FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Dofinansowania w III Filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodark - najczęściej zadawane pytania część I.


1. Czy warunkiem otrzymania dofinansowania na koszty bieżące jest utrzymanie tylko miejsc pracy rozliczanych w ramach kosztów bieżących?

Odpowiedź: Warunkiem uzyskania wsparcia na koszty bieżące jest utrzymanie miejsc pracy, które Wnioskodawca zadeklarował we wniosku o dofinansowanie zarówno jako kwalifikowalne koszty bieżące w projekcie, jak i te nie rozliczane w ramach kosztów bieżących. Konieczność utrzymania miejsc pracy dotyczy sytuacji gdy:

- Wnioskodawca zaplanował w ramach realizacji projektu (m.in. w pkt B.16 i F.2) utrzymanie konkretnych stanowisk pracy i dodatkowo planuje rozliczenie tych stanowisk pracy (wszystkich lub tylko niektórych) w ramach kosztów bieżących (koszty wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu).

- Wnioskodawca zaplanował w ramach realizacji projektu (m.in. w pkt B.16 i F.2) utrzymanie konkretnych stanowisk pracy, które nie będą rozliczane w ramach kosztów bieżących.

Dodatkowe warunki uzyskania wsparcia w ramach kosztów bieżących to:

- Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące.

- Możliwość uzyskania dofinansowania na koszty bieżące dedykowana jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Utrzymanie miejsc pracy jest warunkiem koniecznym do możliwości dofinansowania przedmiotowych kosztów.

- Poniesienie wydatków w ramach co najmniej jednej z kategorii wydatków wskazanych w Kosztach inwestycji. Nie ma możliwości uzyskania wsparcia wyłącznie na kategorie wydatków wskazanych w Kosztach bieżących.

- Okres kwalifikowania wydatków wskazanych w kosztach bieżących, takich jak wynagrodzenia, raty, amortyzacja, wynajem, usługi doradcze mające charakter ciągły (np. usługi księgowe, prawne etc, zlecone firmie zewnętrznej) wynosi maksymalnie 6 następujących po sobie miesięcy, mieszczących się w okresie realizacji projektu.

Każdy wydatek musi być szczegółowo uzasadniony we wniosku o dofinansowanie.

2. Odnośnie kosztów promocji: tzn. jak w projekcie Wnioskodawca posiada linie do produkcji klamek to może reklamować te klamki jako efekt projektu, czy też może promować tylko sam projekt?

Odpowiedź: Za kwalifikowalne uznane zostaną koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu, tak więc przedmiotem wsparcia w ramach danego kosztu będzie promocja produktu – klamki. Należy pamiętać, iż warunkiem uznania wydatku związanego z promocją za kwalifikowalny, jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, jak i spełnienia innych warunków kwalifikowalności dla promocji.

3. Czy przedsiębiorca może np. zlecić wykonanie/wykonać realizację w ramach swojej firmy strony www?

Odpowiedź: Koszty związane z utworzeniem strony internetowej są kwalifikowalne i Wnioskodawca może ponieść je w kategorii kosztu „wartość niematerialna i prawna” lub „inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie”, pamiętając o dochowaniu warunków wskazanych do ww. kategorii w kwalifikowalności wydatków (będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu).

4.Jaka jest minimalna wartość projektu? Według SZOP nie została określona. Jaka jest w konkursie?

Odpowiedź: Minimalna wartość projektu nie została określona pakietem aplikacyjnym.

5.PYTANIE - KRYTERIUM 11. Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19. W celu uzyskania punktów w ramach w/w kryterium „…Wnioskodawca musi udowodnić spadek obrotów spowodowanych wystąpieniem COVID-19 o co najmniej 50% w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów….”. Przykładowo: poziom obrotów generowanych w okresie 6 m-cy to: 2020/02 – 10 2020/01-20 2019/12-20 2019/11-10 2019/10-10 2019/09-10 Suma za 6 m-cy: 80, czyli granica 50% to jest 40. W myśl kryterium – jeśli w okresie 2020/03 uzyskane obroty sklepu detalicznego to 39 to przyznanych będą 3 pkt. (W ramach kryterium ekspert przyzna 3 pkt. jeżeli przedsiębiorstwo odnotowało spadek obrotów w przedziale 50,00% - 74,99%). Czy tak należy to rozumieć? Intuicyjnie można pomyśleć, że chodzi o aktualne obroty w porównaniu do średniej wyliczonej z ostatnich 6 m-cy, ale literalnie nie ma słowa w kryterium o ŚREDNIEJ.

Odpowiedź: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowało wzór załącznika pn. „Dokument obrazujący spadek dochodów”, który Wnioskodawca będzie zobligowany uzupełnić, zgodnie ze wskazaną tam instrukcją. Nie ma warunku wielkości tego spadku, ale od wielkości spadku zależy wysokość przyznanej liczby punktów w kryterium „Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19”. Spadek obrotów powinien nastąpić osobno w stosunku do każdego z 6 miesięcy (nie należy sumować danych za ostatnie 6 miesięcy ani też wyciągać średniej). Jeżeli w np. w marcu na skutek pandemii obroty osiągnęły wartość 5, to wartość ta stanowi spadek o co najmniej 50% obrotów w poszczególnych miesiącach (w miesiącu styczniu i grudniu jest to 75%, w pozostałych miesiącach 50%). Ponadto przypominam, iż aby w kryterium otrzymać punkty musi zostać spełniony warunek łączny tj. Wnioskodawca prowadzi działalność w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19 oraz odnotował spadek dochodów.

6. Ustalenie wartości rynkowej planowanej inwestycji w środki trwałe.

Przy każdym wydatku wskazanym w punkcie C.2.2. wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca w polu „Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu danej kategorii” ma obowiązek wskazać metodologię oszacowania wydatku - rekomenduje się precyzyjne wskazanie w oparciu o jakie informacje i z jakiego źródła oszacowano wysokości wydatków kwalifikowalnych (wskazanie informacji typu na podstawie rozmów z potencjalnymi dostawcami bez wskazania szczegółowych informacji może budzić wątpliwość w ocenie projektu w merytorycznym kryterium 0/1 Zasadność i wysokość wydatków). Celem uwiarygodnienia wskazanych informacji Wnioskodawca może załączyć jako dodatkowe załączniki np. otrzymane przykładowe oferty.

7.Co oznacza spadek obrotów w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów?

Odpowiedź: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowało wzór załącznika pn. „Dokument obrazujący spadek dochodów”, który Wnioskodawca będzie zobligowany uzupełnić, zgodnie ze wskazaną tam instrukcją. Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w załączniku, ekspert przyzna odpowiednią ilość punktów, stosując się do opisów wskazanych w Kryteriach wyboru projektów. Jako obrót netto należy rozumieć przychody z działalności.

8.Kwestia dotycząca wynagrodzeń - czy dane statystyczne dotyczące wynagrodzeń na bazie raportów typu Sedlak& Sedlak mają dotyczyć planowanych do utworzenia miejsc pracy - czy również etatów planowanych do utrzymania etatów związanych z projektem. Jaki jest wzór formuły do kalkulacji kosztów wynagrodzeń?

Odpowiedź: Rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do bezpośredniej realizacji projektu, zarówno w przypadku miejsc pracy utworzonych w ramach realizacji projektu, jak i utrzymanych miejsc pracy, może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. Jeżeli chodzi o wzór to godzinową stawkę wynagrodzenia należy obliczyć dzieląc roczne wynagrodzenie brutto brutto pracownika (na podstawie danych statycznych lub innych obiektywnych danych) przez wartość 1720. Proszę pamiętać, iż godzinowa stawka nie może zawierać niekwalifikowalnych elementów wynagrodzenia.

9.Czy dofinansowanie będzie wypłacone w formie zaliczki czy w formie refundacji poniesionych wydatków? Czy są przewidziane zaliczki?

Odpowiedź: Wsparcie w przedmiotowym Konkursie udzielane jest w formie dotacji (refundacji poniesionych wydatków). W konkursie nie przewidziano możliwości wystąpienia o zaliczkę.

10.Czy przedsiębiorca będzie musiał przedstawić zabezpieczenie realizacji projektu np. w formie promesy kredytowej lub wyciągu z konta na 100% wartości projektu?

Odpowiedź: Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Nie ma konieczności potwierdzania posiadania 100% wartości projektu. Eksperci merytoryczni w ramach oceny kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy” wezmą pod uwagę nie tylko dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, ale także załączone dokumenty finansowe (m.in. sprawozdania finansowe za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe), dodatkowe załączniki oraz opisy wniosku o dofinansowanie w tym prognozy finansowe. Proszę jednak mieć na uwadze, że pomimo braku konieczności wykazania posiadania środków finansowych na 100% wartości projektu, Wnioskodawca poprzez załączone dokumenty oraz przedstawione we wniosku informacje, powinien wykazać potencjał finansowy, który będzie wystarczający do realizacji projektu.

11.Czy trzeba robić zapytanie do każdego wydatki na bazie konkurencyjności?

Odpowiedź: Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków wskazuje, które wydatki należy ponosić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w tym z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków, wszystkie koszty wskazane w kategorii koszty inwestycyjne (poza kosztami nabycia nieruchomości zabudowanej – te nabyte jedynie po spełnieniu warunków określonych w ww. załączniku oraz przy braku powiązań osobowych i kapitałowych), koszty promocji, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem, koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny oraz inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie, powinny zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, opisanymi w rozdziale 6.5, 6.5.1 oraz 6.5.2. O konieczności zastosowania właściwych zasad, w tym zasady konkurencyjności, decyduje szacowana wartość wydatku.

12.Czy będą możliwe przesunięcia alokacji pomiędzy rundami?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. W sytuacji, gdy niewystarczającą okaże się alokacja dla jednej lub kilku rund, wówczas może zostać zwiększona kwota ogółem dla konkursu. Natomiast w sytuacji, gdy niewystarczającą okaże się alokacja jednej, dwóch lub trzech rund, wówczas istnieje możliwość przesunięcia wolnych środków z pozostałych rund i/lub zwiększenie alokacji ogółem na konkurs. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinny uwzględniać równe traktowanie Wnioskodawców oraz dostępność środków.

13.Czy możliwa będzie tylko pomoc de mimimis?

Odpowiedź: Wsparcie w ramach przedmiotowego Konkursu zostanie udzielone Wnioskodawcom jedynie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nie przewidziano innej podstawy wsparcia.

14.Czy w ramach kosztów bieżących można sfinansować np. wynagrodzenia pracownika obsługującego zakupioną w ramach projektu maszynę?

Odpowiedź: W ramach kosztów kwalifikowalnych Wnioskodawca może sfinansować m.in. koszty:

- zakup środków trwałych

- Koszty wynagrodzeń – umowa o pracę, (koszty bieżące)

- Koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny (koszty bieżące).

Należy pamiętać, że zasadniczy cel wsparcia konkursu stanowią inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące (w tym koszty wynagrodzeń) mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. Ponadto w ramach konkursu wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją.

Szczegółowe informację dotyczące warunków kwalifikowalności znajdują się dokumencie „Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20”, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu.

15.Jak będą rozliczane koszty bieżące w konkursie 26? Rzeczywiście poniesione czy ryczałt?

Odpowiedź: Koszty bieżące będą rozliczne na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, za wyjątkiem Kosztów wynagrodzeń – umowa o pracę, które rozliczane będą ryczałtowo, tj. wg. stawki godzinowej.

16.Prośba o doprecyzowanie o co chodzi z wkładem niepieniężnym?

Odpowiedź: Za kwalifikowalny należy uznać wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesionego na rzecz projektu. Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku. Ponadto wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie). Szczegółowe informację dotyczące warunków kwalifikowalności znajdują się dokumencie „Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20”, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu. Wykazywany wkład niepieniężny musi być zgodny z zapisami w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu.

17.Jakie miejsca pracy należy utrzymać po zakończeniu realizacji projektu?

Odpowiedź: Warunek utrzymania miejsc pracy w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu jest obligatoryjny dla Wnioskodawców, którzy:

- koszty takie przewidzieli we wniosku w ramach kosztów bieżących (punkt C.2.2);

- w treści wniosku (punkt B.16 oraz powiązany z nim punkt F.2) zobligowali się do utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwie (nie planując poniesienia kosztów w ramach projektu związanych z utrzymaniem miejsc pracy).

Dodatkowo m.in. w pkt F.3 Wnioskodawca wskazuje, czy projekt prowadzi do utworzenia nowych miejsc pracy. Wówczas Wnioskodawca zobligowany jest do utrzymania takich miejsc pracy przynajmniej przez 2 lata w 3 letnim okresie trwałości projektu.

18.Czy w ramach konkursu możliwy jest zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 tys. PLN i ich jednorazowa Amortyzacja?

Odpowiedź: W ramach przedmiotowego naboru środki trwałe stanowią wydatki kwalifikowalne niezależnie od ich wartości. To Wnioskodawca powinien określić, czy wskazane aktywa są środkami trwałymi (zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz prowadzoną polityką rachunkową). Jednocześnie informuję, iż jednorazowa amortyzacja wspartego środka trwałego o wartości powyżej 10 tys. PLN może stanowić pomoc de minimis, w efekcie czego prowadzić do korekty poziomu/kwoty dofinansowania. W przypadku pojawienia się jednorazowej amortyzacji Wnioskodawca powinien poinformować o takiej sytuacji Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

19.Czy możliwość dofinansowania wynagrodzeń przez 6 miesięcy może dotyczyć wszystkich firm i inwestycji, czy spełnione muszą być jakieś dodatkowe warunki np. spadek przychodu?

Odpowiedź: Konkurs dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa śląskiego. Zasadniczym celem wsparcia konkursu będą stanowiły inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. W związku z powyższym możliwość wsparcia będzie przeznaczona dla projektów, które uwzględnią część inwestycyjną polegającą na nabyciu/modernizacji/wytworzeniu/leasingowaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, co w efekcie wpłynie na realizację celów niniejszego konkursu. Koszty bieżące, w tym koszty wynagrodzeń, będą mogły stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. Dodatkowo, w ramach konkursu możliwość uzyskania dofinansowania na koszty bieżące dedykowana będzie wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Utrzymanie miejsc pracy będzie warunkiem koniecznym do możliwości dofinansowania przedmiotowych kosztów.

20.Czy utrzymanie miejsc pracy przez rok od zakończenia inwestycji dotyczy miejsc pracy dofinansowanych, czy całego zatrudnienia w danej Firmie?

Odpowiedź: W przedmiotowym konkursie przewidywana jest konieczność utrzymania miejsc pracy, które Wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie (czy w ramach wydatków kwalifikowalnych czy planowanych do utrzymania miejsc pracy w ramach celu projektu). W przypadku gdy projekt prowadzi do utrzymania miejsc pracy konieczne będzie wskazanie informacji w jaki sposób są liczone obecne miejsca pracy i w jaki sposób będzie monitorowana realizacja/osiągnięcie zamierzonego celu (utrzymania miejsc pracy). Ponadto informuję, że we wniosku należy wskazać konkretne miejsca pracy (które zostaną utrzymane poprzez wskazanie informacji dot. liczby miejsc i wskazanie stanowisk). Dodatkowo IOK może monitorować stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie w kontekście założonych celów projektu, w tym utrzymania konkurencyjności.

21.Czy samochód firmowy, na którego spłacana jest rata kredytowa może być kwalifikowany do wkładu własnego?

Odpowiedź: Wnioskodawca powinien zweryfikować, czy wskazany środek transportu należy do grupy 743 lub 76 w Klasyfikacji Środków Trwałych - jeśli nie, taki środek nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, gdyż nie spełnia jednego z głównych warunków kwalifikowalności dla środków transportu. W przypadku, gdy wpisuje się w powyższe grupy kśt, należy przeanalizować, czy posiadany przez Wnioskodawcę środek transportu spełnia pozostałe zapisy kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie) w szczególności pozostałe warunki dla środków transportu/środków trwałych oraz nie należy do wydatków niekwalifikowalnych wykazanych w powyższym załączniku.

22.Jak obliczać spadek dochodu z ostatnich 6 miesięcy? Obliczając dany miesiąc wobec średniej poprzednich 6 miesięcy, czy dane 30 dni w odniesieniu do poprzednich 180 dni?

Odpowiedź: Spadek obrotów powinien nastąpić osobno w stosunku do każdego z 6 miesięcy (nie należy sumować danych za ostatnie 6 miesięcy ani też wyciągać średniej).

23.Czy lokal znajdujący się na 1 piętrze (bez windy) nie kwalifikuje się do zasad horyzontalnych?

Odpowiedź: Realizacja projektu na I piętrze bez windy sugeruje brak dostępności i niespełnienie zasady horyzontalnej.

24.Czy w przypadku wykorzystania poziomu pomocy de minimis przez Wnioskodawcę możliwe jest ubieganie się o dotację w ramach przedmiotowego naboru np. z innym poziomem dofinansowania?

Odpowiedź: W przypadku wykorzystania limitu pomocy de minimis Wnioskodawca nie będzie mógł uzyskać wsparcia w zakresie jakim wnioskowano i koniecznym będzie dokonanie korekty w celu utrzymania odpowiednich limitów. Kwota wsparcia 800 000,00 zł oraz poziom wsparcia w wysokości 85% nie jest obligatoryjny a maksymalnie możliwy, tak więc i kwota wsparcia nie musi być maksymalna ani poziom.

25.Czy przewidziano w jaki sposób/formie Wnioskodawca ma udowodnić, że wprowadzana do firmy innowacja technologiczna jest na skalę regionu? Czy wystarczy, że we wniosku zawarta zostanie deklaracja, że wprowadzona zostanie innowacja technologiczna na skalę regionu?

Odpowiedź: Wnioskodawca jest zobligowany aby określić, na czym opiera stwierdzenie dotyczące skali i okresu stosowania wprowadzanej w ramach projektu innowacji. Ponadto należy wymienić wszystkie źródła potwierdzenia tego faktu (np. opinie jednostek naukowo – badawczych o wdrażanej technologii, dokumenty patentowe, dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, dostępne badania, wyniki przeszukiwania baz danych, literatura fachowa, raporty marketingowe, opinie stowarzyszeń branżowych, oświadczenie producenta). Informacje należy wskazać we wniosku aplikacyjnym. Sama deklaracja Wnioskodawcy bez podania konkretnych źródeł będzie niewystarczająca.

26.Czy konieczne jest wykazanie we wniosku innowacji produktowej?

Odpowiedź: Wnioskodawca ma możliwość starać się o wsparcie w ramach jednej z dwóch planowanych do wsparcia kategorii interwencji. W przypadku wyboru kategorii związanej z wprowadzeniem innowacji na skalę regionu (056), Wnioskodawca będzie musiał wykazać wprowadzenie innowacji technologicznej (procesowej i/lub produktowej). W przypadku wyboru drugiej kategorii interwencji (067) nie ma takiej konieczności - inwestycja nie musi stanowić wdrożenia innowacji technologicznej co najmniej w skali regionu.

27.Czy w konkursie mogą wziąć udział również podmioty z branż nie wykazanych w pkt. 11 kryteriów merytorycznych? Jednak w takiej sytuacji nie będą mogły ubiegać się o dodatkowe punkty ww. kryterium?

Odpowiedź: W konkursie mogą wziąć udział podmioty z branż nie wykazanych w pkt. 11 kryteriów merytorycznych. Jednak możliwość przyznania punktów w tym zakresie dotyczy tylko przedsiębiorstw prowadzących dominującą działalność w ramach wymienionych branż.

28.Co w przypadku, jeśli Wnioskodawca chciałby zakwalifikować do projektu środki trwałe zakupione po luty 2020 r., ale nie przeprowadził zakupy zgodnie z zasadą konkurencyjności lub nie przeprowadził rozeznania rynku. W lutym 2020 r. Wnioskodawca nie mógł wiedzieć o możliwości uzyskania dofinansowania i koniecznej do przeprowadzenia procedury zakupy. Wtedy takie wydatki będą uznawane za niekwalifikowane?

Odpowiedź: Jeśli Wnioskodawca chciałby ubiegać się o refundację już poniesionych wydatków, powinien dokonać zakupów lub zamówienia usług zgodnie z zasadą konkurencyjności/rozeznaniem rynku. Niezastosowanie zasady konkurencyjności/rozeznania rynku w powyższym zakresie skutkować będzie uznaniem tych kosztów za wydatki niekwalifikowalne. Informuję, że w przypadku zamówień wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

29.Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości wnioskowania w ramach pomocy de mnimis - to jaki poziom dofinansowania mu przysługuje ?

Odpowiedź: Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z pomocy de minimis, nie ma automatycznie możliwości aplikowania o wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu.

30.Czy kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu? Co to znaczy - jak należy to zdefiniować? Proszę o podanie przykładów. Ponadto Wnioskodawca ma utrzymać miejsca pracy przez rok - chodzi o te miejsca pracy, które są efektem przedmiotowego projektu, czy wszystkie miejsca pracy jeżeli celem projektu jest utrzymanie miejsc pracy ?

Odpowiedź: Zgodnie z zaproponowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zapisem w katalogu wydatków kwalifikowalnych, będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie, koszty wynagrodzeń pracowników beneficjenta zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, rozliczane na podstawie faktycznie przepracowanych godzin, są kosztami kwalifikowalnymi w ramach projektu - Należy zwrócić uwagę na kilka warunków:

- zaangażowanie nowych osób na potrzeby realizacji projektu (stosunek pracy), zawarcie umowy cywilnoprawnej lub zmiany zakresu czynności wcześniej zatrudnionych pracowników, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa,

- pracownik jest zatrudniony wyłącznie do zadań związanych z realizacją projektu np. wynagrodzenie pracownika obsługującego maszynę nabytą w ramach projektu lub też przeznacza na realizację projektu określoną część swojego czasu pracy (ustaloną zgodnie z kartami czasu pracy do wydzielonego etatu) lub realizuje zakres prac wskazany w umowie cywilnoprawnej,

- kwalifikowalne są koszty wynagrodzeń za pracę wykonaną, tylko w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie i w okresie nie dłuższym, niż przez 6 następujących po sobie miesięcy,

- konieczność utrzymania miejsc pracy, (w okresie do 1 roku po zakończeniu realizacji projektu),

- w celu kwalifikowania kosztu wynagrodzenia danego pracownika konieczne jest wprowadzenie do LSI 2014 następujących danych osoby zaangażowanej w projekcie: PESEL, imię, nazwisko; dodatkowo konieczne jest udokumentowanie i przekazanie w wymaganej przez IP RPO WSL - ŚCP formie danych dot. formy zaangażowania w projekcie: daty zaangażowania do projektu, okresu zaangażowania osoby w projekcie, wymiaru czasu pracy, godzin pracy - jeśli zostały określone, a także sporządzanie protokołu: dane dot. godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy (rok, miesiąc, dzień i godzinę zaangażowania).

- łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta/konsorcjanta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie,

- nie jest możliwe angażowanie pracownika do realizacji zadań w ramach projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

Wnioskodawca będzie zobligowany do utrzymania miejsc pracy, które będzie wykazywał w projekcie jako planowane do utrzymania (Wnioskodawca będzie proszony o podanie liczby i stanowisk). IOK ponadto będzie monitorowało zatrudnienie w przedsiębiorstwie w kontekście ustanowionych celów, w tym m.in. utrzymania konkurencyjności. Np. jeśli zostanie kupiona betoniarka (kśt 743) to kwalifikowalnym może być koszt wynagrodzenia osoby obsługującej/kierowcy tego środka trwałego przez okres 6 miesięcy.

31.Czy nadal w ramach konkursu można wnioskować o dofinansowanie w ramach Typu "Wdrożenie i komercjalizacja..." na "starych" zasadach ? Czy wówczas opinia również jest nieobligatoryjna?

Odpowiedź: Konkurs oparty jest na nowych zasadach, tylko i wyłącznie II typ projektu: Inwestycje w MŚP. Typ ten uwzględnia m.in. wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, jednak wnioskodawca nie musi załączać opinii o innowacyjności. Informacje dotyczące charakteru innowacji oraz jej skali należy wykazać wyłącznie we wniosku aplikacyjnym. Wnioskodawca będący w posiadaniu dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku może je załączyć do wniosku jako dodatkowe załączniki.

32.Czy katalog wydatków kwalifikowanych w ramach kosztów bieżących jest zamkniętym katalogiem?

Odpowiedź: Katalog kosztów kwalifikowalnych w niektórych kategoriach kosztów np. koszty promocji oraz koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie jest katalogiem kwalifikowalnym otwartym pod spełnieniem warunków dla tej kategorii kosztów oraz pod warunkiem, że koszty te nie zostały wskazane jako niekwalifikowalne w załączniku nr 1 do wzoru umowy o dofinansowanie lub w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (horyzontalnych). Natomiast zgodnie ze wspomnianym załącznikiem pozycja nr 13. Inne koszty bieżące stanowi zamknięty katalog kosztów.

33.Gdzie można znaleźć katalog środków kwalifikowanych? Jaka jest definicja środka trwałego? Jaka jest definicja przemysłu czasu wolnego? Wnioskodawcą jest właściciel ośrodka szkolenia lotniczego, który chciałby nabyć m. in. samolot, który byłby przeznaczony do specjalistycznych szkoleń lotniczych. Czy istnieje taka możliwość, aby sfinansować samolot przy wykorzystaniu funduszy z dofinansowania przedmiotowego konkursu?

Odpowiedź: Katalog kosztów kwalifikowalnych znajduje się pod ogłoszeniem o konkursie i stanowi załącznik nr 1 do wzoru Umowy o dofinansowanie. W przedmiotowym dokumencie znajduje się również definicja środka trwałego, która brzmi: "środek trwały – definicja w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki". Pojęcie "przemysłu czasu wolnego" oznacza wielodyscyplinarną gałąź gospodarki związaną z odpoczynkiem i spędzaniem czasu wolnego. Podmioty tego przemysłu dostarczają usługi i produkty konsumentom należącym do tzw. leisure class czyli odbiorców, których fenomen rynkowy polega na reprezentacji wszystkich grup wiekowych. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest poszerzony w stosunku do poprzedniego konkursu 3.2, jednak w dalszym ciągu wydatek dotyczący zakupu samolotu, nie będzie wpisywał się w żadną kategorie kosztów kwalifikowalnych, ponieważ samolot, jako środek transportu, nie wpisuje się w KŚT 743 oraz 76, zgodnie z katalogiem jest kosztem niekwalifikowalnym.

34.Maksymalna wartość dofinansowania to 800 tys. PLN, jednak należy uwzględnić uzyskaną pomoc de minimis przez podmiot w latach 2018-2020, aby nie przekroczyć tej wartości. Ten warunek dotyczy tylko wnioskodawcy, czy do wysokości uzyskanej pomocy de minimis za lata 2018-2020 wliczane są też podmioty powiązane/partnerskie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozporządzenia de minimis przedmiotowy limit obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

- jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki

- jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Przy określaniu relacji przedsiębiorstw powiązanych dla potrzeb wyznaczania limitu pomocy de minimis należy pamiętać, aby nie uwzględniać powiązań osobowych w kontekście struktur zarządczych i właścicielskich.

35.Czy wsparcie 85 % jest takie samo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw?

Odpowiedź: Poziom wsparcia (85%) dotyczy wszystkich Wnioskodawców niezależnie od statusu (sektor MŚP).

36.Wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa (...) i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją" - jak to należy udowodnić (i w stosunku do wpływu epidemii na działalność jak i na zagrożenie miejsc pracy)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku Wnioskodawca powinien opisach przedmiotowe kwestie w stosownych punktach wniosku o dofinansowanie (między innymi pkt B.8, B.14, B.15, B.16). Dodatkowo Wnioskodawca będzie wybierał wskaźnik wskazujący na liczbę przedsiębiorstw utrzymujących miejsca pracy a na etapie realizacji wskaźnik horyzontalny Liczba utrzymanych miejsc pracy.

37.Cele projektu to: utrzymanie/wzrost konkurencyjności i ilości miejsc pracy - czy te cele muszą być spełnione łącznie, czy np. można ubiegać się tylko o wsparcie na konkurencyjność bez utrzymania/wzrostu miejsc pracy? W ramach kryterium "Projekt realizuje cele, dla których zrealizowano konkurs" pomiędzy poszczególnymi celami: utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie konkurencyjności, zwiększenie konkurencyjności występują spójniki oraz/lub - czyli wystarczy wpisać się w wybrany, pojedynczy cel?

Odpowiedź: Planowane przedsięwzięcie nie musi wpisywać się we wszystkie cele konkursu łącznie. Istotne jest, aby projekt wpisywał się w któryś ze wskazanych celów. Jednocześnie przypominam, iż konieczne jest spełnienie pozostałych warunków, które szczegółowo określa dokumentacja konkursowa.

38.Jak należy rozumieć następujące kwestie zatrudnienia:

- Można współfinansować w ramach kosztów bieżących wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z realizacją projektu – czyli np. kupując koparkę może to być operator koparki. Ale czy trzeba go zatrudniać w ramach projektu, czy może on już być zatrudniony w firmie przed złożeniem wniosku?

- W części dotyczącej kwalifikowalności jest informacja, że należy utrzymać miejsce pracy w okresie roku po zakończeniu realizacji projektu - czy zakończenie rozumiane jako data kończąca projekt uwzględniona we wniosku o dofinansowanie, czy od otrzymania ostatniej płatności?

- Jak długo w takim wypadku trzeba utrzymywać dofinansowane miejsce pracy - rok czy 3 lata?

Odpowiedź:

- W ramach kosztów wynagrodzeń - Pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany w przypadku umowy o pracę) wyłącznie do zadań związanych z realizacją projektu np. wynagrodzenie pracownika obsługującego maszynę nabytą w ramach projektu lub też przeznacza na realizację projektu określoną część swojego czasu pracy (ustaloną zgodnie z kartami czasu pracy do wydzielonego etatu) lub realizuje zakres prac wskazany w umowie cywilnoprawnej. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien zawrzeć z określonym pracownikiem stosowną umowę/aneks do umowy lub oddelegowanie, które określą jego zakres obowiązków niezbędnych do realizacji projektu. Wobec tego może to być pracownik zatrudniony w firmie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

- Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania miejsc pracy przez rok od daty zakończenia realizacji projektu (rzeczowego zakończenia), tj. data wskazana we wniosku o dofinansowanie,

- Okres trwałości projektu wynosi 3 lata licząc od daty płatności końcowej, natomiast utrzymanie stanowisk pracy (wspartych w ramach kosztu kwalifikowalnego albo wykazanych do utrzymania jako cel projektu) to jeden rok od daty zakończenia realizacji projektu, gdzie zakończenie realizacji projektu określone zostało we wzorze umowy o dofinansowanie jako „data wskazana we wniosku o dofinansowanie. Jeśli wniosek o płatność końcową zostanie złożony przed terminem zakończenia realizacji Projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie, za datę zakończenia przyjmuje się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Ponadto współfinansowanie miejsc pracy może mieć miejsce maksymalnie przez 6 następujących po sobie m-cy, a liczba utrzymanych miejsc pracy nie jest tożsama z liczbą wspartych miejsc pracy.

39.Jak należy postępować w zakresie wyboru wykonawców?

Odpowiedź: Przed ogłoszeniem konkursu nie ma możliwości zamieszczania zapytań ofertowych na Bazie konkurencyjności. W związku z powyższym, do czasu ogłoszenia konkursu należy upublicznić zapytanie ofertowe publikując go na własnej stronie internetowej oraz rozsyłając go mailowo do minimum 3 potencjalnych oferentów. Na podstawie tak upublicznionego zapytania należy dokonać wyboru wykonawcy. Natomiast jeśli publikacja zapytania nastąpi po ogłoszeniu konkursu należy stosować zapisy Wytycznych kwalifikowalności, które regulują sposób i terminy upubliczniania zapytań ofertowych.

40.Przedsiębiorstwo zajmuje się terapiami lampami plazmowymi, ich sprzedażą i dystrybucją (naturoterapia) oraz organizuje turnusy naturoterapeutyczne (turystyka zdrowotna). Wnioskodawca chciałby ubiegać się o wsparcie w wcześniejszym konkursie 3.2 na wprowadzenie prototypowej innowacyjnej lampy na rynki zachodnie i polskie pod swoim nowym brandem oraz 3.2 z pomocy de minimis na rozwój turystyki i turystyki zdrowotnej (gdzie będą również używane m. in. lampy plazmowe, które są aktualnie w ofercie jak i te aktualnie na etapie prototypu). Czy pozwalają na to zapisy przepisy, aby korzystać ze środków w obu tych konkursach?

Odpowiedź: Istnieje możliwość dofinansowania w obu projektach ale pod warunkiem, że planowane do poniesienia wydatki nie pokrywają się ze sobą. Ponadto należy mieć na względzie, że cele i rezultaty obu projektów również muszą być inne. Nie ma możliwości podwójnego dofinansowania projektów.

41.Jaką kwotę środków własnych w gotówce trzeba wykazać przy staraniu się o dofinansowanie z pomocy de minimis 750 tys. zł? Czy wystarczy te 15%?

Odpowiedź: Wnioskodawca sam decyduje na jaką kwotę dostarczy dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m. in. w oparciu o kryterium pn. „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m. in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy wynikająca z dokumentów sprawozdawczych finansowych za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe.

42.Czy jest możliwość uzyskania wsparcia na zakup gruntu? Jakie są warunki? Czy można dokonywać zmian po zakupie na działkę bardziej atrakcyjną?

Odpowiedź:

W przedmiotowym konkursie przewidziane do wsparcia są kategorie kosztów dotyczące m.in.:

- Kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych - ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

Ponadto warunkami dla kosztu nabycia nieruchomości zabudowanych jest m.in.:

- cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę,

- wartość nieruchomości zabudowanej wynikająca z operatu powinna być określona na dzień jej zakupu,

- zakup nieruchomości zabudowanej nastąpi po 31.01.2020 r., łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania, w związku z czym wydatek może zostać rozliczony jedynie we wniosku o płatność końcową.

Sam zakup gruntu na którym mają zostać posadowione domki nie mieszczą się w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Ponadto Wnioskodawca powinien dokładnie przeanalizować planowane do zakupu wydatki, w tym nieruchomość, ponieważ ocena dotycząca tego zakupu weryfikowana jest również na etapie oceny merytorycznej. Ewentualne zmiany wymagałyby zgody ŚCP/skierowania projektu do ponownej oceny merytorycznej.

43.Czy zakup koni kwalifikuje się do wsparcia?

Odpowiedź:  Informujemy, że zgodnie z Interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pismo z dnia 29 czerwca 2020 r. 0115-KDIT3.4011.245.2020.2.JG koń w przedsiębiorstwie stanowi środek trwały tylko na gruncie prawa bilansowego, natomiast do celów podatkowych nie stanowi on środka trwałego. Środki trwałe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn.zm), zwaną dalej ustawą o rachunkowości, stanowią rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywów finansowych oraz tych nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści oraz lokat w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Ponadto na gruncie prawa podatkowego koń jako inwentarz żywy nie stanowi zatem rzeczowego składnika majątku przedsiębiorstwa. Również, wymieniony w załączniku 1 do ustawy, wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, nie obejmuje grupy 9 dotyczącej zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że koń stanowi wydatek niekwalifikowalny.

44.Czy można rozbudować budynek, który ma 10% powierzchni przeznaczonej na cele mieszkalne?

Odpowiedź: Przedstawione koszty nie kwalifikują się do wsparcia, ponieważ zostały wymienione w konkursie w ramach kosztów niekwalifikowalnych jako: - koszty robót i materiałów budowlanych nieruchomości zabudowanej lub wyodrębnionych lokali przeznaczonych w całości lub w części dla celów mieszkaniowych.

45.Środki transportu mogą być zakupione tylko z kategorii 743 i 76? W związku z powyższym samochód do ciągnięcia przyczepy z końmi stanowi wydatek niekwalifikowalny, ale sama przyczepa dla koni może zostać uznana za kwalifikowalną? Czy kwalifikuje się czterokołowa odśnieżarka spalinowa, spych?

Odpowiedź: Z przedstawionych informacji wynika, że przyczepa nie wpisuje się w KŚT 743 oraz 76. Ponadto do wsparcia będą mogły zostać kwalifikowalne m.in. wydatki związane z zakupem środków trwałych. W związku z powyższym jeżeli pozostałe wydatki będą mieściły się w ramach środków trwałych wówczas mogą zostać uznane za kwalifikowalne w projekcie.

46.Czy można zmienić wynajmowaną powierzchnię wskazaną we wniosku, jeśli po podpisaniu umowy pojawi się nowa oferta na rynku z bardziej korzystnymi warunkami? Np.: atrakcyjniejsza oferta na wynajem magazynu.

Odpowiedź: Po złożeniu wniosku istnieje możliwość zmiany powierzchni na większą, ale różnica między tą, o którą ubiegał się Wnioskodawca a tą, którą ostatecznie wynajął nie będzie kwalifikować się do wsparcia. Każda zmiana dotycząca rzeczowej realizacji projektu będzie indywidualnie analizowana pod kątem jej zakresu oraz uzasadnienia.

47.Czy można wnieść jako wkład niematerialny części użytkowe budynku, który jest w 50% mieszkalny oraz część terenu na którym się znajduje? Wnioskodawca jest w posiadaniu operatu szacunkowego dla nieruchomości.

Odpowiedź: Z przedstawionych informacji wynika, że przedmiotowy wkład niepieniężny nie będzie mógł zostać wniesiony do projektu z uwagi na fakt, że wkład niepieniężny powinien stanowić wydatek kwalifikowalny, natomiast w planowanym konkursie w ramach wydatków niekwalifikowalnych ujęto m.in. zakup nieruchomości zabudowanej lub wyodrębnionych lokali przeznaczonych w całości lub w części dla celów mieszkaniowych.

48.Czy będzie dodatkowo premiowany przez ekspertów wybór OZE oraz rozwiązań zeroenergetycznych np. budowa ośrodka, który jest samowystarczalny energetycznie?

Odpowiedź: Wskazane rozwiązania nie są celowo dodatkowo premiowane w ramach oceny merytorycznej, jednakże ekspert może w ramach dodatkowych efektów uwzględnić takowy efekt.

49.Czy otrzymuje się 2 punkty przy deklaracji zatrudnienia już 1 pracownika? Czy deklaracja stworzenia większej ilości miejsc pracy (planowane 2) wpłynie na punktację? Czy dwa półetatowe miejsca pracy będą się liczyły jak jedno? Czy okres trwałości projektu to 3 lata i deklaruje się zatrudnienie osoby na 3 lata + 1 rok po zakończeniu projektu?

Odpowiedź: Przyznanie 2 pkt następuje wówczas, gdy Wnioskodawca zakłada utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na RJP - Roczne Jednostki Pracy). Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy przez co najmniej 2 lata w 3 letnim okresie trwałości.

50.Spadek dochodów jest warunkiem ubiegania się o dotację z kolei kryteria mówią o spadku obrotów. Czy ma nastąpić spadek obu parametrów, czy jednego z nich, czy będzie podana metodologia obliczania spadku (tzn. do jakiego okresu odnosić spadek)?

Odpowiedź: W dokumentacji konkursowej pojęcia dot. spadku obrotów, spadku dochodów są zamienne, czyli oznaczają to samo na potrzeby oceny projektów. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż spadek obrotów nie jest warunkiem niezbędnym, aby ubiegać się o wsparcie. Przedmiotowa kwestia będzie weryfikowana w ramach oceny merytorycznej w kryterium: "Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19 (kryterium strategiczne dodatkowe – oceniane po osiągnięciu w kryteriach punktowych podstawowych minimum 12). W związku z powyższym Wnioskodawca może w takiej sytuacji zdobyć dodatkowe punkty, jednakże brak spadku obrotów nie wyklucza go z możliwości uzyskania dofinansowania. Metodologia obliczania spadku została wskazana w dodatkowym załączniku do wniosku (załącznik nr 9).

51.Czy przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza) niezatrudniająca pracowników, a więc nie spełniająca celu utrzymania pracowników może ubiegać się o dotację? Planowane jest w tym wypadku utworzenie nowych miejsc pracy.

Odpowiedź: Tak, takie przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o wsparcie, przy spełnieniu pozostałych kryteriów.

52.W kosztach kwalifikowanych nie były wymienione koszty szkoleń, czy mogą znaleźć się w wydatkach kwalifikowalnych?

Odpowiedź: Koszty szkoleń mogą być kwalifikowalne wyłącznie jako koszty ujęte w wartości początkowej nabywanych aktywów trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.

53.Czy usługi doradztwa firmy konsultingowej (w tym napisanie wniosku i rozliczenie projektu) mogą stanowić koszty kwalifikowane?

Odpowiedź: Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem stanowią koszty kwalifikowalne. Jednakże usługi doradcze polegające na doradztwie firmy konsultingowej (w tym napisanie wniosku i rozliczenie projektu) nie będą stanowić wydatków kwalifikowalnych z powodu wytycznych horyzontalnych, które wykluczają taką możliwość.

54.Czy w ramach konkursu będzie można wnioskować o dofinansowanie rozpoczętej inwestycji lub jej fragmentu? Aktualnie Wnioskodawca buduje nową siedzibę firmy, budynek jest w stanie surowym w przyszłym miesiącu pojawią się okna. Do tej pory finansowane to jest w całości ze środków własnych, jednak w dobie znacznego spadku obrotów szukam możliwości pozyskania finansowania na dokończenie tej inwestycji.

- Zatem, czy w ramach konkursu można finansować już rozpoczęte inwestycje? Lub ich etapy? Na przykład instalację elektryczna, sieć komputerową i inne niskonapięciowe? Instalacja grzewcza (planowana pompa ciepła), Instalacja Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (Rekuperacja) Instalacja Fotowoltaniczna? Te etapy nie zostały rozpoczęte w żaden sposób. Czy etapy typu Tynki, Wylewki, czy ocieplenie będą mogły być z programu finansowane?

- Zakupy typowo inwestycyjne typu oprogramowanie, sprzęt komputerowy, sieciowy, drukarki 3D będą przedmiotem konkursu?

- Czy firmy jednoosobowe będą mogły brać udział w konkursie? Czy wynagrodzenie właściciela będzie możliwe do sfinansowania czy wynagrodzenia dotyczą tylko nowych pracowników?

- Czy możliwe jest finansowanie rat leasingowych za samochód? (Leasing rozpoczął się w czerwcu 2019 roku)?

Odpowiedź: W ramach konkursu jednym z warunków jest to, iż: Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż z dniem 1 lutego 2020 r. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed 1 lutym 2020 r., projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W związku z powyższym nie ma możliwości finansowania już rozpoczętych inwestycji budowlanych np. siedziby firmy, których budowa rozpoczęła się przed 1 lutym 2020r.

Wszystkie koszty bezpośrednio związane z inwestycją muszą zostać nabyte po 31 stycznia 2020r. aby zostać uznane za kwalifikowalne, natomiast "inne koszty bieżące" (to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, związane ze stałymi zobowiązaniami wnioskodawcy, które są konieczne do poniesienia, aby możliwe było utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności Przedsiębiorstwa w tym utrzymania miejsc pracy) mogą zostać rozpoczęte przed 1 lutym 2020r. jednakże ich koszt kwalifikowalny może obejmować 6 następujących po sobie miesięcy mieszczących się w terminie realizacji projektu (tj. np. po 31 stycznia 2020r.).

Konkurs ma charakter inwestycyjny, w związku z tym wydatki mogą kwalifikować się do wsparcia, jeśli będą niezbędne do realizacji projektu i zostaną spełnione warunki kwalifikowalności dla danego rodzaju kosztów.

Firmy jednoosobowe również mogą brać udział w konkursie, a koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą mogą zostać uznane za koszt kwalifikowalny w sytuacji gdy za wykonywaną pracę pobierają wynagrodzenia.

W ramach konkursu istnieje możliwość zakupu specjalistycznych środków transportu, jednakże pojazd musi spełnić kryterium wpisywania się w rodzaje KŚT 743 i 76 a także inne warunki kwalifikowalności dla danej kategorii kosztów. Do dofinansowania mogą być wybrane projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1.02.2020r.

55.Wnioskodawca - spółka cywilna prowadzona z 1 wspólnikiem zakupiła urządzenie na spółkę (FV), ale faktura została opłacona z konta prywatnego wspólnika. Czy można zakwalifikować ten koszt do projektu? Ponadto, czy zakup produktów wykorzystywanych do prowadzenia firmy (kosmetyki) może być kosztem kwalifikowalnym? Beneficjent prowadzi gabinety medycyny estetycznej i trychologii (działalność rozpoczęcia początkiem 2020 roku).

Odpowiedź: Planowany do refundacji koszt powinien być poniesiony w formie przelewu z konta firmowego, którego właścicielem jest Beneficjent, jednak w przypadku spółki cywilnej dopuszczalna jest zapłata za wydatki poniesione w ramach projektu z konta prywatnego wspólnika spółki cywilnej. Ponadto w celu uznania takiego wydatku za kwalifikowalny, należy spełnić wszystkie pozostałe warunki kwalifikowalności, w przypadku zakupu nowego środka trwałego, tj. Koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta), pod warunkiem, że dany koszt nie stanowi wydatku wskazanego w części B.

Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

- muszą podlegać amortyzacji,

- zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

- muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości,

- w przypadku zamówień wszczętych przed ogłoszeniem konkursu, beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz rozesłania go do trzech potencjalnych oferentów.

Zakup produktów wykorzystywanych do działalności firmy:

Wydatki takie (kosmetyki) mogłyby kwalifikować się do wsparcia w ramach kosztów bieżących (tj. Inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie), jeżeli będą one niezbędne do realizacji projektu i przez okres 6 następujących po sobie miesięcy (tylko w ilości niezbędnej do świadczenia usług w tym okresie). Jednocześnie przypominam, iż zasadność poniesienia wydatków będzie badana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów, tak więc istotne jest, aby Wnioskodawca miał wstępnie opracowaną metodologię szacowania dla takiego rodzaju kosztów. Należy również pamiętać, iż zasadniczym celem wsparcia konkursu są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące. W ramach konkursu wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją. Przy zachowaniu powyższych warunków wskazane w zapytaniu koszty można by uznać za wydatki kwalifikowalne.

56. Jak liczyć spadek obrotów? Czy to odniesienie do średniej z ostatnich 6 miesięcy? Jak można wliczyć czynsz za gabinet kosmetyczny - czy tylko w proporcji czy w całości przez okres 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Kwestie związane z udokumentowaniem spadku dochodu reguluje zał. nr 9 dokumentacji konkursowej, który jest do pobrania ze strony internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, pod ogłoszeniem o konkursie https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527. W załączniku znajdują się stosowne instrukcje, w jaki sposób należy go uzupełnić, w tym między innymi jakie okresy należy wziąć pod uwagę. Okres „n” oznacza miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów, a okresy od n-1 do n-6 to miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów (nie ma tutaj odstępstw, nawet w sytuacji kiedy firma prowadzi działalność sezonową). Aby wyliczyć spełnienie warunku, o którym stanowi kryterium należy odnieść się do każdego z miesiąca osobno (nie należy wyciągać średniej).

57. Jak będzie liczony spadek dochodu? jakie dokumenty należy przedstawić? Gdzie można znaleźć załącznik do konkursu?

Odpowiedź:

Kwestie związane z udokumentowaniem spadku dochodu reguluje zał. nr 9 dokumentacji konkursowej, który jest do pobrania ze strony internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, pod ogłoszeniem o konkursie https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527. W załączniku znajdują się stosowne instrukcje, w jaki sposób należy go uzupełnić, w tym między innymi jakie okresy należy wziąć pod uwagę. Okres „n” oznacza miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów, a okresy od n-1 do n-6 to miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów (nie ma tutaj odstępstw, nawet w sytuacji kiedy firma prowadzi działalność sezonową). Aby wyliczyć spełnienie warunku, o którym stanowi kryterium należy odnieść się do każdego z miesiąca osobno (nie należy wyciągać średniej).

58. Czy przy zakupach poniżej 20 tyś. zł do wniosku dołączamy również link do stron internetowych z ofert?

Odpowiedź:

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. kwalifikowalność wydatków wskazuje, które wydatki należy ponosić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w tym z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z zapisami tego załącznika, wszystkie koszty wskazane w kategorii koszty inwestycyjne (poza kosztami nabycia nieruchomości zabudowanej – te nabyte jedynie po spełnieniu warunków określonych w ww. załączniku oraz przy braku powiązań osobowych i kapitałowych), koszty promocji, koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem, koszty wynagrodzeń – stosunek cywilnoprawny oraz inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie, powinny zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, opisanymi w rozdziale 6.5, 6.5.1 oraz 6.5.2. O konieczności zastosowania właściwych zasad, w tym zasady konkurencyjności, decyduje szacowana wartość wydatku. Na etapie wnioskowania, nie ma konieczności dostarczania linków do stron internetowych z ofertami. Wystarczająca będzie informacją wskazująca sposób szacowania wydatku, która należy wskazać w części C.2.2. wniosku o dofinansowanie, w opisach do każdego wydatku.

59. Co należy wpisać w punkcie B.20 wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Mając na uwadze zalecenia wskazane w piśmie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, informujemy, iż w celu monitorowania skali i zakresu interwencji w odpowiedzi na sytuację pandemiczną, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru:

- w punkcie B.20 wniosku o dofinansowanie projektu - Strategii COVID – 19 poprzez wskazanie w uzasadnieniu informacji w jakim zakresie wsparty projekt pozwoli na walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej w odniesieniu do przedsiębiorstwa i/lub gospodarki województwa śląskiego

60.Czy istnieje możliwość rozpoczęcie produkcji nowego produktu, np. dezynfekatorów rąk w oparciu o już posiadane maszyny? Zatem, czy wydatkiem kwalifikowanym w projekcie może być zakup surowców?

ODPOWIEDŹ

Wydatki takie (surowce) mogłyby kwalifikować się do wsparcia w ramach kosztów bieżących (tj. Inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją w przedsiębiorstwie), jeżeli będą one niezbędne do realizacji projektu i przez okres 6 następujących po sobie miesięcy (tylko w ilości niezbędnej do świadczenia usług w tym okresie).

Jednocześnie przypominamy, iż zasadność poniesienia wydatków będzie badana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów, tak więc istotne jest, aby Wnioskodawca miał wstępnie opracowaną metodologię szacowania dla takiego rodzaju kosztów.

Należy również pamiętać, iż zasadniczym celem wsparcia konkursu są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne.

Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące.

Należy pam

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś