Przejdź do treści głównej

Możliwość zmiany kategorii wydatków w związku z nowelizacją ustawy o podatkach dochodowych


2018-12-12 09:42

Dotyczy projektów realizowanych w ramach konkursu nr:

- RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
- RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
- RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

W dniu 01.01.2018r. weszła w życie tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175), która wprowadziła w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT zmiany, polegające m.in. na podniesieniu z 3 500 zł do 10 000 zł progu umożliwiającego ujęcie wydatku bezpośrednio w kosztach, bez konieczności ujmowania go w ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym, w przypadku, w którym wnioskodawca zaplanował we wniosku o dofinansowanie wydatek „odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (aparatury i sprzętu) o wartości powyżej 3500 PLN będących własnością beneficjenta/partnera, wpisanych do EŚT beneficjenta/partnera oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amortyzacja podatkowa)” w ramach kategorii wydatków „Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości, a zakupu aparatury lub sprzętu dokonał po wejściu w życie ww. nowelizacji, możliwa jest, pod warunkiem wyrażenia zgody przez ŚCP, zmiana kategorii tego wydatku na „sprzęt laboratoryjny (niespełniający definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości - o wartości netto nie wyższej niż 10 000 zł) wykorzystywanego do badań realizowanych w ramach projektu” w ramach kategorii wydatków „koszty operacyjne, w tym materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu”. Powyższa zmiana jest możliwa dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Należy jednak mieć na uwadze, że zmiana nie może powodować przekroczenia założonej we wniosku o dofinansowanie dla wydatku „odpisy amortyzacyjne” kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz poziomu dofinansowania. Dodatkowo informujemy, że kwota wydatków kwalifikowalnych ustalona dla zmienionego wydatku tj. dla zakupu sprzętu laboratoryjnego niespełniającego definicji środka trwałego, nie może przekroczyć wartości 10 000 zł.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś