Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 10 pytania i odpowiedzi z wszystkich 28 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Za jaki okres należy przedstawić dane w pkt I.1.b dla poddziałania 3.5.3 konkurs nr RPLS.03.05.03-IP-24-019/19

Informujemy, iż dane dotyczące przewidywanych do osiągnięcia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych latach z uwzględnieniem dwóch wariantów: przy zrealizowaniu inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie i bez zrealizowania inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie należy wykazać w okresach: rok złożenia wniosku, lata, w których będzie realizowany projekt i 2 lata po zakończeniu realizacji projektu (za okres, w którym to Wnioskodawca powinien zrealizować wskaźnik rezultatu bezpośredniego obrazujący liczbę zawartych kontraktów handlowych).
Np. wniosek złożony w lipcu 2019r. z okresem realizacji projektu sierpień 2019 - lipiec 2021 powinien posiadać dane za lata 2019-2023.

 1. Jaka kondycja spółki uznawana jest za odpowiednią?

Odpowiedź: Badanie kondycji finansowej spółki odbywa się na etapie oceny merytorycznej, w szczególności na podstawie kryterium pn. Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy. W ramach przedmiotowego kryterium eksperci weryfikują: „czy Wnioskodawca posiada potencjał finansowy zapewniający wykonalność projektu. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego”. W związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia zarówno dokumentacji, jak i stosownego uzasadnienia w opisach wniosku o dofinasowanie, które to pozwolą ekspertowi na ocenę „odpowiedniej kondycji spółki”. W ocenie kondycji w pierwszym rzędzie brane są pod uwagę dane ujęte w dokumentach sprawozdawczych za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe. Następnie w ocenie są uwzględniane dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Należy mieć na względzie, iż wsparcie ma postać refundacji z zaznaczeniem, iż Beneficjent może rozliczać się płatnościami pośrednimi po zrealizowaniu zadania. W ocenie również mogą zostać wzięte inne czynniki przedstawione przez Wnioskodawcę (np. możliwość odzyskania Vat, fakt realizacji w tym samym okresie innych przedsięwzięć/inwestycji).

 

 1. Co w przypadku młodej spółki, która jest na zaplanowanej stracie związanej z inwestycją i relatywnie krótkiej działalności?

Odpowiedź: Na etapie oceny formalnej odbywa się weryfikacja, czy spółka składająca wniosek o dofinansowanie nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (pozostawanie w trudnej sytuacji eliminuje Wnioskodawcę z możliwości wsparcia). Warunek ten nie dotyczy przedsiębiorstw, które istnieją na rynku krócej niż 3 lata (nie mają zamkniętych trzech okresów obrachunkowych). Proszę mieć jednak na uwadze, że badanie kondycji finansowej spółki odbywa się na etapie oceny merytorycznej, w szczególności na podstawie kryterium pn. Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy. W ramach przedmiotowego kryterium eksperci weryfikują: „czy Wnioskodawca posiada potencjał finansowy zapewniający wykonalność projektu. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana jest pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego”. W ocenie kondycji w pierwszym rzędzie brane są pod uwagę dane ujęte w dokumentach sprawozdawczych za 3 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe. Następnie w ocenie są uwzględniane dokumenty potwierdzające finansowanie projektu. Należy mieć na względzie, iż wsparcie ma postać refundacji z zaznaczeniem, iż Beneficjent może rozliczać się płatnościami pośrednimi po zrealizowaniu zadania. W ocenie również mogą zostać wzięte inne czynniki przedstawione przez Wnioskodawcę (np. możliwość odzyskania Vat, fakt realizacji w tym samym okresie innych przedsięwzięć/inwestycji).

 

 1. Czy jest możliwe zawarcie umowy z przedstawicielem organizatora targów jeśli dopuszcza on tylko taką możliwość?

Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość kwalifikowania kosztów  wynajmu powierzchni wystawienniczej od pośrednika jedynie w przypadku, kiedy organizator sam nie wynajmuje  powierzchni, a zleca taką usługę pośrednikowi. W takim przypadku Wnioskodawca jest zmuszony do skorzystania z usług pośrednika, Należy wtedy jednak stosować zasady związane z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności, chyba że organizator targów wyznaczył tylko jednego swojego przedstawiciele na terenie kraju.

 

 1. Jaka jest definicja imprezy targowej?

Odpowiedź: Głównym przedmiotem przedsięwzięcia są targi. Do imprezy targowej nie zaliczają się konferencje.

 1. Czy konferencja z towarzyszącym  wydarzeniem pozwalającym na wystawienie stoiska się kwalifikuje?

Odpowiedź: Jedynie udział w imprezach targowych (gdzie organizator pobiera opłatę rejestracyjną, a Wnioskodawca widnieje w katalogu wystawców itp.) może zostać uznany za możliwy do kwalifikowania w ramach Działania 3.5.3.

 

 1. Czy zasadnym jest stosowanie pełnej procedury rozeznania rynku/zasady konkurencyjności dla zakwaterowania/przelotu?

 

Odpowiedź: Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez VAT.
W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu.
W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.
Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.
W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do wzoru Umowy o dofinansowanie tj. Kwalifikowalnością wydatków dla naboru nr 03.05.03-IP.01-24-019/19 koszty zakwaterowania/transportu rozliczane będą zgodnie z ww. Wytycznymi (w szczególności mając na względzie rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności).

 1. Jak kwalifikować dzień po targach biorąc pod uwagę, że doba hotelowa trwa do 12 godziny?

Odpowiedź: ŚCP kwalifikować będzie do wsparcia koszt zgodnie z wyznaczoną dobą hotelową, czyli w tym przypadku do godz. 12. Dopuszczalnym jest przedłużenie doby hotelowej do czasu faktycznego opuszczenia hotelu, przy czym pamiętać należy że koszty te stanowić będą wydatek niekwalifikowalny.

 

 1. Co w sytuacji, gdy organizator targów nie pozwala na wynajem powierzchni bezpośrednio ale ma swojego przedstawiciela?

Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość kwalifikowania kosztów  wynajmu powierzchni wystawienniczej od pośrednika jedynie w przypadku, kiedy organizator sam nie wynajmuje  powierzchni, a zleca taką usługę pośrednikowi. W takim przypadku Wnioskodawca jest zmuszony do skorzystania z usług pośrednika. Należy wtedy jednak stosować zasady związane z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności, chyba że organizator targów wyznaczył tylko jednego swojego przedstawiciele na terenie kraju.

 

 1. Czy kwalifikowalny jest udział w konferencji (bilety) na targach w których uczestniczymy jako wystawca?

Odpowiedź: Taki koszt nie kwalifikuje się do wsparcia (nie został ujęty w katalogu kosztów kwalifikowalnych).

 

 1. Czy zawarte kontrakty musza wiązać się z wystawionymi fakturami w okresie 2 lat po zakończeniu?

Odpowiedź: W pierwszej kolejności zweryfikowane zostaną zawarte kontrakty handlowe. W sytuacjach wątpliwych Beneficjent zostanie poproszony o dostarczenie faktur. Należy mieć na względzie, iż udzielane wsparcie powinno przynieść Wnioskodawcy pewną efektywność finansową (określoną w pkt I.1b wniosku) i w sytuacji wątpliwości w tym zakresie Beneficjent zostanie wezwany do wyjaśnień oraz złożenia dokumentów potwierdzających założone rezultaty projektów.

 

 1. Czy koszty usług za noclegi na targach (kilka targów) należy przy szacowaniu sumować?

Odpowiedź: Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez VAT.
W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu.
W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.
Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.
W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.
Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.

 

 1. Jak szacować wartości zamówienia na konkretnych przykładach (noclegi, transport, zabudowa itd.) Proszę uwzględnić to co wnioskodawca założył na etapie aplikowania (np. kupno biletów lotniczych, czy usługi transportowe samodzielnie lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej)

Odpowiedź: Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez VAT.
W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu.
W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.
Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.
W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.
W przypadku, kiedy zamawiający zamierzał będzie skorzystać z usług firmy, która zajmuje się kompleksową organizacją wyjazdów na imprezy targowe, wydatki związane z noclegami oraz transportem osób na targi należy potraktować jako jedno zamówienia. Natomiast w przypadku, w którym zamawiający wydatki związane z  noclegami oraz transportem osób na targi realizował będzie samodzielnie właściwym będzie przyjęcia zasady, zgodnie z którą, wydatki na zakup noclegów oraz usług transportu nie są tożsame rodzajowo i funkcjonalnie, w związku z czym, nie stanowią one jednego zamówienia.

 

 1. Co należy rozumieć pod pojęciem producent/usługodawca jeżeli chodzi o promocję produktów/artykułów?

Odpowiedź: Za producenta należy rozumieć przedsiębiorstwo produkujące produkt a za usługodawcę przedsiębiorstwo świadczące usługę. Dystrybutorzy i firmy pośredniczące w sprzedaży nie wpisują się w żadną z tych kategorii.

 

 1. Pytanie do kryterium meryt. 11 „Wpływ projektu na rozwój …”: Jak rozumieć udział jako wystawcy w targach/wystawach ukierunkowanych na rynki zagraniczne w kraju i poza granicami kraju – chodzi o to czy targi krajowe w to się wliczają?

Odpowiedź: Wnioskodawca w ramach projektu ma możliwość wzięcia udziału nie tylko w targach zagranicznych, ale także i w targach organizowanych na terenie kraju, z założeniem, iż targi te muszą mieć charakter międzynarodowy i być ukierunkowane na rynki zagraniczne.

 

 1. Jak potraktować transport na targi i noclegi w szacowaniu wartości zamówienia?

Odpowiedź w pytaniu nr 13.

 

 1. Czy wybór organizatorów targów dokonywany jest w oparciu o zasadę konkurencyjności?

Odpowiedź: Wydatki muszą być zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, w tym nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą (nie dotyczy wydatków ponoszonych bezpośrednio od organizatora targów/imprezy wystawienniczej oraz wydatków związanych z transportem samochodem prywatnym w celach służbowych).

 

 1. Ile trzeba sprzedać aby osiągnąć wskaźnik podpisanych kontraktów?

Odpowiedź: Wnioskodawca deklaruje efektywność finansową w pkt I.1.b wniosku (planowane przychody). Informacje zawarte w tym punkcie stanowią podstawę do oceny projektu na etapie spełnienia kryteriów merytorycznych wyboru projektów i stanowią założony cel projektu. Tak więc Wnioskodawca powinien zrealizować założone cele.

 

 1. Jak szczegółowo określić we wniosku (strategii) docelowe rynki aby nie zmieniać w trakcie realizacji projektu strategii i wniosku?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu:
Strategia/plan działalności międzynarodowej musi zawierać co najmniej następujące elementy:
1. analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),
2. opis wyznaczonych celów,
3. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
4. mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.
Strategia/plan działalności międzynarodowej, powinien być spójny, zrozumiały, określać mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny, a także powinien być zgodny ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.
Rynki powinny zostać opisane na tyle szczegółowo aby nie wzbudzały wątpliwości eksperta oceniającego projekt na etapie oceny merytorycznej. Należy podać kraj/kraje, na które Wnioskodawca zamierza wprowadzić swój produkt/usługę. Ponadto proszę pamiętać, że obowiązkiem Wnioskodawcy (planującego rozwój na rynki zagraniczne, oraz udział w przedmiotowym Konkursie) jest znajomość kierunku rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

 

 1. Jaki kurs należy przyjąć do obliczenia wartości wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu (w przypadku, kiedy nie będą one ponoszone w walucie polskiej)?

Informuję, że wypełniając punkt C.2.2. w formularzu wniosku o dofinansowanie, w przypadku, kiedy wydatki  zaplanowane nie będą ponoszone w walucie polskiej, do ich obliczenia należy przyjąć kurs aktualny na moment aplikowania. Rekomendujemy, aby w polu „Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii” (punkt C.2.2.) wskazać datę oraz kurs, który Wnioskodawca przyjął do obliczenia wartości danego wydatku.

 

21. Czy jeżeli Wnioskodawca planuje kilka imprez targowych w ramach wniosku (np. 4 wyjazdy), to czy może:

- wystawiać więcej niż 1 produkt podczas 1 imprezy targowej;

- wystawiać 1 produkt podczas dwóch imprez targowych, drugi podczas dwóch kolejnych imprez targowych ?

Nie ma formalnych przeciwwskazań do tego, aby wystawiać więcej niż 1 produkt podczas jednej imprezy targowej oraz 1 produkt podczas dwóch imprez, a drugi produkt podczas kolejnych dwóch imprez. Należy jedynie pamiętać, iż logika działań podejmowanych przez Wnioskodawcę musi wynikać z posiadanej strategii/planu internacjonalizacji. Ta kwestia będzie podlegać ocenie na etapie weryfikacji spełnienia kryteriów merytorycznych przez ekspertów. Należy również zawrócić uwagę, iż kryteria odnoszą się m.in. do metodologii podejmowanych działań, a także do efektywności projektu. Zatem zadaniem Wnioskodawcy będzie uzasadnienie przyjętego sposobu podstępowania celem spełnienia kryteriów merytorycznych.

22. Czy można pojechać na targi z produktem, który na moment składania wniosku jest opracowywany w projekcie badawczym 1.2. ? Projekt badawczy będzie zakończony w momencie wyjazdu na targi (Wnioskodawca będzie więc w posiadaniu prototypu).

Jeżeli Wnioskodawca będzie posiadał prototyp lub będzie gotowy do produkcji/świadczenia usług na moment odbywania się imprezy targowej, to można na imprezie wystawić się z takim produktem/usługą. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, iż w projektach B+R czy z działania 3.2 mogą pojawić się przesunięcia w termach realizacji, co negatywnie mogłoby rzutować na projekt złożony w ramach podziałania 3.5.3. Z uwagi na czas, w którym się znajdujemy we wdrażaniu obecnej perspektywy, na etapie realizacji projektów z poddziałania 3.5.3 pojawiać się będą przesłanki uniemożliwiające pewne zmiany w projekcie (np. gdy impreza odbywa się cyklicznie co 2 lata i nieobecność na zaplanowanej wiązać się może z brakiem możliwości uczestnictwa w kolejnej). Stąd też należy przeanalizować gotowość do uczestnictwa w zaplanowanych imprezach.

 

23. Ile imprez targowych może obejmować 1 wniosek o dofinansowanie – 1 imprezę targową czy może więcej imprez w różnych miejscach?

Jeden wniosek o dofinansowanie może obejmować udział w kilku imprezach targowych, musi to jednak nastąpić w określonym w dokumentacji konkursowej przedziale czasowym tj. po złożeniu wniosku w terminie realizacji projektu. Maksymalny termin realizacji projektu wyznacza zasada n+2 (czyli dwa lata od momentu podpisania umowy).

24. Jak jest rozumiane rozpoczęcie realizacji projektu w konkursie 3.5.3?

Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 5 podrozdziału 2.7.(Regulaminu konkursu). W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, w tym zamówienie urządzenia lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Należy zwrócić uwagę na to, że pomoc udzielana będzie wyłącznie w oparciu o rozporządzenie 651/2014 (nie będzie udzielana pomoc de minimis), stąd też każdy z Wnioskodawców będzie musiał dochować efektu zachęty.

 

25. Co oznacza, że projekt jest komplementarny pod względem przedmiotowym/geograficznym/funkcjonalnym/międzyfunduszowym w konkursie 3.5.3?

W przypadku wystąpienia komplementarności, należy stosowne informacje wskazać w pkt.B.6.1 wniosku aplikacyjnego. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku „Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, który nie zostałby osiągnięty lub osiągnięty byłby w mniejszym stopniu w przypadku niewystępowania komplementarności. W ramach konkursu dopuszczalne są następujące rodzaje komplementarności:
- komplementarność przestrzenna (geograficzna) – projekty uzupełniające się są realizowane na tym samym obszarze lub geograficznie blisko siebie;
- komplementarność funkcjonalna – projekty uzupełniające się ukierunkowane są na osiągnięcie celu związanego z funkcją jaką projekty mają do spełnienia;
- komplementarność w obszarze problemowym – działania/projekty komplementarne mają postawione za cel rozwiązanie tego samego problemu w danym obszarze problemowym;
- komplementarność przedmiotowa (sektorowa) – projekty komplementarne oddziałują na ten sam sektor/branżę;
- komplementarność międzyfunduszowa – dotyczy projektów/przedsięwzięć względem siebie komplementarnych finansowanych z różnych funduszy np. EFRR i EFS.

Dodatkowo w uzasadnieniu komplementarności należy podać następujące informacje:
- czy projekt został zrealizowany/jest w trakcie realizacji;
- czy projekt jest/był realizowany ze środków własnych czy publicznych;
- kto realizował/realizuje projekt.

 

26. Czy promesa kredytowa jest załącznikiem obowiązkowym? Jakie dokumenty należy przedstawić, które potwierdzałyby finansowanie projektu?

Promesa kredytowa nie jest dokumentem obowiązkowym  na etapie aplikowania - prócz promesy, jako dokumenty potwierdzające wykazanie środków finansowych możliwe jest złożenie np.:
a) wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualny na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,
b) zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
c) promesy kredytowej/promesy pożyczki wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

Aby spełnić warunek formalny, Wnioskodawca powinien dostarczyć co najmniej 1 dokument z powyższego katalogu.

 

27. Czy w przedmiotowym konkursie udzielana będzie pomoc de minimis:

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna na podstawie art. 18 i 19 Rozporządzenia UE 651/2014 (Rozporządzenie z dnia 3 września 2015r.), a maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Otrzymane w ramach konkursu dofinansowanie nie stanowi pomocy de minimis.

 

28. Czy po zakończeniu realizacji projektu obowiązuje konieczność udowodnienia zwiększenia poziomu handlu zagranicznego w firmie? Jeśli tak, to jakie dokumenty są wymagane?

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej jednym ze wskaźników kluczowych rezultatu bezpośredniego, który Beneficjent powinien zrealizować dzięki projektowi jest Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji. Liczba kontraktów handlowych (umowy kupna-sprzedaży) podpisanych przez przedsiębiorstwa z partnerami z zagranicy w wyniku udzielonego wsparcia w zakresie umiędzynarodowienia działalności lub poprawy dostępu do rynków zagranicznych.  Dodatkowo, możliwe jest uznawanie zamówień wraz z fakturami, jako potwierdzenia zawarcia kontraktów handlowych - w przypadku, gdy w branży Beneficjenta nie są zawierane umowy kupna-sprzedaży, a także zliczanie poszczególnych zamówień/zleceń zawieranych przez przedstawiciela na podstawie umowy ramowej/przedstawicielstwa z danego rynku, o ile charakterystyka tego rynku uzasadnia takie podejście.

We wskaźniku możliwe jest ujęcie kontraktów osiągniętych na innych rynkach niż pierwotnie wskazane w strategii/planie działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wniosku  o dofinansowanie. Zastosowanie zaproponowanych powyżej dodatkowych rozwiązań musi wynikać ze zmiany strategii/planu działalności i wymaga każdorazowo zgody ze strony IOK po uzyskaniu uzasadnienia od Beneficjenta. We wskaźniku należy wykazać liczbę podpisanych kontraktów handlowych, w wyniku udzielonego wsparcia.

 

29. W kryteriach wyboru projektów pojawia się stwierdzenie „szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej” w opisie strategii. O jakie rodzaje kosztów chodzi?

W pkt. B.15 wniosku aplikacyjnego Wnioskodawca przedstawia stan projektowany, w którym podaje szacowane koszty  wdrożenia opracowanej strategii eksportowej. Strategia/plan działalności międzynarodowej to określona koncepcja systemowego działania, polegająca na formułowaniu zbioru celów przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogi dotyczące minimalnego zakresu obejmującego strategię/plan działalności międzynarodowej zostały określone w ppkt 2.1.1 niniejszego Regulaminu.

Do oszacowania Wnioskodawca może przyjąć wszelkie koszty, które przyczynią się do wdrożenia opracowanej strategii np. targów, koszty marketingu, reklamy, koszty związane z pozyskaniem klientów, koszty osobowe (nie tylko te wskazane we wniosku).

 

30. W kryterium: Wpływ projektu na rozwój ekonomiczno-społeczny regionu, jest możliwość zdobycia punktów za promocję produktów cechujących się innowacją technologiczną. Na jakiej podstawie będzie badana innowacyjność tych produktów promowanych na targach? Czy należy przedstawiać dokumenty potwierdzające innowacyjność tych produktów? Jeśli tak, to jakie?

W ramach konkursu nie ma obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających  innowacyjność produktów promowanych na targach, jednakże Wnioskodawca może taki dokument załączyć w systemie LSI jako dokument dodatkowy. Zapisy  dokumentacji aplikacyjnej nie  definiują wzoru/przykładu takiego dokumentu.

Jeśli w ramach przedsięwzięcia promowany produkt jest innowacyjny, Wnioskodawca zamieszcza stosowną  informację wraz z uzasadnieniem  we wniosku aplikacyjnym w pkt. B.22, za co na ocenie merytorycznej, prowadzonej przez eksperta zewnętrznego, otrzymać może dodatkowe punkty w ramach kryterium „Wpływ projektu na rozwój ekonomiczno – społeczny Regionu”.

 

31. Czy w ramach kodu 10.61, który znajduje się na liści kodów wykluczonych można ubiegać się o dofinansowanie?

W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy projekt kwalifikuje się do wsparcia biorąc pod uwagę zapisy dokumentu pn. OPRACOWANIA DOTYCZĄCEGO RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.5.3 (zamieszczony jest na stronie ŚCP pod ogłoszeniem o Konkursie). Zgodnie z tym załącznikiem kod PKD 10.61.Z to kod wykluczony, co oznacza że pomoc nie może być udzielona na działalność w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że kwestia wpisywania się projektu w sektory wykluczone badany jest także przez ekspertów zewnętrznych w trakcie oceny merytorycznej w oparciu o zapisy wniosku aplikacyjnego (m.in. na podstawie pkt. B.4, opisu projektu, analizy technicznej, specyficznej oraz pozostałych zapisów wniosku aplikacyjnego i załączników).

Należy wziąć pod uwagę, że:
„Przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.
Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta podstawowego konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.
Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie można w tym względzie uznać czynności wykonywanych w gospodarstwach jako niezbędny element przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, takich jak zbiór, koszenie czy młócka zbóż, pakowanie jaj, ani też pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem”.
Zgodnie z tymi zapisami, wykluczone ze wsparcia jest wprowadzenie do sprzedaży produktu pierwotnego, w żadnym stopniu nieprzetworzonego. Na przykład kwalifikująca do wsparcia jest sprzedaż mąki, która powstaje po przetworzeniu ziarna, stanowiącego w tym przypadku produkt pierwotny.

32. Czy  w projekcie można planować udział w targach wyłącznie jako wystawca?

Informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „Wsparcie Wnioskodawcy zostanie udzielone w przypadku, kiedy będzie uczestniczyć w imprezie targowej/wystawienniczej w charakterze wystawcy”.  Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy o dofinansowanie kwalifikowalne są m.in.:
podróże służbowe (bezpośrednia podróż do miejsca docelowego i zakwaterowanie):
a) zakwaterowanie maksymalnie czterech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy oraz w okresie trwania przedsięwzięcia,
b) transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych.

Ponadto warunkiem otrzymania wsparcia, jest przedstawienie strategii/planu działalności Międzynarodowej, która określać ma mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.  Biorąc pod uwagę powyższe nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na udział w targach jako gość/odwiedzający z uwagi na fakt, że nie zostałyby spełnione podstawowe założenia do konkursu.

W ramach konkursu nie będą wspierane misje.

 

33. Co dokładnie oznacza zasada „Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie jest zobligowany do stosowania zasady n+2, co oznacza, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu 2 lat.”

 Zasada n+2 oznacza, że Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie jest zobligowany do tego, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu 2 lat. W szczególnych przypadkach (tj. projektów skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższych reguł w oparciu o zgodę IOK wyrażoną na wniosek złożony przez Beneficjenta w terminie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. Powyższe musi uwzględniać maksymalny termin realizacji projektu wyznaczony na dzień 31 grudnia 2023 r.

W związku z powyższym jeżeli umowa o dofinansowanie zostanie podpisana 31 marca 2020r. to Beneficjent musi zrealizować projekt najpóźniej do dnia 30 marca 2022r. (oczywiście projekt może zostać zrealizowany wcześniej i/lub zgodnie z terminem wskazanym we wniosku o dofinansowanie).

W sytuacji gdy Beneficjent realizujący projekt nie ma możliwości jego zakończenia w planowanym terminie (zgodnie z zasadą n+2), wówczas może wystąpić do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji. Ponadto informuję, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023r.

 

34. Czy usługi doradcze można zakupić jedynie w odniesieniu do tych zagranicznych rynków docelowych, na których będą miały miejsce targi, na których wnioskodawca się wystawi?

 Czy to oznacza, że usługi doradcze można zakupić jedynie w odniesieniu do tych zagranicznych rynków docelowych, na których będą miały miejsce targi, na których wnioskodawca się wystawi?

 Przykładowo: wnioskodawca planuje 2 rynki docelowe w projekcie: Niemcy, Francja. Wnioskodawca weźmie udział jako wystawca w targach organizowanych tylko na terenie  Niemiec, ale podczas tych targów będzie pozyskiwał kontakty zarówno z kontrahentami z Niemiec, jak i z kontrahentami z Francji, którzy również w targach niemieckich uczestniczą.

 Czy w takiej sytuacji wnioskodawca może jako koszty kwalifikowalne zaplanować:

-zakup usług doradczych dotyczące wyszukiwania i doboru partnerów handlowych z Francji?

-zakup usług doradczych dotyczących badania marketingowego rynku Francji?

 

Informuję, że Wnioskodawca planując 2 rynki docelowe w Niemczech i we Francji ma możliwość uczestnictwa w targach organizowanych na terenie Niemiec, a podczas tych targów  pozyskać kontrakty zarówno z kontrahentami z Niemiec jak i z Francji. Ponadto informuję, że Wnioskodawca ma możliwość uczestnictwa w targach na rynku zagranicznym w kraju w ramach, którego nie planuje szukać potencjalnych odbiorców.
Informacje dotyczące potencjalnych odbiorców Wnioskodawca musi zawrzeć w strategii/planie działalności międzynarodowej, która powinna zawierać następujące elementy:
a) analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),
b) opis wyznaczonych celów,
c) szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
d) mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.
W związku z powyższym Wnioskodawca ma możliwość kwalifikowania kosztów  takich jak np.: zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych oraz zakup usług doradczych dotyczących badania marketingowego rynku w tym przypadku np. z Francji o ile przedmiotowe koszty będą spełniały warunki określone w kwalifikowalności wydatków będących załącznikiem nr 7 do wzoru umowy  o dofinansowanie.

 

35. Punkt B.22. Efekty projektu, rubryka „Czy w ramach przedsięwzięcia promowany będzie produkt/ usługa cechujący/ cechująca się innowacyjnością technologiczną co najmniej w skali kraju?”. Jak udowodnić skalę innowacyjności? Czy wystarczą patenty krajowe i międzynarodowe? Czy zwykły opis ze wskazaniem numeru patentu?

 Jeżeli Wnioskodawca w punkcie B.22. chce wykazać, że ramach przedsięwzięcia promowany będzie produkt/ usługa cechujący/cechująca się innowacyjnością technologiczną co najmniej w skali kraju, powinien umożliwić weryfikację tego faktu ekspertowi zewnętrznemu w możliwie najbardziej wiarygodny sposób – zarówno poprzez opis wskazany we wniosku, jak i załączniki, które mogą być pomocne w ocenie. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie przewidziało obowiązkowego załącznika, w związku z powyższym Wnioskodawca ma w tym zakresie dowolność.

 

36. Punkt C.2.3. Koszty niekwalifikowalne (bez ryczałtów). Firma planuje w projekcie jedynie targi zagraniczne, gdzie faktury będą walutowe, netto=brutto. Czy zostawić tą tabelę pustą? Czy przyjąć polską stawkę VAT?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca w punkcie C.2.3. wskazuje podatek VAT jedynie „w sytuacji gdy zostanie poniesiony”. W takim przypadku, prosimy aby w piśmie przewodnim do wniosku wyjaśnić powód niewskazania podatku VAT. Będzie to ułatwienie zarówno dla Państwa (w ewentualnym piśmie dotyczącym uzupełnienia/poprawy nie pojawi się prośba o wyjaśnienie tego faktu), jak i dla pracownika oceniającego Państwa wniosek (nie będzie konieczności potwierdzania powodu braku wskazania podatku VAT); W przypadku gdy wartość wydatków kwalifikowalnych netto = brutto (całkowita wartość wydatku wpisana zostanie w wydatkach kwalifikowalnych w pkt. C.2.2), Wnioskodawca nie uzupełnia tabeli w pkt. C.2.3.

 

37. Co oznacza, że „jesteśmy na rynku” ?

Za „obecność na rynku” należy uważać w świetle konkursu stałą obecność, prowadzenie sprzedaży czy świadczenie usług. Po udziale w targach o charakterze międzynarodowym należy wykazać we wskaźnikach podpisanie kontraktu, który będzie świadczył o wejściu na nowy rynek. Może odbyć się to, biorąc pod uwagę dwie możliwości:
- w przypadku, kiedy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca będzie wprowadzał już istniejący w przedsiębiorstwie produkt lub usługę, koniecznym będzie, aby realizując wskaźnik „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”, podpisał kontrakt z kontrahentem, z którym dotychczas nie współpracował (nie ma zwartych kontraktów);
- w przypadku wprowadzenia nowego produktu/usługi  w ramach realizacji projektu, dopuszczalne jest natomiast, aby Wnioskodawca realizując wskaźnik „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”, zawarł kontrakt z kontrahentem, z którym już wcześniej współpracował (miał zawarty kontrakt);
Należy również wziąć pod uwagę fakt, że udział w targach, wejście na nowy rynek, podpisanie kontraktu wynikać musi z posiadanej strategii/planu rozwoju działalności międzynarodowej (której opis Wnioskodawca ma obowiązek wskazać w formularzu wniosku o dofinansowanie). Ponadto informuję, że o dofinansowanie w ramach tego konkursu może ubiegać się tylko i wyłącznie producent lub usługodawca. Za producenta należy rozumieć przedsiębiorstwo produkujące produkt, dystrybutorzy i firmy pośredniczące w sprzedaży nie wpisują się w tą kategorię.

 

38. Proszę o informację czy koszty dojazdu samochodem służbowym na lotnisko z siedziby firmy oraz z lotniska do miejsca noclegu są kwalifikowane? Wiem, że codzienny dojazd z hotelu na targi nie jest kwalifikowany. Planuje udział też w drugich targach, gdzie dojazd będzie samochodem z siedziby firmy do Niemiec. Jak udokumentować taki koszt – faktura za paliwo?

 Informuję, że koszty dojazdu samochodem służbowym na lotnisko z siedziby firmy oraz z lotniska do miejsca noclegu są  kwalifikowalne. Należy jednak mieć na uwadze, iż koszty dojazdu rozliczane będą zgodnie z Wytycznymi  (w szczególności mając na uwadze rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Odnośnie zapytania dotyczącego dojazdu samochodem na targi do Niemiec, Wnioskodawca nie doprecyzował czy dojazd będzie samochodem prywatnym, czy służbowym, a może wynajętym. Należy jednak wziąć pod uwagę, że koszty dojazdu samochodem służbowym rozliczane będą zgodnie z Wytycznymi  (w szczególności mając na uwadze rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Natomiast dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku może być faktura.

 

39. Proszę o informację czy aby otrzymać punkty zgodnie z zasadą dodatkowości funduszy strukturalnych wystarczy wystąpić o niższy o co najmniej 5 punktów od maksymalnego poziom dofinansowania. W przypadku projektu 3.5.3 jest to poziom 50% a zejście do 45% pozwoli nam uzyskać 2 punkty przy ocenie merytorycznej. Czy jeżeli projekt przewiduje wydatki na powierzchnię wystawienniczą i na zabudowę na poziomie 460 tysięcy złotych na przestrzeni dwóch lat i wszystkie te koszty są zaliczane do kwalifikowanych to 45%  dofinansowania do poniesionych kosztów kwalifikowanych daje nam dofinansowanie na poziomie 207000,00 zł liczone jako 45% z kwoty 460000,00 zł i kwota dofinansowania ulega ograniczeniu do kwoty limitu 200000,00 zł. Czy takie założenia pozwalają na otrzymanie 2 punktów zgodnie z zasadą dodatkowości funduszy strukturalnych. Czy koszty kwalifikowane powinniśmy ograniczyć w tym przypadku do kwoty 400000,00 zł i wystąpić o dofinansowanie na poziomie 180000,00 zł co stanowi 45% z kwoty 200000,00 zł. aby otrzymać dodatkowe 2 punkty za dodatkowość funduszy strukturalnych. Proszę o pilną informację jak należy postąpić w tym przypadku aby otrzymać punkty za zastosowanie się do zasady dodatkowości funduszy strukturalnych.

W odpowiedzi na pytanie, informuję, że zgodnie z zapisami kryterium pn. Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych: ”Premiowane będą projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego w danym rozporządzeniu o co najmniej 5 punktów %. Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie wydatki kwalifikowalne wskazane we wniosku o dofinansowanie.” Należy wziąć pod uwagę, że sytuacja, w której obniżenie wartości dofinansowania wymusza na Wnioskodawcy przekroczenie maksymalnego poziomu dofinansowania określonego w Regulaminu Konkursu, nie wpisuje się w powyższe zapisy. O zasadzie dodatkowości funduszy strukturalnych może być mowa jedynie w sytuacji, kiedy Wnioskodawca, samodzielnie i świadomie dokonuje obniżenia wartości dofinansowania (o co najmniej 5 punktów %) w sytuacji, kiedy miałaby możliwość aplikowania o maksymalny przewidziany w danym rozporządzeniu procent.

Ponadto należy pamiętać, że Wnioskodawca nie powinien „sztucznie” obniżać wartości wydatków kwalifikowalnych. Wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu powinny zostać ujęte we wniosku (na etapie oceny merytorycznej eksperci będą oceniali czy projekt jest możliwy do realizacji biorąc pod uwagę zaplanowane w nim wydatki), wskazując stosowną wartość wydatków kwalifikowalnych. W przypadku przekroczenia maksymalnej wartości dofinansowania Wnioskodawca będzie miał obowiązek ją zmniejszyć, do maksymalnej kwoty, wskazanej w Regulaminie Konkursu (200 000,00 PLN). W takim przypadku, system sam dokona przeliczenia procentu dofinansowania. Dopiero po wykonaniu tej czynności, Wnioskodawca może dokonać obniżenia przeliczonego wcześniej przez system procentu dofinansowania, o 5 punktów procentowych, aby eksperci mogli uznać kryterium pn. Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych za spełnione, oraz przydzielić punkty.

 

40. Mam pytania dotyczące obowiązkowych załączników dla aktualnego konkursu w poddziałaniu 3.5.3.:

 • Czy załączniki powinny być podbite za zgodność z oryginałem?
 • Gdzie można znaleźć wzór załącznika 6 i 7 (formularz pomocy publicznej i oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej)?
 • Załącznik numer 5 (potwierdzenie środków na finansowanie projektu) powinien opiewać co najmniej na kwotę wydatków kwalifikowalnych, całość projektu, czy jeszcze inaczej?

 

W odpowiedzi na przedstawione pytania informuję, że:
- Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie - dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach LSI 2014, jako załączniki do wniosków o płatność lub innych formularzy składanych poprzez LSI 2014, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów;
- Wzory formularzy nr 6 i 7 dostępne są pod ogłoszeniem o konkursie, w dokumentacji konkursowej: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/425 -> załączniki do wniosku o dofinansowanie;
- Dokumentacja konkursowa nie precyzuje na jaką kwotę Wnioskodawca powinien wykazać wkład własny. Złożona dokumentacja powinna potwierdzić, iż Wnioskodawca posiada środki finansowe umożliwiające zrealizowanie projektu  objętego wnioskiem o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium merytoryczne pn.: „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy”. W kryterium tym weryfikowane będzie m.in. czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie dołączonych dokumentów finansowych, dodatkowych załączników potwierdzających finansowanie projektu, opisu wniosku o dofinansowanie (w szczególności założenia do prognoz finansowych oraz prognozy finansowe). Ponadto należy pamiętać, że Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. Wykazanie środków finansowych możliwe jest w przedmiotowym konkursie poprzez załączenie:
- wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualny na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,
- zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
- promesy kredytowej/promesy pożyczki wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

Powyższe dokumenty potwierdzające finansowanie projektu stanowią katalog zamknięty. Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, niewpisujące się w powyższy katalog, stanowić będą dodatkowy załącznik.

 

41. Mam pytania dotyczące konkursu w poddziałaniu 3.5.3 na internacjonalizację.

 • Jaką metodologię najlepiej przyjąć przy szacowaniu wydatków w ramach kosztu noclegów? Czy porównanie np. 4 podobnych standardem usług noclegowych w dniach targów i przyjęcie średniej ceny noclegu będzie odpowiednie?
 • W jaki sposób szacować koszt podróży na miejsce targów samochodem służbowym? Czy wystarczy oszacować koszt benzyny na podstawie odległości? Czy płatne fragmenty autostrad mogą być wtedy zaliczone do kosztów podróży?
 • Czy w wypadku wycen w walucie innej niż pln i euro, należy przeliczać po średnim kursie NBP bezpośrednio z waluty na złoty z zaznaczeniem kursu i dnia?

 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:
- Szacowanie kosztów zawieranych w projekcie powinno odbywać się na zasadach ogólnych, tj. na podstawie dostępnych danych, danych archiwalnych, lub danych rzeczywistych. Dane, na podstawie których oszacowano koszty, powinny zostać zarchiwizowane, aby istniała możliwość ich przedłożenia na każdym etapie oceny wniosku. Należy również pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej ma możliwość korekty nieuzasadnionych lub zawyżonych wydatków do 30% - korekta w wartości wyższej oznacza niespełnienie kryterium. Ponadto informuję, że koszty zakwaterowania, przejazd i transport eksponatów mogą dotyczyć również udziału w targach odbywających się na terenie Polski o ile są to targi o charakterze międzynarodowym i ich poniesienie jest zasadne. Należy pamiętać, iż  za kwalifikowalne ostatecznie uznane zostaną wydatki rzeczywiście poniesione do limitu wskazanego we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgodny przez ŚCP, na przesunięcia kwot wydatków kwalifikowalnych pomiędzy poszczególnymi wydatkami. Zaproponowany w zapytaniu sposób szacowania wartości wydatku związanego z kosztem noclegu, polegający na porównaniu np. 4 podobnych standardem usług noclegowych w dniach odbywania się targów i przyjęcie średniej ceny noclegu jest odpowiedni.
- Kosztem kwalifikowalnym w tym przypadku jest transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach/imprezach wystawienniczych. Natomiast samochód prywatny używany do celów służbowych (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.). W pozostałych przypadkach zgodnie z wytycznymi (w szczególności mając na względzie rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). Szacowanie kosztów zakupu paliwa w oparciu o odległość pomiędzy punktem początkowym i końcowym podróży oraz kosztów związanych z przejazdem przez odcinki płatne dróg i autostrad byłoby wystarczające do określenia wartości kosztów transportu drogowego na miejsce odbywania się targów z wykorzystaniem samochodu służbowego.
- Do obliczeń międzywalutowych należy przyjąć średni kurs waluty publikowany przez NBP, z zaznaczeniem kursu i dnia. Warto w metodologii wyliczenia wydatku w polu nr 12 w pkt C.2.2 podać informację jaki kurs został zastosowany.

 

42. W związku z konkursem  RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 mamy następujące pytania:

 • Czy za koszty kwalifikowane ostatecznie uznane zostanie ponoszenie opłaty targowej i innych kosztów uczestnictwa w tych targach nie bezpośrednio u organizatora – gdyż często nie przewiduje on takiej możliwości? Wówczas zajmuje się tym wskazany przez organizatora przedstawiciel.
 • Czy kwalifikowalne są materiały promocyjne, katalogi itd.?
 • Czy jako element zabudowy stoiska kwalifikowalny byłby ekran np. LCD, wmontowany w jego ściankę, na którym podczas targów „w tle” byłby prezentowany proces wytwarzania produktu będącego przedmiotem targowej oferty firmy?

- Dopuszczamy możliwość kwalifikowania kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej od pośrednika jedynie w przypadku, kiedy organizator sam nie wynajmuje  powierzchni, a zleca taką usługę pośrednikowi. W takim przypadku Wnioskodawca jest zmuszony do skorzystania z usług pośrednika, Należy wtedy jednak stosować zasady związane z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności, chyba że organizator targów wyznaczył tylko jednego swojego przedstawiciele na terenie kraju;
- Zgodnie z Kwalifikowalnością wydatków, będącą Załącznikiem nr 7 do Wzoru umowy o dofinansowanie (dostępnego pod ogłoszeniem o Konkursie) „koszty przygotowania oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych innych niż stanowiące koszty reklamy w mediach targowych”, stanowią wydatki niekwalifikowalne;
- Zgodnie z Kwalifikowalnością wydatków, będącą Załącznikiem nr 7 do Wzoru umowy o dofinansowanie (dostępnego pod ogłoszeniem o Konkursie) „projekt zabudowy stoiska oraz zabudowa stoiska nie mogą zostać ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta” – jest to jeden z warunków kwalifikowalności dla wydatków ponoszonych na podstawie art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; Jeżeli ekran LCD stanowiłby element zabudowy stoiska to mógłby być uznany za kwalifikowalny, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ww. Załączniku nr 7

 

43. Czy wnioskodawca może dodać Strategię w formie załącznika do wniosku  o dofinansowanie?, Czy dołączenie Strategii w formie załącznika do wniosku będzie lepiej widziane niż tylko jej opisanie we wniosku?

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Wnioskodawca nie ma obowiązku załączania dokumentu pn. Strategia internacjonalizacji do dokumentacji konkursowej. Oczywiście istnieje możliwość dołączenia strategii w formie załącznika dodatkowego. Natomiast we wniosku o dofinansowanie należy wyraźnie odwołać się do posiadanego już dokumentu. Należy pamiętać aby zapisy wniosku były spójne ze strategią. Należy pamiętać również, że ekspert na etapie oceny merytorycznej może również zapytać o elementy lub całość dokumentu i poprosić go do wglądu lub o wyjaśnienia niektórych kwestii.

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  http://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_5_3___internacjonalizacja_msp_nabor_rpsl_03_05_03_ip_01_24_01919

  Pytanie 1. Niespójność wniosku w systemie LSI z przyjętym wzorem wniosku w zakresie przedstawienia informacji dot. innowacji nietechnologicznych, które możliwe są do wprowadzenia w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19

  W systemie LSI w pkt B.9.1 wniosku innowacja nietechnologiczna została podzielona na dwa pola, tj. osobno na innowację marketingową i innowację organizacyjną. Zgodnie z przyjętym Wzorem wniosku oraz Instrukcją wypełniania wniosków Wnioskodawca powinien wykazać informacje dla innowacji organizacyjnej i marketingowej w jednym polu dotyczącym całościowo innowacji nietechnologicznej. Konieczność zmiany w tym zakresie została zgłoszona do LSI. Przed ostatecznym zgłoszeniem wniosku należy zwrócić uwagę czy pole zostało wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków.

  Pytanie 2. Zgodnie z przepisami – pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie związane z realizacją inwestycji (w ramach wniosku) można dokonać najwcześniej dzień po dniu złożenia wniosku. W związku z powyższym, czy rozpoczęcie procedury ofertowania (zgodnie z zasadą konkurencyjności) może nastąpić przed złożeniem wniosku? Tym samym czy rozstrzygnięcie przetargu (wybór oferenta) również może zostać dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? W związku z tym czy wybór oferenta jest w opinii Instytucji Zarządzającej (IZ i IP) prawnie wiążącym zobowiązaniem? Jak długi powinien być okres (termin) na składanie ofert w zamówieniu, gdzie wartość planowanej inwestycji jest szacowana na kwotę blisko 5 mln zł? Zamówienie nie będzie dzielone ze względu na możliwość dostarczenia poszczególnych elementów przez jednego dostawcę.

  Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pewne rodzaje zobowiązań podjęte przez beneficjenta nie stanowią rozpoczęcia prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 GBER, jeśli z warunków, na jakich zostały podjęte wynika, iż są one łatwo rozwiązywalne, a koszty ponoszone przez beneficjenta nie są znaczne. Dodatkowo Komisja Europejska potwierdziła, że zawarcie umowy warunkowej, czy też prowadzenie procedury zamówień publicznych pod warunkiem, zgodnie z którym zobowiązanie będzie wykonane jedynie, gdy beneficjent uzyska wsparcie ze środków publicznych, nie będzie wiązało się z naruszeniem efektu zachęty. W opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pierwszym prawnie wiążącym zobowiązaniem, o którym mowa w art. 2 pkt 23 GBER jest podpisanie umowy.
  Zamówienia w projekcie należy realizować zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności z zapisami pkt 10. rozdziału 6.5.2 Zasada konkurencyjności, które wskazują, że w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 30 dni.

  Pytanie 3. Czy jeżeli w opinii Pracownika ds. BHP i ochrony środowiska dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (powołanie na stosowne rozporządzenie), konieczne jest uzyskanie dodatkowo takiej decyzji z Urzędu? Czy będzie wystarczające, jeżeli we wniosku opisane zostanie (z przytoczeniem rozporządzenia), że dla danej inwestycji nie jest wymagana decyzja? Planowana do realizacji inwestycja znajduje się w odległości kilku km od obszarów Natura 2000 i w żaden sposób nie będzie oddziaływać na ten obszar. Do poprzednich inwestycji (nawet tych współfinansowanych ze środków UE) dołączone były dokumenty, potwierdzające, że nie wpływa ona na obszar Natura 2000. Czy w przypadku nowego projektu konieczne jest ponowne/każdorazowe wystąpienie do organu o zaświadczenie Natura 2000?

  Na etapie aplikowania Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko lub stosownego dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania (w sytuacji gdy Wnioskodawca takowy posiada na etapie aplikowania) albo oświadczenia dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym stosowne opisanie powyższej kwestii we wniosku o dofinansowanie będzie wystarczające. Stosowny dokument/oświadczenie dotyczący środowiskowych uwarunkowań oraz zaświadczenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące wpływu inwestycji na obszary sieci Natura 2000/oświadczenie o braku wpływu realizacji projektu na obszary sieci Natura 2000 są załącznikami wymaganymi przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Należy pamiętać, że zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dotyczy konkretnego projektu, który jest realizowany przez Wnioskodawcę, tak więc nie ma możliwości przyjęcia dokumentu dotyczącego poprzednich inwestycji Beneficjenta.
  W związku z powyższym w przypadku wyboru projektu do dofinansowania IP dokona oceny czy i jakie z w/w dokumentów są niezbędne dla inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie, w wyniku której Wnioskodawca może zostać wezwany do ich dostarczenia (na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie).
  Ponadto zgodnie z listą obowiązkowych załączników stanowiących element dokumentacji konkursowej dostarczenie do wniosku o dofinansowanie formularza w zakresie OOŚ jest obowiązkowe i powinien on zostać załączony na etapie wnioskowania. Załącznik należy przygotować zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych”. Jeżeli przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń), załącznik należy wypełnić w ograniczonym zakresie – w pkt. F.3.1.1. – należy zaznaczyć kwadrat „Nie” oraz w pkt. F.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” bez udzielania odpowiedzi na pytanie F.3.3.

  Pytanie 4. Czy w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Wnioskodawcą może być spalarnia śmieci, która chce wdrożyć innowacyjne technologie spalania?

  Zgodnie z Opracowaniem dotyczącym rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii oraz związanej z nim infrastruktury (…) w ramach powyższego zapisu należy wykluczyć również wsparcie przeznaczone na produkcję paliw w tym paliwa alternatywnego z odpadów, produkcję biomasy, magazynowanie energii, działalność polegającą na zagospodarowaniu odpadów, która wiąże się z uzyskaniem energii np. spalarnie odpadów, gdyż będą się one kwalifikować do otrzymania pomocy publicznej jako odpowiednio odnawialne źródło energii lub infrastruktura energetyczna w oparciu o rozporządzenie MIR przyjęte na podstawie odpowiednich przeznaczeń pomocy uregulowanych w sekcji 7 rozporządzenie 651/2014.”
  Z powyższych zapisów wynika, że jeżeli spalanie odpadów będzie wiązało się z uzyskaniem energii ze spalania, taki projekt nie może uzyskać wsparcia. Wykluczone kody PKD wskazane są w powyższym załączniku. Proszę pamiętać, iż weryfikacja w tym zakresie odbywa się zarówno na podstawie wskazanego we wniosku kodu PKD jak i na podstawie pozostałych zapisów wniosku aplikacyjnego, podczas oceny formalnej i merytorycznej, która to prowadzona jest przez ekspertów zewnętrznych. W przypadku, gdy realizacja projektu nie będzie związana z wytwarzaniem energii, jej dystrybucji i infrastruktury możliwe jest wsparcie takiego projektu. Jednocześnie należy pamiętać, że jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie będą załączniki dotyczące ochrony środowiska – przede wszystkim Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko.

  Pytanie 5. Czy prace projektowe/koszty projektu/projekt planowanego do zakupu urządzenia/oprogramowania kwalifikują się do objęcia dofinansowaniem?

  Prace projektowe/koszty projektu/projekt planowanego do zakupu urządzenia/oprogramowania mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli stanowią koszty wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które Wnioskodawca planuje nabyć w ramach planowanego przedsięwzięcia oraz zostaną ujęte w wartości początkowej wytwarzanych wartości niematerialnych i prawnych/środków trwałych. Ostateczna ocena w tym zakresie odbędzie się w oparciu o całość specyfikacji planowanego do wytworzenia aktywa.
  Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania pozostałych warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19.

  Pytanie 6. Czy w ramach konkursu można wnioskować o wykonanie i zakup maszyny wymyślonej i opracowanej przez właściciela firmy (dzięki urządzeniu zostaną zautomatyzowane procesy produkcyjne, które w chwili obecnej są wykonywane ręcznie przez pracowników)?

  W przypadku działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach III osi priorytetowej RPO WSL za kwalifikowalne uznaje się koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz pod warunkiem, że dany koszt nie stanowi wydatku wskazanego w części B. Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19.

  Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:
  - muszą podlegać amortyzacji,
  - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
  - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

  W związku z powyższym, jeśli wykonawca/dostawca danej maszyny zostanie wybrany z uwzględnieniem zasad konkurencyjności to nie ma przeciwwskazań by był to wydatek kwalifikowalny w projekcie.

  Pytanie 7. Planowana inwestycja sięga ponad 500 tys. zł. Wnioskodawca zamierza zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie ubiegać się o kredyt inwestycyjny lub kredyt preferencyjny (niskooprocentowana pożyczka np. w Funduszu Górnośląskim) lub leasing sprzętu (kluczowe zamówienie obejmuje bowiem ponad 90% z wyżej wskazanej kwoty i dotyczy jednej dostawy z montażem). Czy zatem, chcąc ubiegać się o dotację można skorzystać z powyższych form wsparcia finansowego? Jeśli tak to z jakich? Jakie raty kapitałowe można wciągnąć w rozliczenie refundacyjne dotacji - jeśli Wnioskodawca ją otrzyma? Czy kredyt może również stanowić wkład własny przedsiębiorstwa?

  Wnioskodawca może skorzystać z form finansowania zewnętrznego (Fundusz Górnośląski). Jednakże przy posiłkowaniu się finansowaniem zewnętrznym podczas realizacji projektu, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, czy środki pochodzące z pożyczki nie są środkami publicznymi, gdyż mogłoby w tym przypadku dojść do złamania zakazu podwójnego dofinansowania projektów (zgodnie z Regulaminem konkursu: „W ramach konkursu Wnioskodawca nie może naruszyć zasady zakazu podwójnego finansowania oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”). Ponadto należy mieć również na uwadze kumulację pomocy publicznej. Zgodnie z Regulaminem konkursu: „Regionalna Pomoc Inwestycyjna może zostać udzielona wyłącznie w sytuacji gdy Beneficjent pomocy wniesie wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.” Przy zachowaniu powyższego kredyt może stanowić wkład własny przedsiębiorstwa.

  W przypadku kwalifikowalności rat – kosztem kwalifikowalnym mogą być jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego przy spełnieniu warunków, które szczegółowo określa Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19. Kwalifikowalne mogą być wyłącznie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego). Ponadto w przypadku leasingu należy pamiętać, iż niekwalifikowalne są:
  - leasing w formie operacyjnej, zwrotnej,
  - w przypadku leasingu w formie finansowej – koszty inne niż koszty raty kapitałowej m.in. podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne.

  W przypadku, gdy Wnioskodawca przewiduje w projekcie koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego to na etapie aplikowania będzie zobowiązany do dostarczenia promesy leasingu finansowego stosownie dla każdego wydatku przewidzianego w tej formie kategorii kosztu.W związku z powyższym przy zachowaniu wymienionych warunków Beneficjent może skorzystać ze wspomnianych form (finansowania) wsparcia zewnętrznego.

  Pytanie 8. Czy podpisanie umowy kredytowej z bankiem, w przypadku kiedy kredyt nie został jeszcze uruchomiony, jest zgodne z wymogami formalnymi w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO WSL 2014-2020.

  Umowa kredytowa może stanowić dokument potwierdzający finansowanie projektu zgodnie z katalogiem wymienionym w „Instrukcji wypełniania wniosku”. W celu spełnienia efektu zachęty/zachowania zasady nierozpoczynania projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wykazać, iż nie nastąpiła żadna czynność o charakterze formalno-prawnym skutkująca nieodwracalnością prac związanych z realizacją danej inwestycji. W związku z zawarciem umowy kredytowej należy zweryfikować nie tylko fakt, czy nie uruchomiono środków, ale też, czy wycofanie się Wnioskodawcy z umowy kredytu na jakimkolwiek etapie (tak przed, jak i po uruchomieniu środków) jest możliwe biorąc pod uwagę zapisy umowy, a jeśli tak, to czy niosłyby ze sobą dla Wnioskodawcy negatywne konsekwencje finansowe (prowizje, kary umowne itp.).

  Pytanie 9. Dany produkt nie jest produkowany w Polsce, ale dzięki importowi można go nabyć na drugim końcu świata i sprzedawać w Polsce. Czy w świetle założeń do konkursu 3.2. Innowacje w MŚP – przedsiębiorca, który zacznie taki sam produkt produkować i sprzedawać w Polsce można uznać go za produkt innowacyjny w skali kraju?

  Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”, w ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata (36 miesięcy do dnia złożenia wniosku). Przykładowo: jeżeli Wnioskodawca zamierza produkować innowacyjny aparat USG, ale taki sam aparat jest już wykorzystywany np. w szpitalach w regionie powyżej 3 lat, to wówczas nie jest spełnione kryterium innowacyjności. Druga kwestia dotyczy zapewnienia praw własności produktu, który Wnioskodawca chce wprowadzić do produkcji w kraju/regionie, co z reguły związane jest z posiadaniem patentu, prawem do użytkowania wzoru.

  Wobec powyższego, jeżeli dany produkt nie jest znany/stosowany w Polsce, a jedynie w świecie – wówczas spełnia założenia konkursu i można uznać go za produkt innowacyjny w skali kraju. Proszę pamiętać, że dokumentem potwierdzającym innowacyjność projektu jest Opinia o innowacyjności projektu, którą Wnioskodawca dostarcza na etapie aplikowania. Założenia takie obowiązywały również w poprzednich edycjach konkursu w ramach działania 3.2.

  Należy również pamiętać, iż innowacyjność projektu oceniania jest w ramach kryterium „Innowacyjność projektu” na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych. Eksperci oceniają projekt pod kątem jego innowacyjności również w oparciu o własną wiedzę, doświadczenie oraz dokonują rozeznania rynku w tym zakresie (pod kątem występowania danego produktu/usługi/procesu) oraz w oparciu o dostarczoną Opinię o innowacyjności projektu. W związku z powyższym, ostateczna ocena projektu w tym zakresie zostanie dokonana na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych.

  Pytanie 10. Zatrudnienie w projekcie jako wskaźnik liczy się jako pełne etaty. W ramach projektu planuje się zatrudnić 3 osoby. Czy, jeśli te osoby zatrudnione zostaną przed albo tuż po złożeniu wniosku – do prowadzenia próbnych prac związanych z przygotowaniem receptur piw na stanowisku piwowarów (2 osoby), każda osoba na 1/4 etatu, zaś później na pełny etat, to czy te dwie osoby należy uwzględnić do personelu jako osoby zatrudnione w wyniku realizacji projektu, czy też muszą to być osoby inne?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, definicja wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” brzmi następująco: Jest to wskaźnik obrazujący utworzone miejsca pracy (wyrażone w EPC) bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Utworzone stanowiska pracy muszą być związane bezpośrednio ze zrealizowanym projektem. Ze względu na to, iż wskaźnik stanowi rezultat bezpośredni, do wskaźnika nie można zaliczać stanowisk pracy utworzonych dla osób zatrudnionych w celu realizacji projektu. Do wskaźnika nie wlicza się utworzonych miejsc pracy niezwiązanych ze zrealizowanym projektem. W przypadku, gdy tworzone miejsca pracy mają charakter sezonowy, wówczas należy wskazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową. We wskaźniku należy wykazać trwale utworzone miejsca pracy. Przy deklarowaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę wymiar czasu pracy. W przypadku planowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy wykazać w wartości wskaźnika adekwatną część ułamkową. Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku lub w przypadku niektórych zawodów – zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi powyższą kwestię.
  Przykład wyliczenia ilości etatów w przeliczeniu na EPC:
  Trzy osoby zatrudnione przez okres roku na pół etatu i jedna na ćwierć etatu stanowią w sumie 1,75 EPC.
  W ramach wskaźnika nie można ujmować pracowników przenoszonych na nowo utworzone, w wyniku realizacji projektu miejsca pracy, przy jednoczesnym zlikwidowaniu miejsca pracy oraz pracowników, którym zmieniono zakres obowiązków bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.
  W związku z powyższym Wnioskodawca nie powinien wliczać do wskaźnika osób, które będą prowadzić próby prac związanych z przygotowaniem receptur piw (1/4 etatu – 2 osoby), ponieważ przedmiotowe miejsca pracy nie są bezpośrednio związane ze zrealizowanym projektem, a dotyczące samej realizacji projektu. W sytuacji, gdy te same osoby zostaną zatrudnione na pełny etat w wyniku realizacji projektu to wtedy należy uwzględnić określone stanowiska we właściwej części etatu (bezpośrednio związane ze zrealizowanym projektem) we wskaźniku.

  Pytanie 11. Firma ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19. W pkt. A. 6 Status przedsiębiorstwa: Dane stosowane do określenia kategorii MŚP należy podać okres obrachunkowy, wielkość zatrudnienia, obrót netto, suma aktywów bilansu. Czy należy podać zatwierdzone dane za rok 2017, 2016, 2015 czy należy podać szacunkowe dane za rok 2018 plus zatwierdzone dane za rok 2017 i 2016 ?

  W przypadku, gdy Wnioskodawca nie sprawozdał się za ostatni zamknięty okres obrachunkowy, w tabeli w punkcie A.6 należy wskazać dane szacunkowe za ten okres, czyli: należy podać dane szacunkowe za rok 2018 oraz zatwierdzone dane za lata 2017 i 2016.
  Pamiętać należy o tym, że jako załączniki do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe zatwierdzone przez US, czyli za lata 2015, 2016 i 2017.

  Pytanie 12. Jeżeli w ramach projektu wdrażane są 3 innowacyjne produkty, to liczba wprowadzanych innowacji produktowych to 3 czy 1 szt.? Jeśli innowacja marketingowa składa się np. z nowej formy promocji newslettera, nowej strony www, nowej akcji promocyjnej dla klienta, a dodatkowo zmienia się sposób świadczenia usługi to są to 4 innowacje nietechnologiczne czy 2 szt.?

  Jeżeli opinia o innowacyjności będzie stanowić o 3 innowacjach produktowych (odmiennych na poziomie grupy rodzajowej) – wówczas wartość wskaźnika powinna wynosić 3. Analogicznie w przypadku innowacji marketingowej – wartość docelowa wskaźnika powinna być spójna z opinią o innowacyjności, która powinna jasno wskazywać, iż każda innowacja (marketingowa) jest odmienna.

  Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”: W przypadku wskaźników „Liczba wprowadzonych innowacji produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji procesowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych” w opisie sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika należy wymienić wszystkie innowacje realizowane w ramach projektu ze wskazaniem ilości oraz przy zachowaniu spójności z opinią o innowacyjności (innowacja produktowa, procesowa, nietechnologiczna – organizacyjna i/lub marketingowa).

  Jednocześnie należy pamiętać, że projekt będzie także podlegał weryfikacji w powyższym zakresie na etapie oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych w ramach kryterium „Realność wskaźników”. Ekspert ma możliwość skorygowania wartości docelowej wskaźnika, gdy uzna go za nierealny bądź, gdy stwierdzi, że wyodrębnione innowacje stanowią jedną grupę rodzajową.

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   http://scp-slask.pl/czytaj/dzialania_3_2___innowacje_w_msp_nabor_rpsl_03_02_00_ip_01_24_01519

   Pytanie 1. W jaki sposób weryfikowane będzie Czy Wnioskodawca w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie działał na terenie województwa śląskiego.

   Z przedmiotowego wymogu wynika, że Wnioskodawca w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku (czyli w lata 2016-2018) powinien działać na terenie województwa śląskiego. Kryterium nie stanowi o tym, że Wnioskodawca powinien prowadzić działalność, stąd akceptowalny będzie każdy rodzaj działania, w tym np. wyświadczenie usług w okresie 3 ostatnich lat w województwie śląskim (obsługa klientów z naszego regionu).
   Kryterium zostanie również uznane za spełnione w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada siedzibę/oddział w województwie śląskim od co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku oraz w sytuacji gdy za lata 2016-2018r. sprawozdał się do US na terenie województwa śląskiego.
   Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej (np. w pkt B.10) powinien wskazać informacje dotyczące działania na terytorium województwa śląskiego od co najmniej 2016r. W przypadku braku takich informacji Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w trakcie oceny spełnienia kryteriów formalnych.

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    http://scp-slask.pl/czytaj/faq_014

    Pytanie 1. Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków

    Informujemy, że w Regulaminie konkursu wskazano na stronie 59, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały wskazane w załączniku nr 11 do Wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3a/3b/3c/3d do Regulaminu konkursu. Informujemy, że w przypadku wzorów umów o dofinansowanie nr 3a i 3b informacje w sprawie kwalifikowalności wydatków stanowią załącznik nr 10.

    Pytanie 2. Firma jest mikroprzedsiębiorstwem. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes wykonują prace B+R. Posiadają umowę o pracę na stanowisko Programista na ½ etatu. Czy koszt ich pracy jako Programista wykonujący prace badawcze jest kwalifikowany?

    W opisanym przypadku, gdy członkowie zarządu wykonują prace B+R oraz posiadają umowę o pracę na stanowisku Programista na ½ etatu to taki wydatek związany tylko i wyłącznie z zadaniami programisty może zostać uznany za kwalifikowalny w kategorii wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że wsparcie na przedmiotowy wydatek będzie udzielone z tytułu wykonywanej pracy przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (umowa o pracę, stosunek cywilno-prawny), a rozliczenie kosztów wynagrodzeń może nastąpić tylko za pomocą godzinowej stawki jednostkowej określonej na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych informacji, które umożliwią rzetelne ustalenie stawki dla danego stanowiska (np. dane statystyczne GUS) w przeliczeniu na godzinową stawkę jednostkową. W tym przypadku dane statystyczne lub inne obiektywne informacje, na postawie których ustalona zostanie GSJ powinny dotyczyć tylko i wyłącznie stanowiska programisty, z wyłączeniem danych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu. Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do spełniania wszystkich warunków w zakresie kwalifikowalności wydatków, które szczegółowo określa Załącznik nr 10 lub 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18.

    Pytanie 3. Według regulaminu konkursu: „W ramach konkursu nie ma możliwości uzyskania wsparcia na prace przemysłowe. Możliwość wsparcia prac przemysłowych została przewidziana jedynie w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych do NCBR i wpisujących się we Wspólne Przedsięwzięcie”. Proszę o wskazanie czym są prace przemysłowe (termin ten nie został zdefiniowany w Regulaminie konkursu, Poziomy gotowości technologicznej odnoszą się do badań przemysłowych).

    Badania przemysłowe (dawniej – stosowane) – badania, o których mowa w art. 2 pkt. 85 GBER; („badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych). Termin prace przemysłowe – badania przemysłowe stosuje się wymiennie, o czym informuje Regulamin konkursu (podano ww. definicję). Dodatkowo zaznaczamy, że poziomy gotowości technologii odnoszą się zarówno do prac przemysłowych (poziom III-VI) jak i do ekspserymentalno – rozwojowych (poziom VII-IX). Dodatkowo należy wskazać, że pod ogłoszeniem o konkursie został umieszczony dokument opisujący poszczególne poziomy gotowości technologicznej (TRL) w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych.

    Pytanie 4. Załącznik nr 11 do wzoru Umowy o dofinansowanie wskazuje, że:
    Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15%: w przypadku przedsiębiorstw 15% liczone jest od bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej. Koszty pośrednie w przypadku przedsiębiorstw (pkt 5) = [koszty wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (pkt 1a)] * 15%. Według jakiego wzoru należy obliczyć wartość kosztów pośrednich dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami, tylko jednostkami naukowo-badawczymi? Czy warunek „Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” dotyczy każdego konsorcjanta czy tylko przedsiębiorców?

    Zgodnie z załącznikiem nr 10 do wzoru umowy o dofinansowanie dla konsorcjum 013 informuję, że w części I ww. załącznika znajduje się wykaz kosztów kwalifikowanych dla instytucji naukowo – badawczych. Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:
    Koszty pośrednie (pkt. 5) = [koszty wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę (pkt. 1a)] * 15%
    Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
    W części II (dotyczącej przedsiębiorców) analogicznie przedstawiono taki sam wzór.W związku z tym warunek „Rozliczenie wydatku możliwe będzie po rzeczowym zakończeniu wszystkich prac rozwojowych, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” dotyczy każdego konsorcjanta oraz przedsiębiorcy.
    Jedyną różnicą jest to, że w przypadku przedsiębiorstw koszty związane z umowami o prace stanowią koszty szacowane i rozliczane metodą uproszczoną (godzinowe stawki jednostkowe), natomiast w przypadku organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę koszty personelu są kosztami rzeczywiście poniesionymi (nie są szacowane i rozliczane w oparciu o godzinowe stawki jednostkowe).

    Pytanie 5. Czy jednostki naukowe będące członkami konsorcjum otrzymują wsparcie w formie refundacji czy zaliczki?

    Zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku każdego z konsorcjantów realizujących projekt następuje refundacja poniesionych wydatków. W konkursie nie przewidziano zaliczek.

    Pytanie 6. Dla jakich rodzajów kosztów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010) - 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw ?

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010) jest odzwierciedleniem art. 28 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014. W ramach tego artykułu za kwalifikowane w przypadku konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 uznaje się:
    - koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
    - koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.
    Intensywność pomocy może sięgnąć maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego rozporządzenia udziela się wsparcie wyłącznie przedsiębiorstwom z kategorii MŚP.

    Pytanie 7. Analizując możliwość ubiegania się o dotację w ramach naboru pojawiła się niejasność polegającą na tym do kiedy można planować wydatki, które będą kwalifikowalne w ramach projektu lub też jaka jest data końcowa nieprzekraczalna planowania i realizacji wydatków w ramach i na rzecz projektu tak by były kwalifikowalne? Jaki jest termin daty końcowej?

    Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie do ŚCP (z zastrzeżeniem, że termin realizacji projektu wskazany w pkt C.1.a wniosku powinien uwzględniać ten fakt). Złożenie projektu do IOK pozwala na rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym na ponoszenie wydatków zapisanych we wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Ponadto zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej dla działania 1.2 w ramach II typu projektu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologii, tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.
    Zgodnie z regulaminem dołączonym do dokumentacji konkursowej czas na realizację projektu w ramach Działania 1.2. RPO WSL wynosi odpowiednio:Dla I typu projektu polegającemu na stworzeniu/modernizacji/budowie/rozbudowie infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R – n+1Dla II typu projektu wspierającemu prace B+R – n+2/n+3 w zależności od zastosowania komponentu wdrożeniowego (n+2 dla projektów niezawierających komponentu wdrożeniowego, n+3 dla projektów zawierających komponent wdrożeniowy).
    Zasadę n+ oblicza się na podstawie daty podpisania umowy doliczając odpowiedni okres czasu, np. n+1 to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu. Termin podpisania umowy (kontraktacji) następuje po wyborze projektów do dofinansowania i jest uzależniony od dostarczenia przez Wnioskodawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie (o której mowa w Regulaminach konkursu i załącznikach do niego – wzorach umów o dofinansowanie).
    Zapisy dokumentacji konkursowej nie określają precyzyjnie terminu/okresu ponoszenia wydatków. Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania powyższej zasady n+ (w zależności od realizowanego projektu), a w oparciu o przedmiotową zasadę oraz znając specyfikę projektu powinien określić realny termin realizacji projektu i odpowiednio w jego okresie ponosić dane koszty.
    Ponadto informuję, że dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 ostateczny termin realizacji projektu powinien obok zasady n+2/n+3 również uwzględniać, iż maksymalny termin kwalifkowania wydatków to 31 grudnia 2023r.

    Pytanie 8. Czy projektodawca nierealizujący komponentu wdrożeniowego może uzyskać wsparcie na prace przedwdrożeniowe?

    Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawca nierealizujący komponentu wdrożeniowego nie może uzyskać wsparcia na prace przedwdrożeniowe. Wzory umów zawierają ogólne informacje nt. kwalifikowalności wydatków a ostateczna weryfikacja w zakresie kwalifikowania danego wydatku opierać się będzie na zapisach wniosku o dofinansowanie, w którym przewidziano wydatki związane z komponentem wdrożeniowym.

    Pytanie 9. Komercjalizacja wyników prac B+R w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:

    Jako komercjalizację należy rozumieć wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu, tj. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usługi na bazie uzyskanych wyników projektu. Obecnie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 1.2 Regulamin Konkursu dopuszcza następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

    - wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta;
    - udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
    - sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

    W odniesieniu do udzielenia licencji oraz sprzedaży praw do wyników, należy podkreślić, iż dla uznania, że nastąpiła komercjalizacja nie jest wystarczający sam moment zbycia praw lub udzielenia licencji. Wskaźnik „Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach” może zostać zaaprobowany wyłącznie w przypadku gdy Nabywca/ Licencjobiorca wdroży wyniki prac rozwojowych do działalności własnego przedsiębiorstwa, w innym przypadku wskaźnik uznaje się za nieosiągnięty.

    Zapisy umowy o dofinansowanie, w §4a nakładają na Beneficjenta obowiązek dostarczenia do IP RPO WSL kopii umowy i aneksów zawartych z Nabywcą/ Licencjobiorcą praw do wyników prac B+R. Przedmiotowa umowa powinna zawierać następujące elementy:

    1) gwarancję ceny zbycia praw do wyników badań na warunkach rynkowych;
    2) zobowiązania nabywcy do wdrożenia wyników prac badawczych we własnej działalności;
    3) zakaz zbywania praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych przez nabywcę podmiotowi trzeciemu;
    4) określenie terminu, w jakim powinno nastąpić wprowadzenie wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy;
    5) zobowiązanie nabywcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

    Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, to na Beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania, iż nastąpiła komercjalizacja wyników, dofinansowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prac B+R, w terminie nie dłuższym niż 3 lata po zakończeniu badań. W przypadku gdy Nabywca nie skomercjalizuje wyników prac B+R zgodnie z umową zawartą ze sprzedający (podmiotem otrzymującym dofinansowanie) lub jeśli Nabywca nie umożliwi Beneficjentowi wykazania, iż wyniki badań zostały wprowadzone do działalności gospodarczej Nabywcy, to wszelkie konsekwencje prawne i finansowe poniesie podmiot otrzymujący dofinansowanie. To Beneficjent powinien w umowie sprzedaży zabezpieczyć swoje interesy, tj. uwzględnić nie tylko zobowiązania Nabywcy, ale także konsekwencje niewywiązania się z obowiązku wdrożenia wyników prac B+R. Powinien też zapewnić sobie prawo uzyskiwania od Nabywcy dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie wyników badań do działalności Nabywcy - dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stroną jest podmiot otrzymujący dofinansowanie, a nie Nabywca praw do wyników badań, w związku z czym to na Beneficjencie spoczywa obowiązek przedstawienia IOK wszelkich dokumentów udowadniający komercjalizację tychże wyników. Wszelkie spory dotyczące niewdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej Nabywcy nie dotyczą IP RPO WSL.

    Pytanie 10. Jak powinny zostać policzone wynagrodzenia instytutu badawczego, który wchodzi w konsorcjum?

    W przypadku gdy instytut stanowi organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę i ubiega się o wsparcie w ramach działalności niegospodarczej, wówczas może aplikować o wsparcie w wysokości 100% dofinansowania z zachowaniem zasady, iż poziom wsparcia na projekcie nie może przekroczyć 85%. Instytut badawczy aplikujący jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę uwzględnia, iż w przypadku wynagrodzenia wydatki zawsze stanowią koszty rzeczywiście poniesione (nie przewidziano metod uproszczonych w tym zakresie typu godzinowa stawka jednostkowa). Natomiast gdy instytut badawczy stanowi i aplikuje jako przedsiębiorstwo, wówczas poziom wsparcia jest zależny od posiadanego statusu przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa do kosztów wynagrodzenia należą: koszty personelu (umowa o pracę, koszty rozliczane metodą uproszczoną za pomocą godzinowej stawki jednostkowej) oraz koszty na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, koszty rzeczywiście ponoszone ).

    Pytanie 11. Czy Wnioskodawcą może być konsorcjum, którego konsorcjanci pozostają ze sobą w relacjach powiązanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 651/2014?

    Zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu zawarcie konsorcjum musi uwzględniać zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020, czyli konsorcjum może zostać utworzone przez podmioty pozostające ze sobą w relacji powiązanej.

    Biorąc pod uwagę nadrzędność zapisów Regulaminu konkursu i ww. ustawy oraz charakter omyłkowego wskazania wymogu we wzorze umowy o konsorcjum informujemy, że wsparcie w ramach konkursu może uzyskać konsorcjum składające się z podmiotów powiązanych. W takim przypadku Wnioskodawcy są proszeni o usunięcie omyłkowego oświadczenia z paragrafu 18. W sytuacji gdy złożony wniosek będzie zawierał załącznik z błędnym oświadczeniem, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego skorygowanie (usunięcie omyłkowego oświadczenia).

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     http://scp-slask.pl/czytaj/1_2_013

     1. Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie i wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne w naszej firmie m.in. poprzez pozyskanie oprogramowania magazynowo-kadrowego. Nasza firma posiada siedzibę główną w Sosnowcu oraz oddział produkcyjny w województwie mazowieckim. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy istnieje szansa na pozyskanie dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu zważywszy na fakt, iż filia firmy znajduje się poza obszarem woj. śląskiego. Naszym zdaniem dominującym miejscem realizacji projektu będzie woj. śląskie, bowiem to tutaj znajdują się firmowe serwery, a także dział handlowy i osoba, która zajmuje się zamówieniami produktów. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiłoby m.in. wgląd w stany magazynowe co byłoby związane ze zmianą jakościową w przedsiębiorstwie jaka nastąpiła dzięki realizacji inwestycji.

     W odpowiedzi informuję, że w pytaniu brakuje informacji, które pozwalają na jednoznaczną odpowiedź. Jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu:

     Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto proszę mieć na uwadze warunek kwalifikowania wartości niematerialnych i prawnych: należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W związku z powyższym w przypadku, gdy planowane do zakupu oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w siedzibie firmy w Sosnowcu oraz w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego wówczas istnieje możliwość wnioskowania w ramach konkursu. W takiej sytuacji proszę pamiętać, że jako lokalizację projektu należy uwzględnić zarówno siedzibę jak i magazyny. Natomiast w przypadku, gdy magazyny są zlokalizowane w woj. mazowieckim (lub w innym województwie) i z oprogramowania będzie korzystać również oddział/zakład zlokalizowany poza województwem śląskim wówczas projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, gdyż wsparcie zostanie udzielone również zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu poza województwem śląskim, co jest niezgodne z zasadami konkursu.

     2. Zwracam się z pytaniem dotyczącym kodu PKD projektu. Jesteśmy spółką, która prowadzi działalność usługową w zakresie dystrybucji elementów okuć budowlanych. Przeważający kod PKD prowadzonej przez nas działalności to: 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Czy w ramach PKD projektu możemy wskazać taki kod, wypełniając wniosek? Projekt, który planujemy zrealizować, będzie tyczył się wdrożenia innowacji ułatwiającej dystrybucję naszych produktów (tj. unowocześnienie sprzedaży i systemu zamówień). W takim wypadku, w wyniku realizacji projektu z pewnością będziemy osiągać przychody ze sprzedaży. Czy takie rozumowanie na temat kodu PKD projektu jest prawidłowe?

     W odpowiedzi na pytanie informuję, że wskazany kod PKD projektu nie znajduje się na liście kodów wykluczonych, w związku z czym istnieje możliwość złożenia projektu ze wskazanym kodem PKD projektu. W odniesieniu do pytania czy kod PKD 46.73 jest odpowiedni w odniesieniu do zakresu projektu informuję, że opis projektu zawarty w Państwa pytaniu jest zbyt ogólny aby można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Jednakże w przypadku, gdy projekt dotyczy głównej działalności firmy wybór wskazanego kodu PKD wydaje się być adekwatnym.

     3. Jesteśmy zainteresowani złożeniem aplikacji na dofinansowanie - DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Po zapoznaniu się z Regulaminem tego Konkursu powzięliśmy w wątpliwość następujące kwestie:
     - czy dofinansowanie w ramach tego projektu może dotyczyć już inwestycji zapłaconej w ubiegłym roku (zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania zintegrowanego systemu operacyjnego oraz zakup środków trwałych - sprzętu komputerowego),
     - dysponujemy opinią o innowacyjności naszego przedsięwzięcia wystawioną dnia 27.02.2017 r., a zakres przedsięwzięcia byłby realizowany zgodnie z wystawioną opinią, czy możemy dołączyć tą opinię do wniosku i czy będzie ta opinia brana pod ocenę komisji?

     W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

     - Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, realizację wniosku można rozpocząć po jego złożeniu do ŚCP. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto w opisanym przypadku nie jest zachowany efekt zachęty, co dyskwalifikuje wniosek do dofinansowania.

     - Zgodnie z dokumentacją konkursową, opinia o innowacyjności nie jest obligatoryjna w przypadku konkursu dla Działania 3.3. RPO WSL, niemniej jeśli Wnioskodawca dysponuje takim dokumentem, można go załączyć jako załącznik dodatkowy. Dokument ten będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dokumenty powinny być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Data wystawienia dokumentu sugeruje, że dane zawarte w opinii mogą być nieaktualne na moment aplikowania.
     4. W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące promesy kredytowej.
     a. W dokumentacji konkursowej nie odnaleźliśmy wzoru promesy kredytowej. Czy załączony wzór promesy kredytowej wystawionej przez bank francuski będzie zaakceptowany przez Instytucję Organizującą Konkurs? Promesa zostanie wystawione przez bank francuski w języku francuskim, a do wniosku o dofinansowanie zostanie dostarczone tłumaczenie przysięgłe dokumentu wraz z kopią oryginalnej promesy. Jeśli istnieje inny wzór, proszę o dokładne wskazanie jego lokalizacji.
     b. Czy w załączonym wzorze konieczne jest wskazanie wartości projektu, czy wystarczy tylko kwota kredytu?
     c. Czy wartość kredytu udzielanego w EURO musi być w promesie wskazana w PLN po kursie z banku wystawiającego promesę z dnia jej wystawienia, czy też może być wyrażona wyłącznie w EURO? Ewentualnie czy należy podać zarówno kwotę w EURO, jak i w PLN?
     d. Jakiego rodzaju dane identyfikujące bank francuski będą potrzebne w promesie? Z przyczyn oczywistych nie będzie bowiem numeru KRS, NIP czy REGONU. Czy konieczne jest podanie informacji o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym? Czy należy do wniosku załączyć jeszcze jakiś dokument identyfikujący bank wystawiający promesę?
     Ad. a
     – Dokumentacja aplikacyjna nie zawiera wzoru załącznika, odpowiednie instytucje wystawiają załączniki na stosowanych przez siebie wzorach. Proszę zwrócić uwagę na to, że załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej zawiera informację dot. promesy kredytowej /promesy pożyczki inwestycyjnej : powinna zostać wystawiona na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez instytucję finansową typu bank, fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy zgodną z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych.

     Ad.b

     – W dokumentacji konkursowej nie ma informacji jakie elementy dodatkowe powinna zawierać promesa kredytowa, jednak warto żeby zawierała zarówno kwotę kredytu oraz wartość projektu, ażeby była możliwość powiązania promesy z projektem

     Ad.c

     – Wartość kredytu może zostać wyrażona w walucie EURO

     Ad.d

     – Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty identyfikujące bank.
     5. Piszę do Państwa z pytaniem odnośnie pomocy publicznej i de minimis w konkursie 3.3. TIK. Otóż rozmawiałem z konsultantem i zostałem poinformowany że do wyboru mam tylko pomoc publiczną na 45%, 35% oraz de minimis na 50%, jednakże w generatorze do wyboru mam także dwie pomoce publiczne na 50% z czego jedna dotyczy wspierania innowacyjności oraz innowacji procesowej i organizacyjnej tak jak na załączonym niżej zrzucie ekranu. Czy mógłbym prosić o szczegółowe informacje na temat tego czy mogę wybrać tą pomoc publiczną na 50%, gdyż mój projekt przewiduje wprowadzenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

     W odpowiedzi na pytanie informuję, że katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz warunki kwalikowania wydatków w ramach konkursu znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”.
     Zgodnie z ww. dokumentem koszty kwalifikowalne obejmują:

     1) „koszty nabycia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego”,

     2) „koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych”,

     3) „koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego”W przypadku ponoszenia wydatków w tych kategoriach kosztów Beneficjent ma możliwość wyboru sposobu ich ponoszenia bądź to w oparciu o art. 14 Rozporządzenia KE nr 651/2014, bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis.Maksymalny poziom wsparcia dla wydatków realizowanych w oparciu o Rozporządzenie KE nr 651/2014 to 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a 35% dla średnich przedsiębiorstw, natomiast dla wydatków realizowanych w oparciu o rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis to 50% dla MŚP.

     4) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (ART. 18 ROZPORZĄDZENIA 651/2014) ,

     5) koszty wynagrodzeń (ART. 29 ROZPORZĄDZENIA 651/2014 ). Koszty te powinny być związane z wdrażaną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną ,

     6) koszty szkoleń (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS) ,

     7) pozostałe koszty kwalifikowalne (ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS).

     Maksymalny poziom wsparcia dla powyższych wydatków to 50% dla MŚP.
     W odpowiedzi na Pana zapytania oraz powyższych informacji wynika, iż jeżeli chce Pan skorzystać z wsparcia w wysokości 50%, wtedy należy skorzystać z pomocy de minimis.

     6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, „należy dołączyć dokumenty finansowe obrazujące trzy ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok składania wniosku w formacie, w jakim zobowiązany jest je sporządzać Wnioskodawca: Bilansu oraz Rachunku zysków i strat (potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta oraz opatrzone pieczęcią urzędu skarbowego lub z potwierdzeniem złożenia/nadania) zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

     Dokumenty za 2017 rok zostały złożone poprzez system ekrs.ms.gov.pl. Jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów jest wiadomość mailowa o treści: W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze ……… z dnia 04-07-2018 dotyczącym podmiotu o nr KRS …………… zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

     Wiadomość mailowa nie ma żadnego załącznika. Podobnie z systemu można pobrać jedynie komunikat takiej treści.
     W związku z tym proszę o informację zwrotną, w jakiej formie należy przedstawić potwierdzenie złożenia/nadania w przypadku dokumentów finansowych za 2017 rok?

     W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dokumenty finansowe z potwierdzeniem nadania/złożenia do urzędu skarbowego. Natomiast nie jest wymagane dostarczenie potwierdzeń złożenia sprawozdań do sądu,  Państwa pytanie dotyczy zgłoszenia dokumentów finansowych w KRS.

     7. Planujemy ubiegać się o finansowanie w ramach działania 3.3. Wszystkie wydatki w ramach budżetu będą finansowane w ramach pomocy de minimis:
     - Czy w związku z tym, mamy uzupełniać pole B.13.3 Regionalna pomoc inwestycyjna we wniosku o dofinansowanie?
     - Czy mamy odnieść się do pytania 1, 1a, 2, 2a, 3 lub 4 wskazane w tym punkcie?

     W przypadku ubiegania się w ramach działania 3.3. wyłącznie o pomoc de minimis Wnioskodawca powinien wypełnić pkt. B.13.3 poprzez wybór odpowiedzi : "NIE" przy każdym typie inwestycji początkowej. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól.

     8. Omyłkowy zapis w Instrukcji wypełniania wniosku dla konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

     W instrukcji wypełniania wniosku dla Działania 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18) omyłkowo wskazano nieadekwatne informacje jakie należy uwzględnić w pkt. C.2.2. w polu „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” (str. 39 Instrukcji wypełniania wniosku).

     Obecnie zapis brzmi następująco:

     „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:
     1. zakres obowiązków pracownika wskazujący na jego zaangażowanie w prace B+R będące przedmiotem projektu;
     2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu;
     3. informację nt. poziomów gotowości technologii, w ramach których dany koszt będzie realizowany/zostanie poniesiony;
     4. metodologia wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj ) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

     Poprawny zapis powinien brzmieć:

     „Ogólny zakres obowiązków wraz z planowanym podziałem ilości godzin” - należy podać następujące dane:
     1. zakres obowiązków pracownika wraz z planowanym podziałem ilości godzin na poszczególne zadania w ramach realizacji projektu.
     2. uzasadnienie wydatku pod względem konieczności jego poniesienia w celu prawidłowej realizacji projektu.
     3. metodologię wyliczenia godzinowej stawki jednostkowej (dalej gsj) wraz ze wskazaniem metody oraz ze wskazaniem stosownego działania matematycznego.

     9. Jakie wymogi należy spełnić w zakresie ewidencjonowania aby koszty personelu zostały uznane za kwalifikowalne?

     Zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy Kwalifikowalność wydatków do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się m.in. koszty personelu ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Kwalifikowalne są wyłącznie koszty personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej. Warunek dotyczący konieczności zaangażowania w wytworzenie oznacza, że koszty personelu powinny zostać ostatecznie ujęte w wartości początkowej wytworzonej wartości niematerialnej/środka trwałego. W przeciwnym razie koszty takie zostaną uznane za niekwalifikowalne.

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      http://scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_3_3_konkurencyjnosc_msp__technologie_informacyjno_komunikacyjne_w_dzialalnosci_gospodarczej_rpsl_03_03_00_ip_01_24_01118

      Pytanie 15. Czy Wnioskodawcą może być konsorcjum, którego konsorcjanci pozostają ze sobą w relacjach powiązanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 651/2014?

      Zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu zawarcie konsorcjum musi uwzględniać zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020, czyli konsorcjum może zostać utworzone przez podmioty pozostające ze sobą w relacji powiązanej.

      Biorąc pod uwagę nadrzędność zapisów Regulaminu konkursu i ww. ustawy oraz charakter omyłkowego wskazania wymogu we wzorze umowy o konsorcjum informujemy, że wsparcie w ramach konkursu może uzyskać konsorcjum składające się z podmiotów powiązanych. W takim przypadku Wnioskodawcy są proszeni o usunięcie omyłkowego oświadczenia z paragrafu 18. W sytuacji gdy złożony wniosek będzie zawierał załącznik z błędnym oświadczeniem, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego skorygowanie (usunięcie omyłkowego oświadczenia).

      Pytanie 14. Komercjalizacja wyników prac B+R w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:

      Jako komercjalizację należy rozumieć wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu, tj. wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usługi na bazie uzyskanych wyników projektu. Obecnie w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 1.2 Regulamin Konkursu dopuszcza następujące sposoby komercjalizacji wyników projektu:

      - wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta;
      - udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
      - sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

      W odniesieniu do udzielenia licencji oraz sprzedaży praw do wyników, należy podkreślić, iż dla uznania, że nastąpiła komercjalizacja nie jest wystarczający sam moment zbycia praw lub udzielenia licencji. Wskaźnik „Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach” może zostać zaaprobowany wyłącznie w przypadku gdy Nabywca/ Licencjobiorca wdroży wyniki prac rozwojowych do działalności własnego przedsiębiorstwa, w innym przypadku wskaźnik uznaje się za nieosiągnięty.

      Zapisy umowy o dofinansowanie, w §4a nakładają na Beneficjenta obowiązek dostarczenia do IP RPO WSL kopii umowy i aneksów zawartych z Nabywcą/ Licencjobiorcą praw do wyników prac B+R. Przedmiotowa umowa powinna zawierać następujące elementy:

      1) gwarancję ceny zbycia praw do wyników badań na warunkach rynkowych;
      2) zobowiązania nabywcy do wdrożenia wyników prac badawczych we własnej działalności;
      3) zakaz zbywania praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych przez nabywcę podmiotowi trzeciemu;
      4) określenie terminu, w jakim powinno nastąpić wprowadzenie wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/ eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy;
      5) zobowiązanie nabywcy do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych/eksperymentalnych prac rozwojowych, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

      Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, to na Beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania, iż nastąpiła komercjalizacja wyników, dofinansowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prac B+R, w terminie nie dłuższym niż 3 lata po zakończeniu badań. W przypadku gdy Nabywca nie skomercjalizuje wyników prac B+R zgodnie z umową zawartą ze sprzedający (podmiotem otrzymującym dofinansowanie) lub jeśli Nabywca nie umożliwi Beneficjentowi wykazania, iż wyniki badań zostały wprowadzone do działalności gospodarczej Nabywcy, to wszelkie konsekwencje prawne i finansowe poniesie podmiot otrzymujący dofinansowanie. To Beneficjent powinien w umowie sprzedaży zabezpieczyć swoje interesy, tj. uwzględnić nie tylko zobowiązania Nabywcy, ale także konsekwencje niewywiązania się z obowiązku wdrożenia wyników prac B+R. Powinien też zapewnić sobie prawo uzyskiwania od Nabywcy dokumentacji potwierdzającej wprowadzenie wyników badań do działalności Nabywcy - dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stroną jest podmiot otrzymujący dofinansowanie, a nie Nabywca praw do wyników badań, w związku z czym to na Beneficjencie spoczywa obowiązek przedstawienia IOK wszelkich dokumentów udowadniający komercjalizację tychże wyników. Wszelkie spory dotyczące niewdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej Nabywcy nie dotyczą IP RPO WSL.

      Pytanie 13. Jakie są wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania się do panelu ekspertów?

      Informuję, że w ramach naboru nie przewidziano specjalnych wytycznych dla Wnioskodawców w zakresie panelu ekspertów. Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych przeprowadzana będzie w oparciu o obligatoryjny dla każdego Beneficjenta panel ekspercki oraz fakultatywne wyjaśnienia. Panel jest nagrywany i efektem spotkania panelowego jest materiał audio dokumentujący przeprowadzony panel. W przypadku reprezentacji Wnioskodawcy wymagane jest aby stawiła się osoba, która ma prawo reprezentować Wnioskodawcę (np. zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru przedsiębiorców KRS albo określoną w umowie konsorcjum) lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo z zaznaczeniem, że powinien być to pracownik wnioskującego przedsiębiorstwa/partnera/konsorcjanta, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę oraz będzie zaangażowany w realizację ocenianego projektu. Na podstawie stosownego uzasadnienia Wnioskodawcy IOK może wyrazić zgodę na inną reprezentację niż ww. pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa. Panel służy w szczególności możliwości wyjaśnienia wątpliwości, celem umożliwienia oceny spełnienia danych kryteriów. Niestawienie się Wnioskodawcy (bez wcześniejszego poinformowania z jego strony IOK) na panel uniemożliwia złożenie wyjaśnień, co prowadzić może do negatywnej oceny merytorycznej. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia do IOK wszelkich materiałów przygotowanych przez niego i zaprezentowanych w trakcie panelu. Część wyjaśnień, o które są proszeni Wnioskodawcy dotyczy nie tylko kwestii, które mogą zostać przekazane w sposób werbalny ale też związane są z dostarczeniem dokumentu. Cześć wyjaśnień ze względu na swoją złożoność wymagać może formy pisemnej. Stąd też nie zachodzi konieczność odstąpienia od wyjaśnień na rzecz rozmów prowadzanych w ramach panelu. W ramach panelu eksperckiego Wnioskodawcy mogą być pytani o poszczególne zapisy wniosku o dofinansowanie oraz dostarczone dokumenty, w związku z tym celem przygotowania się do panelu należy mieć na względzie zapisy wniosku oraz dołączone dokumenty. Jednocześnie informuję, iż w panelu eksperckim uczestniczą: eksperci oceniający wniosek, Sekretarz/Zastępca Sekretarza KOP oraz Wnioskodawca. W spotkaniu mogą również uczestniczyć Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOP. Ponadto informuję, że informacje dotyczące panelu eksperckiego znajdują się w Regulaminie konkursu w podrozdziale 5.2.2.

      Pytanie 12. Przykładowa karta czasu pracy.

      Wzory kart czasu pracy dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: http://scp-slask.pl/czytaj/rozliczenie_wnioskow_o_platnosc_w_ramach_dzialan

      Pytanie 11. Czy pracownicy B+R mogą wykonywać prace nad projektem w siedzibie poza województwem śląskim. W województwie śląskim zarejestrowany będzie oddział na dzień podpisania umowy o dofinansowanie?

      Informuje, że możliwe jest wykonywanie prac nad projektem przez pracowników B+R w ramach II typu poza Województwem Śląskim przy zachowaniu warunków z pkt 10.

      Pytanie 10. W jaki sposób w przypadku firmy informatycznej mającej kilka oddziałów udowodnić wdrożenie na terenie województwa śląskiego, czy powinno być ono „tworzone” w całości w oddziale na Śląsku, czy możliwe jest tworzenie poza województwem?

      Informuję, iż zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej „Projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo/lider konsorcjum musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie”. W przypadku projektu typu pierwszego tj. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej nabywane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne muszą być zaewidencjonowane oraz wykorzystywane na terytorium Województwa Śląskiego. Ponadto, należy pamiętać o spełnieniu warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków wskazanych w Umowie o dofinansowanie, w szczególności zakupu wartości niematerialnej i prawnej tj. należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Dla projektu typu drugiego tj. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowane poza terytorium Województwa Śląskiego za miejsce realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/Lidera, który musi znajdować się w Województwie Śląskim. W związku z powyższym jest możliwe „tworzenie” w ramach II typu wdrożenia poza Województwem Śląskim przy zachowaniu powyższych warunków. Informuję, że możliwe jest wykonywanie prac nad projektem przez pracowników B+R w ramach II typu poza Województwem Śląskim przy zachowaniu ww. warunków.

      Pytanie 9. Jakie są dokładne kryteria otrzymania premii za szerokie rozpowszechnienie?

      W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż aby otrzymać premię za szerokie rozpowszechniania należy wyniki projektu:

      - zaprezentować na co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej lub technicznej (należy określić w jakich konferencjach naukowych i technicznych uczestniczyć będzie Wnioskodawca);
      - opublikować w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany był projekt (zgodnych z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany będzie Projekt);
      - w całości rozpowszechnić za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu (należy przedstawić informacje dotyczące przewidywanego sposobu rozpowszechnienia - na jakich stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych, oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu zostaną rozpowszechnione wyniki projektu).
      W celu zdobycia premii za szerokie rozpowszechnianie wystarczy spełnić co najmniej jeden z powyższych warunków.

      W przypadku konsorcjów, należy zachować spójność z zapisami umowy o konsorcjum. W wypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia na badania przemysłowe lub prace rozwojowe z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych konsorcjanci ustalają zakres odpowiedzialności w umowie o konsorcjum.

      Pytanie 8. Czy prototyp wytworzony w trakcie projektu B+R ma być środkiem trwałym (księgowo)?

      Prototyp wytworzony w trakcie projektu B+R musi być zaewidencjonowany. Prototyp można wprowadzić do ewidencji jako środek trwały lub jako wartość niematerialną i prawną. Jest to zależne od definicji jaką on spełnia. 

      Pytanie 7. Czy osoba kierująca projektem (jej wynagrodzenie), a nie prowadząca badań, może być ujęta w kosztach kwalifikowanych?

      Informuję, iż w ramach II typu kierownik badań (jego wynagrodzenie) może zostać uznane za koszt kwalifikowalny w sytuacji, gdy jest on bezpośrednio zaangażowany do realizacji projektu (przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych). Stosowne uzasadnienie kwalifikowalności kosztu wnioskodawca wskazuje w polu 12 w pkt. C.2.2. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, koszt ten należy wykazać w wydatkach niekwalifikowalnych (pkt. C.2.3 wniosku aplikacyjnego).

      Pytanie 6. Czy kosztem kwalifikowanym jest najem powierzchni na poczet prowadzenia projektu?

      W odpowiedzi informuję, iż najem powierzchni może być kwalifikowalny jako koszty budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o koszty amortyzacji budynków, za kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy koszty amortyzacji budynków (amortyzacja podatkowa) - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu (metraż powierzchni użytkowej, na której prowadzone są badania przewidziane w projekcie – bez uwzględnienia części wspólnych) objętego pomocą. Do wsparcia kwalifikuje się również wynajem powierzchni laboratoryjnej, na której realizowany jest projekt.
      Ponadto należy pamiętać o warunkach kwalifikowalności wydatku, które określa załącznik nr 11 do Umowy o dofinansowanie Kwalifikowalność wydatków dla naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18.

      Pytanie 5. Czy kosztem kwalifikowanym jest np. koszt obsługi księgowej i innej biurowej?

      Informuję, iż koszty usługi księgowej i innej biurowej mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne w ramach II typu jako koszty pośrednie - koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, pod warunkiem iż nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta a związane są z obsługą projektu.
      Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% : liczone od kosztów związanych z zaangażowaniem personelu, tj. umów o pracę rozliczanych metodą uproszczoną z wykorzystaniem godzinowej stawki jednostkowej.
      Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:

      Koszty pośrednie (pkt 5) = koszty wynagrodzenia – umowa o pracę (pkt 1a) * 15%

      Pytanie 4. Czy przedsiębiorstwo powiązane, a będące obecnie w trakcie likwidacji (wpis do KRS) należy uwzględnić we wniosku jako przedsiębiorstwo powiązane?

      W odpowiedzi na pytanie informuję, iż w sytuacji gdy przedsiębiorstwo znajduje się w stanie likwidacji, ale nie zostało jeszcze wykreślone z KRS to należy je uwzględnić jako podmiot powiązany/partnerski (na moment składania wniosku o dofinansowanie) i odpowiednio wykazać we wniosku o dofinansowanie w pkt. A.6 (dane do określenia statusu MŚP) oraz formularzu pomocy publicznej i formularzu de minimis - jeśli dotyczy (w formularzach wykazać należy tylko podmioty powiązane).

      Pytanie 3. Czy stworzony prototyp ma być zaewidencjonowany?

      Tak, stworzony prototyp ma być zaewidencjonowany.

      Pytanie 2. Jaki obowiązuje poziom stawki dla kosztów pośrednich w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18

      Zgodnie z przyjętymi założeniami dla konkursu koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 15% liczoną od „kosztów wynagrodzenia – umów o pracę”.

      Pytanie 1. O jaki poziom wsparcia może ubiegać się organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę?

      Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę może aplikować i otrzymać tym samym maksymalny poziom wsparcia w następujących sytuacjach:  

      a) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej i posiada wpis do rejestru przedsiębiorców, wówczas jest traktowana jako przedsiębiorstwo i poziom wsparcia jest uzależniony od posiadanego statusu. W związku z tym w przypadku gdy organizacja będzie posiadała status mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa, wówczas może ubiegać się o wsparcie do 70% wydatków kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 45% wydatków kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe. W przypadku posiadania średniego przedsiębiorstwa maksymalny poziom wsparcia wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 35% na prace eksperymentalno – rozwojowe. Gdy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, wówczas maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych dla prac przemysłowych i 25% wydatków kwalifikowalnych dla prac eksperymentalno – rozwojowych. Poziom wsparcia może zostać zwiększony w związku z szerokim rozpowszechnieniem wyników albo efektywną współpracą. 

      b) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, wówczas może otrzymać wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Wówczas zobligowana jest do wypełnienia załącznika Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.  

      c) W przypadku gdy organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę ubiega się o wsparcie w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców, wówczas może otrzymać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 25% kosztów kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe. Poziom wsparcia może zostać zwiększony w związku z szerokim rozpowszechnieniem wyników albo efektywną współpracą.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       http://scp-slask.pl/czytaj/dzialanie_1_2_01_02_00_ip_01_24_01018

       Pytania 31 i 32. Czy protokół z przeprowadzonego postępowania należy publikować na stronie internetowej podmiotu, czy w bazie konkurencyjności? Czy kontroferty są jawne, czy mamy obowiązek pokazać oferty jednego oferenta drugiemu oferentowi?

       Zgodnie z sekcją 6.5.2 punkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi od dnia 23.08.2017 r. informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku zapytania ofertowego powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego dostawcy, zatem nie ma konieczności upubliczniania całej treści protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z poźn. zm.).

       Pytanie 30. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy przedstawić spełnienie warunku w przypadku inwestycji początkowej dotyczącej zasadniczej zmiany procesu produkcji?

       W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, spełnienie warunku dotyczącego kosztów kwalifikowanych, które muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw.
       W związku z faktem, że działanie 3.2 dotyczy tylko sektora MŚP, Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie, którzy w polu B.13.3 na zapytanie „Czy projekt polega na zasadniczej zmianie procesu produkcji?” zaznaczą odpowiedź „Tak” w pytaniu: „Czy koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych?” wpisują odpowiedź „NIE DOTYCZY”.

       Pytanie 29. Spółka ubiegała się o dofinansowanie w pierwszego naboru w ramach działania 3.2. Wniosek podlega obecnie ponownej ocenie po przywróceniu ze skargi. Posiadamy obecnie siedzibę w województwie śląskim w Bytomiu (takie dane są również wpisane do wniosku o dofinansowanie). Planujemy dokonać zmiany w KRS polegającej na przeniesieniu siedziby spółki do innej miejscowości (znajdującej się poza woj. śląskim). Obecna siedziba zostanie zmieniona na oddział spółki. Potencjał techniczny i osobowy dla lokalizacji na Śląsku (opisany we wniosku) pozostanie taki sam. Czy taka zmiana stanowi przeszkodę dla ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.2 i czy może rzutować na ocenę wniosku.

       Informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. W Państwa przypadku sama zmiana siedziby firmy na lokalizację z poza województwa śląskiego nie będzie miała wpływu na ocenę wniosku, przy założeniu, że miejsce realizacji projektu wciąż będzie znajdować się w województwie śląskim i będzie wpisane do dokumentu rejestrowego najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

       Pytanie 28. Proszę o informację, w jaki sposób należy dokonać weryfikacji czy podmiot Wnioskujący nie zostanie uznany za znajdujący się w trudnej sytuacji, z uwagi na powiązanie z podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji. W regulaminie konkursu znajduje się poniższy zapis: Wsparcie nie może zostać udzielone przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014, z zastrzeżeniem, że badanie warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji dotyczy wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych, traktowanych jako całość, (grupa przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy), a nie każdego podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą. Czy zgodnie z tym zapisem, należy zsumować (zgodnie ze wzorem w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia 651/2014) poszczególne wartości z bilansów wszystkich powiązanych podmiotów, i zweryfikować spełnienie przesłanek z Rozporządzenia „globalnie” jak dla jednego podmiotu?

       Odnosząc się do wskazanej w zapytaniu kwestii należy stwierdzić, że do ustalenia, czy Wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji stosuje się zapisy Art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 r. - „Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;
       Do analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Śląskie Centrum Przedsiębiorczości kieruje się wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi badania warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, które powinno dotyczyć wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych traktowanych jako całość (źródło: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3030). Mając na uwadze powyższe do ustalenia sytuacji przedsiębiorstwa należy przyjąć dokumenty finansowe za ostatni zamknięty okres księgowy. W odniesieniu do wnioskodawcy aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru w roku 2017 trudna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli w roku 2016 suma kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych oraz niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych i wyniku finansowego netto jest mniejsza od zera. Z powyższego również wynika, że odliczenie poniesionych strat z kapitałów rezerwowych (i wszystkich innych elementów ogólnie uznawanych za część funduszy własnych spółki) prowadzi do ujemnego wyniku przekraczającego połowę subskrybowanego kapitału podstawowego. Ponadto UOKIK wyjaśnia „W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, jak należy sumować dane dotyczące przedsiębiorstw powiązanych na potrzeby ustalania sytuacji ekonomicznej grupy, należy wyjaśnić, że konsolidowanie danych wszystkich podmiotów powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie wydaje się właściwym sposobem. Ocena spełniania przesłanek trudnej sytuacji finansowej na podstawie art. 2 ust. 18 GBER powinna zostać przeprowadzona na podstawie danych finansowych jednostki gospodarczej, tj. skumulowanych danych finansowych beneficjenta oraz wszystkich jednostek powiązanych z beneficjentem. Jednocześnie taka kumulacja powinna być przeprowadzona analogicznie do sposobu stosowanego przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do GBER w odniesieniu do przedsiębiorstw powiązanych, tj. poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych w wysokości 100%, niezależnie od rzeczywistych udziałów w danym przedsiębiorstwie. Dane finansowe przedsiębiorstw partnerskich nie podlegają natomiast kumulacji dla celów oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.”

       Pytanie 27. Czy prace B+R może przeprowadzić przedsiębiorstwo działające między innymi w obszarze działalności: 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH. Czy też prace B+R może przeprowadzić wyłącznie podmiot będący:
       - jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
       - centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
       Czy prace B+R może również wykonać podmiot taki jak wymieniony we wzorze opinii o innowacyjności jako: stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku?

       W odpowiedzi informuję, że prace prowadzone przez każdy z wymienionych w zapytaniu typów podmiotu mogą zostać uwzględnione w ramach ocenianego kryterium. Proszę pamiętać, że dokumentacja konkursowa stanowi o wymogu dostarczenia załącznika potwierdzającego wdrożenie w ramach projektu wyników prac B+R. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku: Niniejszy dokument należy dostarczyć na etapie wnioskowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca wybierze wskaźnik „Liczba wdrożonych wyników prac B+R” oraz wskaże we wniosku aplikacyjnym, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R. Do przykładowych dokumentów należą m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R. Załącznik należy dostarczyć na etapie wnioskowania. Ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

       Pytanie 26. W kwalifikowalności do Działania 3.2 mowa jest o:
       Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:
       - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,
       Czy w momencie, kiedy w ramach projektu powstanie aplikacja mobilna (siłą rzeczy użytkowana przez społeczeństwo) i służyć będzie ona do zbierania danych, które wykorzystywane i przetwarzane będą przez naszą firmę (zakład w województwie śląskim) to czy można uznać, że warunek ten będzie spełniony?
       Czy jednak trzeba na niego patrzeć literalnie i sam fakt wykorzystywania aplikacji mobilnych przez innych ludzi dyskwalifikuje wydatek ze względu na wskazany powyżej zapis? Aplikacja będzie darmowa i w zasadzie dla użytkownika nie będzie niosła za sobą żadnej korzyści.

       W odpowiedzi na maila informuję, że warunki kwalifikowalności dotyczą wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, tzn. jeśli w wydatkach kwalifikowanych uwzględnione zostaną wartości niematerialne i prawne, wówczas aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne:
       - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności (zakładem otrzymującym pomoc jest zakład wskazany w pkt. B.3 wniosku aplikacyjnego),
       - muszą podlegać amortyzacji,
       - zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
       - muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.
       W przypadku, gdy określona aplikacja mobilna powstanie w wyniku realizacji projektu (jest produktem widniejącym w wyniku realizacji projektu w ofercie Wnioskodawcy), tak więc nie jest kosztem ponoszonym w ramach projektu to powyższe warunki nie mają zastosowania. Natomiast jeżeli aplikacja ma zostać poniesiona jako wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej na potrzeby Wnioskodawcy (nie będzie produktem sprzedawanym przez Wnioskodawcę), wówczas należy dochować warunków dotyczących, że może być ona wykorzystywana wyłącznie przez zakład otrzymujący pomoc. Jeżeli jej przeznaczeniem jest zbieranie danych od podmiotów zewnętrznych, to może taki wydatek kwalifikować się do wsparcia jedynie pod warunkiem, że to zakład otrzymujący pomoc będzie zbierał i przetwarzał dane (korzystał z danych wygenerowanych przez daną wartość niematerialną i prawną). Podmioty zewnętrzne mogą jedynie dostarczać dane za pomocą aplikacji.

       Pytanie 25. Do wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających finansowanie – czy zostało określone na jaką kwotę muszą opiewać dokumenty (np. wkład własny w stosunku do kosztów ogółem), aby zdolność do finansowania projektu została pozytywnie oceniona przez ekspertów?

       Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej istnieje obligatoryjny wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie projektu. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączniki te należy dostarczyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Informuję, iż dokumenty potwierdzające finansowanie projektu, w tym m.in. wyciąg bankowy muszą być aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (dokument wystawiony nie wcześniej niż ogłoszenie konkursu). Wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków na całość realizacji projektu. Proszę jednak pamiętać, że ekspert na etapie oceny merytorycznej weryfikuje projekt m.in. w oparciu o kryterium pn.”Wykonalność projektu techniczna i finansowa”, gdzie istotnym aspektem jest fakt, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym, biorąc pod uwagę załączone dokumenty finansowe, jak również dodatkowe załączniki oraz zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

       Pytanie 24. W ramach załącznika 13. Dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R jako przykładowe dokumenty wskazano m.in. protokół z przeprowadzonych prac B+R, umowa kupna – sprzedaży wyników prac B+R pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką B+R. W związku z tym, czy w ramach tego załącznika w celu udokumentowania konieczne przedłożenie raportu z przeprowadzonych badań dokumentującego całe badania czy wystarczy przedstawienie samego protokołu z prac B+R przedstawiającego ostateczne wyniki?

       Wspomniany dokument może stanowić załącznik - Dokument potwierdzający, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R pod warunkiem, iż na podstawie tego dokumentu będzie można zweryfikować związek prowadzonych prac B+R z planowanym do realizacji projektem. Ponadto informuję, że ocenie eksperckiej będzie podlegał fakt, czy czynności poprzedzające złożenie wniosku, które będą przedstawiane przez Wnioskodawcę jako prowadzenie prac B+R, były pracami badawczo-rozwojowymi, których wynik jest wdrażany w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem aplikacyjnym.

       Pytanie 23. Czy projekt obligatoryjnie musi wpisywać się w RIS?

       W ramach Działania 3.2. kwestia wpisywania się w RIS Województwa Śląskiego jest kryterium dodatkowo punktowanym. Kryterium to, wpisane w kryteria stanowiące załącznik do dokumentacji konkursowej, weryfikowane jest na etapie oceny merytorycznej:
       W ramach tego kryterium oceniający zweryfikują następujące aspekty:
       - projekt wpisuje się w RIS (dotyczy inteligentnych specjalizacji). Ocena będzie przeprowadzona w oparciu o listy kodów pkd zamieszczonych w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt,
       - znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji (ocena potencjału projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji – ocenie podlegać będzie oryginalność rozwiązania proponowanego jako rezultat projektu w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku tj. m.in. czy rozwiązanie wprowadzane na rynku jest konkurencyjne dla istniejących już rozwiązań, czy stanowi potencjał dla dalszych badań i wdrożeń w adekwatnym dla rezultatu projektu zakresie oraz czy ma potencjał implementacji) – 2 pkt. W związku z powyższym, nie jest obligatoryjne wpisywanie się projektu w RIS.

       Pytanie 22. Czy możliwe jest refundowanie kosztów inwestycji, jeżeli inwestycja rozpocznie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie a zostanie zakwalifikowana do dofinansowania?

       Okres kwalifikowalności kosztów w ramach projektu zaczyna się po jego złożeniu. Jednakże do czasu podpisania umowy o dofinansowaniu, Wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko, jednak zgodnie z wszystkimi zasadami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.
       Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie „Wydatki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie Projektu, a poniesione przed podpisaniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych Umową, w tym wyodrębnienia wydatków w ewidencji księgowej Beneficjenta zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 17 do Umowy. Z zastrzeżeniem wydatków poniesionych w związku z zastosowaniem tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień mającego na celu zapewnienie możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w charakterze personelu Projektu, wydatki niezaplanowane we wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym zamówienia dodatkowe i uzupełniające, a także wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Umowy, jak również wydatki wskazane jako niekwalifikowalne w załączniku nr 17 do Umowy nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.”

       Pytanie 21. Czy Wnioskodawcą może być nowo utworzona spółka?

       Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo typu start-up. Jednak należy mieć na uwadze fakt spełnienia warunków dotyczących inwestycji początkowej. Przez inwestycję początkową należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
       - założeniem nowego zakładu (utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej),
       - zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych/produkcyjnych/ w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji),
       - dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (dotyczy przypadku, gdy w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych),
       - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu).

       Wskazany w zapytaniu przypadek może nie kwalifikować się do wsparcia z uwagi na to, że może nie spełniać założeń w zakresie inwestycji początkowej, gdyż:
       - nie będzie dywersyfikacji usługi (bo nie ma działalności bieżącej danego zakładu przed złożeniem wniosku, która to mogłaby zostać zdywersyfikowana),
       - nie będzie zasadniczej zmiany procesu produkcji danego zakładu (bo zakład nie prowadzi działalności, która to mogłaby podlegać zasadniczej),
       - nie będzie zwiększenia zdolności produkcyjnych (bo nie ma działalności, której to moce mogłyby zostać zwiększone),
       - nie zostanie to też uznane za utworzenie nowego zakładu, gdyż będzie to pierwszy zakład Wnioskodawcy a nie kolejny.

       Pytanie 20. Czy spełniony jest efekt zachęty w momencie gdy Wnioskodawca pozyskał kredyt na inwestycję?

       Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 651/2014 pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym podpisanie umowy/ pozyskanie kredytu na inwestycje może naruszać spełnienie efektu zachęty, w zależności od warunków zapisanych w umowie kredytowej.

       Pytanie 19. Czy na etapie uzupełnień podczas oceny formalnej akceptowana będzie opinia o innowacyjności, której data wystawienia będzie późniejsza niż termin zamknięcia naboru (tj. po 7.02.2018 r.)?

       Informuję, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku Opinia o innowacji stanowi dokument, który należy złożyć na etapie wnioskowania, tak więc data powinna być aktualna na dzień składania dokumentu. Na etapie uzupełnień w ramach weryfikacji spełnienia warunków formalnych, data wystawienia dokumentu również powinna być aktualna, tak więc akceptowana będzie opinia o innowacyjności, której data wystawienia będzie późniejsza niż termin zamknięcia naboru, tj. po 7.02.2018 roku (uzupełnienia wniosku).

       Pytanie 18. Czy konieczne jest dołączanie raportu z prac B+R? Jeśli tak to na podstawie jakich dokumentów? Jeśli nie to czy dołączenie powoduje zwiększenie szans projektu? Jak oceniają to eksperci?

       Informuję, iż w zapisach konkursowych nie zostało określone, że Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu z prac B+R. Jednakże w zapisach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w punktach dotyczących wskaźników oraz niezbędnych załączników zostały podane przykładowe dokumenty, które mają potwierdzać ich realizację. Raport z prac B+R (protokół) może być takim dokumentem dla wskaźnika Liczba wdrożonych wyników prac B+R. Ponadto zgodnie z zapisami regulaminu Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, iż projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R (jeśli dotyczy). Właściwe określenie sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników może skutkować zdobyciem wyższego wyniku podczas oceny merytorycznej. Do oceny merytorycznej powoływani są specjalni eksperci zewnętrzni, którzy oceniają projekty na podstawie złożonej dokumentacji, zapisów konkursu oraz własnej wiedzy i doświadczenia. W związku z tym nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy uwzględnienie raportu z prac B+R będzie skutkowało uzyskaniem wyższej punktacji.

       Pytanie 17. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

       Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w załączniku nr 5 Opracowanie sektorów wykluczonych 3.2/17 tj. Opracowanie dotyczące sektorów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zasadach zgodnych z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (KE) 2017/1084 i 651/2014 oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013.

       Pytanie 16. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2 na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów?

       Nie, w związku z tym, że pomoc udzielana w ramach Działania 3.2 udzielana jest w oparciu o Rozporządzenie KE 2017/1084 do wsparcia nie kwalifikują się projekty dotyczące sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz na związaną z nim infrastrukturę.

       Pytanie 15. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?

       Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).
       Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
       Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

       Pytanie 14. Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji?

       Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

       Pytanie 13. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7), w związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:

       a) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

       Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

       b) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.

       Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

       Pytanie 12. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?

       Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
       Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.
       Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.
       Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
       O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

       Pytanie 11. Rozporządzenie KE 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta, który dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc oraz dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lata od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc

       a) Czy mówimy tu o działalności przeniesionej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?

       Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 14 ust. 16, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o przeniesienie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który przeniósł taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.

       b) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została przeniesiona w takim przypadku również mówimy o przeniesieniu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia KE 2017/1084?

       KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 14 ust. 16 Rozporządzenia nr 2017/1084, tj. nastąpi przeniesienie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 14 ust. 16.

       Pytanie 10. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?

       W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

       Pytanie 9. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

       Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

       Pytanie 8. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty?

       Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

       Pytanie 7. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje?

       W powyższym przypadku, jeśli projekt stanowi zarówno dywersyfikację zakładu oraz zasadniczą zmianę procesu produkcji, Wnioskodawca w pkt. B.13.3 może zaznaczyć obie opcje, jednakże zobowiązany jest w opisie wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wskazać dominujący rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane dotyczące spełnienia warunku dot. wysokości wydatków kwalifikowalnych obowiązującego dla dywersyfikacji zakładu.

       Pytanie 6. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

       Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.
       Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.

       Pytanie 5. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisujący się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?

       Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
       W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
       Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
       W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

       Pytanie 4. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2017r.?

       Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,1709.

       Pytanie 3. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2018r?

       W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2018r., wówczas w pkt. A.6 przedstawia dane za lata 2015-2016 (przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2017 (faktyczne zatrudnienie oraz szacunkowe dane finansowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
       Pytanie 2. W latach 2017-2015 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2017-2015 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?

       Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii, czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2017-2015 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.
       Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).

       Pytanie 1. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?

       Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.13.3 wniosku.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        http://scp-slask.pl/czytaj/faq_3_2_009_02022018

        Pytanie 1. Czy możliwe jest wykorzystywanie stworzonego w ramach projektu systemu przez oddziały zlokalizowane również w innych województwach? 
        Odpowiedź z 26.10.2016 r.
        Zgodnie z zapisami art. 14 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wartość niematerialna musi być wykorzystywana w zakładzie otrzymującym pomoc.
        Warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 8 lit a) stanowi o konieczności korzystania (chodzi o rzeczywiste wykorzystanie, a nie jedynie ewidencjonowanie) z dofinansowanej wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc. W przepisie tym chodzi zatem o zapewnienie wyłączności wykorzystywania danej wartości niematerialnej na potrzeby zakładu otrzymującego pomoc, a nie jedynie o zapewnienie wyłączności lokalizacji, czy sposobu ewidencjonowania danej WNiP w zakładzie otrzymującym pomoc. Kluczowym w tym względzie będzie zatem przypisanie danej wartości do konkretnego zakładu otrzymującego pomoc.
        Reasumując, z systemu wytworzonego przez firmę Wnioskodawcy (w ramach kosztów wytworzenia/zakupu wartości niematerialnych i prawnych) nie mogą korzystać oddziały w innych województwach.
        Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

        Pytanie 2.
        a) Czy jest możliwość, aby firma w ramach niniejszego konkursu mogła świadczyć nowy produkt obecnie nieoferowany i niepowiązany z obecnymi procesami firmy? Firma prowadzi usługi doradcze dotyczące doradztwa biznesowego, a chce złożyć projekt na stworzenie platformy księgowej (B2B) dotyczącej księgowości online. Zakres projektu i produkt nie jest obecnie związany z obecnymi procesami biznesowymi i ich nie modyfikuje ani też nie optymalizuje. Stworzony zostanie nowy produkt w firmie, który oczywiście będzie oferował nowy proces biznesowy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań TIK.
        b) Czy jest to możliwe i zgodne z typami projektów możliwych do realizacji? Będzie to e-usługa B2B,
        c) Zgodna z kryterium 1 merytorycznym (powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych ...). Będzie nowy produkt z nowym procesem biznesowym w firmie.Odpowiedź z 26.10.2016 r.
        W ramach konkursu 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej istnieje możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektu, w wyniku którego Wnioskodawca będzie świadczył nowy produkt, który obecnie nie jest oferowany i w żaden sposób nie powiązany z obecnymi procesami firmy. W niniejszym konkursie pomoc udzielana jest w szczególności na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. W związku z tym warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej. W wyniku wdrożenia narzędzi ICT Wnioskodawcy będą mogli np. świadczyć e-usługi (które będą stanowić np. o dywersyfikacji, gdy będą to nowe usługi, których to Wnioskodawca nie miał w swojej ofercie, o zasadniczej zmianie procesu produkcji/procesu świadczenia usług w sytuacji gdy usługa się nie zmieni w sposób znaczący a jedynie sposób jej świadczenia ulegnie zmianie, o założeniu nowego zakładu lub zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu). Projekt musi prowadzić do powstania nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego. W sytuacji gdy projekt nie będzie prowadził do wprowadzenia nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego, wówczas nie może uzyskać wsparcia, ponieważ nie spełnia kryterium obligatoryjnego 0/1 (zostanie odrzucony podczas oceny merytorycznej).
        Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

        Pytanie 3. W przypadku, gdy wynikiem realizacji projektu będzie innowacja produktowa, czy jest możliwość zakwalifikowania wydatku koszty personelu?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
        W związku z tym, że pomoc na wynagrodzenie personelu udzielana będzie w oparciu o art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 i biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) są wydatkiem kwalifikowalnym jedynie w sytuacji, gdy związane są z wdrożoną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną.
        Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

        Pytanie 4.
        Czy w ramach konkursu 3.3 możliwe jest stworzenie e-usługi i jej udostępnianie za pośrednictwem platformy internetowej. Oznacza to, że projekt polegałby na zaoferowaniu innowacyjnej e-usługi, której wykorzystanie przez przedsiębiorców umożliwiłoby zoptymalizowanie procesów biznesowych zachodzących w firmach korzystających z tej usługi. Jednakże, sama e–usługa nie zostałaby wdrożona do działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca zarabiałby dzięki udostępnianiu usługi i opłacie abonamentowej z tytułu jej udostępniania.
        Odpowiedź z 26.10.2016 r.
        Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL. 03.03.00-IP.01-24-004/16 Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.”
        Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.
        Proszę pamiętać, że projekty aby móc uzyskać wsparcie muszą być zgodne z wszystkimi kryteriami oceny. Wśród kryteriów oceny merytorycznej znajduje się kryterium 0/1 „Powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych”. Z zapytania nie wynika aby Wnioskodawca dzięki realizacji projektu wprowadził we własnym przedsiębiorstwie nowy lub zoptymalizowany proces biznesowy w oparciu o narzędzia ICT, w związku z czym projekt nie wpisuje się w działanie 3.3.
        Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

        Pytanie 5. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.3?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
        Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).
        Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
        Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
        Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

        Pytanie 6. Jeżeli projekt dotyczy dywersyfikacji zakładu w jaki sposób należy wyliczyć, czy zaplanowane koszty w projekcie przekraczają co najmniej 200% wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania.
        Odpowiedź z 26.10.2016 r.
        Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 przy inwestycji początkowej polegającej na dywersyfikacji produkcji należy spełnić następujący warunek:
        koszty kwalifikowalne wykazane ≥ wartość księgowa ponownie wykorzystanych aktywów we wniosku aplikacyjnym odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac + 200 % tej wartości księgowej, we wniosku aplikacyjnym.
        Oznacza to, iż wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku aplikacyjnym musi być co najmniej 3 krotnie wyższa od wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów odnotowanych w roku obrotowym (podatkowym) poprzedzającym rozpoczęcie prac.
        Pojęcie „wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów” należy odnosić do wartości księgowej ponownie wykorzystanych rzeczowych aktywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), które będą faktycznie wykorzystywane w nowego rodzaju działalności produkcyjnej (działalności podlegającej dywersyfikacji).
        Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

        Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie jakie koszty zaliczamy do pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi?
        Odpowiedź z 26.10.2016 r.
        Do rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi zaliczmy koszty ponoszone zgodnie z art. 14 Rozprzędzania Komisji (UE) nr 651/2014 tj.: koszty nabycia nowych środków trwałych- sprzętu informatycznego, koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych, koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu oraz koszty ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 tj. koszty personelu ale ponoszone wyłącznie w oparciu stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło).
        Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

        Pytanie 8. Proszę o informację w jaki sposób we wniosku aplikacyjnym należy przedstawić innowację w przedsiębiorstwie?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
        Informujemy, że na obecnym etapie Wnioskodawca pracując w LSI nie ma możliwości wyboru w pkt B.9.2 skali wdrożenia innowacji wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa. W przypadku gdy w ramach projektu Wnioskodawca zamierza wdrożyć innowację wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa, wówczas w pkt B.9.2 nie wybiera z listy rozwijanej żadnego z poziomów a dołącza dodatkowy załącznik informujący o poziomie i przedstawiający uzasadnienie dla wskazanego poziomu.
        Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

        Pytanie 9. Jakie wymogi należy spełnić w zakresie ewidencjonowania aby koszty personelu zostały uznane za kwalifikowalne?

        Zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy Kwalifikowalność wydatków do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się m.in. koszty personelu ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Kwalifikowalne są wyłącznie koszty personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej. Warunek dotyczący konieczności zaangażowania w wytworzenie oznacza, że koszty personelu powinny zostać ostatecznie ujęte w wartości początkowej wytworzonej wartości niematerialnej/środka trwałego. W przeciwnym razie koszty takie zostaną uznane za niekwalifikowalne.

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         http://scp-slask.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_z_dzialania_3_3_konkurs_004

         Ogólne zasady

         1) Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?
         Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych.
         W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
         Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.
         W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

         2) Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?
         Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc.
         Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

         3) Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
         Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

         4) Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?
         W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

         5) Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.

         a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?
         Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
         b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?
         Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
         c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?

         KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

         6) Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
         a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji
         Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej
         (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.
         b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

         Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.
         c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.
         Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

         7) Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
         Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
         Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.

         Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.

         Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.
         O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

         8) Czy w ramach działania 1.2 można ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie w ramach kodów PKD dotyczących RIS?
         Kod PKD projektu musi wpisywać się (widnieć) na liście kodów PKD wskazującej działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W przypadku, gdy projekt będzie wpisywał się w kod PKD wymieniony na liście (na przykład: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne)
         , wówczas będzie spełniał wymóg zgodności z RIS w zakresie formalnym. W przypadku prowadzenia badań adekwatnym rozwiązaniem będzie wybranie jako kodu PKD projektu kodu 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych wraz z kodem wymienionym na liście (np. 32.50.Z).

         9) Na czym polega weryfikacja zgodności projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu - czy zgodnie z opublikowanymi kodami PKD?
         Opublikowane kody PKD specjalizacji w zakresie medycyny zawierają dwie kategorie kodów - jedna kategoria oznaczona w kolorze zielonym określona jako „medycyna”, druga w kolorze pomarańczowym oznaczona jako „składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji”. Jaką metodologię należy przyjąć w celu potwierdzenia, że projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu - czy wystarczającym jest wskazanie kodu 72.19 „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, czy też koniecznym jest wskazanie oprócz powyższego kodu - kodu oznaczonego jako „medycyna” (zaznaczonym na zielono)?

         Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o Listy Kodów PKD RIS. Zgodnie z informacją widniejącą w instrukcji wypełniania wniosków w pkt. B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji wniosku aplikacyjnego należy dokonać wyboru „Obszaru działalności gospodarczej” oraz „PKD projektu” (z listy do wyboru). W przypadku, gdy realizacja projektu dotyczy kilku kodów PKD, w punkcie „PKD projektu” Wnioskodawca wskazuje dominujący kod, a w polu „Pozostałe kody PKD projektu” wpisuje kody wraz z charakterystyką, które dotyczą realizacji projektu, a które nie zostały ujęte w polu „PKD projektu”.
         Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” zarówno dla 1 jak i 2 typu projektu należy wybrać kod PKD wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
         Klasyfikację poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. W polu „Pozostałe kody PKD projektu” dla 1 typu projektu należy wybrać pozostały adekwatny dla projektu kod PKD, a dla 2 typu projektu kod PKD wskazujący na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który został wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
         W przypadku wskazania w polu „PKD projektu” kodu PKD stanowiącego składowe edukacyjno-badawcze wspólne dla kilku specjalizacji: tj. następujące klasy PKD: 72.19/07, 77.40/07 oraz 85.42/07 (w tym: 85.42.A. oraz 85.42.B) należy wskazać w polu „Pozostałe kody PKD projektu” dodatkowe kody PKD odnoszące się do poszczególnych inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

         10) Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dokonanie zgłoszenia świadczy o rozpoczęciu realizacji projektu i dyskwalifikuje projekt do ubiegania się o dofinansowanie? Czy koszty zgłoszenia poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie można ująć w wydatkach kwalifikowalnych projektu z uwagi na fakt, iż koszty te ponoszone są w ramach art. 28?

         Zgodnie z treścią podrozdziału 2.7 Regulaminu konkursu dot. działania 1.2:
         „6. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 3. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem.
         7. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.”
         W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:
         • wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);
         • poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

         11) Jeśli projekt dotyczy opracowania prototypu urządzenia, czy można w ramach prac rozwojowych ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia? Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
         Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
         Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
         Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
         W związku powyższym w ramach prac rozwojowych można ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia.

         12) Czy można wdrożyć we własnej działalności prototyp?

         Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku 2 typu projektu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
         Ponadto w ramach 2 typu projektu wsparcie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe, których efektem będą wyniki B+R, które należy skomercjalizować (jw.), a nie wdrożenie prototypu (tę część inwestycji Wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych – po skomercjalizowaniu wyników badań).

         13) Czy można sprzedać prototyp?
         W przypadku 2 typu projektu warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
         Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego konkursu nie ma możliwości, aby prototyp został sprzedany innemu podmiotowi przed komercjalizacją wyników. Natomiast po komercjalizacji wyników Wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż, jednak należy pamiętać, że aspekt ten będzie weryfikowany z uwzględnieniem m.in. zapisów SZOOP, które wskazują, iż w ramach działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Zgodnie z dokumentem RPO WSL na lata 2014-2020 przez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.

         14) Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności?
         W przypadku personelu projektu planowanego do zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło) zatrudnienie musi zostać przeprowadzone zgodnie zasadą konkurencyjności, a tym samym poprzedzone rozeznaniem rynku, zgodnie z zapisami Wytycznych. Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę powyższa zasada nie ma zastosowania.
         Przebieg rekrutacji jak i zatrudnienie pracowników muszą być przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi.

         15) W przypadku realizacji 1 typu projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania planu badań do końca okresu trwałości projektu. W przypadku zrealizowania planu badań przed upływem okresu trwałości, Beneficjent zobowiązuje się do dalszego prowadzenia badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami co najmniej do zakończenia okresu trwałości. Jakie przykładowe rodzaje projektów można realizować , czy prace badawczo - rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie o wąskiej specjalizacji i czy ten produkt może być dopuszczony do sprzedaży po przeprowadzeniu badań?

         Wszystkie badania realizowane w ramach działania 1.2 (typ 1 i 2) powinny wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020. W ramach 1 typu projektu prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie pod warunkiem, iż badania te są zaplanowane na cały okres trwałości projektu - 3 lata. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakończy badania we wcześniejszym okresie ma obowiązek poinformowania o wyniku badań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do 14 dni od ich zakończenia oraz dokonania aktualizacji założonego planu prac B+R. Infrastruktura stanowiąca zaplecze badawczo- rozwojowe powinna być wykorzystywana przez cały okres trwałości projektu (muszą być na niej prowadzone prace badawczo – rozwojowe wpisujące się w RIS w tym czasie). Na etapie oceny merytorycznej zostanie zweryfikowana zasadność nabycia zaplecza badawczego pod kątem zaplanowanych do realizacji celów projektu. Ponadto prace badawczo – rozwojowe realizowane na wspartej infrastrukturze w okresie trwałości powinny prowadzić do wyniku, który następnie powinien zostać skomercjalizowany (powinna nastąpić produkcja lub świadczenie usług w oparciu o uzyskane po przeprowadzonych na infrastrukturze pracach wyniki prac B+R). Przy czym należy pamiętać, że produkcja nie może odbywać się na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu.

         16) Wybór rodzaju inwestycji początkowej.


         Aktualnie trwają konsultacje z Komisją Europejską dotyczące wyboru stosownego rodzaju inwestycji początkowej w przypadku pierwszego typu projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla działania 1.2. W związku z powyższym, na obecnym etapie proponuje się, aby Wnioskodawca wybrał wszystkie rodzaje inwestycji początkowej, które realizuje projekt i wskazał odpowiednie uzasadnienia.

         Wyróżniamy następujące rodzaje inwestycji początkowej:

         a) zasadnicza zmiana procesu produkcji (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych);

         b) dywersyfikacja zakładu (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);

         c) utworzenie nowego zakładu;

         d) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.

         Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku (załącznik nr 2 pod ogłoszeniem o konkursie). Należy zapoznać się ze wskazanymi w niej definicjami poszczególnych typów inwestycji początkowej oraz informacjami, co powinno zostać przedstawione w uzasadnieniu. W jednym uzasadnieniu należy wskazać, iż dany rodzaj inwestycji początkowej jest dominujący.

         W przypadku wyboru zasadniczej zmiany procesu produkcji i/lub dywersyfikacji zakładu należy pamiętać o obowiązkowym spełnieniu warunków wskazanych powyżej oraz przedstawieniu odpowiednich danych w uzasadnieniu.

         17) Jak należy weryfikować spełnienie warunku dot. wpisywania się projektu w typ inwestycji początkowej w przypadku 1 typu projektów dla działania 1.2 (czyli projektów polegających na tworzeniu/rozbudowie/modernizacji infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R)?

         Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo:

         a)      Nie posiada zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie i zamierza zrealizować inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (czy to na rzecz prowadzenia badań na własny użytek czy na rzecz świadczenia usług innym podmiotom), wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

         b)      Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegająca na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

         c)       Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;

         d)      Tworzy nowy zakład przy zachowaniu warunków dotyczących, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem pozostaje utworzenie nowego zakładu.

         18. Do obecnie trwającego naboru 1.2 (konkurs 007) zamierzamy złożyć projekt dotyczący optymalizacji zużycia energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu akumulowania energii. W dokumencie: czytamy o wykluczeniach w zakresie energetyki.  Wykluczenia te mówią cyt. str. 20: „nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury”. Czy jeżeli nasz projekt dotyczy tylko typu II, a zaplanowana w nim pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (a więc nie będzie stanowiło regionalnej pomocy inwestycyjnej), to czy Załącznik nr 5 i wykluczenia obejmują nasz projekt?

         Załącznik nr 5 - Opracowanie sektorów wykluczonych 1.2/2017 konkurs 007, stanowi dokument pomocniczy i dotyczy możliwości wykluczeń w ramach obu typów projektów (w treści podano informacje, czy wykluczenie jest ogólne, a więc dotyczy zarówno 1 i 2 typu projektu czy też wykluczenie obejmuje wyłącznie Regionalną Pomoc Inwestycyjną (wynika z art. 13 ) i dotyczy wyłącznie 1 typu projektu). W ramach 2 typu projektu dla działania 1.2 pomoc udzielana jest w oparciu o art. 25 i 28 ww.  Rozporządzenia, co oznacza, iż projekty realizowane w ramach kodów PKD dotyczących energetyki  nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Wykluczenie to dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach 1 typu.

         Proszę pamiętać o tym, aby kody PKD projektu wpisywały się wymieniony w Listy kodów PKD wraz z opisem, wskazujących działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne - Klasyfikacje poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny

         Kwalifikowalność wydatków

         1) W ramach wynagrodzeń pracowników jako koszt niekwalifikowany traktowany jest między innymi koszt pracy członków zarządu oraz prokurentów.

         Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków, koszty pracy członków zarządu oraz prokurentów (prokura samoistna) w przypadku spółek prawa handlowego należą do katalogu wydatków niekwalifikowanych, w związku z powyższym koszty wynagrodzenia/oddelegowania do projektu prezesa zarządu Spółki handlowej uznaje się za wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

         2) Koszty ogólne projektu rozliczane będą stawką ryczałtową (10%) we wniosku o płatność końcową. Jakie dokumenty na etapie rozliczenia projektu należy przedstawić w celu udowodnienia wysokości poniesionych kosztów?

         Koszty ogólne w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 są to koszty, które rozliczane są za pomocy uproszczonej metody. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Na etapie aplikowana Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w załączniku do wniosku aplikacyjnego pn. „Metodologia obliczania stawki ryczałtowej” metodologię obliczenia wartości wydatków kwalifikowalnych kosztów wchodzących w katalog kosztów ogólnych projektu. Przedłożona metodologia zostanie zweryfikowana na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku aplikacyjnego. Natomiast na etapie rozliczania projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument poświadczający wykonanie danych prac/zadań w zaplanowanym wnioskiem aplikacyjnym miejscu, poświadczyć, że zakres prac nie uległ zmianie. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów oraz w przypadku zmiany zakresu prac/usług zaplanowanych wnioskiem aplikacyjnym Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie jakiejkolwiek szczegółowej dokumentacji potwierdzającej realizację zaplanowanych wydatków. W sytuacji gdy ŚCP otrzyma informacje budzące wątpliwość w zakresie realizacji projektu zgodnie z umową, wówczas Beneficjent może zostać wezwany do potwierdzenia realizacji poszczególnych wydatków/kosztów.

         3) Drobne zakupy ponoszone na etapie realizacji umowy, które realizowane są w różnych etapach – jak uniknąć zarzutu pozornego dzielenia zakupów?
         Aby uniknąć zarzutu sztucznego podziału zamówienia należy rzetelnie oszacować wartość zamówienia biorąc pod uwagę następujące przesłanki (zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020):
         „- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
         - możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie;
         - możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.
         W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych) wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.”
         Biorąc powyższe pod uwagę zaleca się, aby po zsumowaniu drobnych wydatków spełniających ww. kryteria – zastosować procedurę wyboru dostawcy/wykonawcy zgodną z wartością tejże sumy – można wtedy przeprowadzić jedno zapytanie (upublicznienie itd.) wskazując terminy realizacji poszczególnych elementów lub przeprowadzać procedurę odrębnie dla każdego z elementów, jednakże z zastosowaniem procedur jak dla zamówienia o wartości stanowiącej sumę poszczególnych części.

          

         4) Jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy wziąć pod uwagę obliczając godzinową stawkę jednostkową?

          

         Zgodnie z zapisami w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach do wydatków kwalifikowalnych zalicza się koszt zatrudnienia pracownika brutto (w tym składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) z wyłączeniem kosztów podanych w wydatkach niekwalifikowalnych, do których zalicza się m.in.:

         - poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:

         • nagrody i premie , w tym nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,
         • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
         • składka na grupowe ubezpieczenie na życie – traktowana jako przychód pracownika opodatkowany,
         • dopłata do świadczeń medycznych,
         • ekwiwalent pieniężny (np. ulgowa odpłatność za energię elektryczną,
         • używanie samochodu – dojazd do pracy z miejsca zamieszkania,
         • dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako przychód pracownika opodatkowany),
         • dofinansowanie wypłacone z ZFŚS (przychód pracownika opodatkowany) oraz świadczenia finansowane przy wykonywaniu władzy,
         • zasiłki finansowane ze środków ZUS (np. macierzyński),
         • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
         • koszty badań okresowych i wstępnych,
         • dopłata do okularów,
         • dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę,
         • bony żywieniowe dla pracowników,
         • składki na PFRON,
         • koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
         • wszelkie nieobligatoryjne składniki wynagrodzeń.

         Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę rozliczane są za pomocą uproszczonej metody rozliczenia wydatków poprzez wskazaną we wniosku aplikacyjnym godzinową stawkę jednostkową (której metodologię wyliczenia należy podać w pkt. C.2.2 wniosku aplikacyjnego). Godzinową stawkę jednostkową należy obliczyć za pomocą jednego ze wzorów wskazanych w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków …” (Rozdział 8, działanie 1.2). Powinna ona uwzględniać ww. zapisy, gdyż koszty zatrudnienia brutto pracownika Beneficjenta/Wnioskodawcy nie mogą zawierać niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń wymienionych powyżej, jak również wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w krajowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

         5. Wnioskodawca planuje aplikować o dofinansowanie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Będzie to typ 2 Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Planowany jest zakup środków trwałych zaliczonych do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 491). Nabywany sprzęt będzie poddany szybkiemu postępowi technicznemu w myśl zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16i ust. 2-4, 6 i 7 updop). W związku z powyższym zastosowana zostanie podwyższona stawka amortyzacji. Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (aparatury i sprzętu) o wartości powyżej 3500 PLN będących własnością beneficjenta/partnera, wpisanych do EŚT beneficjenta/partnera oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amortyzacja podatkowa)”. Czy w związku powyższym podwyższone koszty odpisów amortyzacyjnych można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu?

         Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, do wydatków kwalifikowanych możemy zaliczyć koszty amortyzacji aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim będą one wykorzystywane

         na potrzeby projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

         W związku z powyższym, jeżeli wykazane koszty amortyzacji są zgodne z przepisami krajowymi oraz spełniają pozostałe warunki Wytycznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne niezależnie od sposobu obliczania stawki amortyzacyjnej.

         6. Czy duże przedsiębiorstwo w ramach 1 typu projektu może się ubiegać o wsparcie wyłącznie na wartość niematerialną i prawną?

         Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej. Z przytoczonych zapisów wynika, że koszt kwalifikowalny wartości niematerialnej i prawnej nie może być wyższy niż 50% całkowitych pozostałych kosztów projektu realizowanych w oparciu o art. 14 (wspieranych Regionalną Pomocą Inwestycyjną). Tak więc przedsiębiorstwo musi w zakresie rzeczowym projektu ujętym w pkt C.2.2 wniosku uwzględniać inne kwalifikowalne wydatki (należące do innych, niż wartość niematerialna i prawna, kategorii – np. środki trwałe), od których może wyliczyć wartość kosztu kwalifikowalnego. Reasumując nie ma możliwości ubiegania się przez duże przedsiębiorstwo wyłącznie o wsparcie nabycia wartości niematerialnej i prawnej.         Kryteria oceny

         1)      Kryterium Poziom wsparcia zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

         Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. Rozpowszechnienie musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia projektu, w formie co najmniej 2 konferencji lub co najmniej 2 czasopismach naukowych. Czy istnieje możliwość otrzymania premii za udział w 1 konferencji naukowej i publikacji w 1 czasopiśmie?

         Wnioskodawca wnioskując o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) rozporządzenia 651/2014, zobligowany jest do spełnienia w okresie 3 lat od zakończenia projektu jednego (w całości) warunku tj.:

         - wyniki projektu zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach, w tym 1 konferencji naukowej lub technicznej,

         - wyniki projektu zostaną zaprezentowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branża, w której realizowany był projekt,

         - lub wyniki projektu zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

         W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania premii za rozpowszechnienie wyników projektu w przypadku udziału w 1 konferencji i publikacji w 1 czasopiśmie (w tym przypadku nie zostanie spełniony jeden z trzech wyżej wskazanych warunków).

         2)      Kryterium Poziom innowacyjności rezultatów projektu

         Czy dokonanie zgłoszenia prawa ochronnego w postaci wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego również będzie punktowane?

         Wnioskodawca może otrzymać 2 pkt. jedynie w przypadku, gdy dokonane zostanie zgłoszenie patentowe rezultatu przeprowadzonych badań (produkt, technologia, usługa) – inne rozwiązania np. zgłoszenie prawa ochronnego, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego nie będą punktowane w ww. kryterium merytorycznym.

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          http://scp-slask.pl/czytaj/faq_dzialanie_1_2_badania_rozwoj_i_innowacje_w_przedsiebiorstwach_archiwum

          1. Gdzie należy wskazać we wniosku aplikacyjnym dane/informacje dotyczące utworzenia nowego zakładu?

          Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w pkt B.13.3 dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej należy wskazać wyłącznie dane dot. zasadniczej zmiany procesu produkcji zakładu albo dywersyfikacji produkcji zakładu natomiast w przypadku wyboru typu inwestycji początkowej dotyczącej utworzenia nowego zakładu lub zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu stosowne informacje muszą zostać zamieszczone w pkt B.16 wniosku.

          2. W latach 2016-2014 nasza firma pozostawała w relacji przedsiębiorstw powiązanych z inną firmą. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest samodzielne/niezależne. Czy w związku z tym w danych za lata 2016-2014 należy uwzględnić dane przedsiębiorstwa powiązanego?

          Dane dotyczące statusu Wnioskodawcy (w tym i przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych) należy przedstawić w odniesieniu do kwestii czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca pozostaje w danej relacji partnerskiej/powiązanej. We wskazanym przypadku danych podmiotu powiązanego nie należy uwzględniać, ponieważ na moment wnioskowania przedsiębiorstwo jest podmiotem samodzielnym/niezależnym. W związku z czym w danych za 2016-2014 należy uwzględnić dane wyłącznie przedsiębiorstwa wnioskującego.

          Proszę pamiętać, że w przypadku wyboru projektu do dofinansowania przed podpisaniem umowy ponownie zostanie zweryfikowany status Wnioskodawcy w oparciu o dane wskazane w Oświadczeniach Beneficjenta w zakresie posiadanego statusu (dokumentu niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie).

          3. Za jakie lata należy przedstawić dane w punkcie A.6 wniosku w przypadku gdy zostanie on złożony w lutym 2017 r?

          W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek w lutym 2017r., wówczas przedstawia dane za lata 2014-2015 ( przy zachowaniu spójności ze złożonymi za ten okres dokumentami sprawozdawczymi do Urzędu Skarbowego) i za rok 2016 (dane szacunkowe). Powyższa sytuacja dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

          4. Jaki kurs Euro należy przyjąć za 2016r.?

          Przy przygotowywaniu danych w pkt A.6 proszę uwzględnić następujący kurs: 4,4240.

          5. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

          Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

          Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej może polegać na prowadzeniu kont do zakładowego planu kont, służących wyłącznie do obsługi projektu. Konta te mogą być wyodrębnione na poziomie syntetycznym lub analitycznym. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem. Jeżeli ze środków dotacji dokonywano zakupów środków trwałych, należy tak rozbudować ewidencję, aby było możliwe ustalenie wartości początkowej środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz wartość ich umorzenia. Innym rozwiązaniem może być utworzenie dla środków trwałych sfinansowanych dotacją dodatkowego konta syntetycznego z analityką na poszczególne rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych pochodzących z dotacji dotyczy głównie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych założenie odrębnego konta księgowego wymuszone jest faktem, że w zdecydowanej większości przypadków podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja.

          6. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?

          Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

          7. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisujący się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 3.2?

          Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. 

          W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.

          Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

          W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym. 

          8. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?

          Zgodnie z Rozporządzeniem  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji  gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc.

          Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

          9. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

          Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

          10. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?

          W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

          11. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.


          a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)?  
          Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.

          b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności?

          Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.

          c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014?

          KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

          12. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:

          a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji

          Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej
          (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

          b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)?

          Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

          c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi.

          Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

          13. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.2 lub 3.3?

          Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.2 lub  3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa).  Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).

          Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.

          Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

          14. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?

          Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.

          Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji.

          Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu.

          Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.

          O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

          15. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2  na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów.

          Nie, w związku z tym, że pomoc udzielania w ramach Działania 3.2 udzielana będzie w oparciu o art. 14  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do wsparcia nie kwalifikują się m.in. projekty dotyczące sektora wytwarzania, dystrybucji i infrastruktury energetycznej, w tym również produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, produkcja biomasy, zagospodarowanie odpadów ze skutkiem pozyskania energii (np. spalarnia odpadów).

          16. Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w obowiązującym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

          Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w dokumencie Definicje sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udzielanego na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz na zasadach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 I 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu).

          17. Firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym (np. w transporcie) może ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcie, które nie jest wykluczone ze względu na sektor pod warunkiem albo rozdzielenia działalności albo wyodrębnienia kosztów w taki sposób, by działalność z wykluczonych sektorów (np. transport) nie odniosła żadnej korzyści z przyznanej pomocy. W związku z powyższym firma powinna prowadzić odrębną ewidencję – jak ją należy rozumieć?

          Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną oraz pozostałą działalność na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

           Bezpośredni link do zagadnienia:
           http://scp-slask.pl/czytaj/zasady
           Pomóż nam poprawić serwis
           Anuluj
           Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś