FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Często zadawane pytania


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 5 pytania i odpowiedzi z wszystkich 39 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1: Chciałbym dostarczyć dokument potwierdzający finansowanie projektu w formie oświadczenia o dokapitalizowaniu. Czy będzie ono wystarczające?

W ramach konkursu, zgodnie z treścią obowiązującego kryterium dotyczącego weryfikacji posiadania potencjału finansowego, ocenie podlega stan zastany na moment złożenia wniosku. Zatem, aby móc stanowić o posiadanym w tym zakresie potencjale samo oświadczenie jest niewystarczające - musi nastąpić czynność formalno - prawna w tym zakresie, a dokumentem potwierdzającym ten fakt może pozostawać np. uchwała o dokapitalizowaniu.

Zatem należy pamiętać, aby dostarczona dokumentacja nie budziła zastrzeżeń co do posiadania  danego stanu już na moment złożenia wniosku. Istotnym jest również fakt, iż wybrana forma dokapitalizowania spółki powinna być zgoda z treścią umowy spółki.

Należy mieć na uwadze, że pytanie dotyczy załącznika dodatkowego, a zgodnie zapisami Regulaminu konkursu i jego załączników Wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia co najmniej jednego dokumentu zgodnego ze wskazanym katalogiem zamkniętym dokumentów potwierdzających finansowanie projektu. Należy również mieć na uwadze, że wszystkie dostarczone załączniki muszą dotyczyć Wnioskodawcy.

 

Pytanie 2: Czy firmy weterynaryjne mogą brać udział w naborze?

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, o dofinansowanie w ramach naboru ubiegać się mogą:

- Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa,
- Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
- Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
- Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
- Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
- Konsorcja przedsiębiorstw.

Jeśli dany podmiot wpisuje się w powyższą grupę, a także spełnia inne warunki wskazane w pakiecie aplikacyjnym, może wziąć udział w konkursie, przy czym należy pamiętać, że konkurs ten dedykowany jest medycynie, jako jednej z inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego. Zakres i opis tej specjalizacji dostępny jest w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości https://scp-slask.pl/lsi/nabor/542 (dot. załącznika: Opis inteligentnej specjalizacji - MEDYCYNA, Zakres inteligentnych specjalizacji).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, odnośnie weryfikacji wpisywania się w inteligentną specjalizację Medycynę w ramach oceny spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów, oceniający wezmą pod uwagę informacje wskazane we wniosku aplikacyjnym (w szczególności w pkt B.4, B.16, B.20).

W przypadku braku spełnienia warunku wpisywania się w inteligentną specjalizację medycynę projekt zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej w kryterium Poprawność wypełnienia wniosku oraz spójność zapisów.

 

Pytanie 3: W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21, proszę o informację, czy w ramach 1 typu projektu "Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej" w przypadku zakupu urządzenia medycznego do prowadzenia prac badawczych, będzie można na nim świadczyć jednocześnie usługi medyczne finansowane z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?

W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że zgodnie zapisami dokumentacji konkursowej, w tym m.in. wzoru umowy o dofinansowanie, Wnioskodawca jest zobowiązany do przeznaczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu wyłącznie na cele badawcze określone we wniosku o dofinansowanie (pkt B.16 Plan prac B+R). Przypominam, że zakupiony w ramach projektu sprzęt nie może być przeznaczony na inne cele również w okresie jego trwałości.

Zapis w § 9 we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu: „1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.(...)

W związku z realizacją inwestycji w ramach Projektu Beneficjent oświadcza, że od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu (dotyczy pierwszego typu projektu i tzw. komponentu wdrożeniowego):

1) nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z celem Projektu;

2) nabyte aktywa będą użytkowane w miejscu realizacji Projektu;

3) nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z założeniami Projektu do upływu okresu trwałości. Beneficjent od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu – może zbyć aktywa nabyte przy wykorzystaniu środków dofinansowania pod warunkiem wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody IP RPO WSL - ŚCP.
Wówczas Beneficjent zobowiązany jest zakupić ze środków własnych inny, adekwatny składnik aktywów (o parametrach nie gorszych niż zbywany) w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży zbytego aktywa, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres co najmniej trwałości Projektu. Zastrzega się, że zmiana zostanie poddana weryfikacji pod kątem nieprawidłowego wykorzystania środków określonego w § 8 oraz pod kątem zmian w Projekcie i uzyskania nienależnych korzyści w rozumieniu art. 71 rozporządzenia ogólnego;

4) nie zostanie zawieszona lub zaprzestana działalność związana z Projektem."

 

Pytanie 3: Kurs Euro za 2021 r.

 W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://scp-slask.pl/czytaj/faq_027

  Z kim współpracować w konsorcjum?

  W ramach konkursu 1.2 w odniesieniu do 1 typu projektu, dopuszczalne są konsorcja przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami którzy posiadają status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 24 oraz załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem, że a liderem musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim.
  W ramach konkursu w odniesieniu do typu 2 projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach wsparcie mogą uzyskać konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni, konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych pod warunkiem, iż liderem będzie pozostawało przedsiębiorstwo z kategorii MŚP posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego.
  W przypadku 2 typu projektu, wypracowane rezultaty – wyniki prac B+R, a w szczególności prawa o charakterze intelektualnym, nie mogą stanowić przeszkody podczas realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, w okresie komercjalizacji wyników prac B+R. Konsorcjanci powinni zapewnić, iż kwestie ochrony własności intelektualnej nie stanowią bariery i powinny zostać uregulowane w umowie o konsorcjum.
  Należy również pamiętać, że w skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Każdy konsorcjant jest zobligowany do uczestnictwa zgodnego z definicją efektywnej współpracy, co oznacza, że każdy członek konsorcjum zobowiązany jest wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe na warunkach określonych w umowie o konsorcjum. Nie ma możliwości otrzymania wsparcia przez konsorcjum, którego konsorcjantem pozostaje kolejne konsorcjum.
  Mając na względzie powyższe, proszę pamiętać, aby współpraca w ramach konsorcjum była zasadna i wynikała ze specyfiki i potrzeb projektu. Każdy z konsorcjantów powinien mieć konkretnie przydzielone zadania oraz powinien być zaangażowany w realizację projektu tak, aby osiągnąć jego cele.

   

  Czy projekt można prowadzić wspólnie z Funduszami Norweskimi?

  Zapisy Regulaminu konkursu nie wykluczają takiej możliwości, jednak ze względu na obostrzenia prawne , w tym m.in. regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej (Rozporządzenia 651/2014), nakładają na Wnioskodawcę obowiązek przeanalizowania czy nie będzie dochodzić do podwójnego finansowania czy też kumulacji pomocy. Z perspektywy przepisów o pomocy publicznej, kluczową jest zasada kumulacji, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK dla określenia sposobu kumulacji pomocy publicznej z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, istotne jest przede wszystkim ustalenie, czy dotyczą one tych samych czy różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych. Analizie powinny zatem podlegać konkretne koszty danego projektu, a nie wszystkie koszty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Jeżeli pomoc jest przyznawana w odniesieniu do różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych, to wówczas można je kumulować bez ograniczeń. Jeżeli natomiast pomoc dotyczy tych samych – pokrywających się w całości lub częściowo – kosztów kwalifikowanych, to wówczas można je kumulować tylko do najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie na podstawie rozporządzenia 651/2014.
  W kontekście powyższego należy zaznaczyć, że intensywność pomocy ustala się na podstawie wszystkich kosztów kwalifikowanych danego projektu/działania (intensywność pomocy określa, jaki odsetek kosztów kwalifikowanych może być pokryty ze środków publicznych, a jaki musi zostać pokryty ze środków własnych beneficjenta). Tym samym, zasady kumulacji dotyczą wszystkich kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę wyliczenia intensywności, w tym również tych, które stanowiły wkład własny beneficjenta.
  Należy również zwrócić uwagę na konieczność spełnienia efektu zachęty wynikającego z rozporządzenia GBER, tzn. beneficjent złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na dopuszczalną komplementarność projektów, a nie na jednoczesne finansowanie (zasadność) tego samego projektu (celu) w ramach dwóch różnych programów pomocowych.

   

  Czy nieopatentowana wiedza techniczna (know-how) może być zakupiona?

  W przypadku typu 1 projektu, nieopatentowana wiedza techniczna może być kwalifikowalna jeżeli będzie zakupiona w formie oprogramowania lub licencji na oprogramowanie, w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia  i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu - pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.
  Pod warunkiem spełnienia pozostałych wytycznych uznających wydatek za kwalifikowalny, określonych w umowie o dofinansowanie projektu.
  Typ 2 projektu, w wydatkach kwalifikowalnych, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych dopuszcza jednie możliwość uwzględnienia kosztów amortyzacji, wynajmu, leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej, w kategorii innych kosztów operacyjnych.

   

  Czy koszty patentowe są kwalifikowalne?

  W przypadku 2 typu projektu, możliwe jest kwalifikowanie kosztów uzyskania i walidacji patentów – dotyczy tylko MŚP.
  Za koszty kwalifikowalne uznaje się:
  - koszty związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej,
  - opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych z dnia 31 lipca 2019 r., tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431.
  Zasady kwalifikowania wydatku:
  - kwalifikowalne są koszty do pierwszego zgłoszenia włącznie.
  Opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych powinny zostać udokumentowane poprzez zawarcie stosownej umowy oraz wystawienie faktury VAT.
  Koszt zakupu patentu/prawa ochronnego od osoby trzeciej (art. 25) oraz walidacji patentu (art. 28) stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach jednego projektu.
  Intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

   

  Kurs Euro za 2021 r.

   W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://scp-slask.pl/czytaj/faq_1_2_025_20

   Pytanie 1. Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków

   Informujemy, że w Regulaminie konkursu wskazano na stronie 59, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały wskazane w załączniku nr 11 do Wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3a/3b/3c/3d do Regulaminu konkursu. Informujemy, że w przypadku wzorów umów o dofinansowanie nr 3a i 3b informacje w sprawie kwalifikowalności wydatków stanowią załącznik nr 10.

   Pytanie 2. Firma jest mikroprzedsiębiorstwem. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes wykonują prace B+R. Posiadają umowę o pracę na stanowisko Programista na ½ etatu. Czy koszt ich pracy jako Programista wykonujący prace badawcze jest kwalifikowany?

   W opisanym przypadku, gdy członkowie zarządu wykonują prace B+R oraz posiadają umowę o pracę na stanowisku Programista na ½ etatu to taki wydatek związany tylko i wyłącznie z zadaniami programisty może zostać uznany za kwalifikowalny w kategorii wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że wsparcie na przedmiotowy wydatek będzie udzielone z tytułu wykonywanej pracy przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), a rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. W tym przypadku dane statystyczne lub inne obiektywne informacje, na postawie których ustalona zostanie GSJ powinny dotyczyć tylko i wyłącznie stanowiska programisty, z wyłączeniem danych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu. Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do spełniania wszystkich warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 10 lub 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18.

   Pytanie 3. Według regulaminu konkursu: „W ramach konkursu nie ma możliwości uzyskania wsparcia na prace przemysłowe. Możliwość wsparcia prac przemysłowych została przewidziana jedynie w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych do NCBR i wpisujących się we Wspólne Przedsięwzięcie”. Proszę o wskazanie czym są prace przemysłowe (termin ten nie został zdefiniowany w Regulaminie konkursu, Poziomy gotowości technologicznej odnoszą się do badań przemysłowych).

   Badania przemysłowe (dawniej – stosowane) – badania, o których mowa w art. 2 pkt. 85 GBER; („badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych). Termin prace przemysłowe – badania przemysłowe stosuje się wymiennie, o czym informuje Regulamin konkursu (podano ww. definicję). Dodatkowo zaznaczamy, że poziomy gotowości technologii odnoszą się zarówno do prac przemysłowych (poziom III-VI) jak i do ekspserymentalno – rozwojowych (poziom VII-IX). Dodatkowo należy wskazać, że pod ogłoszeniem o konkursie został umieszczony dokument opisujący poszczególne poziomy gotowości technologicznej (TRL) w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych.

   Pytanie 4. Załącznik nr 11 do wzoru Umowy o dofinansowanie wskazuje, że:
   Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15%: w przypadku przedsiębiorstw 15% liczone jest od bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej. Koszty pośrednie w przypadku przedsiębiorstw (pkt 5) = [koszty wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (pkt 1a)] * 15%. Według jakiego wzoru należy obliczyć wartość kosztów pośrednich dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami, tylko jednostkami naukowo-badawczymi? Czy warunek „Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” dotyczy każdego konsorcjanta czy tylko przedsiębiorców?

   Zgodnie z załącznikiem nr 10 do wzoru umowy o dofinansowanie dla konsorcjum 013 informuję, że w części I ww. załącznika znajduje się wykaz kosztów kwalifikowanych dla instytucji naukowo – badawczych. Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:
   Koszty pośrednie (pkt. 5) = [koszty wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (pkt. 1a)] * 15%
   Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
   W części II (dotyczącej przedsiębiorców) analogicznie przedstawiono taki sam wzór.W związku z tym warunek „Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” dotyczy każdego konsorcjanta oraz przedsiębiorcy.
   Jedyną różnicą jest to, że w przypadku przedsiębiorstw koszty związane z umowami o prace stanowią koszty szacowane i rozliczane metodą uproszczoną (godzinowe stawki jednostkowe), natomiast w przypadku organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę koszty personelu są kosztami rzeczywiście poniesionymi (nie są szacowane i rozliczane w oparciu o godzinowe stawki jednostkowe).

   Pytanie 5. Czy jednostki naukowe będące członkami konsorcjum otrzymują wsparcie w formie refundacji czy zaliczki?

   Zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku każdego z konsorcjantów realizujących projekt następuje refundacja poniesionych wydatków. W konkursie nie przewidziano zaliczek.

   Pytanie 6. Dla jakich rodzajów kosztów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010) - 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw ?

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010) jest odzwierciedleniem art. 28 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014. W ramach tego artykułu za kwalifikowane w przypadku konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 uznaje się:
   - koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
   - koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.
   Intensywność pomocy może sięgnąć maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego rozporządzenia udziela się wsparcie wyłącznie przedsiębiorstwom z kategorii MŚP.

   Pytanie 7. Analizując możliwość ubiegania się o dotację w ramach naboru pojawiła się niejasność polegającą na tym do kiedy można planować wydatki, które będą kwalifikowalne w ramach projektu lub też jaka jest data końcowa nieprzekraczalna planowania i realizacji wydatków w ramach i na rzecz projektu tak by były kwalifikowalne? Jaki jest termin daty końcowej?

   Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie do ŚCP (z zastrzeżeniem, że termin realizacji projektu wskazany w pkt C.1.a wniosku powinien uwzględniać ten fakt). Złożenie projektu do IOK pozwala na rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym na ponoszenie wydatków zapisanych we wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Ponadto zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej dla działania 1.2 w ramach II typu projektu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologii, tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.
   Zgodnie z regulaminem dołączonym do dokumentacji konkursowej czas na realizację projektu w ramach Działania 1.2. RPO WSL wynosi odpowiednio:Dla I typu projektu polegającemu na stworzeniu/modernizacji/budowie/rozbudowie infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R – n+1Dla II typu projektu wspierającemu prace B+R – n+2/n+3 w zależności od zastosowania komponentu wdrożeniowego (n+2 dla projektów niezawierających komponentu wdrożeniowego, n+3 dla projektów zawierających komponent wdrożeniowy).
   Zasadę n+ oblicza się na podstawie daty podpisania umowy doliczając odpowiedni okres czasu, np. n+1 to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu. Termin podpisania umowy (kontraktacji) następuje po wyborze projektów do dofinansowania i jest uzależniony od dostarczenia przez Wnioskodawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie (o której mowa w Regulaminach konkursu i załącznikach do niego – wzorach umów o dofinansowanie).
   Zapisy dokumentacji konkursowej nie określają precyzyjnie terminu/okresu ponoszenia wydatków. Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania powyższej zasady n+ (w zależności od realizowanego projektu), a w oparciu o przedmiotową zasadę oraz znając specyfikę projektu powinien określić realny termin realizacji projektu i odpowiednio w jego okresie ponosić dane koszty.
   Ponadto informuję, że dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 ostateczny termin realizacji projektu powinien obok zasady n+2/n+3 również uwzględniać, iż maksymalny termin kwalifkowania wydatków to 31 grudnia 2023r.

   Pytanie 8. Czy projektodawca nierealizujący komponentu wdrożeniowego może uzyskać wsparcie na prace przedwdrożeniowe?

   Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawca nierealizujący komponentu wdrożeniowego nie może uzyskać wsparcia na prace przedwdrożeniowe. Wzory umów zawierają ogólne informacje nt. kwalifikowalności wydatków a ostateczna weryfikacja w zakresie kwalifikowania danego wydatku opierać się będzie na zapisach wniosku o dofinansowanie, w którym przewidziano wydatki związane z komponentem wdrożeniowym.

   Pytanie 9. Komercjalizacja wyników prac B+R w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:

   Jako komercjalizację należy rozumieć wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu, tj. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usługi na bazie uzyskanych wyników projektu. Obecnie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 1.2 Regulamin Konkursu dopuszcza następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

   - wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta;
   - udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
   - sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

   W odniesieniu do udzielenia licencji oraz sprzedaży praw do wyników, należy podkreślić, iż dla uznania, że nastąpiła komercjalizacja nie jest wystarczający sam moment zbycia praw lub udzielenia licencji. Wskaźnik „Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach” może zostać zaaprobowany wyłącznie w przypadku gdy Nabywca/ Licencjobiorca wdroży wyniki prac rozwojowych do działalności własnego przedsiębiorstwa, w innym przypadku wskaźnik uznaje się za nieosiągnięty.

   Zapisy umowy o dofinansowanie, w §4a nakładają na Beneficjenta obowiązek dostarczenia do IP RPO WSL kopii umowy i aneksów zawartych z Nabywcą/ Licencjobiorcą praw do wyników prac B+R. Przedmiotowa umowa powinna zawierać następujące elementy:

   1) gwarancję ceny zbycia praw do wyników badań na warunkach rynkowych;
   2) zobowiązania nabywcy do wdrożenia wyników prac badawczych we własnej działalności;
   3) zakaz zbywania praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych przez nabywcę podmiotowi trzeciemu;
   4) określenie terminu, w jakim powinno nastąpić wprowadzenie wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy;
   5) zobowiązanie nabywcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

   Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, to na Beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania, iż nastąpiła komercjalizacja wyników, dofinansowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prac B+R, w terminie nie dłuższym niż 3 lata po zakończeniu badań. W przypadku gdy Nabywca nie skomercjalizuje wyników prac B+R zgodnie z umową zawartą ze sprzedający (podmiotem otrzymującym dofinansowanie) lub jeśli Nabywca nie umożliwi Beneficjentowi wykazania, iż wyniki badań zostały wprowadzone do działalności gospodarczej Nabywcy, to wszelkie konsekwencje prawne i finansowe poniesie podmiot otrzymujący dofinansowanie. To Beneficjent powinien w umowie sprzedaży zabezpieczyć swoje interesy, tj. uwzględnić nie tylko zobowiązania Nabywcy, ale także konsekwencje niewywiązania się z obowiązku wdrożenia wyników prac B+R. Powinien też zapewnić sobie prawo uzyskiwania od Nabywcy dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie wyników badań do działalności Nabywcy - dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stroną jest podmiot otrzymujący dofinansowanie, a nie Nabywca praw do wyników badań, w związku z czym to na Beneficjencie spoczywa obowiązek przedstawienia IOK wszelkich dokumentów udowadniający komercjalizację tychże wyników. Wszelkie spory dotyczące niewdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej Nabywcy nie dotyczą IP RPO WSL.

   Pytanie 10. Jak powinny zostać policzone wynagrodzenia instytutu badawczego, który wchodzi w konsorcjum?

   W przypadku gdy instytut stanowi organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę i ubiega się o wsparcie w ramach działalności niegospodarczej, wówczas może aplikować o wsparcie w wysokości 100% dofinansowania z zachowaniem zasady, iż poziom wsparcia na projekcie nie może przekroczyć 85%. Instytut badawczy aplikujący jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę uwzględnia, iż w przypadku wynagrodzenia wydatki zawsze stanowią koszty rzeczywiście poniesione (nie przewidziano metod uproszczonych w tym zakresie typu godzinowa stawka jednostkowa). Natomiast gdy instytut badawczy stanowi i aplikuje jako przedsiębiorstwo, wówczas poziom wsparcia jest zależny od posiadanego statusu przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa do kosztów wynagrodzenia należą: koszty personelu (umowa o pracę, koszty rozliczane metodą uproszczoną za pomocą godzinowej stawki jednostkowej) oraz koszty na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, koszty rzeczywiście ponoszone ).

   Pytanie 11. Czy Wnioskodawcą może być konsorcjum, którego konsorcjanci pozostają ze sobą w relacjach powiązanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 651/2014?

   Zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu zawarcie konsorcjum musi uwzględniać zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020, czyli konsorcjum może zostać utworzone przez podmioty pozostające ze sobą w relacji powiązanej.

   Biorąc pod uwagę nadrzędność zapisów Regulaminu konkursu i ww. ustawy oraz charakter omyłkowego wskazania wymogu we wzorze umowy o konsorcjum informujemy, że wsparcie w ramach konkursu może uzyskać konsorcjum składające się z podmiotów powiązanych. W takim przypadku Wnioskodawcy są proszeni o usunięcie omyłkowego oświadczenia z paragrafu 18. W sytuacji gdy złożony wniosek będzie zawierał załącznik z błędnym oświadczeniem, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego skorygowanie (usunięcie omyłkowego oświadczenia).

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://scp-slask.pl/czytaj/1_2_013

    Pytanie 15. Czy Wnioskodawcą może być konsorcjum, którego konsorcjanci pozostają ze sobą w relacjach powiązanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 651/2014?

    Zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu zawarcie konsorcjum musi uwzględniać zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020, czyli konsorcjum może zostać utworzone przez podmioty pozostające ze sobą w relacji powiązanej.

    Biorąc pod uwagę nadrzędność zapisów Regulaminu konkursu i ww. ustawy oraz charakter omyłkowego wskazania wymogu we wzorze umowy o konsorcjum informujemy, że wsparcie w ramach konkursu może uzyskać konsorcjum składające się z podmiotów powiązanych. W takim przypadku Wnioskodawcy są proszeni o usunięcie omyłkowego oświadczenia z paragrafu 18. W sytuacji gdy złożony wniosek będzie zawierał załącznik z błędnym oświadczeniem, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego skorygowanie (usunięcie omyłkowego oświadczenia).

    Pytanie 14. Komercjalizacja wyników prac B+R w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:

    Jako komercjalizację należy rozumieć wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu, tj. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usługi na bazie uzyskanych wyników projektu. Obecnie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 1.2 Regulamin Konkursu dopuszcza następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

    - wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta;
    - udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
    - sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

    W odniesieniu do udzielenia licencji oraz sprzedaży praw do wyników, należy podkreślić, iż dla uznania, że nastąpiła komercjalizacja nie jest wystarczający sam moment zbycia praw lub udzielenia licencji. Wskaźnik „Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach” może zostać zaaprobowany wyłącznie w przypadku gdy Nabywca/ Licencjobiorca wdroży wyniki prac rozwojowych do działalności własnego przedsiębiorstwa, w innym przypadku wskaźnik uznaje się za nieosiągnięty.

    Zapisy umowy o dofinansowanie, w §4a nakładają na Beneficjenta obowiązek dostarczenia do IP RPO WSL kopii umowy i aneksów zawartych z Nabywcą/ Licencjobiorcą praw do wyników prac B+R. Przedmiotowa umowa powinna zawierać następujące elementy:

    1) gwarancję ceny zbycia praw do wyników badań na warunkach rynkowych;
    2) zobowiązania nabywcy do wdrożenia wyników prac badawczych we własnej działalności;
    3) zakaz zbywania praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych przez nabywcę podmiotowi trzeciemu;
    4) określenie terminu, w jakim powinno nastąpić wprowadzenie wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy;
    5) zobowiązanie nabywcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

    Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, to na Beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania, iż nastąpiła komercjalizacja wyników, dofinansowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prac B+R, w terminie nie dłuższym niż 3 lata po zakończeniu badań. W przypadku gdy Nabywca nie skomercjalizuje wyników prac B+R zgodnie z umową zawartą ze sprzedający (podmiotem otrzymującym dofinansowanie) lub jeśli Nabywca nie umożliwi Beneficjentowi wykazania, iż wyniki badań zostały wprowadzone do działalności gospodarczej Nabywcy, to wszelkie konsekwencje prawne i finansowe poniesie podmiot otrzymujący dofinansowanie. To Beneficjent powinien w umowie sprzedaży zabezpieczyć swoje interesy, tj. uwzględnić nie tylko zobowiązania Nabywcy, ale także konsekwencje niewywiązania się z obowiązku wdrożenia wyników prac B+R. Powinien też zapewnić sobie prawo uzyskiwania od Nabywcy dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie wyników badań do działalności Nabywcy - dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stroną jest podmiot otrzymujący dofinansowanie, a nie Nabywca praw do wyników badań, w związku z czym to na Beneficjencie spoczywa obowiązek przedstawienia IOK wszelkich dokumentów udowadniający komercjalizację tychże wyników. Wszelkie spory dotyczące niewdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej Nabywcy nie dotyczą IP RPO WSL.

    Pytanie 13. Jakie są wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania się do panelu ekspertów?

    Informuję, że w ramach naboru nie przewidziano specjalnych wytycznych dla Wnioskodawców w zakresie panelu ekspertów. Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych przeprowadzana będzie w oparciu o obligatoryjny dla każdego Beneficjenta panel ekspercki oraz fakultatywne wyjaśnienia. Panel jest nagrywany i efektem spotkania panelowego jest materiał audio dokumentujący przeprowadzony panel. W przypadku reprezentacji Wnioskodawcy wymagane jest aby stawiła się osoba, która ma prawo reprezentować Wnioskodawcę (np. zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru przedsiębiorców KRS albo określoną w umowie konsorcjum) lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo z zaznaczeniem, że powinien być to pracownik wnioskującego przedsiębiorstwa/partnera/konsorcjanta, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę oraz będzie zaangażowany w realizację ocenianego projektu. Na podstawie stosownego uzasadnienia Wnioskodawcy IOK może wyrazić zgodę na inną reprezentację niż ww. pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa. Panel służy w szczególności możliwości wyjaśnienia wątpliwości, celem umożliwienia oceny spełnienia danych kryteriów. Niestawienie się Wnioskodawcy (bez wcześniejszego poinformowania z jego strony IOK) na panel uniemożliwia złożenie wyjaśnień, co prowadzić może do negatywnej oceny merytorycznej. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia do IOK wszelkich materiałów przygotowanych przez niego i zaprezentowanych w trakcie panelu. Część wyjaśnień, o które są proszeni Wnioskodawcy dotyczy nie tylko kwestii, które mogą zostać przekazane w sposób werbalny ale też związane są z dostarczeniem dokumentu. Cześć wyjaśnień ze względu na swoją złożoność wymagać może formy pisemnej. Stąd też nie zachodzi konieczność odstąpienia od wyjaśnień na rzecz rozmów prowadzanych w ramach panelu. W ramach panelu eksperckiego Wnioskodawcy mogą być pytani o poszczególne zapisy wniosku o dofinansowanie oraz dostarczone dokumenty, w związku z tym celem przygotowania się do panelu należy mieć na względzie zapisy wniosku oraz dołączone dokumenty. Jednocześnie informuję, iż w panelu eksperckim uczestniczą: eksperci oceniający wniosek, Sekretarz/Zastępca Sekretarza KOP oraz Wnioskodawca. W spotkaniu mogą również uczestniczyć Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOP. Ponadto informuję, że informacje dotyczące panelu eksperckiego znajdują się w Regulaminie konkursu w podrozdziale 5.2.2.

    Pytanie 12. Przykładowa karta czasu pracy.

    Wzory kart czasu pracy dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: http://scp-slask.pl/czytaj/rozliczenie_wnioskow_o_platnosc_w_ramach_dzialan

    Pytanie 11. Czy pracownicy B+R mogą wykonywać prace nad projektem w siedzibie poza województwem śląskim. W województwie śląskim zarejestrowany będzie oddział na dzień podpisania umowy o dofinansowanie?

    Informuje, że możliwe jest wykonywanie prac nad projektem przez pracowników B+R w ramach II typu poza Województwem Śląskim przy zachowaniu warunków z pkt 10.

    Pytanie 10. W jaki sposób w przypadku firmy informatycznej mającej kilka oddziałów udowodnić wdrożenie na terenie województwa śląskiego, czy powinno być ono „tworzone” w całości w oddziale na Śląsku, czy możliwe jest tworzenie poza województwem?

    Informuję, iż zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej „Projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo/lider konsorcjum musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie”. W przypadku projektu typu pierwszego tj. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej nabywane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne muszą być zaewidencjonowane oraz wykorzystywane na terytorium Województwa Śląskiego. Ponadto, należy pamiętać o spełnieniu warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków wskazanych w Umowie o dofinansowanie, w szczególności zakupu wartości niematerialnej i prawnej tj. należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Dla projektu typu drugiego tj. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium Województwa Śląskiego za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Lidera, który musi znajdować się w Województwie Śląskim. W związku z powyższym jest możliwe „tworzenie” w ramach II typu wdrożenia poza Województwem Śląskim przy zachowaniu powyższych warunków. Informuję, że możliwe jest wykonywanie prac nad projektem przez pracowników B+R w ramach II typu poza Województwem Śląskim przy zachowaniu ww. warunków.

    Pytanie 9. Jakie są dokładne kryteria otrzymania premii za szerokie rozpowszechnienie?

    W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż aby otrzymać premię za szerokie rozpowszechniania należy wyniki projektu:

    - zaprezentować na co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej lub technicznej (należy określić w jakich konferencjach naukowych i technicznych uczestniczyć będzie Wnioskodawca);
    - opublikować w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany był projekt (zgodnych z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany będzie Projekt);
    - w całości rozpowszechnić za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu (należy przedstawić informacje dotyczące przewidywanego sposobu rozpowszechnienia - na jakich stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych, oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu zostaną rozpowszechnione wyniki projektu).
    W celu zdobycia premii za szerokie rozpowszechnianie wystarczy spełnić co najmniej jeden z powyższych warunków.

    W przypadku konsorcjów, należy zachować spójność z zapisami umowy o konsorcjum. W wypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia na badania przemysłowe lub prace rozwojowe z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych konsorcjanci ustalają zakres odpowiedzialności w umowie o konsorcjum.

    Pytanie 8. Czy prototyp wytworzony w trakcie projektu B+R ma być środkiem trwałym (księgowo)?

    Prototyp wytworzony w trakcie projektu B+R musi być zaewidencjonowany. Prototyp można wprowadzić do ewidencji jako wartość niematerialną i prawną. 

    Pytanie 7. Czy osoba kierująca projektem (jej wynagrodzenie), a nie prowadząca badań, może być ujęta w kosztach kwalifikowanych?

    Informuję, iż w ramach II typu kierownik badań (jego wynagrodzenie) może zostać uznane za koszt kwalifikowalny w sytuacji, gdy jest on bezpośrednio zaangażowany do realizacji projektu (przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych). Stosowne uzasadnienie kwalifikowalności kosztu wnioskodawca wskazuje w polu 12 w pkt. C.2.2. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, koszt ten należy wykazać w wydatkach niekwalifikowalnych (pkt. C.2.3 wniosku aplikacyjnego).

    Pytanie 6. Czy kosztem kwalifikowanym jest najem powierzchni na poczet prowadzenia projektu?

    W odpowiedzi informuję, iż najem powierzchni może być kwalifikowalny jako koszty budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o koszty amortyzacji budynków, za kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy koszty amortyzacji budynków (amortyzacja podatkowa) - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu (metraż powierzchni użytkowej, na której prowadzone są badania przewidziane w projekcie – bez uwzględnienia części wspólnych) objętego pomocą. Do wsparcia kwalifikuje się również wynajem powierzchni laboratoryjnej, na której realizowany jest projekt.
    Ponadto należy pamiętać o warunkach kwalifikowalności wydatku, które określa załącznik nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18.

    Pytanie 5. Czy kosztem kwalifikowanym jest np. koszt obsługi księgowej i innej biurowej?

    Informuję, iż koszty usługi księgowej i innej biurowej mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne w ramach II typu jako koszty pośrednie - koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, pod warunkiem iż nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta a związane są z obsługą projektu.
    Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% : liczone od kosztów związanych z zaangażowaniem personelu, tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej.
    Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:

    Koszty pośrednie (pkt 5) = koszty wynagrodzenia – umowa o pracę (pkt 1a) * 15%

    Pytanie 4. Czy przedsiębiorstwo powiązane, a będące obecnie w trakcie likwidacji (wpis do KRS) należy uwzględnić we wniosku jako przedsiębiorstwo powiązane?

    W odpowiedzi na pytanie informuję, iż w sytuacji gdy przedsiębiorstwo znajduje się w stanie likwidacji, ale nie zostało jeszcze wykreślone z KRS to należy je uwzględnić jako podmiot powiązany/partnerski (na moment składania wniosku o dofinansowanie) i odpowiednio wykazać we wniosku o dofinansowanie w pkt. A.6 (dane do określenia statusu MŚP) oraz formularzu pomocy publicznej i formularzu de minimis - jeśli dotyczy (w formularzach wykazać należy tylko podmioty powiązane).

    Pytanie 3. Czy stworzony prototyp ma być zaewidencjonowany?

    Tak, stworzony prototyp ma być zaewidencjonowany.

    Pytanie 2. Jaki obowiązuje poziom stawki dla kosztów pośrednich w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18

    Zgodnie z przyjętymi założeniami dla konkursu koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% liczoną od „kosztów wynagrodzenia – umów o pracę”.

    Pytanie 1. O jaki poziom wsparcia może ubiegać się organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę?

    Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę może aplikować i otrzymać tym samym maksymalny poziom wsparcia w następujących sytuacjach:  

    a) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej i posiada wpis do rejestru przedsiębiorców, wówczas jest traktowana jako przedsiębiorstwo i poziom wsparcia jest uzależniony od posiadanego statusu. W związku z tym w przypadku gdy organizacja będzie posiadała status mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa, wówczas może ubiegać się o wsparcie do 70% wydatków kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 45% wydatków kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe. W przypadku posiadania średniego przedsiębiorstwa maksymalny poziom wsparcia wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 35% na prace eksperymentalno – rozwojowe. Gdy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, wówczas maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych dla prac przemysłowych i 25% wydatków kwalifikowalnych dla prac eksperymentalno – rozwojowych. Poziom wsparcia może zostać zwiększony w związku z szerokim rozpowszechnieniem wyników albo efektywną współpracą. 

    b) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, wówczas może otrzymać wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Wówczas zobligowana jest do wypełnienia załącznika Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.  

    c) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców, wówczas może otrzymać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 25% kosztów kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe. Poziom wsparcia może zostać zwiększony w związku z szerokim rozpowszechnieniem wyników albo efektywną współpracą.

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_1_2_01_02_00_ip_01_24_01018

     Ogólne zasady

     1) Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?
     Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
     W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
     Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
     W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

     2) Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?
     Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc.
     Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

     3) Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
     Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

     4) Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?
     W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

     5) Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.

     a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?
     Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
     b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?
     Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
     c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?

     KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

     6) Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
     a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji
     Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej
     (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.
     b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

     Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.
     c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.
     Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

     7) Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
     Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
     Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.

     Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.

     Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
     O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

     8) Czy w ramach działania 1.2 można ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie w ramach kodów PKD dotyczących RIS?
     Kod PKD projektu musi wpisywać się (widnieć) na liście kodów PKD wskazującej działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W przypadku, gdy projekt będzie wpisywał się w kod PKD wymieniony na liście (na przykład: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne)
     , wówczas będzie spełniał wymóg zgodności z RIS w zakresie formalnym. W przypadku prowadzenia badań adekwatnym rozwiązaniem będzie wybranie jako kodu PKD projektu kodu 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych wraz z kodem wymienionym na liście (np. 32.50.Z).

     9) Na czym polega weryfikacja zgodności projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu - czy zgodnie z opublikowanymi kodami PKD?
     Opublikowane kody PKD specjalizacji w zakresie medycyny zawierają dwie kategorie kodów - jedna kategoria oznaczona w kolorze zielonym określona jako „medycyna”, druga w kolorze pomarańczowym oznaczona jako „składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji”. Jaką metodologię należy przyjąć w celu potwierdzenia, że projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu - czy wystarczającym jest wskazanie kodu 72.19 „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, czy też koniecznym jest wskazanie oprócz powyższego kodu - kodu oznaczonego jako „medycyna” (zaznaczonym na zielono)?

     Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o Listy Kodów PKD RIS. Zgodnie z informacją widniejącą w instrukcji wypełniania wniosków w pkt. B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji wniosku aplikacyjnego należy dokonać wyboru „Obszaru działalności gospodarczej” oraz „PKD projektu” (z listy do wyboru). W przypadku, gdy realizacja projektu dotyczy kilku kodów PKD, w punkcie „PKD projektu” Wnioskodawca wskazuje dominujący kod, a w polu „Pozostałe kody PKD projektu” wpisuje kody wraz z charakterystyką, które dotyczą realizacji projektu, a które nie zostały ujęte w polu „PKD projektu”.
     Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” zarówno dla 1 jak i 2 typu projektu należy wybrać kod PKD wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
     Klasyfikację poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. W polu „Pozostałe kody PKD projektu” dla 1 typu projektu należy wybrać pozostały adekwatny dla projektu kod PKD, a dla 2 typu projektu kod PKD wskazujący na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który został wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
     W przypadku wskazania w polu „PKD projektu” kodu PKD stanowiącego składowe edukacyjno-badawcze wspólne dla kilku specjalizacji: tj. następujące klasy PKD: 72.19/07, 77.40/07 oraz 85.42/07 (w tym: 85.42.A. oraz 85.42.B) należy wskazać w polu „Pozostałe kody PKD projektu” dodatkowe kody PKD odnoszące się do poszczególnych inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

     10) Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dokonanie zgłoszenia świadczy o rozpoczęciu realizacji projektu i dyskwalifikuje projekt do ubiegania się o dofinansowanie? Czy koszty zgłoszenia poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie można ująć w wydatkach kwalifikowalnych projektu z uwagi na fakt, iż koszty te ponoszone są w ramach art. 28?

     Zgodnie z treścią podrozdziału 2.7 Regulaminu konkursu dot. działania 1.2:
     „6. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 3. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem.
     7. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.”
     W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:
     • wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);
     • poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

     11) Jeśli projekt dotyczy opracowania prototypu urządzenia, czy można w ramach prac rozwojowych ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia? Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
     Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
     Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
     Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
     W związku powyższym w ramach prac rozwojowych można ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia.

     12) Czy można wdrożyć we własnej działalności prototyp?

     Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku 2 typu projektu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
     Ponadto w ramach 2 typu projektu wsparcie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe, których efektem będą wyniki B+R, które należy skomercjalizować (jw.), a nie wdrożenie prototypu (tę część inwestycji Wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych – po skomercjalizowaniu wyników badań).

     13) Czy można sprzedać prototyp?
     W przypadku 2 typu projektu warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
     Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego konkursu nie ma możliwości, aby prototyp został sprzedany innemu podmiotowi przed komercjalizacją wyników. Natomiast po komercjalizacji wyników Wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż, jednak należy pamiętać, że aspekt ten będzie weryfikowany z uwzględnieniem m.in. zapisów SZOOP, które wskazują, iż w ramach działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Zgodnie z dokumentem RPO WSL na lata 2014-2020 przez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.

     14) Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności?
     W przypadku personelu projektu planowanego do zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło) zatrudnienie musi zostać przeprowadzone zgodnie zasadą konkurencyjności, a tym samym poprzedzone rozeznaniem rynku, zgodnie z zapisami Wytycznych. Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę powyższa zasada nie ma zastosowania.
     Przebieg rekrutacji jak i zatrudnienie pracowników muszą być przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi.

     15) W przypadku realizacji 1 typu projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania planu badań do końca okresu trwałości projektu. W przypadku zrealizowania planu badań przed upływem okresu trwałości, Beneficjent zobowiązuje się do dalszego prowadzenia badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami co najmniej do zakończenia okresu trwałości. Jakie przykładowe rodzaje projektów można realizować , czy prace badawczo - rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie o wąskiej specjalizacji i czy ten produkt może być dopuszczony do sprzedaży po przeprowadzeniu badań?

     Wszystkie badania realizowane w ramach działania 1.2 (typ 1 i 2) powinny wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020. W ramach 1 typu projektu prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie pod warunkiem, iż badania te są zaplanowane na cały okres trwałości projektu - 3 lata. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakończy badania we wcześniejszym okresie ma obowiązek poinformowania o wyniku badań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do 14 dni od ich zakończenia oraz dokonania aktualizacji założonego planu prac B+R. Infrastruktura stanowiąca zaplecze badawczo- rozwojowe powinna być wykorzystywana przez cały okres trwałości projektu (muszą być na niej prowadzone prace badawczo – rozwojowe wpisujące się w RIS w tym czasie). Na etapie oceny merytorycznej zostanie zweryfikowana zasadność nabycia zaplecza badawczego pod kątem zaplanowanych do realizacji celów projektu. Ponadto prace badawczo – rozwojowe realizowane na wspartej infrastrukturze w okresie trwałości powinny prowadzić do wyniku, który następnie powinien zostać skomercjalizowany (powinna nastąpić produkcja lub świadczenie usług w oparciu o uzyskane po przeprowadzonych na infrastrukturze pracach wyniki prac B+R). Przy czym należy pamiętać, że produkcja nie może odbywać się na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu.

     16) Wybór rodzaju inwestycji początkowej.


     Aktualnie trwają konsultacje z Komisją Europejską dotyczące wyboru stosownego rodzaju inwestycji początkowej w przypadku pierwszego typu projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla działania 1.2. W związku z powyższym, na obecnym etapie proponuje się, aby Wnioskodawca wybrał wszystkie rodzaje inwestycji początkowej, które realizuje projekt i wskazał odpowiednie uzasadnienia.

     Wyróżniamy następujące rodzaje inwestycji początkowej:

     a) zasadnicza zmiana procesu produkcji (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych);

     b) dywersyfikacja zakładu (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);

     c) utworzenie nowego zakładu;

     d) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.

     Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku (załącznik nr 2 pod ogłoszeniem o konkursie). Należy zapoznać się ze wskazanymi w niej definicjami poszczególnych typów inwestycji początkowej oraz informacjami, co powinno zostać przedstawione w uzasadnieniu. W jednym uzasadnieniu należy wskazać, iż dany rodzaj inwestycji początkowej jest dominujący.

     W przypadku wyboru zasadniczej zmiany procesu produkcji i/lub dywersyfikacji zakładu należy pamiętać o obowiązkowym spełnieniu warunków wskazanych powyżej oraz przedstawieniu odpowiednich danych w uzasadnieniu.

     17) Jak należy weryfikować spełnienie warunku dot. wpisywania się projektu w typ inwestycji początkowej w przypadku 1 typu projektów dla działania 1.2 (czyli projektów polegających na tworzeniu/rozbudowie/modernizacji infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R)?

     Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo:

     a)      Nie posiada zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie i zamierza zrealizować inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (czy to na rzecz prowadzenia badań na własny użytek czy na rzecz świadczenia usług innym podmiotom), wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

     b)      Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegająca na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

     c)       Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;

     d)      Tworzy nowy zakład przy zachowaniu warunków dotyczących, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem pozostaje utworzenie nowego zakładu.

     18. Do obecnie trwającego naboru 1.2 (konkurs 007) zamierzamy złożyć projekt dotyczący optymalizacji zużycia energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu akumulowania energii. W dokumencie: czytamy o wykluczeniach w zakresie energetyki.  Wykluczenia te mówią cyt. str. 20: „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury”. Czy jeżeli nasz projekt dotyczy tylko typu II, a zaplanowana w nim pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (a więc nie będzie stanowiło regionalnej pomocy inwestycyjnej), to czy Załącznik nr 5 i wykluczenia obejmują nasz projekt?

     Załącznik nr 5 - Opracowanie sektorów wykluczonych 1.2/2017 konkurs 007, stanowi dokument pomocniczy i dotyczy możliwości wykluczeń w ramach obu typów projektów (w treści podano informacje, czy wykluczenie jest ogólne, a więc dotyczy zarówno 1 i 2 typu projektu czy też wykluczenie obejmuje wyłącznie Regionalną Pomoc Inwestycyjną (wynika z art. 13 ) i dotyczy wyłącznie 1 typu projektu). W ramach 2 typu projektu dla działania 1.2 pomoc udzielana jest w oparciu o art. 25 i 28 ww.  Rozporządzenia, co oznacza, iż projekty realizowane w ramach kodów PKD dotyczących energetyki  nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Wykluczenie to dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach 1 typu.

     Proszę pamiętać o tym, aby kody PKD projektu wpisywały się wymieniony w Listy kodów PKD wraz z opisem, wskazujących działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne - Klasyfikacje poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny

     Kwalifikowalność wydatków

     1) W ramach wynagrodzeń pracowników jako koszt niekwalifikowany traktowany jest między innymi koszt pracy członków zarządu oraz prokurentów.

     Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków, koszty pracy członków zarządu oraz prokurentów (prokura samoistna) w przypadku spółek prawa handlowego należą do katalogu wydatków niekwalifikowanych, w związku z powyższym koszty wynagrodzenia/oddelegowania do projektu prezesa zarządu Spółki handlowej uznaje się za wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

     2) Koszty ogólne projektu rozliczane będą stawką ryczałtową (10%) we wniosku o płatność końcową. Jakie dokumenty na etapie rozliczenia projektu należy przedstawić w celu udowodnienia wysokości poniesionych kosztów?

     Koszty ogólne w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 są to koszty, które rozliczane są za pomocy uproszczonej metody. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Na etapie aplikowana Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w załączniku do wniosku aplikacyjnego pn. „Metodologia obliczania stawki ryczałtowej” metodologię obliczenia wartości wydatków kwalifikowalnych kosztów wchodzących w katalog kosztów ogólnych projektu. Przedłożona metodologia zostanie zweryfikowana na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku aplikacyjnego. Natomiast na etapie rozliczania projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument poświadczający wykonanie danych prac/zadań w zaplanowanym wnioskiem aplikacyjnym miejscu, poświadczyć, że zakres prac nie uległ zmianie. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów oraz w przypadku zmiany zakresu prac/usług zaplanowanych wnioskiem aplikacyjnym Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie jakiejkolwiek szczegółowej dokumentacji potwierdzającej realizację zaplanowanych wydatków. W sytuacji gdy ŚCP otrzyma informacje budzące wątpliwość w zakresie realizacji projektu zgodnie z umową, wówczas Beneficjent może zostać wezwany do potwierdzenia realizacji poszczególnych wydatków/kosztów.

     3) Drobne zakupy ponoszone na etapie realizacji umowy, które realizowane są w różnych etapach – jak uniknąć zarzutu pozornego dzielenia zakupów?
     Aby uniknąć zarzutu sztucznego podziału zamówienia należy rzetelnie oszacować wartość zamówienia biorąc pod uwagę następujące przesłanki (zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020):
     „- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
     - możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie;
     - możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.
     W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych) wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.”
     Biorąc powyższe pod uwagę zaleca się, aby po zsumowaniu drobnych wydatków spełniających ww. kryteria – zastosować procedurę wyboru dostawcy/wykonawcy zgodną z wartością tejże sumy – można wtedy przeprowadzić jedno zapytanie (upublicznienie itd.) wskazując terminy realizacji poszczególnych elementów lub przeprowadzać procedurę odrębnie dla każdego z elementów, jednakże z zastosowaniem procedur jak dla zamówienia o wartości stanowiącej sumę poszczególnych części.

      

     4) Jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy wziąć pod uwagę obliczając godzinową stawkę jednostkową?

      

     Zgodnie z zapisami w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach do wydatków kwalifikowalnych zalicza się koszt zatrudnienia pracownika brutto (w tym składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) z wyłączeniem kosztów podanych w wydatkach niekwalifikowalnych, do których zalicza się m.in.:

     - poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:

     • nagrody i premie , w tym nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,
     • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
     • składka na grupowe ubezpieczenie na życie – traktowana jako przychód pracownika opodatkowany,
     • dopłata do świadczeń medycznych,
     • ekwiwalent pieniężny (np. ulgowa odpłatność za energię elektryczną,
     • używanie samochodu – dojazd do pracy z miejsca zamieszkania,
     • dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako przychód pracownika opodatkowany),
     • dofinansowanie wypłacone z ZFŚS (przychód pracownika opodatkowany) oraz świadczenia finansowane przy wykonywaniu władzy,
     • zasiłki finansowane ze środków ZUS (np. macierzyński),
     • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
     • koszty badań okresowych i wstępnych,
     • dopłata do okularów,
     • dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę,
     • bony żywieniowe dla pracowników,
     • składki na PFRON,
     • koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
     • wszelkie nieobligatoryjne składniki wynagrodzeń.

     Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę rozliczane są za pomocą uproszczonej metody rozliczenia wydatków poprzez wskazaną we wniosku aplikacyjnym godzinową stawkę jednostkową (której metodologię wyliczenia należy podać w pkt. C.2.2 wniosku aplikacyjnego). Godzinową stawkę jednostkową należy obliczyć za pomocą jednego ze wzorów wskazanych w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków …” (Rozdział 8, działanie 1.2). Powinna ona uwzględniać ww. zapisy, gdyż koszty zatrudnienia brutto pracownika Beneficjenta/Wnioskodawcy nie mogą zawierać niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń wymienionych powyżej, jak również wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w krajowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

     5. Wnioskodawca planuje aplikować o dofinansowanie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Będzie to typ 2 Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Planowany jest zakup środków trwałych zaliczonych do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 491). Nabywany sprzęt będzie poddany szybkiemu postępowi technicznemu w myśl zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16i ust. 2-4, 6 i 7 updop). W związku z powyższym zastosowana zostanie podwyższona stawka amortyzacji. Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (aparatury i sprzętu) o wartości powyżej 3500 PLN będących własnością beneficjenta/partnera, wpisanych do EŚT beneficjenta/partnera oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amortyzacja podatkowa)”. Czy w związku powyższym podwyższone koszty odpisów amortyzacyjnych można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu?

     Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, do wydatków kwalifikowanych możemy zaliczyć koszty amortyzacji aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim będą one wykorzystywane

     na potrzeby projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

     W związku z powyższym, jeżeli wykazane koszty amortyzacji są zgodne z przepisami krajowymi oraz spełniają pozostałe warunki Wytycznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne niezależnie od sposobu obliczania stawki amortyzacyjnej.

     6. Czy duże przedsiębiorstwo w ramach 1 typu projektu może się ubiegać o wsparcie wyłącznie na wartość niematerialną i prawną?

     Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej. Z przytoczonych zapisów wynika, że koszt kwalifikowalny wartości niematerialnej i prawnej nie może być wyższy niż 50% całkowitych pozostałych kosztów projektu realizowanych w oparciu o art. 14 (wspieranych Regionalną Pomocą Inwestycyjną). Tak więc przedsiębiorstwo musi w zakresie rzeczowym projektu ujętym w pkt C.2.2 wniosku uwzględniać inne kwalifikowalne wydatki (należące do innych, niż wartość niematerialna i prawna, kategorii – np. środki trwałe), od których może wyliczyć wartość kosztu kwalifikowalnego. Reasumując nie ma możliwości ubiegania się przez duże przedsiębiorstwo wyłącznie o wsparcie nabycia wartości niematerialnej i prawnej.     Kryteria oceny

     1)      Kryterium Poziom wsparcia zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

     Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. Rozpowszechnienie musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia projektu, w formie co najmniej 2 konferencji lub co najmniej 2 czasopismach naukowych. Czy istnieje możliwość otrzymania premii za udział w 1 konferencji naukowej i publikacji w 1 czasopiśmie?

     Wnioskodawca wnioskując o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) rozporządzenia 651/2014, zobligowany jest do spełnienia w okresie 3 lat od zakończenia projektu jednego (w całości) warunku tj.:

     - wyniki projektu zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach, w tym 1 konferencji naukowej lub technicznej,

     - wyniki projektu zostaną zaprezentowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branża, w której realizowany był projekt,

     - lub wyniki projektu zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

     W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania premii za rozpowszechnienie wyników projektu w przypadku udziału w 1 konferencji i publikacji w 1 czasopiśmie (w tym przypadku nie zostanie spełniony jeden z trzech wyżej wskazanych warunków).

     2)      Kryterium Poziom innowacyjności rezultatów projektu

     Czy dokonanie zgłoszenia prawa ochronnego w postaci wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego również będzie punktowane?

     Wnioskodawca może otrzymać 2 pkt. jedynie w przypadku, gdy dokonane zostanie zgłoszenie patentowe rezultatu przeprowadzonych badań (produkt, technologia, usługa) – inne rozwiązania np. zgłoszenie prawa ochronnego, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego nie będą punktowane w ww. kryterium merytorycznym.

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://scp-slask.pl/czytaj/faq_dzialanie_1_2_badania_rozwoj_i_innowacje_w_przedsiebiorstwach_archiwum
      Pomóż nam poprawić serwis
      Anuluj
      Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś