FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Przedsiębiorco, tu znajdziesz niezbędne informacje  nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dane dotyczące perspektywy lat 2007-2013 znajdują się na archiwalnej wersji strony RPO WSL 2007-2013.


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje nt. uregulowań prawnych stanowiących podstawę działalności naszej Instytucji znajdziecie poniżej w części PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP.

 

DZIAŁAMY DLA:

Przedsiębiorców sektora mikro, małych, średnich i dużych firm zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (działania 1.2., 3.2., 3.3. i 3.5.3.), a także Instytucji Otoczenia Biznesu zainteresowanych wsparciem w ramach Działania 1.3.

PROWADZISZ FIRMĘ? POZYSKAJ WSPARCIE NA:

DZIAŁANIE 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej, wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach oraz zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP.

 

DZIAŁANIE 3.2. Innowacje w MŚP

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów/usług lub procesów. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu nie może być stosowana na moment wnioskowania w województwie śląskim dłużej niż 3 lata.

 

DZIAŁANIE 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Stworzenie/zakup narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż produktów i usług
w Internecie, e-usługi, współpracę z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a także pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. W ramach Działania 3.3. wspierane są projekty innowacyjne.

 

PODDZIAŁANIE 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym.

 

 

ZAINTERESUJ SIĘ DZIAŁANIAMI NA RZECZ MŚP:

DZIAŁANIE 1.3. Profesjonalizacja IOB

Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu umożliwiające dostarczenie nowych (zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) specjalistycznych oraz proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP w odpowiedzi na pojawiające się/zmieniające się potrzeby biznesowe w oparciu o zdiagnozowane
i udokumentowane oczekiwania sektora biznesu.

 

PODDZIAŁANIE 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

Realizacja projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania, który zapewni warunki do definiowania potrzeb i animowania współpracy aktorów ekosystemu innowacji w obszarach inteligentnych specjalizacji określonych w RIS WSL oraz nowych niszach rozwojowych regionu.

 

PODDZIAŁANIE 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu

Pozyskiwanie potencjalnych inwestorów na targach o charakterze branżowym oraz potencjalnych inwestorów w województwie poprzez uczestnictwo w zagranicznych misjach gospodarczych, spotkaniach B2B, A2B, giełdach kooperacyjnych oraz organizowanie misji przyjazdowych.

 

PODDZIAŁANIE 3.5.2. Modelowanie działalności eksportowej MŚP

Promocja gospodarcza Regionu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów  internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego.

 

CZEGO MOŻNA OD NAS OCZEKIWAĆ?

- Jeżeli chcesz porozmawiać o swoim pomyśle, zapytać, na jakie cele można otrzymać wsparcie, zapraszamy.

- Przygotowujemy konkursy,  prowadzimy nabory wniosków oraz oceniamy Państwa projekty.

- Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy.

- Wspieramy Beneficjentów w rozliczaniu projektów.

- Będziemy Ci towarzyszyć także w trakcie realizacji projektu i jego trwałości, pomożemy przy monitorowaniu efektów.

- Ponadto jesteśmy do  dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań , w tym dotyczących  wersji elektronicznej wniosku.

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Punkt Kontaktowy

Wydział Informacji, Promocji i Kontaktów z Mediami 

tel.  32 743 91 71, 32 743 91 77

Paulina Cius-Górska

Krzysztof Winter

Jarosław Ziewiec

Anna Trólka

Sekretariat Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

tel. 32 743 91 60

 

Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów ŚCP i opiekunów projektów znajdują się w zakładce Kontakt - książka teleadresowa

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku z późn. zm. Działa w formie jednostki budżetowej

Podstawą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest jego Statut, stanowiący załącznik do ww. uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, z późniejszymi zmianami.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm).
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).
  3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.).
  4. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego  pełni Zarząd Województwa na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w odniesieniu do RPO WSL na lata 2014-2020).

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu operacyjnego. W związku z powyższym, na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014 – 2020 (Zarząd Województwa Śląskiego) powierzyła Instytucji Pośredniczącej (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) realizację zadań w odniesieniu do Działania 1.2., 1.3. oraz Działań 3.2., 3.3. oraz 3.5.3.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś