FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18)


Pytanie 1. Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków

Informujemy, że w Regulaminie konkursu wskazano na stronie 59, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały wskazane w załączniku nr 11 do Wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3a/3b/3c/3d do Regulaminu konkursu. Informujemy, że w przypadku wzorów umów o dofinansowanie nr 3a i 3b informacje w sprawie kwalifikowalności wydatków stanowią załącznik nr 10.

Pytanie 2. Firma jest mikroprzedsiębiorstwem. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes wykonują prace B+R. Posiadają umowę o pracę na stanowisko Programista na ½ etatu. Czy koszt ich pracy jako Programista wykonujący prace badawcze jest kwalifikowany?

W opisanym przypadku, gdy członkowie zarządu wykonują prace B+R oraz posiadają umowę o pracę na stanowisku Programista na ½ etatu to taki wydatek związany tylko i wyłącznie z zadaniami programisty może zostać uznany za kwalifikowalny w kategorii wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że wsparcie na przedmiotowy wydatek będzie udzielone z tytułu wykonywanej pracy przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), a rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. W tym przypadku dane statystyczne lub inne obiektywne informacje, na postawie których ustalona zostanie GSJ powinny dotyczyć tylko i wyłącznie stanowiska programisty, z wyłączeniem danych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu. Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do spełniania wszystkich warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 10 lub 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18.

Pytanie 3. Według regulaminu konkursu: „W ramach konkursu nie ma możliwości uzyskania wsparcia na prace przemysłowe. Możliwość wsparcia prac przemysłowych została przewidziana jedynie w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych do NCBR i wpisujących się we Wspólne Przedsięwzięcie”. Proszę o wskazanie czym są prace przemysłowe (termin ten nie został zdefiniowany w Regulaminie konkursu, Poziomy gotowości technologicznej odnoszą się do badań przemysłowych).

Badania przemysłowe (dawniej – stosowane) – badania, o których mowa w art. 2 pkt. 85 GBER; („badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych). Termin prace przemysłowe – badania przemysłowe stosuje się wymiennie, o czym informuje Regulamin konkursu (podano ww. definicję). Dodatkowo zaznaczamy, że poziomy gotowości technologii odnoszą się zarówno do prac przemysłowych (poziom III-VI) jak i do ekspserymentalno – rozwojowych (poziom VII-IX). Dodatkowo należy wskazać, że pod ogłoszeniem o konkursie został umieszczony dokument opisujący poszczególne poziomy gotowości technologicznej (TRL) w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych.

Pytanie 4. Załącznik nr 11 do wzoru Umowy o dofinansowanie wskazuje, że:
Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15%: w przypadku przedsiębiorstw 15% liczone jest od bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej. Koszty pośrednie w przypadku przedsiębiorstw (pkt 5) = [koszty wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (pkt 1a)] * 15%. Według jakiego wzoru należy obliczyć wartość kosztów pośrednich dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami, tylko jednostkami naukowo-badawczymi? Czy warunek „Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” dotyczy każdego konsorcjanta czy tylko przedsiębiorców?

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do wzoru umowy o dofinansowanie dla konsorcjum 013 informuję, że w części I ww. załącznika znajduje się wykaz kosztów kwalifikowanych dla instytucji naukowo – badawczych. Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:
Koszty pośrednie (pkt. 5) = [koszty wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (pkt. 1a)] * 15%
Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
W części II (dotyczącej przedsiębiorców) analogicznie przedstawiono taki sam wzór.W związku z tym warunek „Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” dotyczy każdego konsorcjanta oraz przedsiębiorcy.
Jedyną różnicą jest to, że w przypadku przedsiębiorstw koszty związane z umowami o prace stanowią koszty szacowane i rozliczane metodą uproszczoną (godzinowe stawki jednostkowe), natomiast w przypadku organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę koszty personelu są kosztami rzeczywiście poniesionymi (nie są szacowane i rozliczane w oparciu o godzinowe stawki jednostkowe).

Pytanie 5. Czy jednostki naukowe będące członkami konsorcjum otrzymują wsparcie w formie refundacji czy zaliczki?

Zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku każdego z konsorcjantów realizujących projekt następuje refundacja poniesionych wydatków. W konkursie nie przewidziano zaliczek.

Pytanie 6. Dla jakich rodzajów kosztów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010) - 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw ?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010) jest odzwierciedleniem art. 28 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014. W ramach tego artykułu za kwalifikowane w przypadku konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 uznaje się:
- koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
- koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.
Intensywność pomocy może sięgnąć maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego rozporządzenia udziela się wsparcie wyłącznie przedsiębiorstwom z kategorii MŚP.

Pytanie 7. Analizując możliwość ubiegania się o dotację w ramach naboru pojawiła się niejasność polegającą na tym do kiedy można planować wydatki, które będą kwalifikowalne w ramach projektu lub też jaka jest data końcowa nieprzekraczalna planowania i realizacji wydatków w ramach i na rzecz projektu tak by były kwalifikowalne? Jaki jest termin daty końcowej?

Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie do ŚCP (z zastrzeżeniem, że termin realizacji projektu wskazany w pkt C.1.a wniosku powinien uwzględniać ten fakt). Złożenie projektu do IOK pozwala na rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym na ponoszenie wydatków zapisanych we wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Ponadto zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej dla działania 1.2 w ramach II typu projektu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologii, tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.
Zgodnie z regulaminem dołączonym do dokumentacji konkursowej czas na realizację projektu w ramach Działania 1.2. RPO WSL wynosi odpowiednio:Dla I typu projektu polegającemu na stworzeniu/modernizacji/budowie/rozbudowie infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R – n+1Dla II typu projektu wspierającemu prace B+R – n+2/n+3 w zależności od zastosowania komponentu wdrożeniowego (n+2 dla projektów niezawierających komponentu wdrożeniowego, n+3 dla projektów zawierających komponent wdrożeniowy).
Zasadę n+ oblicza się na podstawie daty podpisania umowy doliczając odpowiedni okres czasu, np. n+1 to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu. Termin podpisania umowy (kontraktacji) następuje po wyborze projektów do dofinansowania i jest uzależniony od dostarczenia przez Wnioskodawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie (o której mowa w Regulaminach konkursu i załącznikach do niego – wzorach umów o dofinansowanie).
Zapisy dokumentacji konkursowej nie określają precyzyjnie terminu/okresu ponoszenia wydatków. Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania powyższej zasady n+ (w zależności od realizowanego projektu), a w oparciu o przedmiotową zasadę oraz znając specyfikę projektu powinien określić realny termin realizacji projektu i odpowiednio w jego okresie ponosić dane koszty.
Ponadto informuję, że dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 ostateczny termin realizacji projektu powinien obok zasady n+2/n+3 również uwzględniać, iż maksymalny termin kwalifkowania wydatków to 31 grudnia 2023r.

Pytanie 8. Czy projektodawca nierealizujący komponentu wdrożeniowego może uzyskać wsparcie na prace przedwdrożeniowe?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawca nierealizujący komponentu wdrożeniowego nie może uzyskać wsparcia na prace przedwdrożeniowe. Wzory umów zawierają ogólne informacje nt. kwalifikowalności wydatków a ostateczna weryfikacja w zakresie kwalifikowania danego wydatku opierać się będzie na zapisach wniosku o dofinansowanie, w którym przewidziano wydatki związane z komponentem wdrożeniowym.

Pytanie 9. Komercjalizacja wyników prac B+R w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:

Jako komercjalizację należy rozumieć wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu, tj. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usługi na bazie uzyskanych wyników projektu. Obecnie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 1.2 Regulamin Konkursu dopuszcza następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

- wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta;
- udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
- sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

W odniesieniu do udzielenia licencji oraz sprzedaży praw do wyników, należy podkreślić, iż dla uznania, że nastąpiła komercjalizacja nie jest wystarczający sam moment zbycia praw lub udzielenia licencji. Wskaźnik „Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach” może zostać zaaprobowany wyłącznie w przypadku gdy Nabywca/ Licencjobiorca wdroży wyniki prac rozwojowych do działalności własnego przedsiębiorstwa, w innym przypadku wskaźnik uznaje się za nieosiągnięty.

Zapisy umowy o dofinansowanie, w §4a nakładają na Beneficjenta obowiązek dostarczenia do IP RPO WSL kopii umowy i aneksów zawartych z Nabywcą/ Licencjobiorcą praw do wyników prac B+R. Przedmiotowa umowa powinna zawierać następujące elementy:

1) gwarancję ceny zbycia praw do wyników badań na warunkach rynkowych;
2) zobowiązania nabywcy do wdrożenia wyników prac badawczych we własnej działalności;
3) zakaz zbywania praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych przez nabywcę podmiotowi trzeciemu;
4) określenie terminu, w jakim powinno nastąpić wprowadzenie wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy;
5) zobowiązanie nabywcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, to na Beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania, iż nastąpiła komercjalizacja wyników, dofinansowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prac B+R, w terminie nie dłuższym niż 3 lata po zakończeniu badań. W przypadku gdy Nabywca nie skomercjalizuje wyników prac B+R zgodnie z umową zawartą ze sprzedający (podmiotem otrzymującym dofinansowanie) lub jeśli Nabywca nie umożliwi Beneficjentowi wykazania, iż wyniki badań zostały wprowadzone do działalności gospodarczej Nabywcy, to wszelkie konsekwencje prawne i finansowe poniesie podmiot otrzymujący dofinansowanie. To Beneficjent powinien w umowie sprzedaży zabezpieczyć swoje interesy, tj. uwzględnić nie tylko zobowiązania Nabywcy, ale także konsekwencje niewywiązania się z obowiązku wdrożenia wyników prac B+R. Powinien też zapewnić sobie prawo uzyskiwania od Nabywcy dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie wyników badań do działalności Nabywcy - dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stroną jest podmiot otrzymujący dofinansowanie, a nie Nabywca praw do wyników badań, w związku z czym to na Beneficjencie spoczywa obowiązek przedstawienia IOK wszelkich dokumentów udowadniający komercjalizację tychże wyników. Wszelkie spory dotyczące niewdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej Nabywcy nie dotyczą IP RPO WSL.

Pytanie 10. Jak powinny zostać policzone wynagrodzenia instytutu badawczego, który wchodzi w konsorcjum?

W przypadku gdy instytut stanowi organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę i ubiega się o wsparcie w ramach działalności niegospodarczej, wówczas może aplikować o wsparcie w wysokości 100% dofinansowania z zachowaniem zasady, iż poziom wsparcia na projekcie nie może przekroczyć 85%. Instytut badawczy aplikujący jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę uwzględnia, iż w przypadku wynagrodzenia wydatki zawsze stanowią koszty rzeczywiście poniesione (nie przewidziano metod uproszczonych w tym zakresie typu godzinowa stawka jednostkowa). Natomiast gdy instytut badawczy stanowi i aplikuje jako przedsiębiorstwo, wówczas poziom wsparcia jest zależny od posiadanego statusu przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa do kosztów wynagrodzenia należą: koszty personelu (umowa o pracę, koszty rozliczane metodą uproszczoną za pomocą godzinowej stawki jednostkowej) oraz koszty na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, koszty rzeczywiście ponoszone ).

Pytanie 11. Czy Wnioskodawcą może być konsorcjum, którego konsorcjanci pozostają ze sobą w relacjach powiązanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 651/2014?

Zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu zawarcie konsorcjum musi uwzględniać zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020, czyli konsorcjum może zostać utworzone przez podmioty pozostające ze sobą w relacji powiązanej.

Biorąc pod uwagę nadrzędność zapisów Regulaminu konkursu i ww. ustawy oraz charakter omyłkowego wskazania wymogu we wzorze umowy o konsorcjum informujemy, że wsparcie w ramach konkursu może uzyskać konsorcjum składające się z podmiotów powiązanych. W takim przypadku Wnioskodawcy są proszeni o usunięcie omyłkowego oświadczenia z paragrafu 18. W sytuacji gdy złożony wniosek będzie zawierał załącznik z błędnym oświadczeniem, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego skorygowanie (usunięcie omyłkowego oświadczenia).

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś