FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Działanie 1.2 - konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21


Pytanie 1: Chciałbym dostarczyć dokument potwierdzający finansowanie projektu w formie oświadczenia o dokapitalizowaniu. Czy będzie ono wystarczające?

W ramach konkursu, zgodnie z treścią obowiązującego kryterium dotyczącego weryfikacji posiadania potencjału finansowego, ocenie podlega stan zastany na moment złożenia wniosku. Zatem, aby móc stanowić o posiadanym w tym zakresie potencjale samo oświadczenie jest niewystarczające - musi nastąpić czynność formalno - prawna w tym zakresie, a dokumentem potwierdzającym ten fakt może pozostawać np. uchwała o dokapitalizowaniu.

Zatem należy pamiętać, aby dostarczona dokumentacja nie budziła zastrzeżeń co do posiadania  danego stanu już na moment złożenia wniosku. Istotnym jest również fakt, iż wybrana forma dokapitalizowania spółki powinna być zgoda z treścią umowy spółki.

Należy mieć na uwadze, że pytanie dotyczy załącznika dodatkowego, a zgodnie zapisami Regulaminu konkursu i jego załączników Wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia co najmniej jednego dokumentu zgodnego ze wskazanym katalogiem zamkniętym dokumentów potwierdzających finansowanie projektu. Należy również mieć na uwadze, że wszystkie dostarczone załączniki muszą dotyczyć Wnioskodawcy.

 

Pytanie 2: Czy firmy weterynaryjne mogą brać udział w naborze?

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, o dofinansowanie w ramach naboru ubiegać się mogą:

- Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa,
- Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
- Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
- Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
- Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
- Konsorcja przedsiębiorstw.

Jeśli dany podmiot wpisuje się w powyższą grupę, a także spełnia inne warunki wskazane w pakiecie aplikacyjnym, może wziąć udział w konkursie, przy czym należy pamiętać, że konkurs ten dedykowany jest medycynie, jako jednej z inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego. Zakres i opis tej specjalizacji dostępny jest w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości https://scp-slask.pl/lsi/nabor/542 (dot. załącznika: Opis inteligentnej specjalizacji - MEDYCYNA, Zakres inteligentnych specjalizacji).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, odnośnie weryfikacji wpisywania się w inteligentną specjalizację Medycynę w ramach oceny spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów, oceniający wezmą pod uwagę informacje wskazane we wniosku aplikacyjnym (w szczególności w pkt B.4, B.16, B.20).

W przypadku braku spełnienia warunku wpisywania się w inteligentną specjalizację medycynę projekt zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej w kryterium Poprawność wypełnienia wniosku oraz spójność zapisów.

 

Pytanie 3: W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21, proszę o informację, czy w ramach 1 typu projektu "Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej" w przypadku zakupu urządzenia medycznego do prowadzenia prac badawczych, będzie można na nim świadczyć jednocześnie usługi medyczne finansowane z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?

W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że zgodnie zapisami dokumentacji konkursowej, w tym m.in. wzoru umowy o dofinansowanie, Wnioskodawca jest zobowiązany do przeznaczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu wyłącznie na cele badawcze określone we wniosku o dofinansowanie (pkt B.16 Plan prac B+R). Przypominam, że zakupiony w ramach projektu sprzęt nie może być przeznaczony na inne cele również w okresie jego trwałości.

Zapis w § 9 we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu: „1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.(...)

W związku z realizacją inwestycji w ramach Projektu Beneficjent oświadcza, że od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu (dotyczy pierwszego typu projektu i tzw. komponentu wdrożeniowego):

1) nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z celem Projektu;

2) nabyte aktywa będą użytkowane w miejscu realizacji Projektu;

3) nabyte aktywa będą użytkowane zgodnie z założeniami Projektu do upływu okresu trwałości. Beneficjent od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do zakończenia okresu trwałości Projektu – może zbyć aktywa nabyte przy wykorzystaniu środków dofinansowania pod warunkiem wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody IP RPO WSL - ŚCP.
Wówczas Beneficjent zobowiązany jest zakupić ze środków własnych inny, adekwatny składnik aktywów (o parametrach nie gorszych niż zbywany) w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży zbytego aktywa, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres co najmniej trwałości Projektu. Zastrzega się, że zmiana zostanie poddana weryfikacji pod kątem nieprawidłowego wykorzystania środków określonego w § 8 oraz pod kątem zmian w Projekcie i uzyskania nienależnych korzyści w rozumieniu art. 71 rozporządzenia ogólnego;

4) nie zostanie zawieszona lub zaprzestana działalność związana z Projektem."

 

Pytanie 3: Kurs Euro za 2021 r.

 W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś