FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Fundusze Europejskie dla Śląskiego perspektywa 2021-2027

Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich?


Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie?

Warto, abyś wiedział, że od 2007 r. w województwie śląskim zostało zrealizowanych prawie 5 tys. różnorodnych przedsięwzięć.
Na to, by dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno.

Przejrzyj poniższe informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, który wymieniony jest w katalogu beneficjentów Programu, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W Regionalnym Programie dla województwa śląskiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Dofinansowanie można dostać między innymi na:

 • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu
 • wzmocnienie tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji poprzez inwestycje w kluczową infrastrukturę badawczą, służącą tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w najbardziej perspektywicznych sektorach gospodarki województwa.
 • współpracę świata nauki z biznesem, np. wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji;
 • poprawę jakości usług innowacyjnych i technologicznych oferowanych na rzecz MŚP w regionie, w tym szerokie urynkowienie działalności instytucji otoczenia biznesu tj. centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, badawcze i przemysłowo-technologiczne oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstw.
 • budowę infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu;
 • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • inwestycje z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, a także rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych.
 • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.
 • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Środki z Programu będą też przeznaczone na wsparcie administracji publicznej w regionie - z jednej strony finansowane będą działania podnoszące kompetencje urzędników i poprawiające organizację pracy, z drugiej zaś duży nacisk będzie kładziony na udostępnianie coraz większej ilości usług i czynności urzędowych przez Internet. Listę przykładowych przedsięwzięć, które mogą liczyć na dofinansowanie znajdziesz w zakładce Co można zrealizować [link np. do Co można zrealizować].

Jakie mogą być formy wsparcia?

Wsparcie z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego nie zawsze oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu. Może ono również przybrać inną formę, w tym najczęściej:

 • dotacji, poręczenia lub pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach;
 • doradztwo dla firmy lub możliwość wsparcie finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.
 • Stypendiów dla młodzieży oraz innych form wsparcia ułatwiających podejmowanie zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy.
 • Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych na poziomie lokalnym, w szczególności w zakresie wsparcia dla budowy i funkcjonowania partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia lokalnych kooperatyw oraz usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz partycypacji społecznej.

Jak się starać o dofinansowanie?

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy?
Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź właściwe źródło finansowania

Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. W latach 2014-20 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom nie tylko z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego, ale również z pięciu krajowych programów:

 • Infrastruktura i Środowisko,
 • Inteligentny Rozwój,
 • Polska Cyfrowa,
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Polska Wschodnia.

Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ponadto na obszarach wiejskich wsparcie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jeżeli przedsięwzięcie dotyczy rybołówstwa z Programu Rybactwo i Morze.

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację Twojego projektu możesz uzyskać wsparcie w formie pożyczki, poręczenia, gwarancji, wejścia kapitałowego, udostępnianych na korzystnych warunkach.

We wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie wyszukiwarka dotacji. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wykwalifikowany konsultant udzieli Ci tam bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najlepszym wyborem będzie punkt zlokalizowany w miejscowości najbliższej realizacji Twojego projektu – jego adres i numer telefonu znajdziesz w zakładce dotyczącej Punktów.

Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory wniosków i biznesplanów opracowano w taki sposób, by pomóc zaprezentować realizację Twoich potrzeb w ujęciu projektowym.

Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele programu i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie.

Poznaj obowiązki związane z realizacją projektu objętych wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledź harmonogramy naborów wniosków

Wnioski o wsparcie z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w konkursach naborów wniosków. Ich harmonogramy publikowane są pod koniec każdego roku. Znajdziesz je w zakładce Harmonogram naborów wniosków. Po ogłoszeniu naboru przez właściwą instytucję zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin i karta oceny projektu pokazująca, na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie.

Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie Twojego projektu będzie miało formę kredytu lub pożyczki, choć tu może się zdarzyć, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Podpisanie umowy

Jeżeli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię… STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

Realizuj projekt

Teraz czeka Cię najtrudniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

Zobacz również:
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś