FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Przedsiębiorco, tu znajdziesz niezbędne informacje  nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dane dotyczące perspektywy lat 2007-2013 znajdują się na archiwalnej wersji strony RPO WSL 2007-2013.


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje nt. uregulowań prawnych stanowiących podstawę działalności naszej Instytucji znajdziecie poniżej w części PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP.

 

DZIAŁAMY DLA:

Przedsiębiorców sektora mikro, małych, średnich i dużych firm zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (działania 1.2., 3.2., 3.3. i 3.5.3.), a także Instytucji Otoczenia Biznesu zainteresowanych wsparciem w ramach Działania 1.3.

PROWADZISZ FIRMĘ? POZYSKAJ WSPARCIE NA:

DZIAŁANIE 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej, wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach oraz zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP.

 

DZIAŁANIE 3.2. Innowacje w MŚP

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów/usług lub procesów. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu nie może być stosowana na moment wnioskowania w województwie śląskim dłużej niż 3 lata.

 

DZIAŁANIE 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Stworzenie/zakup narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż produktów i usług
w Internecie, e-usługi, współpracę z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a także pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. W ramach Działania 3.3. wspierane są projekty innowacyjne.

 

PODDZIAŁANIE 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym.

 

 

ZAINTERESUJ SIĘ DZIAŁANIAMI NA RZECZ MŚP:

DZIAŁANIE 1.3. Profesjonalizacja IOB

Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu umożliwiające dostarczenie nowych (zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) specjalistycznych oraz proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP w odpowiedzi na pojawiające się/zmieniające się potrzeby biznesowe w oparciu o zdiagnozowane
i udokumentowane oczekiwania sektora biznesu.

 

PODDZIAŁANIE 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

Realizacja projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania, który zapewni warunki do definiowania potrzeb i animowania współpracy aktorów ekosystemu innowacji w obszarach inteligentnych specjalizacji określonych w RIS WSL oraz nowych niszach rozwojowych regionu.

 

PODDZIAŁANIE 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu

Pozyskiwanie potencjalnych inwestorów na targach o charakterze branżowym oraz potencjalnych inwestorów w województwie poprzez uczestnictwo w zagranicznych misjach gospodarczych, spotkaniach B2B, A2B, giełdach kooperacyjnych oraz organizowanie misji przyjazdowych.

 

PODDZIAŁANIE 3.5.2. Modelowanie działalności eksportowej MŚP

Promocja gospodarcza Regionu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów  internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego.

 

CZEGO MOŻNA OD NAS OCZEKIWAĆ?

- Jeżeli chcesz porozmawiać o swoim pomyśle, zapytać, na jakie cele można otrzymać wsparcie, zapraszamy.

- Przygotowujemy konkursy,  prowadzimy nabory wniosków oraz oceniamy Państwa projekty.

- Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy.

- Wspieramy Beneficjentów w rozliczaniu projektów.

- Będziemy Ci towarzyszyć także w trakcie realizacji projektu i jego trwałości, pomożemy przy monitorowaniu efektów.

- Ponadto jesteśmy do  dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań , w tym dotyczących  wersji elektronicznej wniosku.

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Punkt Kontaktowy

Wydział Informacji, Promocji i Kontaktów z Mediami 

tel.  32 743 91 71, 32 743 91 77

Agnieszka Brodziak

Krzysztof Winter

Jarosław Ziewiec

Anna Trólka

Sekretariat Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

tel. 32 743 91 60

 

Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów ŚCP i opiekunów projektów znajdują się w zakładce Kontakt - książka teleadresowa

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku z późn. zm. Działa w formie jednostki budżetowej

Podstawą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest jego Statut, stanowiący załącznik do ww. uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, z późniejszymi zmianami.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm).
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).
  3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.).
  4. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego  pełni Zarząd Województwa na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w odniesieniu do RPO WSL na lata 2014-2020).

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu operacyjnego. W związku z powyższym, na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014 – 2020 (Zarząd Województwa Śląskiego) powierzyła Instytucji Pośredniczącej (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) realizację zadań w odniesieniu do Działania 1.2., 1.3. oraz Działań 3.2., 3.3. oraz 3.5.3.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie instytucji; wsparcie zarządzania i wdrażania; informacja i promocja.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś