Przejdź do treści głównej

Rozliczenie wniosków o płatność w ramach działania 3.2 – LSI 2014


Z dniem 5 września 2017 r. w LSI 2014 udostępniono wniosek o płatność służący do rozliczenia projektu również w ramach działania 3.2. W związku z tym przyjęto do stosowania przez Beneficjentów wskazanego działania poniższe dokumenty (analogicznie do pozostałych działań wdrażanych przez SCP.

W związku z faktem, iż w ramach wskazanego działania od listopada 2016 r. rozliczenie następowało za pomocą arkusza kalkulacyjnego – nastąpiła konieczność zastosowania tzw. okresu przejściowego, w którym w ramach SCP rozliczenie WNP nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami – w zależności od przypadku w arkuszu kalkulacyjnym lub w systemie LSI 2014.

  1. Projekty, w których nie został do tej pory złożony żaden wniosek o płatność.

Jeżeli Beneficjent do dnia dzisiejszego nie składał do IP RPO WSL – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jakiegokolwiek wniosku o płatność, w przypadku chęci rozliczenia projektu, bez względu na rodzaj wniosku o płatność – rozliczenie powinno nastąpić w LSI 2014, na zasadach opisanych w poniższych instrukcjach. 

  1. Projekty, w których zatwierdzony został wiosek o płatność pośrednią bądź wniosek z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.

W przypadku, w którym Beneficjent rozliczył już część projektu za pomocą wniosku o płatność pośrednią bądź złożył i uzyskał akceptację wniosku z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą wypełnianym w arkuszu kalkulacyjnym, należy każdorazowo skonsultować z IP RPO WSL – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, możliwość rozliczenia kolejnych wniosków o płatność w systemie LSI. W tym celu prosimy o kontakt z opiekunem projektu. Decydującym w tym zakresie jest fakt, czy wszystkie zatwierdzone do tej pory wnioski o płatność w ramach danego projektu zostały wprowadzone do LSI 2014.  

  1. Projekty, w których zatwierdzony został wiosek o płatność pośrednią bądź wniosek z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.

W projekcie, w którym wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią, końcową bądź wniosek z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą wypełniany w arkuszu kalkulacyjnym, aktualnie znajduje się w rozliczeniu, w kolejnym piśmie wzywającym Beneficjenta do korekty wniosku o płatność lub piśmie wzywającym do uzupełnienia dokumentacji/wyjaśnień, IP RPO WSL - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, wskaże sposób dalszego rozliczenia wniosku o płatność (w zależności od etapu, na jakim znajduje się weryfikacja złożonego przez Beneficjenta wniosku, będzie to kontynuacja rozliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego lub rozliczenie kolejnych wersji wniosku o płatność w systemie LSI 2014).
Dla rozliczania w arkuszu kalkulacyjnym należy stosować zasady wskazane w zakładce Strefa Beneficjenta/Realizacja projektu/Wniosek o płatność – informacja pn. Wniosek o płatność w ramach działania 3.2 (z dnia 15.11.2016 r.).
Dla rozliczania w LSI 2014 należy zastosować się do zasad wskazanych w zakładce Strefa Beneficjenta/Realizacja projektu/Wniosek o płatność – informacja pn. Wniosek o płatność w ramach działania 3.2 w LSI 2014

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś