FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Działania 3.2 - Innowacje w MŚP Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19


1. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2019 rok?

Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,2585.

2. Czy w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 będzie możliwość załączenia do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności przygotowanej na wzorze obowiązującym w ramach naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19?

Informuję, że jest taka możliwość, gdyż Opinia o innowacyjności obowiązująca w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 została zaktualizowana wyłącznie w zakresie aktów prawnych co nie wpływa w żaden sposób na merytoryczną kwestię dokumentu. Wykaz instytucji uprawnionych do wystawienie opinii oraz pozostałe punkty opinii pozostają bez zmian.

3. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek). Pytanie: Czy możliwe jest kwalifikowanie kosztów powierzchni gruntu ściśle związanych z inwestycją i budową takie jak: droga dojazdowa, zbiorniki na wodę itp. ?

W odpowiedzi informuję iż, wskazane przez Pana koszty tj. droga dojazdowa, zbiorniki na wodę, nie wpisują się jako elementy które będą kwalifikowalne w kategorii Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych. Ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

4. Czy Wnioskodawca może przedstawić opinię o innowacyjności z jednostki badawczej, z którą współpracuje i czy nie wyklucza to otrzymania punktów za współpracę?

Wnioskodawca może przedstawić opinię o innowacyjności z jednostki badawczej, z którą współpracuje i nie wyklucza to otrzymania punktów za współpracę, pod warunkiem spełnienia wszystkich niżej wymienionych przesłanek zawartych w deklaracji poufności i bezstronności zamieszczonych w opinii o innowacyjności, w szczególności, należy mieć na uwadze, że podmiot wystawiający dokument nie może uczestniczyć w przygotowaniu projektu (m.in. na każdym etapie tworzenia technologii, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie).

Opinię o innowacyjności może wystawić podmiot, który, zgodnie z formularzem, musi być zagwarantować bezstronność i poufność, a tym samym spełnić niżej wymienione warunki:
1. Nie pozostawać z przedsiębiorcą, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności polegającym na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

2. Nie pozostawać z podmiotem, który udzielił licencji na wykorzystanie patentu dotyczącego opiniowanej technologii w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności polegającym na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Nie może uczestniczyć w przygotowaniu projektu (m.in. na każdym etapie tworzenia technologii, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie).

4. Nie może ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

5. Nie może być prawomocnie skazana/y za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

6. Powinien zobowiązać się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych, przygotowanych w trakcie lub jako rezultat przygotowania opinii i wyrazić zgodę się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów przygotowania przedmiotowej opinii i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.

4. Czy można wybudować halę produkcyjną (pod cele projektu - wdrożenie innowacyjnego produktu) w ramach kategorii kosztów "Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych" na dzierżawionej nieruchomości? Jeżeli tak, to czy są jakieś specjalne wymagania/zastrzeżenia w takim przypadku?

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że istnieje możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków związanych z kategorią pn. koszt nabycia materiałów i robót budowlanych na dzierżawionej nieruchomości. Proszę jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
1. Z zawartych dokumentów na dzierżawie nieruchomości niezabudowanej, na której powstanie hala, musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Najemca hali – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia (tj. od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową).

Jednocześnie, proszę pamiętać o warunku , iż w przypadku budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji wynajmowanych/dzierżawionych nieruchomości zabudowanych, prace/roboty budowlane muszą zostać zaksięgowane w EŚT beneficjenta jako np. inwestycja w obcym środku trwałym.

Planując prace budowlane proszę zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych, w tym m.in. zapis: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie, warunek ten obowiązuje jedynie na etapie aplikowania.

5. Czy w ramach wnioskowania do konkursu 3.2 - oprócz wydatków na budowę - możemy sfinansować rozwiązania z zakresu fotowoltaiki?

Odpowiadając na zapytanie informuję, iż wskazane koszt można uznać za kwalifikowalne w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w sytuacji, gdy spełnione będą trzy poniższe przesłanki:
1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu
2. zdolność wytwarzania energii dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane oraz
3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii będą uznane za kwalifikowalne np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokoprężnym).

Jeżeli projekt spełniał będzie powyższe warunki, nie powinno być przeszkód do objęcia kosztów związanych z wytwarzaniem energii regionalną pomocą inwestycyjną. W przypadku braku spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek element taki stanowi koszt niekwalifikowalny.

6. Zwracam się z pytaniem czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2 na zakup infrastruktury informatycznej, a konkretnie na kilka licencji zmodyfikowanej (dostosowanej do naszych potrzeb) istniejącej aplikacji?

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w ramach kosztów kwalifikowalnych istnieje możliwość ujęcia kosztu nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych., np. licencje i oprogramowanie. W ramach tej kategorii kosztów możliwości kwalifikowania wydatków podlegają: zakup, wytworzenie, instalacja, montaż, pierwsze uruchomienie, koszt sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, szkolenie personelu, instruktaż. Zakupy te muszą podlegać amortyzacji, a także muszą zostać włączone do aktywów Beneficjenta. Ponadto ich zakup winien być dokonany na warunkach rynkowych – przy zastosowaniu zasady konkurencyjności. Zakupione WNiP można wykorzystywać jedynie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Proszę pamiętać, iż w trakcie oceny merytorycznej weryfikowana będzie zasadność ponoszenia wydatków.


7. Czy możliwym jest, aby o dotację w ramach działania 3.2 wystąpiło konsorcjum składające się z dwóch podmiotów tj. właściciela know-how oraz podmiotu wnoszącego zdolność administracyjno-produkcyjno-finansową niezbędną do komercjalizacji innowacyjnego produktu? ( oba podmioty razem spełniają kryterium msp).

W ramach działania 3.2 nie mogą ubiegać się o wsparcie konsorcja. Konkurs jest dedykowany występującym o wsparcie indywidualnie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

8. Czy inwestycja w środki trwałe pod postacią hali produkcyjnej możliwa jest na terenie dzierżawionym? (umowa dzierżawy przekraczająca okres trwałości projektu).

Istnieje możliwość realizacji projektu na terenie dzierżawionym. Należy jednak zwrócić uwagę, na kilka aspektów:
1. Z zawartych dokumentów na dzierżawę terenu musi wynikać uprawnienie najemcy (Wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2.) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także na cele realizacji projektu.
2. Dzierżawca terenu – Wnioskodawca w ramach Działania 3.2. musi mieć możliwość dysponowania obiektem zarówno w okresie realizacji projektu, ale również w okresie trwałości projektu, tj. min. 3 lata od jego zakończenia (tj. od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową)

Planując prace budowlane należy zwrócić uwagę również na zapisy dokumentu dot. kwalifikowalności prac budowlanych: wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie.

Ponadto jest możliwość uzyskania dofinansowania na Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych na dzierżawionym terenie, jednakże powinny zostać one wprowadzane do ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy np. jako inwestycja w obcym środku trwałym.

W związku z faktem, że z treści pytania nie wynika jednoznacznie, czy Wnioskodawca będzie budował nową halę czy modernizowała już istniejącą, proszę również zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Ustawa nakłada jednak dodatkowy warunek, że tylko wtedy jest mowa o ulepszeniu, jeżeli poniesione nakłady powodują, iż wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Do inwestycji w obcym środku trwałym nie zalicza się jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

9. Czy inwestycja może być usytuowana na terenie KSSE jeśli potencjalny beneficjent działania 3.2 korzysta z ulg podatkowych i innym związanych z działalnością na terenie KSSE?

Inwestycja może być usytuowana na terenie KSSE, należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych oraz innych form wsparcia publicznego , musi przeanalizować planowane do poniesienia koszty pod względem występowania kumulacji pomocy bądź też podwójnego finansowania. Proszę pamiętać, ze zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014, Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego oraz musi respektować zasadę, o której mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia ogólnego.

10. Czy Fundacja może składać wniosek w programie: 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą oraz odpłatną. Czy może być potraktowana jako Mikroprzedsiębiorca?

W odpowiedzi na przesłane pytanie, informuję, że zgodnie z regulaminem konkursu o wsparcie w ramach Działania 3.2, może ubiegać się podmiot będący przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru tj. CEIDG albo KRS. W związku z powyższym, jeżeli Fundacja jest podmiotem wpisanym do właściwego rejestru i prowadzi działalność gospodarczą (co potwierdza wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS), należy do sektora ,mikro małych i średnich przedsiębiorstw, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2.

W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”). Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. W przypadku mikro przedsiębiorstw zatrudnienie musi być poniżej 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

Proszę jednak mieć na uwadze, aby zostały spełnione pozostałe warunki wynikające z regulaminu konkursu, w tym m.in. aby planowany projekt spełniał założenia inwestycji początkowej (stanowi dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie/zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu/zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego zakładu/założenie nowego zakładu).

11. Czy możliwe jest wystawienie opinii o innowacyjności przez zagraniczną uczelnię działającą w Niemczech?

W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że nie ma możliwości, aby opinia została wystawiona przez zagraniczną uczelnię, przedstawiona w opinii lista instytucji, które mogą wystawić opinię o innowacyjności, stanowi katalog zamknięty. Natomiast dokument wystawiony przez uczelnię zagraniczną, może być załączony jako załącznik dodatkowy, proszę pamiętać, aby był przetłumaczony na język polski.

12. Proszę o określenie, co dokładnie znaczy „kosztorysant z uprawnieniami”, jakie dokładnie uprawnienia na mieć kosztorysant?

W odpowiedzi informuję, iż prosząc aby dokument został sporządzony przez kosztorysanta z uprawnieniami ŚCP miało na myśli osobę, która posiada stosowne kompetencje oraz doświadczenie pozwalające na sporządzenie takiego kosztorysu. Przedmiotowy warunek ma na celu pozyskanie rzetelnego dokumentu sporządzonego przez kompetentną w tym temacie osobę.

13. Proszę o informację, jaki dokument należy przedstawić w załączniku: 1."dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R (jeśli dotyczy)" Czy może być to OT ujmujące prace B+R w ewidencji księgowej wnioskodawcy? Czy należy przedstawić cały raport z prac B+R? Czy jeszcze inny dokument? 2. dokument potwierdzający, iż projekt jest efektem współpracy z jednostką badawczo – rozwojową lub IOB.

W odpowiedzi na przesłane pytanie, informuję, że do przykładowych dokumentów potwierdzających wdrożenie prac B+R należą m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, raport z przeprowadzonych prac, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R pod warunkiem, iż na podstawie tego dokumentu będzie można zweryfikować związek prowadzonych prac B+R z planowanym do realizacji projektem. Ponadto informuję, że ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

Do przykładowych dokumentów potwierdzających, iż projekt jest efektem współpracy z jednostką badawczo – rozwojową lub IOB należą m.in. umowa współpracy w zakresie prac B+R prowadzonych wspólnie z jednostką badawczo – rozwojową, których wynik jest wdrażany w ramach projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie, dokument potwierdzający przeprowadzenie przez IOB usług doradczych zakończonych rekomendacjami, które mają być wdrażane w ramach przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie. Dokumenty te będą podlegały ocenie eksperckiej, podczas której, oceniający będzie mógł stwierdzić czy nastąpiła realna współpraca oraz czy jej efekty są wdrażane w przedstawionym projekcie.

Mając na uwadze powyższe, informuję, że wskazane dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego, istotnym jest, aby przedłożony dokument, w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzał wdrożenie prac B+R lub efekt współpracy Wnioskodawcy z jednostką badawczo rozwojową.

14. Bardzo proszę o informację czy w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MSP jest akceptowana promesa warunkowa kredytu.

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dokumentem potwierdzającym finansowanie projektu są (s. 43):
a)wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów.
b)zaświadczenie bankowe/opinia bankowa o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
c)promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu finansowego wówczas załącza promesę leasingu.

UWAGA! Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

Załącznik należy dostarczyć na etapie wnioskowania.

W związku z powyższym, dokument pn. promesa kredytu nie może mieć charakteru warunkowego.

15. W Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie określono, że jednym z obowiązkowych Załączników jest: „SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPORZĄDZONE PRZEZ ZATWIERDZONEGO AUDYTORA ZEWNĘTRZNEGO (JEŚLI DOTYCZY). W sytuacji gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie wyższe niż 750 000,00 EUR i gdy dobrowolne poddał się audytowi poświadczającemu sprawozdania finansowe, wówczas należy załączyć przedmiotowy dokument. W sytuacji gdy kwota dofinansowania jest niższa lub nie przeprowadzono audytu, wówczas należy załączyć Informację nt. braku załącznika". Czy ww. wskazany dokument to audyt dot. ostatniego sporządzonego przez Wnioskodawcę Sprawozdania finansowego? Tj. w tym przypadku Sprawozdania finansowego za 2019 rok?

W odpowiedzi na pytanie informuję, iż jeżeli audyt był przeprowadzony w ciągu trzech ostatnich okresów sprawozdawczych, to należy taki załącznik dostarczyć. Tak więc w przypadku gdy wniosek będzie złożony w 2020r., to należy zweryfikować czy w latach 2019-2017 przeprowadzono taki audyt i w sytuacji odpowiedzi pozytywnej załączyć go do wniosku.

16. Jaki dokument dot. finansowania inwestycji muszę załączyć, biorąc pod uwagę że finansujemy inwestycję kredytem.

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w przypadku finansowania projektu kredytem mając na względnie spójność zapisów we wniosku o dofinansowanie z dostarczonymi załącznikami, Wnioskodawca powinien jako dokument potwierdzający finansowanie projektu dostarczyć stosowną promesę kredytowej/pożyczki inwestycyjnej albo podpisaną umowę kredytową. W przypadku umowy kredytowej proszę mieć na względzie zachowanie efektu zachęty (uruchomienie środków po złożeniu wniosku).

Proszę mieć na uwadze, iż Beneficjent musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego oraz musi respektować zasadę, o której mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia ogólnego. Szczegółowe informacje na temat kumulacji pomocy/podwójnego dofinansowania można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.scp-slask.pl/czytaj/podwojne_finansowanie_wydatkow__kumulacja_pomocy. Ponadto należy zwrócić na formy zabezpieczeń, które w swojej istocie prowadzą do przeniesienia własności zakupionego w ramach projektu środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej z wnioskodawcy/beneficjenta na bank/instytucję finansującą. Zabezpieczeniem takim jest w szczególności przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie jako załącznik składa jeden z dokumentów potwierdzających finansowanie projektu, a stanowiących katalog zamknięty. Od Wnioskodawcy zależy więc ostatecznie, jaki dokument ze wspomnianego katalogu dołączy do dokumentacji aplikacyjnej. Istotne jest zachowanie spójności pomiędzy zapisami wniosku, a dostarczonym dokumentem.

17. Kurs Euro za 2021 r.

 W celu prawidłowego wskazania danych za 2021 r. (niezbędnych do określenia statusu przedsiębiorcy), w Oświadczeniu o statusie Beneficjenta należy przyjąć kurs euro w wysokości – 4,5994.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś