FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Rozliczenie projektu badawczego w ramach działania 1.2


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2021-02-16 14:56

Przy rozliczeniu projektów B+R, konieczne jest szczegółowe opisanie w punkcie D.1 wniosku o płatność przebiegu prac badawczych, osiągniętych wyników badań oraz powiązanie poszczególnych wydatków przedstawionych do rozliczenia z przeprowadzonymi pracami na rzecz projektu np. poprzez wskazanie, jakie konkretnie prace/zadania/badania prowadzili pracownicy, których wynagrodzenia zostały przedstawione do refundacji. Informacje zawarte w tym punkcie powinny jednoznacznie nawiązywać do planowanych prac badawczych, opisanych we wniosku o dofinansowanie. W przypadku wystąpienia problemów z realizacją prac B+R konieczne jest szczegółowe opisanie w punkcie D.2 wniosku o płatność napotkanych problemów, ich wpływu na ponoszone wydatki i zaplanowane w projekcie cele i rezultaty oraz podjęte działania naprawcze.

 

Dodatkowo, zgodnie z zapisami §7 Umowy o dofinansowanie, „Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest:

złożenie przez Beneficjenta do IP RPO WSL-ŚCP – w sposób wskazany w §16, ust. 1, pkt 1 – poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z poniżej wskazanymi dokumentami, sporządzonymi oraz dostarczonymi w sposób i w formie wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność, obowiązującej na dzień złożenia wniosku. Dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu stanowią:

(…)

  • inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu;
  • inne żądane przez IP RPO WSL-ŚCP dokumenty lub wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją Projektu”.

Na podstawie powyższych zapisów IP RPO WSL – ŚCP podjęła decyzję o konieczności dokumentowania przebiegu prac badawczych, poprzez przedstawienie, jako załączników do wniosku o płatność, dokumentacji zdjęciowej z przebiegu prac badawczych oraz potwierdzającej powstanie wyników tych prac, jeśli jest to uzasadnione.

Dodatkowo, warunkiem rozliczenia poszczególnych prac badawczych będzie przedstawienie wszystkich dokumentów rozliczeniowych (faktur, umów, protokołów odbiorów prac, raportów, kart czasu pracy, etc), dotyczących wszystkich wydatków związanych z realizacją prac B+R, które zostały poniesione w okresie objętym danym wnioskiem o płatność. Przedstawienie do rozliczenia jedynie części wydatków, może stanowić podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś