FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Nabór nr.: RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-04-28 [08:00:00] do 2017-07-17 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
80,00 %
Budżet naboru [PLN]
293 022 210,21

Wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych do 17 lipca 2017 r. do godziny 12.00

Data publikacji: 20.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą w Chorzowie
ul. Katowicka 47
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
OGŁASZA KONKURS
 
nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
 
Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka
Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
 
Instytucja Organizująca Konkurs
 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul.
Katowicka 47, 41-500 Chorzów

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

 

Typy projektów:

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Mikroprzedsiębiorstwa,
 2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
 3. Duże Przedsiębiorstwa

(zgodnie z definicją zawartą w  Załączniku I Rozporządzenia 651/2014[1]), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 28 kwietnia 2017 r. (od godziny 8:00) do dnia 17 lipca 2017 r. (do godz. 12:00:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl/#/login.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w pliku z rozszerzeniem PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej
  pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL, który zamieszczony został pod ogłoszeniem o konkursie pod nazwą „Kryteria wyboru projektów 1.2”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 roku

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

- w ramach 1 typu projektu dla sektora MŚP

 

- w ramach 1 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw

 

- w ramach 2 typu projektu dla sektora MŚP

 

- w ramach 2 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw

 

67 910 960,00 EUR (293 022 210,21 PLN[2])

 

 

15 608 220,30 EUR (67 346 348,95 PLN[3])

 

4 765 068,00 EUR (20 560 315,41 PLN[4])

 

36 419 180,70 EUR (157 141 480,88 PLN[5])

 

11 118 491,00 EUR (47 974 064,97 PLN[6])

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR]

67 910 960,00 EUR (293 022 210,21 PLN [7])

Wskazane powyżej kwoty mają charakter indykatywny.

 

 

Poziom dofinansowania projektu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416)

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw

25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075)

 

- 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

- 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,

- 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

- 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw,

 

- intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego[8],

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010)

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

 

Minimalna kwota dofinansowania projektu:                        200 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość wydatków

kwalifikowalnych dla 1 typu projektu:                                   10 000 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość wydatków

kwalifikowalnych dla 2 typu projektu:                                   5 000 000,00 PLN

 

Nie mniej niż 3% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – [8 790 666,31 PLN]

 

Duże przedsiębiorstwa, składające projekt generujący dochód, w którym wartości wydatków kwalifikowalnych przekraczają równowartość 1 000 000,00 EUR[9] zobligowane są do skorygowania kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zastosowaną w działaniu 1.2  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach stawką ryczałtową 20%.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu
nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.scp-slask.pl oraz na stronie http://www.rpo.slaskie.pl i na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 743 91 67, 32 743 91 71 lub 32 743 91 77
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r., gdzie 1 EUR  = 4,3148 PLN.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r., gdzie 1 EUR  =  4,3148 PLN.

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r., gdzie 1 EUR  =  4,3148 PLN.

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r., gdzie 1 EUR  =  4,3148 PLN.

[6] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r., gdzie 1 EUR  =  4,3148  PLN.

[7] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r., gdzie 1 EUR  = 4,3148  PLN.

[8] Zgodnie z § 4a umowy o dofinansowanie.

[9] Do przeliczenia równowartości 1 000 000,00 EUR należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego (tabela: kursy średnioważone walut obcych w złotych - Tabela A), z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-03-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś