Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020


2017-12-12 12:57

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I. Ogłasza się dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów w zakresie poniższych dziedzin:

2. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w medycynie,

6. Technologie medyczne (ochrony zdrowia),

19. Dziedzictwo kulturowe,

34. Infrastruktura ochrony zdrowia,

38. Polityka regionalna.

II. O wpisanie do Wykazu może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

– korzysta z pełni praw publicznych,

– posiada wykształcenie wyższe,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym oraz spełnia inne dodatkowe wymagania w zakresie określonym poniżej:

2. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w medycynie oraz 6. Technologie medyczne (ochrony zdrowia):

 • doświadczenie w dziedzinie objętej naborem, tj.:
  – co najmniej 3-letnie w okresie ostatnich 5 lat doświadczenie w pracy/działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej odnoszącej się do dziedziny naboru, do której aplikuje kandydat lub
  – co najmniej 3-letnie w okresie ostatnich 5 lat doświadczenie w pracy/działalności rynkowej/gospodarczej odnoszącej się do dziedziny naboru, do której aplikuje kandydat;
 • doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej;
 • wiedza w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

19. Dziedzictwo kulturowe:

 • wiedza, umiejętności oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat, w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej;

34. Infrastruktura ochrony zdrowia:

 • wiedza, umiejętności oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat, w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia;
 • doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej;
 • ogólna wiedza z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia i zapotrzebowania na usługi lecznicze w województwie śląskim;
 • znajomość map potrzeb zdrowotnych (analizy danych z zakresu epidemiologii, demografii oraz prognozowania potrzeb);
 • wiedza z zakresu poprawy jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, wsparcia kompleksowych przedsięwzięć, mających na celu zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach regionalnych, odnoszących się do zidentyfikowanych obszarów deficytowych bądź odzwierciedlających zdiagnozowane specyficzne potrzeby regionalne;
 • znajomość zagadnień dotyczących opieki koordynowanej, uwzględniających zintegrowane formy opieki środowiskowej;
 • doświadczenie i wiedza z zakresu inwestycji remontowo-budowlanych, dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny, wdrażania rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt);
 • znajomość „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”.

38. Polityka regionalna

 • stopień naukowy (co najmniej stopień doktora),
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym w obszarze polityki rozwoju (np. w zakresie polityki regionalnej, gospodarczej, przestrzennej) - co najmniej 1 dokument na poziomie wojewódzkim lub co najmniej 5 dokumentów na poziomie lokalnym w ostatnich 10 latach,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz lub badań dotyczących polityki rozwoju (np. w zakresie polityki regionalnej, gospodarczej, przestrzennej) - co najmniej 2 opracowania w okresie ostatnich 5 lat.

  Za doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów lub analiz/ekspertyz/badań uznaje się zaangażowanie w prace na poziomie minimum eksperckim.

  Eksperci w ramach powyższej dziedziny będą zaangażowani w ocenę strategiczną (kryteria horyzontalne), której celem jest ocena projektów pod względem ich wpływu na politykę województwa, ocenienie skali oddziaływania poszczególnych projektów i ich poziomu efektywności z punktu widzenia polityki województwa. Eksperci będą pracowali w ramach panelu KOP, którego praca będzie polegała na porównaniu wszystkich projektów ze sobą i sformułowaniu wspólnej oceny dla każdego z projektów.
  Z uwagi na powyższe ocena odbywać się będzie w sposób stacjonarny w siedzibie IZ RPO WSL

III. Wniosek o wpis do Wykazu powinien zawierać:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy (Kandydat na eksperta, który aplikuje o wpis do więcej niż jednej dziedziny, podaje informacje wymagane dla poszczególnych dziedzin w jednym kwestionariuszu osobowym),

 2. Oświadczenia:
  – o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  – o posiadaniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie/dziedzinach objętej/objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w ramach której/których aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

IV. Zgłoszenia należy wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

z dopiskiem: NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW RPO WSL 2014-2020  - WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kancelaria Ogólna UM WSL przyjmuje zgłoszenia w pok. 164 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM WSL (tj. od 7.30 – 15.30).

Decyduje data nadania dokumentów aplikacyjnych do UM WSL u operatora pocztowego. Wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46,
 • dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wyboru ekspertów, wpisu do Wykazu upublicznianego na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 oraz realizacji umowy w przypadku jej zawarcia z kandydatem na eksperta,
 • dane mogą być przekazywane instytucjom zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, takim jak: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, IP ZIT/RIT RPO WSL i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa,
 • przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 68a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje o prowadzonym naborze można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 • sprawy organizacyjne – tel. 32 77 99 194 (Wydział Rozwoju Regionalnego UM WSL);
 • sprawy merytoryczne dot. dziedzin: 2. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w medycynie oraz 6. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) – tel. 32 74 39 183 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości);
 • sprawy merytoryczne dot. dziedzin: 19. Dziedzictwo kulturowe oraz 34. Infrastruktura ochrony zdrowia – tel. 32 77 40 319 (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego);
 • sprawy merytoryczne dot. dziedziny 38. Polityka regionalna – tel. 32 77 99 109 (Wydział Rozwoju Regionalnego UM WSL).

V. Proces rekrutacji

Ocenę formalną i merytoryczną złożonych aplikacji przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana do weryfikacji wniosków o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego.

Decyzję o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu, rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną, podejmie Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli we wskazanym terminie w ramach naboru wnioski o wpis do Wykazu, zostaną powiadomieni o wynikach naboru.

Kandydat na eksperta uzyskuje status eksperta w momencie zawarcia umowy z właściwą instytucją.

Wpis danej osoby do Wykazu nie jest tożsamy z powołaniem w charakterze eksperta do oceny projektów albo do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu i nie może stanowić dla kandydata podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

Wykaz zawierający imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/baza_ekspertow_oceniajacych_wnioski.

 

Dokumenty do pobrania:

 • Lista dziedzin objętych RPO WSL 2014-2020
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów
 • Oświadczenia kandydata na eksperta
 • Procedura naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta 

 

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta, która określa zasady naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu, oceny pracy eksperta oraz przyczyny wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że ekspertom przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodnie z Zestawieniem stawek wynagrodzeń ekspertów RPO WSL 2014-2020, przy czym nie przewiduje się dodatkowego zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu. Przedmiotowy dokument zostanie zaktualizowany w najbliższych dniach. Informacja na ten temat pojawi się niezwłocznie na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś