FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Nabór nr.: RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-02-28 [08:00:00] do 2017-03-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.3. Profesjonalizacja IOB

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
4 414 100,00
OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą w Chorzowie
ul. Katowicka 47
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
 
 
 
 
OGŁASZA KONKURS
NR RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
 
 
Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka
Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB RPO WSL 2014-2020
3 Typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.
 
 

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy działania 1.3 Profesjonalizacja IOB realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Nowoczesna Gospodarka. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.” Działanie 1.3 realizowane będzie poprzez wsparcie projektów mających na celu wypełnianie przez Samorząd Województwa Śląskiego zadania przypisanego ustawowo, jakim jest prowadzenie polityki rozwoju województwa, na którą składa się wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji (art. 11 ust 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa).

 

Typy projektów:

Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są

 1. Samorząd Województwa w partnerstwie z:
 • Instytucjami Otoczenia Biznesu
 • Instytucjami Naukowo-Badawczymi
 • Porozumieniem podmiotów

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009).

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 8:00 dnia 28.02.2017 r. do godz. 12:00 dnia 30.03.2017 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej
na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl/#/login

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w pliku z rozszerzeniem PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej
  pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL, który zamieszczony został pod ogłoszeniem o konkursie pod nazwą „Kryteria wyboru projektów 1.3”.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 roku

 

Finanse

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów wyłonionych w ramach ogłaszanego konkursu wynosi: 1 000 000,00 EUR (4 414 100,00 PLN[1])
Wskazana wartość dofinansowania pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 mln EUR.
 2. W ramach ogłaszanego konkursu pomoc będzie udzielana w oparciu o Rozporządzenie ogólne.
 3. Wnioskodawca nie ma możliwości podwyższenia wartości dofinansowania wskazanej w złożonym wniosku o dofinansowanie na żadnym z etapów oceny oraz realizacji projektu.
 4. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% bądź poziom wynikający z luki
  w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu
nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.scp-slask.pl oraz na stronie http://www.rpo.slaskie.pl i na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 743 91 67, 32 743 91 71 lub 32 743 91 77
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.12.2016 r., gdzie 1 EUR – 4,4141 PLN. Z uwagi
na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione
od dostępności środków.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-01-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś