FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Nabór nr.: RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-12-29 [08:00:00] do 2018-02-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP
Działanie
3.2. Innowacje w MŚP

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Wydłużono termin naboru dla konkursu do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 12.00:00. Zmianie uległ planowany terminu rozstrzygnięcia konkursu: z poprzedniego sierpnia 2018 r. / III kwartał 2018 r., na obecny wrzesień 2018 r. / III kwartał 2018 r., jak również zapisy Regulaminu konkursu mówiące o formie potwierdzania doręczenia. W zapisach Umowy o dofinansowanie uspójniono zapisy dotyczące obowiązującego SZOOP i numeru konkursu. W Instrukcji wypełniania wniosku usunięto nieaktualne informacje dotyczące obowiązywania wytycznych programowych ds. kwalifikowalności wydatków.
W związku z powyższym zmianie uległy w tym zakresie zapisy w Ogłoszeniu o konkursie, Regulaminie konkursu, Instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz Umowy o dofinansowanie.
Data publikacji: 24.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie,

ul. Katowicka 47,

41-500 Chorzów

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

ogłasza konkurs

nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17

w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP

Działania 3.2 Innowacje w MŚP

RPO WSL 2014-2020

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2017-12-29 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2018-02-28 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
wrzesień 2018

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1.    Mikroprzedsiębiorstwa,
2.    Małe Przedsiębiorstwa,
3.    Średnie Przedsiębiorstwa
 (zgodnie z definicją zawartą w  Załączniku I Rozporządzenia 651/2014 ), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:
1.    Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
45,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
66 883 087,81
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
15 762 417,00
Data określenia wartość w PLN 2017-10-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2111/222/V/2017 z dnia 17 października 2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL, który zamieszczony został pod ogłoszeniem o konkursie pod nazwą „Kryteria wyboru projektów 3.2”.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 743 91 60
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-11-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś