu o art. 14 Rozporządzenia KE nr 651/2014, bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis.Maksymalny poziom wsparcia dla wydatków realizowanych w oparciu o Rozporządzenie KE nr 651/2014 to 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a 35% dla średnich przedsiębiorstw, natomiast dla wydatków realizowanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis to 50% dla MŚP.

                      4) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (ART. 18 ROZPORZĄDZENIA 651/2014) ,

                      5) koszty wynagrodzeń (ART. 29 ROZPORZĄDZENIA 651/2014 ). Koszty te powinny być związane z wdrażaną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną ,

                      6) koszty szkoleń (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS) ,

                      7) pozostałe koszty kwalifikowalne (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS).

                      Maksymalny poziom wsparcia dla powyższych wydatków to 50% dla MŚP.
                      W odpowiedzi na Pana zapytania oraz powyższych informacji wynika, iż jeżeli chce Pan skorzystać z wsparcia w wysokości 50%, wtedy należy skorzystać z pomocy de minimis.

                      6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, „należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca: Bilansu oraz Rachunku zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania) zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

                      Dokumenty za 2017 rok zostały złożone poprzez system ekrs.ms.gov.pl. Jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów jest wiadomość mailowa o treści: W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze ……… z dnia 04-07-2018 dotyczącym podmiotu o nr KRS …………… zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

                      Wiadomość mailowa nie ma żadnego załącznika. Podobnie z systemu można pobrać jedynie komunikat takiej treści.
                      W związku z tym proszę o informację zwrotną, w jakiej formie należy przedstawić potwierdzenie złożenia/nadania w przypadku dokumentów finansowych za 2017 rok?

                      W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dokumenty finansowe z potwierdzeniem nadania/złożenia do urzędu skarbowego. Natomiast nie jest wymagane dostarczenie potwierdzeń złożenia sprawozdań do sądu,  Państwa pytanie dotyczy zgłoszenia dokumentów finansowych w KRS.

                      7. Planujemy ubiegać się o finansowanie w ramach działania 3.3. Wszystkie wydatki w ramach budżetu będą finansowane w ramach pomocy de minimis:
                      - Czy w związku z tym, mamy uzupełniać pole B.13.3 Regionalna pomoc inwestycyjna we wniosku o dofinansowanie?
                      - Czy mamy odnieść się do pytania 1, 1a, 2, 2a, 3 lub 4 wskazane w tym punkcie?

                      W przypadku ubiegania się w ramach działania 3.3. wyłącznie o pomoc de minimis Wnioskodawca powinien wypełnić pkt. B.13.3 poprzez wybór odpowiedzi : "NIE" przy każdym typie inwestycji początkowej. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

                      8. Omyłkowy zapis w Instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

                      W instrukcji wypełniania wniosku dla Działania 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18) omyłkowo wskazano nieadekwatne informacje jakie należy uwzględnić w pkt. C.2.2. w polu „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” (str. 39 Instrukcji wypełniania wniosku).

                      Obecnie zapis brzmi następująco:

                      „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:
                      1. zakres obowiązków pracownika wskazujący na jego zaangażowanie w prace B+R będące przedmiotem projektu;
                      2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
                      3. informację nt. poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony;
                      4. metodologia wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj ) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                      Poprawny zapis powinien brzmieć:

                      „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:
                      1. zakres obowiązków pracownika wraz z planowanym podziałem ilości godzin na poszczególne zadania w ramach realizacji projektu.
                      2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu.
                      3. metodologię wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

                      9. Jakie wymogi należy spełnić w zakresie ewidencjonowania aby koszty personelu zostały uznane za kwalifikowalne?

                      Zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy Kwalifikowalność wydatków do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się m.in. koszty personelu ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Kwalifikowalne są wyłącznie koszty personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej. Warunek dotyczący konieczności zaangażowania w wytworzenie oznacza, że koszty personelu powinny zostać ostatecznie ujęte w wartości początkowej wytworzonej wartości niematerialnej/środka trwałego. W przeciwnym razie koszty takie zostaną uznane za niekwalifikowalne.

                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                       https://scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_3_3_konkurencyjnosc_msp__technologie_informacyjno_komunikacyjne_w_dzialalnosci_gospodarczej_rpsl_03_03_00_ip_01_24_01118

                       Pytanie 15. Czy Wnioskodawcą może być konsorcjum, którego konsorcjanci pozostają ze sobą w relacjach powiązanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 651/2014?

                       Zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu zawarcie konsorcjum musi uwzględniać zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020, czyli konsorcjum może zostać utworzone przez podmioty pozostające ze sobą w relacji powiązanej.

                       Biorąc pod uwagę nadrzędność zapisów Regulaminu konkursu i ww. ustawy oraz charakter omyłkowego wskazania wymogu we wzorze umowy o konsorcjum informujemy, że wsparcie w ramach konkursu może uzyskać konsorcjum składające się z podmiotów powiązanych. W takim przypadku Wnioskodawcy są proszeni o usunięcie omyłkowego oświadczenia z paragrafu 18. W sytuacji gdy złożony wniosek będzie zawierał załącznik z błędnym oświadczeniem, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego skorygowanie (usunięcie omyłkowego oświadczenia).

                       Pytanie 14. Komercjalizacja wyników prac B+R w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:

                       Jako komercjalizację należy rozumieć wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu, tj. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usługi na bazie uzyskanych wyników projektu. Obecnie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 1.2 Regulamin Konkursu dopuszcza następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

                       - wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta;
                       - udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
                       - sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

                       W odniesieniu do udzielenia licencji oraz sprzedaży praw do wyników, należy podkreślić, iż dla uznania, że nastąpiła komercjalizacja nie jest wystarczający sam moment zbycia praw lub udzielenia licencji. Wskaźnik „Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach” może zostać zaaprobowany wyłącznie w przypadku gdy Nabywca/ Licencjobiorca wdroży wyniki prac rozwojowych do działalności własnego przedsiębiorstwa, w innym przypadku wskaźnik uznaje się za nieosiągnięty.

                       Zapisy umowy o dofinansowanie, w §4a nakładają na Beneficjenta obowiązek dostarczenia do IP RPO WSL kopii umowy i aneksów zawartych z Nabywcą/ Licencjobiorcą praw do wyników prac B+R. Przedmiotowa umowa powinna zawierać następujące elementy:

                       1) gwarancję ceny zbycia praw do wyników badań na warunkach rynkowych;
                       2) zobowiązania nabywcy do wdrożenia wyników prac badawczych we własnej działalności;
                       3) zakaz zbywania praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych przez nabywcę podmiotowi trzeciemu;
                       4) określenie terminu, w jakim powinno nastąpić wprowadzenie wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy;
                       5) zobowiązanie nabywcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

                       Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, to na Beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania, iż nastąpiła komercjalizacja wyników, dofinansowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prac B+R, w terminie nie dłuższym niż 3 lata po zakończeniu badań. W przypadku gdy Nabywca nie skomercjalizuje wyników prac B+R zgodnie z umową zawartą ze sprzedający (podmiotem otrzymującym dofinansowanie) lub jeśli Nabywca nie umożliwi Beneficjentowi wykazania, iż wyniki badań zostały wprowadzone do działalności gospodarczej Nabywcy, to wszelkie konsekwencje prawne i finansowe poniesie podmiot otrzymujący dofinansowanie. To Beneficjent powinien w umowie sprzedaży zabezpieczyć swoje interesy, tj. uwzględnić nie tylko zobowiązania Nabywcy, ale także konsekwencje niewywiązania się z obowiązku wdrożenia wyników prac B+R. Powinien też zapewnić sobie prawo uzyskiwania od Nabywcy dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie wyników badań do działalności Nabywcy - dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stroną jest podmiot otrzymujący dofinansowanie, a nie Nabywca praw do wyników badań, w związku z czym to na Beneficjencie spoczywa obowiązek przedstawienia IOK wszelkich dokumentów udowadniający komercjalizację tychże wyników. Wszelkie spory dotyczące niewdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej Nabywcy nie dotyczą IP RPO WSL.

                       Pytanie 13. Jakie są wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania się do panelu ekspertów?

                       Informuję, że w ramach naboru nie przewidziano specjalnych wytycznych dla Wnioskodawców w zakresie panelu ekspertów. Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych przeprowadzana będzie w oparciu o obligatoryjny dla każdego Beneficjenta panel ekspercki oraz fakultatywne wyjaśnienia. Panel jest nagrywany i efektem spotkania panelowego jest materiał audio dokumentujący przeprowadzony panel. W przypadku reprezentacji Wnioskodawcy wymagane jest aby stawiła się osoba, która ma prawo reprezentować Wnioskodawcę (np. zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru przedsiębiorców KRS albo określoną w umowie konsorcjum) lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo z zaznaczeniem, że powinien być to pracownik wnioskującego przedsiębiorstwa/partnera/konsorcjanta, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę oraz będzie zaangażowany w realizację ocenianego projektu. Na podstawie stosownego uzasadnienia Wnioskodawcy IOK może wyrazić zgodę na inną reprezentację niż ww. pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa. Panel służy w szczególności możliwości wyjaśnienia wątpliwości, celem umożliwienia oceny spełnienia danych kryteriów. Niestawienie się Wnioskodawcy (bez wcześniejszego poinformowania z jego strony IOK) na panel uniemożliwia złożenie wyjaśnień, co prowadzić może do negatywnej oceny merytorycznej. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia do IOK wszelkich materiałów przygotowanych przez niego i zaprezentowanych w trakcie panelu. Część wyjaśnień, o które są proszeni Wnioskodawcy dotyczy nie tylko kwestii, które mogą zostać przekazane w sposób werbalny ale też związane są z dostarczeniem dokumentu. Cześć wyjaśnień ze względu na swoją złożoność wymagać może formy pisemnej. Stąd też nie zachodzi konieczność odstąpienia od wyjaśnień na rzecz rozmów prowadzanych w ramach panelu. W ramach panelu eksperckiego Wnioskodawcy mogą być pytani o poszczególne zapisy wniosku o dofinansowanie oraz dostarczone dokumenty, w związku z tym celem przygotowania się do panelu należy mieć na względzie zapisy wniosku oraz dołączone dokumenty. Jednocześnie informuję, iż w panelu eksperckim uczestniczą: eksperci oceniający wniosek, Sekretarz/Zastępca Sekretarza KOP oraz Wnioskodawca. W spotkaniu mogą również uczestniczyć Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOP. Ponadto informuję, że informacje dotyczące panelu eksperckiego znajdują się w Regulaminie konkursu w podrozdziale 5.2.2.

                       Pytanie 12. Przykładowa karta czasu pracy.

                       Wzory kart czasu pracy dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: http://scp-slask.pl/czytaj/rozliczenie_wnioskow_o_platnosc_w_ramach_dzialan

                       Pytanie 11. Czy pracownicy B+R mogą wykonywać prace nad projektem w siedzibie poza województwem śląskim. W województwie śląskim zarejestrowany będzie oddział na dzień podpisania umowy o dofinansowanie?

                       Informuje, że możliwe jest wykonywanie prac nad projektem przez pracowników B+R w ramach II typu poza Województwem Śląskim przy zachowaniu warunków z pkt 10.

                       Pytanie 10. W jaki sposób w przypadku firmy informatycznej mającej kilka oddziałów udowodnić wdrożenie na terenie województwa śląskiego, czy powinno być ono „tworzone” w całości w oddziale na Śląsku, czy możliwe jest tworzenie poza województwem?

                       Informuję, iż zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej „Projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo/lider konsorcjum musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie”. W przypadku projektu typu pierwszego tj. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej nabywane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne muszą być zaewidencjonowane oraz wykorzystywane na terytorium Województwa Śląskiego. Ponadto, należy pamiętać o spełnieniu warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków wskazanych w Umowie o dofinansowanie, w szczególności zakupu wartości niematerialnej i prawnej tj. należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Dla projektu typu drugiego tj. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium Województwa Śląskiego za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Lidera, który musi znajdować się w Województwie Śląskim. W związku z powyższym jest możliwe „tworzenie” w ramach II typu wdrożenia poza Województwem Śląskim przy zachowaniu powyższych warunków. Informuję, że możliwe jest wykonywanie prac nad projektem przez pracowników B+R w ramach II typu poza Województwem Śląskim przy zachowaniu ww. warunków.

                       Pytanie 9. Jakie są dokładne kryteria otrzymania premii za szerokie rozpowszechnienie?

                       W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż aby otrzymać premię za szerokie rozpowszechniania należy wyniki projektu:

                       - zaprezentować na co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej lub technicznej (należy określić w jakich konferencjach naukowych i technicznych uczestniczyć będzie Wnioskodawca);
                       - opublikować w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany był projekt (zgodnych z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany będzie Projekt);
                       - w całości rozpowszechnić za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu (należy przedstawić informacje dotyczące przewidywanego sposobu rozpowszechnienia - na jakich stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych, oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu zostaną rozpowszechnione wyniki projektu).
                       W celu zdobycia premii za szerokie rozpowszechnianie wystarczy spełnić co najmniej jeden z powyższych warunków.

                       W przypadku konsorcjów, należy zachować spójność z zapisami umowy o konsorcjum. W wypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia na badania przemysłowe lub prace rozwojowe z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych konsorcjanci ustalają zakres odpowiedzialności w umowie o konsorcjum.

                       Pytanie 8. Czy prototyp wytworzony w trakcie projektu B+R ma być środkiem trwałym (księgowo)?

                       Prototyp wytworzony w trakcie projektu B+R musi być zaewidencjonowany. Prototyp można wprowadzić do ewidencji jako wartość niematerialną i prawną. 

                       Pytanie 7. Czy osoba kierująca projektem (jej wynagrodzenie), a nie prowadząca badań, może być ujęta w kosztach kwalifikowanych?

                       Informuję, iż w ramach II typu kierownik badań (jego wynagrodzenie) może zostać uznane za koszt kwalifikowalny w sytuacji, gdy jest on bezpośrednio zaangażowany do realizacji projektu (przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych). Stosowne uzasadnienie kwalifikowalności kosztu wnioskodawca wskazuje w polu 12 w pkt. C.2.2. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, koszt ten należy wykazać w wydatkach niekwalifikowalnych (pkt. C.2.3 wniosku aplikacyjnego).

                       Pytanie 6. Czy kosztem kwalifikowanym jest najem powierzchni na poczet prowadzenia projektu?

                       W odpowiedzi informuję, iż najem powierzchni może być kwalifikowalny jako koszty budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o koszty amortyzacji budynków, za kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy koszty amortyzacji budynków (amortyzacja podatkowa) - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu (metraż powierzchni użytkowej, na której prowadzone są badania przewidziane w projekcie – bez uwzględnienia części wspólnych) objętego pomocą. Do wsparcia kwalifikuje się również wynajem powierzchni laboratoryjnej, na której realizowany jest projekt.
                       Ponadto należy pamiętać o warunkach kwalifikowalności wydatku, które określa załącznik nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18.

                       Pytanie 5. Czy kosztem kwalifikowanym jest np. koszt obsługi księgowej i innej biurowej?

                       Informuję, iż koszty usługi księgowej i innej biurowej mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne w ramach II typu jako koszty pośrednie - koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, pod warunkiem iż nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta a związane są z obsługą projektu.
                       Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% : liczone od kosztów związanych z zaangażowaniem personelu, tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej.
                       Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:

                       Koszty pośrednie (pkt 5) = koszty wynagrodzenia – umowa o pracę (pkt 1a) * 15%

                       Pytanie 4. Czy przedsiębiorstwo powiązane, a będące obecnie w trakcie likwidacji (wpis do KRS) należy uwzględnić we wniosku jako przedsiębiorstwo powiązane?

                       W odpowiedzi na pytanie informuję, iż w sytuacji gdy przedsiębiorstwo znajduje się w stanie likwidacji, ale nie zostało jeszcze wykreślone z KRS to należy je uwzględnić jako podmiot powiązany/partnerski (na moment składania wniosku o dofinansowanie) i odpowiednio wykazać we wniosku o dofinansowanie w pkt. A.6 (dane do określenia statusu MŚP) oraz formularzu pomocy publicznej i formularzu de minimis - jeśli dotyczy (w formularzach wykazać należy tylko podmioty powiązane).

                       Pytanie 3. Czy stworzony prototyp ma być zaewidencjonowany?

                       Tak, stworzony prototyp ma być zaewidencjonowany.

                       Pytanie 2. Jaki obowiązuje poziom stawki dla kosztów pośrednich w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18

                       Zgodnie z przyjętymi założeniami dla konkursu koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% liczoną od „kosztów wynagrodzenia – umów o pracę”.

                       Pytanie 1. O jaki poziom wsparcia może ubiegać się organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę?

                       Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę może aplikować i otrzymać tym samym maksymalny poziom wsparcia w następujących sytuacjach:  

                       a) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej i posiada wpis do rejestru przedsiębiorców, wówczas jest traktowana jako przedsiębiorstwo i poziom wsparcia jest uzależniony od posiadanego statusu. W związku z tym w przypadku gdy organizacja będzie posiadała status mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa, wówczas może ubiegać się o wsparcie do 70% wydatków kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 45% wydatków kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe. W przypadku posiadania średniego przedsiębiorstwa maksymalny poziom wsparcia wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 35% na prace eksperymentalno – rozwojowe. Gdy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, wówczas maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych dla prac przemysłowych i 25% wydatków kwalifikowalnych dla prac eksperymentalno – rozwojowych. Poziom wsparcia może zostać zwiększony w związku z szerokim rozpowszechnieniem wyników albo efektywną współpracą. 

                       b) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, wówczas może otrzymać wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Wówczas zobligowana jest do wypełnienia załącznika Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.  

                       c) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców, wówczas może otrzymać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 25% kosztów kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe. Poziom wsparcia może zostać zwiększony w związku z szerokim rozpowszechnieniem wyników albo efektywną współpracą.

                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                        https://scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_1_2_01_02_00_ip_01_24_01018

                        Pytania 31 i 32. Czy protokół z przeprowadzonego postępowania należy publikować na stronie internetowej podmiotu, czy w bazie konkurencyjności? Czy kontroferty są jawne, czy mamy obowiązek pokazać oferty jednego oferenta drugiemu oferentowi?

                        Zgodnie z sekcją 6.5.2 punkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi od dnia 23.08.2017 r. informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku zapytania ofertowego powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego dostawcy, zatem nie ma konieczności upubliczniania całej treści protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z poźn. zm.).

                        Pytanie 30. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy przedstawić spełnienie warunku w przypadku inwestycji początkowej dotyczącej zasadniczej zmiany procesu produkcji?

                        W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, spełnienie warunku dotyczącego kosztów kwalifikowanych, które muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw.
                        W związku z faktem, że działanie 3.2 dotyczy tylko sektora MŚP, Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie, którzy w polu B.13.3 na zapytanie „Czy projekt polega na zasadniczej zmianie procesu produkcji?” zaznaczą odpowiedź „Tak” w pytaniu: „Czy koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych?” wpisują odpowiedź „NIE DOTYCZY”.

                        Pytanie 29. Spółka ubiegała się o dofinansowanie w pierwszego naboru w ramach działania 3.2. Wniosek podlega obecnie ponownej ocenie po przywróceniu ze skargi. Posiadamy obecnie siedzibę w województwie śląskim w Bytomiu (takie dane są również wpisane do wniosku o dofinansowanie). Planujemy dokonać zmiany w KRS polegającej na przeniesieniu siedziby spółki do innej miejscowości (znajdującej się poza woj. śląskim). Obecna siedziba zostanie zmieniona na oddział spółki. Potencjał techniczny i osobowy dla lokalizacji na Śląsku (opisany we wniosku) pozostanie taki sam. Czy taka zmiana stanowi przeszkodę dla ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.2 i czy może rzutować na ocenę wniosku.

                        Informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. W Państwa przypadku sama zmiana siedziby firmy na lokalizację z poza województwa śląskiego nie będzie miała wpływu na ocenę wniosku, przy założeniu, że miejsce realizacji projektu wciąż będzie znajdować się w województwie śląskim i będzie wpisane do dokumentu rejestrowego najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

                        Pytanie 28. Proszę o informację, w jaki sposób należy dokonać weryfikacji czy podmiot Wnioskujący nie zostanie uznany za znajdujący się w trudnej sytuacji, z uwagi na powiązanie z podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji. W regulaminie konkursu znajduje się poniższy zapis: Wsparcie nie może zostać udzielone przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014, z zastrzeżeniem, że badanie warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji dotyczy wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych, traktowanych jako całość, (grupa przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy), a nie każdego podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą. Czy zgodnie z tym zapisem, należy zsumować (zgodnie ze wzorem w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia 651/2014) poszczególne wartości z bilansów wszystkich powiązanych podmiotów, i zweryfikować spełnienie przesłanek z Rozporządzenia „globalnie” jak dla jednego podmiotu?

                        Odnosząc się do wskazanej w zapytaniu kwestii należy stwierdzić, że do ustalenia, czy Wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji stosuje się zapisy Art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 r. - „Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;
                        Do analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Śląskie Centrum Przedsiębiorczości kieruje się wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi badania warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, które powinno dotyczyć wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych traktowanych jako całość (źródło: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3030). Mając na uwadze powyższe do ustalenia sytuacji przedsiębiorstwa należy przyjąć dokumenty finansowe za ostatni zamknięty okres księgowy. W odniesieniu do wnioskodawcy aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru w roku 2017 trudna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli w roku 2016 suma kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych oraz niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych i wyniku finansowego netto jest mniejsza od zera. Z powyższego również wynika, że odliczenie poniesionych strat z kapitałów rezerwowych (i wszystkich innych elementów ogólnie uznawanych za część funduszy własnych spółki) prowadzi do ujemnego wyniku przekraczającego połowę subskrybowanego kapitału podstawowego. Ponadto UOKIK wyjaśnia „W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, jak należy sumować dane dotyczące przedsiębiorstw powiązanych na potrzeby ustalania sytuacji ekonomicznej grupy, należy wyjaśnić, że konsolidowanie danych wszystkich podmiotów powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie wydaje się właściwym sposobem. Ocena spełniania przesłanek trudnej sytuacji finansowej na podstawie art. 2 ust. 18 GBER powinna zostać przeprowadzona na podstawie danych finansowych jednostki gospodarczej, tj. skumulowanych danych finansowych beneficjenta oraz wszystkich jednostek powiązanych z beneficjentem. Jednocześnie taka kumulacja powinna być przeprowadzona analogicznie do sposobu stosowanego przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do GBER w odniesieniu do przedsiębiorstw powiązanych, tj. poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych w wysokości 100%, niezależnie od rzeczywistych udziałów w danym przedsiębiorstwie. Dane finansowe przedsiębiorstw partnerskich nie podlegają natomiast kumulacji dla celów oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.”

                        Pytanie 27. Czy prace B+R może przeprowadzić przedsiębiorstwo działające między innymi w obszarze działalności: 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH. Czy też prace B+R może przeprowadzić wyłącznie podmiot będący:
                        - jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
                        - centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
                        Czy prace B+R może również wykonać podmiot taki jak wymieniony we wzorze opinii o innowacyjności jako: stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku?

                        W odpowiedzi informuję, że prace prowadzone przez każdy z wymienionych w zapytaniu typów podmiotu mogą zostać uwzględnione w ramach ocenianego kryterium. Proszę pamiętać, że dokumentacja konkursowa stanowi o wymogu dostarczenia załącznika potwierdzającego wdrożenie w ramach projektu wyników prac B+R. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku: Niniejszy dokument należy dostarczyć na etapie wnioskowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca wybierze wskaźnik „Liczba wdrożonych wyników prac B+R” oraz wskaże we wniosku aplikacyjnym, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R. Do przykładowych dokumentów należą m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R. Załącznik należy dostarczyć na etapie wnioskowania. Ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

                        Pytanie 26. W kwalifikowalności do Działania 3.2 mowa jest o:
                        Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:
                        - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,
                        Czy w momencie, kiedy w ramach projektu powstanie aplikacja mobilna (siłą rzeczy użytkowana przez społeczeństwo) i służyć będzie ona do zbierania danych, które wykorzystywane i przetwarzane będą przez naszą firmę (zakład w województwie śląskim) to czy można uznać, że warunek ten będzie spełniony?
                        Czy jednak trzeba na niego patrzeć literalnie i sam fakt wykorzystywania aplikacji mobilnych przez innych ludzi dyskwalifikuje wydatek ze względu na wskazany powyżej zapis? Aplikacja będzie darmowa i w zasadzie dla użytkownika nie będzie niosła za sobą żadnej korzyści.

                        W odpowiedzi na maila informuję, że warunki kwalifikowalności dotyczą wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, tzn. jeśli w wydatkach kwalifikowanych uwzględnione zostaną wartości niematerialne i prawne, wówczas aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne:
                        - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności (zakładem otrzymującym pomoc jest zakład wskazany w pkt. B.3 wniosku aplikacyjnego),
                        - muszą podlegać amortyzacji,
                        - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
                        - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.
                        W przypadku, gdy określona aplikacja mobilna powstanie w wyniku realizacji projektu (jest produktem widniejącym w wyniku realizacji projektu w ofercie Wnioskodawcy), tak więc nie jest kosztem ponoszonym w ramach projektu to powyższe warunki nie mają zastosowania. Natomiast jeżeli aplikacja ma zostać poniesiona jako wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej na potrzeby Wnioskodawcy (nie będzie produktem sprzedawanym przez Wnioskodawcę), wówczas należy dochować warunków dotyczących, że może być ona wykorzystywana wyłącznie przez zakład otrzymujący pomoc. Jeżeli jej przeznaczeniem jest zbieranie danych od podmiotów zewnętrznych, to może taki wydatek kwalifikować się do wsparcia jedynie pod warunkiem, że to zakład otrzymujący pomoc będzie zbierał i przetwarzał dane (korzystał z danych wygenerowanych przez daną wartość niematerialną i prawną). Podmioty zewnętrzne mogą jedynie dostarczać dane za pomocą aplikacji.

                        Pytanie 25. Do wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających finansowanie – czy zostało określone na jaką kwotę muszą opiewać dokumenty (np. wkład własny w stosunku do kosztów ogółem), aby zdolność do finansowania projektu została pozytywnie oceniona przez ekspertów?

                        Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej istnieje obligatoryjny wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie projektu. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączniki te należy dostarczyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Informuję, iż dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, w tym m.in. wyciąg bankowy muszą być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (dokument wystawiony nie wcześniej niż ogłoszenie konkursu). Wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków na całość realizacji projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn.”Wykonalność projektu techniczna i finansowa”, gdzie istotnym aspektem jest fakt, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym, biorąc pod uwagę załączone dokumenty finansowe, jak również dodatkowe załączniki oraz zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

                        Pytanie 24. W ramach załącznika 13. Dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R jako przykładowe dokumenty wskazano m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R. W związku z tym, czy w ramach tego załącznika w celu udokumentowania konieczne przedłożenie raportu z przeprowadzonych badań dokumentującego całe badania czy wystarczy przedstawienie samego protokołu z prac B+R przedstawiającego ostateczne wyniki?

                        Wspomniany dokument może stanowić załącznik - Dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R pod warunkiem, iż na podstawie tego dokumentu będzie można zweryfikować związek prowadzonych prac B+R z planowanym do realizacji projektem. Ponadto informuję, że ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

                        Pytanie 23. Czy projekt obligatoryjnie musi wpisywać się w RIS?

                        W ramach Działania 3.2. kwestia wpisywania się w RIS Województwa Śląskiego jest kryterium dodatkowo punktowanym. Kryterium to, wpisane w kryteria stanowiące załącznik do dokumentacji konkursowej, weryfikowane jest na etapie oceny merytorycznej:
                        W ramach tego kryterium oceniający zweryfikują następujące aspekty:
                        - projekt wpisuje się w RIS (dotyczy inteligentnych specjalizacji). Ocena będzie przeprowadzona w oparciu o listy kodów pkd zamieszczonych w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt,
                        - znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji (ocena potencjału projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji – ocenie podlegać będzie oryginalność rozwiązania proponowanego jako rezultat projektu w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku tj. m.in. czy rozwiązanie wprowadzane na rynku jest konkurencyjne dla istniejących już rozwiązań, czy stanowi potencjał dla dalszych badań i wdrożeń w adekwatnym dla rezultatu projektu zakresie oraz czy ma potencjał implementacji) – 2 pkt. W związku z powyższym, nie jest obligatoryjne wpisywanie się projektu w RIS.

                        Pytanie 22. Czy możliwe jest refundowanie kosztów inwestycji, jeżeli inwestycja rozpocznie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie a zostanie zakwalifikowana do dofinansowania?

                        Okres kwalifikowalności kosztów w ramach projektu zaczyna się po jego złożeniu. Jednakże do czasu podpisania umowy o dofinansowaniu, Wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko, jednak zgodnie z wszystkimi zasadami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.
                        Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie „Wydatki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie Projektu, a poniesione przed podpisaniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych Umową, w tym wyodrębnienia wydatków w ewidencji księgowej Beneficjenta zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 17 do Umowy. Z zastrzeżeniem wydatków poniesionych w związku z zastosowaniem tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień mającego na celu zapewnienie możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w charakterze personelu Projektu, wydatki niezaplanowane we wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym zamówienia dodatkowe i uzupełniające, a także wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Umowy, jak również wydatki wskazane jako niekwalifikowalne w załączniku nr 17 do Umowy nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.”

                        Pytanie 21. Czy Wnioskodawcą może być nowo utworzona spółka?

                        Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo typu start-up. Jednak należy mieć na uwadze fakt spełnienia warunków dotyczących inwestycji początkowej. Przez inwestycję początkową należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
                        - założeniem nowego zakładu (utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej),
                        - zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych/produkcyjnych/ w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji),
                        - dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (dotyczy przypadku, gdy w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych),
                        - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu).

                        Wskazany w zapytaniu przypadek może nie kwalifikować się do wsparcia z uwagi na to, że może nie spełniać założeń w zakresie inwestycji początkowej, gdyż:
                        - nie będzie dywersyfikacji usługi (bo nie ma działalności bieżącej danego zakładu przed złożeniem wniosku, która to mogłaby zostać zdywersyfikowana),
                        - nie będzie zasadniczej zmiany procesu produkcji danego zakładu (bo zakład nie prowadzi działalności, która to mogłaby podlegać zasadniczej),
                        - nie będzie zwiększenia zdolności produkcyjnych (bo nie ma działalności, której to moce mogłyby zostać zwiększone),
                        - nie zostanie to też uznane za utworzenie nowego zakładu, gdyż będzie to pierwszy zakład Wnioskodawcy a nie kolejny.

                        Pytanie 20. Czy spełniony jest efekt zachęty w momencie gdy Wnioskodawca pozyskał kredyt na inwestycję?

                        Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 651/2014 pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym podpisanie umowy/ pozyskanie kredytu na inwestycje może naruszać spełnienie efektu zachęty, w zależności od warunków zapisanych w umowie kredytowej.

                        Pytanie 19. Czy na etapie uzupełnień podczas oceny formalnej akceptowana będzie opinia o innowacyjności, której data wystawienia będzie późniejsza niż termin zamknięcia naboru (tj. po 7.02.2018 r.)?

                        Informuję, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku Opinia o innowacji stanowi dokument, który należy złożyć na etapie wnioskowania, tak więc data powinna być aktualna na dzień składania dokumentu. Na etapie uzupełnień w ramach weryfikacji spełnienia warunków formalnych, data wystawienia dokumentu również powinna być aktualna, tak więc akceptowana będzie opinia o innowacyjności, której data wystawienia będzie późniejsza niż termin zamknięcia naboru, tj. po 7.02.2018 roku (uzupełnienia wniosku).

                        Pytanie 18. Czy konieczne jest dołączanie raportu z prac B+R? Jeśli tak to na podstawie jakich dokumentów? Jeśli nie to czy dołączenie powoduje zwiększenie szans projektu? Jak oceniają to eksperci?

                        Informuję, iż w zapisach konkursowych nie zostało określone, że Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu z prac B+R. Jednakże w zapisach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w punktach dotyczących wskaźników oraz niezbędnych załączników zostały podane przykładowe dokumenty, które mają potwierdzać ich realizację. Raport z prac B+R (protokół) może być takim dokumentem dla wskaźnika Liczba wdrożonych wyników prac B+R. Ponadto zgodnie z zapisami regulaminu Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R (jeśli dotyczy). Właściwe określenie sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników może skutkować zdobyciem wyższego wyniku podczas oceny merytorycznej. Do oceny merytorycznej powoływani są specjalni eksperci zewnętrzni, którzy oceniają projekty na podstawie złożonej dokumentacji, zapisów konkursu oraz własnej wiedzy i doświadczenia. W związku z tym nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy uwzględnienie raportu z prac B+R będzie skutkowało uzyskaniem wyższej punktacji.

                        Pytanie 17. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

                        Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 5 Opracowanie sektorów wykluczonych 3.2/17 tj. Opracowanie dotyczące sektorów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zasadach zgodnych z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (KE) 2017/1084 i 651/2014 oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013.

                        Pytanie 16. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2 na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów?

                        Nie, w związku z tym, że pomoc udzielana w ramach Działania 3.2 udzielana jest w oparciu o Rozporządzenie KE 2017/1084 do wsparcia nie kwalifikują się projekty dotyczące sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz na związaną z nim infrastrukturę.

                        Pytanie 15. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?

                        Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).
                        Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
                        Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

                        Pytanie 14. Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji?

                        Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

                        Pytanie 13. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7), w związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:

                        a) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

                        Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

                        b) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.

                        Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

                        Pytanie 12. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?

                        Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
                        Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.
                        Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.
                        Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
                        O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

                        Pytanie 11. Rozporządzenie KE 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta, który dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc oraz dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lata od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc

                        a) Czy mówimy tu o działalności przeniesionej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?

                        Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 14 ust. 16, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o przeniesienie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który przeniósł taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.

                        b) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została przeniesiona w takim przypadku również mówimy o przeniesieniu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia KE 2017/1084?

                        KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 14 ust. 16 Rozporządzenia nr 2017/1084, tj. nastąpi przeniesienie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 14 ust. 16.

                        Pytanie 10. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?

                        W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

                        Pytanie 9. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

                        Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

                        Pytanie 8. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty?

                        Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

                        Pytanie 7. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje?

                        W powyższym przypadku, jeśli projekt stanowi zarówno dywersyfikację zakładu oraz zasadniczą zmianę procesu produkcji, Wnioskodawca w pkt. B.13.3 może zaznaczyć obie opcje, jednakże zobowiązany jest w opisie wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wskazać dominujący rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane dotyczące spełnienia warunku dot. wysokości wydatków kwalifikowalnych obowiązującego dla dywersyfikacji zakładu.

                        Pytanie 6. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

                        Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.
                        Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.

                        Pytanie 5. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisujący się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?

                        Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
                        W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
                        Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
                        W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

                        Pytanie 4. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2017r.?

                        Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,1709.

                        Pytanie 3. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2018r?

                        W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2018r., wówczas w pkt. A.6 przedstawia dane za lata 2015-2016 (przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2017 (faktyczne zatrudnienie oraz szacunkowe dane finansowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
                        Pytanie 2. W latach 2017-2015 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2017-2015 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?

                        Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii, czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2017-2015 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.
                        Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).

                        Pytanie 1. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?

                        Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.13.3 wniosku.

                         Bezpośredni link do zagadnienia:
                         https://scp-slask.pl/czytaj/faq_3_2_009_02022018

                         Ogólne zasady

                         Pytanie 30. Gdzie w Wytycznych jest mowa o konieczności dopuszczenia składania ofert częściowych?

                         Odpowiedź, 25.01.2018 r.
                         Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w dziale 6.5.2 pkt 11 tiret x wskazują, że zapytanie ofertowe powinno zawierać informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części. Zamawiający, uzasadniając przyczyny braku podziału zamówienia na części, nie może powoływać się wyłącznie na korzyści organizacyjne, wynikające z prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej, który stanowi m. in., że instytucje zamawiające dokonują wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, które zamieszcza się w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 84 dyrektywy klasycznej. Należy zauważyć, że jednym z głównych celów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Działanie takie powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między wykonawcami. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe przyczyny: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Należy zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. A contrario uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części. Jednakże zastrzec należy, że ocena ta powinna być dokonywana każdorazowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku. Reasumując: w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia składa się więcej niż z jednego elementu, zamawiający (beneficjent) powinien więc dopuścić do składania ofert częściowych w przypadku, gdy możliwe jest dostarczenie przedmiotu zamówienia przez różnych oferentów, bez istotnej zmiany przedmiotu zamówienia oraz jego wartości. Wówczas zamawiający (beneficjent) wskazuje w zapytaniu ofertowym poszczególne części zamówienia, których realizację może powierzyć różnym wykonawcom. Jest to szczególnie uzasadnione w przypadku, gdy to samo zamówienie dotyczy zarówno przedmiotów powszechnie dostępnych na rynku, jak i tych, które mogą zaoferować nieliczni oferenci. W takim przypadku zamawiający nie dopuszczając możliwości składania ofert częściowych ogranicza zarówno dostawców przedmiotów powszechnie dostępnych, jak i specjalistycznych, gdyż na rynku istnieje ograniczona liczba oferentów, mogących wziąć udział w takim postepowaniu. Dopuszczenie w postepowaniu ofertowym możliwości składania ofert częściowych ma na celu zapewnienie większej dostępności udziału w postepowaniach o znacznych rozmiarach dla małych i średnich przedsiębiorców oraz zwiększenie konkurencyjności. Nie dopuszczając w postepowaniu możliwości składania ofert częściowych, zamawiający (beneficjent) powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie zastosowania takiego ograniczenia. Dodatkowo przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Równocześnie stabilność funkcjonowania powinna być zapewniona bez względu na to, ilu wykonawców będzie realizować zamówienie.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 29. Czy potrzebne jest prowadzenie odrębnej księgowości (inne konta) dla projektu (każdego?)

                         Odpowiedź, 25.01.2018 r.
                         Zgodnie z Wytycznymi programowymi - wszyscy beneficjenci, niezależnie od formy prowadzonej księgowości oraz terminu poniesienia wydatków, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu dofinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. Beneficjent w ramach oświadczeń powinien wskazać, w jaki sposób Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Należy mieć na uwadze, że: - w przypadku pełnej księgowości należy wprowadzić wyodrębnione konta, np. analityczne w zespołach 010, 020, 400, 070, 800, 130, a wprowadzone dla potrzeb projektu konta wyodrębnione ująć w ramach aneksu do polityki rachunkowości; - w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów wprowadzić  w polu „uwagi” numeru umowy o dofinansowanie, np. przy pozycji dot. amortyzacji.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 28. Proszę o informację czy poniższy projekt jest skierowany również do podmiotów, które posiadają pośrednio w akcjonariacie fundusz private equity?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         W zapisach konkursowych ogłoszonego naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 nie ma ograniczeń wskazujących, iż podmioty, które posiadają pośrednio w akcjonariacie fundusz private equity nie mogą się ubiegać o dofinansowanie.

                         Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy konkurs wiąże się z udzielaniem pomocy publicznej, dlatego też każdego Wnioskodawcę obowiązują właściwe regulacje prawne, w szczególności dotyczące wielkości przedsiębiorstwa oraz definicji jednego przedsiębiorstwa.

                         Powyższe powoduje, że Wnioskodawca powinien przeanalizować czy w opisanej sytuacji dochodzi do powiązania przedsiębiorstw i jaki będzie miało to wpływ na wielkość przedsiębiorstwa wnioskującego o wsparcie.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 27. Czy w ramach typu 2 projektu składanego w naborze nr. RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 występuje konieczność przeprowadzania postępowania konkursowego w odniesieniu do zatrudnienia osób, w tym kadry b+r? Jak wyglądają wymogi w przypadku zatrudnienia w oparciu a umowę o pracę, a jak w przypadku umowy cywilno-prawnej?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         W przypadku zatrudnienia personelu na umowę o pracę nie ma zastosowania zasada konkurencyjności, należy stosować się do przepisów krajowych m.in. kodeks pracy. Należy jednak mieć na uwadze zasady dotyczące wyliczenia wartości stawki godzinowej zatrudnianego w ramach projektu personelu (proszę w tym zakresie kierować się wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków stanowiącymi załącznik do wzoru umowy).

                         W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, w związku z faktem, że są to zlecenia usług oraz koszty rzeczywiście ponoszone, należy stosować procedurę konkurencyjności.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 26. Mam pytanie odnośnie działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: gdybym jako dokument potwierdzający posiadanie środków na sfinansowanie inwestycji chciała dołączyć promesę, to jaka to może być promesa? W poprzednim naborze znajoma firma dołączyła promesę warunkową i z tego powodu zostali odrzuceni. Druga sprawa to czy kwota ma być na całą wartość projektu czy na wkład własny?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:

                         - promesy kredytowej/promesy leasingu/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

                         W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

                         W związku z powyższym nie ma możliwości wykazania środków finansowych poprzez złożenie promesy warunkowej. Informuję, że dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty i znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Instrukcji wypełniania wniosku. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik. W przypadku gdy Wnioskodawca nie załączy co najmniej jednego dokumentu z katalogu, wówczas zostanie wezwany do jego dostarczenia. Niedostarczenie dokumentu z katalogu prowadzić będzie do negatywnej oceny formalnej wniosku. Ponadto informuję, iż Wnioskodawca, któremu będzie udzielana pomoc w oparciu o Rozporządzenie RPI, musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Informuje, że w dokumentach programowych nie ustalono minimalnych kwot dotyczących posiadania środków na realizację projektu. Natomiast zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Należy pamiętać, że to eksperci będą analizować czy projekt będzie wykonalny finansowo, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. W ocenie eksperci wezmą pod uwagę m.in. fakt, iż dotacja ma charakter refundacji, czy Wnioskodawca sygnalizuje w dokumentacji, iż będzie rozliczał się płatnościami pośrednimi, zakres rzeczowy wydatków. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych sprawozdawczych (głównie w zakresie kondycji finansowej Wnioskodawcy), dokumentu potwierdzającego posiadanie środków własnych, ewentualnych dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 25. Jaki jest sens dołączania np. Oświadczeń de minimis do złożonego wniosku o dofinansowanie jak i do podpisania umowy dotacji? Czy nie warto pójść np. ścieżką NCBiR i ułatwić beneficjentom aplikowanie?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         W przypadku składania obowiązkowych załączników ŚCP dokłada wszelkich starań w zakresie uproszczenia procesu naboru i wniosków i wymaga tylko złożenia niezbędnych załączników istotnych z punktu widzenia oceny formalnej oraz merytorycznej. W związku z faktem, iż stosowne informacje zawarte są we wniosku o dofinansowanie, w ramach konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 nie ma wymogu załączania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis do wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy mieć na uwadze, że każda IOK organizując konkurs określa wymogi w zależności od potrzeb (związanych z prawidłowym przebiegiem oceny projektów) czy też innych uwarunkowań np. na gruncie prawa krajowego.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 24. Wskaźnik wzrost zatrudnienia – wartość bazowa liczymy na dzień składania wniosku czy rozpoczęcia realizacji projektu? Co jeśli pomiędzy złożeniem wniosku a rozpoczęciem realizacji liczba zatrudnienia spadnie?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         W ramach konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17, nie określono wskaźnika wzrost zatrudnienia. Natomiast we wskaźnikach horyzontalnych został ujęty wskaźnik: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa). We wnioskach o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobligowany do wybrania (tj. oznaczenia check-boxów w części F wniosku o dofinansowanie) wszystkich horyzontalnych wskaźników produktu i określenia ich wartości docelowych na poziomie 0. Natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika w kolejnych wnioskach o płatność beneficjenta (o ile nastąpił).

                         W związku z powyższym zarówno wartość bazowa jak i docelowa będą wynosiły na etapie składania wniosku „0”.

                         Należy jednak mieć na uwadze, ze powyższy wskaźnik dotyczy podmiotów innych niż przedsiębiorstwa i ujmuje wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu (nie wlicza się pracowników zatrudnionych do realizacji projektu). Stanowiska muszą być obsadzone (wakaty nie są liczone) oraz zwiększać całkowitą liczbę miejsc pracy w podmiocie.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 23. W związku z konkursami dotyczącymi możliwości dofinansowania prac B-R zwracam się z następującym pytaniem: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 d.) dopuszcza możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania do 50% kosztów kwalifikowanych prowadzonych prac B+R. Czy skorzystanie przez Wnioskodawcę z tej możliwości nie uniemożliwi uzyskania dofinansowania w postaci dotacji na działalność badawczą w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Inteligentny Rozwój? Możliwa jest również sytuacja odwrotna to znaczy: czy uzyskanie dotacji na prowadzenie projektu B+R w ramach Programów Operacyjnych nie stanowić będzie przeszkody w możliwości odliczania kosztów prac B+R w ramach ustawy o podatku dochodowym?

                         W odpowiedzi informuję, iż przywołana ulga na prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej nie stanowi pomocy publicznej. Zatem Wnioskodawca może jednocześnie uzyskać ulgę oraz ubiegać się o wsparcie w ramach działania 1.2.
                         Powyższa sytuacja nie dotyczy wyłącznie centrów badawczo – rozwojowych – CBR-ów- gdy ulga umożliwia im odliczenie wyższej kwoty kosztów z katalogu kosztów kwalifikowalnych dostępnych dla wszystkich podatników (dodatkowe 50%) oraz odliczenie kosztów z dostępnego tylko dla nich katalogu kosztów kwalifikowalnych (150%)). W takim przypadku istnieje również możliwość uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 i skorzystania z ulgi ale z uwzględnieniem konieczności weryfikacji czy zachodzi kumulacja pomocy i wyliczenia maksymalnej pomocy oraz ewentualnej korekty kwoty wsparcia (w kontekście obowiązujących limitów).

                         Pytanie 22. Proszę o informację, czy w obecnej perspektywie, w pkt. A.6. Dane stosowane do określenia statusu przedsiębiorstwa wniosku o dofinansowanie wnioskodawca (mikroprzedsiębiorca) powinien wskazać podmioty zagraniczne (spółka x), które posiadają 100% udziałów w spółce z o.o. (wnioskodawca działający i zarejestrowany na terenie Polski). Właścicielem obu podmiotów jest ta sama osoba - Polak. Czy podmiot spółka z o.o. może wnioskować o środki unijne z RPO w ramach działania 1.2 RPO?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podmiotów, którymi pozostaje w relacjach partnerskich lub powiązanych zarówno przedsiębiorstw krajowych jak i zagranicznych. W sytuacji, gdy Wnioskodawca pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów powiązanych/partnerskich przy określeniu statusu uwzględnia się odpowiednie dane dotyczące zatrudnienia oraz dane finansowe przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich/ powiązanych. W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014, o którym mowa wyżej, znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu ustalania statusu przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wnioskodawca pozostaje w relacji partnerskiej/powiązanej z pomiotem zagranicznym, wówczas w polach NIP i REGON należy wpisać wartości zerowe, natomiast przy nazwie przedsiębiorstwa należy podać jego numer identyfikacyjny.

                         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być Wnioskodawcą jeśli spełnia wszelkie wymogi określone w regulaminie konkursu.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 21. Zamierzamy złożyć projekt dotyczący optymalizacji zużycia energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu akumulowania energii. W dokumencie: czytamy o wykluczeniach w zakresie energetyki.  Wykluczenia te mówią cyt. str. 20: „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury”. Czy jeżeli nasz projekt dotyczy tylko typu II, a zaplanowana w nim pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (a więc nie będzie stanowiło regionalnej pomocy inwestycyjnej), to czy Załącznik nr 5 i wykluczenia obejmują nasz projekt?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         Załącznik nr 5 - Opracowanie sektorów wykluczonych 1.2/2017 konkurs 007, stanowi dokument pomocniczy i dotyczy możliwości wykluczeń w ramach obu typów projektów (w treści podano informacje, czy wykluczenie jest ogólne, a więc dotyczy zarówno 1 i 2 typu projektu czy też wykluczenie obejmuje wyłącznie Regionalną Pomoc Inwestycyjną (wynika z art. 13 ) i dotyczy wyłącznie 1 typu projektu). W ramach 2 typu projektu dla działania 1.2 pomoc udzielana jest w oparciu o art. 25 i 28 ww.  Rozporządzenia, co oznacza, iż projekty realizowane w ramach kodów PKD dotyczących energetyki  nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Wykluczenie to dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach 1 typu.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 20. Rozporządzenie 2017/1084 wprowadziło zmiany zapisów w Rozporządzeniu 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnoszące siędo kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc albo nie zobowiązał się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc. Na czym polega wykluczenie i wprowadzone zmiany?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         Powyższe wykluczenie dotyczy sytuacji, w której zachodzą następujące przesłanki:

                         -przeniesienie musi dotyczyć tej samej lub podobnej działalności (w weryfikacji należy uwzględnić czterocyfrowy kod NACE),

                         -przeniesienie musi nastąpić do innego państwa,

                         -nastąpi jakakolwiek likwidacja miejsc pracy (nie obowiązuje dotychczas weryfikowany limit 100 miejsc pracy lub 50% posiadanej przez zakład siły roboczej)

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 19. Mam pytanie dotyczące aktualnie wydłużonego konkursu i przyszłego naboru. W liście kodów PKD pojawiły się "proponowane PKD wg. badania ewaluacyjnego pn.: Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020". Pytanie jest takie: czy w ramach tego konkursu można starać się o dofinansowanie jeżeli wpisuję się w te proponowane według badania ewaluacyjnego kody? Oraz czy te kody zostaną umieszczone na stałe, dla przyszłych konkursów czy jest to tylko rozwiązanie dla aktualnie realizowanego konkursu?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ramach aktualizacji usunięto zapis ” proponowane PKD wg. badania ewaluacyjnego pn.: Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020”. Rozszerzenie kodów PKD w ramach trzech inteligentnych specjalizacji nastąpiło wskutek przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, które w ramach procesów przedsiębiorczego odkrywania, pozwoliło na aktualizację kodów PKD. Jednocześnie informuję, że nadal najistotniejszą sprawą jest wpisywanie się działalności badawczej określonej właściwym kodem PKD w jedną z trzech inteligentnych specjalizacji określonych dla województwa śląskiego. Oznacza to, że w przypadku wybrania – przykładowo – kodu 18.11. Drukowanie gazet, należy uzasadnić w jaki sposób działalność w zakresie drukowania gazet wpisuje się w inteligentną specjalizację ICT.

                         Należy mieć na uwadze, że kwestia wpisywana się projektu w jedną z trzech inteligentnych specjalizacji jest weryfikowana na etapie oceny formalnej w ramach kryterium: Kwalifikowalność przedmiotowa projektu podczas, którego  weryfikowane będzie czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - weryfikacja na podstawie listy kodów PKD definiującej Regionalne Inteligentne Specjalizacje. W trakcie oceny formalnej weryfikowane jest również czy Wnioskodawca wybrał adekwatnie kod PKD projektu w kontekście przedsięwzięcia opisanego we wniosku o dofinansowanie.

                         Ponadto również na etapie oceny merytorycznej Eksperci w ramach kryterium Zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 weryfikują czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

                         W przypadku 1 typu projektu kryterium będzie uznane za spełnione jeśli Wnioskodawca wykaże, że infrastruktura planowana w ramach projektu służyć będzie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji (co ma odzwierciedlenie w planie badań), a w przypadku 2 typu projektu kryterium będzie uznane  za spełnione jeśli Wnioskodawca wykaże, że projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.

                         Ocena dokonywana będzie na podstawie listy kodów PKD definiujących inteligentne specjalizacje RIS, informacji wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku.

                         W odpowiedzi na drugą cześć pytania dotyczącą przyszłych konkursów informuję, że obecnie obowiązujące listy kodów PKD nie zostaną zawężone. Natomiast szczegółowe informacje będą Państwu przekazane w momencie ogłoszenia nowego konkursu.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 18. Do obecnie trwającego naboru 1.2 (konkurs 007) zamierzamy złożyć projekt dotyczący optymalizacji zużycia energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu akumulowania energii. W dokumencie: czytamy o wykluczeniach w zakresie energetyki.  Wykluczenia te mówią cyt. str. 20: „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury”. Czy jeżeli nasz projekt dotyczy tylko typu II, a zaplanowana w nim pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (a więc nie będzie stanowiło regionalnej pomocy inwestycyjnej), to czy Załącznik nr 5 i wykluczenia obejmują nasz projekt?

                         Odpowiedź, 26.06.2017 r.
                         Załącznik nr 5 - Opracowanie sektorów wykluczonych 1.2/2017 konkurs 007, stanowi dokument pomocniczy i dotyczy możliwości wykluczeń w ramach obu typów projektów (w treści podano informacje, czy wykluczenie jest ogólne, a więc dotyczy zarówno 1 i 2 typu projektu czy też wykluczenie obejmuje wyłącznie Regionalną Pomoc Inwestycyjną (wynika z art. 13 ) i dotyczy wyłącznie 1 typu projektu). W ramach 2 typu projektu dla działania 1.2 pomoc udzielana jest w oparciu o art. 25 i 28 ww.  Rozporządzenia, co oznacza, iż projekty realizowane w ramach kodów PKD dotyczących energetyki  nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Wykluczenie to dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach 1 typu.

                         Proszę pamiętać o tym, aby kody PKD projektu wpisywały się wymieniony w Listy kodów PKD wraz z opisem, wskazujących działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne - Klasyfikacje poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj.  energetyki, ICT i medycyny.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 17. Jak należy weryfikować spełnienie warunku dot. wpisywania się projektu w typ inwestycji początkowej w przypadku 1 typu projektów dla działania 1.2 (czyli projektów polegających na tworzeniu/rozbudowie/modernizacji infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R)?
                         Odpowiedź, 4.01.2017 r.
                         Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo:
                         a)      Nie posiada zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie i zamierza zrealizować inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (czy to na rzecz prowadzenia badań na własny użytek czy na rzecz świadczenia usług innym podmiotom), wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
                         b)
                               Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegająca na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
                         c)
                                Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;
                         d)      
                         Tworzy nowy zakład przy zachowaniu warunków dotyczących, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem pozostaje utworzenie nowego zakładu.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 16. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?
                         Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014. Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

                         Pytanie 15. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?
                         Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

                         Pytanie 14. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
                         Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

                         Pytanie 13. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?
                         W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

                         Pytanie 12. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.
                         a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)? Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
                         b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności? Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
                         c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014? KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

                         Pytanie 11. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7). W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
                         a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji. Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

                         b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)? Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

                         c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi. Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

                         Pytanie 10. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
                         Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej. Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji. Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu. Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych. O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

                         Pytanie 9. Czy w ramach działania 1.2 można ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie w ramach kodów PKD dotyczących RIS?
                         Kod PKD projektu musi wpisywać się (widnieć) na liście kodów PKD wskazującej działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W przypadku, gdy projekt będzie wpisywał się w kod PKD wymieniony na liście (na przykład: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne), wówczas będzie spełniał wymóg zgodności z RIS w zakresie formalnym. W przypadku prowadzenia badań adekwatnym rozwiązaniem będzie wybranie jako kodu PKD projektu kodu 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych wraz z kodem wymienionym na liście (np. 32.50.Z).

                         Pytanie 8. Na czym polega weryfikacja zgodności projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu - czy zgodnie z opublikowanymi kodami PKD?
                         Opublikowane kody PKD specjalizacji w zakresie medycyny zawierają dwie kategorie kodów - jedna kategoria oznaczona w kolorze zielonym określona jako „medycyna”, druga w kolorze pomarańczowym oznaczona jako „składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji”. Jaką metodologię należy przyjąć w celu potwierdzenia, że projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu - czy wystarczającym jest wskazanie kodu 72.19 „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, czy też koniecznym jest wskazanie oprócz powyższego kodu - kodu oznaczonego jako „medycyna” (zaznaczonym na zielono)?

                         Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o Listy Kodów PKD RIS. Zgodnie z informacją widniejącą w instrukcji wypełniania wniosków w pkt. B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji wniosku aplikacyjnego należy dokonać wyboru „Obszaru działalności gospodarczej” oraz „PKD projektu” (z listy do wyboru). W przypadku, gdy realizacja projektu dotyczy kilku kodów PKD, w punkcie „PKD projektu” Wnioskodawca wskazuje dominujący kod, a w polu „Pozostałe kody PKD projektu” wpisuje kody wraz z charakterystyką, które dotyczą realizacji projektu, a które nie zostały ujęte w polu „PKD projektu”. Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” zarówno dla 1 jak i 2 typu projektu należy wybrać kod PKD wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. Klasyfikację poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. W polu „Pozostałe kody PKD projektu” dla 1 typu projektu należy wybrać pozostały adekwatny dla projektu kod PKD, a dla 2 typu projektu kod PKD wskazujący na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który został wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
                         W przypadku wskazania w polu „PKD projektu” kodu PKD stanowiącego składowe edukacyjno-badawcze wspólne dla kilku specjalizacji: tj. następujące klasy PKD: 72.19/07, 77.40/07 oraz 85.42/07 (w tym: 85.42.A. oraz 85.42.B) należy wskazać w polu „Pozostałe kody PKD projektu” dodatkowe kody PKD odnoszące się do poszczególnych inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

                         Pytanie 7. Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dokonanie zgłoszenia świadczy o rozpoczęciu realizacji projektu i dyskwalifikuje projekt do ubiegania się o dofinansowanie? Czy koszty zgłoszenia poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie można ująć w wydatkach kwalifikowalnych projektu z uwagi na fakt, iż koszty te ponoszone są w ramach art. 28?
                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         Założenia konkursów informują o konieczności dochowania efektu zachęty. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem.

                         Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.
                         W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:

                         a) wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);

                         b) poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Zgodnie z treścią podrozdziału 2.7 Regulaminu konkursu dot. działania 1.2: „6. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 3. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. 7. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac."
                         W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:
                         a) wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);
                         b) poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

                         Pytanie 6. Jeśli projekt dotyczy opracowania prototypu urządzenia, czy można w ramach prac rozwojowych ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia? Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
                         Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
                         Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
                         Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
                         W związku powyższym w ramach prac rozwojowych można ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia.

                         Uzupełnienie odpowiedzi, 13.12.2017 r.
                         Należy mieć na uwadze, iż pierwsza produkcja nie może przynieść żadnych korzyści finansowych Wnioskodawcy.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 5. Czy można wdrożyć we własnej działalności prototyp?
                         Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku 2 typu projektu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
                         Ponadto w ramach 2 typu projektu wsparcie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe, których efektem będą wyniki B+R, które należy skomercjalizować (jw.), a nie wdrożenie prototypu (tę część inwestycji Wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych – po skomercjalizowaniu wyników badań).

                         Pytanie 4. Czy można sprzedać prototyp?
                         W przypadku 2 typu projektu warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
                         Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego konkursu nie ma możliwości, aby prototyp został sprzedany innemu podmiotowi przed komercjalizacją wyników. Natomiast po komercjalizacji wyników Wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż, jednak należy pamiętać, że aspekt ten będzie weryfikowany z uwzględnieniem m.in. zapisów SZOOP, które wskazują, iż w ramach działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Zgodnie z dokumentem RPO WSL na lata 2014-2020 przez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.

                         Pytanie 3. Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności?
                         W przypadku personelu projektu planowanego do zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło) zatrudnienie musi zostać przeprowadzone zgodnie zasadą konkurencyjności, a tym samym poprzedzone rozeznaniem rynku, zgodnie z zapisami Wytycznych. Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę powyższa zasada nie ma zastosowania. Przebieg rekrutacji jak i zatrudnienie pracowników muszą być przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi.

                         Pytanie 2. W przypadku realizacji 1 typu projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania planu badań do końca okresu trwałości projektu. W przypadku zrealizowania planu badań przed upływem okresu trwałości, Beneficjent zobowiązuje się do dalszego prowadzenia badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami co najmniej do zakończenia okresu trwałości. Jakie przykładowe rodzaje projektów można realizować , czy prace badawczo - rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie o wąskiej specjalizacji i czy ten produkt może być dopuszczony do sprzedaży po przeprowadzeniu badań?
                         Wszystkie badania realizowane w ramach działania 1.2 (typ 1 i 2) powinny wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020. W ramach 1 typu projektu prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie pod warunkiem, iż badania te są zaplanowane na cały okres trwałości projektu - 3 lata. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakończy badania we wcześniejszym okresie ma obowiązek poinformowania o wyniku badań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do 14 dni od ich zakończenia oraz dokonania aktualizacji założonego planu prac B+R. Infrastruktura stanowiąca zaplecze badawczo- rozwojowe powinna być wykorzystywana przez cały okres trwałości projektu (muszą być na niej prowadzone prace badawczo – rozwojowe wpisujące się w RIS w tym czasie). Na etapie oceny merytorycznej zostanie zweryfikowana zasadność nabycia zaplecza badawczego pod kątem zaplanowanych do realizacji celów projektu. Ponadto prace badawczo – rozwojowe realizowane na wspartej infrastrukturze w okresie trwałości powinny prowadzić do wyniku, który następnie powinien zostać skomercjalizowany (powinna nastąpić produkcja lub świadczenie usług w oparciu o uzyskane po przeprowadzonych na infrastrukturze pracach wyniki prac B+R). Przy czym należy pamiętać, że produkcja nie może odbywać się na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu.

                         Pytanie 1. Wybór rodzaju inwestycji początkowej.
                         Aktualnie trwają konsultacje z Komisją Europejską dotyczące wyboru stosownego rodzaju inwestycji początkowej w przypadku pierwszego typu projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla działania 1.2. W związku z powyższym, na obecnym etapie proponuje się, aby Wnioskodawca wybrał wszystkie rodzaje inwestycji początkowej, które realizuje projekt i wskazał odpowiednie uzasadnienia.
                         Wyróżniamy następujące rodzaje inwestycji początkowej:
                         a) zasadnicza zmiana procesu produkcji (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych);
                         b) dywersyfikacja zakładu (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);
                         c) utworzenie nowego zakładu;
                         d) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.
                         Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku (załącznik nr 2 pod ogłoszeniem o konkursie). Należy zapoznać się ze wskazanymi w niej definicjami poszczególnych typów inwestycji początkowej oraz informacjami, co powinno zostać przedstawione w uzasadnieniu. W jednym uzasadnieniu należy wskazać, iż dany rodzaj inwestycji początkowej jest dominujący.
                         W przypadku wyboru zasadniczej zmiany procesu produkcji i/lub dywersyfikacji zakładu należy pamiętać o obowiązkowym spełnieniu warunków wskazanych powyżej oraz przedstawieniu odpowiednich danych w uzasadnieniu.

                         Kwalifikowalność wydatków

                         Pytanie 10. W ramach budowy budynku, który będzie w całości stanowić Centrum B+R koszt zakupu i instalacji urządzeń wytwarzających energię, np. kotły, panele fotowoltaiczne, mikrowiatraki, pompy ciepła, będą niekwalifikowalne. Natomiast instalacje, dotyczące podłączenia do urządzeń wytwarzających energię oraz instalacje w zakresie rozprowadzenie w budynku m.in. rur, kaloryferów, instalacji ogrzewania podłogowego, przewodów elektrycznych, gniazd itp. są kwalifikowalne?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         Wszelkie urządzenia wytwarzające energię (np. systemy kogeneracji, pompy ciepła, kotły c.o. i powiązane z nimi kominy, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, agregaty prądotwórcze) są niekwalifikowane.

                         Wydatki dotyczące instalacji (typu grzejniki, rurki, kable elektryczne, lampy) mogą zostać uznane za kwalifikowane jeśli zostaną zachowane pozostałe warunki kwalifikowalności m.in. muszą być bezpośrednio powiązanie z przedmiotem projektu. Należy również mieć na uwadze, że niekwalifikowalne są koszty poniesione na części wspólne tj. jeśli w ramach jednego budynku/pomieszczenia budowane/przebudowywane /modernizowane/remontowane są również pomieszczenia/ część pomieszczenia, w których nie jest realizowany projekt wydatki te są w całości niekwalifikowalne. Za część wspólną rozumie się wydatki poniesione na np. instalacje wod-kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych i niezwiązanych z projektem itp.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 9. Czy w ramach 2 typu projektu, w ramach wydatku Inne koszty operacyjne sprzęt laboratoryjny niespełniający definicji środka trwałego można wpisać WNIP np. oprogramowanie?

                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         W przypadku kwalifikowania kosztów oprogramowania jako sprzęt laboratoryjny niespełniający definicji środka trwałego, należy zwrócić uwagę na kwestię definicji sprzętu i aparatury oraz postępowania zgodnie z zasadami rachunkowości. W zależności od charakteru projektu oraz rodzaju badań i potrzebnego do ich przeprowadzenia sprzętu, oprogramowanie specjalistyczne teoretycznie może stanowić element sprzętu laboratoryjnego. Ocena kwalifikowalności (ocena formalna) i zasadności (ocena merytoryczna) poniesienia przedmiotowego wydatku będzie opierała się na uzasadnieniu konieczności poniesienia wydatku w odniesieniu do całego projektu w tym charakteru prac B+R .

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 8. Czy w przypadku typ. 2 wydatki rozliczane amortyzacją/leasingiem podlegają zasadom konkurencyjności, czy są z tego wyłączone?
                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         Odpisy amortyzacyjne nie są objęte zasadą konkurencyjności. Należy jednak pamiętać, że kwalifikowane będą tylko te odpisy amortyzacyjne , które dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. Jednocześnie kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

                         Natomiast w przypadku leasingu, konieczne jest zastosowanie procedury konkurencyjności w odniesieniu do leasingowanego środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej. W 2 typie projektów w przypadku leasingu kwalifikowane są koszty nabycia aparatury i sprzętu w formie leasingu finansowego i operacyjnego (w 1 typie projektów tylko leasing finansowy) poniesione w okresie realizacji projektu. Należy pamiętać, że za wydatki kwalifikowalne uznaje się jedynie raty kapitałowe leasingu, (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku o dofinansowanie) aparatury i sprzętu.

                         Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Pytanie 7. Czy duże przedsiębiorstwo w ramach 1 typu projektu może się ubiegać o wsparcie wyłącznie na wartość niematerialną i prawną?
                         Odpowiedź, 13.12.2017 r.
                         Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. W przypadku dużych przedsiębiorst

                          Bezpośredni link do zagadnienia:
                          https://scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_1_2_badania_rozwoj_i_innowacje_w_przedsiebiorstwach_002_008

                          Termin na poprawę lub uzupełnienie braków formalnych lub oczywistych omyłek.

                          Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu termin na poprawę lub uzupełnienie braków formalnych lub oczywistych omyłek wynosi 7 dni od daty doręczenia Wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7. Za potwierdzenie doręczenia wezwania uznaje się Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP, w przypadku platformy ePuap, które Wnioskodawca znajdzie w katalogu „Odebrane”) lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO, w przypadku platformy SEKAP, które Wnioskodawca znajdzie w „dokumentach odebranych”). W przypadku nieodebrania wezwania do uzupełnienia przez Wnioskodawcę, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia zgodnie z art. 46 § 6 KPA oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

                          Przykładowo: Pismo dot. poprawy lub uzupełnienia braków formalnych lub oczywistych omyłek zostało wysłane i dostarczone na skrzynkę Wnioskodawcy dnia 1 maja. Wnioskodawca nie odebrał korespondencji w związku z czym 15 maja pismo zostało uznane za doręczone (po upływie 2 tygodni). Od tego dnia liczone jest 7 dni na dostarczenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji. W opisanym przypadku ostateczny termin złożenia uzupełnień przypada na dzień 22 maja. W sytuacji gdy termin ten nie zostanie zachowany wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

                           Bezpośredni link do zagadnienia:
                           https://scp-slask.pl/czytaj/termin_na_poprawe_lub_uzupelnienie_brakow_formalnych_lub_oczywistych_omylek_01062017

                           Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

                           UWAGA!
                           Informujemy, że 1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca br. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 29 marca br., a przyjęta przez Zarząd Województwa 4 kwietnia br.
                           W związku z powyższym od 4 kwietnia 2017 roku instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020.
                           W okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjmuje okres przejściowy, w którym akceptowane jest stosowanie przez beneficjentów zarówno dotychczas obowiązujących logotypów, jak i obecnie wprowadzanych. Natomiast od 1 lipca br. Instytucja Zarządzająca RPO WSL za poprawne będzie uznawać jedynie stosowanie nowych zestawów logotypów.

                           Ogólne zasady

                           Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.
                           Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

                           Masz też obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

                           Czy masz stronę internetową?
                           Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.
                           Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale konieczne. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.
                           Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

                           Obowiązkowe oznaczenia

                           Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

                           • działania informacyjne i promocyjne,
                           • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
                           • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

                           Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

                           • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
                           • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

                           W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

                           Zestawienie znaków

                           Przykładowe zestawienia znaków dla RPO WSL 2014-2020 składają się z:

                           Zestawienie znaków zawierające Znak Unii Europejskiej, herb województwa oraz Znak Funduszy Europejskich

                                       

                           Znak Funduszy Europejskich

                           Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz

                           logotyp programu

                           Znak Unii Europejskiej

                           Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

                           Logo UE poziom

                           Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

                           Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

                           • projektów realizowanych w ramach kilku programów należy stosować wspólny znak Fundusze Europejskie.

                           Logo Fundusze Europejskie

                           • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności znak Unii należy podpisać tekstem: Unia Europejska i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

                            Widoczność znaków

                           Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

                           Kolejność znaków

                           Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.

                               Zestawienie znaków zawierające Znak Unii Europejskiej, herb województwa oraz Znak Funduszy Europejskich                  Zestawienie znaków zawierające Znak Unii Europejskiej, herb województwa oraz Znak Funduszy Europejskich

                            Liczba znaków

                           Liczba znaków zestawionych ze sobą nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. Dodatkowe znaki, jeśli potrzebujesz, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

                           Tablice informacyjne i pamiątkowe

                           W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  określimy wzory tablic. Tam również znajdzie się opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji, szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdziesz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

                           Poniżej znajdziesz wszystkie logotypy do pobrania dotyczące RPO WSL 2014-2020

                           Ważna informacja!
                           Zalecamy przed otwarciu pliku Tablica informacyjna i pamiątkowa (dla projektów realizowanych ze środków EFRR lub EFS) oraz Plakat (dla projektów realizowanych ze środków EFRR lub EFS) w wersji WORD, o zainstalowanie na stacji komputerowej bezpłatnej czcionki UBUNTU w celu poprawności wyświetlanych danych do wpisania.

                            Lista aktualnych załączników do pobrania.

                            Bezpośredni link do zagadnienia:
                            https://scp-slask.pl/czytaj/promocja_projektu_faq

                            W załącznikach znajdą Państwo instrukcje obsługi LSI.

                             Bezpośredni link do zagadnienia:
                             https://scp-slask.pl/czytaj/instrukcje_lsi

                             Pytanie 1. Czy możliwe jest wykorzystywanie stworzonego w ramach projektu systemu przez oddziały zlokalizowane również w innych województwach? 
                             Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                             Zgodnie z zapisami art. 14 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wartość niematerialna musi być wykorzystywana w zakładzie otrzymującym pomoc.
                             Warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 8 lit a) stanowi o konieczności korzystania (chodzi o rzeczywiste wykorzystanie, a nie jedynie ewidencjonowanie) z dofinansowanej wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc. W przepisie tym chodzi zatem o zapewnienie wyłączności wykorzystywania danej wartości niematerialnej na potrzeby zakładu otrzymującego pomoc, a nie jedynie o zapewnienie wyłączności lokalizacji, czy sposobu ewidencjonowania danej WNiP w zakładzie otrzymującym pomoc. Kluczowym w tym względzie będzie zatem przypisanie danej wartości do konkretnego zakładu otrzymującego pomoc.
                             Reasumując, z systemu wytworzonego przez firmę Wnioskodawcy (w ramach kosztów wytworzenia/zakupu wartości niematerialnych i prawnych) nie mogą korzystać oddziały w innych województwach.
                             Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 2.
                             a) Czy jest możliwość, aby firma w ramach niniejszego konkursu mogła świadczyć nowy produkt obecnie nieoferowany i niepowiązany z obecnymi procesami firmy? Firma prowadzi usługi doradcze dotyczące doradztwa biznesowego, a chce złożyć projekt na stworzenie platformy księgowej (B2B) dotyczącej księgowości online. Zakres projektu i produkt nie jest obecnie związany z obecnymi procesami biznesowymi i ich nie modyfikuje ani też nie optymalizuje. Stworzony zostanie nowy produkt w firmie, który oczywiście będzie oferował nowy proces biznesowy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań TIK.
                             b) Czy jest to możliwe i zgodne z typami projektów możliwych do realizacji? Będzie to e-usługa B2B,
                             c) Zgodna z kryterium 1 merytorycznym (powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych ...). Będzie nowy produkt z nowym procesem biznesowym w firmie.Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                             W ramach konkursu 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej istnieje możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektu, w wyniku którego Wnioskodawca będzie świadczył nowy produkt, który obecnie nie jest oferowany i w żaden sposób nie powiązany z obecnymi procesami firmy. W niniejszym konkursie pomoc udzielana jest w szczególności na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. W związku z tym warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej. W wyniku wdrożenia narzędzi ICT Wnioskodawcy będą mogli np. świadczyć e-usługi (które będą stanowić np. o dywersyfikacji, gdy będą to nowe usługi, których to Wnioskodawca nie miał w swojej ofercie, o zasadniczej zmianie procesu produkcji/procesu świadczenia usług w sytuacji gdy usługa się nie zmieni w sposób znaczący a jedynie sposób jej świadczenia ulegnie zmianie, o założeniu nowego zakładu lub zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu). Projekt musi prowadzić do powstania nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego. W sytuacji gdy projekt nie będzie prowadził do wprowadzenia nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego, wówczas nie może uzyskać wsparcia, ponieważ nie spełnia kryterium obligatoryjnego 0/1 (zostanie odrzucony podczas oceny merytorycznej).
                             Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 3. W przypadku, gdy wynikiem realizacji projektu będzie innowacja produktowa, czy jest możliwość zakwalifikowania wydatku koszty personelu?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                             W związku z tym, że pomoc na wynagrodzenie personelu udzielana będzie w oparciu o art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 i biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) są wydatkiem kwalifikowalnym jedynie w sytuacji, gdy związane są z wdrożoną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną.
                             Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 4.
                             Czy w ramach konkursu 3.3 możliwe jest stworzenie e-usługi i jej udostępnianie za pośrednictwem platformy internetowej. Oznacza to, że projekt polegałby na zaoferowaniu innowacyjnej e-usługi, której wykorzystanie przez przedsiębiorców umożliwiłoby zoptymalizowanie procesów biznesowych zachodzących w firmach korzystających z tej usługi. Jednakże, sama e–usługa nie zostałaby wdrożona do działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca zarabiałby dzięki udostępnianiu usługi i opłacie abonamentowej z tytułu jej udostępniania.
                             Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                             Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL. 03.03.00-IP.01-24-004/16 Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.”
                             Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.
                             Proszę pamiętać, że projekty aby móc uzyskać wsparcie muszą być zgodne z wszystkimi kryteriami oceny. Wśród kryteriów oceny merytorycznej znajduje się kryterium 0/1 „Powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych”. Z zapytania nie wynika aby Wnioskodawca dzięki realizacji projektu wprowadził we własnym przedsiębiorstwie nowy lub zoptymalizowany proces biznesowy w oparciu o narzędzia ICT, w związku z czym projekt nie wpisuje się w działanie 3.3.
                             Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 5. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.3?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                             Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).
                             Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
                             Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
                             Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 6. Jeżeli projekt dotyczy dywersyfikacji zakładu w jaki sposób należy wyliczyć, czy zaplanowane koszty w projekcie przekraczają co najmniej 200% wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania.
                             Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                             Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 przy inwestycji początkowej polegającej na dywersyfikacji produkcji należy spełnić następujący warunek:
                             koszty kwalifikowalne wykazane ≥ wartość księgowa ponownie wykorzystanych aktywów we wniosku aplikacyjnym odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac + 200 % tej wartości księgowej, we wniosku aplikacyjnym.
                             Oznacza to, iż wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku aplikacyjnym musi być co najmniej 3 krotnie wyższa od wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów odnotowanych w roku obrotowym (podatkowym) poprzedzającym rozpoczęcie prac.
                             Pojęcie „wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów” należy odnosić do wartości księgowej ponownie wykorzystanych rzeczowych aktywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), które będą faktycznie wykorzystywane w nowego rodzaju działalności produkcyjnej (działalności podlegającej dywersyfikacji).
                             Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie jakie koszty zaliczamy do pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi?
                             Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                             Do rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi zaliczmy koszty ponoszone zgodnie z art. 14 Rozprzędzania Komisji (UE) nr 651/2014 tj.: koszty nabycia nowych środków trwałych- sprzętu informatycznego, koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych, koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu oraz koszty ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 tj. koszty personelu ale ponoszone wyłącznie w oparciu stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło).
                             Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

                             Pytanie 8. Proszę o informację w jaki sposób we wniosku aplikacyjnym należy przedstawić innowację w przedsiębiorstwie?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                             Informujemy, że na obecnym etapie Wnioskodawca pracując w LSI nie ma możliwości wyboru w pkt B.9.2 skali wdrożenia innowacji wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa. W przypadku gdy w ramach projektu Wnioskodawca zamierza wdrożyć innowację wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa, wówczas w pkt B.9.2 nie wybiera z listy rozwijanej żadnego z poziomów a dołącza dodatkowy załącznik informujący o poziomie i przedstawiający uzasadnienie dla wskazanego poziomu.
                             Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                             Pytanie 9. Jakie wymogi należy spełnić w zakresie ewidencjonowania aby koszty personelu zostały uznane za kwalifikowalne?

                             Zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy Kwalifikowalność wydatków do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się m.in. koszty personelu ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Kwalifikowalne są wyłącznie koszty personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej. Warunek dotyczący konieczności zaangażowania w wytworzenie oznacza, że koszty personelu powinny zostać ostatecznie ujęte w wartości początkowej wytworzonej wartości niematerialnej/środka trwałego. W przeciwnym razie koszty takie zostaną uznane za niekwalifikowalne.

                              Bezpośredni link do zagadnienia:
                              https://scp-slask.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_z_dzialania_3_3_konkurs_004

                              Pytanie 1. Co uznaje się za datę zapłaty (poniesienia wydatku)?
                              Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                              Za datę zapłaty (poniesienia wydatku) uznaje się:
                              1. w przypadku wydatków pieniężnych:
                              a) dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę obciążenia rachunku bankowego Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. datę księgowania operacji;
                              b) dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu;
                              c) dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności (przy czym dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wydatki poniesione gotówką są niekwalifikowalne, za wyjątkiem podróży służbowych rozliczanych w ramach działania 1.3);
                              2. w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego.
                              Pytanie 2. Jak udokumentować poniesienie wydatku
                              Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                              Dokumentację niezbędną do rozliczenia wydatku precyzuje instrukcja wypełniania wniosku o płatność. Do najistotniejszych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku należą:
                              - faktura/rachunek do umowy cywilnej/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej,
                              - potwierdzenie realizacji przelewu, wyciągi bankowe,
                              - umowy z wykonawcą/dostawcą (powyżej 50.000 PLN – obowiązkowo wymagana forma pisemna),
                              - dla kwalifikowania rat kapitałowych - umowa leasingu finansowego, noty leasingowe, dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę leasingowanego dobra,
                              - dla kwalifikowania amortyzacji – tabele amortyzacyjne, polecenie księgowania,
                              - protokoły odbioru,
                              - ewidencja środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.
                              W przypadku korzystania z uproszczonych metod rozliczania wydatków (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie) konieczne jest potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu – np. karty czasu pracy, oświadczenia wykonawcy/pracownika itp.
                              Dodatkowo na etapie rozliczania konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, m.in.:
                              - decyzji nadrzędnych organów np. UDT, pozwoleń na użytkowanie,
                              - dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem,
                              - w przypadku kwalifikowania kosztów zaangażowania personelu należy uzupełniać na bieżąco moduł personelu projektu, przedstawiać do rozliczenia karty czasu pracy, a do wniosku o płatność końcową należy przedstawić aktualne zaświadczenie z US oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami.

                              Pytanie 3. Czy Wnioskodawca/Beneficjent może wynająć środek trwały zakupiony w ramach realizacji projektu (w tym zakupiony w formie leasingu finansowego)?
                              Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 niekwalifikowalny jest wydatek na zakup aktywów nabytych w ramach projektu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zmodernizowane/wybudowane nieruchomości zabudowane), które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, dzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze.

                              Pytanie 4. Jakie są konsekwencje zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie?
                              Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                              Zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem dofinansowania. Ponadto w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego (art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (zwanym dalej: GBER)) zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych może prowadzić również do braku spełnienia definicji inwestycji początkowej, a tym samym skutkować koniecznością rozwiązania umowy o dofinansowanie, a także do zwrotu środków wcześniej wypłaconych. Nie ma znaczenia w tym momencie, czy spadek wartości wydatków kwalifikowalnych wynika z oszczędności w ramach projektu, czy np. ze zrealizowania części wydatków w sposób uniemożliwiający ich kwalifikowanie w całości lub w części (np. zapłata gotówką, stwierdzenie nieprawidłowości itp.).

                              Pytanie 5. Czy sfinansowanie 25% wydatków kwalifikowalnych za pomocą środków finansowych wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia jest obligatoryjne dla działań realizowanych na podstawie art. 14 GBER?
                              Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                              Tak, zgodnie z zapisami art. 14 GBER oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wnioskodawca/Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Brak spełnienia tego warunku skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia (niezależnie od momentu, na którym zostanie stwierdzony). Jeśli nieprawidłowość taka zostanie stwierdzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie – konieczne może okazać się jej rozwiązanie, a w przypadku, gdy zostały wypłacone środki na rzecz Beneficjenta – ich zwrot z odsetkami.

                              Pytanie 6. Czy do prac budowlanych i zakupu środków trwałych wymagane będzie sporządzenie protokołu odbioru lub dokumentu OT?
                              Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                              Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wymaga dostarczenia protokołu odbioru, jeśli został sporządzony. Dokumentacja OT będzie wymagana w uzasadnionych przypadkach, na przykład przy wytworzeniu środka trwałego – gdy na wartość początkową środka trwałego będzie się składać kilka dokumentów lub w przypadku płatności dokonywanych w walucie obcej – w celu zweryfikowania, czy ewentualne różnice kursowe zostały uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego. Do prawidłowego rozliczenia wydatku niezbędna jest natomiast ewidencja środków trwałych z widoczną datą przyjęcia do użytkowania oraz stawką amortyzacyjną.

                              Pytanie 7. Czy istnieje możliwość uzyskania refundacji poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią dokumentującego poniesienie płatności zaliczkowej w związku z dostawą środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej (dalej: ŚT/WNiP) założonych we wniosku o dofinansowanie?
                              Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                              Uzyskanie refundacji zapłaconej przez Beneficjenta zaliczki na dostawę założonych w projekcie ŚT/WNiP jest możliwe poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią z załączoną dokumentacją potwierdzającą spełnienie wszystkich warunków kwalifikowalności, w szczególności:
                              a) w związku z poniesioną płatnością doszło do dostarczenia i odbioru w miejscu realizacji projektu, założonych we wniosku o dofinansowanie, ŚT/WNiP lub ich części (np. dostawa urządzenia stanowiącego element linii produkcyjnej/dostawa jednego z modułów systemu informatycznego);
                              b) dostarczone ŚT/WNiP lub ich część (spełniająca definicję ŚT/WNiP) zostały ujęte w ewidencji ŚT/WNiP, podlegają amortyzacji (min. data przyjęcia do użytkowania, wskazanie stawki amortyzacji) oraz realizują założone w projekcie cele (w przypadku dostawy części ŚT/WNiP: część ŚT służy np. do wytwarzania półproduktów, które po dostarczeniu kolejnego urządzenia wchodzącego w skład linii produkcyjnej, zostaną wykorzystane w celu uzyskania założonego w projekcie produktu finalnego; część WNiP np. zakupiony jeden z modułów systemu informatycznego został zainstalowany na docelowym stanowisku i jest wykorzystywany przez personel projektu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku o dofinansowanie).

                               Bezpośredni link do zagadnienia:
                               https://scp-slask.pl/czytaj/rozliczanie_projektu_zgodnie_z_wytycznymi_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_w_ramach_efrr_efs_i_fs_na_lata_2014_2020_12102016

                               Pytanie 1. Gdzie upublicznić zapytanie ofertowe?
                               W związku z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 dotyczącymi konieczności upublicznienia zapytania ofertowego na stronie ministerialnej – informujemy, że zamówienia powyżej 50 000 zł netto powinny być upubliczniane za pośrednictwem portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, pod warunkiem, że doszło do podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca wszczyna postępowanie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. Wytyczne przewidują obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego/informacji o zamówieniu na stronie internetowej Wnioskodawcy lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert oraz wysłania zapytań ofertowych min. do 3 potencjalnych oferentów. Okres składania ofert/upublicznienia zapytania ofertowego nie może być krótszy niż termin wskazany w ww. Wytycznych w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie zapytania ofertowe (zamieszczone na różnych portalach, wysyłane do różnych wykonawców, dostawców) były tożsame co do treści, m.in. pod kątem wyznaczonych kryteriów oceny, czy terminu składania ofert. Dla zamówień poniżej 50 000 zł netto (bez względu na moment wszczęcia postępowania) zapytanie ofertowe/informacja o zamówieniu musi zostać upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert.

                               Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. Wytycznych „upublicznienie zapytania ofertowego polega na: […] w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości”. Obecnie – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – wartość takiego zamówienia to 209 000 euro dla dostaw lub usług. Przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.

                               W przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg 209 000 euro Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest przeznaczyć min. 35 dni (art. 43 ustawy Pzp) na okres składania ofert, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (należy wypełnić formularz Ogłoszenie o zamówieniu objęty Dyrektywą 2014/24/UE udostępniany przez serwis e-Notices http://simap.europa.eu/enotices/).

                               W przypadku nieodpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego, wyznaczenia terminów krótszych niż przewidziane w procedurach lub innych błędów w procedurze udzielania zamówień wydatek może zostać uznany w całości lub w części za niekwalifikowalny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

                               Pytanie 2. Czy upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem?
                               Upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu nie jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

                               Pytanie 3. Jakie konsekwencje wiążą się z udzieleniem zamówienia niezgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020?
                               Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień w przypadku stwierdzenia zrealizowania procedury udzielenia zamówienia niezgodnie z wytycznymi obowiązuje taryfikator, zgodnie z którym konsekwencją takiej nieprawidłowości jest korekta wydatków kwalifikowalnych – w zależności od rodzaju błędu - od 2 do 100% wartości. Do błędów skutkujących obniżeniem dofinansowania należą m.in.:
                               - niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia (dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany; zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie);
                               - brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
                               - naruszenia w zakresie zawierania umów w sprawie zamówienia;
                               - naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia;
                               - naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia);
                               - niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia - brak w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV);
                               - dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności);
                               - nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert (ustalenie terminów krótszych niż określone we właściwych procedurach);
                               - wybór oferty w sposób niezgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert;
                               - określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert;
                               - brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert;
                               - konflikt interesów;
                               - niedopełnienie obowiązku odpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego.

                               Pytanie 4. Jak należy postąpić w przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta lub nie wpłynie żadna oferta?
                               W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:

                               a) wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
                               b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury określonej dla zasady konkurencyjności, przy czym nie jest dopuszczalne zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w pkt. 8 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych. Udzielenie zamówienia wykonawcy powinno się w takim przypadku odbyć na podstawie rozeznania rynku (np. zebranie i porównanie cenników, tak aby móc wykazać, że wydatkowanie środków nastąpiło w sposób celowy, rzetelny, racjonalny, efektywny, przejrzysty i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).

                               Należy podkreślić, iż Beneficjent zawsze zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji udzielonego zamówienia.

                               Pytanie 5. Czy istnieje możliwość podziału zamówienia na części?
                               Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających (zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 zamówienia dodatkowe oraz uzupełniające są niekwalifikowalne), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp lub zamówień publicznych, o których mowa w sekcji 6.5.3 pkt 15 ww. Wytycznych i jest dokumentowane.

                               Zakazany jest podział zamówienia, mający na celu pominięcie procedur wyboru wykonawcy w oparci o ustawę Pzp lub zasadę konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.

                               Ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
                               a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                               b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie,
                               c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.

                               Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.

                               Pomoc w kwestii wykazania, że dane przedmioty nie stanowią jednego zamówienia stanowią publikowane wykładnie i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych (choć najlepiej uzyskać taką interpretację dla konkretnego, własnego przypadku), który jako jedyna instytucja jest właściwa w tym zakresie. Przykładowo, w nawiązaniu do poniższej interpretacji UZP, gdy różne rodzajowo urządzenia (odmienne kody CPV) wykazują tożsamość funkcjonalną (np. elementy jednej linii produkcyjnej), to może to doprowadzić do konieczności uznania ich za składowe jednego zamówienia.

                               https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej

                               W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
                               a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
                               b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.

                               Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.

                               W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.

                               Pytanie 6. Gdzie należy upublicznić zapytanie ofertowe w przypadku braku własnej strony internetowej? Sposób upublicznienia zapytania ofertowego dla Beneficjentów realizujących zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 w sekcji 6.5.3 pkt 7.
                               W zależności od szacowanej wartości zamówienia (poniżej 50 000 PLN, powyżej 50 000 PLN, powyżej 209 000 EUR itd.), a także momentu jego udzielania (przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie) Beneficjent jest zobligowany do upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia co najmniej na własnej stronie internetowej oraz wysłania zapytanie ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego), a w przypadku braku własnej strony internetowej na innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.

                               Pytanie 7. W jaki sposób należy dokonać przeliczenia oferty wyrażonej w walucie obcej? W celu prawidłowego porównania wartości zgromadzonych ofert, z których co najmniej jedna jest wyrażona w walucie obcej, do przeliczenia należy zastosować taki sam kurs przeliczeniowy dla wszystkich ofert (np. z dnia wyboru oferty).

                               Pytanie 8. Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp, a kto do zasady konkurencyjności?
                               Do stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 3 tej ustawy, zobowiązane są: m.in. jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego; podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także inne podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
                               a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa powyżej,
                               b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
                               c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
                               Pozostali Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020.
                               Co ważne, Beneficjenci podlegający przepisom ustawy Pzp muszą stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

                               Pytanie 9. Czy cena może stanowić jedyne kryterium wyboru oferty? Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 kryteria oceny ofert powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji lub okres gwarancji. Kryteria nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców, nie mogą się odnosić do właściwości wykonawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że same kryteria, jak i sposób ich oceny muszą być jasno i precyzyjnie określone w zapytaniu ofertowym, muszą być jednolite dla wszystkich, a także mierzalne.

                               Pytanie 10. Czy istnieje możliwość aneksowania umowy zawartej z wybranym wykonawcą? Zgodnie z pkt. 14 sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020, nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Ponadto pkt 5 lit. a tiret viii sekcji 6.5.3 wskazuje, że w celu spełnienia zasady konkurencyjności należy m.in. określić warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. Należy również mieć na uwadze, że niezależnie od powyższego – nie są możliwe zmiany, które wpłynęłyby na wybór najlepszej oferty (np. elementy stanowiące kryterium oceny).

                               Pytanie 11. Jaka dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie udzielonego zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności)? - treść zapytania ofertowego (czy zawiera wszystkie wymagane Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 elementy m.in. kod i nazwę CPV, kryteria oceny itd.);
                               - dokumentacja potwierdzająca sposób, okres i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego;
                               - otrzymane oferty;
                               - protokół postępowania o udzielenie zamówienia (elementy protokołu wskazane w Wytycznych);
                               - upublicznienie informacji o wyniku postępowania (w tych miejscach, w których nastąpiło upublicznienie zapytania ofertowego, a także wysłanie informacji do podmiotów, które złożyły oferty);
                               - umowa z wykonawcą zawarta w formie pisemnej;
                               - zgodność dokumentacji rozliczeniowej w odniesieniu do wybranej oferty, podpisanej umowy z wykonawcą/dostawcą.

                                Bezpośredni link do zagadnienia:
                                https://scp-slask.pl/czytaj/udzielanie_zamowien_publicznych_zgodnie_z_wytycznymi_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_2016_09_29

                                Od zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta lub przeniesienia jego przedsiębiorstwa w całości lub części na podmiot trzeci, za wyjątkiem takich zmian, które dokonywane są w trybie określonym w Tytule IV Kodeksu spółek handlowych i które skutkują wstąpieniem podmiotu działającego w zmienionej formie prawnej (spółka przekształcona) lub podmiotu trzeciego (spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana) w ogół praw i obowiązków beneficjenta z mocy prawa.

                                W związku z powyższym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) może nie wyrazić zgody na wniesienie przez beneficjenta aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do innego podmiotu prawnego, jak również na przeniesienie tego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podmiot trzeci w drodze innych czynności (np. darowizna, sprzedaż, zamiana). Powyższe zasady dotyczą również poszczególnych elementów infrastruktury, nabytych z udziałem dofinansowania.

                                Beneficjent zobowiązany jest poinformować ŚCP o wszelkich planowanych zmianach formy prawnej lub zamiarze dokonania jakichkolwiek rozporządzeń przedsiębiorstwem/jego zorganizowaną częścią/elementami nabytej infrastruktury, przed przeprowadzeniem tych czynności. W przypadku dokonania zmian bez wcześniejszego poinformowania ŚCP, beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu części lub całości uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych i/lub może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu.

                                 Bezpośredni link do zagadnienia:
                                 https://scp-slask.pl/czytaj/czy_zmiana_formy_prawnej_przedsiebiorstwa_po_zawarciu_umowy_o_dofinansowanie_jest_dozwolona

                                 Ogólne zasady

                                 1) Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?
                                 Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
                                 W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
                                 Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
                                 W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

                                 2) Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?
                                 Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc.
                                 Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

                                 3) Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
                                 Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

                                 4) Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?
                                 W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

                                 5) Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.

                                 a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?
                                 Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
                                 b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?
                                 Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
                                 c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?

                                 KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

                                 6) Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
                                 a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji
                                 Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej
                                 (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.
                                 b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

                                 Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.
                                 c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.
                                 Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

                                 7) Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
                                 Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
                                 Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.

                                 Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.

                                 Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
                                 O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

                                 8) Czy w ramach działania 1.2 można ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie w ramach kodów PKD dotyczących RIS?
                                 Kod PKD projektu musi wpisywać się (widnieć) na liście kodów PKD wskazującej działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W przypadku, gdy projekt będzie wpisywał się w kod PKD wymieniony na liście (na przykład: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne)
                                 , wówczas będzie spełniał wymóg zgodności z RIS w zakresie formalnym. W przypadku prowadzenia badań adekwatnym rozwiązaniem będzie wybranie jako kodu PKD projektu kodu 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych wraz z kodem wymienionym na liście (np. 32.50.Z).

                                 9) Na czym polega weryfikacja zgodności projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu - czy zgodnie z opublikowanymi kodami PKD?
                                 Opublikowane kody PKD specjalizacji w zakresie medycyny zawierają dwie kategorie kodów - jedna kategoria oznaczona w kolorze zielonym określona jako „medycyna”, druga w kolorze pomarańczowym oznaczona jako „składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji”. Jaką metodologię należy przyjąć w celu potwierdzenia, że projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu - czy wystarczającym jest wskazanie kodu 72.19 „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, czy też koniecznym jest wskazanie oprócz powyższego kodu - kodu oznaczonego jako „medycyna” (zaznaczonym na zielono)?

                                 Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o Listy Kodów PKD RIS. Zgodnie z informacją widniejącą w instrukcji wypełniania wniosków w pkt. B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji wniosku aplikacyjnego należy dokonać wyboru „Obszaru działalności gospodarczej” oraz „PKD projektu” (z listy do wyboru). W przypadku, gdy realizacja projektu dotyczy kilku kodów PKD, w punkcie „PKD projektu” Wnioskodawca wskazuje dominujący kod, a w polu „Pozostałe kody PKD projektu” wpisuje kody wraz z charakterystyką, które dotyczą realizacji projektu, a które nie zostały ujęte w polu „PKD projektu”.
                                 Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” zarówno dla 1 jak i 2 typu projektu należy wybrać kod PKD wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
                                 Klasyfikację poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. W polu „Pozostałe kody PKD projektu” dla 1 typu projektu należy wybrać pozostały adekwatny dla projektu kod PKD, a dla 2 typu projektu kod PKD wskazujący na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który został wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
                                 W przypadku wskazania w polu „PKD projektu” kodu PKD stanowiącego składowe edukacyjno-badawcze wspólne dla kilku specjalizacji: tj. następujące klasy PKD: 72.19/07, 77.40/07 oraz 85.42/07 (w tym: 85.42.A. oraz 85.42.B) należy wskazać w polu „Pozostałe kody PKD projektu” dodatkowe kody PKD odnoszące się do poszczególnych inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

                                 10) Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dokonanie zgłoszenia świadczy o rozpoczęciu realizacji projektu i dyskwalifikuje projekt do ubiegania się o dofinansowanie? Czy koszty zgłoszenia poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie można ująć w wydatkach kwalifikowalnych projektu z uwagi na fakt, iż koszty te ponoszone są w ramach art. 28?

                                 Zgodnie z treścią podrozdziału 2.7 Regulaminu konkursu dot. działania 1.2:
                                 „6. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 3. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem.
                                 7. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.”
                                 W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:
                                 • wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);
                                 • poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

                                 11) Jeśli projekt dotyczy opracowania prototypu urządzenia, czy można w ramach prac rozwojowych ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia? Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
                                 Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
                                 Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
                                 Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
                                 W związku powyższym w ramach prac rozwojowych można ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia.

                                 12) Czy można wdrożyć we własnej działalności prototyp?

                                 Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku 2 typu projektu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
                                 Ponadto w ramach 2 typu projektu wsparcie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe, których efektem będą wyniki B+R, które należy skomercjalizować (jw.), a nie wdrożenie prototypu (tę część inwestycji Wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych – po skomercjalizowaniu wyników badań).

                                 13) Czy można sprzedać prototyp?
                                 W przypadku 2 typu projektu warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
                                 Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego konkursu nie ma możliwości, aby prototyp został sprzedany innemu podmiotowi przed komercjalizacją wyników. Natomiast po komercjalizacji wyników Wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż, jednak należy pamiętać, że aspekt ten będzie weryfikowany z uwzględnieniem m.in. zapisów SZOOP, które wskazują, iż w ramach działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Zgodnie z dokumentem RPO WSL na lata 2014-2020 przez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.

                                 14) Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności?
                                 W przypadku personelu projektu planowanego do zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło) zatrudnienie musi zostać przeprowadzone zgodnie zasadą konkurencyjności, a tym samym poprzedzone rozeznaniem rynku, zgodnie z zapisami Wytycznych. Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę powyższa zasada nie ma zastosowania.
                                 Przebieg rekrutacji jak i zatrudnienie pracowników muszą być przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi.

                                 15) W przypadku realizacji 1 typu projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania planu badań do końca okresu trwałości projektu. W przypadku zrealizowania planu badań przed upływem okresu trwałości, Beneficjent zobowiązuje się do dalszego prowadzenia badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami co najmniej do zakończenia okresu trwałości. Jakie przykładowe rodzaje projektów można realizować , czy prace badawczo - rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie o wąskiej specjalizacji i czy ten produkt może być dopuszczony do sprzedaży po przeprowadzeniu badań?

                                 Wszystkie badania realizowane w ramach działania 1.2 (typ 1 i 2) powinny wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020. W ramach 1 typu projektu prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie pod warunkiem, iż badania te są zaplanowane na cały okres trwałości projektu - 3 lata. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakończy badania we wcześniejszym okresie ma obowiązek poinformowania o wyniku badań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do 14 dni od ich zakończenia oraz dokonania aktualizacji założonego planu prac B+R. Infrastruktura stanowiąca zaplecze badawczo- rozwojowe powinna być wykorzystywana przez cały okres trwałości projektu (muszą być na niej prowadzone prace badawczo – rozwojowe wpisujące się w RIS w tym czasie). Na etapie oceny merytorycznej zostanie zweryfikowana zasadność nabycia zaplecza badawczego pod kątem zaplanowanych do realizacji celów projektu. Ponadto prace badawczo – rozwojowe realizowane na wspartej infrastrukturze w okresie trwałości powinny prowadzić do wyniku, który następnie powinien zostać skomercjalizowany (powinna nastąpić produkcja lub świadczenie usług w oparciu o uzyskane po przeprowadzonych na infrastrukturze pracach wyniki prac B+R). Przy czym należy pamiętać, że produkcja nie może odbywać się na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu.

                                 16) Wybór rodzaju inwestycji początkowej.


                                 Aktualnie trwają konsultacje z Komisją Europejską dotyczące wyboru stosownego rodzaju inwestycji początkowej w przypadku pierwszego typu projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla działania 1.2. W związku z powyższym, na obecnym etapie proponuje się, aby Wnioskodawca wybrał wszystkie rodzaje inwestycji początkowej, które realizuje projekt i wskazał odpowiednie uzasadnienia.

                                 Wyróżniamy następujące rodzaje inwestycji początkowej:

                                 a) zasadnicza zmiana procesu produkcji (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych);

                                 b) dywersyfikacja zakładu (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);

                                 c) utworzenie nowego zakładu;

                                 d) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.

                                 Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku (załącznik nr 2 pod ogłoszeniem o konkursie). Należy zapoznać się ze wskazanymi w niej definicjami poszczególnych typów inwestycji początkowej oraz informacjami, co powinno zostać przedstawione w uzasadnieniu. W jednym uzasadnieniu należy wskazać, iż dany rodzaj inwestycji początkowej jest dominujący.

                                 W przypadku wyboru zasadniczej zmiany procesu produkcji i/lub dywersyfikacji zakładu należy pamiętać o obowiązkowym spełnieniu warunków wskazanych powyżej oraz przedstawieniu odpowiednich danych w uzasadnieniu.

                                 17) Jak należy weryfikować spełnienie warunku dot. wpisywania się projektu w typ inwestycji początkowej w przypadku 1 typu projektów dla działania 1.2 (czyli projektów polegających na tworzeniu/rozbudowie/modernizacji infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R)?

                                 Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo:

                                 a)      Nie posiada zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie i zamierza zrealizować inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (czy to na rzecz prowadzenia badań na własny użytek czy na rzecz świadczenia usług innym podmiotom), wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

                                 b)      Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegająca na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

                                 c)       Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;

                                 d)      Tworzy nowy zakład przy zachowaniu warunków dotyczących, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem pozostaje utworzenie nowego zakładu.

                                 18. Do obecnie trwającego naboru 1.2 (konkurs 007) zamierzamy złożyć projekt dotyczący optymalizacji zużycia energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu akumulowania energii. W dokumencie: czytamy o wykluczeniach w zakresie energetyki.  Wykluczenia te mówią cyt. str. 20: „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury”. Czy jeżeli nasz projekt dotyczy tylko typu II, a zaplanowana w nim pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (a więc nie będzie stanowiło regionalnej pomocy inwestycyjnej), to czy Załącznik nr 5 i wykluczenia obejmują nasz projekt?

                                 Załącznik nr 5 - Opracowanie sektorów wykluczonych 1.2/2017 konkurs 007, stanowi dokument pomocniczy i dotyczy możliwości wykluczeń w ramach obu typów projektów (w treści podano informacje, czy wykluczenie jest ogólne, a więc dotyczy zarówno 1 i 2 typu projektu czy też wykluczenie obejmuje wyłącznie Regionalną Pomoc Inwestycyjną (wynika z art. 13 ) i dotyczy wyłącznie 1 typu projektu). W ramach 2 typu projektu dla działania 1.2 pomoc udzielana jest w oparciu o art. 25 i 28 ww.  Rozporządzenia, co oznacza, iż projekty realizowane w ramach kodów PKD dotyczących energetyki  nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Wykluczenie to dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach 1 typu.

                                 Proszę pamiętać o tym, aby kody PKD projektu wpisywały się wymieniony w Listy kodów PKD wraz z opisem, wskazujących działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne - Klasyfikacje poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny

                                 Kwalifikowalność wydatków

                                 1) W ramach wynagrodzeń pracowników jako koszt niekwalifikowany traktowany jest między innymi koszt pracy członków zarządu oraz prokurentów.

                                 Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków, koszty pracy członków zarządu oraz prokurentów (prokura samoistna) w przypadku spółek prawa handlowego należą do katalogu wydatków niekwalifikowanych, w związku z powyższym koszty wynagrodzenia/oddelegowania do projektu prezesa zarządu Spółki handlowej uznaje się za wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

                                 2) Koszty ogólne projektu rozliczane będą stawką ryczałtową (10%) we wniosku o płatność końcową. Jakie dokumenty na etapie rozliczenia projektu należy przedstawić w celu udowodnienia wysokości poniesionych kosztów?

                                 Koszty ogólne w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 są to koszty, które rozliczane są za pomocy uproszczonej metody. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Na etapie aplikowana Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w załączniku do wniosku aplikacyjnego pn. „Metodologia obliczania stawki ryczałtowej” metodologię obliczenia wartości wydatków kwalifikowalnych kosztów wchodzących w katalog kosztów ogólnych projektu. Przedłożona metodologia zostanie zweryfikowana na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku aplikacyjnego. Natomiast na etapie rozliczania projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument poświadczający wykonanie danych prac/zadań w zaplanowanym wnioskiem aplikacyjnym miejscu, poświadczyć, że zakres prac nie uległ zmianie. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów oraz w przypadku zmiany zakresu prac/usług zaplanowanych wnioskiem aplikacyjnym Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie jakiejkolwiek szczegółowej dokumentacji potwierdzającej realizację zaplanowanych wydatków. W sytuacji gdy ŚCP otrzyma informacje budzące wątpliwość w zakresie realizacji projektu zgodnie z umową, wówczas Beneficjent może zostać wezwany do potwierdzenia realizacji poszczególnych wydatków/kosztów.

                                 3) Drobne zakupy ponoszone na etapie realizacji umowy, które realizowane są w różnych etapach – jak uniknąć zarzutu pozornego dzielenia zakupów?
                                 Aby uniknąć zarzutu sztucznego podziału zamówienia należy rzetelnie oszacować wartość zamówienia biorąc pod uwagę następujące przesłanki (zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020):
                                 „- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
                                 - możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie;
                                 - możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.
                                 W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych) wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.”
                                 Biorąc powyższe pod uwagę zaleca się, aby po zsumowaniu drobnych wydatków spełniających ww. kryteria – zastosować procedurę wyboru dostawcy/wykonawcy zgodną z wartością tejże sumy – można wtedy przeprowadzić jedno zapytanie (upublicznienie itd.) wskazując terminy realizacji poszczególnych elementów lub przeprowadzać procedurę odrębnie dla każdego z elementów, jednakże z zastosowaniem procedur jak dla zamówienia o wartości stanowiącej sumę poszczególnych części.

                                  

                                 4) Jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy wziąć pod uwagę obliczając godzinową stawkę jednostkową?

                                  

                                 Zgodnie z zapisami w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach do wydatków kwalifikowalnych zalicza się koszt zatrudnienia pracownika brutto (w tym składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) z wyłączeniem kosztów podanych w wydatkach niekwalifikowalnych, do których zalicza się m.in.:

                                 - poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:

                                 • nagrody i premie , w tym nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,
                                 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
                                 • składka na grupowe ubezpieczenie na życie – traktowana jako przychód pracownika opodatkowany,
                                 • dopłata do świadczeń medycznych,
                                 • ekwiwalent pieniężny (np. ulgowa odpłatność za energię elektryczną,
                                 • używanie samochodu – dojazd do pracy z miejsca zamieszkania,
                                 • dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako przychód pracownika opodatkowany),
                                 • dofinansowanie wypłacone z ZFŚS (przychód pracownika opodatkowany) oraz świadczenia finansowane przy wykonywaniu władzy,
                                 • zasiłki finansowane ze środków ZUS (np. macierzyński),
                                 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
                                 • koszty badań okresowych i wstępnych,
                                 • dopłata do okularów,
                                 • dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę,
                                 • bony żywieniowe dla pracowników,
                                 • składki na PFRON,
                                 • koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
                                 • wszelkie nieobligatoryjne składniki wynagrodzeń.

                                 Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę rozliczane są za pomocą uproszczonej metody rozliczenia wydatków poprzez wskazaną we wniosku aplikacyjnym godzinową stawkę jednostkową (której metodologię wyliczenia należy podać w pkt. C.2.2 wniosku aplikacyjnego). Godzinową stawkę jednostkową należy obliczyć za pomocą jednego ze wzorów wskazanych w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków …” (Rozdział 8, działanie 1.2). Powinna ona uwzględniać ww. zapisy, gdyż koszty zatrudnienia brutto pracownika Beneficjenta/Wnioskodawcy nie mogą zawierać niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń wymienionych powyżej, jak również wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w krajowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

                                 5. Wnioskodawca planuje aplikować o dofinansowanie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Będzie to typ 2 Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Planowany jest zakup środków trwałych zaliczonych do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 491). Nabywany sprzęt będzie poddany szybkiemu postępowi technicznemu w myśl zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16i ust. 2-4, 6 i 7 updop). W związku z powyższym zastosowana zostanie podwyższona stawka amortyzacji. Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (aparatury i sprzętu) o wartości powyżej 3500 PLN będących własnością beneficjenta/partnera, wpisanych do EŚT beneficjenta/partnera oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amortyzacja podatkowa)”. Czy w związku powyższym podwyższone koszty odpisów amortyzacyjnych można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu?

                                 Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, do wydatków kwalifikowanych możemy zaliczyć koszty amortyzacji aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim będą one wykorzystywane

                                 na potrzeby projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

                                 W związku z powyższym, jeżeli wykazane koszty amortyzacji są zgodne z przepisami krajowymi oraz spełniają pozostałe warunki Wytycznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne niezależnie od sposobu obliczania stawki amortyzacyjnej.

                                 6. Czy duże przedsiębiorstwo w ramach 1 typu projektu może się ubiegać o wsparcie wyłącznie na wartość niematerialną i prawną?

                                 Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej. Z przytoczonych zapisów wynika, że koszt kwalifikowalny wartości niematerialnej i prawnej nie może być wyższy niż 50% całkowitych pozostałych kosztów projektu realizowanych w oparciu o art. 14 (wspieranych Regionalną Pomocą Inwestycyjną). Tak więc przedsiębiorstwo musi w zakresie rzeczowym projektu ujętym w pkt C.2.2 wniosku uwzględniać inne kwalifikowalne wydatki (należące do innych, niż wartość niematerialna i prawna, kategorii – np. środki trwałe), od których może wyliczyć wartość kosztu kwalifikowalnego. Reasumując nie ma możliwości ubiegania się przez duże przedsiębiorstwo wyłącznie o wsparcie nabycia wartości niematerialnej i prawnej.                                 Kryteria oceny

                                 1)      Kryterium Poziom wsparcia zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

                                 Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. Rozpowszechnienie musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia projektu, w formie co najmniej 2 konferencji lub co najmniej 2 czasopismach naukowych. Czy istnieje możliwość otrzymania premii za udział w 1 konferencji naukowej i publikacji w 1 czasopiśmie?

                                 Wnioskodawca wnioskując o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) rozporządzenia 651/2014, zobligowany jest do spełnienia w okresie 3 lat od zakończenia projektu jednego (w całości) warunku tj.:

                                 - wyniki projektu zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach, w tym 1 konferencji naukowej lub technicznej,

                                 - wyniki projektu zostaną zaprezentowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branża, w której realizowany był projekt,

                                 - lub wyniki projektu zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

                                 W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania premii za rozpowszechnienie wyników projektu w przypadku udziału w 1 konferencji i publikacji w 1 czasopiśmie (w tym przypadku nie zostanie spełniony jeden z trzech wyżej wskazanych warunków).

                                 2)      Kryterium Poziom innowacyjności rezultatów projektu

                                 Czy dokonanie zgłoszenia prawa ochronnego w postaci wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego również będzie punktowane?

                                 Wnioskodawca może otrzymać 2 pkt. jedynie w przypadku, gdy dokonane zostanie zgłoszenie patentowe rezultatu przeprowadzonych badań (produkt, technologia, usługa) – inne rozwiązania np. zgłoszenie prawa ochronnego, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego nie będą punktowane w ww. kryterium merytorycznym.

                                  Bezpośredni link do zagadnienia:
                                  https://scp-slask.pl/czytaj/faq_dzialanie_1_2_badania_rozwoj_i_innowacje_w_przedsiebiorstwach_archiwum

                                  1. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?

                                  Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w pkt B.13.3 dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej należy wskazać wyłącznie dane dot. zasadniczej zmiany procesu produkcji zakładu albo dywersyfikacji produkcji zakładu natomiast w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu lub zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.16 wniosku.

                                  2. W latach 2016-2014 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2016-2014 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?

                                  Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2016-2014 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.

                                  Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).

                                  3. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2017 r?

                                  W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2017r., wówczas przedstawia dane za lata 2014-2015 ( przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2016 (dane szacunkowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

                                  4. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2016r.?

                                  Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,4240.

                                  5. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

                                  Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

                                  Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.

                                  6. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?

                                  Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

                                  7. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisujący się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?

                                  Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. 

                                  W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.

                                  Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

                                  W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym. 

                                  8. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?

                                  Zgodnie z Rozporządzeniem  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji  gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc.

                                  Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

                                  9. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

                                  Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

                                  10. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?

                                  W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

                                  11. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.


                                  a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?  
                                  Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.

                                  b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?

                                  Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.

                                  c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?

                                  KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

                                  12. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:

                                  a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji

                                  Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej
                                  (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

                                  b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

                                  Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

                                  c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.

                                  Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

                                  13. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?

                                  Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub  3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa).  Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).

                                  Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.

                                  Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

                                  14. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?

                                  Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.

                                  Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.

                                  Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.

                                  Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.

                                  O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

                                  15. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2  na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów.

                                  Nie, w związku z tym, że pomoc udzielania w ramach Działania 3.2 udzielana będzie w oparciu o art. 14  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do wsparcia nie kwalifikują się m.in. projekty dotyczące sektora wytwarzania, dystrybucji i infrastruktury energetycznej, w tym również produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, produkcja biomasy, zagospodarowanie odpadów ze skutkiem pozyskania energii (np. spalarnia odpadów).

                                  16. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

                                  Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w dokumencie Definicje sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udzielanego na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 I 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu).

                                  17. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

                                  Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

                                   Bezpośredni link do zagadnienia:
                                   https://scp-slask.pl/czytaj/zasady

                                   1. Jakie raty kapitałowe zostaną uznane za kwalifikowane w  przypadku finansowania projektu leasingiem finansowym?

                                   Za kwalifikowalne zostaną uznane raty, które Wnioskodawca założy we wniosku o dofinansowanie oraz zrealizuje w terminie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Raty kapitałowe poniesione po terminie zakończenia realizacji projektu nie będą kwalifikowały się do wsparcia. Wnioskodawca jest zobligowany do wykupu przedmiotu leasingowanego.

                                   2. Jaką dokumentację należy przedstawić na etapie rozliczenia projektu w przypadku wytworzenia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej?

                                   Poza dokumentacją wymaganą przez Wytyczne kwalifikowalności w zakresie upublicznienia informacji o zamówieniu oraz zasady konkurencyjności Beneficjent powinien dysponować dokumentacją uzasadniającą, dlaczego wytworzenie jest korzystniejsze niż zakup (np. porównanie cen na urządzenia nowe o wskazanych parametrach w stosunku do kosztów wytworzenia) lub że zakup jest niemożliwy, a także dokumentację potwierdzającą rozeznanie rynku na poszczególne wydatki składające się na koszt wytworzenia.

                                   3. Doprecyzowanie kosztu kwalifikowalnego promocja projektu

                                   Zgodnie z Wytycznymi  koszty promocji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne jeśli będą stanowić celowy i racjonalny wydatek związany bezpośrednio z realizacją projektu (całość treści danej publikacji musi dotyczyć wyłącznie efektu realizacji danego projektu wraz ze wskazaniem nazwy Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym). Promocja nie może zawierać treści niezwiązanych z realizowanym projektem, a także nie może wskazywać na inną firmę niż Beneficjent. Jednocześnie należy pamiętać, iż każda forma promocji musi posiadać informację o współfinansowaniu projektu ze środków RPO WSL 2014-2020. Informacja o źródle finansowania musi być  zastosowana zgodnie z celami określonymi w Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W przypadku kosztów – publikacje w mediach, reklamy out-door – do rozliczenia należy przedstawić również dokumentację potwierdzającą zastosowanie obowiązków z zakresu zamówień publicznych (m. in. zasada konkurencyjności), racjonalność wydatku, a także dokumentację potwierdzającą realizację (przykładowe materiały promocyjne, zdjęcia reklam, nagrania itp.). W przypadku rozliczania kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej od organizatora – kwalifikowalna będzie standardowa opłata za wynajem stoiska. W przypadku kosztów dodatkowych wyszczególnionych na fakturze – np. reklama w mediach targowych itp. należy je zaplanować odrębnie – np. jako koszt publikacji w mediach lub uznać jako wydatki niekwalifikowalne (gdy np. nie stanowią kosztów wymienionych w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla danego konkursu – np. zakwaterowanie itp.). W przypadku gdy niemożliwy jest wynajem powierzchni wystawienniczej od organizatora – koniecznym jest przedstawienie dokumentacji potwierdzonej przez organizatora wskazującej, kto jest jego przedstawicielem itp. Jednocześnie niekwalifikowalne są wszelkie materiały takie jak: wizytówki, teczki, gadżety.

                                   4. Doprecyzowanie wydatku szkolenia

                                   Za koszt kwalifikowalny zostanie uznany jedynie koszt usługi szkolenia. Koszt musi zostać zaplanowany we wniosku aplikacyjnym oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek związanych z wdrażaną innowacją. Nie będą kwalifikowały się do wsparcia w szczególności koszty delegacji, podróży, noclegów, cateringu i materiałów szkoleniowych. Szkolenie może być zarówno indywidualne jak i grupowe oraz może odbywać się w przedsiębiorstwie – u Wnioskodawcy/Beneficjenta lub poza nim, jednakże szkolenie może dotyczyć tylko i wyłącznie pracowników Beneficjenta. Potwierdzenie realizacji wydatku stanowi certyfikat/zaświadczenie.

                                   5. Doprecyzowanie wydatku usługi doradcze

                                   Za koszt kwalifikowalny zostanie uznana usługa, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez podmiot udzielający usługi doradczej. Rozwiązanie/opracowanie – efekt usługi doradczej musi mieć charakter dokumentu. Usługa doradcza musi być ściśle związana z wdrażaną innowacją oraz zaplanowana we wniosku aplikacyjnym. Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności, ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne.

                                    Bezpośredni link do zagadnienia:
                                    https://scp-slask.pl/czytaj/kwalifikowalnosc

                                    1. W kryterium oceny Efektywność projektu ekspert ma możliwość premiować projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego w danym rozporządzeniu o co najmniej 5%. Jak należy rozumieć ten zapis?

                                    Ekspert będzie miał możliwość premiować dodatkowo projekt, który obniży o co najmniej 5 pkt procentowych poziom dofinansowania. Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie wydatki kwalifikowalne wskazane we wniosku o dofinansowanie, ponoszone w ramach dominującego rodzaju pomocy (np. RPI).

                                    np. Wnioskodawca będąc mikroprzedsiębiorstwem ma prawo uzyskać wsparcie w ramach RPI w wysokości 45%. Dodatkowy/e punkt/y zostanie/ną przyznany/e w przypadku, gdy poziom wsparcia będzie równy lub mniejszy niż 40%. 

                                     Bezpośredni link do zagadnienia:
                                     https://scp-slask.pl/czytaj/kryteria

                                     1.  Jak należy definiować wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M?

                                     Jest to wskaźnik obrazujący utworzone miejsca  pracy (wyrażone w EPC) bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Utworzone stanowiska pracy muszą być związane bezpośrednio ze zrealizowanym projektem. Ze względu na to, iż wskaźnik stanowi rezultat bezpośredni do wskaźnika nie można zaliczać stanowisk pracy utworzonych dla osób zatrudnionych w celu realizacji projektu. Do wskaźnika nie wlicza się utworzonych miejsc pracy niezwiązanych ze zrealizowanym projektem. W przypadku gdy tworzone miejsca pracy mają charakter sezonowy, wówczas należy wykazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową. We wskaźniku należy wykazać trwale utworzone miejsca pracy. Przy deklarowaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę wymiar czasu pracy. W przypadku planowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy wykazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową.  Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą przeciętnie 40 godzin pracy tygodniu roboczym przez okres roku lub w przypadku niektórych zawodów – zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi powyższą kwestię.

                                     Przykład wyliczenia ilości etatów w przeliczeniu na EPC:

                                     trzy osoby zatrudnione przez okres roku na pół etatu i jedna na ćwierć etatu stanowią w sumie 1,75 EPC.

                                     W ramach wskaźnika nie można ujmować pracowników przenoszonych na nowo utworzone w wyniku realizacji projektu miejsca pracy, przy jednoczesnym zlikwidowaniu miejsca pracy oraz pracowników, którym zmieniono zakres obowiązków bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.

                                     Przy szacowaniu wskaźnika Wnioskodawca należy wziąć pod uwagę dane wskazane we wniosku (pkt F.3)  dotyczące tworzonych nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu.

                                     2. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba wprowadzonych innowacji?

                                     Jest to wskaźnik obrazujący sumaryczną liczbę wprowadzonych w wyniku realizacji projektu innowacji zarówno o charakterze technologicznym jak i nietechnologicznym. W przypadku innowacji technologicznych we wskaźniku powinny zostać wskazane jedynie te innowacje, które są wdrażane w skali co najmniej regionalnej. W przypadku innowacji nietechnologicznych we wskaźniku powinny zostać ujęte wszystkie wdrażane innowacje, niezależnie od skali (w tym wdrażane jedynie w skali przedsiębiorstwa).  Wskazane we wskaźniku  innowacje muszą być spójne z tymi, które zostały wymienione w opinii o innowacyjności. W przypadku gdy opinia o innowacyjności nie stanowi o danej innowacji, Wnioskodawca nie wskazuje jej w wartości docelowej.

                                     3. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba wdrożonych wyników prac B+R?

                                     Wskaźnik ten obrazuje sumaryczną liczbę wdrożonych w ramach projektu wyników prac badawczo – rozwojowych. Wnioskodawca  powinien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość wdrożenia wyników prac B+R.

                                     4. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje?

                                     Wskaźnik ten obrazuje liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację na realizację projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie.

                                     5. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku?

                                     Jest to wskaźnik obrazujący liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację aby wprowadzić na rynek nowe produkty. Przez produkt nowy na rynku należy rozumieć taki produkt (towar lub usługę), który został wygenerowany na rynku Województwa Śląskiego dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym (produktowej lub procesowej). Produkt jest nowy dla rynku, jeżeli nie ma innych dostępnych na rynku produktów, które oferują tą samą funkcjonalność lub technologię powodującą, że nowy produkt zasadniczo różni się od produktów już istniejących na rynku.

                                     W sytuacji, gdy projekt w wyniku realizacji innowacji procesowej nie prowadzi do wprowadzenia na rynek nowego produktu, wówczas Wnioskodawca nie wybiera wskaźnika.

                                     Jeżeli przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu wprowadza produkt, który jest jednocześnie nowy dla rynku i firmy, wówczas Wnioskodawca wybiera oba przedmiotowe wskaźniki.

                                     W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo wprowadza w wyniku realizacji projektu kilka produktów, wówczas nadal wykazujemy we wskaźniku wartość „1”.

                                     6. Jak należy rozumieć wskaźnik Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy?

                                     Jest to wskaźnik, który obrazuje liczbę przedsiębiorstw, które otrzymują dotację aby wprowadzić  nowe dla firmy  produkty. Przez produkt nowy dla firmy  należy rozumieć taki produkt (towar lub usługę), który został wygenerowany dzięki wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym (produktowej lub procesowej). Produkt jest nowy dla firmy, jeżeli nie ma innych dostępnych w ofercie firmy, które oferują tą samą funkcjonalność lub technologię powodującą, że nowy produkt zasadniczo różni się od produktów już oferowanych przez firmę.

                                     W sytuacji, gdy projekt w wyniku realizacji innowacji procesowej nie prowadzi do wprowadzenia dla firmy nowego produktu, wówczas Wnioskodawca nie wybiera wskaźnika.

                                     Jeżeli przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu wprowadza produkt, który jest jednocześnie nowy dla rynku i firmy, wówczas Wnioskodawca wybiera oba przedmiotowe wskaźniki.

                                     W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo wprowadza w wyniku realizacji projektu kilka produktów, wówczas nadal wykazujemy we wskaźniku wartość „1”.

                                     7. Jak należy rozumieć wskaźnik Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)?

                                     Wskaźnik ten obrazuje zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie. Stanowi on różnicę między kwotą wydatków ogółem a kwotą dotacji. 

                                     8. Do kiedy Wnioskodawca powinien stworzyć nowe miejsca pracy w przypadku obowiązującego konkursu ogłoszonego dla Działania 3.2 ?

                                     W pkt. F.3 „Wpływ projektu na zatrudnienie”  Wnioskodawca odpowiada na pytanie „czy projekt ma wpływ na zatrudnienie”. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, nowoutworzone miejsca pracy (rozumiane jako liczba nowych trwałych miejsc pracy utworzonych bezpośrednio jako skutek realizacji projektu) powinny powstać w trakcie realizacji projektu. W przypadku nieosiągnięcia pełnej zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika,

                                     Beneficjent jest zobowiązany poinformować o danym fakcie IP RPO WSL wraz z uzasadnieniem. IP RPO WSL może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na utworzenie nowego miejsca prac jednak nie dłużej niż na okres roku od zakończenia realizacji projektu. Powyższa zgoda może zostać otrzymana pod warunkiem zrealizowania celów Projektu oraz uzyskaniu punktacji wymaganej, aby projekt otrzymał dofinansowanie.

                                      Bezpośredni link do zagadnienia:
                                      https://scp-slask.pl/czytaj/wskazniki

                                      1. Za jakie lata obrachunkowe należy przedstawić dane w pkt A.6 wniosku?

                                      W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do końca 2015r. wówczas dane należy ująć za lata 2012-2014. Natomiast w sytuacji gdy wniosek zostanie złożony w styczniu 2016r., wówczas należy wykazać dane za 2013-2015.

                                       Bezpośredni link do zagadnienia:
                                       https://scp-slask.pl/czytaj/formularz

                                       1. Czy opinię o innowacyjności może wystawić jednostka zagraniczna?

                                       Opinię o innowacyjności może wystawić instytucja, która jest:

                                       -          jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.poz. 1620z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.), tj: jednostką naukową - prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:

                                        

                                               a)    podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

                                               b)   placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

                                               c)    instytuty badawcze,

                                               d)   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

                                               e)   Polska Akademia Umiejętności,

                                       lub

                                       -          centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.);

                                       -          stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku.

                                        

                                       Nie wyklucza się aby instytucja wystawiająca opinię była podmiotem zagranicznym pod warunkiem, że spełni ona wymogi oraz będzie funkcjonować w oparciu o w/w akty prawne.

                                       2. Kiedy należy dostarczyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania?

                                       Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jednak w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada stosowne dokumenty na etapie wnioskowania, powinien je dołączyć do wniosku aplikacyjnego.

                                       Uwaga! Na etapie wnioskowania obligatoryjnie należy załączyć Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ.

                                        

                                       3. Za jakie lata należy dostarczyć Kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata obrachunkowe?

                                       W przypadku konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 niezależnie od tego, czy wniosek będzie złożony w 2015 czy w 2016r. należy dostarczyć dokumenty finansowe za zatwierdzone okresy obrachunkowe (najczęściej będą to dokumenty sporządzone za lata 2012-2014).

                                        Bezpośredni link do zagadnienia:
                                        https://scp-slask.pl/czytaj/zalaczniki
                                        Pomóż nam poprawić serwis
                                        Anuluj
                                        Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś