Przejdź do treści głównej

Rozwiązanie umowy z powodu braku spełnienia warunków dla inwestycji początkowej


Realizując projekt inwestycyjny (na podstawie art. 14 GBER) należy mieć na uwadze dominujący typ inwestycji początkowej danego projektu.

Ze względu na obostrzenia w zakresie kwoty wydatków kwalifikowalnych – w przypadku gdy projekt wpisuje się w typ dotyczący dywersyfikacji istniejącego zakładu lub zasadniczej zmiany procesu produkcji należy pamiętać, że w zależności od wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów (ustalanej w odniesieniu do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac[1] inwestycyjnych dotyczących projektu) lub kosztów amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji[2] (obliczanych dla 3 lat podatkowych poprzedzających rozpoczęcie prac nad projektem) – zmniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych na każdym z etapów (podpisanie umowy, realizacja, rozliczenie, trwałość) może się wiązać z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Nie jest w tym momencie istotne, czy wydatki kwalifikowalne są niższe od planowanych we wniosku o dofinansowanie ze względu na wygenerowane w projekcie oszczędności czy też ze względu na korekty wydatków kwalifikowalności (np. zastosowanie taryfikatora ze względu na błędy w przeprowadzonych postępowaniach ofertowych itp.).

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wpływ zmian w projekcie na spełnianie ww. warunków. Do zmian, które bezpośrednio mogą wpłynąć na konieczność ponownej weryfikacji spełniania warunku inwestycji początkowej, należą:

- zmiana terminu rozpoczęcia realizacji projektu – zmiana roku obrotowego - wystąpi konieczność przedstawienia zaktualizowanych danych

- zmiana miejsca realizacji projektu – konieczność weryfikacji, czy i ew. które dodatkowe środki trwałe, w tym nieruchomości i w jakim zakresie należy wliczyć w wartość stanowiącą podstawę oceny spełnienia warunków dostępowych dla dywersyfikacji zakładu lub zasadniczej zmiany procesu produkcji czy ew. nastąpiła zmiana rodzaju inwestycji początkowej – nowy zakład;

- zauważenie błędów i nieścisłości w pierwotnej analizie ujętej we wniosku o dofinansowanie np. nieuwzględnienie wszystkich aktywów uczestniczących w danym procesie produkcyjnym/świadczenia usług ;

- rezygnacja z realizacji części projektów,

- przeniesienie kosztów lub ich części do wydatków niekwalifikowalnych projektu (na wniosek beneficjenta, w wyniku uznania wydatków za niekwalifikowalne przez SCP).

[1] Przez rozpoczęcie prac należy rozumieć rozpoczęcie realizacji Projektu, które zostało zdefiniowane w ramach dokumentacji konkursowej, w tym m.in. w umowie o dofinansowanie.

[2] Wyliczenie amortyzacji powinno odbyć się z uwzględnieniem zasad amortyzacji zgodnie z prawem podatkowym, które obowiązuje w danym państwie członkowskim

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś