FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Projekt w ramach Działania 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU


Projekt pt. Plan Działań na lata 2022-2023 w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna - REACT-EU Działania 15.1 Pomoc Techniczna - REACT-EU – ŚCP

Cel szczegółowy:

zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia/obsługi osi i podnoszenia kwalifikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrolę REACT EU RPO WSL 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 31.12.2023 r.

W projekcie w ramach celu szczegółowego będzie finansowane następujące zadanie:

Zadanie 1 Wsparcie instytucji

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące typy operacji:

Zapewnienie odpowiedniego systemu wynagradzania pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie,

monitorowanie i kontrolę REACT-EU uwzględniając personel zatrudniony do realizacji RPO WSL 2014-2020, a także

zapewnienie rozwoju i doskonalenia pracowników poprzez wszelkie formy dokształcania. Finansowanie wydatków

administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją Programu m.in. czynsze; opłaty eksploatacyjne; abonament

RTV i ZAIKS, usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, kolokacji serwerów, medycyny pracy; utrzymanie czystości,

zakup: środków czystości i ochrony osobistej, materiałów eksploatacyjnych i biurowych, gazet, książek, mebli,

wyposażenia i sprzętu biurowego, komputerowego, licencji, certyfikatów i oprogramowania; ubezpieczenie mienia;

wydatki związane z użytkowaniem wynajmowanych samochodów; zakup usług remontowych. Finansowanie wydatków

na wyjazdy służbowe i szkoleniowe pracowników. Zapewnienie finansowania usług zleconych w zakresie analiz,

ekspertyz, ocen na potrzeby realizacji RPO WSL 2014-2020 w tym wsparcia eksperckiego w procesie wyboru projektów.

Wydatki kwalifikowane ogółem: 6 672 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 671 200,00 zł.

Plakat projektu ŚCP realizowanego w ramach programu REACT-EU

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś