FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Zabezpieczenia umów zapewniających zewnętrzne źródła finansowania projektów z punktu widzenia kwalifikowalności wydatków


Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie wskazujące, że „nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie do upływu okresu trwałości projektu.

Beneficjent od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do zakończenia okresu trwałości – może zbyć aktywa nabyte przy wykorzystaniu środków dofinansowania pod warunkiem wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody IP RPO WSL” zwracamy uwagę na konieczność analizy, czy zabezpieczenie pożyczki/kredytu pozyskanych na realizację projektu nie skutkuje przeniesieniem prawa własności zakupionego w ramach projektu środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej na bank/instytucję finansującą.

Należy zaznaczyć, że nie jest możliwe wskazanie zamkniętego katalogu prawnych form zabezpieczenia interesów wierzyciela. Można natomiast zwrócić uwagę na te formy zabezpieczenia, które mogą jednoznacznie przesądzać o niekwalifikowalności wydatków. Są to te formy zabezpieczeń, które w swojej istocie prowadzą do przeniesienia własności zakupionego w ramach projektu środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej z wnioskodawcy/beneficjenta na bank/instytucję finansującą. Zabezpieczeniem takim jest w szczególności przewłaszczenie na zabezpieczenie.

W związku z powyższym w przypadku zawarcia umowy pożyczki/kredytu zawierającej w swej treści postanowienia skutkujące przewłaszczeniem lub w razie zawarcie dodatkowej umowy przewłaszczenia skutkującej przeniesieniem własności zakupionego w ramach projektu środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej na podmiot niebędący stroną umowy o dofinansowanie (nawet jeśli przeniesienie takie będzie miało jedynie charakter czasowy, np. do momentu ustanowienia innej formy zabezpieczenia) – wydatek taki zostanie uznany za niekwalifikowalny.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś