FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Nabór nr.: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-04-01 [00:00:00] do 2017-06-12 [12:00:00]
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie:
8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
88,00 %
Budżet naboru [PLN]
20 192 573,63
Informujemy, że w związku z koniecznością wyłączenia systemu LSI w dniach 3-4 czerwca 2017 roku, w celu przeprowadzenia prac wdrożeniowych, wydłużono termin składania wniosków z 5 czerwca 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 12 czerwca 2017 roku (do godz. 12:00:00) oraz przesunięto termin rozstrzygnięcia konkursu z września 2017r. na październik 2017r.
Data publikacji: 31.05.2017 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
Zarząd Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS
 NR RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs,

typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych

oraz

typ projektu nr 6 Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.


Instytucja Organizująca Konkurs
 Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 KatowiceInformacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych
w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

  1. typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;
  2. typ projektu nr 6 Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).


Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 01 kwietnia 2017r. (od godz. 0:00:00) do dnia 12 czerwca 2017r. (do godz. 12:00:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 roku


Finanse

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

20 192 573,63[1] PLN

4 679 840,00 EUR

w tym:

subregion północny

3 505 094,04 PLN

812 342,18 EUR

subregion centralny (środkowy)

8 668 330,42 PLN

2 008 976,18 EUR

subregion południowy

3 692 483,21 PLN

855 771,58 EUR

subregion zachodni

4 326 665,96 PLN

1 002 750,06 EUR

Poziom dofinansowania:

88,00%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

19 504 190,44[2] PLN

4 520 300,00 EUR

w tym:

subregion północny

3 385 602,17 PLN

784 648,69 EUR

subregion centralny (środkowy)

8 372 819,18 PLN

1 940 488,36 EUR

subregion południowy

3 566 603,11 PLN

826 597,55 EUR

subregion zachodni

4 179 165,99 PLN

968 565,40 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85,00%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

688 383,19[3] PLN

159 540,00 EUR

w tym:

subregion północny

119 491,87 PLN

27 693,49 EUR

subregion centralny (środkowy)

295 511,25 PLN

68 487,82 EUR

subregion południowy

125 880,10 PLN

29 174,03 EUR

subregion zachodni

147 499,97 PLN

34 184,66 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

3,00%

Poziom wkładu własnego:

12,00%

(minimalny)

Finansowanie ogółem[4]:

22 946 106,40[5] PLN

5 318 000,00 EUR

w tym:

subregion północny

3 983 061,35 PLN

923 116,10 EUR

subregion centralny (środkowy)

9 850 375,49 PLN

2 282 927,48 EUR

subregion południowy

4 196 003,68 PLN

972 467,71 EUR

subregion zachodni

4 916 665,89 PLN

1 139 488,71 EUR

 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość projektu
nie przekracza 2 000 000,00 PLN[6]

 

 

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu
(jeśli dotyczy)

 

`

1 009 628,68 PLN

 

 

 

do 10% wszystkich   wydatków kwalifikowanych projektu

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu  nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.
[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r, gdzie
1 EUR = 4,3148 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r, gdzie
1 EUR = 4,3148 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r, gdzie
1 EUR = 4,3148 PLN

[4] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27.02.2017 r, gdzie
1 EUR = 4,3148 PLN

[6] W ramach kwoty środków wyodrębnionej dla danego subregionu możliwa jest realizacja kilku projektów. Łączna wartość projektów nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wyodrębnionej dla danego subregionu.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-03-01


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś