FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Kontrola projektów przez inne uprawnione podmioty


Zgodnie z zapisami §13 umowy o dofinansowanie: „Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL-ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów”. Oznacza to, że Beneficjent, realizujący projekt w ramach konkursów organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, może zostać poddany kontroli również przez inne podmioty, m.in. Krajową Administrację Skarbową, Najwyższą Izbę Kontroli, Instytucję Zarządzającą RPO  WSL, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, uprawnione do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu i wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich.

Zgodnie z zapisami §13 umowy o dofinansowanie: „Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL-ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów”. Oznacza to, że Beneficjent, realizujący projekt w ramach konkursów organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, może zostać poddany kontroli również przez inne podmioty, m.in. Krajową Administrację Skarbową, Najwyższą Izbę Kontroli, Instytucję Zarządzającą RPO  WSL, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, uprawnione do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu i wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich.

W związku z powyższym należy umożliwić przeprowadzenie kontroli uprawnionemu podmiotowi kontrolującemu, w szczególności udostępniać miejsce realizacji projektu, pełną dokumentację projektową oraz udzielać wyczerpujących wyjaśnień w zakresie realizacji projektu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na Beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa.

Ostateczny wynik kontroli przeprowadzonej przez ww. podmioty jest wiążący zarówno dla Beneficjenta, jak i IP RPO WSL-ŚCP, w szczególności w zakresie konieczności nałożenia korekt finansowych w ramach projektu.

Ponadto, należy podkreślić, że stwarzanie przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia kontroli lub niezastosowanie się do zapisów umowy dotyczących obowiązków Beneficjenta w zakresie kontroli, może być traktowane jako odmowa poddania się kontroli i być podstawą do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami oraz rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś