FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Nabór nr.: RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2021-04-30 [08:00:00] do 2021-05-20 [12:00:00]
Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP
Działanie
3.2. Innowacje w MŚP

Informujemy, iż decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości termin na ocenę spełnienia kryteriów formalnych został wydłużony zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, do 31 października 2021 r. Przedmiotowe spowoduje również późniejsze rozpoczęcie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych, w konsekwencji czego przesunięciu ulegnie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, z października 2021 r. na grudzień 2021 r.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przypomina, iż wnioski składane w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Regulaminy konkursów nie przewidują możliwości składania wniosków za pośrednictwem SEKAP. Stąd też informujemy, iż wnioski wysłane za pośrednictwem SEKAP nie zostaną uznane jako złożone i nie będą podlegały dalszemu procedowaniu – zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na przerwę w prawidłowym funkcjonowaniu serwera odpowiedzialnego za publikowanie dokumentacji konkursowej wydłużeniu ulega termin zakończenia naboru wniosków. Termin ten kończy się w czwartek, 20 maja 2021r. o godz. 12:00.

Proszę pamiętać, iż za złożony wniosek należy rozumieć złożenie wniosku zarówno w Lokalnym Systemie Informatycznym jak i przesłanie go następnie za pomocą platformy ePUAP. Obie czynności muszą nastąpić do czwartku, 20 maja 2021r., do godz. 12:00:00.

Zmiana zapisów pakietu aplikacyjnego dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 

Informujemy, iż uległy zmianie zapisy pakietu aplikacyjnego dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21. Zmiany zostały uwzględnione w następujących dokumentach: Instrukcja wypełniania wniosku, Lista załączników dla konkursu oraz Wzór umowy o dofinansowanie. Pozostała dokumentacja pozostaje bez zmian.

Aktualne dokumenty oraz wykaz zmian zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III.  Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2021-04-30 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2021-05-20 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
PAŹDZIERNIK 2021, IV kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Mikro i małe przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
76 707 400,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
17 000 000,00
Data określenia wartość w PLN 2021-02-25 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5122 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 7439171, 32 7439177
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2021-04-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś