FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 8 pytania i odpowiedzi z wszystkich 39 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

1. Czy będąc w KRUS mogę składać wniosek o dofinansowanie?

Wnioskodawca, który ubiega się o dofinansowanie, musi być podmiotem ujętym w rejestrze przedsiębiorców tj. w CEIDG lub KRS. Odprowadzanie składek do KRUS nie stanowi o braku możliwości uczestnictwa w konkursie.

2. Czy istnieją jakieś ograniczenia w przypadku realizacji inwestycji w Panele Fotowoltaiczne?

Czy jest to wydatek kwalifikowalny?Zakup paneli fotowoltaicznych, o ile zostaną spełnione wszystkie warunki kwalifikowania wydatku, stanowi wydatek objęty możliwością otrzymania dofinansowania. Dokumentacja konkursowa nie zawiera specjalnych wymogów dla inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych.

3. Czy w projekcie są możliwe inwestycje dotyczące kosztu nabycia materiałów i robót budowlanych w nieruchomości nie stanowiącej własności Beneficjenta?

Istnieje możliwość wsparcia kosztów nabycia materiałów i robót budowlanych w nieruchomości nie stanowiącej własności Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku budowy/ przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji wynajmowanych/ dzierżawionych nieruchomości wydatki muszą zostać zaksięgowane w EŚT beneficjenta jako np. inwestycja w obcym środku trwałym.

4. Czy jeżeli zgodnie z kryterium nr 2 SPADEK PRZYCHODÓW jest wyliczony na podstawie analizy stosunku średniomiesięcznego przychodu w roku 2020 w stosunku do średniomiesięcznego przychodu w roku 2019, to czy przedsiębiorstwo, które rozpoczęło działalność gospodarczą w 2020 roku nie może ubiegać się o dofinansowanie?

Zgodnie z pkt. 2.1.1. ppkt. 10 Regulaminu konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które wykażą co najmniej 50% spadek przychodów za rok 2020 w stosunku do roku 2019. W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca nie prowadził działalności w roku 2019 nie będzie w stanie spełnić wskazanego warunku i w efekcie nie kwalifikuje się do wsparcia.

5. Czy w ramach kosztów kwalifikowanych możliwy jest zakup food truck-a?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie będącym wykazem kwalifikowalności wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, informuję, iż  kwalifikowalne są wyłącznie koszty nabycia następujących środków transportu: bryczki, powozy konne, dorożki, karety-sanie, sanki, łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony, balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,-rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi, skutery śnieżne, quady.Wobec powyższego, food-track nie jest środkiem kwalifikowalnym.

6. Czy w sytuacji w której nie nastąpił spadek przychodów o 50%, natomiast rentowność firmy obniżyła się znacznie bardziej niż 50% przedsiębiorstwo może uczestniczyć w konkursie i spełnia kryterium „Spadek przychodów”?

Zgodnie z pkt. 2.1.1. ppkt. 10 Regulaminu konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które wykażą co najmniej 50% spadek przychodów za rok2020 w stosunku do roku 2019. W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca nie będzie w stanie spełnić wskazanego warunku, nie kwalifikuje się do wsparcia. 

7. Czy jeśli przedsiębiorca miał zawieszoną działalność gospodarczą, to nie będzie wykluczony ze wsparcia w ramach konkursu?: https://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/543?

Fakt, iż przedsiębiorca miał zawieszoną działalność gospodarczą nie wyklucza Go z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że składając wniosek o dofinansowanie nie może już posiadać zawieszonej działalności, a także, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu: "W  okresie  realizacji projektu  oraz  okresie  trwałości  Wnioskodawca  nie  posiada możliwości  zawieszenia  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  W przypadku  wystąpienia przedmiotowej  sytuacji  Instytucja  Organizująca Konkurs  odstąpi  od  zawarcia  umowy  o dofinansowanie  lub  rozwiąże zawartą  już  umowę  o  dofinansowanie (w  okresie  trwałości część  lub całość  otrzymanego  dofinansowania  będzie  musiała  zostać  zwrócona wraz  z odsetkami jak dla zaległości podatkowych."

8. Czy kwalifikowalny będzie koszt wykonania dojść do budynku, dojazdów, taras, miejsca parkingowe, mury oporowe (wynikają z usytuowania budynku na skarpie) itp. koszty związane z terenem bezpośrednio przylegającym do budynku?

Elementy związane z projektem i bezpośrednio z nim związane tj. dojazd, taras, miejsca parkingowe, czy mury oporowe mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że zawierają się w obrębie nieruchomości, na której planowana jest inwestycja objęta projektem oraz będą spełniać pozostałe warunki ujęte w zapisach dotyczących kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie).

9. Czy jest możliwość wsparcia na skutery wodne?

Wydatki możliwe do wsparcia w ramach kategorii: Koszty nabycia nowych środków transportu (pkt 4a) stanowią katalog zamknięty, w związku czym kwalifikowalne są wyłącznie:

- bryczki, powozy konne, dorożki, karety
- sanie, sanki,
- łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,
- balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,
- rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi,
- skutery śnieżne, quady.

Wskazane skutery wodne nie wpisują się powyższy katalog w związku z czym nie mogą zostać objęte wsparciem w ramach konkursu.

10. Czy w ramach konkursu można uzyskać wsparcie na koszty bieżące?

W ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 koszty bieżące stanowią koszty niekwalifikowalne, wobec czego wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania na nie wsparcia.

11. Czy w ramach konkursu 3.2 kwalifikuje się spółka cywilna, która posiada główny kod PKD wymieniony w regulaminie (uprawniony do wnioskowania). Natomiast aktualnie w ramach spółki dokonywana jest zmiana wspólnika spółki. W związku z tym czy na dzień 31.12.2020r. wystarczającym jest że jeden ze wspólników spełniał wymagania konkursu? (drugi wspólnik teraz wstępujący do spółki również posiada kod pkd wskazany w regulaminie, natomiast kod ten został wpisany w tym roku.

Informuję, że  spółka cywilna, która na dzień 31.12.2020r. posiadała przeważający kod PKD wskazany w Regulaminie konkursu kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu 3.2.

Zgodnie z Regulaminem konkursu weryfikacja odbywa się na podstawie wpisu do CEIDG na dzień 31.12.2020r. W opisanym przypadku na podstawie wpisów dot. wspólników. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana wspólnika weryfikacja może odbyć się na podstawie wpisu do rejestru REGON (dot. spółki). Wnioskodawca powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenie/informację otrzymane z GUS, że na dzień 31.12.2020r. spółka prowadziła przeważającą działalność zgodnie ze wskazanym w konkursie wykazem kodów PKD.

12. Czy do przychodów zaliczają się subwencje, zwolnienie z ZUS i umarzalna pożyczka związane ze wsparciem covidowym?

Znajdują się one na PIT jako pozostałe przychody i jak wiadomo, nie stanowią przychodów z działalności operacyjnej.W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, ze zgodnie z definicją zwartą w załączniku nr 9 Dokument obrazujący spadek przychodów:
"Przychód to łączna wartość, którą przedsiębiorca uzyskuje ze sprzedaży swoich dóbr, usług czy towarów w danym okresie rozliczeniowym, w tym również środki pochodzące ze sprzedaży majątku i aktywów przedsiębiorstwa, a także uzyskiwane dotacje, subwencje lub inne środki pomocowe (o ile mają swoje odzwierciedlenie w przychodach Wnioskodawcy wynikających ze sprawozdań finansowych). Obliczając przychód firmy należy wziąć pod uwagę np.

1) w przypadku podmiotów rozliczających się za pośrednictwem formularza PIT 36 lub PIT 36L wartość przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodnie z deklaracją;

2) w przypadku pomiotów prowadzących pełną rachunkowość wartość przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych.

Obliczając przychód firmy należy wziąć pod uwagę wyłącznie wartość netto, czyli nie oblicza się podatku VAT. Należy wskazać wartość przychodów ogółem z tytułu całości prowadzonej działalności gospodarczej (niezależnie od tego czy Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność w sektorze turystyki czy też Wnioskodawca prowadzi działalność w kilku sektorach; np. jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze turystyki i budownictwa, to uwzględnia przychód z tytuły obu działalności)."

13. Czy fundacja spełniając definicję mikro przedsiębiorstwa może ubiegać się o dofinansowanie? 

Zgodnie z zapisami konkursu o wsparcie mogą ubiegać się podmioty będące przedsiębiorcami wpisanymi do właściwego rejestru, tj. CEIDG albo KRS. W związku z powyższym, jeżeli Fundacja jest podmiotem wpisanym do właściwego rejestru i prowadzi działalność gospodarczą (co potwierdzone jest stosownym wpisem rejestrowym), należy do sektora mikro oraz małych przedsiębiorstw, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Proszę jednak mieć także na uwadze, aby zostały spełnione pozostałe warunki wynikające z zapisów konkursu, w tym między innymi - prowadzenie przez Wnioskodawcę przeważającej (zamiennie nazywanej dominującą) działalności zgodnej z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego (lista kodów PKD znajduje się w regulaminie konkursu). Należy także pamiętać, że realizowany projekt także musi wpisywać się w przedmiotową listę kodów PKD.

14. Jak należy obliczyć spadek przychodów przy zawieszeniu działalności gospodarczej?

Kluczowy jest termin rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność np. w maju 2018 r. a w 2019r. miało zawieszoną działalność w okresie kwiecień – październik, to obliczając średniomiesięczną wartość przychodów należy wartość przychodów za rok 2019 podzielić przez 12 miesięcy, a następnie odnieść tę wartość do średniomiesięcznej wartości przychodów za rok 2020. W obliczeniu spadku pomocny będzie załącznik nr 9 Dokument obrazujący spadek przychodów.

15. Czy istnieje możliwość zmiany warunków konkursu np. w zakresie dopuszczalnych kodów PKD lub koniecznego do uwiarygodnienia co najmniej 50% spadku dochodów?

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze turystyki, najbardziej poszkodowanych przez skutki pandemii. Z przeprowadzonych przez ŚCP analiz, uzyskanych opinii jednoznacznie wynika, iż zaproponowany spadek z prowadzonej działalności turystycznej w czasie pandemii w wysokości ponad 50% jest adekwatny. Konkurs jest konkursem covidowym a pomoc ma dotrzeć do ścisłego sektora turystyki i przedsiębiorstw, które najbardziej w ramach tego sektora ucierpiały.Założenia konkursu zostały starannie przemyślane, konsultowane oraz zatwierdzone m.in. przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, członków Komitetu Monitorującego, a następnie zatwierdzone w drodze uchwały przez Zarząd województwa Śląskiego.

Ponadto należy zauważyć, że ze względu na ograniczoną alokację na ten konkurs i ogromną listę projektów rezerwowych oczekujących na wolne środki w ramach działania 3.2 (konkurs 026, gdzie spadek przychodów miał wówczas tylko znaczenie w zakresie uzyskania dodatkowych punktów w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w strategicznych branżach), konkurs ten jest dedykowany przedsiębiorcom, których aktualna sytuacja najbardziej dotknęła. Jednocześnie biorąc pod uwagę 85% poziom dofinansowania inwestycji i wprowadzoną zmianę w kryteriach dotycząca podejścia do weryfikacji kryterium odnoszącego się do potencjału finansowego jesteśmy przekonani, że przedsiębiorcy będą w stanie zrealizować zamierzenia inwestycyjne.

W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany pakietu aplikacyjnego w przedmiotowym zakresie, zapisy mają charakter ostateczny.

16. Efektem projektu ma być wdrożenie innowacji marketingowej, która będzie możliwa dzięki realizacji pewnych działań, o których wsparcie Wnioskodawca nie zamierza się ubiegać. Jak należy wykazać takie działania aby móc otrzymać punkty w tym zakresie?

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów w ocenie zostaną uwzględnione efekty projektu, dlatego też dane działania muszą stanowić część składową projektu. Zatem Wnioskodawca musi wykazać w zakresie rzeczowo – finansowym w wydatkach niekwalifikowalnych (pkt C.2.3 wniosku) planowane koszty związane z wdrożeniem innowacji marketingowej. Brak wskazania takich informacji skutkować może uznaniem, iż dany efekt nie stanowi efektu/rezultatu ujętej we wniosku inwestycji i tym samym brakiem przyznania punktów. Analogiczny sposób postępowania należy przyjąć w odniesieniu do wszystkich efektów wyszczególnionych w ramach kryterium dodatkowe efekty projektu, na które Wnioskodawca nie zamierza ubiegać się o wsparcie.

17. Ile wynosi maksymalny limit pomocy de minimis jaki w ogóle mogę uzyskać?

Wartość łącznej pomocy udzielanej w formie pomocy de minimis w okresie trzech lat budżetowych poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie, nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto. W przypadku firm sektora transportu drogowego limit ten wynosi 100 tys. euro brutto w okresie trzech lat budżetowych poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie. Aktualny stan wykorzystania limitu pomocy de minimis przez dany podmiot możliwy jest do zweryfikowania na stronie www.sudop.uokik.gov.pl. 

18. Jak długo muszę utrzymać projekt po zakończeniu?

W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo musi realizować i utrzymać, na terenie województwa śląskiego, projekt w okresie trwałości (3 lata dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem na terenie województwa śląskiego. 

19. Do kiedy mogę realizować projekt?

Wnioskodawca musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2023 r. 

20. Czy mogę rozpocząć projekt przed złożeniem wniosku?

Tak, z zachowaniem zasady, że do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

21. Czy konkurs będzie realizowany w rundach, jak długo będzie trwał nabór?

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 kwietnia 2021 r. (od godz. 8:00) do dnia 18 maja 2021 r. (do godz. 12:00:00). 

22. Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych są wprowadzone limity wydatków?

Tak, limit obowiązuje w przypadku kosztów promocji projektu. Został on ustalony na poziomie maksymalnie 30 tys. złotych przy czym koszty promocji mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty promocji.

23. Czy w ramach konkursu możliwe jest przebranżowienie np. zmiana przedmiotu działalności z gastronomii na produkcję materiałów reklamowych?

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw, działających w takich branżach jak gastronomia, turystyka i tzw. przemysł czasu wolnego, dlatego też w ramach konkursu realizowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do wsparcia działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa w szeroko pojętej branży turystycznej. Dotacja ma posłużyć wzmocnieniu pozycji, modernizacji w ramach prowadzonej działalności. Nie ma zatem możliwości przekwalifikowania. 

24. W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić postepowanie ofertowe, biorąc pod uwagę wartość zamówienia

Zgodnie z rozdziałem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności " Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością, (...). Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących trzech przesłanek (przesłanek/tożsamości):
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa),
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części".

Wobec powyższych zapisów dopiero prawidło przeprowadzone szacowanie wartości zamówienia, z uwzględnieniem ww. przesłanek, decyduje o sposobie, miejscu i terminie upublicznienia zapytania ofertowego, tj, czy należy zastosować zapisy wytycznych dotyczące rozeznania rynku (rozdział 6.5.1), czy zasady konkurencyjności (rozdział 6.5.2). 

Poniżej przedstawiam sposób postępowania jaki należy przyjąć w poszczególnych przypadkach:
Zamówienia do 20 000 PLN - zakupy muszą być dokonywane w sposób racjonalny, efektywny, uzyskując max. wyników przy min. nakładów. W trakcie rozliczania, w przypadku wątpliwości, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może poprosić o przedłożenie dokumentacji z szacowania wartości wydatku, np. z okresu szacowania wydatku przeprowadzonego na moment wnioskowania; 
Zamówienia do 50 000 PLN – Wnioskodawca ma obowiązek pozyskania do porównania minimum 2 cenników, katalogów, wydruków ze stron internetowych, ofert, etc.; 

Zamówienia od 50 000 PLN:
• przy wydatkach poniesionych przed ogłoszeniem konkursu – Wnioskodawca ma obowiązek publikacji zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej + wysłanie zapytania do minimum 3 potencjalnych oferentów.
• po ogłoszeniu konkursu – publikacja zapytania na Bazie konkurencyjności.

Wszystkie ww. sposoby pozyskania ofert, cenników etc., muszą  dotyczyć okresu przed dokonaniem zakupu. W przypadku, kiedy Wnioskodawca nie będzie posiadał ww. dokumentacji, wydatki nie będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach projektu.

Informuję także, że na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości znajduje się dokument pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przedstawiający regulacje dotyczące stosowania ww. procedur. Rekomendujemy zapoznanie się z jego zapisami. W obowiązku Wnioskodawcy jest działanie w tym zakresie, w zgodzie z wszelkimi wytycznymi oraz pakietem aplikacyjnym, a także zachowanie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie ww. procedur.

25. W ramach projektu planuję wykonanie prac budowlanych wiosną 2022. Czy chcąc wyłonić wykonawcę prac budowlanych o wartości powyżej 50 tys. zł już teraz prawidłowe będzie zamieszczenie zapytania na stronie www oraz wysłanie 3 zapytań do potencjalnych wykonawców? Czy to postępowanie będzie zgodne z wytycznymi i spełni zasady konkurencyjności?

Po ogłoszeniu konkursu Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do upublicznienia zapytania ofertowego o wartości przekraczającej 50 tys. PLN na Bazie konkurencyjności. Dodatkowo treść zapytania ofertowego może być również upubliczniona w innym miejscu, np. na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub przesłana do potencjalnych oferentów. Proszę pamiętać, że termin upublicznienia zapytania ofertowego na roboty i materiały budowalne wynosi minimum 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego. 

26. Proszę o informację dotyczącą wyłonienia wykonawcy robót wykończeniowych. Czy jest możliwość połączenia kosztów robocizny i materiałów tzw. niewidocznych (fugi, kleje, hydroizolacje itp.), a oddzielnie zakupić okładziny ścian i podłóg (płytki, gres, spiek), hydrauliki (wanna, bateria) itp. W modelu finansowym zakładam wpływy wynikającego z określonego standardu obiektu - jakościowego i wizualnego - który bezpośrednio przekłada się na cenę za nocleg. Dlatego niezbędne jest dokonanie zakupów wykończenia i wyposażenia, które ten standard pozwolą osiągnąć. Nie sposób dokonać tego opisowo dołączając te zakupy do szerszego zakresu robót wykończeniowych, bez podania konkretnych, wybranych modeli płytek czy baterii. Rozwiązaniem jest zlecenie łącznie wykonania robót wykończeniowych wraz z zapewnieniem "materiałów niewidocznych", podczas gdy pozostałe elementy zostaną zakupione bezpośrednio od różnych dostawców. Czy takie działanie będzie prawidłowe i zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków?

Istnieje możliwość upublicznienia zapytań ofertowych odrębnie na roboty budowlane i materiały "niewidoczne" oraz na pozostałe materiały "widoczne", zachowując jednak miejsce i termin upublicznienia jak dla sumy poszczególnych zamówień, tj. jeśli suma poszczególnych zamówień na prace budowalne i materiały "widoczne" i "niewidoczne" przekracza 50 tys. PLN, konieczne jest upublicznienie każdego zamówienia na Bazie konkurencyjności oraz zachowanie minimum 14-dniowego terminu na składanie ofert.
Proszę pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków "opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób (...). Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”. W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich odniesień, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym".

27. W jaki sposób zostanie zweryfikowane wprowadzenie na rynek produktów i usług wytworzonych w efekcie zakończonego projektu.

Na zakończenie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości będzie zobowiązany do udowodnienia wprowadzenia na rynek produktów i usług założonych we wniosku o dofinansowanie. IP RPO WSL może poprosić o dokumenty potwierdzające uzyskiwane przychody z tytułu realizacji projektu (zestawienia księgowe, faktury, paragony), posiadanie planu i efekty realizacji działań organizacyjnych i marketingowych zmierzających do zwiększenia przychodów, liczby odbiorców ostatecznych danej usługi/produktu itd. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie może być np. zamieszczenie na swojej firmowej lub dedykowanej na cele projektu lub innej branżowej stronie/witrynie internetowej oferty wyszczególniającej produkty/usługi  wynikające ze zrealizowanego projektu (nazwa, zakres zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie). Inną dobrą praktyką jest np. pozycjonowanie strony/witryny internetowej lub podjęcie innych działań reklamowych, które przynoszą wymierny wzrost liczby użytkowników witryny, na której prezentowany jest dofinansowany produkt/usługa.

28. Jak należy rozumieć następujący zapis z kwalifikowalności dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 w kategorii - Koszty promocji projektu, w zakresie warunków kwalifikowalności - „zawiera koszty związane z pozycjonowaniem strony/witryny internetowej lub podjęcie innych działań, które przynoszą wymierny wzrost liczby użytkowników witryny, na której prezentowany jest produkt/usługa?

Wskazany zapis dotyczy wyłącznie sytuacji gdy w ramach kosztów promocji zostanie poniesiony kwalifikowalny wydatek stanowiący stronę/witrynę internetową wówczas zobowiązany będzie również do ujęcia w ramach przedmiotowych kosztów wydatków dotyczących z pozycjonowania strony/witryny internetowej lub podjęcie innych działań, które przyniosą wymierny wzrost liczby użytkowników witryny, na której prezentowany jest nowy/ ulepszony produkt/usługa. Wskazany element, w zakresie uznania kwalifikowalności wydatku nie jest obligatoryjny do poniesienia, w przypadku gdy Wnioskodawca nie planuje sfinansowania w ramach projektu kosztu strony/ witryny internetowej, która będzie służyła promocji efektów projektu. 

29. Kurs Euro za 2021 r.
 W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://scp-slask.pl/czytaj/3_2_028

  61. Jaka powinna być wartość posiadanych środków finansowych w przypadku, gdy wnioskodawca przewiduje korzystanie z płatności częściowych?

  ODPOWIEDŹ

  Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Natomiast rolą ekspertów na etapie oceny merytorycznej jest zweryfikowanie projektu m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Natomiast weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy.

  62. Wnioskodawca prowadzi biuro podróży. W związku z zaistniałą sytuacją chce dodać nową usługę jaką byłby wynajem przyczep kempingowych - zarówno na miejscu w formie indywidualnego wynajmu, jak również w formie postawienia przyczepy w miejscach turystycznych i wynajem w formie noclegu.
  Zatem, czy można ubiegać się o dofinansowanie na zakup przyczep kempingowych aby wprowadzić nową usługę?

  ODPOWIEDŹ

  Przyczepy kempingowe nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych, zatem nie można uzyskać na nie wsparcia.

  63. Czy wnioskodawca na etapie składania wniosku powinien mieć dokument poświadczający zakup nieruchomości?

  ODPOWIEDŹ

  Na etapie składania wniosku o dofinansowanie w punkcie B.3. „Miejsce realizacji projektu” należy podać miejsce realizacji projektu najdokładniej jak jest to możliwe. Czyli województwo, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu. Wnioskodawca powinien mieć już zabezpieczone miejsce realizacji projektu, aby w późniejszym terminie nie było problemów z jego realizacją. Wszystko powinno być możliwie jak najbardziej dokładne i konkretne. Należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca nie musi realizować projektu w nieruchomości, która jest jego własnością - Wnioskodawca ma możliwość realizacji projektu w obiekcie, który wynajmuje.

  Jednocześnie przypominamy, iż przedmiotowa kwestia będzie podlegała weryfikacji przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

  64. Czy wkład niepieniężny w postaci nieruchomości musi być własnością wnioskodawcy na dzień podpisania wniosku, czy też może być na dzień podpisania umowy? (aktualnie podpisana umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego).

  ODPOWIEDŹ

  Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, wkład niepieniężny o którym mowa w zapytaniu powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku.

  W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada na moment rozpoczęcia realizacji projektu prawa do zarządzania określonym majątkiem, to nie może stanowić on wkładu niepieniężnego.

  65. Czy budowa budynku tak, aby kosztami kwalifikowalnymi były koszty nabycia materiałów i robót budowlanych musi być realizowany na działce zabudowanej, czy też może być realizowany na działce niezabudowanej posiadanej przez wnioskodawcę, przy założeniu, że wkład własny wnioskodawcy będzie pieniężny?
  Czy jako koszt nabycia nieruchomości zabudowanych rozumie się też nabycie lokalu (np. w kamienicy) i kosztami kwalifikowalnym mogą być w przypadku takiego lokalu również koszty nabycia materiałów i robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu?

  ODPOWIEDŹ

  Budowa budynku w ramach kategorii kosztu - materiały i roboty budowlane, mogą być realizowane na nieruchomości niezabudowanej.

  Natomiast kategoria kosztu dotycząca zakupu nieruchomości zabudowanej odnosi się również do zakupu lokalu np. w kamienicy.

  Dodatkowo informujemy, że koszt zakupu nieruchomości zabudowanej stanowią koszt limitowany, tj. jego wartość nie może przekroczyć 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Informujemy, że do wsparcia nie kwalifikują się nieruchomości z przeznaczeniem w całości lub w części na cele mieszkaniowe.

  Poniesienie w ramach projektu wydatku związanego z zakupem nieruchomości zabudowanej, nie wyklucza jednoczesnego zakupu również materiałów i robót budowlanych.

  Przypominamy jednak, iż niekwalifikowalne są wszelkie wydatki związane z zakupem nieruchomości lub materiałami i robotami budowlanymi na lokale wykorzystywane na cele mieszkalne.

  66. Czy podmiot, który prowadzi, np. przychodnię dentystyczną i nie ma możliwości odzyskania podatku vat, może ująć kwotę brutto jako wydatek kwalifikowalny, czy również zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku - powinien kwalifikować wyłącznie wydatek netto?

  ODPOWIEDŹ

  W ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 podatek vat stanowi wydatek niekwalifikowalny.

  Dlatego też, należy go wykazać w części C.2.3. – „Koszty niekwalifikowalne”, niezależnie od realnej możliwości Wnioskodawcy do odzyskania podatku VAT.

  W takim przypadku prosimy uwzględnić kwotę netto dla wydatków kwalifikowalnych.

  67. Czy w ramach niniejszego naboru nie ma limitu % na wydatki związane z nabyciem robót i materiałów budowlanych – tzn., czy projekt może dotyczyć np. tylko modernizacji istniejącego budynku, celem poprawy konkurencyjności firmy i utworzenia nowych miejsc pracy?

  ODPOWIEDŹ

  W ramach kosztów nabycia materiałów i robót budowlanych nie ma określonych limitów.
  Projekt może dotyczyć wyłącznie modernizacji istniejącego budynku.

  Należy jednak mieć na uwadze pozostałe warunki konkursu oraz wpisywanie się projektu w co najmniej w jeden z celów konkursu, co zostanie zweryfikowane w ramach oceny projektu (m.in. w zakresie zasadności poniesienia zadeklarowanych wydatków).

  68. Czy jest możliwość skorzystania z III filaru (Śląski Pakiet dla Gospodarki), gdy przedsiębiorca skorzystał już z pożyczki 5 000zł w ramach tarczy antykryzysowej? Czy też ta pomoc się wyklucza?

  ODPOWIEDŹ

  Dokumentacja konkursowa nie wyklucza wprost możliwości udzielenia wsparcia przedsiębiorcom, którzy korzystają z pomocy w formie pożyczki do 5 000zł (tarcza antykryzysowa).

  Należy wskazać, że weryfikacji podlegać będzie fakt nieprzekroczenia maksymalnego poziomu intensywności wsparcia. Wszelki rodzaj pomocy z innych źródeł przed złożeniem wniosku należy wskazać w dokumentacji aplikacyjnej.

  69. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy dołączyć odpowiednie załączniki. Co należy zrobić, w przypadku, gdy przedsiębiorcę nie dotyczą wszystkie wymienione w dokumentacji konkursowej?

  ODPOWIEDŹ

  Do wypełnionego wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wszystkie obowiązkowe załączniki w tym również załącznik nr 11, tj. „Informacja nt. braku załącznika (jeśli dotyczy)”.

  70. Czy Wnioskodawca, którego inwestycją będzie np. zakup nowej maszyny do produkcji kremów na bazie miodu naturalnego i zaplecza z nią związanego przy wiodącym PKD 10.98.Z „Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana”, a będąca jedyną z możliwych do wyboru i wynikająca z podklas wskazanych w załączniku nr 4 Opracowanie sektorów wykluczonych może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2. na inwestycję związaną z miodem naturalnym i produktami na bazie miodu naturalnego.

  ODPOWIEDŹ

  Wykluczona jest produkcja miodu i jego pierwsza odsprzedaż. W przypadku gdy projekt nie dotyczy takiej działalności, to będzie mógł kwalifikować się do wsparcia, gdyż nie zachodzą przesłanki świadczące o wykluczeniu.

  Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wyklucza się udzielanie pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

  - kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

  - kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym.

  71. W jaki sposób będą rozliczane koszty bieżące we wniosku o płatność.

  ODPOWIEDŹ

  W ramach konkursu koszty bieżące, zaplanowane we wniosku o dofinansowanie będą rozliczane w następujący sposób:

  Udokumentowanie poniesienia wydatków związanych z kosztami bieżącymi w okresie 6 następujących po sobie miesięcy, potwierdzone dokumentami księgowymi (faktury) oraz potwierdzeniem zapłaty lub innymi dokumentami o równoważnej wartości księgowej, potwierdzającymi poniesienie wydatku. Przez 6 następujących po sobie miesięcy rozumie się okres w jakim będą ponoszone wydatki – decyduje data zapłaty. Dodatkowo w okresie realizacji projektu konieczne będzie wykazanie, że zakupione wydatki bieżące zostały przeznaczone na cele projektu, np. jeśli w ramach kosztów bieżących beneficjent zaplanował zakup opakowań do pakowania wytworzonych przez siebie produktów, to konieczne będzie dostarczenie dokumentacji potwierdzającej, że te opakowania zostały zużyte w całości do zapakowania tych produktów w okresie realizacji projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Dokumentami potwierdzającymi zużycie tych opakowań mogą być np. potwierdzenie rozchodu opakowań ze stanów magazynowych lub wykaz wyprodukowanych  produktów, które zostały zapakowane w te opakowania.

  W przypadku, gdy beneficjent przedstawi do rozliczenia potwierdzenie zapłaty z dnia np. 1 stycznia 2021 r., potwierdzające płatność za zakup danych wydatków bieżących, to kolejne płatności ze te wydatki bieżące muszą być dokonane z datą nie późniejszą, niż 30 czerwca 2021 r. (decyduje data księgowania).

  Dodatkowo do zakończenia okresu realizacji projektu lub do złożenia wniosku o płatność końcową, konieczne będzie udokumentowanie wykorzystania na cele projektu zakupionych i rozliczonych wydatków bieżących.

  Jeśli beneficjent zaplanował w projekcie kilka wydatków bieżących, np. opakowania, raty kredytu, czynsz, etc., to okres 6 następujących po sobie miesięcy liczy się odrębnie dla każdego wydatku.

  72. Kurs Euro za 2021 r.

  ODPOWIEDŹ

  W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://scp-slask.pl/czytaj/iii_filar_pakiet_dla_gosp_II

   1. Czy warunkiem otrzymania dofinansowania na koszty bieżące jest utrzymanie tylko miejsc pracy rozliczanych w ramach kosztów bieżących?

   Odpowiedź: Warunkiem uzyskania wsparcia na koszty bieżące jest utrzymanie miejsc pracy, które Wnioskodawca zadeklarował we wniosku o dofinansowanie zarówno jako kwalifikowalne koszty bieżące w projekcie, jak i te nie rozliczane w ramach kosztów bieżących. Konieczność utrzymania miejsc pracy dotyczy sytuacji gdy:

   - Wnioskodawca zaplanował w ramach realizacji projektu (m.in. w pkt B.16 i F.2) utrzymanie konkretnych stanowisk pracy i dodatkowo planuje rozliczenie tych stanowisk pracy (wszystkich lub tylko niektórych) w ramach kosztów bieżących (koszty wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu).

   - Wnioskodawca zaplanował w ramach realizacji projektu (m.in. w pkt B.16 i F.2) utrzymanie konkretnych stanowisk pracy, które nie będą rozliczane w ramach kosztów bieżących.

   Dodatkowe warunki uzyskania wsparcia w ramach kosztów bieżących to:

   - Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące.

   - Możliwość uzyskania dofinansowania na koszty bieżące dedykowana jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Utrzymanie miejsc pracy jest warunkiem koniecznym do możliwości dofinansowania przedmiotowych kosztów.

   - Poniesienie wydatków w ramach co najmniej jednej z kategorii wydatków wskazanych w Kosztach inwestycji. Nie ma możliwości uzyskania wsparcia wyłącznie na kategorie wydatków wskazanych w Kosztach bieżących.

   - Okres kwalifikowania wydatków wskazanych w kosztach bieżących, takich jak wynagrodzenia, raty, amortyzacja, wynajem, usługi doradcze mające charakter ciągły (np. usługi księgowe, prawne etc, zlecone firmie zewnętrznej) wynosi maksymalnie 6 następujących po sobie miesięcy, mieszczących się w okresie realizacji projektu.

   Każdy wydatek musi być szczegółowo uzasadniony we wniosku o dofinansowanie.

   2. Odnośnie kosztów promocji: tzn. jak w projekcie Wnioskodawca posiada linie do produkcji klamek to może reklamować te klamki jako efekt projektu, czy też może promować tylko sam projekt?

   Odpowiedź: Za kwalifikowalne uznane zostaną koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu, tak więc przedmiotem wsparcia w ramach danego kosztu będzie promocja produktu – klamki. Należy pamiętać, iż warunkiem uznania wydatku związanego z promocją za kwalifikowalny, jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, jak i spełnienia innych warunków kwalifikowalności dla promocji.

   3. Czy przedsiębiorca może np. zlecić wykonanie/wykonać realizację w ramach swojej firmy strony www?

   Odpowiedź: Koszty związane z utworzeniem strony internetowej są kwalifikowalne i Wnioskodawca może ponieść je w kategorii kosztu „wartość niematerialna i prawna” lub „inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie”, pamiętając o dochowaniu warunków wskazanych do ww. kategorii w kwalifikowalności wydatków (będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu).

   4.Jaka jest minimalna wartość projektu? Według SZOP nie została określona. Jaka jest w konkursie?

   Odpowiedź: Minimalna wartość projektu nie została określona pakietem aplikacyjnym.

   5.PYTANIE - KRYTERIUM 11. Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19. W celu uzyskania punktów w ramach w/w kryterium „…Wnioskodawca musi udowodnić spadek obrotów spowodowanych wystąpieniem COVID-19 o co najmniej 50% w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów….”. Przykładowo: poziom obrotów generowanych w okresie 6 m-cy to: 2020/02 – 10 2020/01-20 2019/12-20 2019/11-10 2019/10-10 2019/09-10 Suma za 6 m-cy: 80, czyli granica 50% to jest 40. W myśl kryterium – jeśli w okresie 2020/03 uzyskane obroty sklepu detalicznego to 39 to przyznanych będą 3 pkt. (W ramach kryterium ekspert przyzna 3 pkt. jeżeli przedsiębiorstwo odnotowało spadek obrotów w przedziale 50,00% - 74,99%). Czy tak należy to rozumieć? Intuicyjnie można pomyśleć, że chodzi o aktualne obroty w porównaniu do średniej wyliczonej z ostatnich 6 m-cy, ale literalnie nie ma słowa w kryterium o ŚREDNIEJ.

   Odpowiedź: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowało wzór załącznika pn. „Dokument obrazujący spadek dochodów”, który Wnioskodawca będzie zobligowany uzupełnić, zgodnie ze wskazaną tam instrukcją. Nie ma warunku wielkości tego spadku, ale od wielkości spadku zależy wysokość przyznanej liczby punktów w kryterium „Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19”. Spadek obrotów powinien nastąpić osobno w stosunku do każdego z 6 miesięcy (nie należy sumować danych za ostatnie 6 miesięcy ani też wyciągać średniej). Jeżeli w np. w marcu na skutek pandemii obroty osiągnęły wartość 5, to wartość ta stanowi spadek o co najmniej 50% obrotów w poszczególnych miesiącach (w miesiącu styczniu i grudniu jest to 75%, w pozostałych miesiącach 50%). Ponadto przypominam, iż aby w kryterium otrzymać punkty musi zostać spełniony warunek łączny tj. Wnioskodawca prowadzi działalność w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19 oraz odnotował spadek dochodów.

   6. Ustalenie wartości rynkowej planowanej inwestycji w środki trwałe.

   Przy każdym wydatku wskazanym w punkcie C.2.2. wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca w polu „Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu danej kategorii” ma obowiązek wskazać metodologię oszacowania wydatku - rekomenduje się precyzyjne wskazanie w oparciu o jakie informacje i z jakiego źródła oszacowano wysokości wydatków kwalifikowalnych (wskazanie informacji typu na podstawie rozmów z potencjalnymi dostawcami bez wskazania szczegółowych informacji może budzić wątpliwość w ocenie projektu w merytorycznym kryterium 0/1 Zasadność i wysokość wydatków). Celem uwiarygodnienia wskazanych informacji Wnioskodawca może załączyć jako dodatkowe załączniki np. otrzymane przykładowe oferty.

   7.Co oznacza spadek obrotów w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów?

   Odpowiedź: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowało wzór załącznika pn. „Dokument obrazujący spadek dochodów”, który Wnioskodawca będzie zobligowany uzupełnić, zgodnie ze wskazaną tam instrukcją. Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w załączniku, ekspert przyzna odpowiednią ilość punktów, stosując się do opisów wskazanych w Kryteriach wyboru projektów. Jako obrót netto należy rozumieć przychody z działalności.

   8.Kwestia dotycząca wynagrodzeń - czy dane statystyczne dotyczące wynagrodzeń na bazie raportów typu Sedlak& Sedlak mają dotyczyć planowanych do utworzenia miejsc pracy - czy również etatów planowanych do utrzymania etatów związanych z projektem. Jaki jest wzór formuły do kalkulacji kosztów wynagrodzeń?

   Odpowiedź: Rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do bezpośredniej realizacji projektu, zarówno w przypadku miejsc pracy utworzonych w ramach realizacji projektu, jak i utrzymanych miejsc pracy, może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. Jeżeli chodzi o wzór to godzinową stawkę wynagrodzenia należy obliczyć dzieląc roczne wynagrodzenie brutto brutto pracownika (na podstawie danych statycznych lub innych obiektywnych danych) przez wartość 1720. Proszę pamiętać, iż godzinowa stawka nie może zawierać niekwalifikowalnych elementów wynagrodzenia.

   9.Czy dofinansowanie będzie wypłacone w formie zaliczki czy w formie refundacji poniesionych wydatków? Czy są przewidziane zaliczki?

   Odpowiedź: Wsparcie w przedmiotowym Konkursie udzielane jest w formie dotacji (refundacji poniesionych wydatków). W konkursie nie przewidziano możliwości wystąpienia o zaliczkę.

   10.Czy przedsiębiorca będzie musiał przedstawić zabezpieczenie realizacji projektu np. w formie promesy kredytowej lub wyciągu z konta na 100% wartości projektu?

   Odpowiedź: Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Nie ma konieczności potwierdzania posiadania 100% wartości projektu. Eksperci merytoryczni w ramach oceny kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy” wezmą pod uwagę nie tylko dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, ale także załączone dokumenty finansowe (m.in. sprawozdania finansowe za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe), dodatkowe załączniki oraz opisy wniosku o dofinansowanie w tym prognozy finansowe. Proszę jednak mieć na uwadze, że pomimo braku konieczności wykazania posiadania środków finansowych na 100% wartości projektu, Wnioskodawca poprzez załączone dokumenty oraz przedstawione we wniosku informacje, powinien wykazać potencjał finansowy, który będzie wystarczający do realizacji projektu.

   11.Czy trzeba robić zapytanie do każdego wydatki na bazie konkurencyjności?

   Odpowiedź: Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków wskazuje, które wydatki należy ponosić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w tym z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków, wszystkie koszty wskazane w kategorii koszty inwestycyjne (poza kosztami nabycia nieruchomości zabudowanej – te nabyte jedynie po spełnieniu warunków określonych w ww. załączniku oraz przy braku powiązań osobowych i kapitałowych), koszty promocji, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem, koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny oraz inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie, powinny zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, opisanymi w rozdziale 6.5, 6.5.1 oraz 6.5.2. O konieczności zastosowania właściwych zasad, w tym zasady konkurencyjności, decyduje szacowana wartość wydatku.

   12.Czy będą możliwe przesunięcia alokacji pomiędzy rundami?

   Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. W sytuacji, gdy niewystarczającą okaże się alokacja dla jednej lub kilku rund, wówczas może zostać zwiększona kwota ogółem dla konkursu. Natomiast w sytuacji, gdy niewystarczającą okaże się alokacja jednej, dwóch lub trzech rund, wówczas istnieje możliwość przesunięcia wolnych środków z pozostałych rund i/lub zwiększenie alokacji ogółem na konkurs. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinny uwzględniać równe traktowanie Wnioskodawców oraz dostępność środków.

   13.Czy możliwa będzie tylko pomoc de mimimis?

   Odpowiedź: Wsparcie w ramach przedmiotowego Konkursu zostanie udzielone Wnioskodawcom jedynie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nie przewidziano innej podstawy wsparcia.

   14.Czy w ramach kosztów bieżących można sfinansować np. wynagrodzenia pracownika obsługującego zakupioną w ramach projektu maszynę?

   Odpowiedź: W ramach kosztów kwalifikowalnych Wnioskodawca może sfinansować m.in. koszty:

   - zakup środków trwałych

   - Koszty wynagrodzeń – umowa o pracę, (koszty bieżące)

   - Koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny (koszty bieżące).

   Należy pamiętać, że zasadniczy cel wsparcia konkursu stanowią inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące (w tym koszty wynagrodzeń) mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. Ponadto w ramach konkursu wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją.

   Szczegółowe informację dotyczące warunków kwalifikowalności znajdują się dokumencie „Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20”, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu.

   15.Jak będą rozliczane koszty bieżące w konkursie 26? Rzeczywiście poniesione czy ryczałt?

   Odpowiedź: Koszty bieżące będą rozliczne na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, za wyjątkiem Kosztów wynagrodzeń – umowa o pracę, które rozliczane będą ryczałtowo, tj. wg. stawki godzinowej.

   16.Prośba o doprecyzowanie o co chodzi z wkładem niepieniężnym?

   Odpowiedź: Za kwalifikowalny należy uznać wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesionego na rzecz projektu. Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku. Ponadto wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie). Szczegółowe informację dotyczące warunków kwalifikowalności znajdują się dokumencie „Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20”, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu. Wykazywany wkład niepieniężny musi być zgodny z zapisami w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu.

   17.Jakie miejsca pracy należy utrzymać po zakończeniu realizacji projektu?

   Odpowiedź: Warunek utrzymania miejsc pracy w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu jest obligatoryjny dla Wnioskodawców, którzy:

   - koszty takie przewidzieli we wniosku w ramach kosztów bieżących (punkt C.2.2);

   - w treści wniosku (punkt B.16 oraz powiązany z nim punkt F.2) zobligowali się do utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwie (nie planując poniesienia kosztów w ramach projektu związanych z utrzymaniem miejsc pracy).

   Dodatkowo m.in. w pkt F.3 Wnioskodawca wskazuje, czy projekt prowadzi do utworzenia nowych miejsc pracy. Wówczas Wnioskodawca zobligowany jest do utrzymania takich miejsc pracy przynajmniej przez 2 lata w 3 letnim okresie trwałości projektu.

   18.Czy w ramach konkursu możliwy jest zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 tys. PLN i ich jednorazowa Amortyzacja?

   Odpowiedź: W ramach przedmiotowego naboru środki trwałe stanowią wydatki kwalifikowalne niezależnie od ich wartości. To Wnioskodawca powinien określić, czy wskazane aktywa są środkami trwałymi (zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz prowadzoną polityką rachunkową). Jednocześnie informuję, iż jednorazowa amortyzacja wspartego środka trwałego o wartości powyżej 10 tys. PLN może stanowić pomoc de minimis, w efekcie czego prowadzić do korekty poziomu/kwoty dofinansowania. W przypadku pojawienia się jednorazowej amortyzacji Wnioskodawca powinien poinformować o takiej sytuacji Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

   19.Czy możliwość dofinansowania wynagrodzeń przez 6 miesięcy może dotyczyć wszystkich firm i inwestycji, czy spełnione muszą być jakieś dodatkowe warunki np. spadek przychodu?

   Odpowiedź: Konkurs dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa śląskiego. Zasadniczym celem wsparcia konkursu będą stanowiły inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. W związku z powyższym możliwość wsparcia będzie przeznaczona dla projektów, które uwzględnią część inwestycyjną polegającą na nabyciu/modernizacji/wytworzeniu/leasingowaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, co w efekcie wpłynie na realizację celów niniejszego konkursu. Koszty bieżące, w tym koszty wynagrodzeń, będą mogły stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. Dodatkowo, w ramach konkursu możliwość uzyskania dofinansowania na koszty bieżące dedykowana będzie wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Utrzymanie miejsc pracy będzie warunkiem koniecznym do możliwości dofinansowania przedmiotowych kosztów.

   20.Czy utrzymanie miejsc pracy przez rok od zakończenia inwestycji dotyczy miejsc pracy dofinansowanych, czy całego zatrudnienia w danej Firmie?

   Odpowiedź: W przedmiotowym konkursie przewidywana jest konieczność utrzymania miejsc pracy, które Wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie (czy w ramach wydatków kwalifikowalnych czy planowanych do utrzymania miejsc pracy w ramach celu projektu). W przypadku gdy projekt prowadzi do utrzymania miejsc pracy konieczne będzie wskazanie informacji w jaki sposób są liczone obecne miejsca pracy i w jaki sposób będzie monitorowana realizacja/osiągnięcie zamierzonego celu (utrzymania miejsc pracy). Ponadto informuję, że we wniosku należy wskazać konkretne miejsca pracy (które zostaną utrzymane poprzez wskazanie informacji dot. liczby miejsc i wskazanie stanowisk). Dodatkowo IOK może monitorować stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie w kontekście założonych celów projektu, w tym utrzymania konkurencyjności.

   21.Czy samochód firmowy, na którego spłacana jest rata kredytowa może być kwalifikowany do wkładu własnego?

   Odpowiedź: Wnioskodawca powinien zweryfikować, czy wskazany środek transportu należy do grupy 743 lub 76 w Klasyfikacji Środków Trwałych - jeśli nie, taki środek nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, gdyż nie spełnia jednego z głównych warunków kwalifikowalności dla środków transportu. W przypadku, gdy wpisuje się w powyższe grupy kśt, należy przeanalizować, czy posiadany przez Wnioskodawcę środek transportu spełnia pozostałe zapisy kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie) w szczególności pozostałe warunki dla środków transportu/środków trwałych oraz nie należy do wydatków niekwalifikowalnych wykazanych w powyższym załączniku.

   22.Jak obliczać spadek dochodu z ostatnich 6 miesięcy? Obliczając dany miesiąc wobec średniej poprzednich 6 miesięcy, czy dane 30 dni w odniesieniu do poprzednich 180 dni?

   Odpowiedź: Spadek obrotów powinien nastąpić osobno w stosunku do każdego z 6 miesięcy (nie należy sumować danych za ostatnie 6 miesięcy ani też wyciągać średniej).

   23.Czy lokal znajdujący się na 1 piętrze (bez windy) nie kwalifikuje się do zasad horyzontalnych?

   Odpowiedź: Realizacja projektu na I piętrze bez windy sugeruje brak dostępności i niespełnienie zasady horyzontalnej.

   24.Czy w przypadku wykorzystania poziomu pomocy de minimis przez Wnioskodawcę możliwe jest ubieganie się o dotację w ramach przedmiotowego naboru np. z innym poziomem dofinansowania?

   Odpowiedź: W przypadku wykorzystania limitu pomocy de minimis Wnioskodawca nie będzie mógł uzyskać wsparcia w zakresie jakim wnioskowano i koniecznym będzie dokonanie korekty w celu utrzymania odpowiednich limitów. Kwota wsparcia 800 000,00 zł oraz poziom wsparcia w wysokości 85% nie jest obligatoryjny a maksymalnie możliwy, tak więc i kwota wsparcia nie musi być maksymalna ani poziom.

   25.Czy przewidziano w jaki sposób/formie Wnioskodawca ma udowodnić, że wprowadzana do firmy innowacja technologiczna jest na skalę regionu? Czy wystarczy, że we wniosku zawarta zostanie deklaracja, że wprowadzona zostanie innowacja technologiczna na skalę regionu?

   Odpowiedź: Wnioskodawca jest zobligowany aby określić, na czym opiera stwierdzenie dotyczące skali i okresu stosowania wprowadzanej w ramach projektu innowacji. Ponadto należy wymienić wszystkie źródła potwierdzenia tego faktu (np. opinie jednostek naukowo – badawczych o wdrażanej technologii, dokumenty patentowe, dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, dostępne badania, wyniki przeszukiwania baz danych, literatura fachowa, raporty marketingowe, opinie stowarzyszeń branżowych, oświadczenie producenta). Informacje należy wskazać we wniosku aplikacyjnym. Sama deklaracja Wnioskodawcy bez podania konkretnych źródeł będzie niewystarczająca.

   26.Czy konieczne jest wykazanie we wniosku innowacji produktowej?

   Odpowiedź: Wnioskodawca ma możliwość starać się o wsparcie w ramach jednej z dwóch planowanych do wsparcia kategorii interwencji. W przypadku wyboru kategorii związanej z wprowadzeniem innowacji na skalę regionu (056), Wnioskodawca będzie musiał wykazać wprowadzenie innowacji technologicznej (procesowej i/lub produktowej). W przypadku wyboru drugiej kategorii interwencji (067) nie ma takiej konieczności - inwestycja nie musi stanowić wdrożenia innowacji technologicznej co najmniej w skali regionu.

   27.Czy w konkursie mogą wziąć udział również podmioty z branż nie wykazanych w pkt. 11 kryteriów merytorycznych? Jednak w takiej sytuacji nie będą mogły ubiegać się o dodatkowe punkty ww. kryterium?

   Odpowiedź: W konkursie mogą wziąć udział podmioty z branż nie wykazanych w pkt. 11 kryteriów merytorycznych. Jednak możliwość przyznania punktów w tym zakresie dotyczy tylko przedsiębiorstw prowadzących dominującą działalność w ramach wymienionych branż.

   28.Co w przypadku, jeśli Wnioskodawca chciałby zakwalifikować do projektu środki trwałe zakupione po luty 2020 r., ale nie przeprowadził zakupy zgodnie z zasadą konkurencyjności lub nie przeprowadził rozeznania rynku. W lutym 2020 r. Wnioskodawca nie mógł wiedzieć o możliwości uzyskania dofinansowania i koniecznej do przeprowadzenia procedury zakupy. Wtedy takie wydatki będą uznawane za niekwalifikowane?

   Odpowiedź: Jeśli Wnioskodawca chciałby ubiegać się o refundację już poniesionych wydatków, powinien dokonać zakupów lub zamówienia usług zgodnie z zasadą konkurencyjności/rozeznaniem rynku. Niezastosowanie zasady konkurencyjności/rozeznania rynku w powyższym zakresie skutkować będzie uznaniem tych kosztów za wydatki niekwalifikowalne. Informuję, że w przypadku zamówień wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

   29.Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości wnioskowania w ramach pomocy de mnimis - to jaki poziom dofinansowania mu przysługuje ?

   Odpowiedź: Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z pomocy de minimis, nie ma automatycznie możliwości aplikowania o wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu.

   30.Czy kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu? Co to znaczy - jak należy to zdefiniować? Proszę o podanie przykładów. Ponadto Wnioskodawca ma utrzymać miejsca pracy przez rok - chodzi o te miejsca pracy, które są efektem przedmiotowego projektu, czy wszystkie miejsca pracy jeżeli celem projektu jest utrzymanie miejsc pracy ?

   Odpowiedź: Zgodnie z zaproponowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zapisem w katalogu wydatków kwalifikowalnych, będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie, koszty wynagrodzeń pracowników beneficjenta zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, rozliczane na podstawie faktycznie przepracowanych godzin, są kosztami kwalifikowalnymi w ramach projektu - Należy zwrócić uwagę na kilka warunków:

   - zaangażowanie nowych osób na potrzeby realizacji projektu (stosunek pracy), zawarcie umowy cywilnoprawnej lub zmiany zakresu czynności wcześniej zatrudnionych pracowników, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa,

   - pracownik jest zatrudniony wyłącznie do zadań związanych z realizacją projektu np. wynagrodzenie pracownika obsługującego maszynę nabytą w ramach projektu lub też przeznacza na realizację projektu określoną część swojego czasu pracy (ustaloną zgodnie z kartami czasu pracy do wydzielonego etatu) lub realizuje zakres prac wskazany w umowie cywilnoprawnej,

   - kwalifikowalne są koszty wynagrodzeń za pracę wykonaną, tylko w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie i w okresie nie dłuższym, niż przez 6 następujących po sobie miesięcy,

   - konieczność utrzymania miejsc pracy, (w okresie do 1 roku po zakończeniu realizacji projektu),

   - w celu kwalifikowania kosztu wynagrodzenia danego pracownika konieczne jest wprowadzenie do LSI 2014 następujących danych osoby zaangażowanej w projekcie: PESEL, imię, nazwisko; dodatkowo konieczne jest udokumentowanie i przekazanie w wymaganej przez IP RPO WSL - ŚCP formie danych dot. formy zaangażowania w projekcie: daty zaangażowania do projektu, okresu zaangażowania osoby w projekcie, wymiaru czasu pracy, godzin pracy - jeśli zostały określone, a także sporządzanie protokołu: dane dot. godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy (rok, miesiąc, dzień i godzinę zaangażowania).

   - łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta/konsorcjanta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie,

   - nie jest możliwe angażowanie pracownika do realizacji zadań w ramach projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

   Wnioskodawca będzie zobligowany do utrzymania miejsc pracy, które będzie wykazywał w projekcie jako planowane do utrzymania (Wnioskodawca będzie proszony o podanie liczby i stanowisk). IOK ponadto będzie monitorowało zatrudnienie w przedsiębiorstwie w kontekście ustanowionych celów, w tym m.in. utrzymania konkurencyjności. Np. jeśli zostanie kupiona betoniarka (kśt 743) to kwalifikowalnym może być koszt wynagrodzenia osoby obsługującej/kierowcy tego środka trwałego przez okres 6 miesięcy.

   31.Czy nadal w ramach konkursu można wnioskować o dofinansowanie w ramach Typu "Wdrożenie i komercjalizacja..." na "starych" zasadach ? Czy wówczas opinia również jest nieobligatoryjna?

   Odpowiedź: Konkurs oparty jest na nowych zasadach, tylko i wyłącznie II typ projektu: Inwestycje w MŚP. Typ ten uwzględnia m.in. wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, jednak wnioskodawca nie musi załączać opinii o innowacyjności. Informacje dotyczące charakteru innowacji oraz jej skali należy wykazać wyłącznie we wniosku aplikacyjnym. Wnioskodawca będący w posiadaniu dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku może je załączyć do wniosku jako dodatkowe załączniki.

   32.Czy katalog wydatków kwalifikowanych w ramach kosztów bieżących jest zamkniętym katalogiem?

   Odpowiedź: Katalog kosztów kwalifikowalnych w niektórych kategoriach kosztów np. koszty promocji oraz koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie jest katalogiem kwalifikowalnym otwartym pod spełnieniem warunków dla tej kategorii kosztów oraz pod warunkiem, że koszty te nie zostały wskazane jako niekwalifikowalne w załączniku nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie lub w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (horyzontalnych). Natomiast zgodnie ze wspomnianym załącznikiem pozycja nr 13. Inne koszty bieżące stanowi zamknięty katalog kosztów.

   33.Gdzie można znaleźć katalog środków kwalifikowanych? Jaka jest definicja środka trwałego? Jaka jest definicja przemysłu czasu wolnego? Wnioskodawcą jest właściciel ośrodka szkolenia lotniczego, który chciałby nabyć m. in. samolot, który byłby przeznaczony do specjalistycznych szkoleń lotniczych. Czy istnieje taka możliwość, aby sfinansować samolot przy wykorzystaniu funduszy z dofinansowania przedmiotowego konkursu?

   Odpowiedź: Katalog kosztów kwalifikowalnych znajduje się pod ogłoszeniem o konkursie i stanowi załącznik nr 1 do wzoru Umowy o dofinansowanie. W przedmiotowym dokumencie znajduje się również definicja środka trwałego, która brzmi: "środek trwały – definicja w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki". Pojęcie "przemysłu czasu wolnego" oznacza wielodyscyplinarną gałąź gospodarki związaną z odpoczynkiem i spędzaniem czasu wolnego. Podmioty tego przemysłu dostarczają usługi i produkty konsumentom należącym do tzw. leisure class czyli odbiorców, których fenomen rynkowy polega na reprezentacji wszystkich grup wiekowych. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest poszerzony w stosunku do poprzedniego konkursu 3.2, jednak w dalszym ciągu wydatek dotyczący zakupu samolotu, nie będzie wpisywał się w żadną kategorie kosztów kwalifikowalnych, ponieważ samolot, jako środek transportu, nie wpisuje się w KŚT 743 oraz 76, zgodnie z katalogiem jest kosztem niekwalifikowalnym.

   34.Maksymalna wartość dofinansowania to 800 tys. PLN, jednak należy uwzględnić uzyskaną pomoc de minimis przez podmiot w latach 2018-2020, aby nie przekroczyć tej wartości. Ten warunek dotyczy tylko wnioskodawcy, czy do wysokości uzyskanej pomocy de minimis za lata 2018-2020 wliczane są też podmioty powiązane/partnerskie?

   Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozporządzenia de minimis przedmiotowy limit obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

   - jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

   - jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

   - jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki

   - jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

   Przy określaniu relacji przedsiębiorstw powiązanych dla potrzeb wyznaczania limitu pomocy de minimis należy pamiętać, aby nie uwzględniać powiązań osobowych w kontekście struktur zarządczych i właścicielskich.

   35.Czy wsparcie 85 % jest takie samo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw?

   Odpowiedź: Poziom wsparcia (85%) dotyczy wszystkich Wnioskodawców niezależnie od statusu (sektor MŚP).

   36.Wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa (...) i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją" - jak to należy udowodnić (i w stosunku do wpływu epidemii na działalność jak i na zagrożenie miejsc pracy)?

   Odpowiedź: Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku Wnioskodawca powinien opisach przedmiotowe kwestie w stosownych punktach wniosku o dofinansowanie (między innymi pkt B.8, B.14, B.15, B.16). Dodatkowo Wnioskodawca będzie wybierał wskaźnik wskazujący na liczbę przedsiębiorstw utrzymujących miejsca pracy a na etapie realizacji wskaźnik horyzontalny Liczba utrzymanych miejsc pracy.

   37.Cele projektu to: utrzymanie/wzrost konkurencyjności i ilości miejsc pracy - czy te cele muszą być spełnione łącznie, czy np. można ubiegać się tylko o wsparcie na konkurencyjność bez utrzymania/wzrostu miejsc pracy? W ramach kryterium "Projekt realizuje cele, dla których zrealizowano konkurs" pomiędzy poszczególnymi celami: utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie konkurencyjności, zwiększenie konkurencyjności występują spójniki oraz/lub - czyli wystarczy wpisać się w wybrany, pojedynczy cel?

   Odpowiedź: Planowane przedsięwzięcie nie musi wpisywać się we wszystkie cele konkursu łącznie. Istotne jest, aby projekt wpisywał się w któryś ze wskazanych celów. Jednocześnie przypominam, iż konieczne jest spełnienie pozostałych warunków, które szczegółowo określa dokumentacja konkursowa.

   38.Jak należy rozumieć następujące kwestie zatrudnienia:

   - Można współfinansować w ramach kosztów bieżących wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z realizacją projektu – czyli np. kupując koparkę może to być operator koparki. Ale czy trzeba go zatrudniać w ramach projektu, czy może on już być zatrudniony w firmie przed złożeniem wniosku?

   - W części dotyczącej kwalifikowalności jest informacja, że należy utrzymać miejsce pracy w okresie roku po zakończeniu realizacji projektu - czy zakończenie rozumiane jako data kończąca projekt uwzględniona we wniosku o dofinansowanie, czy od otrzymania ostatniej płatności?

   - Jak długo w takim wypadku trzeba utrzymywać dofinansowane miejsce pracy - rok czy 3 lata?

   Odpowiedź:

   - W ramach kosztów wynagrodzeń - Pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany w przypadku umowy o pracę) wyłącznie do zadań związanych z realizacją projektu np. wynagrodzenie pracownika obsługującego maszynę nabytą w ramach projektu lub też przeznacza na realizację projektu określoną część swojego czasu pracy (ustaloną zgodnie z kartami czasu pracy do wydzielonego etatu) lub realizuje zakres prac wskazany w umowie cywilnoprawnej. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien zawrzeć z określonym pracownikiem stosowną umowę/aneks do umowy lub oddelegowanie, które określą jego zakres obowiązków niezbędnych do realizacji projektu. Wobec tego może to być pracownik zatrudniony w firmie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

   - Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania miejsc pracy przez rok od daty zakończenia realizacji projektu (rzeczowego zakończenia), tj. data wskazana we wniosku o dofinansowanie,

   - Okres trwałości projektu wynosi 3 lata licząc od daty płatności końcowej, natomiast utrzymanie stanowisk pracy (wspartych w ramach kosztu kwalifikowalnego albo wykazanych do utrzymania jako cel projektu) to jeden rok od daty zakończenia realizacji projektu, gdzie zakończenie realizacji projektu określone zostało we wzorze umowy o dofinansowanie jako „data wskazana we wniosku o dofinansowanie. Jeśli wniosek o płatność końcową zostanie złożony przed terminem zakończenia realizacji Projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie, za datę zakończenia przyjmuje się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

   Ponadto współfinansowanie miejsc pracy może mieć miejsce maksymalnie przez 6 następujących po sobie m-cy, a liczba utrzymanych miejsc pracy nie jest tożsama z liczbą wspartych miejsc pracy.

   39.Jak należy postępować w zakresie wyboru wykonawców?

   Odpowiedź: Przed ogłoszeniem konkursu nie ma możliwości zamieszczania zapytań ofertowych na Bazie konkurencyjności. W związku z powyższym, do czasu ogłoszenia konkursu należy upublicznić zapytanie ofertowe publikując go na własnej stronie internetowej oraz rozsyłając go mailowo do minimum 3 potencjalnych oferentów. Na podstawie tak upublicznionego zapytania należy dokonać wyboru wykonawcy. Natomiast jeśli publikacja zapytania nastąpi po ogłoszeniu konkursu należy stosować zapisy Wytycznych kwalifikowalności, które regulują sposób i terminy upubliczniania zapytań ofertowych.

   40.Przedsiębiorstwo zajmuje się terapiami lampami plazmowymi, ich sprzedażą i dystrybucją (naturoterapia) oraz organizuje turnusy naturoterapeutyczne (turystyka zdrowotna). Wnioskodawca chciałby ubiegać się o wsparcie w wcześniejszym konkursie 3.2 na wprowadzenie prototypowej innowacyjnej lampy na rynki zachodnie i polskie pod swoim nowym brandem oraz 3.2 z pomocy de minimis na rozwój turystyki i turystyki zdrowotnej (gdzie będą również używane m. in. lampy plazmowe, które są aktualnie w ofercie jak i te aktualnie na etapie prototypu). Czy pozwalają na to zapisy przepisy, aby korzystać ze środków w obu tych konkursach?

   Odpowiedź: Istnieje możliwość dofinansowania w obu projektach ale pod warunkiem, że planowane do poniesienia wydatki nie pokrywają się ze sobą. Ponadto należy mieć na względzie, że cele i rezultaty obu projektów również muszą być inne. Nie ma możliwości podwójnego dofinansowania projektów.

   41.Jaką kwotę środków własnych w gotówce trzeba wykazać przy staraniu się o dofinansowanie z pomocy de minimis 750 tys. zł? Czy wystarczy te 15%?

   Odpowiedź: Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m. in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m. in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy wynikająca z dokumentów sprawozdawczych finansowych za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe.

   42.Czy jest możliwość uzyskania wsparcia na zakup gruntu? Jakie są warunki? Czy można dokonywać zmian po zakupie na działkę bardziej atrakcyjną?

   Odpowiedź:

   W przedmiotowym konkursie przewidziane do wsparcia są kategorie kosztów dotyczące m.in.:

   - Kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych - ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

   Ponadto warunkami dla kosztu nabycia nieruchomości zabudowanych jest m.in.:

   - cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę,

   - wartość nieruchomości zabudowanej wynikająca z operatu powinna być określona na dzień jej zakupu,

   - zakup nieruchomości zabudowanej nastąpi po 31.01.2020 r., łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową.

   Sam zakup gruntu na którym mają zostać posadowione domki nie mieszczą się w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

   Ponadto Wnioskodawca powinien dokładnie przeanalizować planowane do zakupu wydatki, w tym nieruchomość, ponieważ ocena dotycząca tego zakupu weryfikowana jest również na etapie oceny merytorycznej. Ewentualne zmiany wymagałyby zgody ŚCP/skierowania projektu do ponownej oceny merytorycznej.

   43.Czy zakup koni kwalifikuje się do wsparcia?

   Odpowiedź:  Informujemy, że zgodnie z Interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pismo z dnia 29 czerwca 2020 r. 0115-KDIT3.4011.245.2020.2.JG koń w przedsiębiorstwie stanowi środek trwały tylko na gruncie prawa bilansowego, natomiast do celów podatkowych nie stanowi on środka trwałego. Środki trwałe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn.zm), zwaną dalej ustawą o rachunkowości, stanowią rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywów finansowych oraz tych nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści oraz lokat w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Ponadto na gruncie prawa podatkowego koń jako inwentarz żywy nie stanowi zatem rzeczowego składnika majątku przedsiębiorstwa. Również, wymieniony w załączniku 1 do ustawy, wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, nie obejmuje grupy 9 dotyczącej zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że koń stanowi wydatek niekwalifikowalny.

   44.Czy można rozbudować budynek, który ma 10% powierzchni przeznaczonej na cele mieszkalne?

   Odpowiedź: Przedstawione koszty nie kwalifikują się do wsparcia, ponieważ zostały wymienione w konkursie w ramach kosztów niekwalifikowalnych jako: - koszty robót i materiałów budowlanych nieruchomości zabudowanej lub wyodrębnionych lokali przeznaczonych w całości lub w części dla celów mieszkaniowych.

   45.Środki transportu mogą być zakupione tylko z kategorii 743 i 76? W związku z powyższym samochód do ciągnięcia przyczepy z końmi stanowi wydatek niekwalifikowalny, ale sama przyczepa dla koni może zostać uznana za kwalifikowalną? Czy kwalifikuje się czterokołowa odśnieżarka spalinowa, spych?

   Odpowiedź: Z przedstawionych informacji wynika, że przyczepa nie wpisuje się w KŚT 743 oraz 76. Ponadto do wsparcia będą mogły zostać kwalifikowalne m.in. wydatki związane z zakupem środków trwałych. W związku z powyższym jeżeli pozostałe wydatki będą mieściły się w ramach środków trwałych wówczas mogą zostać uznane za kwalifikowalne w projekcie.

   46.Czy można zmienić wynajmowaną powierzchnię wskazaną we wniosku, jeśli po podpisaniu umowy pojawi się nowa oferta na rynku z bardziej korzystnymi warunkami? Np.: atrakcyjniejsza oferta na wynajem magazynu.

   Odpowiedź: Po złożeniu wniosku istnieje możliwość zmiany powierzchni na większą, ale różnica między tą, o którą ubiegał się Wnioskodawca a tą, którą ostatecznie wynajął nie będzie kwalifikować się do wsparcia. Każda zmiana dotycząca rzeczowej realizacji projektu będzie indywidualnie analizowana pod kątem jej zakresu oraz uzasadnienia.

   47.Czy można wnieść jako wkład niematerialny części użytkowe budynku, który jest w 50% mieszkalny oraz część terenu na którym się znajduje? Wnioskodawca jest w posiadaniu operatu szacunkowego dla nieruchomości.

   Odpowiedź: Z przedstawionych informacji wynika, że przedmiotowy wkład niepieniężny nie będzie mógł zostać wniesiony do projektu z uwagi na fakt, że wkład niepieniężny powinien stanowić wydatek kwalifikowalny, natomiast w planowanym konkursie w ramach wydatków niekwalifikowalnych ujęto m.in. zakup nieruchomości zabudowanej lub wyodrębnionych lokali przeznaczonych w całości lub w części dla celów mieszkaniowych.

   48.Czy będzie dodatkowo premiowany przez ekspertów wybór OZE oraz rozwiązań zeroenergetycznych np. budowa ośrodka, który jest samowystarczalny energetycznie?

   Odpowiedź: Wskazane rozwiązania nie są celowo dodatkowo premiowane w ramach oceny merytorycznej, jednakże ekspert może w ramach dodatkowych efektów uwzględnić takowy efekt.

   49.Czy otrzymuje się 2 punkty przy deklaracji zatrudnienia już 1 pracownika? Czy deklaracja stworzenia większej ilości miejsc pracy (planowane 2) wpłynie na punktację? Czy dwa półetatowe miejsca pracy będą się liczyły jak jedno? Czy okres trwałości projektu to 3 lata i deklaruje się zatrudnienie osoby na 3 lata + 1 rok po zakończeniu projektu?

   Odpowiedź: Przyznanie 2 pkt następuje wówczas, gdy Wnioskodawca zakłada utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na RJP - Roczne Jednostki Pracy). Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy przez co najmniej 2 lata w 3 letnim okresie trwałości.

   50.Spadek dochodów jest warunkiem ubiegania się o dotację z kolei kryteria mówią o spadku obrotów. Czy ma nastąpić spadek obu parametrów, czy jednego z nich, czy będzie podana metodologia obliczania spadku (tzn. do jakiego okresu odnosić spadek)?

   Odpowiedź: W dokumentacji konkursowej pojęcia dot. spadku obrotów, spadku dochodów są zamienne, czyli oznaczają to samo na potrzeby oceny projektów. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż spadek obrotów nie jest warunkiem niezbędnym, aby ubiegać się o wsparcie. Przedmiotowa kwestia będzie weryfikowana w ramach oceny merytorycznej w kryterium: "Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19 (kryterium strategiczne dodatkowe – oceniane po osiągnięciu w kryteriach punktowych podstawowych minimum 12). W związku z powyższym Wnioskodawca może w takiej sytuacji zdobyć dodatkowe punkty, jednakże brak spadku obrotów nie wyklucza go z możliwości uzyskania dofinansowania. Metodologia obliczania spadku została wskazana w dodatkowym załączniku do wniosku (załącznik nr 9).

   51.Czy przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza) niezatrudniająca pracowników, a więc nie spełniająca celu utrzymania pracowników może ubiegać się o dotację? Planowane jest w tym wypadku utworzenie nowych miejsc pracy.

   Odpowiedź: Tak, takie przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o wsparcie, przy spełnieniu pozostałych kryteriów.

   52.W kosztach kwalifikowanych nie były wymienione koszty szkoleń, czy mogą znaleźć się w wydatkach kwalifikowalnych?

   Odpowiedź: Koszty szkoleń mogą być kwalifikowalne wyłącznie jako koszty ujęte w wartości początkowej nabywanych aktywów trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.

   53.Czy usługi doradztwa firmy konsultingowej (w tym napisanie wniosku i rozliczenie projektu) mogą stanowić koszty kwalifikowane?

   Odpowiedź: Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem stanowią koszty kwalifikowalne. Jednakże usługi doradcze polegające na doradztwie firmy konsultingowej (w tym napisanie wniosku i rozliczenie projektu) nie będą stanowić wydatków kwalifikowalnych z powodu wytycznych horyzontalnych, które wykluczają taką możliwość.

   54.Czy w ramach konkursu będzie można wnioskować o dofinansowanie rozpoczętej inwestycji lub jej fragmentu? Aktualnie Wnioskodawca buduje nową siedzibę firmy, budynek jest w stanie surowym w przyszłym miesiącu pojawią się okna. Do tej pory finansowane to jest w całości ze środków własnych, jednak w dobie znacznego spadku obrotów szukam możliwości pozyskania finansowania na dokończenie tej inwestycji.

   - Zatem, czy w ramach konkursu można finansować już rozpoczęte inwestycje? Lub ich etapy? Na przykład instalację elektryczna, sieć komputerową i inne niskonapięciowe? Instalacja grzewcza (planowana pompa ciepła), Instalacja Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (Rekuperacja) Instalacja Fotowoltaniczna? Te etapy nie zostały rozpoczęte w żaden sposób. Czy etapy typu Tynki, Wylewki, czy ocieplenie będą mogły być z programu finansowane?

   - Zakupy typowo inwestycyjne typu oprogramowanie, sprzęt komputerowy, sieciowy, drukarki 3D będą przedmiotem konkursu?

   - Czy firmy jednoosobowe będą mogły brać udział w konkursie? Czy wynagrodzenie właściciela będzie możliwe do sfinansowania czy wynagrodzenia dotyczą tylko nowych pracowników?

   - Czy możliwe jest finansowanie rat leasingowych za samochód? (Leasing rozpoczął się w czerwcu 2019 roku)?

   Odpowiedź: W ramach konkursu jednym z warunków jest to, iż: Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż z dniem 1 lutego 2020 r. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed 1 lutym 2020 r., projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W związku z powyższym nie ma możliwości finansowania już rozpoczętych inwestycji budowlanych np. siedziby firmy, których budowa rozpoczęła się przed 1 lutym 2020r.

   Wszystkie koszty bezpośrednio związane z inwestycją muszą zostać nabyte po 31 stycznia 2020r. aby zostać uznane za kwalifikowalne, natomiast "inne koszty bieżące" (to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, związane ze stałymi zobowiązaniami wnioskodawcy, które są konieczne do poniesienia, aby możliwe było utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności Przedsiębiorstwa w tym utrzymania miejsc pracy) mogą zostać rozpoczęte przed 1 lutym 2020r. jednakże ich koszt kwalifikowalny może obejmować 6 następujących po sobie miesięcy mieszczących się w terminie realizacji projektu (tj. np. po 31 stycznia 2020r.).

   Konkurs ma charakter inwestycyjny, w związku z tym wydatki mogą kwalifikować się do wsparcia, jeśli będą niezbędne do realizacji projektu i zostaną spełnione warunki kwalifikowalności dla danego rodzaju kosztów.

   Firmy jednoosobowe również mogą brać udział w konkursie, a koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą mogą zostać uznane za koszt kwalifikowalny w sytuacji gdy za wykonywaną pracę pobierają wynagrodzenia.

   W ramach konkursu istnieje możliwość zakupu specjalistycznych środków transportu, jednakże pojazd musi spełnić kryterium wpisywania się w rodzaje KŚT 743 i 76 a także inne warunki kwalifikowalności dla danej kategorii kosztów. Do dofinansowania mogą być wybrane projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1.02.2020r.

   55.Wnioskodawca - spółka cywilna prowadzona z 1 wspólnikiem zakupiła urządzenie na spółkę (FV), ale faktura została opłacona z konta prywatnego wspólnika. Czy można zakwalifikować ten koszt do projektu? Ponadto, czy zakup produktów wykorzystywanych do prowadzenia firmy (kosmetyki) może być kosztem kwalifikowalnym? Beneficjent prowadzi gabinety medycyny estetycznej i trychologii (działalność rozpoczęcia początkiem 2020 roku).

   Odpowiedź: Planowany do refundacji koszt powinien być poniesiony w formie przelewu z konta firmowego, którego właścicielem jest Beneficjent, jednak w przypadku spółki cywilnej dopuszczalna jest zapłata za wydatki poniesione w ramach projektu z konta prywatnego wspólnika spółki cywilnej. Ponadto w celu uznania takiego wydatku za kwalifikowalny, należy spełnić wszystkie pozostałe warunki kwalifikowalności, w przypadku zakupu nowego środka trwałego, tj. Koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta), pod warunkiem, że dany koszt nie stanowi wydatku wskazanego w części B.

   Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

   - muszą podlegać amortyzacji,

   - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

   - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości,

   - w przypadku zamówień wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

   Zakup produktów wykorzystywanych do działalności firmy:

   Wydatki takie (kosmetyki) mogłyby kwalifikować się do wsparcia w ramach kosztów bieżących (tj. Inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie), jeżeli będą one niezbędne do realizacji projektu i przez okres 6 następujących po sobie miesięcy (tylko w ilości niezbędnej do świadczenia usług w tym okresie). Jednocześnie przypominam, iż zasadność poniesienia wydatków będzie badana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów, tak więc istotne jest, aby Wnioskodawca miał wstępnie opracowaną metodologię szacowania dla takiego rodzaju kosztów. Należy również pamiętać, iż zasadniczym celem wsparcia konkursu są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. W ramach konkursu wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją. Przy zachowaniu powyższych warunków wskazane w zapytaniu koszty można by uznać za wydatki kwalifikowalne.

   56. Jak liczyć spadek obrotów? Czy to odniesienie do średniej z ostatnich 6 miesięcy? Jak można wliczyć czynsz za gabinet kosmetyczny - czy tylko w proporcji czy w całości przez okres 6 miesięcy?

   Odpowiedź:

   Kwestie związane z udokumentowaniem spadku dochodu reguluje zał. nr 9 dokumentacji konkursowej, który jest do pobrania ze strony internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, pod ogłoszeniem o konkursie https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527. W załączniku znajdują się stosowne instrukcje, w jaki sposób należy go uzupełnić, w tym między innymi jakie okresy należy wziąć pod uwagę. Okres „n” oznacza miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów, a okresy od n-1 do n-6 to miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów (nie ma tutaj odstępstw, nawet w sytuacji kiedy firma prowadzi działalność sezonową). Aby wyliczyć spełnienie warunku, o którym stanowi kryterium należy odnieść się do każdego z miesiąca osobno (nie należy wyciągać średniej).

   57. Jak będzie liczony spadek dochodu? jakie dokumenty należy przedstawić? Gdzie można znaleźć załącznik do konkursu?

   Odpowiedź:

   Kwestie związane z udokumentowaniem spadku dochodu reguluje zał. nr 9 dokumentacji konkursowej, który jest do pobrania ze strony internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, pod ogłoszeniem o konkursie https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527. W załączniku znajdują się stosowne instrukcje, w jaki sposób należy go uzupełnić, w tym między innymi jakie okresy należy wziąć pod uwagę. Okres „n” oznacza miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów, a okresy od n-1 do n-6 to miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów (nie ma tutaj odstępstw, nawet w sytuacji kiedy firma prowadzi działalność sezonową). Aby wyliczyć spełnienie warunku, o którym stanowi kryterium należy odnieść się do każdego z miesiąca osobno (nie należy wyciągać średniej).

   58. Czy przy zakupach poniżej 20 tyś. zł do wniosku dołączamy również link do stron internetowych z ofert?

   Odpowiedź:

   Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków wskazuje, które wydatki należy ponosić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w tym z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z zapisami tego załącznika, wszystkie koszty wskazane w kategorii koszty inwestycyjne (poza kosztami nabycia nieruchomości zabudowanej – te nabyte jedynie po spełnieniu warunków określonych w ww. załączniku oraz przy braku powiązań osobowych i kapitałowych), koszty promocji, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem, koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny oraz inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie, powinny zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, opisanymi w rozdziale 6.5, 6.5.1 oraz 6.5.2. O konieczności zastosowania właściwych zasad, w tym zasady konkurencyjności, decyduje szacowana wartość wydatku. Na etapie wnioskowania, nie ma konieczności dostarczania linków do stron internetowych z ofertami. Wystarczająca będzie informacją wskazująca sposób szacowania wydatku, która należy wskazać w części C.2.2. wniosku o dofinansowanie, w opisach do każdego wydatku.

   59. Co należy wpisać w punkcie B.20 wniosku o dofinansowanie?

   Odpowiedź:

   Mając na uwadze zalecenia wskazane w piśmie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, informujemy, iż w celu monitorowania skali i zakresu interwencji w odpowiedzi na sytuację pandemiczną, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru:

   - w punkcie B.20 wniosku o dofinansowanie projektu - Strategii COVID – 19 poprzez wskazanie w uzasadnieniu informacji w jakim zakresie wsparty projekt pozwoli na walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej w odniesieniu do przedsiębiorstwa i/lub gospodarki województwa śląskiego

   60.Czy istnieje możliwość rozpoczęcie produkcji nowego produktu, np. dezynfekatorów rąk w oparciu o już posiadane maszyny? Zatem, czy wydatkiem kwalifikowanym w projekcie może być zakup surowców?

   ODPOWIEDŹ

   Wydatki takie (surowce) mogłyby kwalifikować się do wsparcia w ramach kosztów bieżących (tj. Inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie), jeżeli będą one niezbędne do realizacji projektu i przez okres 6 następujących po sobie miesięcy (tylko w ilości niezbędnej do świadczenia usług w tym okresie).

   Jednocześnie przypominamy, iż zasadność poniesienia wydatków będzie badana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów, tak więc istotne jest, aby Wnioskodawca miał wstępnie opracowaną metodologię szacowania dla takiego rodzaju kosztów.

   Należy również pamiętać, iż zasadniczym celem wsparcia konkursu są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne.

   Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące.

   Należy pam

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://scp-slask.pl/czytaj/iii_filar_pakiet_dla_gosp

    1. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2019 rok?

    Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,2585.

    2. Czy w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 będzie możliwość załączenia do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności przygotowanej na wzorze obowiązującym w ramach naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19?

    Informuję, że jest taka możliwość, gdyż Opinia o innowacyjności obowiązująca w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 została zaktualizowana wyłącznie w zakresie aktów prawnych co nie wpływa w żaden sposób na merytoryczną kwestię dokumentu. Wykaz instytucji uprawnionych do wystawienie opinii oraz pozostałe punkty opinii pozostają bez zmian.

    3. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek). Pytanie: Czy możliwe jest kwalifikowanie kosztów powierzchni gruntu ściśle związanych z inwestycją i budową takie jak: droga dojazdowa, zbiorniki na wodę itp. ?

    W odpowiedzi informuję iż, wskazane przez Pana koszty tj. droga dojazdowa, zbiorniki na wodę, nie wpisują się jako elementy które będą kwalifikowalne w kategorii Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych. Ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

    4. Czy Wnioskodawca może przedstawić opinię o innowacyjności z jednostki badawczej, z którą współpracuje i czy nie wyklucza to otrzymania punktów za współpracę?

    Wnioskodawca może przedstawić opinię o innowacyjności z jednostki badawczej, z którą współpracuje i nie wyklucza to otrzymania punktów za współpracę, pod warunkiem spełnienia wszystkich niżej wymienionych przesłanek zawartych w deklaracji poufności i bezstronności zamieszczonych w opinii o innowacyjności, w szczególności, należy mieć na uwadze, że podmiot wystawiający dokument nie może uczestniczyć w przygotowaniu projektu (m.in. na każdym etapie tworzenia technologii, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie).

    Opinię o innowacyjności może wystawić podmiot, który, zgodnie z formularzem, musi być zagwarantować bezstronność i poufność, a tym samym spełnić niżej wymienione warunki:
    1. Nie pozostawać z przedsiębiorcą, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności polegającym na:
    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

    2. Nie pozostawać z podmiotem, który udzielił licencji na wykorzystanie patentu dotyczącego opiniowanej technologii w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności polegającym na:
    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

    3. Nie może uczestniczyć w przygotowaniu projektu (m.in. na każdym etapie tworzenia technologii, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie).

    4. Nie może ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

    5. Nie może być prawomocnie skazana/y za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

    6. Powinien zobowiązać się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych, przygotowanych w trakcie lub jako rezultat przygotowania opinii i wyrazić zgodę się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów przygotowania przedmiotowej opinii i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.

    4. Czy można wybudować halę produkcyjną (pod cele projektu - wdrożenie innowacyjnego produktu) w ramach kategorii kosztów "Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych" na dzierżawionej nieruchomości? Jeżeli tak, to czy są jakieś specjalne wymagania/zastrzeżenia w takim przypadku?

    W odpowiedzi na zapytanie informuję, że istnieje możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków związanych z kategorią pn. koszt nabycia materiałów i robót budowlanych na dzierżawionej nieruchomości. Proszę jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
    1. Z zawartych dokumentów na dzierżawie nieruchomości niezabudowanej, na której powstanie hala, musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
    2. Najemca hali – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia (tj. od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową).

    Jednocześnie, proszę pamiętać o warunku , iż w przypadku budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji wynajmowanych/dzierżawionych nieruchomości zabudowanych, prace/roboty budowlane muszą zostać zaksięgowane w EŚT beneficjenta jako np. inwestycja w obcym środku trwałym.

    Planując prace budowlane proszę zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych, w tym m.in. zapis: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania.

    5. Czy w ramach wnioskowania do konkursu 3.2 - oprócz wydatków na budowę - możemy sfinansować rozwiązania z zakresu fotowoltaiki?

    Odpowiadając na zapytanie informuję, iż wskazane koszt można uznać za kwalifikowalne w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w sytuacji, gdy spełnione będą trzy poniższe przesłanki:
    1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
    2. zdolność wytwarzania energii dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane oraz
    3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii będą uznane za kwalifikowalne np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).

    Jeżeli projekt spełniał będzie powyższe warunki, nie powinno być przeszkód do objęcia kosztów związanych z wytwarzaniem energii regionalną pomocą inwestycyjną. W przypadku braku spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek element taki stanowi koszt niekwalifikowalny.

    6. Zwracam się z pytaniem czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2 na zakup infrastruktury informatycznej, a konkretnie na kilka licencji zmodyfikowanej (dostosowanej do naszych potrzeb) istniejącej aplikacji?

    W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w ramach kosztów kwalifikowalnych istnieje możliwość ujęcia kosztu nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych., np. licencje i oprogramowanie. W ramach tej kategorii kosztów możliwości kwalifikowania wydatków podlegają: zakup, wytworzenie, instalacja, montaż, pierwsze uruchomienie, koszt sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, szkolenie personelu, instruktaż. Zakupy te muszą podlegać amortyzacji, a także muszą zostać włączone do aktywów Beneficjenta. Ponadto ich zakup winien być dokonany na warunkach rynkowych – przy zastosowaniu zasady konkurencyjności. Zakupione WNiP można wykorzystywać jedynie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Proszę pamiętać, iż w trakcie oceny merytorycznej weryfikowana będzie zasadność ponoszenia wydatków.


    7. Czy możliwym jest, aby o dotację w ramach działania 3.2 wystąpiło konsorcjum składające się z dwóch podmiotów tj. właściciela know-how oraz podmiotu wnoszącego zdolność administracyjno-produkcyjno-finansową niezbędną do komercjalizacji innowacyjnego produktu? ( oba podmioty razem spełniają kryterium msp).

    W ramach działania 3.2 nie mogą ubiegać się o wsparcie konsorcja. Konkurs jest dedykowany występującym o wsparcie indywidualnie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

    8. Czy inwestycja w środki trwałe pod postacią hali produkcyjnej możliwa jest na terenie dzierżawionym? (umowa dzierżawy przekraczająca okres trwałości projektu).

    Istnieje możliwość realizacji projektu na terenie dzierżawionym. Należy jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
    1. Z zawartych dokumentów na dzierżawę terenu musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także na cele realizacji projektu.
    2. Dzierżawca terenu – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia (tj. od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową)

    Planując prace budowlane należy zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie.

    Ponadto jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych na dzierżawionym terenie, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

    W związku z faktem, że z treści pytania nie wynika jednoznacznie, czy Wnioskodawca będzie budował nową halę czy modernizowała już istniejącą, proszę również zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

    9. Czy inwestycja może być usytuowana na terenie KSSE jeśli potencjalny beneficjent działania 3.2 korzysta z ulg podatkowych i innym związanych z działalnością na terenie KSSE?

    Inwestycja może być usytuowana na terenie KSSE, należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych oraz innych form wsparcia publicznego , musi przeanalizować planowane do poniesienia koszty pod względem występowania kumulacji pomocy bądź też podwójnego finansowania. Proszę pamiętać, ze zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014, Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego oraz musi respektować zasadę, o której mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia ogólnego.

    10. Czy Fundacja może składać wniosek w programie: 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą oraz odpłatną. Czy może być potraktowana jako Mikroprzedsiębiorca?

    W odpowiedzi na przesłane pytanie, informuję, że zgodnie z regulaminem konkursu o wsparcie w ramach Działania 3.2, może ubiegać się podmiot będący przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru tj. CEIDG albo KRS. W związku z powyższym, jeżeli Fundacja jest podmiotem wpisanym do właściwego rejestru i prowadzi działalność gospodarczą (co potwierdza wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS), należy do sektora ,mikro małych i średnich przedsiębiorstw, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2.

    W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”). Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. W przypadku mikro przedsiębiorstw zatrudnienie musi być poniżej 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

    Proszę jednak mieć na uwadze, aby zostały spełnione pozostałe warunki wynikające z regulaminu konkursu, w tym m.in. aby planowany projekt spełniał założenia inwestycji początkowej (stanowi dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie/zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu/zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego zakładu/założenie nowego zakładu).

    11. Czy możliwe jest wystawienie opinii o innowacyjności przez zagraniczną uczelnię działającą w Niemczech?

    W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że nie ma możliwości, aby opinia została wystawiona przez zagraniczną uczelnię, przedstawiona w opinii lista instytucji, które mogą wystawić opinię o innowacyjności, stanowi katalog zamknięty. Natomiast dokument wystawiony przez uczelnię zagraniczną, może być załączony jako załącznik dodatkowy, proszę pamiętać, aby był przetłumaczony na język polski.

    12. Proszę o określenie, co dokładnie znaczy „kosztorysant z uprawnieniami”, jakie dokładnie uprawnienia na mieć kosztorysant?

    W odpowiedzi informuję, iż prosząc aby dokument został sporządzony przez kosztorysanta z uprawnieniami ŚCP miało na myśli osobę, która posiada stosowne kompetencje oraz doświadczenie pozwalające na sporządzenie takiego kosztorysu. Przedmiotowy warunek ma na celu pozyskanie rzetelnego dokumentu sporządzonego przez kompetentną w tym temacie osobę.

    13. Proszę o informację, jaki dokument należy przedstawić w załączniku: 1."dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R (jeśli dotyczy)" Czy może być to OT ujmujące prace B+R w ewidencji księgowej wnioskodawcy? Czy należy przedstawić cały raport z prac B+R? Czy jeszcze inny dokument? 2. dokument potwierdzający, iż projekt jest efektem współpracy z jednostką badawczo – rozwojową lub IOB.

    W odpowiedzi na przesłane pytanie, informuję, że do przykładowych dokumentów potwierdzających wdrożenie prac B+R należą m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, raport z przeprowadzonych prac, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R pod warunkiem, iż na podstawie tego dokumentu będzie można zweryfikować związek prowadzonych prac B+R z planowanym do realizacji projektem. Ponadto informuję, że ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

    Do przykładowych dokumentów potwierdzających, iż projekt jest efektem współpracy z jednostką badawczo – rozwojową lub IOB należą m.in. umowa współpracy w zakresie prac B+R prowadzonych wspólnie z jednostką badawczo – rozwojową, których wynik jest wdrażany w ramach projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie, dokument potwierdzający przeprowadzenie przez IOB usług doradczych zakończonych rekomendacjami, które mają być wdrażane w ramach przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie. Dokumenty te będą podlegały ocenie eksperckiej, podczas której, oceniający będzie mógł stwierdzić czy nastąpiła realna współpraca oraz czy jej efekty są wdrażane w przedstawionym projekcie.

    Mając na uwadze powyższe, informuję, że wskazane dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego, istotnym jest, aby przedłożony dokument, w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzał wdrożenie prac B+R lub efekt współpracy Wnioskodawcy z jednostką badawczo rozwojową.

    14. Bardzo proszę o informację czy w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MSP jest akceptowana promesa warunkowa kredytu.

    W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dokumentem potwierdzającym finansowanie projektu są (s. 43):
    a)wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów.
    b)zaświadczenie bankowe/opinia bankowa o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
    c)promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

    W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

    UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

    Załącznik należy dostarczyć na etapie wnioskowania.

    W związku z powyższym, dokument pn. promesa kredytu nie może mieć charakteru warunkowego.

    15. W Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie określono, że jednym z obowiązkowych Załączników jest: „SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPORZĄDZONE PRZEZ ZATWIERDZONEGO AUDYTORA ZEWNĘTRZNEGO (JEŚLI DOTYCZY). W sytuacji gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie wyższe niż 750 000,00 EUR i gdy dobrowolne poddał się audytowi poświadczającemu sprawozdania finansowe, wówczas należy załączyć przedmiotowy dokument. W sytuacji gdy kwota dofinansowania jest niższa lub nie przeprowadzono audytu, wówczas należy załączyć Informację nt. braku załącznika". Czy ww. wskazany dokument to audyt dot. ostatniego sporządzonego przez Wnioskodawcę Sprawozdania finansowego? Tj. w tym przypadku Sprawozdania finansowego za 2019 rok?

    W odpowiedzi na pytanie informuję, iż jeżeli audyt był przeprowadzony w ciągu trzech ostatnich okresów sprawozdawczych, to należy taki załącznik dostarczyć. Tak więc w przypadku gdy wniosek będzie złożony w 2020r., to należy zweryfikować czy w latach 2019-2017 przeprowadzono taki audyt i w sytuacji odpowiedzi pozytywnej załączyć go do wniosku.

    16. Jaki dokument dot. finansowania inwestycji muszę załączyć, biorąc pod uwagę że finansujemy inwestycję kredytem.

    W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w przypadku finansowania projektu kredytem mając na względnie spójność zapisów we wniosku o dofinansowanie z dostarczonymi załącznikami, Wnioskodawca powinien jako dokument potwierdzający finansowanie projektu dostarczyć stosowną promesę kredytowej/pożyczki inwestycyjnej albo podpisaną umowę kredytową. W przypadku umowy kredytowej proszę mieć na względzie zachowanie efektu zachęty (uruchomienie środków po złożeniu wniosku).

    Proszę mieć na uwadze, iż Beneficjent musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego oraz musi respektować zasadę, o której mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia ogólnego. Szczegółowe informacje na temat kumulacji pomocy/podwójnego dofinansowania można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.scp-slask.pl/czytaj/podwojne_finansowanie_wydatkow__kumulacja_pomocy. Ponadto należy zwrócić na formy zabezpieczeń, które w swojej istocie prowadzą do przeniesienia własności zakupionego w ramach projektu środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej z wnioskodawcy/beneficjenta na bank/instytucję finansującą. Zabezpieczeniem takim jest w szczególności przewłaszczenie na zabezpieczenie.

    Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie jako załącznik składa jeden z dokumentów potwierdzających finansowanie projektu, a stanowiących katalog zamknięty. Od Wnioskodawcy zależy więc ostatecznie, jaki dokument ze wspomnianego katalogu dołączy do dokumentacji aplikacyjnej. Istotne jest zachowanie spójności pomiędzy zapisami wniosku, a dostarczonym dokumentem.

    17. Kurs Euro za 2021 r.

     W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_2___innowacje_w_msp_nabor_nr_rpsl_03_02_00_ip_01_24_02419

     1. Jakie są rodzaje, oprócz środków własnych, które mogą służyć na pokrycie wkładu własnego tj. 25%?

     Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie :
     Na etapie aplikowania Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:

     a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).
     W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,
     b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
     c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

     W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.
     UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

     Ponadto informuję, że Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego. W kryterium tym weryfikowane będzie czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym.

     2. Rozważamy ubieganie się o dofinansowanie w ramach działania 3.2. W projekcie ok. 20% kosztów kwalifikowalnych będzie dotyczyło przeprowadzenia prac remontowych w lokalu. Niniejsze prace będą bezpośrednio powiązane realizacją projektu oraz planowanymi do wdrożenia innowacjami. Czy są przeciwwskazania, aby zakupić takie usługi dla lokalu, którego Wnioskodawca nie jest właścicielem (lokal będzie wynajmowany)?

     W odpowiedzi na poniższe informuję, że jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.
     Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

     3. Jak będzie wyglądać ocena merytoryczna w zakresie wpisywania się w inteligentne specjalizacje?

     Pod ogłoszeniem o konkursie zamieszczono dokument wskazujący działy zawierające kody PKD mogące świadczyć o wpisywaniu się projektu w RIS 2013-2020. W weryfikacji zostanie wzięty pod uwagę zarówno główny jak i dodatkowy   kod PKD projektu.  Samo wskazanie kodu PKD nie świadczy automatycznie o wpisaniu się projektu w RIS – w ocenie zostanie wzięty pod uwagę przede wszystkim zakres rzeczowy projektu oraz planowane do osiągnięcia/zrealizowania cele/rezultaty.

     W deklarowaniu kodu PKD projektu mogącego świadczyć o wpisywaniu się w RIS 2013-2020 należy wziąć pod uwagę, iż nie każda działalność realizowana w ramach działów i wpisująca się w RIS 2013-2020 może zostać wsparta ze względu na obowiązujące sektory wykluczone. Informacje w zakresie wykluczeń zostały wskazane w dokumencie stanowiącym załącznik nr do Regulaminu konkursu pn. OPRACOWANIE DOTYCZĄCE RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

     4. Wydatki związane z zakupem nieruchomości zabudowanej nie mogą przekroczyć 10% wartości wszystkich pozostałych wydatków kwalifikowanych. Czy limit ten dotyczy również nabycia materiałów i robót budowlanych? Czy wymagane jest od Wnioskodawcy na etapie aplikowania przedłożenia pozwolenia na budowę?

     Limit 10% odnosi się jedynie do zakupu nieruchomości zabudowanej, natomiast dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych wartość dofinansowania tych kosztów nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie. Warunek dotyczący nabycia robót i materiałów budowlanych obowiązuje jedynie na etapie aplikowania. 

     W przypadku, gdy w ramach projektu Wnioskodawca nabywa materiały i roboty budowlane w celu budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji/remontu nieruchomości zabudowanej lub/oraz nabywa środki trwałe których montaż/instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenie kopii pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, kopii zgłoszenia budowy z pisemną akceptacją zgłoszenia (potwierdzającą niewniesienie sprzeciwu przez właściwy organ), wystawioną przez właściwy organ udzielający pozwolenia lub potwierdzenie z właściwego organu, że pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych nie jest wymagane. Do pozwolenia na budowę należy dostarczyć kopie wszystkich zapisanych stron dziennika budowy, jeżeli wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie takowy posiada.

     Zezwolenie na inwestycję należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada stosowne dokumenty na moment składania wniosku o dofinansowanie, powinien je dostarczyć, jako załączniki do wniosku o dofinansowanie.

     5. Czy posiadanie pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powoduje, że niespełniony zostanie efekt zachęty? Czy podjęcie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie również może powodować niespełnienie efektu zachęty?

     Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

     6. Wspólnikami spółki Wnioskodawcy są obcokrajowcy, którzy posiadają udziały w innych podmiotach działających na rodzimym rynku. Czy w tym przypadku określając wielkość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy wziąć pod uwagę powiązania osobowe z podmiotami zagranicznymi, w których udziały posiadają wspólnicy - obcokrajowcy? (korzystając z portalu mojepaństwo.pl brak informacji o podmiotach zagranicznych, w których udziały posiadają wspólnicy – obcokrajowcy).

     Szczegółowe kryteria w zakresie ustalania statusu MŚP można odnaleźć w artykule 3 Załącznika nr I Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W przypadku, gdy członek zarządu Wnioskodawcy jest jednocześnie członkiem zarządu w innym podmiocie ( w tym również zagranicznym ) to może występować relacja podmiotów powiązanych. Kluczowe w tym zakresie jest określenie, czy członek zarządu może sam wywierać decydujący wpływ na funkcjonowanie danej firmy (udział większościowy w prawie głosu/kapitale). Należy zapoznać się z zapisami przedmiotowego dokumentu.

     Pomocne mogą być również zapisy „Instrukcji wypełniania wniosku” zawarte w opisie punktu A.6. Przy uwzględnianiu relacji partnerskich/powiązań należy wziąć pod uwagę również podmioty spoza kraju.

     7. Czy składając wniosek o dofinansowanie jako podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą można na późniejszym etapie (przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie) przekształcić się w spółkę prawa handlowego np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

     Opisane  zmiany są potencjalnie dopuszczalne, należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku przekształcenia przed podpisaniem umowy Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie ŚCP oraz dostarczyć stosowne oświadczenie, w którym przedstawi niezbędne dane pozwalające w szczególności zbadać skutki przekształcenia przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przez podmiot przekształcony wymogów dotyczących statusu przedsiębiorstwa.

     Dofinansowanie udzielane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a do określenia statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę dane firm partnerskich i powiązanych zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

     Należy mieć na uwadze fakt, że do momentu upływu okresu trwałości Projektu niedopuszczalna jest utrata przez Beneficjenta statusu MŚP w wyniku zmian w strukturze właścicielskiej lub zarządczej przedsiębiorstwa Beneficjenta, a polegających w szczególności na przejęciu przedsiębiorstwa Beneficjenta lub uzyskaniu dominującego wpływu na przedsiębiorstwo Beneficjenta przez inne przedsiębiorstwo, niemające statusu MŚP. W powyższej sytuacji utrata przez Beneficjenta statusu MŚP następuje w dniu przejęcia jego przedsiębiorstwa lub uzyskania dominującego wpływu na to przedsiębiorstwo przez przedsiębiorstwo niemające statusu MŚP.

     W przypadku zmian (przekształceń przedsiębiorstwa), dokonywanych po podpisaniu umowy o dofinansowanie, należy stosować zapisy umowy. Zgodnie z którymi „do momentu upływu okresu trwałości Projektu Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta lub przeniesienia jego przedsiębiorstwa w całości lub w części na podmiot trzeci, za wyjątkiem takich zmian, które dokonywane są w trybie określonym w Tytule IV Kodeksu spółek handlowych i które skutkują wstąpieniem podmiotu działającego w zmienionej formie prawnej (spółka przekształcona) lub podmiotu trzeciego (spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana) w ogół praw i obowiązków Beneficjenta z mocy prawa. Beneficjent zobowiązany jest poinformować IP RPO WSL - ŚCP o wszelkich planowanych zmianach formy prawnej przed ich przeprowadzeniem”.

     8. Czy możliwe jest finansowanie projektu, planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2, z pożyczki unijnej? Pytanie wynika z zapisów umowy o dofinansowanie, gdzie wskazana jest możliwość finansowania części projektu jako „kredyt/pożyczka komercyjna z elementem dotacyjnym w postaci unijnego wsparcia polegającego na dopłacie do wysokości odsetek od kapitału (kredyt/pożyczka na preferencyjnych warunkach)”. Pożyczka, pochodziłaby z Funduszu Górnośląskiego, w którym preferencja przejawia się jako „Korzyść Finansowa – oznacza liczbę punktów procentowych o jaką zostanie zredukowana Standardowa Stopa Procentowa pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy, określoną w umowie pożyczki”  https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-silesia2020/

     Z zapisów umowy wynika, że 25% kosztów kwalifikowanych musiałoby zostać sfinansować ze środków prywatnych, niepochodzących z żadnego publicznego wsparcia.

     W ramach konkursu Wnioskodawca nie może naruszyć zasady zakazu podwójnego finansowania oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (środków pochodzących z co najmniej jednego funduszu, programu, instrumentu, czy inicjatywy wspieranej przez unijny budżet) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

     Oznacza to, że do podwójnego finansowania może dojść np. wtedy, gdy przedsiębiorca sfinansuje wydatek/wydatki założone w projekcie ze środków pożyczki/kredytu, który zawiera w sobie pomoc wspieraną przez unijny budżet.

     Ponadto uznanie podwójnie finansowanych wydatków za niekwalifikowalne oznacza równocześnie, że nie zachodzi dodatkowa potrzeba badania kumulacji pomocy, ponieważ z chwilą wykluczenia przedmiotowych wydatków z możliwości uzyskania dofinansowania, wyłączona zostaje również możliwość wystąpienia kumulacji pomocy (brak wystąpienia dwóch źródeł pomocy wspieranej przez unijny budżet na tym samym wydatku kwalifikowalnym).

     W związku z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów realizowanych przez ŚCP i finansowania projektu preferencyjną pożyczką z Funduszu Górnośląskiego.

     9. Czy w ramach oceny zdolności finansowej, wystarczającym będzie gdy Wnioskodawca dołączy promesę kredytową na etapie uzupełnień formalnych z datą wystawienia po dniu pierwotnego złożenia wniosku o dofinansowanie ?

     Instrukcja wypełniania wniosku wskazuje, że dokument ten powinien być dostarczony „na etapie wnioskowania” – niestety nie mamy pewności czy uda się zdobyć przedmiotowy dokument przed dniem zakończenia naboru ale z dużym prawdopodobieństwem otrzymamy go jeszcze przed potencjalnym wezwaniem do uzupełnienia wniosku.

     Czy jeśli taka forma dostarczenia załącznika (data wystawienia promesy po dniu złożenia wniosku) jest nie wystarczająca/niezgodna z katalogiem zamkniętym – to czy taki dokument będzie brany pod uwagę przez eksperta jako „załącznik dodatkowy”?

     W dokumentacji (instrukcja wypełniania wniosku), w akapicie opisującym „załączniki dodatkowe” brak jest adnotacji że załącznik ten powinien być dołączony na etapie złożenia wniosku.

     Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 składany wniosek musi być wypełniony we wszystkich polach, jak również dołączone muszą zostać wszystkie załączniki, w tym obligatoryjny wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

     W konkursie tym, zasady w procedurze wyboru projektów, są zgodne z m.in. zaktualizowaną ustawą wdrożeniową. W związku z powyższym IOK informuje, że w pierwszej kolejności wniosek będzie podlegał weryfikacji pod kątem spełnienia warunków formalnych, następnie po pozytywnym przejściu tego etapu zostanie przekazany do oceny formalnej. Wszelkie informacje na temat procedury wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu, należy szczegółowo zapoznać się z dokumentem.

     W związku z powyższym, w przypadku braku jakiegokolwiek załącznika obowiązkowego Wnioskodawca zostanie wezwany, zgodnie z Regulaminem konkursu, do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych. Należy pamiętać, że termin na uzupełnienie wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania. Pismo dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku w zakresie warunków formalnych zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku.

     10. Czy w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MSP można sfinansować zakup środków trwałych w takim zestawieniu: innowacyjna linia technologiczna zestaw fotowoltaiczny (który nie będzie podłączony do sieci energetycznej dostawcy energii, tylko będzie pracował na rzecz obsługi linii technologicznej?

     Koszt można uznać za kwalifikowalne w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w sytuacji gdy spełnione będą trzy poniższe przesłanki:

     1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
     2. zdolność wytwarzania energii dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorstwa , co oznacza, że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane oraz
     3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii będą uznane za kwalifikowalne np. odnawialne źródła energii.

     W związku z powyższym jeżeli spełnione zostaną przytoczone powyżej przesłanki  wskazany w zapytaniu zestaw fotowoltaiczny można będzie uznać za kwalifikowalny, w przypadku braku spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek element taki stanowi koszt niekwalifikowalny.

     11. Jakie są rodzaje, oprócz środków własnych, które mogą służyć na pokrycie wkładu własnego tj. 25%?

     Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie :
     Na etapie aplikowania Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:

     a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).

     W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,

     b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.

     c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

     W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

     UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

     Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Należy jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego. W kryterium tym weryfikowane będzie czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym.

     12. W projekcie ok. 10-20% kosztów kwalifikowalnych będzie dotyczyło przeprowadzenia prac remontowych w lokalu. Niniejsze prace będą bezpośrednio powiązane z inwestycją oraz wdrożeniem innowacji.

     Czy są przeciwskazania, aby zakupić takie usługi dla lokalu, którego nie jesteśmy właścicielem (lokal będzie wynajmowany co najmniej do końca okresu trwałości)  w kontekście poniższego zapisu we wzorze Umowy o dofinansowanie:

     "4. Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych - bezpośrednio związanych z projektem, tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólnych budynku. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalacje wod - kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych z projektem.

     Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne:
     - są niezbędnym elementem projektu i bezpośrednio z nim związane,
     - podwyższają wartość środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta,".

     Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

     Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

     13. Czy istnieje możliwość, aby z konkursu 3.2 aplikować o dofinansowanie części produkcyjnej budynku, a części magazynowo-biurowe – z pożyczki unijnej?

     Zapewne byłoby potrzebne:
     - dokładne rozdzielenie nakładów, potrzebnych do budowy poszczególnych części
     - odrębne faktury lub dokładne wyszczególnienie części składowych na jednej fakturze

     Wątpliwości:
     - czy może być wtedy jeden dokument OT dla całej nieruchomości? Będzie to bowiem jeden budynek, zapewne z jednym pozwoleniem na użytkowanie
     - części finansowane z pożyczki powinny wtedy zostać w wniosku 3.2 wykazane jako niekwalifikowane, ale przedstawiono na nie źródła finansowania (np. promesa pożyczki?)
     - powierzchnia magazynowa i biurowa, mimo, że niekwalifikowane z uwagi na planowane źródła finansowania, byłyby natomiast wykorzystywane częściowo dla potrzeb projektu?

     Nie ma możliwości sfinansowania budowy obiektu zarówno z uwzględnieniem pomocy uzyskanej w ramach działania 3.2, jak i ze wskazanej pożyczki. Stanowisko to wynika po pierwsze z oceny, czym jest dofinansowywana inwestycja. W ramach projektu – aby osiągnąć założone cele i rezultaty projektu - będzie wykorzystywany nie tylko dział produkcyjny, ale pośrednio też i pozostałe działy (biurowy i magazynowy). Tak więc nie można w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości rozgraniczyć tych procesów biznesowych i w efekcie rozgraniczyć kosztów kwalifikowalnych obu przedsięwzięć. Dodatkowo należy wspomnieć o występowaniu części wspólnych w obiekcie, które również nie pozwalają na nie budzące wątpliwości wyodrębnienie „podprojektów” finansowanych z różnych źródeł. W rozumieniu prawa budowalnego daną inwestycję stanowi budowa obiektu (w całości) i to całego obiektu dotyczyć będą ewentualne akty z zakresu administracji budowlanej. Patrząc również pod kątem cywilnoprawnym, w obu projektach będziemy mieli do czynienia z jedną nieruchomością.
     Wszystkie ww. przesłanki wskazują na to, iż Wnioskodawca nie jest w stanie jasno rozgraniczyć i udowodnić odrębność inwestycji tak, aby można było uznać bez żadnych wątpliwości, iż nie zachodzi niedozwolona kumulacja pomocy.

     14. Firma produkcyjna zaliczana do MŚP, zamierza dokonać zakupu maszyny. Niniejsza maszyna otrzyma pozytywną Opinię o innowacyjności. Z pomocą tejże maszyny wnioskodawca:
     - zasadniczo zmieni proces produkcyjny funkcjonującego zakładu tj. znacznie usprawni swój park maszynowy i będzie mógł produkować wyroby o wyższej jakości (głównie te same wyroby);
     - zwiększy zdolność produkcyjną istniejącego zakładu tj. swoją produkcję (dot. wyrobów dotychczas wytwarzanych, pojawią się nowi odbiorcy).

     Wytwarzanie wyrobów, przy pomocy zakupionej maszyny, stanowić będzie wprowadzenie na rynek w skali regionu nowej usługi przy zastosowaniu nowego/nowoczesnego procesu/sposobu wytwarzania.

     Proszę o opinię co do możliwości uzyskania dofinansowania dla opisanego powyżej projektu ze środków konkursu RPSL.03.02.00_IP.01-24-022/19.

     Z jakiego terminu wymagana jest Opinia o innowacyjności (wnioskodawca uzyskał taką Opinię przed ogłoszeniem konkursu) ?

     W ramach konkursu pomoc udzielania jest w formie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. A za tym należy udowodnić, iż projekt wpisuje się w jeden z dozwolonych typów inwestycji początkowej. Ze względu na to, iż konkurs ma umożliwić wsparcie na wdrożenie innowacji technologicznej niedopuszczalnym jest aby jedynym lub dominującym typem inwestycji początkowej było zwiększenie zdolności produkcyjnej (czyli sytuacji,  w której Wnioskodawca zwiększa potencjał produkcyjny przy zachowaniu tego samego procesu produkcyjnego i produktu). Zatem Wnioskodawca zobligowany jest do przeanalizowania, który z typów inwestycji początkowej jest dominujący i wskazania tego we wniosku wraz z uzasadnieniem. Należy mieć na uwadze, iż w ramach merytorycznych kryteriów wyboru projektów oceniający (w przypadku złożenia wniosku) będą oceniać, czy faktycznie (we wskazanym przypadku) dominującym typem będzie zasadnicza zmian procesu produkcji (w ocenie tego zostanie wzięta m.in. specyfika rozwiązania, efekty finansowe związane ze sprzedażą danych produktów, cele i rezultaty). Reasumując wsparcie ma zostać udzielone na wdrożenie innowacji a nie na bieżącą, zwiększoną w zakresie wolumenu produkcji, działalność.

     Załączniki do wniosku muszą być „aktualne” na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, tzn. nie mogą być wcześniejsze, niż data ogłoszenia konkursu. Ponadto powinny być złożone (np. opinia o innowacyjności) na aktualnym formularzu, będącym załącznikiem do danej dokumentacji konkursowej.

     15. Jakie formy zabezpieczenia kredytu są dopuszczalne, które nie spowodują iż wydatek zostanie uznany za niekwalifikowany: weksel, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy, cesja ubezpieczeniowa, cesja z dotacji?

     Wskazane formy są dopuszczalne. Niedopuszczalną formą zabezpieczenia jest np. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności.
     Szczegółowe informacjami zamieszczono na naszej stronie internetowej:https://www.scp-slask.pl/czytaj/zabezpieczenia_umow_zapewniajacych_zewnetrzne_zrodla_finansowania_projektow_z_punktu_widzenia_kwalifikowalnosci_wydatkow

     http://scp-slask.pl/czytaj/podwojne_finansowanie_wydatkow__kumulacja_pomocy

     16. Przedsiębiorca zajmujący się produkcją mebli planuje  aplikować w konkursie  o nr 3.2, w ramach którego jednym z wydatków byłby piec do ogrzewania hali opalany na biomasę. Wskazany zakup tłumaczy tym, że w hali produkcyjnej muszą być odpowiednie warunki do pracy z drewnem , klejem itp. Proszę o informację, że w/w zakup będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem?

     Ponadto, Wnioskodawca planuje realizację inwestycji komplementarnej w postaci budowy hali produkcyjno  – magazynowej wraz z pomieszczeniami socjalnymi. W chili obecnej posiada pozwolenie na budowę i planuje rozpocząć tą inwestycję jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Budowa hali nie będzie objęta projektem natomiast docelowo Wnioskodawca rozważa  umiejscowienie maszyn właśnie w nowo wybudowanej hali ( wraz z pozostałymi innymi gniazdami produkcyjnymi, dzięki którym będzie mógł świadczyć inne produkty). Czy opisywana sytuacja jest zgodna z efektem zachęty?

     Piec do ogrzewania na biomasę może stanowić wydatek kwalifikowalny o ile spełnia następujące warunki:
     - wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
     - zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowywana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane
     - w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do pomocy w ramach zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowalne, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilane silnikiem wysokoprężnym).

     Nadmienić dodatkowo należy, iż zasadność poniesienia wydatków będzie weryfikowana w trakcie oceny merytorycznej. Należy pamiętać o tym, iż konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw chcących wdrożyć innowację technologiczną. Zatem wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z wdrażaną technologią (procesem/produktem).

     W przypadku gdy inwestycja ujęta we wniosku wymaga pozwolenia na budowę i prace związane z przedsięwzięciem, dla którego uzyskano dane pozwolenie, już się rozpoczęły przed złożeniem wniosku, wówczas efekt zachęty nie został spełniony. Mogą zajść sytuacje związane z istotnym odstępstwem od pierwotnego projektu budowlanego związane ze zmianą zamierzenia inwestycyjnego, dzięki czemu projekt może spełniać efekt zachęty. Wówczas wymaganą jest np. adnotacja w dzienniku budowy o odstępstwie od pierwotnego planu lub zmiana decyzji pozwolenia na budowę np. w postaci zmiany sposobu użytkowania obiektu.

     W przypadku spełnienia powyższych warunków należy przeanalizować czy wskazany w zapytaniu piec zastał uwzględniony w projekcie budowlanym. W sytuacji gdy został uwzględniony należy przeanalizować spełnienie efektu zachęty.

     17. Czy w konkursie 3.2 może wziąć udział przedsiębiorstwo założone specjalnie po to, by złożyć określony projekt?

     W odpowiedzi na zapytanie informuję, że teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast należy zwrócić uwagę na zapisy dokumentacji konkursowej, np. udowodnienie potencjału Wnioskodawcy, jego zdolności finansowe, np. dostarczenie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata. Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić również uwagę, to kwestia spełnienia w takim przypadku efektu zachęty, jak również wyboru inwestycji początkowej. Przez inwestycję początkową należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.) za inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
     - założeniem nowego zakładu (utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej),
     - zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych/produkcyjnych/ w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji),
     - dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (dotyczy przypadku, gdy w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych),
     - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy  sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu).

     Jeśli dany podmiot, ma możliwość spełnienia warunków opisanych w dokumentacji konkursowej, to nie ma przeciwwskazań, aby taki projekt złożyć.

     18. Czy w konkursie RPO WSL 3.2. „Innowacje w MŚP” mogą być uznane jako wydatki kwalifikowalne roboty budowlane dotyczące przebudowy/ rozbudowy hali produkcyjnej, która nie jest własnością wnioskodawcy?

     Hala produkcyjna nie jest własnością wnioskodawcy ale będzie wynajęta przez wnioskodawcę od udziałowca część hali (ok. 400 m2), która będzie podlegała przebudowie/ rozbudowie.

     Istnieje taka możliwość. Należy jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
     1. Z zawartych dokumentów na wynajem hali musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także na cele realizacji projektu.
     2. Najemca hali – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia.

     Planując prace budowlane należy zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie.

     Ponadto jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych w wynajmowany lokalu, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

     Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

     19. W jaki sposób musi być dokumentowany wkład własny Wnioskodawcy? Czy przykładowo dla projektu opiewającego na kwotę 1,5 mln (koszty kwalifikowane), konieczne jest złożenie oświadczenia o posiadaniu środków na kwotę minimum 55% procent wkładu własnego liczoną w kwocie brutto, tj. ponad 1 mln zł, czy też w kwocie netto, tj. 825 000,00 zł? Czy konieczne jest również pokazanie stanu rachunku bankowego - wyciąg z systemu?

     Istnieje obligatoryjny wymóg dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających finansowanie projektu (zgodnie z instrukcją załączników) w postaci np.
     a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu).

     W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,

     b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.

     c) promesy kredytowej/promesy leasingu finansowego/promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

     Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączniki te należy dostarczyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku, braku ww. dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich dostarczenia na etapie oceny formalne. Jednocześnie Informuję, iż dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, w tym m.in. wyciąg bankowy muszą być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (dokument wystawiony nie wcześniej niż ogłoszenie konkursu).

     Wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków na całość realizacji projektu. Należy jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”, gdzie istotnym aspektem jest fakt, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowy, biorąc pod uwagę załączone dokumenty finansowe, jak również dodatkowe załączniki oraz zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. Należy mieć na uwadze, iż dotacja ma charakter refundacji, istnieje możliwość w niektórych projektach uwzględnienia płatności pośrednich. Wnioskodawca w ramach tej oceny w pierwszej kolejności weryfikowany jest na podstawie dokumentów finansowych sprawozdawczych (ocenie podlega kondycja finansowa) a w następnej kolejności brany jest pod uwagę załącznik – dokument potwierdzający posiadanie środków własnych.

     20. Jeżeli spółka dysponuje prawem częściowej własności do nieruchomości, czy możliwe jest dokonanie zakupu gruntu? (oczywiście w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością)?

     Kwestię zakupu gruntu reguluje załącznik nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie. Zgodnie z nim koszty nabycia nieruchomości zabudowanych musi być niezbędne do realizacji projektu i wykorzystane do realizacji projektu. Koszt zakupu gruntu może być wydatkiem kwalifikowanym jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek). Tego rodzaju wydatek obwarowany jest kilkoma warunkami:
     - cena nabycia nie może przekraczać wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej - wartość potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę
     - wartość nieruchomości powinna być określona na dzień zakupu;
     - zakup możliwy jest dopiero po złożeniu wniosku;
     - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową.

     Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym powinien wskazać uzasadnienie zakupu poszczególnych wydatków ujętych w budżecie projektu, co z kolei  jest badane  przez ekspertów zewnętrznych na ocenie merytorycznej.

     21. Wnioskodawca posiada nieruchomość, w której ulokowana będzie linia technologiczna stanowiąca przedmiot wniosku o dofinansowanie. Z przyczyn technicznych nowa linia technologiczna może zostać zainstalowana wyłącznie w piwnicach, a uruchomienie tam produkcji wiązać się będzie z koniecznością zakupu windy towarowej. Winda taka stanowi odrębny od nieruchomości środek trwały i jest niezbędna dla osiągnięcia celów projektu. Montaż windy w budynku będzie się wiązał z koniecznością przeprowadzenia pewnych robót budowlanych.

     Czy w świetle dokumentacji konkursowej do Działania 3.2 RPO WSL nie ma przeciwskazań, aby uznać za koszty kwalifikowane zakupu środka trwałego w postaci windy oraz robót budowlanych związanych z jej montażem (wartość robót będzie istotnie mniejsza niż wartość wszystkich środków trwałych nabywanych w projekcie)?

     Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie, zakup materiałów oraz robót budowlanych w ramach aktualnego konkursu dla Działania 3.2. jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty te powinny być niezbędne i bezpośrednio związane z projektem. Katalog kosztów przewiduje również wsparcie na prace budowlane w częściach wspólnych budynku typu: piwnica, winda, dach, elewacja, klatka schodowa, ściany, sanitariaty, instalacje wod-kan, CO, elektryczna itp.Jednakże planując roboty budowlane w częściach wspólnych budynku, należy zwrócić uwagę na kilka warunków:
     -wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,
     -są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów budowlanych,
     -rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całości powierzchni budynku,
     -realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

     W odniesieniu do zakupu windy towarowej  natomiast pamiętać należy, iż konkurs w ramach Działania 3.2 dotyczy wdrożenia innowacji technologicznej, stosowanej nie dłużej niż 3 lata minimum w skali regionu, w przedsiębiorstwie, w związku z tym planowany do zakupu środek trwały powinien przyczynić się do wprowadzenia wskazanej innowacji technologicznej bądź nie technologicznej. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać celowość planowanego do zakupu środka trwałego.

     Koszt zakupu windy towarowej można uznać za koszt podlegający refundacji w sytuacji spełniania warunków dla nabycia środków trwałych (warunki zostały wskazane w Umowie o dofinansowanie w załączniku dotyczącym kwalifikowalności).

     22. W Części II dokumentu wzoru umowy o dofinansowanie dotyczącej Szczegółowego opisu  kategorii  wydatków  oraz  zasad  kwalifikowalności  dla  naboru  03.02.00-IP.01-24-022/19 w pkt 4 jest zapis, że wydatkiem kwalifikowanym jest „Koszt  nabycia  materiałów  i  robót  budowlanych  -  bezpośrednio  związanych  z  projektem,  tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa /modernizacja/remont  nieruchomości  zabudowanej,  w tym  części  wspólnych budynku.

     Proszę o potwierdzenie, że budowa hali niezbędnej do zrealizowania projektu, w której muszą być ustawione zakupione środki trwałe jest zgodna z tym punktem i jest kosztem kwalifikowanym. Jeżeli TAK, to czy budowa hali może być wykonana na nieruchomości  zabudowanej, czy na nieruchomości niezabudowanym również.

     Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie kosztami kwalifikowalnymi w ramach konkursu są koszty związane z nabyciem materiałów i robót budowlanych, tj. budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej, w tym części wspólne budynków np.: fundamenty; ściany; dach; elewacja; winda; klatka schodowa; piwnica; sanitariaty; instalacja wod-kan, CO, elektryczna; system alarmowy budynku; telewizja przemysłowa budynku. Inne wspólne pomieszczenia związane z realizacja projektu. Wydatki te muszą być niezbędne i bezpośrednio związane z projektem.
     Należy zwrócić uwagę, że:
     - wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania,
     - są realizowane wraz z innymi wydatkami w projekcie, niezwiązanymi z nabyciem robót i materiałów budowlanych
     - rozliczenie części wspólnych z zastosowaniem proporcji: powierzchni wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całość powierzchni budynku, realizacja projektu w miejscu realizacji robót budowlanych.

     Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie budowy hali, jednakże w ściśle określonych ramach zdefiniowanych w dokumentacji konkursowej.

     Budowa hali zarówno na nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej może stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie.

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_2___innowacje_w_msp_nabor_rpsl_03_02_00_ip_01_24_02219

      Pytanie 1. Niespójność wniosku w systemie LSI z przyjętym wzorem wniosku w zakresie przedstawienia informacji dot. innowacji nietechnologicznych, które możliwe są do wprowadzenia w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19

      W systemie LSI w pkt B.9.1 wniosku innowacja nietechnologiczna została podzielona na dwa pola, tj. osobno na innowację marketingową i innowację organizacyjną. Zgodnie z przyjętym Wzorem wniosku oraz Instrukcją wypełniania wniosków Wnioskodawca powinien wykazać informacje dla innowacji organizacyjnej i marketingowej w jednym polu dotyczącym całościowo innowacji nietechnologicznej. Konieczność zmiany w tym zakresie została zgłoszona do LSI. Przed ostatecznym zgłoszeniem wniosku należy zwrócić uwagę czy pole zostało wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków.

      Pytanie 2. Zgodnie z przepisami – pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją inwestycji (w ramach wniosku) można dokonać najwcześniej dzień po dniu złożenia wniosku. W związku z powyższym, czy rozpoczęcie procedury ofertowania (zgodnie z zasadą konkurencyjności) może nastąpić przed złożeniem wniosku? Tym samym czy rozstrzygnięcie przetargu (wybór oferenta) również może zostać dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? W związku z tym czy wybór oferenta jest w opinii Instytucji Zarządzającej (IZ i IP) prawnie wiążącym zobowiązaniem? Jak długi powinien być okres (termin) na składanie ofert w zamówieniu, gdzie wartość planowanej inwestycji jest szacowana na kwotę blisko 5 mln zł? Zamówienie nie będzie dzielone ze względu na możliwość dostarczenia poszczególnych elementów przez jednego dostawcę.

      Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pewne rodzaje zobowiązań podjęte przez beneficjenta nie stanowią rozpoczęcia prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 GBER, jeśli z warunków, na jakich zostały podjęte wynika, iż są one łatwo rozwiązywalne, a koszty ponoszone przez beneficjenta nie są znaczne. Dodatkowo Komisja Europejska potwierdziła, że zawarcie umowy warunkowej, czy też prowadzenie procedury zamówień publicznych pod warunkiem, zgodnie z którym zobowiązanie będzie wykonane jedynie, gdy beneficjent uzyska wsparcie ze środków publicznych, nie będzie wiązało się z naruszeniem efektu zachęty. W opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pierwszym prawnie wiążącym zobowiązaniem, o którym mowa w art. 2 pkt 23 GBER jest podpisanie umowy.
      Zamówienia w projekcie należy realizować zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności z zapisami pkt 10. rozdziału 6.5.2 Zasada konkurencyjności, które wskazują, że w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 30 dni.

      Pytanie 3. Czy jeżeli w opinii Pracownika ds. BHP i ochrony środowiska dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (powołanie na stosowne rozporządzenie), konieczne jest uzyskanie dodatkowo takiej decyzji z Urzędu? Czy będzie wystarczające, jeżeli we wniosku opisane zostanie (z przytoczeniem rozporządzenia), że dla danej inwestycji nie jest wymagana decyzja? Planowana do realizacji inwestycja znajduje się w odległości kilku km od obszarów Natura 2000 i w żaden sposób nie będzie oddziaływać na ten obszar. Do poprzednich inwestycji (nawet tych współfinansowanych ze środków UE) dołączone były dokumenty, potwierdzające, że nie wpływa ona na obszar Natura 2000. Czy w przypadku nowego projektu konieczne jest ponowne/każdorazowe wystąpienie do organu o zaświadczenie Natura 2000?

      Na etapie aplikowania Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko lub stosownego dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania (w sytuacji gdy Wnioskodawca takowy posiada na etapie aplikowania) albo oświadczenia dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym stosowne opisanie powyższej kwestii we wniosku o dofinansowanie będzie wystarczające. Stosowny dokument/oświadczenie dotyczący środowiskowych uwarunkowań oraz zaświadczenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące wpływu inwestycji na obszary sieci Natura 2000/oświadczenie o braku wpływu realizacji projektu na obszary sieci Natura 2000 są załącznikami wymaganymi przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Należy pamiętać, że zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dotyczy konkretnego projektu, który jest realizowany przez Wnioskodawcę, tak więc nie ma możliwości przyjęcia dokumentu dotyczącego poprzednich inwestycji Beneficjenta.
      W związku z powyższym w przypadku wyboru projektu do dofinansowania IP dokona oceny czy i jakie z w/w dokumentów są niezbędne dla inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie, w wyniku której Wnioskodawca może zostać wezwany do ich dostarczenia (na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie).
      Ponadto zgodnie z listą obowiązkowych załączników stanowiących element dokumentacji konkursowej dostarczenie do wniosku o dofinansowanie formularza w zakresie OOŚ jest obowiązkowe i powinien on zostać załączony na etapie wnioskowania. Załącznik należy przygotować zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych”. Jeżeli przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń), załącznik należy wypełnić w ograniczonym zakresie – w pkt. F.3.1.1. – należy zaznaczyć kwadrat „Nie” oraz w pkt. F.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” bez udzielania odpowiedzi na pytanie F.3.3.

      Pytanie 4. Czy w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Wnioskodawcą może być spalarnia śmieci, która chce wdrożyć innowacyjne technologie spalania?

      Zgodnie z Opracowaniem dotyczącym rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii oraz związanej z nim infrastruktury (…) w ramach powyższego zapisu należy wykluczyć również wsparcie przeznaczone na produkcję paliw w tym paliwa alternatywnego z odpadów, produkcję biomasy, magazynowanie energii, działalność polegającą na zagospodarowaniu odpadów, która wiąże się z uzyskaniem energii np. spalarnie odpadów, gdyż będą się one kwalifikować do otrzymania pomocy publicznej jako odpowiednio odnawialne źródło energii lub infrastruktura energetyczna w oparciu o rozporządzenie MIR przyjęte na podstawie odpowiednich przeznaczeń pomocy uregulowanych w sekcji 7 rozporządzenie 651/2014.”
      Z powyższych zapisów wynika, że jeżeli spalanie odpadów będzie wiązało się z uzyskaniem energii ze spalania, taki projekt nie może uzyskać wsparcia. Wykluczone kody PKD wskazane są w powyższym załączniku. Proszę pamiętać, iż weryfikacja w tym zakresie odbywa się zarówno na podstawie wskazanego we wniosku kodu PKD jak i na podstawie pozostałych zapisów wniosku aplikacyjnego, podczas oceny formalnej i merytorycznej, która to prowadzona jest przez ekspertów zewnętrznych. W przypadku, gdy realizacja projektu nie będzie związana z wytwarzaniem energii, jej dystrybucji i infrastruktury możliwe jest wsparcie takiego projektu. Jednocześnie należy pamiętać, że jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie będą załączniki dotyczące ochrony środowiska – przede wszystkim Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko.

      Pytanie 5. Czy prace projektowe/koszty projektu/projekt planowanego do zakupu urządzenia/oprogramowania kwalifikują się do objęcia dofinansowaniem?

      Prace projektowe/koszty projektu/projekt planowanego do zakupu urządzenia/oprogramowania mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli stanowią koszty wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które Wnioskodawca planuje nabyć w ramach planowanego przedsięwzięcia oraz zostaną ujęte w wartości początkowej wytwarzanych wartości niematerialnych i prawnych/środków trwałych. Ostateczna ocena w tym zakresie odbędzie się w oparciu o całość specyfikacji planowanego do wytworzenia aktywa.
      Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania pozostałych warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19.

      Pytanie 6. Czy w ramach konkursu można wnioskować o wykonanie i zakup maszyny wymyślonej i opracowanej przez właściciela firmy (dzięki urządzeniu zostaną zautomatyzowane procesy produkcyjne, które w chwili obecnej są wykonywane ręcznie przez pracowników)?

      W przypadku działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach III osi priorytetowej RPO WSL za kwalifikowalne uznaje się koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz pod warunkiem, że dany koszt nie stanowi wydatku wskazanego w części B. Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19.

      Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:
      - muszą podlegać amortyzacji,
      - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
      - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

      W związku z powyższym, jeśli wykonawca/dostawca danej maszyny zostanie wybrany z uwzględnieniem zasad konkurencyjności to nie ma przeciwwskazań by był to wydatek kwalifikowalny w projekcie.

      Pytanie 7. Planowana inwestycja sięga ponad 500 tys. zł. Wnioskodawca zamierza zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie ubiegać się o kredyt inwestycyjny lub kredyt preferencyjny (niskooprocentowana pożyczka np. w Funduszu Górnośląskim) lub leasing sprzętu (kluczowe zamówienie obejmuje bowiem ponad 90% z wyżej wskazanej kwoty i dotyczy jednej dostawy z montażem). Czy zatem, chcąc ubiegać się o dotację można skorzystać z powyższych form wsparcia finansowego? Jeśli tak to z jakich? Jakie raty kapitałowe można wciągnąć w rozliczenie refundacyjne dotacji - jeśli Wnioskodawca ją otrzyma? Czy kredyt może również stanowić wkład własny przedsiębiorstwa?

      Wnioskodawca może skorzystać z form finansowania zewnętrznego (Fundusz Górnośląski). Jednakże przy posiłkowaniu się finansowaniem zewnętrznym podczas realizacji projektu, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, czy środki pochodzące z pożyczki nie są środkami publicznymi, gdyż mogłoby w tym przypadku dojść do złamania zakazu podwójnego dofinansowania projektów (zgodnie z Regulaminem konkursu: „W ramach konkursu Wnioskodawca nie może naruszyć zasady zakazu podwójnego finansowania oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”). Ponadto należy mieć również na uwadze kumulację pomocy publicznej. Zgodnie z Regulaminem konkursu: „Regionalna Pomoc Inwestycyjna może zostać udzielona wyłącznie w sytuacji gdy Beneficjent pomocy wniesie wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.” Przy zachowaniu powyższego kredyt może stanowić wkład własny przedsiębiorstwa.

      W przypadku kwalifikowalności rat – kosztem kwalifikowalnym mogą być jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego przy spełnieniu warunków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19. Kwalifikowalne mogą być wyłącznie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego). Ponadto w przypadku leasingu należy pamiętać, iż niekwalifikowalne są:
      - leasing w formie operacyjnej, zwrotnej,
      - w przypadku leasingu w formie finansowej – koszty inne niż koszty raty kapitałowej m.in. podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne.

      W przypadku, gdy Wnioskodawca przewiduje w projekcie koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego to na etapie aplikowania będzie zobowiązany do dostarczenia promesy leasingu finansowego stosownie dla każdego wydatku przewidzianego w tej formie kategorii kosztu.W związku z powyższym przy zachowaniu wymienionych warunków Beneficjent może skorzystać ze wspomnianych form (finansowania) wsparcia zewnętrznego.

      Pytanie 8. Czy podpisanie umowy kredytowej z bankiem, w przypadku kiedy kredyt nie został jeszcze uruchomiony, jest zgodne z wymogami formalnymi w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO WSL 2014-2020.

      Umowa kredytowa może stanowić dokument potwierdzający finansowanie projektu zgodnie z katalogiem wymienionym w „Instrukcji wypełniania wniosku”. W celu spełnienia efektu zachęty/zachowania zasady nierozpoczynania projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wykazać, iż nie nastąpiła żadna czynność o charakterze formalno-prawnym skutkująca nieodwracalnością prac związanych z realizacją danej inwestycji. W związku z zawarciem umowy kredytowej należy zweryfikować nie tylko fakt, czy nie uruchomiono środków, ale też, czy wycofanie się Wnioskodawcy z umowy kredytu na jakimkolwiek etapie (tak przed, jak i po uruchomieniu środków) jest możliwe biorąc pod uwagę zapisy umowy, a jeśli tak, to czy niosłyby ze sobą dla Wnioskodawcy negatywne konsekwencje finansowe (prowizje, kary umowne itp.).

      Pytanie 9. Dany produkt nie jest produkowany w Polsce, ale dzięki importowi można go nabyć na drugim końcu świata i sprzedawać w Polsce. Czy w świetle założeń do konkursu 3.2. Innowacje w MŚP – przedsiębiorca, który zacznie taki sam produkt produkować i sprzedawać w Polsce można uznać go za produkt innowacyjny w skali kraju?

      Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”, w ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata (36 miesięcy do dnia złożenia wniosku). Przykładowo: jeżeli Wnioskodawca zamierza produkować innowacyjny aparat USG, ale taki sam aparat jest już wykorzystywany np. w szpitalach w regionie powyżej 3 lat, to wówczas nie jest spełnione kryterium innowacyjności. Druga kwestia dotyczy zapewnienia praw własności produktu, który Wnioskodawca chce wprowadzić do produkcji w kraju/regionie, co z reguły związane jest z posiadaniem patentu, prawem do użytkowania wzoru.

      Wobec powyższego, jeżeli dany produkt nie jest znany/stosowany w Polsce, a jedynie w świecie – wówczas spełnia założenia konkursu i można uznać go za produkt innowacyjny w skali kraju. Proszę pamiętać, że dokumentem potwierdzającym innowacyjność projektu jest Opinia o innowacyjności projektu, którą Wnioskodawca dostarcza na etapie aplikowania. Założenia takie obowiązywały również w poprzednich edycjach konkursu w ramach działania 3.2.

      Należy również pamiętać, iż innowacyjność projektu oceniania jest w ramach kryterium „Innowacyjność projektu” na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych. Eksperci oceniają projekt pod kątem jego innowacyjności również w oparciu o własną wiedzę, doświadczenie oraz dokonują rozeznania rynku w tym zakresie (pod kątem występowania danego produktu/usługi/procesu) oraz w oparciu o dostarczoną Opinię o innowacyjności projektu. W związku z powyższym, ostateczna ocena projektu w tym zakresie zostanie dokonana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych.

      Pytanie 10. Zatrudnienie w projekcie jako wskaźnik liczy się jako pełne etaty. W ramach projektu planuje się zatrudnić 3 osoby. Czy, jeśli te osoby zatrudnione zostaną przed albo tuż po złożeniu wniosku – do prowadzenia próbnych prac związanych z przygotowaniem receptur piw na stanowisku piwowarów (2 osoby), każda osoba na 1/4 etatu, zaś później na pełny etat, to czy te dwie osoby należy uwzględnić do personelu jako osoby zatrudnione w wyniku realizacji projektu, czy też muszą to być osoby inne?

      Zgodnie z Regulaminem konkursu, definicja wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” brzmi następująco: Jest to wskaźnik obrazujący utworzone miejsca pracy (wyrażone w EPC) bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Utworzone stanowiska pracy muszą być związane bezpośrednio ze zrealizowanym projektem. Ze względu na to, iż wskaźnik stanowi rezultat bezpośredni, do wskaźnika nie można zaliczać stanowisk pracy utworzonych dla osób zatrudnionych w celu realizacji projektu. Do wskaźnika nie wlicza się utworzonych miejsc pracy niezwiązanych ze zrealizowanym projektem. W przypadku, gdy tworzone miejsca pracy mają charakter sezonowy, wówczas należy wskazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową. We wskaźniku należy wykazać trwale utworzone miejsca pracy. Przy deklarowaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę wymiar czasu pracy. W przypadku planowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy wykazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową. Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku lub w przypadku niektórych zawodów – zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi powyższą kwestię.
      Przykład wyliczenia ilości etatów w przeliczeniu na EPC:
      Trzy osoby zatrudnione przez okres roku na pół etatu i jedna na ćwierć etatu stanowią w sumie 1,75 EPC.
      W ramach wskaźnika nie można ujmować pracowników przenoszonych na nowo utworzone, w wyniku realizacji projektu miejsca pracy, przy jednoczesnym zlikwidowaniu miejsca pracy oraz pracowników, którym zmieniono zakres obowiązków bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.
      W związku z powyższym Wnioskodawca nie powinien wliczać do wskaźnika osób, które będą prowadzić próby prac związanych z przygotowaniem receptur piw (1/4 etatu – 2 osoby), ponieważ przedmiotowe miejsca pracy nie są bezpośrednio związane ze zrealizowanym projektem, a dotyczące samej realizacji projektu. W sytuacji, gdy te same osoby zostaną zatrudnione na pełny etat w wyniku realizacji projektu to wtedy należy uwzględnić określone stanowiska we właściwej części etatu (bezpośrednio związane ze zrealizowanym projektem) we wskaźniku.

      Pytanie 11. Firma ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19. W pkt. A. 6 Status przedsiębiorstwa: Dane stosowane do określenia kategorii MŚP należy podać okres obrachunkowy, wielkość zatrudnienia, obrót netto, suma aktywów bilansu. Czy należy podać zatwierdzone dane za rok 2017, 2016, 2015 czy należy podać szacunkowe dane za rok 2018 plus zatwierdzone dane za rok 2017 i 2016 ?

      W przypadku, gdy Wnioskodawca nie sprawozdał się za ostatni zamknięty okres obrachunkowy, w tabeli w punkcie A.6 należy wskazać dane szacunkowe za ten okres, czyli: należy podać dane szacunkowe za rok 2018 oraz zatwierdzone dane za lata 2017 i 2016.
      Pamiętać należy o tym, że jako załączniki do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe zatwierdzone przez US, czyli za lata 2015, 2016 i 2017.

      Pytanie 12. Jeżeli w ramach projektu wdrażane są 3 innowacyjne produkty, to liczba wprowadzanych innowacji produktowych to 3 czy 1 szt.? Jeśli innowacja marketingowa składa się np. z nowej formy promocji newslettera, nowej strony www, nowej akcji promocyjnej dla klienta, a dodatkowo zmienia się sposób świadczenia usługi to są to 4 innowacje nietechnologiczne czy 2 szt.?

      Jeżeli opinia o innowacyjności będzie stanowić o 3 innowacjach produktowych (odmiennych na poziomie grupy rodzajowej) – wówczas wartość wskaźnika powinna wynosić 3. Analogicznie w przypadku innowacji marketingowej – wartość docelowa wskaźnika powinna być spójna z opinią o innowacyjności, która powinna jasno wskazywać, iż każda innowacja (marketingowa) jest odmienna.

      Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”: W przypadku wskaźników „Liczba wprowadzonych innowacji produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji procesowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych” w opisie sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika należy wymienić wszystkie innowacje realizowane w ramach projektu ze wskazaniem ilości oraz przy zachowaniu spójności z opinią o innowacyjności (innowacja produktowa, procesowa, nietechnologiczna – organizacyjna i/lub marketingowa).

      Jednocześnie należy pamiętać, że projekt będzie także podlegał weryfikacji w powyższym zakresie na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych w ramach kryterium „Realność wskaźników”. Ekspert ma możliwość skorygowania wartości docelowej wskaźnika, gdy uzna go za nierealny bądź, gdy stwierdzi, że wyodrębnione innowacje stanowią jedną grupę rodzajową.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_2___innowacje_w_msp_nabor_rpsl_03_02_00_ip_01_24_01519

       Pytania 31 i 32. Czy protokół z przeprowadzonego postępowania należy publikować na stronie internetowej podmiotu, czy w bazie konkurencyjności? Czy kontroferty są jawne, czy mamy obowiązek pokazać oferty jednego oferenta drugiemu oferentowi?

       Zgodnie z sekcją 6.5.2 punkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi od dnia 23.08.2017 r. informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku zapytania ofertowego powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego dostawcy, zatem nie ma konieczności upubliczniania całej treści protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z poźn. zm.).

       Pytanie 30. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy przedstawić spełnienie warunku w przypadku inwestycji początkowej dotyczącej zasadniczej zmiany procesu produkcji?

       W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, spełnienie warunku dotyczącego kosztów kwalifikowanych, które muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw.
       W związku z faktem, że działanie 3.2 dotyczy tylko sektora MŚP, Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie, którzy w polu B.13.3 na zapytanie „Czy projekt polega na zasadniczej zmianie procesu produkcji?” zaznaczą odpowiedź „Tak” w pytaniu: „Czy koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych?” wpisują odpowiedź „NIE DOTYCZY”.

       Pytanie 29. Spółka ubiegała się o dofinansowanie w pierwszego naboru w ramach działania 3.2. Wniosek podlega obecnie ponownej ocenie po przywróceniu ze skargi. Posiadamy obecnie siedzibę w województwie śląskim w Bytomiu (takie dane są również wpisane do wniosku o dofinansowanie). Planujemy dokonać zmiany w KRS polegającej na przeniesieniu siedziby spółki do innej miejscowości (znajdującej się poza woj. śląskim). Obecna siedziba zostanie zmieniona na oddział spółki. Potencjał techniczny i osobowy dla lokalizacji na Śląsku (opisany we wniosku) pozostanie taki sam. Czy taka zmiana stanowi przeszkodę dla ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.2 i czy może rzutować na ocenę wniosku.

       Informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. W Państwa przypadku sama zmiana siedziby firmy na lokalizację z poza województwa śląskiego nie będzie miała wpływu na ocenę wniosku, przy założeniu, że miejsce realizacji projektu wciąż będzie znajdować się w województwie śląskim i będzie wpisane do dokumentu rejestrowego najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

       Pytanie 28. Proszę o informację, w jaki sposób należy dokonać weryfikacji czy podmiot Wnioskujący nie zostanie uznany za znajdujący się w trudnej sytuacji, z uwagi na powiązanie z podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji. W regulaminie konkursu znajduje się poniższy zapis: Wsparcie nie może zostać udzielone przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014, z zastrzeżeniem, że badanie warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji dotyczy wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych, traktowanych jako całość, (grupa przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy), a nie każdego podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą. Czy zgodnie z tym zapisem, należy zsumować (zgodnie ze wzorem w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia 651/2014) poszczególne wartości z bilansów wszystkich powiązanych podmiotów, i zweryfikować spełnienie przesłanek z Rozporządzenia „globalnie” jak dla jednego podmiotu?

       Odnosząc się do wskazanej w zapytaniu kwestii należy stwierdzić, że do ustalenia, czy Wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji stosuje się zapisy Art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 r. - „Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;
       Do analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Śląskie Centrum Przedsiębiorczości kieruje się wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi badania warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, które powinno dotyczyć wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych traktowanych jako całość (źródło: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3030). Mając na uwadze powyższe do ustalenia sytuacji przedsiębiorstwa należy przyjąć dokumenty finansowe za ostatni zamknięty okres księgowy. W odniesieniu do wnioskodawcy aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru w roku 2017 trudna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli w roku 2016 suma kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych oraz niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych i wyniku finansowego netto jest mniejsza od zera. Z powyższego również wynika, że odliczenie poniesionych strat z kapitałów rezerwowych (i wszystkich innych elementów ogólnie uznawanych za część funduszy własnych spółki) prowadzi do ujemnego wyniku przekraczającego połowę subskrybowanego kapitału podstawowego. Ponadto UOKIK wyjaśnia „W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, jak należy sumować dane dotyczące przedsiębiorstw powiązanych na potrzeby ustalania sytuacji ekonomicznej grupy, należy wyjaśnić, że konsolidowanie danych wszystkich podmiotów powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie wydaje się właściwym sposobem. Ocena spełniania przesłanek trudnej sytuacji finansowej na podstawie art. 2 ust. 18 GBER powinna zostać przeprowadzona na podstawie danych finansowych jednostki gospodarczej, tj. skumulowanych danych finansowych beneficjenta oraz wszystkich jednostek powiązanych z beneficjentem. Jednocześnie taka kumulacja powinna być przeprowadzona analogicznie do sposobu stosowanego przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do GBER w odniesieniu do przedsiębiorstw powiązanych, tj. poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych w wysokości 100%, niezależnie od rzeczywistych udziałów w danym przedsiębiorstwie. Dane finansowe przedsiębiorstw partnerskich nie podlegają natomiast kumulacji dla celów oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.”

       Pytanie 27. Czy prace B+R może przeprowadzić przedsiębiorstwo działające między innymi w obszarze działalności: 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH. Czy też prace B+R może przeprowadzić wyłącznie podmiot będący:
       - jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
       - centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
       Czy prace B+R może również wykonać podmiot taki jak wymieniony we wzorze opinii o innowacyjności jako: stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku?

       W odpowiedzi informuję, że prace prowadzone przez każdy z wymienionych w zapytaniu typów podmiotu mogą zostać uwzględnione w ramach ocenianego kryterium. Proszę pamiętać, że dokumentacja konkursowa stanowi o wymogu dostarczenia załącznika potwierdzającego wdrożenie w ramach projektu wyników prac B+R. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku: Niniejszy dokument należy dostarczyć na etapie wnioskowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca wybierze wskaźnik „Liczba wdrożonych wyników prac B+R” oraz wskaże we wniosku aplikacyjnym, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R. Do przykładowych dokumentów należą m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R. Załącznik należy dostarczyć na etapie wnioskowania. Ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

       Pytanie 26. W kwalifikowalności do Działania 3.2 mowa jest o:
       Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:
       - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,
       Czy w momencie, kiedy w ramach projektu powstanie aplikacja mobilna (siłą rzeczy użytkowana przez społeczeństwo) i służyć będzie ona do zbierania danych, które wykorzystywane i przetwarzane będą przez naszą firmę (zakład w województwie śląskim) to czy można uznać, że warunek ten będzie spełniony?
       Czy jednak trzeba na niego patrzeć literalnie i sam fakt wykorzystywania aplikacji mobilnych przez innych ludzi dyskwalifikuje wydatek ze względu na wskazany powyżej zapis? Aplikacja będzie darmowa i w zasadzie dla użytkownika nie będzie niosła za sobą żadnej korzyści.

       W odpowiedzi na maila informuję, że warunki kwalifikowalności dotyczą wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, tzn. jeśli w wydatkach kwalifikowanych uwzględnione zostaną wartości niematerialne i prawne, wówczas aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne:
       - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności (zakładem otrzymującym pomoc jest zakład wskazany w pkt. B.3 wniosku aplikacyjnego),
       - muszą podlegać amortyzacji,
       - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
       - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.
       W przypadku, gdy określona aplikacja mobilna powstanie w wyniku realizacji projektu (jest produktem widniejącym w wyniku realizacji projektu w ofercie Wnioskodawcy), tak więc nie jest kosztem ponoszonym w ramach projektu to powyższe warunki nie mają zastosowania. Natomiast jeżeli aplikacja ma zostać poniesiona jako wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej na potrzeby Wnioskodawcy (nie będzie produktem sprzedawanym przez Wnioskodawcę), wówczas należy dochować warunków dotyczących, że może być ona wykorzystywana wyłącznie przez zakład otrzymujący pomoc. Jeżeli jej przeznaczeniem jest zbieranie danych od podmiotów zewnętrznych, to może taki wydatek kwalifikować się do wsparcia jedynie pod warunkiem, że to zakład otrzymujący pomoc będzie zbierał i przetwarzał dane (korzystał z danych wygenerowanych przez daną wartość niematerialną i prawną). Podmioty zewnętrzne mogą jedynie dostarczać dane za pomocą aplikacji.

       Pytanie 25. Do wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających finansowanie – czy zostało określone na jaką kwotę muszą opiewać dokumenty (np. wkład własny w stosunku do kosztów ogółem), aby zdolność do finansowania projektu została pozytywnie oceniona przez ekspertów?

       Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej istnieje obligatoryjny wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie projektu. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączniki te należy dostarczyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Informuję, iż dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, w tym m.in. wyciąg bankowy muszą być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (dokument wystawiony nie wcześniej niż ogłoszenie konkursu). Wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków na całość realizacji projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn.”Wykonalność projektu techniczna i finansowa”, gdzie istotnym aspektem jest fakt, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym, biorąc pod uwagę załączone dokumenty finansowe, jak również dodatkowe załączniki oraz zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

       Pytanie 24. W ramach załącznika 13. Dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R jako przykładowe dokumenty wskazano m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R. W związku z tym, czy w ramach tego załącznika w celu udokumentowania konieczne przedłożenie raportu z przeprowadzonych badań dokumentującego całe badania czy wystarczy przedstawienie samego protokołu z prac B+R przedstawiającego ostateczne wyniki?

       Wspomniany dokument może stanowić załącznik - Dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R pod warunkiem, iż na podstawie tego dokumentu będzie można zweryfikować związek prowadzonych prac B+R z planowanym do realizacji projektem. Ponadto informuję, że ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

       Pytanie 23. Czy projekt obligatoryjnie musi wpisywać się w RIS?

       W ramach Działania 3.2. kwestia wpisywania się w RIS Województwa Śląskiego jest kryterium dodatkowo punktowanym. Kryterium to, wpisane w kryteria stanowiące załącznik do dokumentacji konkursowej, weryfikowane jest na etapie oceny merytorycznej:
       W ramach tego kryterium oceniający zweryfikują następujące aspekty:
       - projekt wpisuje się w RIS (dotyczy inteligentnych specjalizacji). Ocena będzie przeprowadzona w oparciu o listy kodów pkd zamieszczonych w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt,
       - znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji (ocena potencjału projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji – ocenie podlegać będzie oryginalność rozwiązania proponowanego jako rezultat projektu w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku tj. m.in. czy rozwiązanie wprowadzane na rynku jest konkurencyjne dla istniejących już rozwiązań, czy stanowi potencjał dla dalszych badań i wdrożeń w adekwatnym dla rezultatu projektu zakresie oraz czy ma potencjał implementacji) – 2 pkt. W związku z powyższym, nie jest obligatoryjne wpisywanie się projektu w RIS.

       Pytanie 22. Czy możliwe jest refundowanie kosztów inwestycji, jeżeli inwestycja rozpocznie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie a zostanie zakwalifikowana do dofinansowania?

       Okres kwalifikowalności kosztów w ramach projektu zaczyna się po jego złożeniu. Jednakże do czasu podpisania umowy o dofinansowaniu, Wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko, jednak zgodnie z wszystkimi zasadami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.
       Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie „Wydatki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie Projektu, a poniesione przed podpisaniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych Umową, w tym wyodrębnienia wydatków w ewidencji księgowej Beneficjenta zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 17 do Umowy. Z zastrzeżeniem wydatków poniesionych w związku z zastosowaniem tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień mającego na celu zapewnienie możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w charakterze personelu Projektu, wydatki niezaplanowane we wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym zamówienia dodatkowe i uzupełniające, a także wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Umowy, jak również wydatki wskazane jako niekwalifikowalne w załączniku nr 17 do Umowy nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.”

       Pytanie 21. Czy Wnioskodawcą może być nowo utworzona spółka?

       Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo typu start-up. Jednak należy mieć na uwadze fakt spełnienia warunków dotyczących inwestycji początkowej. Przez inwestycję początkową należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
       - założeniem nowego zakładu (utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej),
       - zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych/produkcyjnych/ w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji),
       - dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (dotyczy przypadku, gdy w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych),
       - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu).

       Wskazany w zapytaniu przypadek może nie kwalifikować się do wsparcia z uwagi na to, że może nie spełniać założeń w zakresie inwestycji początkowej, gdyż:
       - nie będzie dywersyfikacji usługi (bo nie ma działalności bieżącej danego zakładu przed złożeniem wniosku, która to mogłaby zostać zdywersyfikowana),
       - nie będzie zasadniczej zmiany procesu produkcji danego zakładu (bo zakład nie prowadzi działalności, która to mogłaby podlegać zasadniczej),
       - nie będzie zwiększenia zdolności produkcyjnych (bo nie ma działalności, której to moce mogłyby zostać zwiększone),
       - nie zostanie to też uznane za utworzenie nowego zakładu, gdyż będzie to pierwszy zakład Wnioskodawcy a nie kolejny.

       Pytanie 20. Czy spełniony jest efekt zachęty w momencie gdy Wnioskodawca pozyskał kredyt na inwestycję?

       Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 651/2014 pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym podpisanie umowy/ pozyskanie kredytu na inwestycje może naruszać spełnienie efektu zachęty, w zależności od warunków zapisanych w umowie kredytowej.

       Pytanie 19. Czy na etapie uzupełnień podczas oceny formalnej akceptowana będzie opinia o innowacyjności, której data wystawienia będzie późniejsza niż termin zamknięcia naboru (tj. po 7.02.2018 r.)?

       Informuję, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku Opinia o innowacji stanowi dokument, który należy złożyć na etapie wnioskowania, tak więc data powinna być aktualna na dzień składania dokumentu. Na etapie uzupełnień w ramach weryfikacji spełnienia warunków formalnych, data wystawienia dokumentu również powinna być aktualna, tak więc akceptowana będzie opinia o innowacyjności, której data wystawienia będzie późniejsza niż termin zamknięcia naboru, tj. po 7.02.2018 roku (uzupełnienia wniosku).

       Pytanie 18. Czy konieczne jest dołączanie raportu z prac B+R? Jeśli tak to na podstawie jakich dokumentów? Jeśli nie to czy dołączenie powoduje zwiększenie szans projektu? Jak oceniają to eksperci?

       Informuję, iż w zapisach konkursowych nie zostało określone, że Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu z prac B+R. Jednakże w zapisach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w punktach dotyczących wskaźników oraz niezbędnych załączników zostały podane przykładowe dokumenty, które mają potwierdzać ich realizację. Raport z prac B+R (protokół) może być takim dokumentem dla wskaźnika Liczba wdrożonych wyników prac B+R. Ponadto zgodnie z zapisami regulaminu Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R (jeśli dotyczy). Właściwe określenie sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników może skutkować zdobyciem wyższego wyniku podczas oceny merytorycznej. Do oceny merytorycznej powoływani są specjalni eksperci zewnętrzni, którzy oceniają projekty na podstawie złożonej dokumentacji, zapisów konkursu oraz własnej wiedzy i doświadczenia. W związku z tym nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy uwzględnienie raportu z prac B+R będzie skutkowało uzyskaniem wyższej punktacji.

       Pytanie 17. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

       Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 5 Opracowanie sektorów wykluczonych 3.2/17 tj. Opracowanie dotyczące sektorów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zasadach zgodnych z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (KE) 2017/1084 i 651/2014 oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013.

       Pytanie 16. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2 na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów?

       Nie, w związku z tym, że pomoc udzielana w ramach Działania 3.2 udzielana jest w oparciu o Rozporządzenie KE 2017/1084 do wsparcia nie kwalifikują się projekty dotyczące sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz na związaną z nim infrastrukturę.

       Pytanie 15. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?

       Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).
       Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
       Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

       Pytanie 14. Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji?

       Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

       Pytanie 13. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7), w związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:

       a) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

       Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

       b) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.

       Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

       Pytanie 12. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?

       Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
       Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.
       Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.
       Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
       O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

       Pytanie 11. Rozporządzenie KE 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta, który dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc oraz dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lata od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc

       a) Czy mówimy tu o działalności przeniesionej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?

       Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 14 ust. 16, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o przeniesienie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który przeniósł taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.

       b) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została przeniesiona w takim przypadku również mówimy o przeniesieniu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia KE 2017/1084?

       KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 14 ust. 16 Rozporządzenia nr 2017/1084, tj. nastąpi przeniesienie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 14 ust. 16.

       Pytanie 10. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?

       W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

       Pytanie 9. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

       Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

       Pytanie 8. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty?

       Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

       Pytanie 7. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje?

       W powyższym przypadku, jeśli projekt stanowi zarówno dywersyfikację zakładu oraz zasadniczą zmianę procesu produkcji, Wnioskodawca w pkt. B.13.3 może zaznaczyć obie opcje, jednakże zobowiązany jest w opisie wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wskazać dominujący rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane dotyczące spełnienia warunku dot. wysokości wydatków kwalifikowalnych obowiązującego dla dywersyfikacji zakładu.

       Pytanie 6. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

       Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.
       Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.

       Pytanie 5. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisujący się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?

       Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
       W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
       Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
       W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

       Pytanie 4. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2017r.?

       Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,1709.

       Pytanie 3. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2018r?

       W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2018r., wówczas w pkt. A.6 przedstawia dane za lata 2015-2016 (przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2017 (faktyczne zatrudnienie oraz szacunkowe dane finansowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
       Pytanie 2. W latach 2017-2015 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2017-2015 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?

       Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii, czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2017-2015 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.
       Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).

       Pytanie 1. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?

       Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.13.3 wniosku.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://scp-slask.pl/czytaj/faq_3_2_009_02022018

        1. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?

        Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w pkt B.13.3 dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej należy wskazać wyłącznie dane dot. zasadniczej zmiany procesu produkcji zakładu albo dywersyfikacji produkcji zakładu natomiast w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu lub zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.16 wniosku.

        2. W latach 2016-2014 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2016-2014 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?

        Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2016-2014 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.

        Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).

        3. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2017 r?

        W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2017r., wówczas przedstawia dane za lata 2014-2015 ( przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2016 (dane szacunkowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

        4. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2016r.?

        Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,4240.

        5. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

        Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

        Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.

        6. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?

        Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

        7. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisujący się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?

        Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. 

        W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.

        Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

        W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym. 

        8. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?

        Zgodnie z Rozporządzeniem  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji  gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc.

        Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

        9. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

        Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

        10. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?

        W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

        11. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.


        a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?  
        Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.

        b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?

        Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.

        c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?

        KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

        12. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:

        a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji

        Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej
        (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

        b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

        Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

        c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.

        Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

        13. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?

        Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub  3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa).  Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).

        Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.

        Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

        14. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?

        Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.

        Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.

        Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.

        Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.

        O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

        15. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2  na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów.

        Nie, w związku z tym, że pomoc udzielania w ramach Działania 3.2 udzielana będzie w oparciu o art. 14  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do wsparcia nie kwalifikują się m.in. projekty dotyczące sektora wytwarzania, dystrybucji i infrastruktury energetycznej, w tym również produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, produkcja biomasy, zagospodarowanie odpadów ze skutkiem pozyskania energii (np. spalarnia odpadów).

        16. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

        Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w dokumencie Definicje sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udzielanego na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 I 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu).

        17. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

        Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://scp-slask.pl/czytaj/zasady
         Pomóż nam poprawić serwis
         Anuluj
         Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś