FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Nabór nr.: RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-10-19 [08:00:00] do 2017-12-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Wydłużono termin naboru dla konkursu do dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 12.00:00. Zmianie uległy listy kodów pkd, które zostały rozszerzone, jak również zapis dotyczący ograniczenia w zakresie liczby możliwych do złożenia wniosków w ramach danego naboru. Przedmiotowe ma na celu wsparcie większej ilości przedsięwzięć B+R przez przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym zmianie uległy w tym zakresie zapisy w Ogłoszeniu o konkursie oraz Regulaminie konkursu.
Data publikacji: 28.11.2017 r.

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Informujemy, że nastąpiły zmiany w dokumentacji konkursu w zakresie:  planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu: z poprzedniego kwietnia 2018 r. / II kwartał 2018 r., na obecny lipiec 2018 r. / III kwartał 2018 r.;wskaźników projektu, zastosowania zasady n+2 dla projektów realizowanych w ramach 2 typu projektów. Aktualne dokumenty zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie
Data publikacji: 18.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie,
ul. Katowicka 47,
41-500 Chorzów
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka
Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
RPO WSL 2014-2020

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2017-10-19 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2017-12-28 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
lipec 2018 r. / III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs
z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
  3. Duże Przedsiębiorstwa.

(zgodnie z definicją zawartą w  Załączniku I Rozporządzenia 651/2014 ), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
80,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
195 971 299,56
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
46 118 490,00
Data określenia wartość w PLN 2017-07-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2493 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL, który zamieszczony został pod ogłoszeniem o konkursie pod nazwą „Kryteria wyboru projektów 1.2”.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 743 91 60
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Napisz do nas
punktinformacyjny@slaskie.pl

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów:
32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-08-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś