FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Nabór nr.: RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-09-12 [13:30:00] do 2019-12-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP
Działanie
3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu
Poddziałanie:
3.5.1. Promocja gospodarcza regionu

Termin naboru nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19 zostaje wydłużony do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 12.00:00 zgodnie z zapisami pkt 2.1 Regulaminu Naboru. 
Zapisy dokumentacji aplikacyjnej nie ulegają zmianie.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19, w ramach Osi Priorytetowej III.  Konkurencyjność MŚP, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-09-12 (od godziny 13:30:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-12-30 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
KWIECIEŃ 2020, II KWARTAŁ 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór:

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.
Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego projektu są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Promocja gospodarcza regionu, RPO WSL 2014-2020.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
22 999 725,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
5 250 000,00
Data określenia wartość w PLN 2019-08-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3809 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Zał. 3 do SZOOP

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Brak

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 743 91 71, 77
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-09-12
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś