FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Nabór nr.: RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2020-04-28 [08:00:00] do 2020-06-24 [12:00:00]
Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP
Działanie
3.2. Innowacje w MŚP

COVID – 19 – PRAWIDŁOWE UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach Konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 3.2., typ 2 Inwestycje w MŚP

Mając na uwadze zalecenia wskazane w piśmie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, informujemy, iż w celu monitorowania skali i zakresu interwencji w odpowiedzi na sytuację pandemiczną, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru: 

- w punkcie B.20 wniosku o dofinansowanie projektu - Strategii COVID – 19 poprzez wskazanie w uzasadnieniu informacji w jakim zakresie wsparty projekt pozwoli na walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej w odniesieniu do przedsiębiorstwa i/lub gospodarki województwa śląskiego

- w punkcie F.1. wniosku o dofinansowanie, wskaźnika pn. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19.

Zaktualizowana dokumentacja aplikacyjna zostanie umieszczona pod ogłoszeniem o Konkursie niezwłocznie po przyjęciu stosownych zmian.

23.06.2020

Informujemy, iż w związku z powstałą awarią krytyczną dotyczącą możliwości złożenia wniosków, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 termin naboru zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu został wydłużony o 1 dzień. Zatem wnioski w ramach naboru można składać do 24 czerwca do godziny 12:00:00.

Ważne!:  od dnia 23 czerwca godz. 12:00:00 zablokowana zostanie w systemie LSI możliwości tworzenia nowych wniosków, zatem wydłużenie terminu do 24 czerwca do godz. 12:00:00 dotyczy wyłącznie tych Wnioskodawców, którzy mieli już utworzone w systemie LSI wnioski, a z powodu zaistniałej awarii krytycznej nie byli w stanie ich skutecznie złożyć.

24.07.2020

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.
Informujemy, iż uległ zmianie Regulamin konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20. Aktualny dokument oraz wykaz zmian został zamieszczony pod ogłoszeniem o konkursie.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2020-04-28 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2020-06-24 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
I r. czerwiec II/III r. lipiec IV r. sierpień 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
76 269 031,20
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
17 187 000,00
Data określenia wartość w PLN 2020-04-01 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,4376 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
327439177, 327439171
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2020-04-23
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-25


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś