Przejdź do treści głównej

30 mln zł na profesjonalne wsparcie biznesu w konkursie ŚCP


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
2019-01-04 15:21

Rosnące wymagania rynku, wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań. W regionie działa wiele instytucji i organizacji, wspierających sektor MŚP – są to różnego rodzaju klastry branżowe, parki naukowo-technologiczne, izby przemysłowe. To właśnie one są adresatem konkursu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, otrzymując szansę na rozwój i profesjonalizację świadczonych usług.

Fundusze uzyskają projekty przewidujące stworzenie wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych specjalistycznych usług doradczych. Pula na ten cel wynosi 30 mln zł.

Według raportu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce , po stopniowym i systematycznym wzroście od lat 90 ubiegłego wieku do 2013 r., doszło do zmniejszenia liczby IOB z 809 do 560 w chwili obecnej. W 2014 roku najwięcej ośrodków było skupionych w Polsce południowej, a pierwsze miejsce zajmowało tu województwo śląskie. W 2017 roku, jak podaje ostatni raport, w naszym regionie funkcjonowało 49 siedzib IOB (spadek o 32). Największą bolączką ośrodków tego typu jest mały wachlarz proponowanych usług. Plusem jest dobra infrastruktura oraz zdobywane certyfikaty, jednak większość skupia się jedynie na realizacji dofinansowanych projektów, mocno ograniczając usługi doradcze i szkoleniowe, przy dużej marginalizacji usług specjalistycznych. Szansą na zmianę tego trendu może być najnowszy konkurs ŚCP.

— Nie chcemy ograniczać inicjatywy przyszłych beneficjentów, więc można przedstawić w jednym wniosku koncepcję nie tylko jednej usługi, ale całego ich pakietu. Same pomysły muszą dotyczyć w szczególności porad we wdrażaniu innowacji czy audytu innowacyjności przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami. To bardzo ważny aspekt, zwiększający szanse firm chociażby w staraniach o dotację na rozwój. Śląskie stawia na nowoczesne technologie i bez kompleksowego wsparcia na etapie poszukiwań, koncepcji czy nawet weryfikacji danego pomysłu, możemy mieć nietrafione przedsięwzięcia mające niewiele z innowacji —wyjaśnia Bartosz Rozpondek, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Nowość – wkład własny w formie niepieniężnej

Maksymalny poziom dofinansowania to aż 85 %. Wśród wydatków kwalifikowanych znajdą się: pomoc szkoleniowa, usługi doradcze, promocja, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

— Warto zwrócić uwagę na nowy element w naszych konkursach — wnoszony wkład własny, czyli minimum 15% wydatków kwalifikowanych, może przybrać formę niepieniężną. To duże ułatwienie dla naszych przyszłych Beneficjentów. Wkład finansowy wolno pomniejszyć na przykład, jeśli IOB posiada własne sale i przedstawi w projekcie wycenę ich amortyzacji. Należy podkreślić, że Instytucje Otoczenia Biznesu powinny realizować projekty umożliwiające im zdobycie coraz większej samowystarczalności i do tego dążymy. Ostatecznie pomoc w formie funduszy europejskich dotrze przecież do przedsiębiorców. W przypadku naszego konkursu — zwłaszcza do MŚP, bo to te firmy będą korzystały z wypracowanych rozwiązań, a nowe, proinnowacyjne usługi pozwolą IOB lepiej działać w warunkach rynkowych. Dodatkowo, prawdopodobnie późną jesienią przyszłego roku, ŚCP otworzy nabór dla działania 1.2 dotyczącego możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa na usługi proinnowacyjne. Upraszczając – IOB uzyskują tym samym rodzaj gwarancji, że na wprowadzone nowe usługi będzie zapotrzebowanie, a przedsiębiorcy będą mieli gdzie się zgłosić po profesjonalne i przede wszystkim specjalistyczne wsparcie — podsumowuje Bartosz Rozpondek.
Dofinansowanie z funduszy europejskich zmierza tu nie tyle do tworzenia sieci IOB, lecz tworzy sprzyjające warunki dla rozwoju firm, głównie mikro-, małych i średnich. Uzupełniające się konkursy pozwolą również na zacieśnienie współpracy między IOB a przedsiębiorstwami.

Projekty mają służyć rozwojowi województwa śląskiego, stąd zastrzeżenie, że instytucje zgłaszające się do konkursu muszą prowadzić działalność na jego terenie. W konkursie mogą uczestniczyć również IOB będące przedsiębiorstwami — ich status zostanie zweryfikowany na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza zdolność do działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności podmiotu finansowo samowystarczalnego (lub uzyskania samowystarczalności stopniowo do końca okresu kwalifikowalności). Niezbędne jest także wykazanie stosowania norm w zakresie standardu dostarczania usług opracowanych co najmniej na poziomie krajowym.

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego województwa oraz wpływające na rozwój gospodarki, wzrost innowacyjności, zintensyfikowanie badań przemysłowych, a także mające przygotować przedsiębiorstwa do udziału w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020 czy COSME. O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które wyświadczyły minimum 3 wysokospecjalistyczne, proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorstw w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku.

Szczegóły, dotyczące konkursu można znaleźć TUTAJ

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś