Przejdź do treści głównej

Wypełniasz wniosek o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15?


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-12-01 15:30

Zapoznaj się z informacjami, na co zwrócić szczególną uwagę by prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie:

- pamiętaj, że wszystkie pola we wniosku o dofinansowanie muszą być wypełnione, również pola liczbowe, np. miejsce realizacji projektu w punkcie B.3 należy wypełnić w całości poprzez kliknięcie ikony „Dodaj nową pozycję” oraz wypełnienie generującej się tabeli (pkt. 19 podrozdziału 5.1 Regulaminu konkursu);

- pamiętaj, że wypełnione pola muszą zawierać informacje umożliwiające identyfikację projektu lub Wnioskodawcy;

- uzupełnienie lub poprawa wniosku nie może prowadzić do istotnej modyfikacji;

- pamiętaj, że niezastosowanie się do powyższych wskazówek skutkować będzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.

 

Wnioskodawca ma prawo wyłącznie do jednokrotnego usunięcia braku formalnego lub oczywistej omyłki w ramach kryteriów podlegających uzupełnieniom.

Zwróć uwagę, że:

- oczywiste omyłki to błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego, błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki rozumiane jako: omyłki widoczne, polegające na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędy logiczne lub mające postać innej niedokładności przypadkowej bądź też wady procesu myślowo-redakcyjnego np.: błędy pisarskie, omyłki rachunkowe,

- braki formalne to np. brak podpisów lub pieczątek, brak wymaganego załącznika (z zastrzeżeniem pkt. 20 podrozdziału 5.1 Regulaminu konkursu), nieczytelność kopii dokumentu, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 

Pracując w systemie LSI stosuj się do Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu i znajduje się pod Ogłoszeniem o konkursie - to pozwoli uniknąć Ci błędów i pomoże poprawnie uzupełnić każde pole we wniosku. 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś