Przejdź do treści głównej

Zmiana kwalifikowalności wydatków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-08-28 12:34

Informujemy, że na stronie MR opublikowane zostały zaktualizowane:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/

Najważniejsze zmiany:

W wyniku nowelizacji Wytycznych w treści dokumentu wprowadzono m.in. zmiany dotyczące:

  • dostosowania treści Wytycznych do nowego stanu prawnego, będącego konsekwencją procedowanej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie

finansowej 2014-2020, w którym zniesione zostaną wytyczne programowe (usunięto wszelkie odwołania do wytycznych programowych i uwzględniono w niej pewne kwestie o charakterze horyzontalnym, które dotychczas regulowane były właśnie na poziomie wytycznych programowych);

  • kwalifikowalności podatku VAT. Zmiany polegają na przeniesieniu do treści Wytycznych interpretacji Komisji, zgodnie z którą podatek ten powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny zawsze, gdy produkty będące efektem realizacji projektu będą wykorzystywane będą przez jakikolwiek podmiot do działalności opodatkowanej, uprawniającej do ubiegania się o zwrot VAT. Ponadto do Wytycznych wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym IZ będą miały możliwość ograniczenia kwalifikowalności VAT;
  • sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach opisanej w sekcji 6.5.2 Wytycznych zasady konkurencyjności;
  • stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich;
  • doprecyzowania pojęć personelu projektu oraz wykonawcy.

W treści Wytycznych wprowadzono szereg zmian mogących mieć wpływ na kwalifikowalność wydatku – w szczególności w zakresie zamówień realizowanych w ramach projektu, w związku z tym proszę mieć na uwadze, iż upubliczniając zapytanie ofertowe po dniu 22 sierpnia 2017 r., należy zastosować się do zapisów zaktualizowanych wytycznych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś