FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Działania 3.2 - Innowacje w MŚP (nabór RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19)


1. Jakie są rodzaje, oprócz środków własnych, które mogą służyć na pokrycie wkładu własnego tj. 25%?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie :
Na etapie aplikowania Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:

a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).
W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,
b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.
UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

Ponadto informuję, że Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego. W kryterium tym weryfikowane będzie czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym.

2. Rozważamy ubieganie się o dofinansowanie w ramach działania 3.2. W projekcie ok. 20% kosztów kwalifikowalnych będzie dotyczyło przeprowadzenia prac remontowych w lokalu. Niniejsze prace będą bezpośrednio powiązane realizacją projektu oraz planowanymi do wdrożenia innowacjami. Czy są przeciwwskazania, aby zakupić takie usługi dla lokalu, którego Wnioskodawca nie jest właścicielem (lokal będzie wynajmowany)?

W odpowiedzi na poniższe informuję, że jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

3. Jak będzie wyglądać ocena merytoryczna w zakresie wpisywania się w inteligentne specjalizacje?

Pod ogłoszeniem o konkursie zamieszczono dokument wskazujący działy zawierające kody PKD mogące świadczyć o wpisywaniu się projektu w RIS 2013-2020. W weryfikacji zostanie wzięty pod uwagę zarówno główny jak i dodatkowy   kod PKD projektu.  Samo wskazanie kodu PKD nie świadczy automatycznie o wpisaniu się projektu w RIS – w ocenie zostanie wzięty pod uwagę przede wszystkim zakres rzeczowy projektu oraz planowane do osiągnięcia/zrealizowania cele/rezultaty.

W deklarowaniu kodu PKD projektu mogącego świadczyć o wpisywaniu się w RIS 2013-2020 należy wziąć pod uwagę, iż nie każda działalność realizowana w ramach działów i wpisująca się w RIS 2013-2020 może zostać wsparta ze względu na obowiązujące sektory wykluczone. Informacje w zakresie wykluczeń zostały wskazane w dokumencie stanowiącym załącznik nr do Regulaminu konkursu pn. OPRACOWANIE DOTYCZĄCE RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

4. Wydatki związane z zakupem nieruchomości zabudowanej nie mogą przekroczyć 10% wartości wszystkich pozostałych wydatków kwalifikowanych. Czy limit ten dotyczy również nabycia materiałów i robót budowlanych? Czy wymagane jest od Wnioskodawcy na etapie aplikowania przedłożenia pozwolenia na budowę?

Limit 10% odnosi się jedynie do zakupu nieruchomości zabudowanej, natomiast dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych wartość dofinansowania tych kosztów nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie. Warunek dotyczący nabycia robót i materiałów budowlanych obowiązuje jedynie na etapie aplikowania. 

W przypadku, gdy w ramach projektu Wnioskodawca nabywa materiały i roboty budowlane w celu budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji/remontu nieruchomości zabudowanej lub/oraz nabywa środki trwałe których montaż/instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenie kopii pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, kopii zgłoszenia budowy z pisemną akceptacją zgłoszenia (potwierdzającą niewniesienie sprzeciwu przez właściwy organ), wystawioną przez właściwy organ udzielający pozwolenia lub potwierdzenie z właściwego organu, że pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych nie jest wymagane. Do pozwolenia na budowę należy dostarczyć kopie wszystkich zapisanych stron dziennika budowy, jeżeli wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie takowy posiada.

Zezwolenie na inwestycję należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada stosowne dokumenty na moment składania wniosku o dofinansowanie, powinien je dostarczyć, jako załączniki do wniosku o dofinansowanie.

5. Czy posiadanie pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powoduje, że niespełniony zostanie efekt zachęty? Czy podjęcie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie również może powodować niespełnienie efektu zachęty?

Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

6. Wspólnikami spółki Wnioskodawcy są obcokrajowcy, którzy posiadają udziały w innych podmiotach działających na rodzimym rynku. Czy w tym przypadku określając wielkość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy wziąć pod uwagę powiązania osobowe z podmiotami zagranicznymi, w których udziały posiadają wspólnicy - obcokrajowcy? (korzystając z portalu mojepaństwo.pl brak informacji o podmiotach zagranicznych, w których udziały posiadają wspólnicy – obcokrajowcy).

Szczegółowe kryteria w zakresie ustalania statusu MŚP można odnaleźć w artykule 3 Załącznika nr I Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W przypadku, gdy członek zarządu Wnioskodawcy jest jednocześnie członkiem zarządu w innym podmiocie ( w tym również zagranicznym ) to może występować relacja podmiotów powiązanych. Kluczowe w tym zakresie jest określenie, czy członek zarządu może sam wywierać decydujący wpływ na funkcjonowanie danej firmy (udział większościowy w prawie głosu/kapitale). Należy zapoznać się z zapisami przedmiotowego dokumentu.

Pomocne mogą być również zapisy „Instrukcji wypełniania wniosku” zawarte w opisie punktu A.6. Przy uwzględnianiu relacji partnerskich/powiązań należy wziąć pod uwagę również podmioty spoza kraju.

7. Czy składając wniosek o dofinansowanie jako podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą można na późniejszym etapie (przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie) przekształcić się w spółkę prawa handlowego np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Opisane  zmiany są potencjalnie dopuszczalne, należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku przekształcenia przed podpisaniem umowy Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie ŚCP oraz dostarczyć stosowne oświadczenie, w którym przedstawi niezbędne dane pozwalające w szczególności zbadać skutki przekształcenia przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przez podmiot przekształcony wymogów dotyczących statusu przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie udzielane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a do określenia statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę dane firm partnerskich i powiązanych zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Należy mieć na uwadze fakt, że do momentu upływu okresu trwałości Projektu niedopuszczalna jest utrata przez Beneficjenta statusu MŚP w wyniku zmian w strukturze właścicielskiej lub zarządczej przedsiębiorstwa Beneficjenta, a polegających w szczególności na przejęciu przedsiębiorstwa Beneficjenta lub uzyskaniu dominującego wpływu na przedsiębiorstwo Beneficjenta przez inne przedsiębiorstwo, niemające statusu MŚP. W powyższej sytuacji utrata przez Beneficjenta statusu MŚP następuje w dniu przejęcia jego przedsiębiorstwa lub uzyskania dominującego wpływu na to przedsiębiorstwo przez przedsiębiorstwo niemające statusu MŚP.

W przypadku zmian (przekształceń przedsiębiorstwa), dokonywanych po podpisaniu umowy o dofinansowanie, należy stosować zapisy umowy. Zgodnie z którymi „do momentu upływu okresu trwałości Projektu Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta lub przeniesienia jego przedsiębiorstwa w całości lub w części na podmiot trzeci, za wyjątkiem takich zmian, które dokonywane są w trybie określonym w Tytule IV Kodeksu spółek handlowych i które skutkują wstąpieniem podmiotu działającego w zmienionej formie prawnej (spółka przekształcona) lub podmiotu trzeciego (spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana) w ogół praw i obowiązków Beneficjenta z mocy prawa. Beneficjent zobowiązany jest poinformować IP RPO WSL - ŚCP o wszelkich planowanych zmianach formy prawnej przed ich przeprowadzeniem”.

8. Czy możliwe jest finansowanie projektu, planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2, z pożyczki unijnej? Pytanie wynika z zapisów umowy o dofinansowanie, gdzie wskazana jest możliwość finansowania części projektu jako „kredyt/pożyczka komercyjna z elementem dotacyjnym w postaci unijnego wsparcia polegającego na dopłacie do wysokości odsetek od kapitału (kredyt/pożyczka na preferencyjnych warunkach)”. Pożyczka, pochodziłaby z Funduszu Górnośląskiego, w którym preferencja przejawia się jako „Korzyść Finansowa – oznacza liczbę punktów procentowych o jaką zostanie zredukowana Standardowa Stopa Procentowa pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy, określoną w umowie pożyczki”  https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-silesia2020/

Z zapisów umowy wynika, że 25% kosztów kwalifikowanych musiałoby zostać sfinansować ze środków prywatnych, niepochodzących z żadnego publicznego wsparcia.

W ramach konkursu Wnioskodawca nie może naruszyć zasady zakazu podwójnego finansowania oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (środków pochodzących z co najmniej jednego funduszu, programu, instrumentu, czy inicjatywy wspieranej przez unijny budżet) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Oznacza to, że do podwójnego finansowania może dojść np. wtedy, gdy przedsiębiorca sfinansuje wydatek/wydatki założone w projekcie ze środków pożyczki/kredytu, który zawiera w sobie pomoc wspieraną przez unijny budżet.

Ponadto uznanie podwójnie finansowanych wydatków za niekwalifikowalne oznacza równocześnie, że nie zachodzi dodatkowa potrzeba badania kumulacji pomocy, ponieważ z chwilą wykluczenia przedmiotowych wydatków z możliwości uzyskania dofinansowania, wyłączona zostaje również możliwość wystąpienia kumulacji pomocy (brak wystąpienia dwóch źródeł pomocy wspieranej przez unijny budżet na tym samym wydatku kwalifikowalnym).

W związku z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów realizowanych przez ŚCP i finansowania projektu preferencyjną pożyczką z Funduszu Górnośląskiego.

9. Czy w ramach oceny zdolności finansowej, wystarczającym będzie gdy Wnioskodawca dołączy promesę kredytową na etapie uzupełnień formalnych z datą wystawienia po dniu pierwotnego złożenia wniosku o dofinansowanie ?

Instrukcja wypełniania wniosku wskazuje, że dokument ten powinien być dostarczony „na etapie wnioskowania” – niestety nie mamy pewności czy uda się zdobyć przedmiotowy dokument przed dniem zakończenia naboru ale z dużym prawdopodobieństwem otrzymamy go jeszcze przed potencjalnym wezwaniem do uzupełnienia wniosku.

Czy jeśli taka forma dostarczenia załącznika (data wystawienia promesy po dniu złożenia wniosku) jest nie wystarczająca/niezgodna z katalogiem zamkniętym – to czy taki dokument będzie brany pod uwagę przez eksperta jako „załącznik dodatkowy”?

W dokumentacji (instrukcja wypełniania wniosku), w akapicie opisującym „załączniki dodatkowe” brak jest adnotacji że załącznik ten powinien być dołączony na etapie złożenia wniosku.

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 składany wniosek musi być wypełniony we wszystkich polach, jak również dołączone muszą zostać wszystkie załączniki, w tym obligatoryjny wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

W konkursie tym, zasady w procedurze wyboru projektów, są zgodne z m.in. zaktualizowaną ustawą wdrożeniową. W związku z powyższym IOK informuje, że w pierwszej kolejności wniosek będzie podlegał weryfikacji pod kątem spełnienia warunków formalnych, następnie po pozytywnym przejściu tego etapu zostanie przekazany do oceny formalnej. Wszelkie informacje na temat procedury wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu, należy szczegółowo zapoznać się z dokumentem.

W związku z powyższym, w przypadku braku jakiegokolwiek załącznika obowiązkowego Wnioskodawca zostanie wezwany, zgodnie z Regulaminem konkursu, do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych. Należy pamiętać, że termin na uzupełnienie wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania. Pismo dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku w zakresie warunków formalnych zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku.

10. Czy w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MSP można sfinansować zakup środków trwałych w takim zestawieniu: innowacyjna linia technologiczna zestaw fotowoltaiczny (który nie będzie podłączony do sieci energetycznej dostawcy energii, tylko będzie pracował na rzecz obsługi linii technologicznej?

Koszt można uznać za kwalifikowalne w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w sytuacji gdy spełnione będą trzy poniższe przesłanki:

1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
2. zdolność wytwarzania energii dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorstwa , co oznacza, że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane oraz
3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii będą uznane za kwalifikowalne np. odnawialne źródła energii.

W związku z powyższym jeżeli spełnione zostaną przytoczone powyżej przesłanki  wskazany w zapytaniu zestaw fotowoltaiczny można będzie uznać za kwalifikowalny, w przypadku braku spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek element taki stanowi koszt niekwalifikowalny.

11. Jakie są rodzaje, oprócz środków własnych, które mogą służyć na pokrycie wkładu własnego tj. 25%?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie :
Na etapie aplikowania Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:

a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).

W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,

b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.

c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Należy jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego. W kryterium tym weryfikowane będzie czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym.

12. W projekcie ok. 10-20% kosztów kwalifikowalnych będzie dotyczyło przeprowadzenia prac remontowych w lokalu. Niniejsze prace będą bezpośrednio powiązane z inwestycją oraz wdrożeniem innowacji.

Czy są przeciwskazania, aby zakupić takie usługi dla lokalu, którego nie jesteśmy właścicielem (lokal będzie wynajmowany co najmniej do końca okresu trwałości)  w kontekście poniższego zapisu we wzorze Umowy o dofinansowanie:

"4. Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych - bezpośrednio związanych z projektem, tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólnych budynku. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalacje wod - kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych z projektem.

Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne:
- są niezbędnym elementem projektu i bezpośrednio z nim związane,
- podwyższają wartość środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta,".

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

13. Czy istnieje możliwość, aby z konkursu 3.2 aplikować o dofinansowanie części produkcyjnej budynku, a części magazynowo-biurowe – z pożyczki unijnej?

Zapewne byłoby potrzebne:
- dokładne rozdzielenie nakładów, potrzebnych do budowy poszczególnych części
- odrębne faktury lub dokładne wyszczególnienie części składowych na jednej fakturze

Wątpliwości:
- czy może być wtedy jeden dokument OT dla całej nieruchomości? Będzie to bowiem jeden budynek, zapewne z jednym pozwoleniem na użytkowanie
- części finansowane z pożyczki powinny wtedy zostać w wniosku 3.2 wykazane jako niekwalifikowane, ale przedstawiono na nie źródła finansowania (np. promesa pożyczki?)
- powierzchnia magazynowa i biurowa, mimo, że niekwalifikowane z uwagi na planowane źródła finansowania, byłyby natomiast wykorzystywane częściowo dla potrzeb projektu?

Nie ma możliwości sfinansowania budowy obiektu zarówno z uwzględnieniem pomocy uzyskanej w ramach działania 3.2, jak i ze wskazanej pożyczki. Stanowisko to wynika po pierwsze z oceny, czym jest dofinansowywana inwestycja. W ramach projektu – aby osiągnąć założone cele i rezultaty projektu - będzie wykorzystywany nie tylko dział produkcyjny, ale pośrednio też i pozostałe działy (biurowy i magazynowy). Tak więc nie można w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości rozgraniczyć tych procesów biznesowych i w efekcie rozgraniczyć kosztów kwalifikowalnych obu przedsięwzięć. Dodatkowo należy wspomnieć o występowaniu części wspólnych w obiekcie, które również nie pozwalają na nie budzące wątpliwości wyodrębnienie „podprojektów” finansowanych z różnych źródeł. W rozumieniu prawa budowalnego daną inwestycję stanowi budowa obiektu (w całości) i to całego obiektu dotyczyć będą ewentualne akty z zakresu administracji budowlanej. Patrząc również pod kątem cywilnoprawnym, w obu projektach będziemy mieli do czynienia z jedną nieruchomością.
Wszystkie ww. przesłanki wskazują na to, iż Wnioskodawca nie jest w stanie jasno rozgraniczyć i udowodnić odrębność inwestycji tak, aby można było uznać bez żadnych wątpliwości, iż nie zachodzi niedozwolona kumulacja pomocy.

14. Firma produkcyjna zaliczana do MŚP, zamierza dokonać zakupu maszyny. Niniejsza maszyna otrzyma pozytywną Opinię o innowacyjności. Z pomocą tejże maszyny wnioskodawca:
- zasadniczo zmieni proces produkcyjny funkcjonującego zakładu tj. znacznie usprawni swój park maszynowy i będzie mógł produkować wyroby o wyższej jakości (głównie te same wyroby);
- zwiększy zdolność produkcyjną istniejącego zakładu tj. swoją produkcję (dot. wyrobów dotychczas wytwarzanych, pojawią się nowi odbiorcy).

Wytwarzanie wyrobów, przy pomocy zakupionej maszyny, stanowić będzie wprowadzenie na rynek w skali regionu nowej usługi przy zastosowaniu nowego/nowoczesnego procesu/sposobu wytwarzania.

Proszę o opinię co do możliwości uzyskania dofinansowania dla opisanego powyżej projektu ze środków konkursu RPSL.03.02.00_IP.01-24-022/19.

Z jakiego terminu wymagana jest Opinia o innowacyjności (wnioskodawca uzyskał taką Opinię przed ogłoszeniem konkursu) ?

W ramach konkursu pomoc udzielania jest w formie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. A za tym należy udowodnić, iż projekt wpisuje się w jeden z dozwolonych typów inwestycji początkowej. Ze względu na to, iż konkurs ma umożliwić wsparcie na wdrożenie innowacji technologicznej niedopuszczalnym jest aby jedynym lub dominującym typem inwestycji początkowej było zwiększenie zdolności produkcyjnej (czyli sytuacji,  w której Wnioskodawca zwiększa potencjał produkcyjny przy zachowaniu tego samego procesu produkcyjnego i produktu). Zatem Wnioskodawca zobligowany jest do przeanalizowania, który z typów inwestycji początkowej jest dominujący i wskazania tego we wniosku wraz z uzasadnieniem. Należy mieć na uwadze, iż w ramach merytorycznych kryteriów wyboru projektów oceniający (w przypadku złożenia wniosku) będą oceniać, czy faktycznie (we wskazanym przypadku) dominującym typem będzie zasadnicza zmian procesu produkcji (w ocenie tego zostanie wzięta m.in. specyfika rozwiązania, efekty finansowe związane ze sprzedażą danych produktów, cele i rezultaty). Reasumując wsparcie ma zostać udzielone na wdrożenie innowacji a nie na bieżącą, zwiększoną w zakresie wolumenu produkcji, działalność.

Załączniki do wniosku muszą być „aktualne” na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, tzn. nie mogą być wcześniejsze, niż data ogłoszenia konkursu. Ponadto powinny być złożone (np. opinia o innowacyjności) na aktualnym formularzu, będącym załącznikiem do danej dokumentacji konkursowej.

15. Jakie formy zabezpieczenia kredytu są dopuszczalne, które nie spowodują iż wydatek zostanie uznany za niekwalifikowany: weksel, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy, cesja ubezpieczeniowa, cesja z dotacji?

Wskazane formy są dopuszczalne. Niedopuszczalną formą zabezpieczenia jest np. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności.
Szczegółowe informacjami zamieszczono na naszej stronie internetowej:https://www.scp-slask.pl/czytaj/zabezpieczenia_umow_zapewniajacych_zewnetrzne_zrodla_finansowania_projektow_z_punktu_widzenia_kwalifikowalnosci_wydatkow

http://scp-slask.pl/czytaj/podwojne_finansowanie_wydatkow__kumulacja_pomocy

16. Przedsiębiorca zajmujący się produkcją mebli planuje  aplikować w konkursie  o nr 3.2, w ramach którego jednym z wydatków byłby piec do ogrzewania hali opalany na biomasę. Wskazany zakup tłumaczy tym, że w hali produkcyjnej muszą być odpowiednie warunki do pracy z drewnem , klejem itp. Proszę o informację, że w/w zakup będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem?

Ponadto, Wnioskodawca planuje realizację inwestycji komplementarnej w postaci budowy hali produkcyjno  – magazynowej wraz z pomieszczeniami socjalnymi. W chili obecnej posiada pozwolenie na budowę i planuje rozpocząć tą inwestycję jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Budowa hali nie będzie objęta projektem natomiast docelowo Wnioskodawca rozważa  umiejscowienie maszyn właśnie w nowo wybudowanej hali ( wraz z pozostałymi innymi gniazdami produkcyjnymi, dzięki którym będzie mógł świadczyć inne produkty). Czy opisywana sytuacja jest zgodna z efektem zachęty?

Piec do ogrzewania na biomasę może stanowić wydatek kwalifikowalny o ile spełnia następujące warunki:
- wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
- zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowywana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane
- w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do pomocy w ramach zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowalne, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilane silnikiem wysokoprężnym).

Nadmienić dodatkowo należy, iż zasadność poniesienia wydatków będzie weryfikowana w trakcie oceny merytorycznej. Należy pamiętać o tym, iż konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw chcących wdrożyć innowację technologiczną. Zatem wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z wdrażaną technologią (procesem/produktem).

W przypadku gdy inwestycja ujęta we wniosku wymaga pozwolenia na budowę i prace związane z przedsięwzięciem, dla którego uzyskano dane pozwolenie, już się rozpoczęły przed złożeniem wniosku, wówczas efekt zachęty nie został spełniony. Mogą zajść sytuacje związane z istotnym odstępstwem od pierwotnego projektu budowlanego związane ze zmianą zamierzenia inwestycyjnego, dzięki czemu projekt może spełniać efekt zachęty. Wówczas wymaganą jest np. adnotacja w dzienniku budowy o odstępstwie od pierwotnego planu lub zmiana decyzji pozwolenia na budowę np. w postaci zmiany sposobu użytkowania obiektu.

W przypadku spełnienia powyższych warunków należy przeanalizować czy wskazany w zapytaniu piec zastał uwzględniony w projekcie budowlanym. W sytuacji gdy został uwzględniony należy przeanalizować spełnienie efektu zachęty.

17. Czy w konkursie 3.2 może wziąć udział przedsiębiorstwo założone specjalnie po to, by złożyć określony projekt?

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast należy zwrócić uwagę na zapisy dokumentacji konkursowej, np. udowodnienie potencjału Wnioskodawcy, jego zdolności finansowe, np. dostarczenie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata. Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić również uwagę, to kwestia spełnienia w takim przypadku efektu zachęty, jak również wyboru inwestycji początkowej. Przez inwestycję początkową należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.) za inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
- założeniem nowego zakładu (utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej),
- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych/produkcyjnych/ w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji),
- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (dotyczy przypadku, gdy w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych),
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy  sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu).

Jeśli dany podmiot, ma możliwość spełnienia warunków opisanych w dokumentacji konkursowej, to nie ma przeciwwskazań, aby taki projekt złożyć.

18. Czy w konkursie RPO WSL 3.2. „Innowacje w MŚP” mogą być uznane jako wydatki kwalifikowalne roboty budowlane dotyczące przebudowy/ rozbudowy hali produkcyjnej, która nie jest własnością wnioskodawcy?

Hala produkcyjna nie jest własnością wnioskodawcy ale będzie wynajęta przez wnioskodawcę od udziałowca część hali (ok. 400 m2), która będzie podlegała przebudowie/ rozbudowie.

Istnieje taka możliwość. Należy jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
1. Z zawartych dokumentów na wynajem hali musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także na cele realizacji projektu.
2. Najemca hali – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia.

Planując prace budowlane należy zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie.

Ponadto jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

19. W jaki sposób musi być dokumentowany wkład własny Wnioskodawcy? Czy przykładowo dla projektu opiewającego na kwotę 1,5 mln (koszty kwalifikowane), konieczne jest złożenie oświadczenia o posiadaniu środków na kwotę minimum 55% procent wkładu własnego liczoną w kwocie brutto, tj. ponad 1 mln zł, czy też w kwocie netto, tj. 825 000,00 zł? Czy konieczne jest również pokazanie stanu rachunku bankowego - wyciąg z systemu?

Istnieje obligatoryjny wymóg dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających finansowanie projektu (zgodnie z instrukcją załączników) w postaci np.
a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).

W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,

b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.

c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączniki te należy dostarczyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku, braku ww. dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich dostarczenia na etapie oceny formalne. Jednocześnie Informuję, iż dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, w tym m.in. wyciąg bankowy muszą być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (dokument wystawiony nie wcześniej niż ogłoszenie konkursu).

Wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków na całość realizacji projektu. Należy jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”, gdzie istotnym aspektem jest fakt, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowy, biorąc pod uwagę załączone dokumenty finansowe, jak również dodatkowe załączniki oraz zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. Należy mieć na uwadze, iż dotacja ma charakter refundacji, istnieje możliwość w niektórych projektach uwzględnienia płatności pośrednich. Wnioskodawca w ramach tej oceny w pierwszej kolejności weryfikowany jest na podstawie dokumentów finansowych sprawozdawczych (ocenie podlega kondycja finansowa) a w następnej kolejności brany jest pod uwagę załącznik – dokument potwierdzający posiadanie środków własnych.

20. Jeżeli spółka dysponuje prawem częściowej własności do nieruchomości, czy możliwe jest dokonanie zakupu gruntu? (oczywiście w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością)?

Kwestię zakupu gruntu reguluje załącznik nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie. Zgodnie z nim koszty nabycia nieruchomości zabudowanych musi być niezbędne do realizacji projektu i wykorzystane do realizacji projektu. Koszt zakupu gruntu może być wydatkiem kwalifikowanym jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek). Tego rodzaju wydatek obwarowany jest kilkoma warunkami:
- cena nabycia nie może przekraczać wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej - wartość potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę
- wartość nieruchomości powinna być określona na dzień zakupu;
- zakup możliwy jest dopiero po złożeniu wniosku;
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową.

Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym powinien wskazać uzasadnienie zakupu poszczególnych wydatków ujętych w budżecie projektu, co z kolei  jest badane  przez ekspertów zewnętrznych na ocenie merytorycznej.

21. Wnioskodawca posiada nieruchomość, w której ulokowana będzie linia technologiczna stanowiąca przedmiot wniosku o dofinansowanie. Z przyczyn technicznych nowa linia technologiczna może zostać zainstalowana wyłącznie w piwnicach, a uruchomienie tam produkcji wiązać się będzie z koniecznością zakupu windy towarowej. Winda taka stanowi odrębny od nieruchomości środek trwały i jest niezbędna dla osiągnięcia celów projektu. Montaż windy w budynku będzie się wiązał z koniecznością przeprowadzenia pewnych robót budowlanych.

Czy w świetle dokumentacji konkursowej do Działania 3.2 RPO WSL nie ma przeciwskazań, aby uznać za koszty kwalifikowane zakupu środka trwałego w postaci windy oraz robót budowlanych związanych z jej montażem (wartość robót będzie istotnie mniejsza niż wartość wszystkich środków trwałych nabywanych w projekcie)?

Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie, zakup materiałów oraz robót budowlanych w ramach aktualnego konkursu dla Działania 3.2. jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty te powinny być niezbędne i bezpośrednio związane z projektem. Katalog kosztów przewiduje również wsparcie na prace budowlane w częściach wspólnych budynku typu: piwnica, winda, dach, elewacja, klatka schodowa, ściany, sanitariaty, instalacje wod-kan, CO, elektryczna itp.Jednakże planując roboty budowlane w częściach wspólnych budynku, należy zwrócić uwagę na kilka warunków:
-wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,
-są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów budowlanych,
-rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całości powierzchni budynku,
-realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

W odniesieniu do zakupu windy towarowej  natomiast pamiętać należy, iż konkurs w ramach Działania 3.2 dotyczy wdrożenia innowacji technologicznej, stosowanej nie dłużej niż 3 lata minimum w skali regionu, w przedsiębiorstwie, w związku z tym planowany do zakupu środek trwały powinien przyczynić się do wprowadzenia wskazanej innowacji technologicznej bądź nie technologicznej. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać celowość planowanego do zakupu środka trwałego.

Koszt zakupu windy towarowej można uznać za koszt podlegający refundacji w sytuacji spełniania warunków dla nabycia środków trwałych (warunki zostały wskazane w Umowie o dofinansowanie w załączniku dotyczącym kwalifikowalności).

22. W Części II dokumentu wzoru umowy o dofinansowanie dotyczącej Szczegółowego opisu  kategorii  wydatków  oraz  zasad  kwalifikowalności  dla  naboru  03.02.00-IP.01-24-022/19 w pkt 4 jest zapis, że wydatkiem kwalifikowanym jest „Koszt  nabycia  materiałów  i  robót  budowlanych  -  bezpośrednio  związanych  z  projektem,  tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa /modernizacja/remont  nieruchomości  zabudowanej,  w tym  części  wspólnych budynku.

Proszę o potwierdzenie, że budowa hali niezbędnej do zrealizowania projektu, w której muszą być ustawione zakupione środki trwałe jest zgodna z tym punktem i jest kosztem kwalifikowanym. Jeżeli TAK, to czy budowa hali może być wykonana na nieruchomości  zabudowanej, czy na nieruchomości niezabudowanym również.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie kosztami kwalifikowalnymi w ramach konkursu są koszty związane z nabyciem materiałów i robót budowlanych, tj. budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólne budynków np.: fundamenty; ściany; dach; elewacja; winda; klatka schodowa; piwnica; sanitariaty; instalacja wod-kan, CO, elektryczna; system alarmowy budynku; telewizja przemysłowa budynku. Inne wspólne pomieszczenia związane z realizacja projektu. Wydatki te muszą być niezbędne i bezpośrednio związane z projektem.
Należy zwrócić uwagę, że:
- wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,
- są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów budowlanych
- rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całość powierzchni budynku, realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie budowy hali, jednakże w ściśle określonych ramach zdefiniowanych w dokumentacji konkursowej.

Budowa hali zarówno na nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś