FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Zmiana sposobu składania wniosków sprawozdawczych.


2021-10-11 12:08

Z dniem 11 października 2021 r. zmianie ulega sposób składania wniosków sprawozdawczych.

Zgodnie z zapisami § 12 Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do przygotowywania i przekazywania do IP RPO WSL ŚCP prawidłowo wypełnionych wniosków sprawozdawczych zgodnie ze wzorem obowiązującym na dzień składania wniosku sprawozdawczego oraz zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność obowiązującą na dzień złożenia wniosku, w terminie nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy (okresy 6 miesięczne liczone są od daty podpisania Umowy), chyba że w okresie 6 miesięcy, których dotyczyłby wniosek sprawozdawczy, został uprzednio złożony wniosek o płatność.

Od dnia 11 października 2021 r. nie będzie możliwości składania wniosku sprawozdawczego w dotychczasowej formie, tj. poprzez wypełnienie w systemie LSI formularza wniosku sprawozdawczego i przesłanie go za pomocą platformy SEKAP/ePUAP.

Wniosek sprawozdawczy zostanie zastąpiony Harmonogramem składania wniosków o płatność poprzez dodatnie do Harmonogramu dodatkowych pytań, na które to pytania należy odpowiedzieć podczas kwartalnej aktualizacji Harmonogramu, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy (liczonych od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie), chyba że w okresie 6-miesięcznym został złożony wniosek o płatność.

W związku z powyższym Beneficjent w dalszym ciągu zobligowany będzie do kwartalnej aktualizacji Harmonogramu składania wniosków o płatność, a na dodatkowe pytania dotyczące sprawozdawczości w projekcie zobowiązany jest odpowiadać zgodnie z powyższymi, 6 miesięcznymi okresami sprawozdawczymi. W związku z powyższym, wypełniając Harmonogram należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, czy w okresie 6 miesięcy (okresy 6 miesięczne liczone są od daty podpisania Umowy o dofinansowanie), został złożony wniosek o płatność pośrednią. W przypadku odpowiedzi twierdzącej nie ma konieczności odpowiadania na poniższe 3 pytania z zakresu realizacji projektu, natomiast w przypadku odpowiedzi przeczącej należy odpowiedzieć na pytania dotyczące sprawozdania z dotychczasowej realizacji projektu, tj.:

1. Proszę o wskazanie dotychczas zrealizowanych zadań/wydatków. 
2. Proszę o wskazanie etapów realizacji pozostałych, niezrealizowanych zadań/wydatków w projekcie, ze wskazaniem planowanego terminu upublicznienia zapytania ofertowego, terminu realizacji zamówienia (data z zapytania ofertowego). 
3. Czy wszystkie wydatki w projekcie są realizowane w terminach określonych we wniosku o dofinansowanie. W przypadku odpowiedzi przeczącej, proszę o wskazanie powodów opóźnień i podjętych działań naprawczych.


W związku z powyższym, w każdym przypadku, gdy w Umowie o dofinansowanie mowa jest o wniosku sprawozdawczym, należy przez to rozmieć część sprawozdawczą zawartą w Harmonogramie składania wniosków o płatność.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia Harmonogramu składania wniosków o płatność, w tym wypełnienia części sprawozdawczej oraz formy składania Harmonogramu, dostępne są w dokumencie pn. „Zasady i instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność” dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, pod linkiem https://scp-slask.pl/dokument/harm_plan.

W przypadku pojawiania się dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunem projektu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś