Przejdź do treści głównej

Nabór nr.: RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-10-19 [08:00:00] do 2017-11-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie,
ul. Katowicka 47,
41-500 Chorzów

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

ogłasza konkurs
nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka
Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
RPO WSL 2014-2020


Informacje o naborze
Terminy
Termin, od którego można składać wnioski – 19.10.2017  (od godziny 8:00)
Termin, do którego można składać wnioski -  29.11.2017 (do godziny 12:00:00)


Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu –  KWIECIEŃ 2018 / II KWARTAŁ 2018

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2017-10-19 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2017-11-29 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
kwiecień 2018

Miejsce składania wniosków

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:


1. Mikroprzedsiębiorstwa,
2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
3. Duże Przedsiębiorstwa(zgodnie z definicją zawartą w  Załączniku I Rozporządzenia 651/2014 ), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
80,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
195 971 299,56
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
46 118 490,00
Data określenia wartość w PLN 2017-07-28 gdzie 1 EUR = 4,2493 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL, który zamieszczony został pod ogłoszeniem o konkursie pod nazwą „Kryteria wyboru projektów 1.2”.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 743 91 60
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Napisz do nas
punktinformacyjny@slaskie.pl


Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów:
32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-08-31


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś