FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

30 dniowy termin na złożenie ofert


Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 30 dni. Obecnie kwota, która obowiązuje do 31.12.2021r., w przeliczeniu na PLN wynosi:

 

- dla zamówień na dostawy i usługi: 913 630,20 PLN

- dla zamówień na roboty budowlane: 22 840 755 PLN.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś